Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud"

Transkript

1 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej Frederiksberg C Driftsparagraf: 101 i LOS Antal pladser: 38 Dato og tidspunkt for tilsyn: Den Tilbuddet repræsenteret ved: Ledelsen var repræsenteret ved: Michael Haugtved, leder af dagbehandling. Michael Schou, administrativ leder Medarbejderne var repræsenteret ved: Kim Olesen, pædagog i udgående team Benedikte Willumsen, socialfaglig konsulent Beboerne var repræsenteret ved: 2 brugere Tilsynet udført af: Konsulenterne Kim Kammer og Anette Hansen

2 Information om tilsynets gennemførelse Tilsynet er udført af CAFA på vegne af Frederiksberg kommune og omfatter den del af misbrugsbehandlingstilbuddets virksomhed, der tager udgangspunkt i LOS 101. Tilsyn med de sundhedsmæssige forhold jf. SUL 141 er ikke varetaget i dette tilsyn. Der er tale om et anmeldt tilsyn, som er varslet 14 dage i forvejen. Tilsynets varighed var ca. 4 timer og omfattede følgende aktiviteter: Samtale med ledelse Samtale med repræsentanter for personalet Interview med beboere En rundvisning på tilbuddet Forinden tilsynet har CAFA haft oplysninger om det enkelte misbrugsbehandlingstilbud (seneste tilsynsrapport og informationer fra Tilbudsportalen) og generelle informationer om Frederiksberg kommunes politikker og kvalitetsstandarder til rådighed. Tilsynet og rapportering er udført ud fra en manual godkendt af Frederiksberg kommune, og interviews er gennemført ud fra en interviewguide med fokusområder, også godkendt af Frederiksberg kommune. Samme manual og interviewguides er anvendt i alle tilsyn på misbrugsbehandlingstilbud, som CAFA har gennemført for Frederiksberg kommune i Forstander har haft tilsynsrapporten til udtalelse, inden fremsendelsen til Frederiksberg kommune. CAFA har ikke nogen myndighedskompetence, og har således alene beskrevet og vurderet på egne vegne samt givet indstillinger om evt. behov for bemærkninger, anbefalinger og pålæg til Frederiksberg kommune. (Vi omtaler os derfor i det følgende som CAFA og ikke som Tilsynet ). Definitioner: Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag. Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med. Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde. CAFA Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde - er en non-profit selvejende institution. Information om organisationen kan indhentes på og generelle spørgsmål om CAFAs tilsyn kan rettes til faglig leder Susanne Katz, Samlet vurdering Plan A er et velfungerende ambulant tilbud til voksne alkohol- og stofmisbrugere. Der foregår en systematisk visitation til tilbuddet, og tilbuddets omfang, tilrettelæggelse og rammer er velbeskrevne. Visitationssamtalen danner udgangspunkt for det, der skal arbejdes med i støtten til brugeren, og hvert forløb tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte brugers behov. Forløbet vurderes løbende. Alle brugere tildeles en Side 2/20

3 kontaktperson, som følger dem gennem forløbet. Det er CAFAs vurdering, at Plan A udfører en helhedsorienteret indsats ift. brugerne, og behandlingen er bygget op omkring individuel terapi og gruppeterapi, rådgivning og sparring. Der indgår videre kropsterapi, idræt og resocialisering som en del af behandlingstilbuddet. Den enkelte bruger har medindflydelse på tilrettelæggelse af behandlingen. Et led i behandlingen er, at brugerne indgår i selvstyrende grupper (uden deltagelse af personale) bl.a. med henblik på en høj grad af ansvarliggørelse af den enkelte. Det er vurderingen, at Plan A arbejder med en høj grad af respekt for den enkelte brugers behov og ønsker. Brugerne fremhæver det som positivt. Plan-A har videre et udgående team, der bl.a. tilbyder behandling til borgere, der ikke passer ind i eller ikke ønsker eksisterende tilbud. I Plan-A s tilbud indgår inddragelse af pårørende og netværk. Der tilbydes pårørende kurser med undervisning mv. mhp. at give de pårørende viden, redskaber og nye handlemåder. Der er en stabil medarbejdergruppe med gode kvalifikationer, der modsvarer den behandlingsopgave, de udfører. Indstillinger til bemærkninger, anbefalinger og påbud CAFA indstiller til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Pkt. 7.: Bemærkning: Vi foreslår Plan A at lægge en skriftlig behandlingsplan sammen med brugeren. Pkt. 8.: Bemærkning: Det foreslås, at Plan A i højere grad skriftliggør deres behandlingsmæssige/ terapeutiske tilgange og metoder. Pkt. 11.: Bemærkning: Vi foreslår Plan A at overveje at styrke det allerede aktive familie- og netværksarbejde med et tilbud til brugernes børn og unge. Andre indstillinger: Forslag til Frederiksberg kommune: Der foreslås, at konstruktionen efterses, herunder vedtægter og selvstændig enhed. De første nedenstående 4 punkter er udfyldt af det ambulante misbrugsbehandlingstilbud, og vurderinger er gjort af CAFA Side 3/20

4 Udfyldelsen på tilbuddets vegne Udfyldt af: Michael Schou Dato: Tilbuddets målgruppe 1 Beskrivelse af målgruppen: Voksne, mænd og kvinder fra det fyldte 18. år. Socialt problem: Alkoholmisbrug, Stofmisbrug, misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af andre rusmidler, misbrug af afhængighedsskabende lægemidler. Antal normerede pladser: 38 Antal indskrevne: 33 Evt. særlige forhold omkring målgruppen: Misbrugsproblematik CAFAs eventuelle tilføjelser: Vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Tilbuddets fysiske rammer 2 Beskrivelse af de fysiske rammer: Side 4/20

5 500 kvm lyse og istandsatte lokaler bestående, 3 terapirum, 1 foredragssal, 2 opholdsstuer, 2 køkkener, hvoraf det ene benyttes til personale køkken, 4 kontorer, 2 toiletter, heraf 1 personaletoilet samt 1 badeværelse. Beliggende i stueetage og første sal. Brandsikring og brandtilsyn: Udover hovedindgang og trappe til første sal, der er herudover tilknyttet bagudgange i form af køkkentrapper. Beredskabsplaner: Bygningernes egnethed til formålet: Ja Planer om renovering og istandsættelser: Er ny istandsat Rengøring - organisering og udførelse: Borgerne rengør dagligt egne faciliteter, herudover ugentlig rengøring af professionelt rengøringsselskab, 1 gang mdl. vinduespudsning professionelt selskab. CAFAs eventuelle tilføjelser: Vurdering Plan As lokaliteter er indbydende og passer til formålet. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Personale og organisation 3 Antal fast ansatte medarbejdere: 8 Antal løst ansatte/vikarer: 3 APV gennemført: Side 5/20

6 Ja Tilkendegivelser fra Arbejdstilsynet: Nej CAFAs eventuelle tilføjelser: Vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Behandling/terapi/pædagogik 4 Beskrivelse af tilbuddets behandlingsmæssige/pædagogiske målsætning(er): Behandlingstilbuddet er differentieret i Stoffri dag- og efterbehandling Udgående Team. Fra Plan As hjemmeside om Stoffri dag- og efterbehandling: Genfind personlige ressourcer. Dag- og efterbehandlingen på Plan A har til formål at støtte borgeren i at finde sine personlige ressourcer og omsætte dem til en stoffri tilværelse. Dag- og efterbehandlingen henvender sig i særlig grad til borgeren, som kan profitere af et behandlingsforløb med tydelige og forudsigelige rammer. Rehabiliteringsprocessen bygger på en anbefalet periode på 3 gange 13 uger fordelt på 3 faser: Fase 1 foregår i dagtimerne og består af: Undervisning i misbrug og misbrugsproblematikker Gruppeterapi. Enesamtaler. Kropsterapi og sportsaktiviteter. Psykiatrisk vejledning inddrages også, hvis behovet viser sig. Fase 2 og 3 har til formål at implementere de færdigheder, borgeren har tilegnet sig i fase 1 i arbejdsliv, uddannelse og familie. Fase 2 foregår 2 aftener om ugen og består af gruppeterapi, hvor tilbagefaldsforebyggende emner tages op. Fase 3 foregår 1 aften om ugen og består ligeledes af gruppeterapi. I fase 3 Side 6/20

7 arbejdes der med sunde relationer og egne grænser. Ved opstart af dagbehandlingen kommer borgeren til forsamtale, hvor borgerens problematikker afgrænses. På baggrund af forsamtalen tildeles borgeren en kontaktperson, som: Matcher borgerens behov. Forestår individuelle samtaler med borgeren. Om udgående team: Rehabilitering, livskvalitet og en oplevelse af inklusion! Plan A s Udgående Team er et behandlingstilbud til borgeren, som er klar til en forandring, men som har brug for: Motivation og stabilisering Vi sammensætter et forløb, der motiverer borgeren til at stoppe eller reducere sit forbrug af rusmidler. Eller til at støtte og motivere borgeren i sin stabiliseringsproces af substitutionsmedicin. Afklaring Vi hjælper borgeren med en afklaring af, hvad der står i vejen for den forandring, der ønskes. Det kan være i forhold til misbrug, personlige ressourcer, barrierer, psykosocial tilstand, psykiatrisk belastning, beskæftigelse eller noget helt andet. Opfølgning Vi følger op på eksempelvis døgn- eller dagbehandling, stabiliseringsforløb, en psykisk lidelse og samarbejde med en anden aktør. Inklusion Vi støtter og hjælper borgeren i at blive en del af eksempelvis arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, sociale fællesskaber og familierelationer. Fleksibilitet Vi arbejder en-til-en og med vagttelefon døgnet rundt. Borgeren har derfor mulighed for at tilrettelægge sit eget behandlingsforløb ud fra de aktiviteter vi tilbyder. Desuden består Udgående Team af en medarbejdergruppe med forskellige kompetencer, baggrund og erfaring, så vi altid kan matche borgerens behov. Særlig støtte Vi tilbyder særlig støtte til borgere, der ikke matcher de allerede eksisterende behandlingstilbud. Det kan være dårlig såvel som velfungerende borgere, der har brug for støtte til afklaring, motivation eller anden indsats. Findes der beskrivelser/dokumentation ift. anvendte metoder: Ja, der forefindes behandlingskoncept. CAFAs eventuelle tilføjelser: Side 7/20

8 Vurdering Der foreligger en grundig beskrivelse af tilbuddene i Plan A målsætninger, tilrettelæggelse, rammer og lignende. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. De følgende punkter er udfyldt og vurderet af CAFA Modtagelse og evt. andre observationer under tilsynet Modtagelsen: Der foregik mødeaktivitet i stuen, som vi ikke ville forstyrre, hvorfor vi gik op på 1. sal. Her blev vi modtaget af en medarbejder, som var informeret om, at vi kom og som viste os hen til det mødelokale, hvor vi skulle være. Tilsynet var planlagt, og der var sikret mulighed for, at vi kunne tale med de medarbejdere, vi ønskede samt, at der kunne gennemføres brugerinterviews. Vi aftalte, at dagen blev tilpasset også ud fra brugernes dag. Evt. andre observationer: Ingen særlige. Tilbuddets organisering mv. 5 Organiseringsform: Tilbuddet er organiseret som et anpartsselskab. Ejerforhold, antal, hvem: Michael Haugtved og Michael Schou ejer 50 % hver gennem hvert sit holdingsselskab Direktion, antal, hvem: Der er 2 direktører: Michael Haugtved og Michael Skov. Side 8/20

9 Bestyrelse eller tilsynsråd, antal, mv.: Der findes ingen bestyrelse eller tilsynsråd. Vedtægter: Der foreligger vedtægter af De er ganske kortfattede. Godkendelse: Plan A er godkendt via opførelse på Tilbudsportalen. Godkendt af: Frederiksberg kommune. Seneste godkendelse, dato: Vides ikke. Er der udarbejdet budget for 2013: Der foreligger et budget for Pris i 2013: Der eksisterer en lang række priser for forskellige ydelser. Priserne ligger mellem 800 kr. (enesamtaler) til kr. (fase 1 behandlingsforløb). Andet: Vurdering Det er CAFAs anbefaling til Frederiksberg kommune, at selskabets konstruktion efterses mhp., om bekendtgørelsens punkter er opfyldt, herunder vedtægter mv. Man bør også interessere sig for, om konstruktionen lever op til, at misbrugsbehandlingen skal være en særskilt enhed. Der er udarbejdet et selvstændigt notat til Frederiksberg kommune om de organisatoriske forhold. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Forslag til Frederiksberg kommune: Der foreslås, at konstruktionen efterses, herunder vedtægter og selvstændig enhed. Visitation 6 Side 9/20

10 Beskrivelse: Alle henvendelser til Plan-A sker via kommunerne. Størstedelen af henvendelserne er fra København og Frederiksberg kommuner, men de modtager også henvendelser fra en lang række andre kommuner. Henvendelser kan også komme i stand via samarbejdspartnere, som kan pege på Plan-A s tilbud til deres kommuner f.eks. hvis brugeren har været igennem et afgiftningsforløb, og der skal findes et videre behandlingsforløb. Det oplyses, at de ca. har brugere indskrevet om året og mellem % gennemfører forløbet. Det oplyses, at man f.eks. oplever brugere, som møder op til visitationssamtale, men som siden hen ikke påbegynder behandlingen. Henvendelserne vedrører flest mænd og gennemsnitsalderen er mellem år. Det oplyses ligeledes, at der også modtages unge under 25 år i behandling. Hensigten er, at alle, som skal påbegynde et forløb hos Plan-A, tilbydes et besøg og en forsamtale inden start. Erfaringen er, at jo bedre forberedt brugerne er på tilbuddets indhold, jo bedre er chancerne for et positivt forløb. Ved forsamtale afdækkes brugerens problematikker og på baggrund af forsamtalen tildeles brugeren en kontaktperson, som matcher brugerens behov. Brugeren tildeles også altid en aktuel bruger, som kan fungere som støtte i opstartsfasen. Ved forsamtalen indgås en behandlingskontrakt med brugeren. Kontrakten indeholder 13 punkter, som brugeren skal erklære sig enig i. Der tages udgangspunkt i den enkelte bruger. Som udgangspunkt skal man være stoffri for at deltage i dag- og efterbehandlingsforløbet. Plan-A s udgående team løser en lang række forskellige opgaver, og en bruger kan f.eks. også have et aktuelt misbrug, men tilknyttes Plan-A s udgående team f.eks. med henblik på, at der skal arbejdes med pågældendes motivation for et afgiftningsforløb. Det oplyses, at der har været brugere, som af den ene eller anden grund ikke kan rummes. Der kan f.eks. være tale om særligt aggressive brugere, psykiatriske problemstillinger mv., og her forsøger man at hjælpe med at pege på andre løsninger, som kan hjælpe den enkelte videre i et forløb. En bruger, som er i et dagbehandlingsforløb, kan også blive tilknyttet det udgående team, såfremt det vurderes relevant. Plan-A har tilknyttet en psykiater, og hvis en bruger har psykiatriske problemstillinger, kan pågældende tilbydes et samtale forløb med henblik på en afklaring af behov. Vurdering Det er CAFAs vurdering, at Plan A har en relevant og systematisk visitation til tilbuddet. Side 10/20

11 CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Behandlings planer og helhedssyn 7 Beskrivelse: Når en bruger visiteres til Plan-A, kan der fra sagsbehandlerens side ligge beskrevne opgaver, som der skal arbejdes med i forløbet. Det kan f.eks. handle om familieforhold, bearbejdning af vrede, og der kan ligge en målsætning om, at brugeren skal hjælpes i gang med uddannelse/arbejde efter behandlingen. Alle brugere får en kopi af de foreliggende visitationspapirer fra kommunen. Desuden danner visitationssamtalen også udgangspunkt for, at den enkelte bruger fremkommer med ønsker om hjælp/støtte/behandling, ligesom der fra andre behandlingssteder kan være peget på problemstillinger, som man foreslår, at brugeren skal arbejde med i det videre forløb hos Plan-A. Der udarbejdes ikke behandlingsplaner, men hvert forløb tilrettelægges individuelt i forhold til hver enkel bruger. Der tages udgangspunkt i den plan, som ligger fra sagsbehandler. Forløbet vurderes løbende i forhold til, hvordan det går, og hvilke indsatsområder der skal arbejdes videre med. Kontaktpersonen følger brugeren gennem forløbet. Det er kontaktpersonen, som sammen med den behandlingsansvarlige, løbende vurderer den enkeltes brugers forløb. Brugerne forlægges disse vurderinger. Vurdering Det er vores vurdering, at der arbejdes ud fra forud fastlagte mål, samt at der sker relevant opfølgning. En skriftlig behandlingsplan ville evt. kunne styrke systematikken og fastholdelsen af mål og plan. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Bemærkning: Vi foreslår Plan A at lægge en skriftlig behandlingsplan sammen med brugeren. Behandling og terapi/ pædagogik 8 Beskrivelse: Det oplyses, at Plan-A arbejder ud fra en terapeutisk tilgang baseret på et respektfuldt samarbejde, hvor klientens ressourcer, egne mål samt evne til at udvikle personlige, unikke løsninger er i fokus. Modellen er fremadrettet og tager udgangspunkt i de ele- Side 11/20

12 menter af løsninger på problemet, som allerede er til stede i klientens liv Plan-A ser individuel behandling som en nødvendighed for at opnå de bedst mulige resultater. De arbejder med en helhedsorienteret indsats omkring brugerne. Plan A s værdiggrundlag tager udgangspunkt i værdighed, respekt og god etik, og brugerne behandles individuelt ud fra, at afhængighed findes i flere stadier og ingen mennesker er ens. Behandlingen er bygget op omkring individuel- og gruppeterapi, rådgivning og sparring omkring personlige problemstillinger med social og terapeutisk indhold. Der indgår kropsterapi, idræt og resocialisering som en del af behandlingstilbuddet Den enkelte bruger har medindflydelse på tilrettelæggelse af egen behandlingsplan. Målet med behandlingen er, at brugerne efter endt behandling skal ud og deltage aktivt i samfundet via arbejde, uddannelse eller lignende for derigennem at sikre brugeren den bedst mulige livskvalitet. Dag og efterbehandling er, som beskrevet i punkt 4, bygget op omkring 3 gange 13 uger fordelt på 3 faser. Fase 1, hvor brugeren skal tilegne sig de grundlæggende egenskaber til, at kunne fungere i samfundet/hverdagen. Der arbejdes ud fra et fast dagsprogram med gruppeterapi og enesamtaler, hvor der arbejdes med temaer omkring misbrug. Plan-A tilbyder pårørendekurser hvor temaer om misbrug tages op. Der kan i et mindre omfang tilbydes par og familiesamtaler. Fysisk aktivitet og det social samvær mellem brugerne er en vigtig del af behandlingen. Hver onsdag kommer en konsulent udefra og laver forskellige aktiviteter med brugerne. I fase 2 er brugerne i Plan-A 2 dage om ugen primært om aftenen i 2 timer. Her arbejdes med forskellige tilbagefaldsemner i gruppeterapi. I grupperne arbejdes bl.a. med kooperativ learning, hvor brugerne f.eks. kan få stillet opgaver med at skulle holde foredrag om forskellige emner. Det er en fast bestanddel af møderne, at de indledes med musik og vejrtrækningsøvelser. I fase 3 er brugerne i gruppeterapi en gang om ugen, hvor der bl.a. arbejdes med relationer i forhold til familie, venner, arbejde og uddannelse. For nogle lykkes det at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Det oplyses, at alle brugere kort efter deres start får en samtale med Plan A s socialrådgiver. Det er en individuel samtale ud fra den livssituation, brugeren befinder sig i. Samtalen har til formål at afdække, hvilke problematikker der eksisterer omkring økonomi, bolig, helbred, familie etc. På mødet klarlægges, hvilke forhold den enkelte har brug for hjælp til. Det kan være et møde i fogedretten eller møder med kommuner/jobcentre. Der kan også være behov for at få styr på en gæld, gennemgang af gamle sagsakter, handleplaner, eller hvis brugeren har anbragte børn kan der være behov for støtte til at få overblik over deres sager samarbejdet med kommunen. Der udarbejdes altid et referat fra samtalerne, Side 12/20

13 som brugeren får udleveret. Socialrådgiveren følger op på de aftaler, problemstillinger etc., som ligger i planen. Der følges også gerne op på aftaler, handleplaner osv. f.eks. i forhold til brugerens børn. Under et misbrug har der ofte været stærke sanktioner, og det er måske hensigtsmæssigt med nye aftaler, handleplaner og nye samarbejdsformer. Det oplyses, at der føres journal vedr. alle brugere tilknyttet Plan-A. Disse danner baggrund for rapporter, som udarbejdes til visiterende myndighed. Rapporterne gennemgås med brugerne. Brugerne deltager altid til møder mens pårørende ikke deltager. Udgående team Plan-A har etableret det udgående team som et tilbud, der går på tværs af det traditionelle behandlingsarbejde. Det udgående team løser en lang række forskelligartede opgaver. Man vidste ikke på forhånd ved teamets start, hvad behovet var, men det udgående team har udviklet sig og dækker nu f.eks. områder som: Motivation og stabilisering Afklaring Opfølgning Inklusion Særlig støtte Se yderligere under punkt 4. Der er tilknyttet 2 faste medarbejdere til det udgående team, og i perioder med mange brugere kan der hentes ekstern konsulentbistand. Behandlingen bygger på relationsarbejde, og brugerne har mulighed for at komme i kontakt med medarbejderne 24 timer i døgnet. Der er typisk afsat 6 timer om ugen til opgaverne. Brugerne kan være mellem 19 og 50 år og have forskelligartede problemstillinger udover misbrug f.eks. ADHD, psykiatriske problemstillinger. Kommunerne kan også købe det udgående team til f.eks. udredningsarbejde, og de har mulighed for at gøre brug af de eksisterende tilbud i Plan-A, f.eks. psykiatrisk bistand. Det oplyses, at man har erfaring med, at en bruger er startet i det udgående team for derefter at komme i døgnbehandling og efterfølgende i dag og efterbehandlingsforløb hos Plan-A. Men det understreges også, at udgangspunktet er brugerens behov og ikke, at de nødvendigvis skal forsætte hos Plan-A.. Vurdering Behandlingstilbuddene hos Plan A synes at være helhedsorienteret og veltilrettelagt. Vi finder, at det udgående team er et virkelig godt supplement til det faste, strukturerede tilbud, som sikrer mulighed for at imødekomme mange individuelle behov hos brugerne. Vi finder, at Plan A har en god beskrivelse af tilbuddenes mål, tilrettelæggelse, omfang Side 13/20

14 og rammer, og vi kan foreslå, at man supplerer med en højere grad af skriftliggørelse af Plan A s behandlingsmæssige og terapeutiske tilgange og metoder. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Bemærkning: Det foreslås, at Plan A i højere grad skriftliggør deres behandlingsmæssige/ terapeutiske tilgange og metoder. Rammer og retningslinjer for behandlingen 9 Beskrivelse: Det er et krav for deltagelse i et dag- og efterbehandlingsforløb hos Plan A, at der ikke finder indtagelse af alkohol eller stoffer samt kriminalitet sted. Alle brugere indgår en kontrakt med Plan-A, der som nævnt indeholder 13 punkter med forventninger til dem under deres forløb. Personalet holder morgenmøde hver dag. Møder en bruger ikke op eller melder sig syg, kontaktes vedkommende, og der følges op. Ved udeblivelser fra behandlingen kontaktes brugernes misbrugskonsulent hos kommunen altid. Alle brugere skal aflevere deres mobiltelefon, mens de er i dag- og efterbehandling Den kan hentes, hvis den skal bruges til en besked. Dette gøres for at sikre den enkeltes tilstedeværelse samt for at undgå forstyrrelser for andre under møderne. I fase 1 er behandlingen bygget op omkring en fast og struktureret dagsrytme. Hver dag indledes med et morgenmøde. Morgenmødet er brugernes eget møde og afholdes uden deltagelse af rådgiverne. Her taler de om deres dag og forholder sig fælles til de problemstillinger, der tages op. Erfaringen er, at de får talt om flere ting uden rådgivernes deltagelse. Derefter er der gruppemøder, hvor der er mellem 8 og 12 deltagere. Møderne indledes med musik og vejtræningsøvelser. Brugerne fremlægger deres oplæg og skriftlige opgaver, og der gives feedback. Her arbejdes med metode, hvor det er brugerne, der stiller spørgsmålene, og der stilles kun åbne spørgsmål. Rådgiveren er mødeleder. Derefter arbejdes der i selvstændige grupper, hvilket er brugernes eget forum, og her drøfter og forholder de sig til forskellige emner. Dagen sluttes med et afslutningsmøde, hvor brugerne svarer på følgende spørgsmål: Hvordan har jeg det lige nu? - Hvad er det vigtigste jeg har lært i dag? - Hvad kan jeg bruge det til? og Hvad skal jeg bruge resten af dagen på? Disse spørgsmål stilles mhp. refleksion og har til formål at inkorporere dagens opdagelser og indsigter og anses for vigtig i forhold til brugerens læring. Dagen sluttes af med faste spørgsmål, som brugerne skal forholde sig til. Hvordan har Side 14/20

15 jeg haft det i dag? hvordan har jeg det? hvad skal jeg lave i aften? etc. Der er indlagt frokost i løbet af dagen, hvor brugerne står for i fællesskab at få lavet maden. I fase 2 og 3 er dagprogrammet mindre, brugerne mødes i gruppeterapi 1 til 2 gange om ugen, fortrinsvis i aftentimerne ud fra et hensyn til, at brugerne kan være i uddannelse eller arbejde. I tilfælde af tilbagefald vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om brugeren skal have en ekstra chance, og der kan lægges en kontrol via urinprøver. Det kan også være, at brugeren skal tilbage i døgnbehandling i en periode. Plan-A har mulighed for at tilbyde brugere, som er tilknyttet dag- og efterbehandlingen og ikke har en bolig eller et sted at være, at de kan bo i et bofællesskab. Man råder over en 320 km2 stor lejlighed på Højbro Plads, hvor der er plads til 6 beboere. Vurdering Der skønnes at være relevante rammer omkring behandlingen. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Inddragelse af brugerne 10 Beskrivelse: Det oplyses, at behandlingen hos Plan-A tager udgangspunkt i den enkeltes brugers livssituation og behov. Der lægges i behandlingen stor vægt på den enkeltes eget ansvar, og meget af behandlingen er bygget op omkring grupper, hvor brugerne har et ansvar for at deltage aktivt. Der holdes morgenmøde hver dag, som er uden deltagelse af personale, og her har brugerne mulighed for at drøfte forskellige emner og kan selv bestemme, om de ønsker at bringe det videre til personalet. Der lægges vægt på sociale arrangementer, hvor brugerne i fællesskab finder frem til, hvad de vil lave og står for planlægningen. Der holdes fællesmøde fredag med deltagelse af personale og brugere, her er mulighed for, at komme med ris og ros. Alle brugere deltager i de møder, som afholdes med kommunerne, og statusrapporter gennemgås med brugerne, inden de sendes til kommunen. Side 15/20

16 Vurdering Det er CAFAs vurdering, at brugerne inddrages relevant. Det fremhæves af brugerne i interview i dette tilsyn (se senere i rapporten), at der er et godt sammenhold mellem brugerne, hvilket vi ser i sammenhæng med bl.a. inddragelsen. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Inddragelse af familie og netværk 11 Beskrivelse: Hos plan-a er holdningen, at jo bedre kontakt, der er til familien og netværk, jo bedre chance er der for succes i behandlingen. Ved forsamtalen spørges der ind til, hvem brugeren ønsker kontaktet, hvis der sker noget, og hvem brugeren gerne vil have kommer ind og bliver informeret omkring behandlingsforløbet hos plan-a. Plan-A tilbyder pårørende kurser 2-3 gange om året, hvor de pårørende tilegner sig viden om: hensigtsmæssige, kommunikative redskaber til at sætte grænser og udtrykke egne behov hvordan misbrug påvirker relationerne i familie, parforhold og venskaber nye handlemåder til at opbygge styrkede relationer. Det koster 500,- kr, at deltage i disse kurser det oplyses, at man ved at tage betaling har sikret et bedre fremmøde. Alle familier bliver inddraget. Desuden kan der tilbydes individuelle samtale forløb f.eks. med kærester eller ægtefæller, samtalerne sker hos Michael Haugtved. Plan-A har ikke et tilbud til misbrugernes børn/unge. I det omfang det er muligt og relevant henviser de til Frederiksberg Centerets børn- og ungegrupper. Det er erfaringen, at det er et godt tilbud. Vurdering Vi finder det relevant, at familie og netværk inddrages og undervises, og finder det meget positivt, at der også er sat mål for dette arbejde. Det er vores vurdering, at børn og unge også bør inddrages, når forældre er i behandling, og såfremt der foreligger et tilbud indenfor samme ramme/organisation, er det vores erfaring, at det anvendes hyppigere. Side 16/20

17 CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Bemærkning: Vi foreslår Plan A at overveje at styrke det allerede aktive familie- og netværksarbejde med et tilbud til brugernes børn og unge. Personale og kvalifikationer 12 Beskrivelse: Der er ansat 8 faste medarbejdere. Det oplyses, at det er en stabil medarbejdergruppe, hvor en stor del har været ansat i mange år. Ledelsen beskriver medarbejdergruppen som en dynamisk medarbejdergruppe, som kan lide hinanden, og de laver forskellige ting for at styrke sammenholdet. Der er desuden tilknyttet en psykiater, en læge og en socialrådgiver. Der kan videre hentes særlig ekspertise ind, hvis behovet vurderes at være der, bl.a. er der tilknyttet en aktivitetsmedarbejder, som hver uge kommer og laver særlige aktiviteter med brugerne, herunder sport. Det oplyses, at der lægges vægt på, at der ansættes uddannet personale således, at man sikrer sig et professionelt team. Flere aktuelle medarbejdere har en terapeutisk uddannelse, derudover har medarbejderne forskellige uddannelsesmæssige kvalifikationer og viden bl.a. om kropsterapi og spiseforstyrrelser. Medarbejderne har uddannelser som Certified Danish Addiction Counselor (misbrugsbehandler), socionom, pædagog, socialrådgiver, afspændingspædagog og en cand. mag i fransk og pædagogik & uddannelsesstudier. Nogle medarbejdere har selv en misbrugsbaggrund, men det oplyses, at det langt fra er alle og det er et ufravigelig krav ved ansættelse, at en evt. misbrugsproblematik som minimum skal lægge 5 år tilbage. Medarbejderne modtager ekstern supervision 1 gang om mdr. Ledelsen modtager supervision ad hoc og efter behov. Medarbejderne får derudover 800,- kr. om mdr. som er afsat til egen terapi/supervision. Det oplyses, at man har en kriseberedskabsplan, et abonnement hos Trekanten, hvor der kan tilbydes samtaler i tilfælde af en krisesituation - det bevilges af ledelsen. Der holdes personalemøde hver 14 dag. Vurdering CAFA vurderer, at medarbejdergruppens kvalifikationer modsvarer arbejdet med målgruppens vanskeligheder. Der synes at være god fokus på både supervision, udvikling Side 17/20

18 og trivsel for medarbejdergruppen. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Interviews og observationer Information om interviews og observationer I forbindelse med tilsynet har det været et mål at inddrage brugerne via et interview. Der, hvor det ikke har kunnet lade sig gøre, er interviews erstattet af en kort observation. Alle interviews og observationer er gennemført af CAFA. CAFA har anvendt en interviewguide med de fokusområder, der fremgår i beskrivelsen nedenfor. Forstander på det enkelte botilbud har udvalgt brugerne til interviews og har tilrettelagt disse. Et referat af interviews kan læses nedenfor i sin helhed, men udsagn fra interviewene kan også være inddraget i beskrivelsen i punkterne ovenfor. Der kan være foretaget sløring af køn/alder og lignende i det konkrete referat mhp. at bevare anonymitet. Interview - Brugere 13 Informationer om de beboere, der er interviewet (køn, alder, afdeling mv.): Der er interviewet to brugere. Begge er i fase 1-forløb. Brugerne er henholdsvis 28 og 46 år. Den ene bruger har været i et behandlingsforløb i Plan A regi for 10 år siden. Begge har tidligere været i andre behandlingsforløb. Omstændigheder i forbindelse med interview: Ledelsen havde truffet aftaler om interviewet med brugerne. Brugerne blev interviewet sammen. Referat: Visitation. En af brugerne fortæller, at det behandlingsforløb, han var i gang med et andet sted, ikke gik godt. Han blev af sin misbrugskonsulent anbefalet at komme i behandling på Plan A. Han kom til en for-samtale. Her fik han forklaret, hvad forløbet gik ud på. Her Side 18/20

19 fortælles bl.a. om et 12 trins program. Brugeren giver udtryk for, at det er et godt program, også selv om det ikke følges slavisk. Dagen efter for-samtalen startede han. Han blev godt modtaget af andre brugere og personale. Begge giver udtryk for, at det er deres oplevelse, at alle er gode til at modtage nye brugere. Man er gode til at støtte hinanden, og man har omsorg for hinanden. Hvis der en krisesituation, kan man finde på at ringe til hinanden. Behandlingsplaner: Der er ikke behandlingsplaner på Plan A. Brugerne giver udtryk for, at de har helt tillid til personalets vurderinger, herunder vurderinger af hvilke problemstillinger de skal arbejde med. Behandling og terapi/pædagogik. Der er morgenmøde hver dag. De fortæller, at der hver dag bliver læst en tekst op på mødet, som kommenteres. På gruppemøderne kan man også tage problemer op. Der gives udtryk for, at man er gode til at lytte til hinanden. Der er typisk 9 til 12 personer i gruppen. Man kan få meget ud af, når andre fortæller om deres problemer. Som emne, der kan arbejdes med, nævnes offerrollen, men der kan også tales om andre personlige ting. Der er individuelle samtaler med en behandler, hvor man kan tale om de problemer, man har, og hvilke opgaver den enkelte skal arbejde med. En bruger fortæller, at han har rykket sig meget i den tid, han har været på Plan A - bl.a. har han været clean i 5 mdr. En bruger fortæller, at han har haft problemer i forhold til kæresten, hvilket han har talt med sin rådgiver om. Det resulterede i at han blev indskrevet i Plan A s bofællesskab. Det har betydet, at han og kæresten fik luft fra hinanden. Der gives udtryk for, at rådgiverne er dem, der ved bedst, hvad der skal arbejdes med, og det accepteres. For mange er det sidste station, derfor er man villig til at gøre, hvad de siger. Det understreges, at det er en enkelte, der vælger, hvad han/hun vil. Om de tilbudte aktiviteter fortæller brugerne, at de hjælper dem meget. Når man er i Fase 1, arbejder man meget oppe i hovedet, det er hårdt, så hjælper det at lave noget andet. En fortæller, han har fået massage, som bl.a. har hjulpet på hans migræne. En fortæller, at han har sidste dag i Fase 1. Det fejres med udringning, hvor brugeren skal holde et lille foredrag om de ressourcer, vedkommende har. Der er kage til alle. Det er en stor dag for en narkoman at have gennemført noget! Brugerne fortæller, at Fase 1 kan forlænges, hvis der er behov. Kommunen søges om betaling, men erfaringen er, at Plan A fortsætter, også selv om der ikke er en bevilling. Det er modsat andre steder, brugerne har været i kontakt med. Plan A er ingen pengemaskine. En af brugerne havde fået afslag på forlængelse, men Plan A lod ham fortsætte i et forløb. Brugerne fortæller, at socialrådgiveren hjælper rigtig meget. Hun er god til at presse på overfor kommunen. En fortæller, at han tidligere var på kontanthjælp, og i løbet af forløbet er blevet mere afklaret om, hvad han vil beskæftigelsesmæssigt. En fortæller, at rådgiveren har hjulpet med at komme af med ubetalt gæld, været med til at tage kontakt til kommunen og jobcenter. Rammer og retningslinjer for behandlingen Der gives udtryk for, at der gøres meget for, at brugerne kommer hver dag. Hvis man Side 19/20

20 udebliver, ringer personalet, men kan også komme og hente vedkommende. Der bliver fulgt op på, hvorfor en bruger udebliver. Der tages urinprøver, hvis der er mistanke om, at en har taget stoffer. Brugerne gør en ekstra indsats for at holde sig stoffri, når de ved, at der er kontrol. Hvis brugerne kommer og er påvirkede, får de besked på at gå hjem. Hjælper det ikke, kan det ende med, at der peges på et døgnbehandlingstilbud. Brugerne fortæller, at der er fredagsmøder med brugere og personale, hvor man kan tage forskellige problemer op, som vedrører stedet. Det er indtrykket, at personalet lytter til, hvad der bliver sagt. Der gives udtryk for, at alle er gode til at modtage brugere, som efter et tilbagefald kommer igen. Inddragelse familienetværk Brugerne giver udtryk for, at de bliver opmærksomme på ting bagud ud i tilværelsen. Rådgiverne vejleder i forhold til familie og netværk, men det understreges, at de lader den enkelte bruger selv tage beslutninger. Plan A har pårørendekurser. En fortæller, at hans mor får støtte i familierådgivningen, og hun har ikke deltaget i pårørendekursus. En anden giver udtryk for, at det er en rigtig god mulighed, selv om hans pårørende ikke har deltaget i pårørendekursus. Kurset er godt tilbud for forståelsens skyld. Personale. Brugerne giver udtryk for, at personalet er ordentlige mennesker. De er ikke hævet over andre. Der lyttes, og brugerne giver udtryk for, at de har indflydelse. Man tildeles en rådgiver, når man starter på Plan A. Hvis kemien ikke passer mellem bruger og rådgiver, så kan man bede om en anden rådgiver. Medarbejderne kan også selv mærke, hvis de ikke passer sammen. Ingen af brugerne kan umiddelbart huske, at der er sket et skift af rådgiver. Personalet er meget i øjenhøjde med brugerne. Der er omsorg for den enkelte, og personalet ser, hvad den enkelte har behov for. Afslutningsvis giver begge brugere udtryk for, at vi måske også skulle have talt med nogle andre brugere. Ingen af de to interviewede, kan finde på noget dårligt at sige om stedet. Side 20/20

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere