Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12"

Transkript

1 oktober 2011 Nr. 09 Skatteregnskaber i ny udgave side 05 Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12 Nye ø90 online kurser side 13

2 Indholdsfortegnelse Økonomi Plante&Miljø Kvægbrug Deltidslandmanden Byggeri&Teknik Skovdyrkerne Varme løsninger i en kold tid Arrangementer Moms- og skattekalender Kontakt 02 LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf Mobil og Allan Bach tlf Svinerådgivning Vest Birk Tlf Foto: Jens Tønnesen m.fl. Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm Tlf Mobil Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf

3 Hallo, jeg vil gerne være selvstændig landmand! Af Jacob Rossen, driftsøkonom Ledelse og management Kan du lede medarbejdere og få samarbejdet til at fungere? At du har organisatorisk erfaring og kendskab. Hvem har hvilke kompetencer? Ser man tilbage over de sidste mange år, så har det at etablere sig med landbrug, været et spørgsmål om at få udarbejdet nogle rimelig troværdige budgetter. Afholde et bankmøde. Konstatere en eller anden form for reel eller bogført egenkapital, og så er slutsedlen blevet skrevet, sådan lidt groft sagt... Hvad er nutidens og fremtidens krav til potentielle nyetableringer på landbrug? Egenkapital, såvel reel som bogført, er i dag fortsat af en vis betydning. Det er dog mindre væsentlig hvor mange år og timer man har arbejdet bagdelen ud af bukserne på et landbrug. Forstået på den måde, at du ved nyetablering som landmand, har mindst lige så meget brug for erfaring, viden og uddannelse, end halve og hele millioner på bankbogen, samt flere års praktisk landbrugsarbejde. Det er som førstegangsetablerende meget vigtigt, at du har skabt dig erfaring med bl.a.: Evt. ledelsesmæssig og organisatorisk erfaring fra andre brancher end primært landbrug. Kunne erfaring fra et år eller to som koordinator for en flok medarbejdere på en industrivirksomhed eller et kontor, være anvendeligt i rollen som selvstændig landmand? Ligeledes er det overordentlig vigtigt, at det at etablere sig som selvstændig har et formål. Hvad er det du vil opnå? Hvad er målet? Hvad er strategien for at komme derhen? Den erfaring du har med i rygsækken, samt en gennemtænkt og gennemdrøftet strategi, er med til at skabe ro omkring ens egen beslutningsproces. Men det er i meget høj grad også en afgørende faktor i kreditvurderingen fra især banker. I nutidens Danmark, er det ikke alene aktiverne, man vurderer og belåner. Det er i meget høj grad også personen og dennes baggrund, man vurderer. Hvis du overvejer etablering nu eller på sigt, så giv os et ring, så skal vi gerne medvirke til, at du får det bedst mulige afsæt i forhold til fremtidige valg omkring selvstændig virksomhed. 03

4 Økonomi Af Tove Plougmann Nielsen, socialøkonom Efterregulering af fripladstilskud 2010 Økonomisk fripladstilskud for 2010 er bevilget ud fra de indtægter, som er oplyst i ansøgningsskemaet. Ved beregning af det endelige indtægtsgrundlag for selvstændigt erhvervsdrivende er der visse reguleringer, som skal udregnes. Kommunerne sender i denne tid, skemaer ud til de af jer der har hel eller delvis friplads. Hvis skemaet ikke returneres, har de enkelte kommuner ikke mulighed for at foretage en relevant opgørelse, og der vil så blive opkrævet fuld betaling for hele året. Derfor opfordres du til at sende skemaet ind til din økonomikonsulent eller socialøkonom, så skemaet kan blive udfyldt og returneret til kommunen. Af Anne-Mette Hougaard, cand.merc.jur. Nyt om fradrag for hjælp i hjemmet Reglerne om fradrag for reparation og vedligehold samt hjælp i hjemmet er beskrevet i Impulsen fra juli måned. SKAT har siden da udsendt en uddybende vejledning. Heraf fremgår det bl.a., at ægtepar kan dele fradraget for en udgift, som den ene har betalt. Derudover er det præciseret, at der kun er fradrag for arbejde, som er betalt med betalingskort, indbetalingskort eller kontooverførsel. Det betyder, at kontant betaling ikke giver fradrag. Indberetningen af udgifter afholdt i 2011 skal ske inden udgangen af februar Den elektroniske løsning forventes klar ultimo Det er dog muligt allerede nu at ændre forskudsopgørelsen for Dokumentation bør gemmes i 3 år. Virksomheder skal udstede en faktura, hvoraf arbejdslønnen skal fremgå. Privatpersoner skal udfylde en serviceerklæring, som kan hentes på SKAT har lavet en liste over, hvad der er omfattet - og lige så vigtigt - en liste over, hvad der IKKE er omfattet. Som eksempler på ydelser, der IKKE er omfattet kan nævnes; flisebelægning, trapper - hverken inde i eller uden for boligen, sauna, spabad, swimmingpool, havestue, skorsten, brændeovn og pejs mv. For en fyldestgørende liste henvises til 04

5 Af Kurt Pedersen, økonomikonsulent Skatteregnskaber i ny udgave Videncentret for Landbrug har siden foråret 2011 arbejdet med en opdatering af skatteregnskabet i Ø90. Ændringen foretages ud fra et ønske om at rationalisere og skære ned i antallet af regnskabstyper, og det er således i erhverv uden for landbrug der sker de største ændringer. Dette er dog ændringer til det bedre på rigtigt mange områder. For landbrugsregnskabernes vedkommende er der i meget stor udstrækning tale om layoutmæssige opdateringer og ikke principændringer. Skatteregnskaberne kommer i ændret udgave fra den 7. oktober Vil du gøre dit regnskab mere personligt? Det er muligt at lægge op til 6 billeder ind i Ø90 regnskabssystemet til brug i udskrifterne. Du har nu mulighed for at få dine egne personlige billeder fra virksomheden i og på forsiden af dine regnskaber. Hvis du gerne vil give dine regnskaber et personligt præg, kan du kontakte din regnskabsassistent på og indsende dine elektroniske billeder til os. 05

6 plante & miljø Af Per Skodborg Nielsen, planteavlskonsulent Før du dræner og / eller reparerer dræn! Hvor er det lovligt? Som udgangspunkt må landbrugsarealer drænes. Der kan være brug for en tilladelse fra kommunen, hvis flere lodsejere berøres. Hvis arealet er et 3-areal, Natura2000 areal eller ligger i et okkerpotentielt område, kræves der også tilladelse fra kommunen. Ved dræning af arealer, der er nabo til 3-arealer, må tilstanden af 3-arealerne ikke påvirkes. Nye drænprojekter skal anmeldes til kommunen. Ændringer eller udvidelser af eksisterende drænprojekter skal også anmeldes og screenes, medmindre de vurderes ikke at kunne være til skade for miljøet. Okker For at beskytte vores vandløb, må der i okkerpotentielle områder ikke drænes eller udgrøftes, uden forudgående ansøgning og tilladelse fra kommunen. Ved dræning og udgrøftning forstås enhver aktivitet, herunder ændringer, vedligeholdelse og reparation, der sænker grundvandsstanden. De områder, der er udlagt som okkerpotentielle områder, kan ses på Danmarks Miljøportal under arealinformation og søgning efter data på kort. Vælg landbrug i menuen til højre, og herefter hvilke kort der ønskes. Hvor ligger de gamle dræn? Drænkort kan give et overblik over, hvor det gamle drænsystem ligger, hvis der er et sådant system. Er man ikke selv i besiddelse af de gamle drænkort, kan man forsøge at fremskaffe dem. Hvis det i sin tid var Hedeselskabet, som drænede arealet, så er det muligt at få de gamle kort hos Orbicon på Undersøgelse for eventuelle kabler og ledninger Man skal undersøge hvilke kabler og ledninger, der eventuelt går ind over arealet, så som el, gas, telefon og andet. Der er ved lov i 2004 (LedningsEjerRegister loven, LER-loven) vedtaget oplysnings- og forespørgelsespligt i ledningsejerregistret, med det formål at reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord. Kort over drænrørenes placering Når arealet er drænet, er det vigtigt at få placeret drænrørenes beliggenhed på kortet. Drænkortet skal gemmes, så det er tilgængeligt, når der er behov for at genfinde drænene, f.eks. når de skal spules eller ved en eventuel reparation. Spuling Det er ofte nødvendigt at rense drænrørene for slam, sand og okker ved at spule drænene. Det er bedst at bruge stor vandmængde og lavt tryk. Ved en lille vandmængde og et højt tryk risikerer man at ødelægge drænrørene. Spuling af dræn direkte ud i vandløb og søer er ikke tilladt. Alt spulevand skal opsamles og spredes på marker i omdrift. 06

7 På hvilken årstid bør man dræne? Dræning bør udføres under nogenlunde tørre forhold for at undgå strukturskader i jorden. Hvis der drænes under våde forhold, risikerer man at forårsage alvorlige strukturskader i marken. Det vil i langt de fleste år betyde, at det er bedst at dræne lige efter høst. Dræning med drænplov kan i princippet også udføres i en afgrøde, men en vis afgrødeskade må påregnes. Hvad koster det at dræne? Er det dyrt at få jorden drænet? Ikke nødvendigvis. Priser på kr./ha alt efter metode, rørvalg og jordtype er ikke ualmindelig. Dertil kommer fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Modsat kan manglende dræning/vedligehold koste et større årligt udbyttetab grundet manglende rettidighed, dårlig rodudvikling, lav jordtemperatur om foråret og strukturskader, for ikke at tale om ærgrelserne. Antages f.eks. en udbyttenedgang på 25 % på en mark med et vårbyg potentiale på 50 Hkg/ha svarende til 12,50 Hkg á f.eks. 120 kr. mistes 1500 kr./ha i indtjening. Det er et beløb, der med dagens renter forrenter ovennævnte omkostninger. Af Karen Thomasen, miljøkonsulent Praksis bør efter Nævnets vurdering være, at kun hvor der er tale om nye godkendelser efter 2007 eller de gamle kapitel 5 godkendelser, kan produktionstilladelsen reduceres, hvis dyreholdet har været under det tilladte i 3 år. Har kommunen nedskrevet dit dyrehold? Hidtil har det været praksis, at kommuner har nedskrevet landmandens produktionstilladelse, hvis der har været et mindre dyrehold end det tilladte i tre på hinanden følgende år på en ejendom. Dette kaldes kontinuitetsprincip. Dette princip er nu blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis du ikke har en tilladelse af ovennævnte type (hvilket gælder de fleste landmænd) kan produktionstilladelsen således IKKE reduceres. Kun i de tilfælde hvor produktionen har været helt ophørt i tre år, kan kommunen fratage landmanden produktionsretten. Har du mistet en del af en produktionsret, fx i forbindelse med kommunernes tilsyn, vil vi meget gerne hjælpe i diskussionen med kommunen. Det er vigtigt at tage sagen op så hurtigt som muligt, idet reglerne hurtigt kan ændres igen. Sager, der er flere år gamle, bør også tages op igen. Ring til miljøafdelingen for yderligere information. 07

8 plante & miljø Af Kjeld Nørgaard, chefkonsulent Mark- og gødningsplanlægning Selv om efteråret er her og høsten har været besværlig, kan du stadig nå at få din planteavlskonsulent i marken til en markgennemgang og et planlægningsbesøg. Jordprøver Får du lavet din markplan inden den 1. januar, tilbyder vi igen i år en halv times gratis opfølgning og rettelser til foråret. Grundlaget for mark og gødningsplanlægning er et godt kendskab til jorden. Med en jordprøve for hver 5 ha. er prisen ca. 50 kr/ha for prøver, kort og beregninger. Er det mere end 4-5 år siden, der er taget jordprøver, eller der er kommet nye jorde til, er det en god ide at få taget nye prøver. Udover de almindelige jordprøver tager vi også GPS-jordprøver, hvor der udtages ca. 2 prøver pr. ha. Med en GPS-prøve får du et bedre billede af variationen i den enkelte mark. Har du marker, hvor dele af marken har forskellig forhistorie, kan der være stor variation, som kun findes med GPS-jordprøver. Samtidig med at du bestiller tid til mark- og gødningsplanlægning vil vi fra i år udsende en dagsorden for mødet. Formålet med dagsordenen er, at vi selvfølgelig får styr på dit gødningsregnskab, din markplan og sprøjteindberetningen. Men derudover evaluerer vi også din planteavlsrådgivning og tilpasser den, hvis der er behov for det. Af hensyn til vores planlægning vil vi gerne have bestillingen hurtigst muligt. Kontakt derfor gerne din planteavlskonsulent. Kvægbrug Af Karsten Jensen, chefkonsulent Foderbudget - Foderplan Det er nu tid at få opgjort vinterens grovfoderbeholdninger. En god fodringsøkonomi afhænger af en god foderplan med den rigtige fordeling af grovfoder og det rigtige valg af tilskudsfoder. Kontakt kvægbrugsafdelingen for udarbejdelse af foderbudget og foderplan. Sen høst af majs 08 Den kølige sommer i år har betydet at majsen er 1 3 uger senere færdig til høst. En tørstofprøve af kolben giver et godt fingerpeg om det rette høsttidspunkt. Kontakt Kvægbrugsafdelingen på for tørring af dine majskolber. Ved en tørstofprocent på % når vi den ønskede tørstofprocent i hele planten på %.

9 Deltidslandmanden Bjarke Billeskov, kvægkonsulent Husdyrene og græsmarken i efteråret Græssets vækst falder allerede fra juli - og afhængigt af, hvilke græsser og hvor gammelt det er, er der stor forskel på væksten. Der er god grund til at justere på behovet for græs i sensommeren og efteråret: Arealet udvides, antal dyr reduceres og/eller der kan suppleres med andet foder. Væksten i september kan let være faldet til en fjerdedel af det, den var i juni. For at reducere smittetrykket af indvoldsparasitter er den bedste løsning at lave foldskifte. En anden måde, hvorpå du undgår at dyrene græsser for tæt ind til gødningsklatterne, er ved at tildele dem andet foder i en foderhæk. Er der græs nok, og de har tynd mave, kan årsagen være strukturmangel. Her vil adgang til halm være en fordel, og er det muligt at begrænse græsadgangen, vil det være godt. Mangel på magnesium forekommer af og til hos kreaturer. Det ses tit, når temperaturen falder, og der er godt gang i græsset - og det kan skyldes at græsset frostsikrer ved at optage kalium og i den forbindelse blokerer for magnesiumoptagelsen. Det er derfor meget vigtigt at tildele mineraler til dyrene i sensommeren/efteråret. Et udbindingsmineral vil være et godt valg, da der er ekstra magnesium i. Fravænning Uanset hvilke dyr du har, er fravænning en stor omvæltning for afkommet. Derfor er det godt at starte med at fodre dem på marken i et aflukke (kalveskjul eller lignede) eller at tage dem på stald om natten, hvor de er adskilt fra moderen. Foderet skal selvfølgelig være noget, de gerne vil æde, og skal være noget af det foder, som efterfølgende vil blive brugt i den daglige fodring. 09

10 Byggeri & Teknik I/S 10 års gyllebeholderkontrol Ifølge Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning skal beholdere over 100 kubikmeter kontrolleres mindst hvert 10. år. Anmodning om kontrol skal være indsendt senest 6 måneder før tidsfristen udløber. Det betyder, at din gyllebeholder skal kontrolleres i 2011, hvis den er kontrolleret eller bygget i 2001, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du har en beholder, der er kontrolleret eller bygget i 2002, kan du tilmelde den allerede nu. Vi har en autoriseret kontrollant i Byggeri & Teknik I/S, og kan tilbyde at gennemføre eftersynet. Prisen er nu: Kr ,00 for beholder nr. 1. Kr ,00 for beholder nr. 2 Kr.1.500,00 for øvrige beholdere på samme bedrift. NB: 500,- kr. i rabat på første beholder ved tilmelding inden den 15. oktober Eftersynet omfatter mindre reparationer såsom beskyttelse af kabellåse, småskader på kabelkapper, rapport og kørsel. Yderligere oplysninger og tilmelding: Henrik Ormstrup, eller mail 10

11 APV Har du styr på arbejdsmiljøet? Arbejdstilsynet har fokus på landbruget det har rigtig mange landmænd med ansatte måttet sande såvel i år som sidste år. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal følgende altid være i orden: ArbejdsPladsVurdering (APV). apv en skal også omfatte forhold vedr. det psykiske arbejdsmiljø ArbejdsPladsBrugsanvisninger Styr på faremærket kemi Sikkerhedseftersyn på maskiner samt dokumentation herfor Behov for sikkerhedsorganisation skal være klarlagt Liste over nødvendige uddannelser i virksomheden samt oversigt over, hvad der er til rådighed Instruktion i arbejdets udførelse. krav til instruktion i betjening af bestemte maskiner og instruktion om udførelse af bestemte arbejdsopgaver indarbejdes i APV en Rygepolitik Skiltning APV en må højst være 3 år gammel. Sker der væsentlige ændringer i virksomheden inden da, skal APV en ajourføres. Ved samme lejlighed bør de øvrige ting i APV en opdateres. Ønsker du hjælp til at få arbejdsmiljøet på plads? Er du er altid velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulenterne Lisbeth Brehmer på eller Erik Kjeldsen på Skovdyrkerne Flismarkedet Skovdyrkerne Vestjylland har forhandlet priser på træflis med varmeværkerne. Efter ganske hårde forhandlinger er næste års priser på træflis på plads. Skovejere og andre der har træ til flis kan se frem til pæne stigninger på afregningsprisen. En del af stigningen vil indlejres i oparbejdningen, hvor der tilsvarende er stigninger på både brændstof og sliddele men en pæn del vil aflejre sig på ejernes bundlinie, der forventes at blive 6-8 kr/rm bedre end tilsvarende projekter sidste år. Stigningerne balancerer den markante udvikling i træpriserne, vi har oplevet de seneste 1-2 år. Skovdyrkerne håndterer flis på markedets mest attraktive vilkår få en snak med din lokale skovfoged om dit næste projekt. Oparbejdning, logistik og handel med flis er en kernekompetence hos Skovdyrkerne. Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark Holstebro Tlf:

12 Vi tager pulsen på øko-majsen Onsdag den 5.oktober kl Tag med på en rundtur til økologiske majsmarker hvor vi sætter fokus på: Sorter Såtidspunkt Ukrudtsbekæmpelse Gødskning Sædskifte Høst Skal økologer egentlig dyrke majs? Ud fra aktuelle tørstofanalyser fra de pågældende majsmarker, får vi et bud på, hvornår der skal høstes. Program: Kl Anders Laugesen, Hestbjergvej 5, Hodsager, 7490 Aulum Kl Torben Brødbæk, Udholmvej 3, Hodsager, 7490 Aulum Kl Helge Nielsen, Hesselåvej 31, Skave, 7500 Holstebro Vi slutter med stående kaffe og majsboller! Tilmelding ikke nødvendig Arr. Heden & Fjorden Økologi Varme løsninger i en kold tid Vi sætter fokus på energien Fyraftensarrangement for deltidslandmænd og andre interesserede Torsdag den 27. oktober kl Birk Centerpark 24, 7400 Herning Program: Sandwich, øl, vand og velkomst Sol- og vindenergi. Solvarme, solceller og vindmøller, indlæg omkring de fremstormende grønne energikilder og hvad det betyder for regnskabet. - Økonomikonsulent Daniel Vang Søndergaard, Heden & Fjorden Pause med kaffe og kage Pille- og flisfyring - Ekstern indleder deler viden og erfaring. Erfaring omkring energiafgrøder - Planteavlskonsulent Lene Mathiasen, Heden & Fjorden Pris: Inkl. forplejning 100,00 kr. pr. person som opkæves kontant ved indgangen. 12 Tilmelding: Heden & Fjordens hjemmeside eller på senest den 24. oktober. arrangører: Deltidslandmænd i Vestjylland, Byggeri og Teknik I/S, Skovdyrkerne Vestjylland og Heden & Fjorden

13 Ø90online kurser Ø90 Online - Bogføring Ø90 Online - Fakturering Onsdag den 2. november kl til Målgruppe: Nuværende/kommende brugere af Ø90 Online. Hovedvægten vil blive lagt på gennemgang af skærmbilleder, funktionstaster, kontering af diverse bilag, samt indlæsning af bankdata. For at få kursusmaterialet til at blive så relevant som muligt, er DU velkommen til at komme med ideer til kurset. Det kan eksempelvis være forslag til bilag du gerne vil have gennemgået på kursusdagen. Der vil blive udleveret bilag til kontering, men det kan for DIG være mere relevant at medbringe egne bilag. Pris: kr. 600 Tilmelding: Senest mandag den 24. oktober på eller Ø90 Online - Momsopgørelsen Onsdag den 2. november kl til Målgruppe: Brugere af Ø90 Online der selv vil lave sin momsopgørelse. Du vil komme til at kontere enkelte bilag, samt udarbejde en momsopgørelse. Pris: kr. 400 Torsdag den 3. november kl til Målgruppe: Nuværende og kommende brugere af Faktureringsmodulet i Ø90 Online. Det vil blive gennemgået hvordan du opretter kunder og varer i faktureringsmodulet, samt vist hvordan du laver en faktura og hvordan du laver en fakturaskabelon med dit eget firmalogo. Du kommer selv til at sidde ved en pc og får derfor også mulighed for selv at lave fakturaer. Pris: kr. 500 Tilmelding: Senest mandag den 24. oktober på eller Ø90 Online - Budget Onsdag den 9. november kl til Målgruppe: Nuværende brugere af bedriftsløsningen, samt kommende brugere af Ø-90 budget. Bedriftsløsningens budgetprogram erstattes i efteråret 2011 af et nyt budgetmodul i Ø90. Du vil blive introduceret til programmet og dets opbygning. Der vil blive lagt vægt på udarbejdelsen af det hurtige budget, samt egentlig likviditetsbudget. Deltagelse forudsætter ikke, at du selv i dag udarbejder budget for din virksomhed. Pris: kr. 500 Tilmelding: Senest mandag den 24. oktober på eller Tilmelding: Senest tirsdag den 1. november på eller Alle kurser foregår hos Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, Herning Undervisning foregår ved medarbejdere fra Heden & Fjorden 13

14 arrange Svinerådgivning Vest holder Aktuelt Nyt! Svinebrug Tirsdag den 4. oktober i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum Kl Indlæg ved Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter og Jens Schjerning, Agromarkets, LandboSyd Tilmelding: På og Pris: Kr. 150,- + moms Kvægbrug Regionsmøde Dansk Kvæg Onsdag den 12. oktober kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10. Dansk Kvæg s formand Peder Philip og Direktør Gitte Grønbæk vil orientere om kvægbrugets aktuelle situation. Der er fortsat store økonomiske udfordringer i Kvægbruget. Aktuelle problemstillinger vil blive berørt. Alle interesserede er velkomne. 14 arrange

15 menter Seniorklubber Foredrag Tirsdag den 4. oktober kl på Lægaard Landbrugsskole Et barns oplevelser under 2. verdenskrig Ved Kurt Rasmussen, Silkeborg. Byen var tyskernes hovedkvarter, og det satte et stort præg på dagligdagen. Ingen tilmelding Holstebro-Struer Landboforeningers seniorklub Foredrag Torsdag den 13. oktober kl i Aulum Fritidscenter Livsglædens nødvendighed Ved Jytte Drejer. Ingen tilmelding Hedeboernes seniorklub Fortælling og musik Onsdag den 12. oktober kl i Ikast Svømmecenter BEMÆRK: Ændring i forhold til programmet Carl Erik Lundgaard fra Assens fortæller. Og hvor ord ikke kan gøre det, er det harmonikaen, der tager over: Fortælling og musik fra mit lange liv som musiker, som barn og polioramt, som emigrant fra Jylland til Fyn, som ramt af den første kærlighed, som dybt ramt af livet. Virkelighed og nærmeste omegn. Carl Erik Lundgaard er professionel harmonikaspiller med den danske folkemusik som speciale. Ingen tilmelding Pris: 50 kr. pr. person ikast-bording Landboforenings seniorklub menter 15

16 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden 1. oktober oktober 10. oktober Indbetaling til e-indkomst / FerieKonto 10. oktober Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for september måned oktober Indbetaling af lønsumsafgift for september måned 2011 og juli kvartal oktober Indbetaling af B-skat og Arbejdsmarkedsbidrag (9. rate) 20. oktober Indbetaling af restskat for personer over kr for indkomståret 2010 (2. rate) 25. oktober Angivelse og indbetaling af moms for september måned 2011 (månedsmoms) 31. oktober Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. maj oktober Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 30. april 2011 Redaktionen er afsluttet den 16. september Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

giv arbejdsglæden et tjek side 03

giv arbejdsglæden et tjek side 03 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø....................................... 03 Plante&Miljø...

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Indhold Lys til høns hvis du vil ha æg Undersøg om dine heste har indvoldsorm Stankelben Nu udsendes breve om kontrol af markblokke

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted Nyt fra LandboThy Foreningsnyt Indhold Lys for enden af tunnelen?... 2 Nye regnskaber... 1 Mors-Thy Familielandbrug... 2 Har du sikret familien?... 3 Ansættelser... 4 Ny i Nationalpark Thys bestyrelse...

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 43 Januar 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Generalforsamlingen side 7 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppen side 8 Revision af miljøgodkendelsesloven side 18 Vær opmærksom på hackernes ønskeliste

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER -------------- 3 KALENDER -----------------------------------------------

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere