Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december William Demant Invest A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S"

Transkript

1 Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte til aktionærer i USA, Canada, Australien, Japan, Sydafrika eller andre jurisdiktioner, hvor fremsættelsen af købstilbuddet eller accept heraf er i strid med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion eller forudsætter udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre foranstaltninger ud over de krav, der følger af dansk lovgivning. Denne meddelelse og tilbudsdokumentet må ikke udleveres til aktionærer, der er bosiddende i sådanne jurisdiktioner. Enhver person, der kommer i besiddelse af tilbudsdokumentet forventes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger, der måtte gælde for vedkommende samt foretage nødvendige foranstaltninger for at efterleve gældende regler i det land, hvor den pågældende er bosiddende. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 1 af 16

2 Redegørelse fra bestyrelsen ( Bestyrelsen ) i Jeudan A/S ( Jeudan eller Selskabet ) i henhold til 14 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 221 af den 10. marts 2010 om overtagelsestilbud ( Tilbudsbekendtgørelsen ) vedrørende det pligtmæssige offentlige købstilbud (det Pligtmæssige Købstilbud ) fremsat af William Demant Invest A/S ( WDI ) til aktionærerne ( Aktionærerne ) i Jeudan i henhold til et tilbudsdokument ( Tilbudsdokumentet ) af den 27. december Redegørelsen indeholder ajourførte informationer om forventet resultat for 2012, informationer om budget for 2013 og fremskrivning for perioden frem til og med Indhold: 1. Indledning og anbefaling 2. Baggrund 3. Bestyrelsens vurdering af en række faktorer relateret til det Pligtmæssige Købstilbud 4. Tilkendegivelse fra de underskrivende bestyrelsesmedlemmer og direktionen 5. Aftaler om ændring af kontrollen med Selskabet, om bonus og aftaler med WDI 6. Bestyrelsens anbefaling Det Pligtmæssige Købstilbud fremsættes i form af et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket udarbejdet af WDI (som defineret ovenfor), og det angiver de vilkår og betingelser, der er gældende for det Pligtmæssige Købstilbud, samt proceduren for accept af det Pligtmæssige Købstilbud. Enhver beslutning om at acceptere det Pligtmæssige Købstilbud bør kun træffes efter en nøje gennemlæsning af Tilbudsdokumentet og denne redegørelse, der er afgivet i henhold til gældende dansk ret. Nærværende redegørelse er alene udarbejdet på dansk. De nedenfor anførte udtalelser om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og resultat før kurs- og værdireguleringer samt tomgangsprocent, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Jeudans kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som er indeholdt i denne redegørelse. Disse faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i inflation, renteniveau og adgang til finansiering. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 2 af 16

3 1. Indledning og anbefaling 1.1 Det Pligtmæssige Købstilbud Det Pligtmæssige Købstilbud er fremsat på de vilkår og betingelser, der fremgår af det af WDI udarbejdede Tilbudsdokument offentliggjort den 27. december I henhold til det Pligtmæssige Købstilbud tilbyder WDI Aktionærerne at erhverve samtlige aktier i Jeudan à nominelt DKK 100 ( Aktierne ) mod betaling af et kontant vederlag på DKK 438 pr. Aktie ( Tilbudsprisen ). Hvis Jeudan udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne før afregningen af det Pligtmæssige Købstilbud, nedsættes Tilbudsprisen, der skal betales i henhold til det Pligtmæssige Købstilbud, med sådant udbytte eller en sådan udlodning pr. Aktie på krone-for-krone basis. Købstilbuddet svarer til en værdiansættelse af Jeudan på DKK 4,6 mia. Det Pligtmæssige Købstilbud er gyldigt fra den 27. december 2012 og udløber den 24. januar 2013 kl (dansk tid) eller ved udløb af en eventuel forlængelse af tilbudsperioden besluttet af WDI i henhold til Tilbudsbekendtgørelsens 15 og Tilbudsdokumentet ("Tilbudsperioden"). 1.2 Formålet med nærværende redegørelse I henhold til 14, stk. 1 i Tilbudsbekendtgørelsen skal bestyrelsen i et selskab, hvis aktier er optaget til notering og, som gøres til genstand for et købstilbud til aktionærerne, udarbejde en redegørelse indeholdende bestyrelsens holdning til købstilbuddet og en begrundelse herfor, herunder bestyrelsens holdning til konsekvenserne af købstilbuddet for alle selskabets interesser, særligt beskæftigelsen, og tilbudsgivers strategiske planer for målselskabet og disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og driftsstederne, som omhandlet i tilbudsdokumentet. WDI anfører i sit brev af den 27. december 2012 til Jeudans navnenoterede Aktionærer, at Købstilbuddet skal heller ikke ses som en opfordring til Jeudans aktionærer om at sælge deres Aktier. Brevet er med visse begrænsninger tilgængeligt på Uanset dette har Bestyrelsen valgt at udarbejde denne redegørelse på normal vis, dvs. med en grundig gennemgang af Bestyrelsens overvejelser i lyset af et fremsat købstilbud. Nordea Markets Investment Banking som finansiel rådgiver og Gorrissen Federspiel som juridisk rådgiver har rådgivet Bestyrelsen i forbindelse med redegørelsen og baggrunden herfor. Redegørelsen omfatter opdateret information om Jeudans forventninger til fremtiden, herunder konkrete omsætnings- og resultatforventninger til 2013 og en fremskrivning for perioden til og med Bestyrelsen vurderer, at det er Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 3 af 16

4 muligt og i betragtning af det fremsatte Købstilbud også hensigtsmæssigt at offentliggøre sådan detaljeret information for perioden frem til og med 2020, da Jeudans forretningsmodel indebærer, (i) at den helt overvejende del af ejendommenes omsætning er baseret på kontrakter (med varierende løbetider), (ii) at den overvejende del af kontraktparterne (efter beløb) er offentlige myndigheder eller private virksomheder af en vurderet høj bonitet, (iii) at renten på 85% af den samlede gæld er fastlåst i en gennemsnitlig periode på 10 år og, (iv) at Selskabet ingen valutaeksponering har. Da Jeudans ejendomme er værdiansat med fortsat eje og drift for øje og således ikke ud fra en værdioptimering ved salg, indeholder redegørelsen tillige en følsomhedsanalyse, som viser ændringen af Jeudans egenkapital ved anvendelse af forskellige afkastkrav ved værdiansættelsen af ejendommene. Denne redegørelse er underlagt dansk ret. 1.3 Anbefaling Selskabets Bestyrelse vurderer, at det Pligtmæssige Købstilbud ikke er attraktivt for Selskabets Aktionærer. Bestyrelsen anbefaler derfor Aktionærerne ikke at acceptere det Pligtmæssige Købstilbud. Det bemærkes herved, at WDI i sit brev af den 27. december 2012 til Jeudans navnenoterede Aktionærer selv anfører, at Købstilbuddet skal heller ikke ses som en opfordring til Jeudan s aktionærer om at sælge deres aktier. Brevet er med visse begrænsninger tilgængeligt på Jeudans hjemmeside, Bestyrelsen henviser i øvrigt til overvejelserne i denne redegørelse. Det bemærkes, at bestyrelsesmedlemmet Stefan Ingildsen har afstået fra at deltage i behandlingen af det Pligtmæssige Købstilbud på grund af inhabilitet, idet Stefan Ingildsen er ansat i William Demant koncernen. 2. Baggrund 2.1 Jeudans virksomhed Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Selskabet investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Selskabet tilbyder ved Jeudan Servicepartner A/S et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Jeudans omsætning udgør ca. DKK 1,2 mia. i 2012, investeringsejendomme udgør ca. DKK 16 mia. fordelt på ca m 2 og egenkapitalen er ca. DKK 4,0 mia. ultimo Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 4 af 16

5 Selskabet har ca. 400 medarbejdere og har hovedkontor på Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. Jeudan Servicepartner A/S har domicil på Valhøjs Allé i Rødovre. 2.2 Selskabets forventninger til regnskabsåret 2012 og 2013 Jeudan meddelte senest sine forventninger til regnskabsåret 2012 i delårsrapporten for kvartal 2012, der blev offentliggjort den 22. november Det fremgår deraf, at der for regnskabsåret 2012 forventedes et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio. (2011: DKK 308 mio.) og en omsætning på ca. DKK 1,2 mia. (2011: DKK 1,2 mia.). Forventningen til omsætning i 2012 fastholdes uændret til ca. DKK 1,2 mia., og forventningen til resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) fastholdes uændret til DKK mio. De finansielle gældsforpligtelser pr. 31. december 2012 er som følge af rentefaldet i 2012 opgjort til en regulering på DKK -524 mio. (2011: DKK -951 mio.), og regulering af dagsværdien af ejendomme pr. 31. december 2012 er opgjort til DKK 174 mio. (2011: DKK 309 mio.). Forventningen til resultat før skat udgør således DKK mio. (2011: DKK -334 mio.). For 2013 forventer Jeudan en omsætning på ca. DKK 1,2 mia. og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio., svarende til en stigning i EBVAT på ca. 10% i forhold til estimatet for En fremskrivning for de kommende 8 år er beskrevet nedenfor under pkt. 3.1.(D). 2.3 Selskabets aktionærkreds Selskabet har en aktiekapital på DKK , fordelt på Aktier. Selskabet har ca Aktionærer. Selskabet har fået oplyst, at følgende Aktionærer hver især besidder mere end 5% af Aktierne og stemmerettighederne: William Demant Invest A/S besidder Aktier (ca. 41,6%) Nykredit Realkredit A/S besidder Aktier (ca. 16,1%) Chr. Augustinus Fabrikker A/S besidder Aktier (ca. 13,8%) Jens Erik Udsen og dennes 100%-ejede selskab Nesdu as besidder Aktier (ca. 11,1%) For oplysninger om Bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser henvises til punkt 4. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 5 af 16

6 Selskabet har egne Aktier pr. 31. december Processen, der førte frem til det Pligtmæssige Købstilbud WDI offentliggjorde den 4. december 2012 en meddelelse om, at WDI havde erhvervet Aktier i Selskabet til en pris på DKK 438 pr. Aktie, jf. Jeudans meddelelse nr. 232 af samme dato. Erhvervelsen svarer til 0,3% af den samlede aktiekapital i Selskabet. WDI besidder herefter 41,6% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet, og det er WDI s opfattelse, at WDI besidder en bestemmende indflydelse over Selskabet. Som følge heraf og i overensstemmelse med kapitel 8 i Lov om Værdipapirhandel m.v. skulle WDI senest fire uger fra den 4. december 2012 fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til Aktionærerne i Selskabet. Det Pligtmæssige Købstilbud blev offentliggjort den 27. december 2012, jf. Jeudans meddelelse nr. 233 af samme dato. I et brev af den 27. december 2012 fra WDI til Jeudans navnenoterede aktionærer (brevet er med visse begrænsninger tilgængeligt på Jeudans hjemmeside fremgår det, at WDI har ikke til hensigt at overtage Jeudan via dette Købstilbud, og Købstilbuddet skal heller ikke ses som en opfordring til Jeudans aktionærer om at sælge deres Aktier. Købstilbuddet vil ikke have nogen indvirkning på Jeudans drift eller aktiviteter, og WDI har ingen intentioner om at lade Jeudan afnotere fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Af det Pligtmæssige Købstilbud fremgår det, at WDI har ingen intentioner om at overtage samtlige Aktier i Selskabet, men ønsker fremadrettet at have mulighed for at øge sin aktiepost i Selskabet. I forbindelse med Købstilbuddet vil WDI gerne udtrykke sin opbakning til Jeudans ledelse, Bestyrelse og den valgte strategi for Selskabet. Det er WDI s hensigt, at Jeudans aktier fortsat skal være optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. 2.5 Resumé af det Pligtmæssige Købstilbud WDI tilbyder ifølge det Pligtmæssige Købstilbud at købe samtlige Aktier i Selskabet mod en kontant betaling på DKK 438 pr. Aktie. Det Pligtmæssige Købstilbud gælder fra og med den 27. december 2012 og udløber den 24. januar 2013, kl (dansk tid). Det Pligtmæssige Købstilbud er med visse begrænsninger tilgængeligt på Jeudans hjemmeside, Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 6 af 16

7 2.6 WDI WDI er et 100% ejet datterselskab af William Demants og Hustru Ida Emilies Fond ( Oticon Fonden ). WDI s formål er på vegne af Oticon Fonden at besidde aktier udstedt af William Demant Holding A/S samt at foretage investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder, i fast ejendom i ind- og udland og i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. WDI har pr. den 27. december 2012 ejerandele i William Demant Holding A/S (56,1%), Jeudan A/S (41,6%) og Össur hf (41,2%). WDI offentliggjorde første gang den 24. juni 2004 en ejerandel på mere end 5% af Aktierne i Jeudan, nemlig 20,0%. 3. Bestyrelsens vurdering af en række faktorer relateret til det Pligtmæssige Købstilbud 3.1 Faktorer relateret til det Pligtmæssige Købstilbud Tabellen nedenfor angiver Tilbudsprisen i forhold til markedsprisen på relevante historiske datoer og i relevante historiske perioder. Periode Tilbudspris 438,00 Pris pr. Aktie Tilbudspris, præmie Slutpris 9. januar ,50-0,8% Gennemsnitlig slutpris fra 27. december 2012 til 9. januar ,88-0,7% Slutpris 21. december ) 445,00-1,6% Slutpris 3. december ) 443,00-1,1% Gennemsnitlig slutpris i de seneste 30 dage frem til og med 3. december ,66-1,7% Gennemsnitlig slutpris i de seneste 90 dage frem til og med 3. december ,21-2,6% Gennemsnitlig slutpris i de seneste 6 måneder frem til og med 3. december ,23-3,2% Note 1. Den 3. december 2012 var sidste handelsdag forud for WDI s offentliggørelse af, at WDI ville fremsætte det Pligtmæssige Købstilbud. Note 2. Den 21. december 2012 var sidste handelsdag før offentliggørelsen af Tilbudsdokumentet. Bestyrelsen har i overensstemmelse med reglerne om udarbejdelse af en redegørelse indeholdende Bestyrelsens holdning til det Pligtmæssige Købstilbud vurderet forskellige faktorer, der relaterer sig til det Pligtmæssige Købstilbud. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 7 af 16

8 (A) Ingen præmie I forbindelse med overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber tilbyder tilbudsgiver sædvanligvis en kontrolpræmie til aktionærerne for disses aktier i forhold til den pris, som aktien havde i perioden op til tilbuddet. Dette er ikke tilfældet med det af WDI fremsatte Pligtmæssige Købstilbud. Som det fremgår af skemaet ovenfor udgør Tilbudsprisen DKK 438 pr. Aktie. Aktien er blevet handlet i markedet som følger: (i) (ii) (iii) (iv) DKK 443 dagen før offentliggørelse af, at WDI ville fremsætte det Pligtmæssige Købstilbud, til en gennemsnitlig slutpris på DKK 445,66 i de seneste 30 dage forud for offentliggørelsen af, at WDI ville fremsætte det Pligtmæssige Købstilbud, DKK 441,50 dagen før denne redegørelse, og til en gennemsnitlig slutpris på DKK 440,88 fra offentliggørelse af det Pligtmæssige Købstilbud den 27. december 2012 til dagen før denne redegørelse. Tilbudsprisen svarer til den pris, som WDI betalte for de Aktier, som WDI erhvervede den 4. december Bestyrelsen anser dette for begrundet alene i det forhold, at WDI fremsætter det Pligtmæssige Købstilbud ud fra en antagelse om, at WDI er forpligtet dertil i henhold til Tilbudsbekendtgørelsen. I Tilbudsdokumentet anfører WDI, at WDI ingen intentioner har om at overtage samtlige Aktier i Selskabet og udtrykker samtidig opbakning til Selskabets ledelse, Bestyrelse og den valgte strategi for Selskabet, ligesom det er WDI s hensigt, at Selskabets Aktier fortsat skal være optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Siden den 4. december 2012 har prisen på Selskabets Aktier alle handelsdage bortset fra en været højere end Tilbudsprisen. (B) Forventninger til 2012 Jeudan meddelte senest sine forventninger til regnskabsåret 2012 i delårsrapporten for kvartal 2012, der blev offentliggjort den 22. november Det fremgår deraf, at der for regnskabsåret 2012 forventedes et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio. (2011: DKK 308 mio.) og en omsætning på ca. DKK 1,2 mia. (2011: DKK 1,2 mia.). Forventningen til omsætning i 2012 fastholdes uændret til ca. DKK 1,2 mia., og forventningen til resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) fastholdes uændret til DKK mio. De finansielle gældsforpligtelser pr. 31. december 2012 er som følge af rentefaldet i 2012 Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 8 af 16

9 opgjort til en regulering på DKK -524 mio. (2011: DKK -951 mio.), og regulering af dagsværdien af ejendomme pr. 31. december 2012 er opgjort til DKK 174 mio. (2011: DKK 309 mio.). Forventningen til resultat før skat udgør således DKK mio. (2011: DKK -334 mio.). (C) Forventninger til 2013 For 2013 forventer Jeudan en omsætning på ca. DKK 1,2 mia. og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio., svarende til en stigning i EBVAT på ca. 10% i forhold til estimatet for (D) Fremskrivning for 2013 til og med 2020 Bestyrelsen har fremskrevet Jeudans finansielle udvikling over de kommende år ved udarbejdelse af en fremskrivning for 2013 til og med 2020 og en fremskrivning af aktiens indre værdi. Ud fra fremskrivningen vil den indre værdi pr. Aktie ultimo 2020 udgøre DKK 847, svarende til en forrentning på 10,8% p.a. med udgangspunkt i indre værdi pr. Aktie pr. 31. december 2012 på ca. DKK 372. Ved fremskrivningen er det forudsat, at der ikke udbetales udbytte. Det bemærkes herved, at Aktien den 9. januar 2013 blev handlet til DKK 441,50, svarende til en kurs/indre værdi på 1,19 (baseret på indre værdi pr. Aktie pr. 31. december 2012 på ca. DKK 372). Ved udarbejdelse af fremskrivningen har Bestyrelsen lagt følgende forudsætninger til grund for den 8-årige periode: Indtægter samt drifts- og administrationsomkostninger fremskrives med en årlig inflation på 1,9%. Selskabets lejekontrakter reguleres med stigningen i nettopristallet. Tomgangsprocenten er forudsat til gennemsnitlig 7% pr. år (p.t. 5,5%). De finansielle udgifter er opgjort ud fra løbetid og afdragsprofil på Selskabets finansielle forpligtelser. Ejendomsporteføljen værdireguleres i det enkelte år alene baseret på ejendommenes nettoresultat det efterfølgende år ved uændret afkastprocent. Renteniveauet er forudsat uændret i hele perioden, og der er ikke medtaget den positive kursregulering af gælden som følge af den løbende reduktion i renteaftalernes løbetid. Jeudan anvender renteaftaler til at sikre en fast rente på gælden. Renten på 85% af den samlede gæld er sikret ved brug af renteaftaler, og den gennemsnitlige løbetid på renteaftalerne udgør ca. 10 år. En rentestigning i 2013 til og med 2020 vil således kun have begrænset effekt på de samlede renteudgifter. Ved rentestigninger vil Jeudan i øvrigt skulle Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 9 af 16

10 indtægtsføre en positiv kursregulering på ca. DKK 800 mio. for hver stigning på 1 procentpoint for den nuværende gæld. Der er afsat 25% skat af resultat før skat. Med udgangspunkt i forventningerne til 2013 (forventningerne er DKK mio. men det bemærkes, at der i fremskrivningen er anvendt DKK 435 mio.) og ved anvendelse af ovennævnte forudsætninger indeholder fremskrivningen for 2013 til og med 2020 følgende hovedtal: Udvalgte resultat- og balanceposter (DKKm) Omsætning Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Resultat før skat Nettoresultat Egenkapital Balance i alt Soliditet (Pct.) 25,8% 28,6% 31,1% 33,4% 35,6% 37,6% 39,6% 41,4% EBVAT pr. aktie (DKK) 41,1 41,1 43,0 45,7 47,4 49,5 51,7 53,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) Nye investeringer i ejendomme er ikke indarbejdet i fremskrivningen, men Selskabet vil i 2020 have en investeringskapacitet på DKK 16,3 mia. ved en soliditet på 25% og samme finansieringsstruktur som den eksisterende ejendomsportefølje, svarende til en fordobling af Selskabets nuværende forretningsomfang. I ovennævnte fremskrivning er ikke forudsat udbetaling af udbytte. Såfremt der udbetales udbytte, vil dette skulle fratrækkes i indre værdi pr. Aktie i forholdet 1:1 med tillæg af renter af udbyttet. Selskabets udlodningspolitik fremgår senest af Selskabets årsrapport for 2011: Det har gennem en årrække været tilstræbt at udlodde et attraktivt udbytte til aktionærerne. I de senere år har udlodningen således udgjort 35-50% af resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT). For de seneste fem regnskabsår har Jeudan udbetalt følgende i udbytte pr. aktie: Udbytte Udbytte pr. aktie DKK 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Udbyttebetaling DKK mio. 78,1 78,1 78,1 116,5 116,5 Udbytte i forhold til EBVAT % Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 10 af 16

11 En fremskrivning af Selskabets driftsresultater og den indre værdi og forudsætningerne herfor er som ovenfor anført behæftet med væsentlig usikkerhed, ligesom en positiv udvikling af Jeudans virksomhed og finansielle stilling ikke nødvendigvis vil afspejle sig fuldt ud i prisen på Selskabets Aktier. (E) Egenkapital baseret på opgørelse af dagsværdien af ejendomsporteføljen pr. 31. december Bestyrelsen har opgjort dagsværdien af Selskabets ejendomsportefølje pr. 31. december Der er anvendt samme principper for opgørelse af værdien, som det fremgår af Selskabets årsrapport for Dagsværdien pr. 31. december 2012 er opgjort til DKK mio., svarende til et gennemsnitligt afkast på 5,1% p.a. Nedenstående skema viser ændringerne i dagsværdien, egenkapitalen og indre værdi, ved ændringer i afkastet. Indre værdi pr. Aktie udgjorde ca. DKK 372 pr. 31. december Afkastændringer -1,00% -0,75% -0,50% -0,25% Basis 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% Afkastprocent % 4,11% 4,36% 4,61% 4,86% 5,11% 5,36% 5,61% 5,86% 6,11% Ændring i dagsværdi DKK mio Dagsværdi DKK mio Dagsværdi pr. m 2 DKK Ændring i egenkapital DKK mio Ændring i indre værdi pr. aktie DKK Indre værdi pr. aktie DKK Såfremt ejendomsporteføljen f.eks. var blevet afhændet pr. 31. december 2012 til et gennemsnitligt afkast på 4,61% p.a., svarende til en ændring i afkastprocenten på -0,50%, ville indre værdi pr. Aktie stige med DKK 133 til ca. DKK 505. (F) Likviditet I fremskrivningen er likviditeten fra de driftsmæssige aktiviteter beregnet som resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) fratrukket betalbar skat og korrigeret for afskrivninger Likviditet fra driftsakt. DKKm Antal aktier Likviditet fra driftsakt. pr. aktie DKK 41,2 41,1 43,1 45,8 47,6 49,7 51,9 54,2 Den akkumulerede likviditet fra de driftsmæssige aktiviteter andrager DKK mio. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 11 af 16

12 Fremskrivning af nettoændring i likviditeten udgør likviditeten fra de driftsmæssige aktiviteter fratrukket ændringer i og afdrag på realkreditog anlægslån samt mindre ændringer i balancen Likviditet ultimo DKKm Nettoændring likviditet DKKm Akkumuleret DKKm Ovennævnte nettoændring indeholder ikke nye investeringer i ejendomme eller refinansiering af Selskabets gæld. Nettoændring i likviditeten er jf. ovenfor således opgjort efter afdrag på gæld. I perioden udgør de samlede afdrag på realkreditlån DKK 627 mio. og på anlægslån DKK mio., svarende til en samlet afvikling i perioden på i alt DKK mio. Ultimo 2012 udgjorde Selskabets realkreditlån og anlægslån i alt DKK mio. Afdragene fordeler sig de enkelte år således: Afvikling gæld Realkreditlån DKKm Anlægslån DKKm Akkumuleret DKKm Fordele Bestyrelsen har identificeret og vurderet følgende forhold, der kan indebære fordele for Aktionærerne: Alle Aktionærer får mulighed for at sælge deres samlede aktiebeholdning til en på forhånd kendt pris, og vederlaget til Aktionærerne erlægges kontant. Ved at acceptere Købstilbuddet undgår Aktionærerne en mulig ulempe ved en reduceret omsætning af Aktien i tilfælde af, at antallet af Aktier i fri handel bliver mindre f.eks. såfremt WDI s ejerandel øges som resultat af det Pligtmæssige Købstilbud. Det Pligtmæssige Købstilbud indeholder ingen betingelser. 3.3 Ulemper Bestyrelsen har identificeret og vurderet følgende forhold, der kan indebære ulemper for Aktionærerne: Tilbudsprisen er lavere end den senest konstaterede markedspris (slutpris). Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 12 af 16

13 Tilbudsprisen er lavere end markedsprisen (slutprisen) dagen før fastsættelse af Tilbudsprisen og lavere end den gennemsnitlige markedspris en, tre og seks måneder forud for fastsættelsen. Aktionærer, som vælger at sælge deres Aktier, vil ikke kunne få fordel af en mulig fremtidig værditilvækst i Selskabet. Det er Bestyrelsens opfattelse, at prisen på Selskabets Aktier vil kunne stige væsentligt i de kommende år baseret på et uændret kurs/indre værdi forhold, jfr. de under pkt. 3.1 angivne faktorer. Det følger af Tilbudsdokumentet, at udbytteudlodninger kan blive elimineret eller begrænset, hvis WDI opnår kontrol med Selskabet, idet det følger af Tilbudsdokumentet, at WDI som hidtil vil støtte en udlodningspolitik, hvor de frie pengestrømme først og fremmest anvendes til den fortsatte udvikling af Selskabets strategiske ejendomsportefølje og sekundært kanaliseres tilbage til Aktionærerne i form af udbetaling af udbytte. Det er således WDI s hensigt, at der ikke udbetales udbytte indenfor de kommende 12 måneder efter gennemførelsen af Købstilbuddet. De skattemæssige konsekvenser af en accept af det Pligtmæssige Købstilbud vil afhænge af den enkelte Aktionærs skatteforhold, og Bestyrelsen anbefaler derfor Aktionærerne at foretage en individuel, konkret vurdering af de skattemæssige konsekvenser og eventuelt at rådføre sig med professionelle rådgivere. 3.4 Konsekvenserne af det Pligtmæssige Købstilbud for Selskabets interesser, herunder beskæftigelsen I henhold til Tilbudsbekendtgørelsens 14 er Bestyrelsen i Jeudan forpligtet til at udarbejde en redegørelse, som indeholder Bestyrelsens holdning til det Pligtmæssige Købstilbud og begrundelsen herfor, herunder Bestyrelsens holdning til konsekvenserne for alle Selskabets interesser, særligt beskæftigelsen, og WDI s strategiske planer for Selskabet og disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og driftsstederne. Bestyrelsen har særligt noteret og henholdt sig til de planer for Jeudan, som er anført af WDI i Tilbudsdokumentet, herunder følgende: WDI har ingen intentioner om at foretage ændringer i Jeudans drift eller aktiviteter, herunder beskæftigelses- og arbejdsvilkår for Selskabets ledelse og medarbejdere. WDI vil gerne udtrykke sin tiltro til Selskabets ledelse og den valgte strategi. WDI ønsker som Aktionær med bestemmende indflydelse fortsat at støtte Selskabet i dets udvikling og ekspansion, og der er ingen planer om at foretage ændringer i Selskabets strategi. WDI har heller ingen intentioner om at foretage ændringer i Selskabets vedtægter i forbindelse med det Pligtmæssige Købstilbud. Der henvises til Tilbudsdokumentet for en beskrivelse af WDI. Bestyrelsen har noteret, at WDI er et helejet datterselskab af Oticon Fonden. Oticon Fonden og Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 13 af 16

14 dets datterselskaber, herunder WDI, driver ikke virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom bortset fra igennem Jeudan. Der kan således næppe opnås synergier ved, at WDI opnår aktiemajoriteten i Jeudan. Jeudans udlodningspolitik fremgår senest af Selskabets årsrapport for 2011: Det har gennem en årrække været tilstræbt at udlodde et attraktivt udbytte til Aktionærerne. I de senere år har udlodningen således udgjort 35-50% af resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), jf. i øvrigt afsnit 3.1. Bestyrelsen har noteret, at det i Tilbudsdokumentet er anført, at WDI som hidtil vil støtte en udlodningspolitik, hvor de frie pengestrømme først og fremmest anvendes til den fortsatte udvikling af Selskabets strategiske ejendomsportefølje og sekundært kanaliseres tilbage til Aktionærerne i form af udbetaling af udbytte. Det er således WDI s hensigt, at der ikke udbetales udbytte indenfor de kommende 12 måneder efter gennemførelsen af Købstilbuddet. På baggrund deraf og WDI s offentliggjorte holdning og intentioner vurderer Bestyrelsen i henhold til Tilbudsbekendtgørelsens bestemmelser, at det Pligtmæssige Købstilbud ikke indebærer væsentlige ændringer for alle Selskabets interessenter, herunder ændringer vedrørende beskæftigelse og driftssteder. Dog kan WDI muligvis ikke stemme for udlodning af udbytte til Aktionærerne i 12 måneder efter gennemførelsen af det Pligtmæssige Købstilbud, jfr. ovenfor. 4. Tilkendegivelse fra de underskrivende bestyrelsesmedlemmer og direktionen De underskrivende bestyrelsesmedlemmer og direktionen har tilkendegivet, at de ikke har til hensigt at acceptere det fremsatte Pligtmæssige Købstilbud, idet de ikke anser Tilbudsprisen for attraktiv. Bestyrelsen og direktionen i Selskabet har følgende aktiebesiddelser: Aktieposter Antal aktier Bestyrelsesformand Niels Heering og nærtstående Næstformand Tommy Pedersen Bestyrelsesmedlem Jens Erik Udsen / Nesdu as Bestyrelsesmedlem Hans Munk Nielsen 910 Bestyrelsesmedlem Stefan Ingildsen 389 Adm. direktør Per W. Hallgren og nærtstående 77 Direktør Peter Spøer 229 Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 14 af 16

15 5. Aftaler om ændring af kontrollen med Selskabet, om bonus og aftaler med WDI 5.1 Ændring af kontrollen med Jeudan Ansættelsesaftalen mellem Selskabet og dettes administrerende direktør Per W. Hallgren indeholder en bestemmelse med relation til ændring af kontrol med Selskabet. Bestemmelsen indebærer, at i tilfælde af (1) et ejerskifte, hvorefter samme fysiske eller juridiske person kontrollerer Aktier i Selskabet, der repræsenterer mere end 50% af stemmerne i Selskabet eller (2) et ejerskifte, hvorefter samme fysiske eller juridiske person kontrollerer Aktier i Selskabet, der repræsenterer mere end 25% af stemmerne i Selskabet, og hvor der sker en udskiftning af mere end halvdelen af bestyrelsen inden for en periode på tolv måneder, kan Per W. Hallgren inden en måned efter meddelelsen om ejerskiftet, henholdsvis inden en måned efter generalforsamlingen, hvor de nye medlemmer vælges, vælge at opsige sin stilling med en måneds varsel, og han vil i givet fald have krav på godtgørelse svarende til summen af de månedlige lønninger, som han ville have krav på i tilfælde af opsigelse fra Selskabets side, hvilket svarer til 18 måneder. Selskabet har ikke indgået andre aftaler, som indeholder bestemmelser med relation til ændring af kontrollen med Selskabet. 5.2 Aftaler om bonus Gennemførelsen af det Pligtmæssige Købstilbud udløser ikke nogen bonus til medlemmerne af Selskabets Bestyrelse eller direktion, uanset hvor mange Aktier WDI måtte besidde efter gennemførelsen af det Pligtmæssige Købstilbud. 5.3 Aftaler med WDI Selskabet har ikke indgået nogen aftaler med WDI vedrørende det Pligtmæssige Købstilbud. 6. Bestyrelsens anbefaling På baggrund af ovenstående vurdering af det Pligtmæssige Købstilbuds fordele og ulemper samt de øvrige beskrevne forhold vurderer Bestyrelsen, at det Pligtmæssige Købstilbud ikke er attraktivt for Selskabets Aktionærer. Selskabets Bestyrelse anbefaler derfor, at Selskabets Aktionærer ikke accepterer det Pligtmæssige Købstilbud. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 15 af 16

16 Det bemærkes herved, at WDI i sit brev af den 27. december 2012 til Jeudans navnenoterede Aktionærer selv anfører, at Købstilbuddet skal heller ikke ses som en opfordring til Jeudan s aktionærer om at sælge deres aktier. København, den 10. januar 2013 Niels Heering Tommy Pedersen Jens Erik Udsen Hans Munk Nielsen Formand Næstformand Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 16 af 16

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere