i virkeligheden en samling cases i Living Asset Stewardship, og ud fra resultaterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i virkeligheden en samling cases i Living Asset Stewardship, og ud fra resultaterne"

Transkript

1

2 Velux Fonden har taget initiativ til og finansierer et dansk initiativ, som har fået navnet: In100Years. Det er et projekt om bæredygtig udvikling og bæredygtig vækst, der gennemføres af den københavnske virksomhed, House of Futures, som kendes for at arbejde med fremtidsstudier, udredninger, politiske analyser m.m. Projektet In100Years gennemførtes i perioden Planen og ønsket var, at dette arbejde med seminarer, videnindsamling, konferencer, workshops m.m. skulle resultere i et forslag til et dansk baseret videncenter for bæredygtig udvikling. Projektet blev fulgt af en bestyrelse, en Core Group, der i løbet af 2012 udarbejdede en indstilling til Velux Fondens bestyrelse ud fra det arbejde og de indsigter, der var opnået i perioden indtil da. 1 På et seminar, der blev afholdt i september 2011 deltog den amerikanske finans- og investeringsrådgiver Joseph Bragdon med et foredrag om bæredygtighed i en virksomhedssammenhæng. Bragdon er bl.a. kendt for en meget interessant og banebrydende bog, som han udgav for nogle år siden. Bogens titel er: Profit for Life. Det er et empirisk studium af en række transnationale virksomheder, hvis regnskaber og resultater, Bragdon har studeret og analyseret over en lang årrække. Bragdon taler om Living Asset Stewardship, og han har udviklet et Global LAMP Index, et Globalt Living Asset Management Performance (LAMP) Index. Bogen indeholder i virkeligheden en samling cases i Living Asset Stewardship, og ud fra resultaterne er Bragdon i stand til at drage ganske klare og vidtgående konklusioner, når det handler om disse transnationale virksomheders bestræbelser på over lange perioder at drive gode forretninger med respekt for liv, dvs. virksomheder, der arbejder med et socialt og miljømæssigt ansvar. En oversættelse af manuskriptet til Bragdons foredrag er skrevet til Bestyrelseshåndbogen. En gengivelse af denne artikel kan findes nedenfor. Det er ikke en typisk artikel for Bestyrelseshåndbogen, men vores vurdering er, at den indeholder synspunkter og informationer, det er nyttigt og frugtbart at bringe ind i danske bestyrelseslokaler ikke til efterretning, men til overvejelse og refleksion.

3 Temaet for denne artikel må siges at være håb. Det er baseret på den menneskelige styrke, overlevelsesinstinkt og evne til at ændre tankegange når vi stilles overfor overhængende krise. Det betyder ikke, at jeg ser en let vej forude. Ser vi på verdens økonomi og økosystemer, ser vi en verden i alvorlig fare. Menneskeheden bruger, hvad der svarer til 1,5 gang Jordens størrelse til at udvinde vore ressourcer og optage vores spild. Til skade for kommende generationer er udviklingen hastigt voksende og forårsager livstruende ødelæggelser af vores miljø og en økonomisk krise langt større, end vi tidligere har været vidne til. Vi gør det. Vi ser det hver eneste dag. Og vi ønsker at stoppe det. Derfor er vi her. For at komme ud af dette rod, mener jeg at vi først må forsøge at forstå, hvordan vi er endt her. Selvom nogle vil være uenige, fremlægger jeg tanken, at det ikke er fordi menneskeheden er blevet mere grådig eller umoralsk, men fordi vi sidder fast i en moderne tankegang, der har ført os i den forkerte retning. Hvis jeg må forlade emnet et øjeblik: tankegangen, der førte til den nuværende udvikling blev dannet for hundrede år siden, da vore naturlige ressourcer virkede uudtømmelige og kapital var knap. Fordi kapital havde indflydelse på udbyttet af land og arbejde, begyndte kapitalister at sætte kapital højere end mennesker og natur en farlig tanke, der er dybt forankret og i dag stadig har indflydelse. Ikke desto mindre blev der for næsten et århundrede siden formet et alternativt verdenssyn, der i dag lover godt. Grundfæstet i kompleksitetsteori og økologi gav det anledning til en mere holistisk tankegang om den verden, vi lever i og om hvor indbyrdes forbundet, vi er med alt omkring os. Disse ideer blev senere integreret i systemtænkning og er i dag en del af ledende virksomheders organisering og drift. De førende virksomheder i den nutidige fornyelse af erhvervslivet opererer med et sådan holistisk verdenssyn. I stedet for at indrette sig efter mekaniske systemer en maskine-lignende adfærd, der udsprang i kølvandet på den industrielle revolution efterligner de levende systemer. De er fuldt ud klar over, at deres primære aktiver (mennesker og naturen) er levende. Ydermere ved de, at al værdi strømmer fra livet. Det er en integrativ harmonisk tankegang, der inspirerer stor indsigt og udbytte. På denne forstyrrende kreative måde giver den genlyd til den tidlige europæiske renæssance. For at kunne forstå den samlende energi i nutidens fornyelse af erhvervslivet og kunne vurdere dets fremtidige potentiale, vil jeg gennemgå tre områder: 1. Skabe rammerne for en bedre forståelse af de underliggende overbevisninger og kraft af fornyelsen 2. Opsummere og kortlægge fælles egenskaber for de virksomheder, der leder udviklingen så vi som forandringsagenter vil være opmærksomme på deres interesser, og

4 3. Diskutere hvordan vi kan accelerere fornyelsen i en tid præget af dyb økonomisk og økologisk krise. Ifølge historiker Thomas Kuhn drives forandring af systemer af en samling uregelmæssigheder observationer, der ikke kan forklares af gængse opfattelser og tangegange. På de kommende sider vil jeg forsøge at opsummere og kortlægge, hvordan disse uregelmæssigheder økosystemet og den finansielle krise stammer fra dybest set velmenende visioner, men bygger på falske forudsætninger. Efterfølgende, vil vi kaste et blik på fornyelsesmodellens løfte. Og for overskuelighedens skyld vil vi indramme disse alternative systemer i en velkendt metafor. For bedre at forstå dynamikken bag et menneskeligt foretagende som vores globale økonomi kan man forestille sig et isbjerg. Hvad vi ser på toppen er blot 10% af dets masse. Den største del, som vi ser her, ligger under overfladen, usynligt for det blotte øje. Hvad vi ser ovenfor overfladen er kvantificerbare og målbare resultater som BNP, indtægter/udbytte, miljømæssige påvirkninger og offentlig sundhed. Men vigtigst af alt er netop adfærd, organisationsstrukturer, visioner, værdier og overbevisninger, der tilsammen skaber resultaterne. Tænk på det sådan her. Vore holdninger former vores opfattelse af verden. Omvendt danner vores verdenssyn ramme om vore visioner, og hvad vi finder muligt. Disse visioner påvirker, hvordan vi tilrettelægger livet, og hvordan vi bærer os ad med at nå vores mål. Jo tættere vi kommer på disse betragtninger, forestillinger og tanker der styrer vores adfærd desto større er muligheden for at igangsætte transformativ forandring. Firmaets traditionelle model er baseret på betragtninger, vi i dag ved er fejlagtige: at Jordens geologiske og biologiske ressourcer er uudtømmelige; at vedvarende forbrugsvækst er godt; at teknologi er alment gavnligt; og at ikkelevende kapitale midler er mere værd end mennesket og naturen, som jeg beskriver som levende aktiver. Denne skelnen mellem ikke-levende kapital og levende aktiver er værd at gentage, fordi den danner ramme om en fundamental forskel mellem, hvad man kan kalde traditionelt ledede virksomheder og virksomheder, der efterligner livet omkring sig. Tilhængere af det traditionelle er tilbøjelige til at prioritere kapital højere end mennesker og natur, alt imens livs-efterlignende virksomheder gør præcis det modsatte.

5 Resultater Målbare effekter på BNP, profit, samfund, biosfære -> Systemisk fejl Adfærd Struktur Vision & Værdier Maksimere profit Ignorere ydre omkostninger Hierarkisk, lineær reduktiv, mekanisk Maskinlignende effektivitet, kapital avler kapital, den hurtigste vej til højere levestandarder, -> Systemisk stress -> Dehumanisere -> Afbryde -> Nedvurdere liv -> Kortsigtet Antagelser -> Reducere liv Figur 1 Firmaets traditionelle model Under alle omstændigheder, når vi bevæger os igennem isbjergs-diagrammet [se illustration ovenfor], ser vi hvordan fælles betragtninger præger visioner, værdier, strukturer, adfærd og resultater i isbjergets top. Disse betragtninger har ført os uforvarende til den uholdbare situation, vi nu forsøger at komme ud af. I den yderste højre kolonne ser vi, hvordan de systemiske sammenbrud, vi oplever, stammer fra systemisk stress - og fra umenneskeliggørende og usammenhængende strukturer, der producerer den stress - meget af hvilket opstår, når vi prioriterer ikke-levende kapital højere end livet. Dette var ikke, hvad traditionelle kapitalister havde forestillet sig. Deres etos moralske grundholdning var ifølge Jeremy Bentham det utilitaristiske ideal det gode er det, der giver mest mulig lykke for flest mulige. Denne form for idealisme ønskede at øge levestandarder senere defineret som pro persona forbrug og ønskede det udført hurtigt med maskine-lignende effektivitet. Som vi nu ved, er fejlen i denne tilgang en kortsigtet afvisning af sociale og miljømæssige omkostninger, der findes uafhængig af kommerciel værdiskabelse omkostninger mainstreamøkonomer kalder afledte omkostninger/eksterne virkninger. Selve vægten af disse eksterne omkostninger lammer verdensøkonomien og er altødelæggende for jordens biologiske bæreevne. Dette er ikke nyheder. Vores mest progressive virksomheder forudså denne tsunami årtier tilbage og greb ind. Den spirende organiske firmamodel kunne ikke være længere fra den industrielle kapitalistiske model. Som tidligere foreslået, er virksomheder, der efterligner livet omkring sig, begyndt at omstøde traditionelt ledede virksomheds-

6 metoder ved en prioritering af levende aktiver frem for kapitale midler. De har grundlæggende indset, at levende aktiver er kilden til kapitale midler, og at disse ikke kan fungere uden sådanne levende aktiver. Værdisystemet i disse livs-efterlignende virksomheder er på samme måde biocentreret (sætte livet i centrum) frem for antropocentrisk (sætte mennesket i centrum). Med andre ord er de mere interesseret i en samlet set sund helhed mulighederne for langsigtet økologisk og økonomisk velvære frem for hurtige smutveje til øget BNP og afkast. Denne skelnen er vigtig. Den giver anledning til en dybere forståelse af vores medfødte forbindelse med den biosfæriske samhørighed og vores indre etiske drift til at leve i harmoni med naturen en drift den hædrede Harvard-biolog Edward O. Wilson kalder biophilia. Livs-efterlignende virksomheder søger i højere grad at leve i harmoni med den større helhed ved at være mere naturtro. Deres visioner er passende mere positive og inspirerende, deres strukturer mere synergistiske, deres adfærd er mere konstruktiv og deres resultater er vedvarende succesfulde. Virksomheder, der arbejder på denne måde, praktiserer - hvad jeg har valgt at kalde - Living Asset Stewardship (LAS). For omkring 16 år siden grundlagde jeg et læringslaboratorium for disse foregangsselskaber kaldet the Global Living Asset Management Performance (LAMP) Index. De involverede virksomheder var selskaber, jeg mente var de bedste Living Asset Stewards inden for deres respektive industri/sektor. Disse LAMP-virksomheder blev fænomenale igangsættere og værdiskabere, fordi deres livs-efterlignende kvaliteter inspirerede deres ansatte til at arbejde med hjertet såvel som hjernen. Resultater Målbare effekter på BNP, profit, samfund, biosfære -> Velstand Adfærd Steward Living Assets Profit dedikeret til højere formål -> Systemisk sundhed Strukturer Tjenende lederskab Livs-efterlignende virksomheder Holistisk systemtænkning -> Kreativ -> Synergistisk Vision & værdier Bio-centrisk, etisk, opfindsom -> Inspirerende Antagelser -> Livsbekræftende Figur 2 Organisk virksomhedsmodel

7 Inspiration Living Asset Stewardship Organisatorisk læring Profit Innovation Figur 3 Hvordan livs-efterlignende virksomheder excellerer Hemmeligheden bag LAMPvirksomhedernes succes findes i deres ånd en katalysator for det selvforstærkende kredsløb, se illustrationen ovenfor. Sådan virker det. Vi bliver inspireret af virksomheder, der tilslutter sig vores livsbekræftende drift. I virksomheder, der praktiserer LAS finder vi i højere grad mening. Dette øger vores lyst til at lære, og det er dermed mere sandsynligt, at vi tillægger os en større tankevirksomhed. Vores lyst til at lære og en dybere forståelse tænder vores innovative evner. Visionær innovation øger mulighederne for at tjene penge. Kredsløbet gentager sig i takt med, at overskuddet styrker LAS. Det er vigtigt at bemærke, at globale LAMP-virksomheder adresserer LAS med den samme professionelle kompetence, som de bringer til andre kritiske discipliner som økonomi, marketing og produktdesign. De gør dette med grundigt fremstillet metrik og revisionssystemer, der uafbrudt vurderer forholdet mellem ansatte, kunder og andre centrale interessenter. Styrken af disse forhold definerer en virksomheds relationelle egenkapital. Og dette er en vigtig pointe: relationel egenkapital er den bedste overordnede indikator af den finansielle egenkapital jeg kender til. Diagrammet nedenfor afspejler værdien af relationel egenkapital ved hjælp af resultater fra det globale LAMP-Index sammenlignelig med tre almindeligt brugte ligeværdige indeks. Den illustrerer effekten af at sammensætte regelmæssigt gunstigt udbytte. For at forstå vigtigheden af sammensætning bør du overveje dette: Det gennemsnitlige udbytte i det globale

8 År Global LAMP MSCI World FTSE World S&P Global 100 Seneste Seneste Seneste Seneste Seneste Figur 4 Globalt LAMP-indeks ift. sammenlignelige indeks LAMP-Index - over en 15 årig periode var ikke helt det dobbelte af udbyttet i ligeværdige indeks. Men fordi det konsekvent skabte indtjening i fremgangsår og tabte mindre i tilbagegangsår, var de sammenlagte resultater i LAMP-indekset 4 til 5 gange bedre. Nogle har sået tvivl om, at disse resultater skyldes hyppige forandringer i LAMP-indeksets sammensætning og svaret er nej. LAMP-resultaterne blev opnået med mindre end 1% årlig envejsomsætning siden 2002, da indekset blev forskningskilde til min bog; Profit for life (Resultater ældre end 2002 stammer fra de samme 60 udvalgte virksomheder set i bagklogskabens lys). Ydermere bemærkelsesværdigt er LAMP-indeksets risikoprofil sammenlignelig med ligeværdige globale indeks et resultat godkendt af det globale investerings- og rådgivningsfirma Northfield Information Services. Så hvad vi ser her, er et over gennemsnitligt udbytte et resultat, der tyder på at globale LAMP-virksomheder er bedre organiseret og ledet. Til mennesker skolet i traditionel økonomi- og investeringsteori strider disse resultater imod al logik. Præstationsfordele, som dem vi ser her, burde hurtigt være indhentet i takt med, at succesfulde virksomheder efterlignes. Selvom jeg anerkender, at en sådan efterligning finder sted, og at fordelene ved LAMP-virksomhederne med tiden vil være indhentet, tvivler jeg på at dette vil ske hurtigt af én simpel grund: Hvad der bør efterlignes her er ikke en teknologi eller en fabriksfremstillet proces men en virksomhedskultur en kultur der går stik imod traditionel praksis. For at opnå det nødvendige kulturelle skift må traditionelt drevne virksomheder dykke til bunden af isbjerget, hvor vores overbevisninger, tankegang og forudsætninger findes. Dette tager tid særligt for virksomheder vant til et delog-hersk-hierarki og et lineært mekanisk ræsonnement. Hvis vi kunne definere en struktur for virksomheder, der efterligner livet omkring sig hvordan ville den så se ud? De fælles egenskaber blandt livsefterlignende virksomheder er lette at se, når man forstår deres overbevisninger og tankegang. Hver af disse egenskaber vil jeg nævne her. Det bringer mig til et andet vigtigt punkt, hvori den livs-efterlignende virksomhed er forskellig fra den traditionelt ledede. De kendetegnende egenskaber af livet er egenskaber af det hele, hvorimod maskinens egenskaber kan reduceres til summen af reservedele. Hvis vi

9 ønsker, at virksomheder overstiger summen af deres dele og i høj grad være bevidste og selvforsynende må de blive mere naturtro. Her beskriver jeg LAMP-virksomheders seks livs-efterlignende egenskaber: De er netværksbaserede formelt og uformelt De er autopoetiske selvfornyende, selv-organiserende De er sparsommelige med alle ressourcer, inklusiv penge De er synergistiske åbne over for ny læring, tilpasningsdygtige De er symbiotiske tjener livsystemer, som opretholder dem De er dybt bevidste intellektuelt og intuitivt Den første egenskab handler om netværk. Virksomheder der efterligner livet omkring sig er organiseret via radikalt decentrale netværk næsten som kroppens organisering. Skønt der opretholdes en vis grad af hierarkisk struktur, decentraliseres beslutningstagen på samme måde som vores berøringssans. De fremmer også udviklingen af uformelle kollegiale netværk, der forbinder eksperter i firmaet med mennesker udenfor, deriblandt leverandører, universiteter, vigtige kunder og lignende. Denne evne sætter gang i videnstilegnelsen en stor fordel i overgangen fra den industrielle tidsalder til vores vidensalder. Den anden egenskab handler om, at de er selvorganiserende, selvfornyende og endeligt selvskabte autopoetiske egenskaber, der er unikke for livet. For at opnå disse egenskaber tager LAMPvirksomhederne fat i de ansattes professionelle udvikling ved hjælp af en såkaldt tjenende lederskabsproces. Deres mål er at forstærke individets evner og arbejde i teams med spontan tilpasning, når forandringer i markedsforhold opstår, blandt andet via en uddelegering af beslutningstagen til medarbejderne i front. I de mest fremmelige LAMPvirksomheder er disse egenskaber med til at skabe en kontinuerlig fornyelse af produktudbuddet, som muliggør intern omlægning af virksomheden. Den tredje egenskab er sparsommelighed. Virksomheder, der efterligner livet omkring sig, udviser mådehold med energi- og ressourceforbrug, fordi fråseri gør dem sårbare for rovdyr eller tidlig død. Sparsommelighed er et overlevelsesinstinkt fælles for alle arter. Den fjerde egenskab ser nærmere på den synergi, der erhverves gennem eksponering af forskellige informationskilder og feedback. For at optimere sådan synergi må livs-efterlignende virksomheder åbent dele og udveksle information inden for deres markedsøkosystem. Sådan gennemsigtighed indbyder til feedback fra forskellige interessenter, hvilket i høj grad øger virksomhedens evne til at lære, tilpasse sig og være innovativ. Præcis som i naturen, udleder LAMP-virksomheder styrke fra deres forskellige betragtninger og erfaringer. Den femte egenskab er en symbiotisk tankegang. Virksomheder, der efterligner livet, giver tilbage til de levende organismer, der understøtter dem en adfærd, der findes i alle økosystemer. Denne fornemmelse af et højere formål er typisk udtrykt i deres værdier, visioner og missioner og i den respekt de

10 udviser deres medarbejdere, værtssamfund og naturen. Det er en stor inspirationskilde for de ansatte og skaber et loyalitets- og tillidsbånd mellem kunderne. Endeligt er livs-efterlignende virksomheder meget bevidste. Denne egenskab dækker over en bred vifte fra virksomhedens selvopfattelse som en levende organisme til deres større bevidsthed om livets kredsløb. LAMPvirksomhedernes bevidsthed udspringer fra deres tidligere nævnte selvorganiserede netværk der i høj grad fungerer som hjernen i optagelsen af informationer - og deres symbiotiske omsorg. Denne dualitet stimulerer hjerte-hjerne forbindelsen, der forener vore følelser og lysten til at lære, hvilket dernæst aktiverer en (større) tankevirksomhed. I de bedste LAMP-virksomheder bliver denne højnede bevidsthed en så integreret del af medarbejdernes tankegang, at den bliver en naturlig del af deres hverdag. Når først vi forstår disse egenskaber, og hvordan de er indbyrdes forbundet, begynder vi at se virksomheder i et andet lys. Kaster vi et blik tilbage på den tidligere nævnte isbjergsmetafor, har vi nu nogle begrebsmæssige rammer og et ordforråd, så vi bedre kan forstå fornyelsen, der finder sted inden for virksomhedsledelse. Tre virksomheder er særligt interessante, da de kommer fra industrielle sektorer med vidt forskellig økonomisk følsomhed og adfærd og fordi de kommer fra dele af verden med forskellige kulturer. Ikke desto mindre bekræfter de hver især kernebudskabet i det globale LAMP-Index: At Living Asset Stewardship og respekt for livet vækker genklang hos os alle. Vi vil her se nærmere på kvaliteterne i livs-efterlignende virksomheder i par, så vi på den måde vil dække alle seks egenskaber. Mit formål er at fokusere på vigtige strukturelle elementer og hvordan disse påvirker hinanden, så helheden bliver mere end summen af dets dele. I Nucor støder vi på en decentraliseringsmodel og et dybdegående netværk et spind af netværk indeni netværk fra ledelsesniveau til individuelle forretningsområder og helt ned i den uformelle kommunikation mellem arbejdsholdene på værksniveau. Styrken af disse netværk defineres af individernes styrke og de tillidsfulde forhold, der eksisterer blandt dem (tillid er - som jeg måske må tilføje et vigtigt redskab i informationsstrømmen). En nærlæsning af Nucors historie viser, hvordan virksomheden fornyede stålindustrien på tre væsentlige områder. Først - og allervigtigst for virksomheden er medarbejderne sat i centrum frem for at være i udkanten en kopernikansk revolution af industripraksis, som Nucor gennemførte for mere end 40 år siden. Et andet udgangspunkt var Nucors oprettelse af et decentraliseret netværk af miniværker, der overtager lokalt indkøbt genbrugsstål en radikal ændring fra de enorme integrerede værker, der dominerede industrien i størstedelen af det forrige århundrede. Det tredje innovative tiltag var beslutningen om at blive en industriel leder af industriel økologi med en vision om et

11 lukket kredsløb en idé, som stadig undslipper deres vigtigste konkurrenter. Nucor s kultur præges af værksmedarbejdernes egne jobbeskrivelser, de administrerer egen arbejdsplan, lærer af hinanden og deler frit ideer igennem deres samarbejde. Drivkraften til at udmærke sig i hvert anlæg opstår internt i arbejdsgruppen og er så stærk, at Nucor er stålindustriens innovative leder uden brug af en forsknings- og udviklingsafdeling. Faktisk er virksomhedens evne til at lære så stærk, at vi kunne kalde den et idé-værk, der tilfældigvis fremstiller stål. Det usædvanlige er: Langt de flest at værkets ansatte ikke har mere end en gymnasial uddannelse. I dag er Nucor den største stålproducent i USA og er suverænt den mest produktive en radikal omvæltning fra virksomhedens status før dennes kulturelle transformation, hvor virksomheden ikke engang var kommet i top ti. Canon er, som Nucor, i allerhøjeste grad en etableret producent af ideer, og har i årtier været den globale leder inden for billedteknologi. Sammen med virksomhedsfilosofien kyosei en forestilling om liv og arbejde til det fælles bedste appellerer Canon til medarbejdernes natur. De opfordres til at forestille sig en bedre verden og at samarbejde for at skabe denne for på den måde at sætte gang i det selvforstærkende kredsløb af læring, nyskabelse og profit, der driver alle LAMPvirksomheder. Canons langsigtede vision er opsummeret i firmaets rapport om bæredygtighed, der giver en yderligere definition af virksomhedens mission. Den drejer sig om skabelsen af en balance mellem social trivsel og miljømæssig bæredygtighed, der vil være en målestok for kvalitet de næste 100 til 200 år en sjælden øvelse i fremsyn for enhver organisation. Hvad vi ser i denne kultur er en opfordring til innovative tiltag mod et transcendent livsbekræftende mål på måder, der vil balancere individuel frihed og ansvar. Det er en kraftfuld blanding, da den taler til menneskets hjerte og sind: Til deres længsel efter at skabe en meningsfuld arv til fremtidige generationer. Canons San-ji filosofi er et eksempel på selvskabelse og selvorganisering af selskabsmæssig energi, der har været en kerneværdi siden firmaets grundlæggelse for mere end 75 år siden. Dybest set opfordrer San-ji medarbejderne til at opnå en større bevidsthed om deres rolle i det sociale og miljømæssige kredsløb og tage ansvar for deres handlinger og belastning. Novo er muligvis det bedste eksempel på LAS, jeg endnu har set. Som et fungerende økosystem arbejder virksomheden med at spare på energi og ressourcer i forbindelse med driften. De gør dette ved hjælp af en åben kultur med høje idealer og en uhyre produktiv idédeling. Novos danske forretningsgange blev på et tidspunkt fuldkommen omlagt til ved-

12 varende energi. Omkostningerne ved denne omlægning blev næsten fuldt ud modregnet i energibesparelser besparelser fundet af Novo-ansatte i deres individuelle arbejdsområder. Novos overordnede mål for universel sundhed afspejles også i deres sparsommelige økonomiske ledelse. For at ære virksomhedens løfter til medarbejdere, kunder, leverandører, værtssamfund og investorer, sikrer Novo, at der altid er en større kapitalbeholdning end gæld i regnskabet. Pengene sikrer virksomhedens vækst og giver plads til nyskabelse selv i svære tider - som vi oplever i disse år alt imens mindre forberedte konkurrenter må spare på områder, der presser forholdet til deres interessenter. Novo kunne gennemføre denne ekstraordinære bedrift, fordi virksomheden udnytter alle intellektuelle ressourcer. Med fire medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen sikres der en frontlinje videns- og erfaringsdeling i den strategiske tænkning og visioner. Medarbejderne ved, hvad bestyrelsen tænker - og vice versa. Ydermere har Novo haft lettere ved at skabe en fælles målbevidsthed og strategiimplementering i kraft af en regelmæssigt inkluderende dialog. Som en virksomhed i sundhedssektoren med en holistisk mission, drager Novo stor fordel af at stille medarbejderne store intellektuelle udfordringer. Et eksempel er interessen for bioetik et område, der forener arbejdet med menneskets helbred og planetens biologiske tilstand. Et andet eksempel er målet om at skabe positiv nettoeffekt hvori virksomheden forsøger at returnere mere værdi til jorden, end den forbruger og dermed skabe værdi for deres kunder. Nucor aktier har over de seneste 20 år givet et afkast fra aktier og geninvesterede renter på 925 procent mere end 13 gange afkastet af US Steel, der tidligere var Nordamerikas største stålværk. I løbet af samme periode erklærede Bethlehem Steel og Republic Steel den forhenværende anden- og tredjestørste stålværk i Nordamerika sig konkurs som følge af deres manglende evne til at konkurrere med Nucor. Over de seneste 20 år er Canons aktier steget med 682% - mens store konkurrenter som Kodak og Xerox enten tabte værdi eller gav et marginalt afkast. På baggrund af sin produktivitet er Canon i dag mere værd end fem gange Kodak og Xerox tilsammen. Det er noget af en forandring fra for 30 år tilbage, da Canon var mindre end begge disse forhenværende dominerende konkurrenter. Endelig har Novos afkast til investorer over de sidste 20 år været mere end 3.700% - langt over industrikonkurrenter som Eli Lilly og Pfizer. Hvis vi derudover også tilføjer værdien af Novozymes og ZymoGenetics vil jeg tro, at det samlede afkast for aktionærerne ville være tættere på 6.000% Disse firmaer som andre i LAMPindekset er på forkant med den fremspirende fornyelse af erhvervslivet. Snarere end at forsøge at dominere og kon-

13 trollere mennesker og naturen har disse virksomheder lært at pleje og knytte sig til disse levende aktiver. Ved at lade sig inspirere af historiker James Carse kan man sige at LAMPvirksomheder er på en læringsrejse fra en begrænsende og selvcentret vækstplan til en uendelig plan, hvor bioetik og LAS er centrale elementer. Denne rejse denne eksistentielle opvågnen er ikke af abstrakt karakter. Det er virkeligt. Og resultaterne fra disse ledende repræsentanter kan ikke ignoreres. Træder vi et skridt tilbage og betragter det store billede foran os, ser vi nu, hvordan livs-efterlignende virksomheder opnår større fordele end deres traditionelt ledede ligeværdige. Med en højere prioritering af liv end kapital i deres værdistræben, skaber virksomhederne en dyb loyalitet og tillid blandt interessenterne. Det vækker et usædvanligt medarbejderengagement og nyskabelse, genoptagelsesordre og henvisninger fra tilfredse kunder, imødekommende langsigtede investorer og gunstige råd fra øvrige interessenter. Den voksende tankevirksomhed i livsefterlignende selskaber tilfører endnu en vigtig fordel. Fordi de i højere grad mestrer at skabe sammenhæng og koblinger mellem naturlige og sociale systemer og kender til disse systemers afgrænsninger, er medarbejderne øvede i arbejdet med kompleksitet. påvirkningen af menneskets hjerte og sind, der forbinder os med vores større tankevirksomhed. Nu er vi nået til kernespørgsmålet. Hvad kan vi gøre for at understøtte denne fremspirende fornyelse af erhvervslivet og skabe en bæredygtig vej ind i det næste århundrede? Dana Meadows har udtalt dette: At udfordre et paradigme er ikke deltidsarbejde. Det er ikke tilstrækkeligt at gøre sit synspunkt klart en enkelt gang og derefter bebrejde verden, at den ikke forstår. I virkeligheden har magthaverne ofte en personlig interesse i at modsætte sig forandring, ligegyldig hvor fordelagtig den må være. Så vi må være strategiske og vide, at vor magt ligger i at forandre overbevisninger og tankemønstre at forny menneskehedens biologiske instinkter, der har ligget dybt i vores gener i flere tusinde generationer. Mennesket hungrer efter forandring og søger desperat efter løsninger. Vi fortvivles over industriens negative belastning en industri der engang var så lovende. Ikke desto mindre kender ganske få til historien, jeg fortæller her, fordi den er fremmed for deres opfattelser og ekskluderet fra nyhedernes søgelys. Til trods for at nogle lytter, stoler langt de fleste ikke på, at respekt for livet omkring os vil fungere i denne konkurrencefikserede industrielt-kapitalistiske verden. Det driftsmæssige udbytte i livsefterlignende virksomheder er således Jeg er derimod mere optimistisk, fordi jeg kan se vigtige forandringer finde

14 sted under overfladen på bunden af vores metaforiske isbjerg. Bevidsthedsforandringer, der finder sted på dette vigtige område, har enorm betydning for vores fremtid. Disse er præcis som udbyttet af det globale LAMP-Index sammensatte. Succes avler succes. Min primære bekymring er, at traditionelle industrielle kapitalistiske vogtere vil trænge igennem til regeringsmagten, der vil redde dem med gentagne fejl til følge. Derfor er det vigtigt at vi handler proaktivt og forlanger forandring som vælgere, forbrugere, medarbejdere, investorer, undervisere, systemanalytikere og andet. Sidestillet med den industrielle kapitalismes nederlag kan succeshistorierne fundamentalt ændre overbevisninger. Skønt størstedelen af mit foredrag denne morgen bygger på systemtænkning og bio-efterligning, findes der en omend større katalysator for den ønskede forandring. Jeg mener at drivkraften findes i vort sind, vores kærlighed til livet, vores biologiske instinkter de driver os til at se endnu nærmere på systemerne, der påvirker vores liv. Det er mit håb, at vi favner denne ånd - den kærlighed og bliver medvirkende i en skabelse i fællesskab og en udvikling af nutidens renæssance. Artiklen er tidligere udgivet i Bestyrelseshåndbogen, Søren Brandi & Steen Hildebrandt, Børsen Forum A/S, Børsens Ledelseshåndbøger, Afslutningsvis mener jeg, at intelligensrige virksomheder vil spille en stor rolle i vor økonomiske og økologiske fremtid. Inden for dette område findes den mest kraftfulde indflydelse på transformativ forandring i virksomheder, der efterligner livet omkring os, fordi de er åbne og interesserede i at lære. Som forandringsagenter må vi have kendskab til disse livs-efterlignende virksomheder deres tanke- og forretningsgang hvis vi ønsker at samarbejde med dem og så vi kan viderebringe kilden til deres succes. Mennesket tiltrækkes af succeshistorier. Succes overkommer frygt og vækker håb. I håbet findes mulighederne for transformativ forandring så smukt fanget i Canons kyosei filosofi, Nucors medarbejderfokuserede kultur og Novos ønske om at skabe positiv effekt. Det er sådan succes sammensættes.

15

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Fremtidens ledelse og fremtidens arbejdspladser

Fremtidens ledelse og fremtidens arbejdspladser Fremtidens ledelse og fremtidens arbejdspladser Videnscenter for Landbrug og fødevarer MCH Kongrescenter 24. Februar 2014 Alfred Josefsen, foredragsholder, forfatter adjungeret professor, bestyrelsesformand

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

God ledelse og bæredygtige relationer

God ledelse og bæredygtige relationer Jan Lorentzen 08. mar. 16 God ledelse og bæredygtige relationer Jan Lorentzen, Fagleder psykisk arbejdsmiljø Bæredygtige relationer er kendetegnet ved samhørighed og evne til at løse opgaver i fællesskab

Læs mere

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Eltang Skole og Børnehave Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Paradigmer og principper Vi har alle forskellige paradigmer/referencerammer eller briller, som

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Konflikter findes alle vegne.

Konflikter findes alle vegne. Konflikter findes alle vegne. Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Men måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Det er som udgangspunkt ikke

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere