Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12"

Transkript

1 oktober 2011 Nr. 09 Skatteregnskaber i ny udgave side 05 Vi tager pulsen på Øko-majsen side 12 Nye ø90 online kurser side 13

2 Indholdsfortegnelse Økonomi Plante&Miljø Kvægbrug Deltidslandmanden Byggeri&Teknik Skovdyrkerne Varme løsninger i en kold tid Arrangementer Moms- og skattekalender Kontakt 02 LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf Mobil og Allan Bach tlf Svinerådgivning Vest Birk Tlf Foto: Jens Tønnesen m.fl. Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm Tlf Mobil Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf

3 Hallo, jeg vil gerne være selvstændig landmand! Af Jacob Rossen, driftsøkonom Ledelse og management Kan du lede medarbejdere og få samarbejdet til at fungere? At du har organisatorisk erfaring og kendskab. Hvem har hvilke kompetencer? Ser man tilbage over de sidste mange år, så har det at etablere sig med landbrug, været et spørgsmål om at få udarbejdet nogle rimelig troværdige budgetter. Afholde et bankmøde. Konstatere en eller anden form for reel eller bogført egenkapital, og så er slutsedlen blevet skrevet, sådan lidt groft sagt... Hvad er nutidens og fremtidens krav til potentielle nyetableringer på landbrug? Egenkapital, såvel reel som bogført, er i dag fortsat af en vis betydning. Det er dog mindre væsentlig hvor mange år og timer man har arbejdet bagdelen ud af bukserne på et landbrug. Forstået på den måde, at du ved nyetablering som landmand, har mindst lige så meget brug for erfaring, viden og uddannelse, end halve og hele millioner på bankbogen, samt flere års praktisk landbrugsarbejde. Det er som førstegangsetablerende meget vigtigt, at du har skabt dig erfaring med bl.a.: Evt. ledelsesmæssig og organisatorisk erfaring fra andre brancher end primært landbrug. Kunne erfaring fra et år eller to som koordinator for en flok medarbejdere på en industrivirksomhed eller et kontor, være anvendeligt i rollen som selvstændig landmand? Ligeledes er det overordentlig vigtigt, at det at etablere sig som selvstændig har et formål. Hvad er det du vil opnå? Hvad er målet? Hvad er strategien for at komme derhen? Den erfaring du har med i rygsækken, samt en gennemtænkt og gennemdrøftet strategi, er med til at skabe ro omkring ens egen beslutningsproces. Men det er i meget høj grad også en afgørende faktor i kreditvurderingen fra især banker. I nutidens Danmark, er det ikke alene aktiverne, man vurderer og belåner. Det er i meget høj grad også personen og dennes baggrund, man vurderer. Hvis du overvejer etablering nu eller på sigt, så giv os et ring, så skal vi gerne medvirke til, at du får det bedst mulige afsæt i forhold til fremtidige valg omkring selvstændig virksomhed. 03

4 Økonomi Af Tove Plougmann Nielsen, socialøkonom Efterregulering af fripladstilskud 2010 Økonomisk fripladstilskud for 2010 er bevilget ud fra de indtægter, som er oplyst i ansøgningsskemaet. Ved beregning af det endelige indtægtsgrundlag for selvstændigt erhvervsdrivende er der visse reguleringer, som skal udregnes. Kommunerne sender i denne tid, skemaer ud til de af jer der har hel eller delvis friplads. Hvis skemaet ikke returneres, har de enkelte kommuner ikke mulighed for at foretage en relevant opgørelse, og der vil så blive opkrævet fuld betaling for hele året. Derfor opfordres du til at sende skemaet ind til din økonomikonsulent eller socialøkonom, så skemaet kan blive udfyldt og returneret til kommunen. Af Anne-Mette Hougaard, cand.merc.jur. Nyt om fradrag for hjælp i hjemmet Reglerne om fradrag for reparation og vedligehold samt hjælp i hjemmet er beskrevet i Impulsen fra juli måned. SKAT har siden da udsendt en uddybende vejledning. Heraf fremgår det bl.a., at ægtepar kan dele fradraget for en udgift, som den ene har betalt. Derudover er det præciseret, at der kun er fradrag for arbejde, som er betalt med betalingskort, indbetalingskort eller kontooverførsel. Det betyder, at kontant betaling ikke giver fradrag. Indberetningen af udgifter afholdt i 2011 skal ske inden udgangen af februar Den elektroniske løsning forventes klar ultimo Det er dog muligt allerede nu at ændre forskudsopgørelsen for Dokumentation bør gemmes i 3 år. Virksomheder skal udstede en faktura, hvoraf arbejdslønnen skal fremgå. Privatpersoner skal udfylde en serviceerklæring, som kan hentes på SKAT har lavet en liste over, hvad der er omfattet - og lige så vigtigt - en liste over, hvad der IKKE er omfattet. Som eksempler på ydelser, der IKKE er omfattet kan nævnes; flisebelægning, trapper - hverken inde i eller uden for boligen, sauna, spabad, swimmingpool, havestue, skorsten, brændeovn og pejs mv. For en fyldestgørende liste henvises til 04

