Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud"

Transkript

1 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej Frederiksberg C Driftsparagraf: 101 i LOS Antal pladser: 38 Dato og tidspunkt for tilsyn: Den Tilbuddet repræsenteret ved: Ledelsen var repræsenteret ved: Michael Haugtved, leder af dagbehandling. Michael Schou, administrativ leder Medarbejderne var repræsenteret ved: Kim Olesen, pædagog i udgående team Benedikte Willumsen, socialfaglig konsulent Beboerne var repræsenteret ved: 2 brugere Tilsynet udført af: Konsulenterne Kim Kammer og Anette Hansen

2 Information om tilsynets gennemførelse Tilsynet er udført af CAFA på vegne af Frederiksberg kommune og omfatter den del af misbrugsbehandlingstilbuddets virksomhed, der tager udgangspunkt i LOS 101. Tilsyn med de sundhedsmæssige forhold jf. SUL 141 er ikke varetaget i dette tilsyn. Der er tale om et anmeldt tilsyn, som er varslet 14 dage i forvejen. Tilsynets varighed var ca. 4 timer og omfattede følgende aktiviteter: Samtale med ledelse Samtale med repræsentanter for personalet Interview med beboere En rundvisning på tilbuddet Forinden tilsynet har CAFA haft oplysninger om det enkelte misbrugsbehandlingstilbud (seneste tilsynsrapport og informationer fra Tilbudsportalen) og generelle informationer om Frederiksberg kommunes politikker og kvalitetsstandarder til rådighed. Tilsynet og rapportering er udført ud fra en manual godkendt af Frederiksberg kommune, og interviews er gennemført ud fra en interviewguide med fokusområder, også godkendt af Frederiksberg kommune. Samme manual og interviewguides er anvendt i alle tilsyn på misbrugsbehandlingstilbud, som CAFA har gennemført for Frederiksberg kommune i Forstander har haft tilsynsrapporten til udtalelse, inden fremsendelsen til Frederiksberg kommune. CAFA har ikke nogen myndighedskompetence, og har således alene beskrevet og vurderet på egne vegne samt givet indstillinger om evt. behov for bemærkninger, anbefalinger og pålæg til Frederiksberg kommune. (Vi omtaler os derfor i det følgende som CAFA og ikke som Tilsynet ). Definitioner: Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag. Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med. Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde. CAFA Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde - er en non-profit selvejende institution. Information om organisationen kan indhentes på og generelle spørgsmål om CAFAs tilsyn kan rettes til faglig leder Susanne Katz, Samlet vurdering Plan A er et velfungerende ambulant tilbud til voksne alkohol- og stofmisbrugere. Der foregår en systematisk visitation til tilbuddet, og tilbuddets omfang, tilrettelæggelse og rammer er velbeskrevne. Visitationssamtalen danner udgangspunkt for det, der skal arbejdes med i støtten til brugeren, og hvert forløb tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte brugers behov. Forløbet vurderes løbende. Alle brugere tildeles en Side 2/20

3 kontaktperson, som følger dem gennem forløbet. Det er CAFAs vurdering, at Plan A udfører en helhedsorienteret indsats ift. brugerne, og behandlingen er bygget op omkring individuel terapi og gruppeterapi, rådgivning og sparring. Der indgår videre kropsterapi, idræt og resocialisering som en del af behandlingstilbuddet. Den enkelte bruger har medindflydelse på tilrettelæggelse af behandlingen. Et led i behandlingen er, at brugerne indgår i selvstyrende grupper (uden deltagelse af personale) bl.a. med henblik på en høj grad af ansvarliggørelse af den enkelte. Det er vurderingen, at Plan A arbejder med en høj grad af respekt for den enkelte brugers behov og ønsker. Brugerne fremhæver det som positivt. Plan-A har videre et udgående team, der bl.a. tilbyder behandling til borgere, der ikke passer ind i eller ikke ønsker eksisterende tilbud. I Plan-A s tilbud indgår inddragelse af pårørende og netværk. Der tilbydes pårørende kurser med undervisning mv. mhp. at give de pårørende viden, redskaber og nye handlemåder. Der er en stabil medarbejdergruppe med gode kvalifikationer, der modsvarer den behandlingsopgave, de udfører. Indstillinger til bemærkninger, anbefalinger og påbud CAFA indstiller til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Pkt. 7.: Bemærkning: Vi foreslår Plan A at lægge en skriftlig behandlingsplan sammen med brugeren. Pkt. 8.: Bemærkning: Det foreslås, at Plan A i højere grad skriftliggør deres behandlingsmæssige/ terapeutiske tilgange og metoder. Pkt. 11.: Bemærkning: Vi foreslår Plan A at overveje at styrke det allerede aktive familie- og netværksarbejde med et tilbud til brugernes børn og unge. Andre indstillinger: Forslag til Frederiksberg kommune: Der foreslås, at konstruktionen efterses, herunder vedtægter og selvstændig enhed. De første nedenstående 4 punkter er udfyldt af det ambulante misbrugsbehandlingstilbud, og vurderinger er gjort af CAFA Side 3/20

4 Udfyldelsen på tilbuddets vegne Udfyldt af: Michael Schou Dato: Tilbuddets målgruppe 1 Beskrivelse af målgruppen: Voksne, mænd og kvinder fra det fyldte 18. år. Socialt problem: Alkoholmisbrug, Stofmisbrug, misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af andre rusmidler, misbrug af afhængighedsskabende lægemidler. Antal normerede pladser: 38 Antal indskrevne: 33 Evt. særlige forhold omkring målgruppen: Misbrugsproblematik CAFAs eventuelle tilføjelser: Vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Tilbuddets fysiske rammer 2 Beskrivelse af de fysiske rammer: Side 4/20

5 500 kvm lyse og istandsatte lokaler bestående, 3 terapirum, 1 foredragssal, 2 opholdsstuer, 2 køkkener, hvoraf det ene benyttes til personale køkken, 4 kontorer, 2 toiletter, heraf 1 personaletoilet samt 1 badeværelse. Beliggende i stueetage og første sal. Brandsikring og brandtilsyn: Udover hovedindgang og trappe til første sal, der er herudover tilknyttet bagudgange i form af køkkentrapper. Beredskabsplaner: Bygningernes egnethed til formålet: Ja Planer om renovering og istandsættelser: Er ny istandsat Rengøring - organisering og udførelse: Borgerne rengør dagligt egne faciliteter, herudover ugentlig rengøring af professionelt rengøringsselskab, 1 gang mdl. vinduespudsning professionelt selskab. CAFAs eventuelle tilføjelser: Vurdering Plan As lokaliteter er indbydende og passer til formålet. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Personale og organisation 3 Antal fast ansatte medarbejdere: 8 Antal løst ansatte/vikarer: 3 APV gennemført: Side 5/20

6 Ja Tilkendegivelser fra Arbejdstilsynet: Nej CAFAs eventuelle tilføjelser: Vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Behandling/terapi/pædagogik 4 Beskrivelse af tilbuddets behandlingsmæssige/pædagogiske målsætning(er): Behandlingstilbuddet er differentieret i Stoffri dag- og efterbehandling Udgående Team. Fra Plan As hjemmeside om Stoffri dag- og efterbehandling: Genfind personlige ressourcer. Dag- og efterbehandlingen på Plan A har til formål at støtte borgeren i at finde sine personlige ressourcer og omsætte dem til en stoffri tilværelse. Dag- og efterbehandlingen henvender sig i særlig grad til borgeren, som kan profitere af et behandlingsforløb med tydelige og forudsigelige rammer. Rehabiliteringsprocessen bygger på en anbefalet periode på 3 gange 13 uger fordelt på 3 faser: Fase 1 foregår i dagtimerne og består af: Undervisning i misbrug og misbrugsproblematikker Gruppeterapi. Enesamtaler. Kropsterapi og sportsaktiviteter. Psykiatrisk vejledning inddrages også, hvis behovet viser sig. Fase 2 og 3 har til formål at implementere de færdigheder, borgeren har tilegnet sig i fase 1 i arbejdsliv, uddannelse og familie. Fase 2 foregår 2 aftener om ugen og består af gruppeterapi, hvor tilbagefaldsforebyggende emner tages op. Fase 3 foregår 1 aften om ugen og består ligeledes af gruppeterapi. I fase 3 Side 6/20

7 arbejdes der med sunde relationer og egne grænser. Ved opstart af dagbehandlingen kommer borgeren til forsamtale, hvor borgerens problematikker afgrænses. På baggrund af forsamtalen tildeles borgeren en kontaktperson, som: Matcher borgerens behov. Forestår individuelle samtaler med borgeren. Om udgående team: Rehabilitering, livskvalitet og en oplevelse af inklusion! Plan A s Udgående Team er et behandlingstilbud til borgeren, som er klar til en forandring, men som har brug for: Motivation og stabilisering Vi sammensætter et forløb, der motiverer borgeren til at stoppe eller reducere sit forbrug af rusmidler. Eller til at støtte og motivere borgeren i sin stabiliseringsproces af substitutionsmedicin. Afklaring Vi hjælper borgeren med en afklaring af, hvad der står i vejen for den forandring, der ønskes. Det kan være i forhold til misbrug, personlige ressourcer, barrierer, psykosocial tilstand, psykiatrisk belastning, beskæftigelse eller noget helt andet. Opfølgning Vi følger op på eksempelvis døgn- eller dagbehandling, stabiliseringsforløb, en psykisk lidelse og samarbejde med en anden aktør. Inklusion Vi støtter og hjælper borgeren i at blive en del af eksempelvis arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, sociale fællesskaber og familierelationer. Fleksibilitet Vi arbejder en-til-en og med vagttelefon døgnet rundt. Borgeren har derfor mulighed for at tilrettelægge sit eget behandlingsforløb ud fra de aktiviteter vi tilbyder. Desuden består Udgående Team af en medarbejdergruppe med forskellige kompetencer, baggrund og erfaring, så vi altid kan matche borgerens behov. Særlig støtte Vi tilbyder særlig støtte til borgere, der ikke matcher de allerede eksisterende behandlingstilbud. Det kan være dårlig såvel som velfungerende borgere, der har brug for støtte til afklaring, motivation eller anden indsats. Findes der beskrivelser/dokumentation ift. anvendte metoder: Ja, der forefindes behandlingskoncept. CAFAs eventuelle tilføjelser: Side 7/20

8 Vurdering Der foreligger en grundig beskrivelse af tilbuddene i Plan A målsætninger, tilrettelæggelse, rammer og lignende. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. De følgende punkter er udfyldt og vurderet af CAFA Modtagelse og evt. andre observationer under tilsynet Modtagelsen: Der foregik mødeaktivitet i stuen, som vi ikke ville forstyrre, hvorfor vi gik op på 1. sal. Her blev vi modtaget af en medarbejder, som var informeret om, at vi kom og som viste os hen til det mødelokale, hvor vi skulle være. Tilsynet var planlagt, og der var sikret mulighed for, at vi kunne tale med de medarbejdere, vi ønskede samt, at der kunne gennemføres brugerinterviews. Vi aftalte, at dagen blev tilpasset også ud fra brugernes dag. Evt. andre observationer: Ingen særlige. Tilbuddets organisering mv. 5 Organiseringsform: Tilbuddet er organiseret som et anpartsselskab. Ejerforhold, antal, hvem: Michael Haugtved og Michael Schou ejer 50 % hver gennem hvert sit holdingsselskab Direktion, antal, hvem: Der er 2 direktører: Michael Haugtved og Michael Skov. Side 8/20

9 Bestyrelse eller tilsynsråd, antal, mv.: Der findes ingen bestyrelse eller tilsynsråd. Vedtægter: Der foreligger vedtægter af De er ganske kortfattede. Godkendelse: Plan A er godkendt via opførelse på Tilbudsportalen. Godkendt af: Frederiksberg kommune. Seneste godkendelse, dato: Vides ikke. Er der udarbejdet budget for 2013: Der foreligger et budget for Pris i 2013: Der eksisterer en lang række priser for forskellige ydelser. Priserne ligger mellem 800 kr. (enesamtaler) til kr. (fase 1 behandlingsforløb). Andet: Vurdering Det er CAFAs anbefaling til Frederiksberg kommune, at selskabets konstruktion efterses mhp., om bekendtgørelsens punkter er opfyldt, herunder vedtægter mv. Man bør også interessere sig for, om konstruktionen lever op til, at misbrugsbehandlingen skal være en særskilt enhed. Der er udarbejdet et selvstændigt notat til Frederiksberg kommune om de organisatoriske forhold. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Forslag til Frederiksberg kommune: Der foreslås, at konstruktionen efterses, herunder vedtægter og selvstændig enhed. Visitation 6 Side 9/20

10 Beskrivelse: Alle henvendelser til Plan-A sker via kommunerne. Størstedelen af henvendelserne er fra København og Frederiksberg kommuner, men de modtager også henvendelser fra en lang række andre kommuner. Henvendelser kan også komme i stand via samarbejdspartnere, som kan pege på Plan-A s tilbud til deres kommuner f.eks. hvis brugeren har været igennem et afgiftningsforløb, og der skal findes et videre behandlingsforløb. Det oplyses, at de ca. har brugere indskrevet om året og mellem % gennemfører forløbet. Det oplyses, at man f.eks. oplever brugere, som møder op til visitationssamtale, men som siden hen ikke påbegynder behandlingen. Henvendelserne vedrører flest mænd og gennemsnitsalderen er mellem år. Det oplyses ligeledes, at der også modtages unge under 25 år i behandling. Hensigten er, at alle, som skal påbegynde et forløb hos Plan-A, tilbydes et besøg og en forsamtale inden start. Erfaringen er, at jo bedre forberedt brugerne er på tilbuddets indhold, jo bedre er chancerne for et positivt forløb. Ved forsamtale afdækkes brugerens problematikker og på baggrund af forsamtalen tildeles brugeren en kontaktperson, som matcher brugerens behov. Brugeren tildeles også altid en aktuel bruger, som kan fungere som støtte i opstartsfasen. Ved forsamtalen indgås en behandlingskontrakt med brugeren. Kontrakten indeholder 13 punkter, som brugeren skal erklære sig enig i. Der tages udgangspunkt i den enkelte bruger. Som udgangspunkt skal man være stoffri for at deltage i dag- og efterbehandlingsforløbet. Plan-A s udgående team løser en lang række forskellige opgaver, og en bruger kan f.eks. også have et aktuelt misbrug, men tilknyttes Plan-A s udgående team f.eks. med henblik på, at der skal arbejdes med pågældendes motivation for et afgiftningsforløb. Det oplyses, at der har været brugere, som af den ene eller anden grund ikke kan rummes. Der kan f.eks. være tale om særligt aggressive brugere, psykiatriske problemstillinger mv., og her forsøger man at hjælpe med at pege på andre løsninger, som kan hjælpe den enkelte videre i et forløb. En bruger, som er i et dagbehandlingsforløb, kan også blive tilknyttet det udgående team, såfremt det vurderes relevant. Plan-A har tilknyttet en psykiater, og hvis en bruger har psykiatriske problemstillinger, kan pågældende tilbydes et samtale forløb med henblik på en afklaring af behov. Vurdering Det er CAFAs vurdering, at Plan A har en relevant og systematisk visitation til tilbuddet. Side 10/20

11 CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Behandlings planer og helhedssyn 7 Beskrivelse: Når en bruger visiteres til Plan-A, kan der fra sagsbehandlerens side ligge beskrevne opgaver, som der skal arbejdes med i forløbet. Det kan f.eks. handle om familieforhold, bearbejdning af vrede, og der kan ligge en målsætning om, at brugeren skal hjælpes i gang med uddannelse/arbejde efter behandlingen. Alle brugere får en kopi af de foreliggende visitationspapirer fra kommunen. Desuden danner visitationssamtalen også udgangspunkt for, at den enkelte bruger fremkommer med ønsker om hjælp/støtte/behandling, ligesom der fra andre behandlingssteder kan være peget på problemstillinger, som man foreslår, at brugeren skal arbejde med i det videre forløb hos Plan-A. Der udarbejdes ikke behandlingsplaner, men hvert forløb tilrettelægges individuelt i forhold til hver enkel bruger. Der tages udgangspunkt i den plan, som ligger fra sagsbehandler. Forløbet vurderes løbende i forhold til, hvordan det går, og hvilke indsatsområder der skal arbejdes videre med. Kontaktpersonen følger brugeren gennem forløbet. Det er kontaktpersonen, som sammen med den behandlingsansvarlige, løbende vurderer den enkeltes brugers forløb. Brugerne forlægges disse vurderinger. Vurdering Det er vores vurdering, at der arbejdes ud fra forud fastlagte mål, samt at der sker relevant opfølgning. En skriftlig behandlingsplan ville evt. kunne styrke systematikken og fastholdelsen af mål og plan. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Bemærkning: Vi foreslår Plan A at lægge en skriftlig behandlingsplan sammen med brugeren. Behandling og terapi/ pædagogik 8 Beskrivelse: Det oplyses, at Plan-A arbejder ud fra en terapeutisk tilgang baseret på et respektfuldt samarbejde, hvor klientens ressourcer, egne mål samt evne til at udvikle personlige, unikke løsninger er i fokus. Modellen er fremadrettet og tager udgangspunkt i de ele- Side 11/20

12 menter af løsninger på problemet, som allerede er til stede i klientens liv Plan-A ser individuel behandling som en nødvendighed for at opnå de bedst mulige resultater. De arbejder med en helhedsorienteret indsats omkring brugerne. Plan A s værdiggrundlag tager udgangspunkt i værdighed, respekt og god etik, og brugerne behandles individuelt ud fra, at afhængighed findes i flere stadier og ingen mennesker er ens. Behandlingen er bygget op omkring individuel- og gruppeterapi, rådgivning og sparring omkring personlige problemstillinger med social og terapeutisk indhold. Der indgår kropsterapi, idræt og resocialisering som en del af behandlingstilbuddet Den enkelte bruger har medindflydelse på tilrettelæggelse af egen behandlingsplan. Målet med behandlingen er, at brugerne efter endt behandling skal ud og deltage aktivt i samfundet via arbejde, uddannelse eller lignende for derigennem at sikre brugeren den bedst mulige livskvalitet. Dag og efterbehandling er, som beskrevet i punkt 4, bygget op omkring 3 gange 13 uger fordelt på 3 faser. Fase 1, hvor brugeren skal tilegne sig de grundlæggende egenskaber til, at kunne fungere i samfundet/hverdagen. Der arbejdes ud fra et fast dagsprogram med gruppeterapi og enesamtaler, hvor der arbejdes med temaer omkring misbrug. Plan-A tilbyder pårørendekurser hvor temaer om misbrug tages op. Der kan i et mindre omfang tilbydes par og familiesamtaler. Fysisk aktivitet og det social samvær mellem brugerne er en vigtig del af behandlingen. Hver onsdag kommer en konsulent udefra og laver forskellige aktiviteter med brugerne. I fase 2 er brugerne i Plan-A 2 dage om ugen primært om aftenen i 2 timer. Her arbejdes med forskellige tilbagefaldsemner i gruppeterapi. I grupperne arbejdes bl.a. med kooperativ learning, hvor brugerne f.eks. kan få stillet opgaver med at skulle holde foredrag om forskellige emner. Det er en fast bestanddel af møderne, at de indledes med musik og vejrtrækningsøvelser. I fase 3 er brugerne i gruppeterapi en gang om ugen, hvor der bl.a. arbejdes med relationer i forhold til familie, venner, arbejde og uddannelse. For nogle lykkes det at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Det oplyses, at alle brugere kort efter deres start får en samtale med Plan A s socialrådgiver. Det er en individuel samtale ud fra den livssituation, brugeren befinder sig i. Samtalen har til formål at afdække, hvilke problematikker der eksisterer omkring økonomi, bolig, helbred, familie etc. På mødet klarlægges, hvilke forhold den enkelte har brug for hjælp til. Det kan være et møde i fogedretten eller møder med kommuner/jobcentre. Der kan også være behov for at få styr på en gæld, gennemgang af gamle sagsakter, handleplaner, eller hvis brugeren har anbragte børn kan der være behov for støtte til at få overblik over deres sager samarbejdet med kommunen. Der udarbejdes altid et referat fra samtalerne, Side 12/20

13 som brugeren får udleveret. Socialrådgiveren følger op på de aftaler, problemstillinger etc., som ligger i planen. Der følges også gerne op på aftaler, handleplaner osv. f.eks. i forhold til brugerens børn. Under et misbrug har der ofte været stærke sanktioner, og det er måske hensigtsmæssigt med nye aftaler, handleplaner og nye samarbejdsformer. Det oplyses, at der føres journal vedr. alle brugere tilknyttet Plan-A. Disse danner baggrund for rapporter, som udarbejdes til visiterende myndighed. Rapporterne gennemgås med brugerne. Brugerne deltager altid til møder mens pårørende ikke deltager. Udgående team Plan-A har etableret det udgående team som et tilbud, der går på tværs af det traditionelle behandlingsarbejde. Det udgående team løser en lang række forskelligartede opgaver. Man vidste ikke på forhånd ved teamets start, hvad behovet var, men det udgående team har udviklet sig og dækker nu f.eks. områder som: Motivation og stabilisering Afklaring Opfølgning Inklusion Særlig støtte Se yderligere under punkt 4. Der er tilknyttet 2 faste medarbejdere til det udgående team, og i perioder med mange brugere kan der hentes ekstern konsulentbistand. Behandlingen bygger på relationsarbejde, og brugerne har mulighed for at komme i kontakt med medarbejderne 24 timer i døgnet. Der er typisk afsat 6 timer om ugen til opgaverne. Brugerne kan være mellem 19 og 50 år og have forskelligartede problemstillinger udover misbrug f.eks. ADHD, psykiatriske problemstillinger. Kommunerne kan også købe det udgående team til f.eks. udredningsarbejde, og de har mulighed for at gøre brug af de eksisterende tilbud i Plan-A, f.eks. psykiatrisk bistand. Det oplyses, at man har erfaring med, at en bruger er startet i det udgående team for derefter at komme i døgnbehandling og efterfølgende i dag og efterbehandlingsforløb hos Plan-A. Men det understreges også, at udgangspunktet er brugerens behov og ikke, at de nødvendigvis skal forsætte hos Plan-A.. Vurdering Behandlingstilbuddene hos Plan A synes at være helhedsorienteret og veltilrettelagt. Vi finder, at det udgående team er et virkelig godt supplement til det faste, strukturerede tilbud, som sikrer mulighed for at imødekomme mange individuelle behov hos brugerne. Vi finder, at Plan A har en god beskrivelse af tilbuddenes mål, tilrettelæggelse, omfang Side 13/20

14 og rammer, og vi kan foreslå, at man supplerer med en højere grad af skriftliggørelse af Plan A s behandlingsmæssige og terapeutiske tilgange og metoder. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Bemærkning: Det foreslås, at Plan A i højere grad skriftliggør deres behandlingsmæssige/ terapeutiske tilgange og metoder. Rammer og retningslinjer for behandlingen 9 Beskrivelse: Det er et krav for deltagelse i et dag- og efterbehandlingsforløb hos Plan A, at der ikke finder indtagelse af alkohol eller stoffer samt kriminalitet sted. Alle brugere indgår en kontrakt med Plan-A, der som nævnt indeholder 13 punkter med forventninger til dem under deres forløb. Personalet holder morgenmøde hver dag. Møder en bruger ikke op eller melder sig syg, kontaktes vedkommende, og der følges op. Ved udeblivelser fra behandlingen kontaktes brugernes misbrugskonsulent hos kommunen altid. Alle brugere skal aflevere deres mobiltelefon, mens de er i dag- og efterbehandling Den kan hentes, hvis den skal bruges til en besked. Dette gøres for at sikre den enkeltes tilstedeværelse samt for at undgå forstyrrelser for andre under møderne. I fase 1 er behandlingen bygget op omkring en fast og struktureret dagsrytme. Hver dag indledes med et morgenmøde. Morgenmødet er brugernes eget møde og afholdes uden deltagelse af rådgiverne. Her taler de om deres dag og forholder sig fælles til de problemstillinger, der tages op. Erfaringen er, at de får talt om flere ting uden rådgivernes deltagelse. Derefter er der gruppemøder, hvor der er mellem 8 og 12 deltagere. Møderne indledes med musik og vejtræningsøvelser. Brugerne fremlægger deres oplæg og skriftlige opgaver, og der gives feedback. Her arbejdes med metode, hvor det er brugerne, der stiller spørgsmålene, og der stilles kun åbne spørgsmål. Rådgiveren er mødeleder. Derefter arbejdes der i selvstændige grupper, hvilket er brugernes eget forum, og her drøfter og forholder de sig til forskellige emner. Dagen sluttes med et afslutningsmøde, hvor brugerne svarer på følgende spørgsmål: Hvordan har jeg det lige nu? - Hvad er det vigtigste jeg har lært i dag? - Hvad kan jeg bruge det til? og Hvad skal jeg bruge resten af dagen på? Disse spørgsmål stilles mhp. refleksion og har til formål at inkorporere dagens opdagelser og indsigter og anses for vigtig i forhold til brugerens læring. Dagen sluttes af med faste spørgsmål, som brugerne skal forholde sig til. Hvordan har Side 14/20

15 jeg haft det i dag? hvordan har jeg det? hvad skal jeg lave i aften? etc. Der er indlagt frokost i løbet af dagen, hvor brugerne står for i fællesskab at få lavet maden. I fase 2 og 3 er dagprogrammet mindre, brugerne mødes i gruppeterapi 1 til 2 gange om ugen, fortrinsvis i aftentimerne ud fra et hensyn til, at brugerne kan være i uddannelse eller arbejde. I tilfælde af tilbagefald vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om brugeren skal have en ekstra chance, og der kan lægges en kontrol via urinprøver. Det kan også være, at brugeren skal tilbage i døgnbehandling i en periode. Plan-A har mulighed for at tilbyde brugere, som er tilknyttet dag- og efterbehandlingen og ikke har en bolig eller et sted at være, at de kan bo i et bofællesskab. Man råder over en 320 km2 stor lejlighed på Højbro Plads, hvor der er plads til 6 beboere. Vurdering Der skønnes at være relevante rammer omkring behandlingen. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Inddragelse af brugerne 10 Beskrivelse: Det oplyses, at behandlingen hos Plan-A tager udgangspunkt i den enkeltes brugers livssituation og behov. Der lægges i behandlingen stor vægt på den enkeltes eget ansvar, og meget af behandlingen er bygget op omkring grupper, hvor brugerne har et ansvar for at deltage aktivt. Der holdes morgenmøde hver dag, som er uden deltagelse af personale, og her har brugerne mulighed for at drøfte forskellige emner og kan selv bestemme, om de ønsker at bringe det videre til personalet. Der lægges vægt på sociale arrangementer, hvor brugerne i fællesskab finder frem til, hvad de vil lave og står for planlægningen. Der holdes fællesmøde fredag med deltagelse af personale og brugere, her er mulighed for, at komme med ris og ros. Alle brugere deltager i de møder, som afholdes med kommunerne, og statusrapporter gennemgås med brugerne, inden de sendes til kommunen. Side 15/20

16 Vurdering Det er CAFAs vurdering, at brugerne inddrages relevant. Det fremhæves af brugerne i interview i dette tilsyn (se senere i rapporten), at der er et godt sammenhold mellem brugerne, hvilket vi ser i sammenhæng med bl.a. inddragelsen. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Inddragelse af familie og netværk 11 Beskrivelse: Hos plan-a er holdningen, at jo bedre kontakt, der er til familien og netværk, jo bedre chance er der for succes i behandlingen. Ved forsamtalen spørges der ind til, hvem brugeren ønsker kontaktet, hvis der sker noget, og hvem brugeren gerne vil have kommer ind og bliver informeret omkring behandlingsforløbet hos plan-a. Plan-A tilbyder pårørende kurser 2-3 gange om året, hvor de pårørende tilegner sig viden om: hensigtsmæssige, kommunikative redskaber til at sætte grænser og udtrykke egne behov hvordan misbrug påvirker relationerne i familie, parforhold og venskaber nye handlemåder til at opbygge styrkede relationer. Det koster 500,- kr, at deltage i disse kurser det oplyses, at man ved at tage betaling har sikret et bedre fremmøde. Alle familier bliver inddraget. Desuden kan der tilbydes individuelle samtale forløb f.eks. med kærester eller ægtefæller, samtalerne sker hos Michael Haugtved. Plan-A har ikke et tilbud til misbrugernes børn/unge. I det omfang det er muligt og relevant henviser de til Frederiksberg Centerets børn- og ungegrupper. Det er erfaringen, at det er et godt tilbud. Vurdering Vi finder det relevant, at familie og netværk inddrages og undervises, og finder det meget positivt, at der også er sat mål for dette arbejde. Det er vores vurdering, at børn og unge også bør inddrages, når forældre er i behandling, og såfremt der foreligger et tilbud indenfor samme ramme/organisation, er det vores erfaring, at det anvendes hyppigere. Side 16/20

17 CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Bemærkning: Vi foreslår Plan A at overveje at styrke det allerede aktive familie- og netværksarbejde med et tilbud til brugernes børn og unge. Personale og kvalifikationer 12 Beskrivelse: Der er ansat 8 faste medarbejdere. Det oplyses, at det er en stabil medarbejdergruppe, hvor en stor del har været ansat i mange år. Ledelsen beskriver medarbejdergruppen som en dynamisk medarbejdergruppe, som kan lide hinanden, og de laver forskellige ting for at styrke sammenholdet. Der er desuden tilknyttet en psykiater, en læge og en socialrådgiver. Der kan videre hentes særlig ekspertise ind, hvis behovet vurderes at være der, bl.a. er der tilknyttet en aktivitetsmedarbejder, som hver uge kommer og laver særlige aktiviteter med brugerne, herunder sport. Det oplyses, at der lægges vægt på, at der ansættes uddannet personale således, at man sikrer sig et professionelt team. Flere aktuelle medarbejdere har en terapeutisk uddannelse, derudover har medarbejderne forskellige uddannelsesmæssige kvalifikationer og viden bl.a. om kropsterapi og spiseforstyrrelser. Medarbejderne har uddannelser som Certified Danish Addiction Counselor (misbrugsbehandler), socionom, pædagog, socialrådgiver, afspændingspædagog og en cand. mag i fransk og pædagogik & uddannelsesstudier. Nogle medarbejdere har selv en misbrugsbaggrund, men det oplyses, at det langt fra er alle og det er et ufravigelig krav ved ansættelse, at en evt. misbrugsproblematik som minimum skal lægge 5 år tilbage. Medarbejderne modtager ekstern supervision 1 gang om mdr. Ledelsen modtager supervision ad hoc og efter behov. Medarbejderne får derudover 800,- kr. om mdr. som er afsat til egen terapi/supervision. Det oplyses, at man har en kriseberedskabsplan, et abonnement hos Trekanten, hvor der kan tilbydes samtaler i tilfælde af en krisesituation - det bevilges af ledelsen. Der holdes personalemøde hver 14 dag. Vurdering CAFA vurderer, at medarbejdergruppens kvalifikationer modsvarer arbejdet med målgruppens vanskeligheder. Der synes at være god fokus på både supervision, udvikling Side 17/20

18 og trivsel for medarbejdergruppen. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Interviews og observationer Information om interviews og observationer I forbindelse med tilsynet har det været et mål at inddrage brugerne via et interview. Der, hvor det ikke har kunnet lade sig gøre, er interviews erstattet af en kort observation. Alle interviews og observationer er gennemført af CAFA. CAFA har anvendt en interviewguide med de fokusområder, der fremgår i beskrivelsen nedenfor. Forstander på det enkelte botilbud har udvalgt brugerne til interviews og har tilrettelagt disse. Et referat af interviews kan læses nedenfor i sin helhed, men udsagn fra interviewene kan også være inddraget i beskrivelsen i punkterne ovenfor. Der kan være foretaget sløring af køn/alder og lignende i det konkrete referat mhp. at bevare anonymitet. Interview - Brugere 13 Informationer om de beboere, der er interviewet (køn, alder, afdeling mv.): Der er interviewet to brugere. Begge er i fase 1-forløb. Brugerne er henholdsvis 28 og 46 år. Den ene bruger har været i et behandlingsforløb i Plan A regi for 10 år siden. Begge har tidligere været i andre behandlingsforløb. Omstændigheder i forbindelse med interview: Ledelsen havde truffet aftaler om interviewet med brugerne. Brugerne blev interviewet sammen. Referat: Visitation. En af brugerne fortæller, at det behandlingsforløb, han var i gang med et andet sted, ikke gik godt. Han blev af sin misbrugskonsulent anbefalet at komme i behandling på Plan A. Han kom til en for-samtale. Her fik han forklaret, hvad forløbet gik ud på. Her Side 18/20

19 fortælles bl.a. om et 12 trins program. Brugeren giver udtryk for, at det er et godt program, også selv om det ikke følges slavisk. Dagen efter for-samtalen startede han. Han blev godt modtaget af andre brugere og personale. Begge giver udtryk for, at det er deres oplevelse, at alle er gode til at modtage nye brugere. Man er gode til at støtte hinanden, og man har omsorg for hinanden. Hvis der en krisesituation, kan man finde på at ringe til hinanden. Behandlingsplaner: Der er ikke behandlingsplaner på Plan A. Brugerne giver udtryk for, at de har helt tillid til personalets vurderinger, herunder vurderinger af hvilke problemstillinger de skal arbejde med. Behandling og terapi/pædagogik. Der er morgenmøde hver dag. De fortæller, at der hver dag bliver læst en tekst op på mødet, som kommenteres. På gruppemøderne kan man også tage problemer op. Der gives udtryk for, at man er gode til at lytte til hinanden. Der er typisk 9 til 12 personer i gruppen. Man kan få meget ud af, når andre fortæller om deres problemer. Som emne, der kan arbejdes med, nævnes offerrollen, men der kan også tales om andre personlige ting. Der er individuelle samtaler med en behandler, hvor man kan tale om de problemer, man har, og hvilke opgaver den enkelte skal arbejde med. En bruger fortæller, at han har rykket sig meget i den tid, han har været på Plan A - bl.a. har han været clean i 5 mdr. En bruger fortæller, at han har haft problemer i forhold til kæresten, hvilket han har talt med sin rådgiver om. Det resulterede i at han blev indskrevet i Plan A s bofællesskab. Det har betydet, at han og kæresten fik luft fra hinanden. Der gives udtryk for, at rådgiverne er dem, der ved bedst, hvad der skal arbejdes med, og det accepteres. For mange er det sidste station, derfor er man villig til at gøre, hvad de siger. Det understreges, at det er en enkelte, der vælger, hvad han/hun vil. Om de tilbudte aktiviteter fortæller brugerne, at de hjælper dem meget. Når man er i Fase 1, arbejder man meget oppe i hovedet, det er hårdt, så hjælper det at lave noget andet. En fortæller, han har fået massage, som bl.a. har hjulpet på hans migræne. En fortæller, at han har sidste dag i Fase 1. Det fejres med udringning, hvor brugeren skal holde et lille foredrag om de ressourcer, vedkommende har. Der er kage til alle. Det er en stor dag for en narkoman at have gennemført noget! Brugerne fortæller, at Fase 1 kan forlænges, hvis der er behov. Kommunen søges om betaling, men erfaringen er, at Plan A fortsætter, også selv om der ikke er en bevilling. Det er modsat andre steder, brugerne har været i kontakt med. Plan A er ingen pengemaskine. En af brugerne havde fået afslag på forlængelse, men Plan A lod ham fortsætte i et forløb. Brugerne fortæller, at socialrådgiveren hjælper rigtig meget. Hun er god til at presse på overfor kommunen. En fortæller, at han tidligere var på kontanthjælp, og i løbet af forløbet er blevet mere afklaret om, hvad han vil beskæftigelsesmæssigt. En fortæller, at rådgiveren har hjulpet med at komme af med ubetalt gæld, været med til at tage kontakt til kommunen og jobcenter. Rammer og retningslinjer for behandlingen Der gives udtryk for, at der gøres meget for, at brugerne kommer hver dag. Hvis man Side 19/20

20 udebliver, ringer personalet, men kan også komme og hente vedkommende. Der bliver fulgt op på, hvorfor en bruger udebliver. Der tages urinprøver, hvis der er mistanke om, at en har taget stoffer. Brugerne gør en ekstra indsats for at holde sig stoffri, når de ved, at der er kontrol. Hvis brugerne kommer og er påvirkede, får de besked på at gå hjem. Hjælper det ikke, kan det ende med, at der peges på et døgnbehandlingstilbud. Brugerne fortæller, at der er fredagsmøder med brugere og personale, hvor man kan tage forskellige problemer op, som vedrører stedet. Det er indtrykket, at personalet lytter til, hvad der bliver sagt. Der gives udtryk for, at alle er gode til at modtage brugere, som efter et tilbagefald kommer igen. Inddragelse familienetværk Brugerne giver udtryk for, at de bliver opmærksomme på ting bagud ud i tilværelsen. Rådgiverne vejleder i forhold til familie og netværk, men det understreges, at de lader den enkelte bruger selv tage beslutninger. Plan A har pårørendekurser. En fortæller, at hans mor får støtte i familierådgivningen, og hun har ikke deltaget i pårørendekursus. En anden giver udtryk for, at det er en rigtig god mulighed, selv om hans pårørende ikke har deltaget i pårørendekursus. Kurset er godt tilbud for forståelsens skyld. Personale. Brugerne giver udtryk for, at personalet er ordentlige mennesker. De er ikke hævet over andre. Der lyttes, og brugerne giver udtryk for, at de har indflydelse. Man tildeles en rådgiver, når man starter på Plan A. Hvis kemien ikke passer mellem bruger og rådgiver, så kan man bede om en anden rådgiver. Medarbejderne kan også selv mærke, hvis de ikke passer sammen. Ingen af brugerne kan umiddelbart huske, at der er sket et skift af rådgiver. Personalet er meget i øjenhøjde med brugerne. Der er omsorg for den enkelte, og personalet ser, hvad den enkelte har behov for. Afslutningsvis giver begge brugere udtryk for, at vi måske også skulle have talt med nogle andre brugere. Ingen af de to interviewede, kan finde på noget dårligt at sige om stedet. Side 20/20

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Betty Prins Constantinsvej 3, 2000 Frederiksberg - 38 21 39 80 minibo@frederiksberg.dk www.frederiksberg.lev.dk/bo-ogvaeresteder/minibo.aspx

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Soltoppen Søndre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg - 38 21 50 85/86 thra01@frederiksberg.dk www.bostedetsoltoppen.dk

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Huset på Dronningensvej Dronningensvej 26 2000 Frederiksberg - 38 33 33 67 jada01@frederiksberg.dk Tilbuddets navn og adresse:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: THS Dagbehandling Nordre Fasanvej 108 B 2000 F - www. / @ Driftsparagraf: 101 Antal pladser: 28 Dato og tidspunkt

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Frederiksberg Centeret A/S Nordre Fasanvej 57, vej 10, opgang 16 2000 F - 38 34 13 03 www.frederiksberg-centeret.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Kollegiet på Svanholmsvej Svanholmsvej 15 1905 Frederiksberg C - 38 21 38 88 deen01@frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: KKUC Bofællesskaber Mariendalsvej 22 (og Godthåbsvej 79B) 2000 Frederiksberg - 38 88 02 60 hhd@kkuc.dk

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Udfører adr.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere