Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12"

Transkript

1 oktober 2011 Nr. 09 Skatteregnskaber i ny udgave side 05 Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12 Nye ø90 online kurser side 13

2 Indholdsfortegnelse Økonomi Plante&Miljø Kvægbrug Deltidslandmanden Byggeri&Teknik Skovdyrkerne Varme løsninger i en kold tid Arrangementer Moms- og skattekalender Kontakt 02 LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf Mobil og Allan Bach tlf Svinerådgivning Vest Birk Tlf Foto: Jens Tønnesen m.fl. Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm Tlf Mobil Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf

3 Hallo, jeg vil gerne være selvstændig landmand! Af Jacob Rossen, driftsøkonom Ledelse og management Kan du lede medarbejdere og få samarbejdet til at fungere? At du har organisatorisk erfaring og kendskab. Hvem har hvilke kompetencer? Ser man tilbage over de sidste mange år, så har det at etablere sig med landbrug, været et spørgsmål om at få udarbejdet nogle rimelig troværdige budgetter. Afholde et bankmøde. Konstatere en eller anden form for reel eller bogført egenkapital, og så er slutsedlen blevet skrevet, sådan lidt groft sagt... Hvad er nutidens og fremtidens krav til potentielle nyetableringer på landbrug? Egenkapital, såvel reel som bogført, er i dag fortsat af en vis betydning. Det er dog mindre væsentlig hvor mange år og timer man har arbejdet bagdelen ud af bukserne på et landbrug. Forstået på den måde, at du ved nyetablering som landmand, har mindst lige så meget brug for erfaring, viden og uddannelse, end halve og hele millioner på bankbogen, samt flere års praktisk landbrugsarbejde. Det er som førstegangsetablerende meget vigtigt, at du har skabt dig erfaring med bl.a.: Evt. ledelsesmæssig og organisatorisk erfaring fra andre brancher end primært landbrug. Kunne erfaring fra et år eller to som koordinator for en flok medarbejdere på en industrivirksomhed eller et kontor, være anvendeligt i rollen som selvstændig landmand? Ligeledes er det overordentlig vigtigt, at det at etablere sig som selvstændig har et formål. Hvad er det du vil opnå? Hvad er målet? Hvad er strategien for at komme derhen? Den erfaring du har med i rygsækken, samt en gennemtænkt og gennemdrøftet strategi, er med til at skabe ro omkring ens egen beslutningsproces. Men det er i meget høj grad også en afgørende faktor i kreditvurderingen fra især banker. I nutidens Danmark, er det ikke alene aktiverne, man vurderer og belåner. Det er i meget høj grad også personen og dennes baggrund, man vurderer. Hvis du overvejer etablering nu eller på sigt, så giv os et ring, så skal vi gerne medvirke til, at du får det bedst mulige afsæt i forhold til fremtidige valg omkring selvstændig virksomhed. 03

4 Økonomi Af Tove Plougmann Nielsen, socialøkonom Efterregulering af fripladstilskud 2010 Økonomisk fripladstilskud for 2010 er bevilget ud fra de indtægter, som er oplyst i ansøgningsskemaet. Ved beregning af det endelige indtægtsgrundlag for selvstændigt erhvervsdrivende er der visse reguleringer, som skal udregnes. Kommunerne sender i denne tid, skemaer ud til de af jer der har hel eller delvis friplads. Hvis skemaet ikke returneres, har de enkelte kommuner ikke mulighed for at foretage en relevant opgørelse, og der vil så blive opkrævet fuld betaling for hele året. Derfor opfordres du til at sende skemaet ind til din økonomikonsulent eller socialøkonom, så skemaet kan blive udfyldt og returneret til kommunen. Af Anne-Mette Hougaard, cand.merc.jur. Nyt om fradrag for hjælp i hjemmet Reglerne om fradrag for reparation og vedligehold samt hjælp i hjemmet er beskrevet i Impulsen fra juli måned. SKAT har siden da udsendt en uddybende vejledning. Heraf fremgår det bl.a., at ægtepar kan dele fradraget for en udgift, som den ene har betalt. Derudover er det præciseret, at der kun er fradrag for arbejde, som er betalt med betalingskort, indbetalingskort eller kontooverførsel. Det betyder, at kontant betaling ikke giver fradrag. Indberetningen af udgifter afholdt i 2011 skal ske inden udgangen af februar Den elektroniske løsning forventes klar ultimo Det er dog muligt allerede nu at ændre forskudsopgørelsen for Dokumentation bør gemmes i 3 år. Virksomheder skal udstede en faktura, hvoraf arbejdslønnen skal fremgå. Privatpersoner skal udfylde en serviceerklæring, som kan hentes på SKAT har lavet en liste over, hvad der er omfattet - og lige så vigtigt - en liste over, hvad der IKKE er omfattet. Som eksempler på ydelser, der IKKE er omfattet kan nævnes; flisebelægning, trapper - hverken inde i eller uden for boligen, sauna, spabad, swimmingpool, havestue, skorsten, brændeovn og pejs mv. For en fyldestgørende liste henvises til 04

5 Af Kurt Pedersen, økonomikonsulent Skatteregnskaber i ny udgave Videncentret for Landbrug har siden foråret 2011 arbejdet med en opdatering af skatteregnskabet i Ø90. Ændringen foretages ud fra et ønske om at rationalisere og skære ned i antallet af regnskabstyper, og det er således i erhverv uden for landbrug der sker de største ændringer. Dette er dog ændringer til det bedre på rigtigt mange områder. For landbrugsregnskabernes vedkommende er der i meget stor udstrækning tale om layoutmæssige opdateringer og ikke principændringer. Skatteregnskaberne kommer i ændret udgave fra den 7. oktober Vil du gøre dit regnskab mere personligt? Det er muligt at lægge op til 6 billeder ind i Ø90 regnskabssystemet til brug i udskrifterne. Du har nu mulighed for at få dine egne personlige billeder fra virksomheden i og på forsiden af dine regnskaber. Hvis du gerne vil give dine regnskaber et personligt præg, kan du kontakte din regnskabsassistent på og indsende dine elektroniske billeder til os. 05

6 plante & miljø Af Per Skodborg Nielsen, planteavlskonsulent Før du dræner og / eller reparerer dræn! Hvor er det lovligt? Som udgangspunkt må landbrugsarealer drænes. Der kan være brug for en tilladelse fra kommunen, hvis flere lodsejere berøres. Hvis arealet er et 3-areal, Natura2000 areal eller ligger i et okkerpotentielt område, kræves der også tilladelse fra kommunen. Ved dræning af arealer, der er nabo til 3-arealer, må tilstanden af 3-arealerne ikke påvirkes. Nye drænprojekter skal anmeldes til kommunen. Ændringer eller udvidelser af eksisterende drænprojekter skal også anmeldes og screenes, medmindre de vurderes ikke at kunne være til skade for miljøet. Okker For at beskytte vores vandløb, må der i okkerpotentielle områder ikke drænes eller udgrøftes, uden forudgående ansøgning og tilladelse fra kommunen. Ved dræning og udgrøftning forstås enhver aktivitet, herunder ændringer, vedligeholdelse og reparation, der sænker grundvandsstanden. De områder, der er udlagt som okkerpotentielle områder, kan ses på Danmarks Miljøportal under arealinformation og søgning efter data på kort. Vælg landbrug i menuen til højre, og herefter hvilke kort der ønskes. Hvor ligger de gamle dræn? Drænkort kan give et overblik over, hvor det gamle drænsystem ligger, hvis der er et sådant system. Er man ikke selv i besiddelse af de gamle drænkort, kan man forsøge at fremskaffe dem. Hvis det i sin tid var Hedeselskabet, som drænede arealet, så er det muligt at få de gamle kort hos Orbicon på Undersøgelse for eventuelle kabler og ledninger Man skal undersøge hvilke kabler og ledninger, der eventuelt går ind over arealet, så som el, gas, telefon og andet. Der er ved lov i 2004 (LedningsEjerRegister loven, LER-loven) vedtaget oplysnings- og forespørgelsespligt i ledningsejerregistret, med det formål at reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord. Kort over drænrørenes placering Når arealet er drænet, er det vigtigt at få placeret drænrørenes beliggenhed på kortet. Drænkortet skal gemmes, så det er tilgængeligt, når der er behov for at genfinde drænene, f.eks. når de skal spules eller ved en eventuel reparation. Spuling Det er ofte nødvendigt at rense drænrørene for slam, sand og okker ved at spule drænene. Det er bedst at bruge stor vandmængde og lavt tryk. Ved en lille vandmængde og et højt tryk risikerer man at ødelægge drænrørene. Spuling af dræn direkte ud i vandløb og søer er ikke tilladt. Alt spulevand skal opsamles og spredes på marker i omdrift. 06

7 På hvilken årstid bør man dræne? Dræning bør udføres under nogenlunde tørre forhold for at undgå strukturskader i jorden. Hvis der drænes under våde forhold, risikerer man at forårsage alvorlige strukturskader i marken. Det vil i langt de fleste år betyde, at det er bedst at dræne lige efter høst. Dræning med drænplov kan i princippet også udføres i en afgrøde, men en vis afgrødeskade må påregnes. Hvad koster det at dræne? Er det dyrt at få jorden drænet? Ikke nødvendigvis. Priser på kr./ha alt efter metode, rørvalg og jordtype er ikke ualmindelig. Dertil kommer fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Modsat kan manglende dræning/vedligehold koste et større årligt udbyttetab grundet manglende rettidighed, dårlig rodudvikling, lav jordtemperatur om foråret og strukturskader, for ikke at tale om ærgrelserne. Antages f.eks. en udbyttenedgang på 25 % på en mark med et vårbyg potentiale på 50 Hkg/ha svarende til 12,50 Hkg á f.eks. 120 kr. mistes 1500 kr./ha i indtjening. Det er et beløb, der med dagens renter forrenter ovennævnte omkostninger. Af Karen Thomasen, miljøkonsulent Praksis bør efter Nævnets vurdering være, at kun hvor der er tale om nye godkendelser efter 2007 eller de gamle kapitel 5 godkendelser, kan produktionstilladelsen reduceres, hvis dyreholdet har været under det tilladte i 3 år. Har kommunen nedskrevet dit dyrehold? Hidtil har det været praksis, at kommuner har nedskrevet landmandens produktionstilladelse, hvis der har været et mindre dyrehold end det tilladte i tre på hinanden følgende år på en ejendom. Dette kaldes kontinuitetsprincip. Dette princip er nu blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis du ikke har en tilladelse af ovennævnte type (hvilket gælder de fleste landmænd) kan produktionstilladelsen således IKKE reduceres. Kun i de tilfælde hvor produktionen har været helt ophørt i tre år, kan kommunen fratage landmanden produktionsretten. Har du mistet en del af en produktionsret, fx i forbindelse med kommunernes tilsyn, vil vi meget gerne hjælpe i diskussionen med kommunen. Det er vigtigt at tage sagen op så hurtigt som muligt, idet reglerne hurtigt kan ændres igen. Sager, der er flere år gamle, bør også tages op igen. Ring til miljøafdelingen for yderligere information. 07

8 plante & miljø Af Kjeld Nørgaard, chefkonsulent Mark- og gødningsplanlægning Selv om efteråret er her og høsten har været besværlig, kan du stadig nå at få din planteavlskonsulent i marken til en markgennemgang og et planlægningsbesøg. Jordprøver Får du lavet din markplan inden den 1. januar, tilbyder vi igen i år en halv times gratis opfølgning og rettelser til foråret. Grundlaget for mark og gødningsplanlægning er et godt kendskab til jorden. Med en jordprøve for hver 5 ha. er prisen ca. 50 kr/ha for prøver, kort og beregninger. Er det mere end 4-5 år siden, der er taget jordprøver, eller der er kommet nye jorde til, er det en god ide at få taget nye prøver. Udover de almindelige jordprøver tager vi også GPS-jordprøver, hvor der udtages ca. 2 prøver pr. ha. Med en GPS-prøve får du et bedre billede af variationen i den enkelte mark. Har du marker, hvor dele af marken har forskellig forhistorie, kan der være stor variation, som kun findes med GPS-jordprøver. Samtidig med at du bestiller tid til mark- og gødningsplanlægning vil vi fra i år udsende en dagsorden for mødet. Formålet med dagsordenen er, at vi selvfølgelig får styr på dit gødningsregnskab, din markplan og sprøjteindberetningen. Men derudover evaluerer vi også din planteavlsrådgivning og tilpasser den, hvis der er behov for det. Af hensyn til vores planlægning vil vi gerne have bestillingen hurtigst muligt. Kontakt derfor gerne din planteavlskonsulent. Kvægbrug Af Karsten Jensen, chefkonsulent Foderbudget - Foderplan Det er nu tid at få opgjort vinterens grovfoderbeholdninger. En god fodringsøkonomi afhænger af en god foderplan med den rigtige fordeling af grovfoder og det rigtige valg af tilskudsfoder. Kontakt kvægbrugsafdelingen for udarbejdelse af foderbudget og foderplan. Sen høst af majs 08 Den kølige sommer i år har betydet at majsen er 1 3 uger senere færdig til høst. En tørstofprøve af kolben giver et godt fingerpeg om det rette høsttidspunkt. Kontakt Kvægbrugsafdelingen på for tørring af dine majskolber. Ved en tørstofprocent på % når vi den ønskede tørstofprocent i hele planten på %.

9 Deltidslandmanden Bjarke Billeskov, kvægkonsulent Husdyrene og græsmarken i efteråret Græssets vækst falder allerede fra juli - og afhængigt af, hvilke græsser og hvor gammelt det er, er der stor forskel på væksten. Der er god grund til at justere på behovet for græs i sensommeren og efteråret: Arealet udvides, antal dyr reduceres og/eller der kan suppleres med andet foder. Væksten i september kan let være faldet til en fjerdedel af det, den var i juni. For at reducere smittetrykket af indvoldsparasitter er den bedste løsning at lave foldskifte. En anden måde, hvorpå du undgår at dyrene græsser for tæt ind til gødningsklatterne, er ved at tildele dem andet foder i en foderhæk. Er der græs nok, og de har tynd mave, kan årsagen være strukturmangel. Her vil adgang til halm være en fordel, og er det muligt at begrænse græsadgangen, vil det være godt. Mangel på magnesium forekommer af og til hos kreaturer. Det ses tit, når temperaturen falder, og der er godt gang i græsset - og det kan skyldes at græsset frostsikrer ved at optage kalium og i den forbindelse blokerer for magnesiumoptagelsen. Det er derfor meget vigtigt at tildele mineraler til dyrene i sensommeren/efteråret. Et udbindingsmineral vil være et godt valg, da der er ekstra magnesium i. Fravænning Uanset hvilke dyr du har, er fravænning en stor omvæltning for afkommet. Derfor er det godt at starte med at fodre dem på marken i et aflukke (kalveskjul eller lignede) eller at tage dem på stald om natten, hvor de er adskilt fra moderen. Foderet skal selvfølgelig være noget, de gerne vil æde, og skal være noget af det foder, som efterfølgende vil blive brugt i den daglige fodring. 09

10 Byggeri & Teknik I/S 10 års gyllebeholderkontrol Ifølge Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning skal beholdere over 100 kubikmeter kontrolleres mindst hvert 10. år. Anmodning om kontrol skal være indsendt senest 6 måneder før tidsfristen udløber. Det betyder, at din gyllebeholder skal kontrolleres i 2011, hvis den er kontrolleret eller bygget i 2001, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du har en beholder, der er kontrolleret eller bygget i 2002, kan du tilmelde den allerede nu. Vi har en autoriseret kontrollant i Byggeri & Teknik I/S, og kan tilbyde at gennemføre eftersynet. Prisen er nu: Kr ,00 for beholder nr. 1. Kr ,00 for beholder nr. 2 Kr.1.500,00 for øvrige beholdere på samme bedrift. NB: 500,- kr. i rabat på første beholder ved tilmelding inden den 15. oktober Eftersynet omfatter mindre reparationer såsom beskyttelse af kabellåse, småskader på kabelkapper, rapport og kørsel. Yderligere oplysninger og tilmelding: Henrik Ormstrup, eller mail 10

11 APV Har du styr på arbejdsmiljøet? Arbejdstilsynet har fokus på landbruget det har rigtig mange landmænd med ansatte måttet sande såvel i år som sidste år. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal følgende altid være i orden: ArbejdsPladsVurdering (APV). apv en skal også omfatte forhold vedr. det psykiske arbejdsmiljø ArbejdsPladsBrugsanvisninger Styr på faremærket kemi Sikkerhedseftersyn på maskiner samt dokumentation herfor Behov for sikkerhedsorganisation skal være klarlagt Liste over nødvendige uddannelser i virksomheden samt oversigt over, hvad der er til rådighed Instruktion i arbejdets udførelse. krav til instruktion i betjening af bestemte maskiner og instruktion om udførelse af bestemte arbejdsopgaver indarbejdes i APV en Rygepolitik Skiltning APV en må højst være 3 år gammel. Sker der væsentlige ændringer i virksomheden inden da, skal APV en ajourføres. Ved samme lejlighed bør de øvrige ting i APV en opdateres. Ønsker du hjælp til at få arbejdsmiljøet på plads? Er du er altid velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulenterne Lisbeth Brehmer på eller Erik Kjeldsen på Skovdyrkerne Flismarkedet Skovdyrkerne Vestjylland har forhandlet priser på træflis med varmeværkerne. Efter ganske hårde forhandlinger er næste års priser på træflis på plads. Skovejere og andre der har træ til flis kan se frem til pæne stigninger på afregningsprisen. En del af stigningen vil indlejres i oparbejdningen, hvor der tilsvarende er stigninger på både brændstof og sliddele men en pæn del vil aflejre sig på ejernes bundlinie, der forventes at blive 6-8 kr/rm bedre end tilsvarende projekter sidste år. Stigningerne balancerer den markante udvikling i træpriserne, vi har oplevet de seneste 1-2 år. Skovdyrkerne håndterer flis på markedets mest attraktive vilkår få en snak med din lokale skovfoged om dit næste projekt. Oparbejdning, logistik og handel med flis er en kernekompetence hos Skovdyrkerne. Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark Holstebro Tlf:

12 Vi tager pulsen på øko-majsen Onsdag den 5.oktober kl Tag med på en rundtur til økologiske majsmarker hvor vi sætter fokus på: Sorter Såtidspunkt Ukrudtsbekæmpelse Gødskning Sædskifte Høst Skal økologer egentlig dyrke majs? Ud fra aktuelle tørstofanalyser fra de pågældende majsmarker, får vi et bud på, hvornår der skal høstes. Program: Kl Anders Laugesen, Hestbjergvej 5, Hodsager, 7490 Aulum Kl Torben Brødbæk, Udholmvej 3, Hodsager, 7490 Aulum Kl Helge Nielsen, Hesselåvej 31, Skave, 7500 Holstebro Vi slutter med stående kaffe og majsboller! Tilmelding ikke nødvendig Arr. Heden & Fjorden Økologi Varme løsninger i en kold tid Vi sætter fokus på energien Fyraftensarrangement for deltidslandmænd og andre interesserede Torsdag den 27. oktober kl Birk Centerpark 24, 7400 Herning Program: Sandwich, øl, vand og velkomst Sol- og vindenergi. Solvarme, solceller og vindmøller, indlæg omkring de fremstormende grønne energikilder og hvad det betyder for regnskabet. - Økonomikonsulent Daniel Vang Søndergaard, Heden & Fjorden Pause med kaffe og kage Pille- og flisfyring - Ekstern indleder deler viden og erfaring. Erfaring omkring energiafgrøder - Planteavlskonsulent Lene Mathiasen, Heden & Fjorden Pris: Inkl. forplejning 100,00 kr. pr. person som opkæves kontant ved indgangen. 12 Tilmelding: Heden & Fjordens hjemmeside eller på senest den 24. oktober. arrangører: Deltidslandmænd i Vestjylland, Byggeri og Teknik I/S, Skovdyrkerne Vestjylland og Heden & Fjorden

13 Ø90online kurser Ø90 Online - Bogføring Ø90 Online - Fakturering Onsdag den 2. november kl til Målgruppe: Nuværende/kommende brugere af Ø90 Online. Hovedvægten vil blive lagt på gennemgang af skærmbilleder, funktionstaster, kontering af diverse bilag, samt indlæsning af bankdata. For at få kursusmaterialet til at blive så relevant som muligt, er DU velkommen til at komme med ideer til kurset. Det kan eksempelvis være forslag til bilag du gerne vil have gennemgået på kursusdagen. Der vil blive udleveret bilag til kontering, men det kan for DIG være mere relevant at medbringe egne bilag. Pris: kr. 600 Tilmelding: Senest mandag den 24. oktober på eller Ø90 Online - Momsopgørelsen Onsdag den 2. november kl til Målgruppe: Brugere af Ø90 Online der selv vil lave sin momsopgørelse. Du vil komme til at kontere enkelte bilag, samt udarbejde en momsopgørelse. Pris: kr. 400 Torsdag den 3. november kl til Målgruppe: Nuværende og kommende brugere af Faktureringsmodulet i Ø90 Online. Det vil blive gennemgået hvordan du opretter kunder og varer i faktureringsmodulet, samt vist hvordan du laver en faktura og hvordan du laver en fakturaskabelon med dit eget firmalogo. Du kommer selv til at sidde ved en pc og får derfor også mulighed for selv at lave fakturaer. Pris: kr. 500 Tilmelding: Senest mandag den 24. oktober på eller Ø90 Online - Budget Onsdag den 9. november kl til Målgruppe: Nuværende brugere af bedriftsløsningen, samt kommende brugere af Ø-90 budget. Bedriftsløsningens budgetprogram erstattes i efteråret 2011 af et nyt budgetmodul i Ø90. Du vil blive introduceret til programmet og dets opbygning. Der vil blive lagt vægt på udarbejdelsen af det hurtige budget, samt egentlig likviditetsbudget. Deltagelse forudsætter ikke, at du selv i dag udarbejder budget for din virksomhed. Pris: kr. 500 Tilmelding: Senest mandag den 24. oktober på eller Tilmelding: Senest tirsdag den 1. november på eller Alle kurser foregår hos Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, Herning Undervisning foregår ved medarbejdere fra Heden & Fjorden 13

14 arrange Svinerådgivning Vest holder Aktuelt Nyt! Svinebrug Tirsdag den 4. oktober i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum Kl Indlæg ved Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter og Jens Schjerning, Agromarkets, LandboSyd Tilmelding: På og Pris: Kr. 150,- + moms Kvægbrug Regionsmøde Dansk Kvæg Onsdag den 12. oktober kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10. Dansk Kvæg s formand Peder Philip og Direktør Gitte Grønbæk vil orientere om kvægbrugets aktuelle situation. Der er fortsat store økonomiske udfordringer i Kvægbruget. Aktuelle problemstillinger vil blive berørt. Alle interesserede er velkomne. 14 arrange

15 menter Seniorklubber Foredrag Tirsdag den 4. oktober kl på Lægaard Landbrugsskole Et barns oplevelser under 2. verdenskrig Ved Kurt Rasmussen, Silkeborg. Byen var tyskernes hovedkvarter, og det satte et stort præg på dagligdagen. Ingen tilmelding Holstebro-Struer Landboforeningers seniorklub Foredrag Torsdag den 13. oktober kl i Aulum Fritidscenter Livsglædens nødvendighed Ved Jytte Drejer. Ingen tilmelding Hedeboernes seniorklub Fortælling og musik Onsdag den 12. oktober kl i Ikast Svømmecenter BEMÆRK: Ændring i forhold til programmet Carl Erik Lundgaard fra Assens fortæller. Og hvor ord ikke kan gøre det, er det harmonikaen, der tager over: Fortælling og musik fra mit lange liv som musiker, som barn og polioramt, som emigrant fra Jylland til Fyn, som ramt af den første kærlighed, som dybt ramt af livet. Virkelighed og nærmeste omegn. Carl Erik Lundgaard er professionel harmonikaspiller med den danske folkemusik som speciale. Ingen tilmelding Pris: 50 kr. pr. person ikast-bording Landboforenings seniorklub menter 15

16 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden 1. oktober oktober 10. oktober Indbetaling til e-indkomst / FerieKonto 10. oktober Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for september måned oktober Indbetaling af lønsumsafgift for september måned 2011 og juli kvartal oktober Indbetaling af B-skat og Arbejdsmarkedsbidrag (9. rate) 20. oktober Indbetaling af restskat for personer over kr for indkomståret 2010 (2. rate) 25. oktober Angivelse og indbetaling af moms for september måned 2011 (månedsmoms) 31. oktober Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. maj oktober Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 30. april 2011 Redaktionen er afsluttet den 16. september Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? oktober 2014 Nr. 09 Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? "I Heden & Fjorden er vi klar over værdien af det tværfaglige samarbejde, hvor en række rådgivere

Læs mere

Sommerkartoffeldag 4. august side 13

Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Juli 2011 Nr. 07 Byd sommeren velkommen side 03 Heden & Fjorden på Christiansborg side 04 Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø...................................... 04

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 Indholdsfortegnelse Herning 100 års jubilæum.......................... 03 Driftsøkonomi...

Læs mere

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec.

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec. december 2012 Nr. 11 Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03 40% støtte til investeringer hos økologer side 05 aftenkongres mandag den 10. dec. side 09 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø......................................

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

Rådgivningsaftale - planteavl side 03. Forskudsregistrering 2013 side 11. Ø90 online kurser side 14

Rådgivningsaftale - planteavl side 03. Forskudsregistrering 2013 side 11. Ø90 online kurser side 14 november 2012 Nr. 10 Rådgivningsaftale - planteavl side 03 Forskudsregistrering 2013 side 11 Ø90 online kurser side 14 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø...................................... 03 Deltidslandmanden...

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

kommende ansøgningsrunder om tilskud

kommende ansøgningsrunder om tilskud april 2015 Nr. 4 kommende ansøgningsrunder om tilskud side 03 gylleanalyser side 05 kødkvæg ud på græs side 06 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

giv arbejdsglæden et tjek side 03

giv arbejdsglæden et tjek side 03 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø....................................... 03 Plante&Miljø...

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Ø90 for kontorassistenter med regnskabserfaring

Ø90 for kontorassistenter med regnskabserfaring PROGRAM for kursus: Ø90 for kontorassistenter med regnskabserfaring (K2788) Ret & Regnskab Tid og sted 8. - 10. oktober 2007 og 20. - 21. 2007 november i HornstrupCentret, Vejle www.hornstrupcentret.dk

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Prisliste LHN 2015. Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer.

Prisliste LHN 2015. Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. PRISLISTE Prisliste LHN 2015 Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. KONTINGENT Bedriftsmedlemmer Grundkontingent opkræves

Læs mere

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op 2 Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Lemvigegnens Landboforening er en naturlig og respekteret del af samfundet som forening i Region Midt og med 150 år i bagagen. Regionen står også for en tredjedel

Læs mere

Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer.

Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. Prisliste 2014 Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. KONTINGENT Bedriftsmedlemmer Grundkontingent opkræves efter omsætning

Læs mere

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Oktober 2012 Notatet Fleksibel administration af tilladelser til markvandig er et oplæg til drøftelse med kommunerne, der er myndigheder for administration

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Idekatalog FarmTracking

Idekatalog FarmTracking Idekatalog FarmTracking FarmTracking Hvad er formålet? Projektet har til formål at give landmanden information og beslutningsstøtte på rette sted og tidspunkt. Dette ved at udnytte eksisterende data sammenholdt

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014 Refinansieringsmøde 7. oktober 2014 Velkommen Louise Helmer Administrerende direktør Program 19:00 Velkomst v/ Louise Helmer, administrerende direktør, Centrovice 19:05 Økonomisk vejrudsigt v/jens Schjerning,

Læs mere

Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland

Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland Tema: Energiskov Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland 0. Disposition 1. Flisindblik markedsanskuelse 2. Produktet 3. Dyrkning af pil og poppel 4. Økonomi 5. Energiskov 360 6. Afrunding 0. Flis

Læs mere

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening

Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening Dyreløse ejere af uplejede naturområder Dyreholdere med mangel på græsningsarealer Lejekontrakter for sommerperiode Græsnings

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget Samfundsansvar i landbruget Miljø på arbejde Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads Mijløaktiviteter - Arbejdsmiljø Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljø At skabe et godt

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2014 Videncentret for Landbrug Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 23-12-2014 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Husk i forhold til myndigheder

Husk i forhold til myndigheder FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Fjerkræ Bliv klog på fjerkræ Husk i forhold til myndigheder Muk hos heste Udbringningsperioden for

Læs mere