5 Af Kurt Pedersen, økonomikonsulent Skatteregnskaber i ny udgave Videncentret for Landbrug har siden foråret 2011 arbejdet med en opdatering af skatteregnskabet i Ø90. Ændringen foretages ud fra et ønske om at rationalisere og skære ned i antallet af regnskabstyper, og det er således i erhverv uden for landbrug der sker de største ændringer. Dette er dog ændringer til det bedre på rigtigt mange områder. For landbrugsregnskabernes vedkommende er der i meget stor udstrækning tale om layoutmæssige opdateringer og ikke principændringer. Skatteregnskaberne kommer i ændret udgave fra den 7. oktober Vil du gøre dit regnskab mere personligt? Det er muligt at lægge op til 6 billeder ind i Ø90 regnskabssystemet til brug i udskrifterne. Du har nu mulighed for at få dine egne personlige billeder fra virksomheden i og på forsiden af dine regnskaber. Hvis du gerne vil give dine regnskaber et personligt præg, kan du kontakte din regnskabsassistent på og indsende dine elektroniske billeder til os. 05

6 plante & miljø Af Per Skodborg Nielsen, planteavlskonsulent Før du dræner og / eller reparerer dræn! Hvor er det lovligt? Som udgangspunkt må landbrugsarealer drænes. Der kan være brug for en tilladelse fra kommunen, hvis flere lodsejere berøres. Hvis arealet er et 3-areal, Natura2000 areal eller ligger i et okkerpotentielt område, kræves der også tilladelse fra kommunen. Ved dræning af arealer, der er nabo til 3-arealer, må tilstanden af 3-arealerne ikke påvirkes. Nye drænprojekter skal anmeldes til kommunen. Ændringer eller udvidelser af eksisterende drænprojekter skal også anmeldes og screenes, medmindre de vurderes ikke at kunne være til skade for miljøet. Okker For at beskytte vores vandløb, må der i okkerpotentielle områder ikke drænes eller udgrøftes, uden forudgående ansøgning og tilladelse fra kommunen. Ved dræning og udgrøftning forstås enhver aktivitet, herunder ændringer, vedligeholdelse og reparation, der sænker grundvandsstanden. De områder, der er udlagt som okkerpotentielle områder, kan ses på Danmarks Miljøportal under arealinformation og søgning efter data på kort. Vælg landbrug i menuen til højre, og herefter hvilke kort der ønskes. Hvor ligger de gamle dræn? Drænkort kan give et overblik over, hvor det gamle drænsystem ligger, hvis der er et sådant system. Er man ikke selv i besiddelse af de gamle drænkort, kan man forsøge at fremskaffe dem. Hvis det i sin tid var Hedeselskabet, som drænede arealet, så er det muligt at få de gamle kort hos Orbicon på Undersøgelse for eventuelle kabler og ledninger Man skal undersøge hvilke kabler og ledninger, der eventuelt går ind over arealet, så som el, gas, telefon og andet. Der er ved lov i 2004 (LedningsEjerRegister loven, LER-loven) vedtaget oplysnings- og forespørgelsespligt i ledningsejerregistret, med det formål at reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord. Kort over drænrørenes placering Når arealet er drænet, er det vigtigt at få placeret drænrørenes beliggenhed på kortet. Drænkortet skal gemmes, så det er tilgængeligt, når der er behov for at genfinde drænene, f.eks. når de skal spules eller ved en eventuel reparation. Spuling Det er ofte nødvendigt at rense drænrørene for slam, sand og okker ved at spule drænene. Det er bedst at bruge stor vandmængde og lavt tryk. Ved en lille vandmængde og et højt tryk risikerer man at ødelægge drænrørene. Spuling af dræn direkte ud i vandløb og søer er ikke tilladt. Alt spulevand skal opsamles og spredes på marker i omdrift. 06

7 På hvilken årstid bør man dræne? Dræning bør udføres under nogenlunde tørre forhold for at undgå strukturskader i jorden. Hvis der drænes under våde forhold, risikerer man at forårsage alvorlige strukturskader i marken. Det vil i langt de fleste år betyde, at det er bedst at dræne lige efter høst. Dræning med drænplov kan i princippet også udføres i en afgrøde, men en vis afgrødeskade må påregnes. Hvad koster det at dræne? Er det dyrt at få jorden drænet? Ikke nødvendigvis. Priser på kr./ha alt efter metode, rørvalg og jordtype er ikke ualmindelig. Dertil kommer fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Modsat kan manglende dræning/vedligehold koste et større årligt udbyttetab grundet manglende rettidighed, dårlig rodudvikling, lav jordtemperatur om foråret og strukturskader, for ikke at tale om ærgrelserne. Antages f.eks. en udbyttenedgang på 25 % på en mark med et vårbyg potentiale på 50 Hkg/ha svarende til 12,50 Hkg á f.eks. 120 kr. mistes 1500 kr./ha i indtjening. Det er et beløb, der med dagens renter forrenter ovennævnte omkostninger. Af Karen Thomasen, miljøkonsulent Praksis bør efter Nævnets vurdering være, at kun hvor der er tale om nye godkendelser efter 2007 eller de gamle kapitel 5 godkendelser, kan produktionstilladelsen reduceres, hvis dyreholdet har været under det tilladte i 3 år. Har kommunen nedskrevet dit dyrehold? Hidtil har det været praksis, at kommuner har nedskrevet landmandens produktionstilladelse, hvis der har været et mindre dyrehold end det tilladte i tre på hinanden følgende år på en ejendom. Dette kaldes kontinuitetsprincip. Dette princip er nu blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis du ikke har en tilladelse af ovennævnte type (hvilket gælder de fleste landmænd) kan produktionstilladelsen således IKKE reduceres. Kun i de tilfælde hvor produktionen har været helt ophørt i tre år, kan kommunen fratage landmanden produktionsretten. Har du mistet en del af en produktionsret, fx i forbindelse med kommunernes tilsyn, vil vi meget gerne hjælpe i diskussionen med kommunen. Det er vigtigt at tage sagen op så hurtigt som muligt, idet reglerne hurtigt kan ændres igen. Sager, der er flere år gamle, bør også tages op igen. Ring til miljøafdelingen for yderligere information. 07

8 plante & miljø Af Kjeld Nørgaard, chefkonsulent Mark- og gødningsplanlægning Selv om efteråret er her og høsten har været besværlig, kan du stadig nå at få din planteavlskonsulent i marken til en markgennemgang og et planlægningsbesøg. Jordprøver Får du lavet din markplan inden den 1. januar, tilbyder vi igen i år en halv times gratis opfølgning og rettelser til foråret. Grundlaget for mark og gødningsplanlægning er et godt kendskab til jorden. Med en jordprøve for hver 5 ha. er prisen ca. 50 kr/ha for prøver, kort og beregninger. Er det mere end 4-5 år siden, der er taget jordprøver, eller der er kommet nye jorde til, er det en god ide at få taget nye prøver. Udover de almindelige jordprøver tager vi også GPS-jordprøver, hvor der udtages ca. 2 prøver pr. ha. Med en GPS-prøve får du et bedre billede af variationen i den enkelte mark. Har du marker, hvor dele af marken har forskellig forhistorie, kan der være stor variation, som kun findes med GPS-jordprøver. Samtidig med at du bestiller tid til mark- og gødningsplanlægning vil vi fra i år udsende en dagsorden for mødet. Formålet med dagsordenen er, at vi selvfølgelig får styr på dit gødningsregnskab, din markplan og sprøjteindberetningen. Men derudover evaluerer vi også din planteavlsrådgivning og tilpasser den, hvis der er behov for det. Af hensyn til vores planlægning vil vi gerne have bestillingen hurtigst muligt. Kontakt derfor gerne din planteavlskonsulent. Kvægbrug Af Karsten Jensen, chefkonsulent Foderbudget - Foderplan Det er nu tid at få opgjort vinterens grovfoderbeholdninger. En god fodringsøkonomi afhænger af en god foderplan med den rigtige fordeling af grovfoder og det rigtige valg af tilskudsfoder. Kontakt kvægbrugsafdelingen for udarbejdelse af foderbudget og foderplan. Sen høst af majs 08 Den kølige sommer i år har betydet at majsen er 1 3 uger senere færdig til høst. En tørstofprøve af kolben giver et godt fingerpeg om det rette høsttidspunkt. Kontakt Kvægbrugsafdelingen på for tørring af dine majskolber. Ved en tørstofprocent på % når vi den ønskede tørstofprocent i hele planten på %.

9 Deltidslandmanden Bjarke Billeskov, kvægkonsulent Husdyrene og græsmarken i efteråret Græssets vækst falder allerede fra juli - og afhængigt af, hvilke græsser og hvor gammelt det er, er der stor forskel på væksten. Der er god grund til at justere på behovet for græs i sensommeren og efteråret: Arealet udvides, antal dyr reduceres og/eller der kan suppleres med andet foder. Væksten i september kan let være faldet til en fjerdedel af det, den var i juni. For at reducere smittetrykket af indvoldsparasitter er den bedste løsning at lave foldskifte. En anden måde, hvorpå du undgår at dyrene græsser for tæt ind til gødningsklatterne, er ved at tildele dem andet foder i en foderhæk. Er der græs nok, og de har tynd mave, kan årsagen være strukturmangel. Her vil adgang til halm være en fordel, og er det muligt at begrænse græsadgangen, vil det være godt. Mangel på magnesium forekommer af og til hos kreaturer. Det ses tit, når temperaturen falder, og der er godt gang i græsset - og det kan skyldes at græsset frostsikrer ved at optage kalium og i den forbindelse blokerer for magnesiumoptagelsen. Det er derfor meget vigtigt at tildele mineraler til dyrene i sensommeren/efteråret. Et udbindingsmineral vil være et godt valg, da der er ekstra magnesium i. Fravænning Uanset hvilke dyr du har, er fravænning en stor omvæltning for afkommet. Derfor er det godt at starte med at fodre dem på marken i et aflukke (kalveskjul eller lignede) eller at tage dem på stald om natten, hvor de er adskilt fra moderen. Foderet skal selvfølgelig være noget, de gerne vil æde, og skal være noget af det foder, som efterfølgende vil blive brugt i den daglige fodring. 09

10 Byggeri & Teknik I/S 10 års gyllebeholderkontrol Ifølge Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning skal beholdere over 100 kubikmeter kontrolleres mindst hvert 10. år. Anmodning om kontrol skal være indsendt senest 6 måneder før tidsfristen udløber. Det betyder, at din gyllebeholder skal kontrolleres i 2011, hvis den er kontrolleret eller bygget i 2001, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du har en beholder, der er kontrolleret eller bygget i 2002, kan du tilmelde den allerede nu. Vi har en autoriseret kontrollant i Byggeri & Teknik I/S, og kan tilbyde at gennemføre eftersynet. Prisen er nu: Kr ,00 for beholder nr. 1. Kr ,00 for beholder nr. 2 Kr.1.500,00 for øvrige beholdere på samme bedrift. NB: 500,- kr. i rabat på første beholder ved tilmelding inden den 15. oktober Eftersynet omfatter mindre reparationer såsom beskyttelse af kabellåse, småskader på kabelkapper, rapport og kørsel. Yderligere oplysninger og tilmelding: Henrik Ormstrup, eller mail 10

11 APV Har du styr på arbejdsmiljøet? Arbejdstilsynet har fokus på landbruget det har rigtig mange landmænd med ansatte måttet sande såvel i år som sidste år. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal følgende altid være i orden: ArbejdsPladsVurdering (APV). apv en skal også omfatte forhold vedr. det psykiske arbejdsmiljø ArbejdsPladsBrugsanvisninger Styr på faremærket kemi Sikkerhedseftersyn på maskiner samt dokumentation herfor Behov for sikkerhedsorganisation skal være klarlagt Liste over nødvendige uddannelser i virksomheden samt oversigt over, hvad der er til rådighed Instruktion i arbejdets udførelse. krav til instruktion i betjening af bestemte maskiner og instruktion om udførelse af bestemte arbejdsopgaver indarbejdes i APV en Rygepolitik Skiltning APV en må højst være 3 år gammel. Sker der væsentlige ændringer i virksomheden inden da, skal APV en ajourføres. Ved samme lejlighed bør de øvrige ting i APV en opdateres. Ønsker du hjælp til at få arbejdsmiljøet på plads? Er du er altid velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulenterne Lisbeth Brehmer på eller Erik Kjeldsen på Skovdyrkerne Flismarkedet Skovdyrkerne Vestjylland har forhandlet priser på træflis med varmeværkerne. Efter ganske hårde forhandlinger er næste års priser på træflis på plads. Skovejere og andre der har træ til flis kan se frem til pæne stigninger på afregningsprisen. En del af stigningen vil indlejres i oparbejdningen, hvor der tilsvarende er stigninger på både brændstof og sliddele men en pæn del vil aflejre sig på ejernes bundlinie, der forventes at blive 6-8 kr/rm bedre end tilsvarende projekter sidste år. Stigningerne balancerer den markante udvikling i træpriserne, vi har oplevet de seneste 1-2 år. Skovdyrkerne håndterer flis på markedets mest attraktive vilkår få en snak med din lokale skovfoged om dit næste projekt. Oparbejdning, logistik og handel med flis er en kernekompetence hos Skovdyrkerne. Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark Holstebro Tlf:

12 Vi tager pulsen på øko-majsen Onsdag den 5.oktober kl Tag med på en rundtur til økologiske majsmarker hvor vi sætter fokus på: Sorter Såtidspunkt Ukrudtsbekæmpelse Gødskning Sædskifte Høst Skal økologer egentlig dyrke majs? Ud fra aktuelle tørstofanalyser fra de pågældende majsmarker, får vi et bud på, hvornår der skal høstes. Program: Kl Anders Laugesen, Hestbjergvej 5, Hodsager, 7490 Aulum Kl Torben Brødbæk, Udholmvej 3, Hodsager, 7490 Aulum Kl Helge Nielsen, Hesselåvej 31, Skave, 7500 Holstebro Vi slutter med stående kaffe og majsboller! Tilmelding ikke nødvendig Arr. Heden & Fjorden Økologi Varme løsninger i en kold tid Vi sætter fokus på energien Fyraftensarrangement for deltidslandmænd og andre interesserede Torsdag den 27. oktober kl Birk Centerpark 24, 7400 Herning Program: Sandwich, øl, vand og velkomst Sol- og vindenergi. Solvarme, solceller og vindmøller, indlæg omkring de fremstormende grønne energikilder og hvad det betyder for regnskabet. - Økonomikonsulent Daniel Vang Søndergaard, Heden & Fjorden Pause med kaffe og kage Pille- og flisfyring - Ekstern indleder deler viden og erfaring. Erfaring omkring energiafgrøder - Planteavlskonsulent Lene Mathiasen, Heden & Fjorden Pris: Inkl. forplejning 100,00 kr. pr. person som opkæves kontant ved indgangen. 12 Tilmelding: Heden & Fjordens hjemmeside eller på senest den 24. oktober. arrangører: Deltidslandmænd i Vestjylland, Byggeri og Teknik I/S, Skovdyrkerne Vestjylland og Heden & Fjorden

13 Ø90online kurser Ø90 Online - Bogføring Ø90 Online - Fakturering Onsdag den 2. november kl til Målgruppe: Nuværende/kommende brugere af Ø90 Online. Hovedvægten vil blive lagt på gennemgang af skærmbilleder, funktionstaster, kontering af diverse bilag, samt indlæsning af bankdata. For at få kursusmaterialet til at blive så relevant som muligt, er DU velkommen til at komme med ideer til kurset. Det kan eksempelvis være forslag til bilag du gerne vil have gennemgået på kursusdagen. Der vil blive udleveret bilag til kontering, men det kan for DIG være mere relevant at medbringe egne bilag. Pris: kr. 600 Tilmelding: Senest mandag den 24. oktober på eller Ø90 Online - Momsopgørelsen Onsdag den 2. november kl til Målgruppe: Brugere af Ø90 Online der selv vil lave sin momsopgørelse. Du vil komme til at kontere enkelte bilag, samt udarbejde en momsopgørelse. Pris: kr. 400 Torsdag den 3. november kl til Målgruppe: Nuværende og kommende brugere af Faktureringsmodulet i Ø90 Online. Det vil blive gennemgået hvordan du opretter kunder og varer i faktureringsmodulet, samt vist hvordan du laver en faktura og hvordan du laver en fakturaskabelon med dit eget firmalogo. Du kommer selv til at sidde ved en pc og får derfor også mulighed for selv at lave fakturaer. Pris: kr. 500 Tilmelding: Senest mandag den 24. oktober på eller Ø90 Online - Budget Onsdag den 9. november kl til Målgruppe: Nuværende brugere af bedriftsløsningen, samt kommende brugere af Ø-90 budget. Bedriftsløsningens budgetprogram erstattes i efteråret 2011 af et nyt budgetmodul i Ø90. Du vil blive introduceret til programmet og dets opbygning. Der vil blive lagt vægt på udarbejdelsen af det hurtige budget, samt egentlig likviditetsbudget. Deltagelse forudsætter ikke, at du selv i dag udarbejder budget for din virksomhed. Pris: kr. 500 Tilmelding: Senest mandag den 24. oktober på eller Tilmelding: Senest tirsdag den 1. november på eller Alle kurser foregår hos Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, Herning Undervisning foregår ved medarbejdere fra Heden & Fjorden 13

14 arrange Svinerådgivning Vest holder Aktuelt Nyt! Svinebrug Tirsdag den 4. oktober i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum Kl Indlæg ved Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter og Jens Schjerning, Agromarkets, LandboSyd Tilmelding: På og Pris: Kr. 150,- + moms Kvægbrug Regionsmøde Dansk Kvæg Onsdag den 12. oktober kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10. Dansk Kvæg s formand Peder Philip og Direktør Gitte Grønbæk vil orientere om kvægbrugets aktuelle situation. Der er fortsat store økonomiske udfordringer i Kvægbruget. Aktuelle problemstillinger vil blive berørt. Alle interesserede er velkomne. 14 arrange

15 menter Seniorklubber Foredrag Tirsdag den 4. oktober kl på Lægaard Landbrugsskole Et barns oplevelser under 2. verdenskrig Ved Kurt Rasmussen, Silkeborg. Byen var tyskernes hovedkvarter, og det satte et stort præg på dagligdagen. Ingen tilmelding Holstebro-Struer Landboforeningers seniorklub Foredrag Torsdag den 13. oktober kl i Aulum Fritidscenter Livsglædens nødvendighed Ved Jytte Drejer. Ingen tilmelding Hedeboernes seniorklub Fortælling og musik Onsdag den 12. oktober kl i Ikast Svømmecenter BEMÆRK: Ændring i forhold til programmet Carl Erik Lundgaard fra Assens fortæller. Og hvor ord ikke kan gøre det, er det harmonikaen, der tager over: Fortælling og musik fra mit lange liv som musiker, som barn og polioramt, som emigrant fra Jylland til Fyn, som ramt af den første kærlighed, som dybt ramt af livet. Virkelighed og nærmeste omegn. Carl Erik Lundgaard er professionel harmonikaspiller med den danske folkemusik som speciale. Ingen tilmelding Pris: 50 kr. pr. person ikast-bording Landboforenings seniorklub menter 15

16 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden 1. oktober oktober 10. oktober Indbetaling til e-indkomst / FerieKonto 10. oktober Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for september måned oktober Indbetaling af lønsumsafgift for september måned 2011 og juli kvartal oktober Indbetaling af B-skat og Arbejdsmarkedsbidrag (9. rate) 20. oktober Indbetaling af restskat for personer over kr for indkomståret 2010 (2. rate) 25. oktober Angivelse og indbetaling af moms for september måned 2011 (månedsmoms) 31. oktober Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. maj oktober Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 30. april 2011 Redaktionen er afsluttet den 16. september Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes bogholder

Læs mere

aftenskongres den 14. december side 11

aftenskongres den 14. december side 11 december 2011 Nr. 11 Fuldmagt og gløgg side 04 nye online budgetter side 06 aftenskongres den 14. december side 11 Indholdsfortegnelse Mød en medarbejder... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Impulsen 02/2011. Digital tinglysning

Impulsen 02/2011. Digital tinglysning 02/2011 Impulsen Digital tinglysning Justitsminister Lars Barfoed har givet skriftligt tilsagn om, at der kan opnås fri proces til matrikulære sager. Dette svar er vigtigt for en række landmænd, da der

Læs mere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere PROGRAM Driftsøkonomi på kvægbedrifter - for fagrådgivere Tid og sted 1. del: 15. 17. august 2005, Aarslev Kro, Århus 2. del 5. 7. september 2005, Aarslev Kro, Århus Opsamlingsdag: 3. oktober 2005, Landscentret,

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? oktober 2014 Nr. 09 Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? "I Heden & Fjorden er vi klar over værdien af det tværfaglige samarbejde, hvor en række rådgivere

Læs mere

Sommerkartoffeldag 4. august side 13

Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Juli 2011 Nr. 07 Byd sommeren velkommen side 03 Heden & Fjorden på Christiansborg side 04 Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø...................................... 04

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

April 2011 Nr. 04. PLante & Miljø. side 03. Økologi. side 06. side 08

April 2011 Nr. 04. PLante & Miljø. side 03. Økologi. side 06. side 08 April 2011 Nr. 04 PLante & Miljø side 03 Økologi side 06 Økonomi side 08 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø................................................. 03 Økologi.........................................................

Læs mere

Rationel planlægning, styring og opfølgning på store markbrug

Rationel planlægning, styring og opfølgning på store markbrug Rationel planlægning, styring og opfølgning på store markbrug v. Planteavlskonsulent Torben Føns Sønderjysk Landboforening Emner Dansk Markdatabase hvad er det? Opbygning af Dansk Markdatabase Mark Online

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Ø90 Konference 08.12.2011

Ø90 Konference 08.12.2011 Konference 08.12.2011 Resultat fra workshop: Hvordan udnytter vi produkt-porteføljen optimalt overfor: Deltidslandmænd: Overblik over likviditet Skatteoptimering Overblik over samlet økonomi for bedriften

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 Indholdsfortegnelse Herning 100 års jubilæum.......................... 03 Driftsøkonomi...

Læs mere

Ø90 for kontorassistenter med regnskabserfaring

Ø90 for kontorassistenter med regnskabserfaring PROGRAM for kursus: Ø90 for kontorassistenter med regnskabserfaring (K2788) Ret & Regnskab Tid og sted 8. - 10. oktober 2007 og 20. - 21. 2007 november i HornstrupCentret, Vejle www.hornstrupcentret.dk

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Gebyr Timepris Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes

Læs mere

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

februar 2013 Nr. 02 Beholderkontrol af gylletanke side 03 Beskatning af firmabiler side 08 Årsmøde plante & miljø 6.

februar 2013 Nr. 02 Beholderkontrol af gylletanke side 03 Beskatning af firmabiler side 08 Årsmøde plante & miljø 6. februar 2013 Nr. 02 Beholderkontrol af gylletanke side 03 Beskatning af firmabiler side 08 Årsmøde plante & miljø 6. februar side 12 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø......................................

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Risikostyring og handelsstrategi

Risikostyring og handelsstrategi AgroMarkets udvidet kursus: Risikostyring og handelsstrategi Dansk Landbrug er i et globaliseret marked, hvor fødevareproducenters succes afgøres af markedskendskab, der udnyttes til at træffe bedre og

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec.

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec. december 2012 Nr. 11 Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03 40% støtte til investeringer hos økologer side 05 aftenkongres mandag den 10. dec. side 09 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø......................................

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Grovfoderskolen så meget giver det

Grovfoderskolen så meget giver det Grovfoderskolen så meget giver det Kjeldgaard, stald og mark Hvad har vi lavet i Grovfoderskolen? Resultater Hvad har vi fået ud af det? Ole Stampe, Spjald Martin N Mikkelsen, Vestjysk Landboforening Overtaget

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Vil du være med til at ændre kommunens plan om at kloakere vores landområde så læs her om Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Hvad får du ud af det? En stabil og gennemprøvet

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Heslet Jørgensen Arnakke og Vibygård Kalø landbrugsskole den 2. okt. 2012 Program Christian Heslet Jørgensen Landbruget Hvad er økologi? Hvorfor økologi? Mit syn på

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Prisliste LHN 2015. Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer.

Prisliste LHN 2015. Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. PRISLISTE Prisliste LHN 2015 Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. KONTINGENT Bedriftsmedlemmer Grundkontingent opkræves

Læs mere

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013 Sendt pr. mail - jf. mailliste 19. december 2013 Referat fra mødet i Grønt Forum - Landbrug, den 4. december 2013 Deltagere: Fra landbruget: Svend Bodholt Nielsen, Familielandbruget VEST-Jylland, Helle

Læs mere

Landmandens fordele og ulemper ved deleøkonomi. Flemming Hedegaard, Chefrådgiver

Landmandens fordele og ulemper ved deleøkonomi. Flemming Hedegaard, Chefrådgiver Landmandens fordele og ulemper ved deleøkonomi. Flemming Hedegaard, Chefrådgiver Hvorfor ikke deleøkonomi? Mange landmænd er landmænd, fordi de er selvstændige, og dermed ikke afhængige af andre. Mange

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS En introduktion til Foderplanlægning Kvæg (Konventionel/Økologisk) en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Peter Hvid Laursen, VFL. Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Flere muligheder for at dyrke miljøvenligt side 06. Landmandspartnerskab søges side 07. smittebeskyttelse på kvægbrug side 10

Flere muligheder for at dyrke miljøvenligt side 06. Landmandspartnerskab søges side 07. smittebeskyttelse på kvægbrug side 10 Marts 2012 Nr. 03 Flere muligheder for at dyrke miljøvenligt side 06 Landmandspartnerskab søges side 07 smittebeskyttelse på kvægbrug side 10 Indholdsfortegnelse Mød en medarbejder... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer.

Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. Prisliste 2014 Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. KONTINGENT Bedriftsmedlemmer Grundkontingent opkræves efter omsætning

Læs mere

To dages kursus for miljøkonsulenter

To dages kursus for miljøkonsulenter PROGRAM for: To dages kursus for miljøkonsulenter Kurset er det årlige erfaringsudvekslingskursus for miljørådgivere. Det vurderes vigtigt, at dem, der dagligt arbejder med miljøgodkendelser, deltager

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder NYETABLERET - med succes! FORÅRSKONFERENCE 2014 v. virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Hvem er Heden & Fjorden? Rådgivningscenter

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Majsmarken 1, 7190 Billund John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø Tlf

Majsmarken 1, 7190 Billund John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø Tlf Prisliste 2016 Majsmarken 1, 7190 Billund John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 76 60 21 00 info@jlbr.dk www.jlbr.dk Alle priser er ekskl. moms, og gælder for MEDLEMMER. Der tages forbehold for trykfejl

Læs mere

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog med MIPS-reducerende tiltag for kredsmedarbejdere 2011 Baggrund I foråret 2011 var der udfordringer med at optimere brugen

Læs mere

Grundværdien for landbrugsejendomme side 05

Grundværdien for landbrugsejendomme side 05 marts 2013 Nr. 03 Årsmøde økonomi & regnskab 6. marts side 02 Grundværdien for landbrugsejendomme side 05 enkeltbetaling 2013 side 06 ÅRSMØDE REGNSKAB & ØKONOMI ONSDAG DEN 6. MARTS KL. 19.00 I AULUM FRITIDSCENTER

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Landbrugsrådgivning Syd Den 1. december 2011 Oprettelse af nyt selskab i Ø90 Oprettelse af nyt selskab i Ø90 Opret ejendom Følg hvad Ø90 vil

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Notat. Behov for strategi hos en landmand. Udvælgelse af landmandscasen. Formål. Interview om strategi

Notat. Behov for strategi hos en landmand. Udvælgelse af landmandscasen. Formål. Interview om strategi Notat SEGES P/S Erhvervsøkonomi Behov for strategi hos en landmand Ansvarlig KGOU Oprettet 23-12-2015 Projekt: 7482 Fra nøgletal til strategiimplementering Side 1 af 5 Behov for strategi hos en landmand

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere