Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december William Demant Invest A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S"

Transkript

1 Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte til aktionærer i USA, Canada, Australien, Japan, Sydafrika eller andre jurisdiktioner, hvor fremsættelsen af købstilbuddet eller accept heraf er i strid med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion eller forudsætter udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre foranstaltninger ud over de krav, der følger af dansk lovgivning. Denne meddelelse og tilbudsdokumentet må ikke udleveres til aktionærer, der er bosiddende i sådanne jurisdiktioner. Enhver person, der kommer i besiddelse af tilbudsdokumentet forventes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger, der måtte gælde for vedkommende samt foretage nødvendige foranstaltninger for at efterleve gældende regler i det land, hvor den pågældende er bosiddende. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 1 af 16

2 Redegørelse fra bestyrelsen ( Bestyrelsen ) i Jeudan A/S ( Jeudan eller Selskabet ) i henhold til 14 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 221 af den 10. marts 2010 om overtagelsestilbud ( Tilbudsbekendtgørelsen ) vedrørende det pligtmæssige offentlige købstilbud (det Pligtmæssige Købstilbud ) fremsat af William Demant Invest A/S ( WDI ) til aktionærerne ( Aktionærerne ) i Jeudan i henhold til et tilbudsdokument ( Tilbudsdokumentet ) af den 27. december Redegørelsen indeholder ajourførte informationer om forventet resultat for 2012, informationer om budget for 2013 og fremskrivning for perioden frem til og med Indhold: 1. Indledning og anbefaling 2. Baggrund 3. Bestyrelsens vurdering af en række faktorer relateret til det Pligtmæssige Købstilbud 4. Tilkendegivelse fra de underskrivende bestyrelsesmedlemmer og direktionen 5. Aftaler om ændring af kontrollen med Selskabet, om bonus og aftaler med WDI 6. Bestyrelsens anbefaling Det Pligtmæssige Købstilbud fremsættes i form af et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket udarbejdet af WDI (som defineret ovenfor), og det angiver de vilkår og betingelser, der er gældende for det Pligtmæssige Købstilbud, samt proceduren for accept af det Pligtmæssige Købstilbud. Enhver beslutning om at acceptere det Pligtmæssige Købstilbud bør kun træffes efter en nøje gennemlæsning af Tilbudsdokumentet og denne redegørelse, der er afgivet i henhold til gældende dansk ret. Nærværende redegørelse er alene udarbejdet på dansk. De nedenfor anførte udtalelser om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og resultat før kurs- og værdireguleringer samt tomgangsprocent, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Jeudans kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som er indeholdt i denne redegørelse. Disse faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i inflation, renteniveau og adgang til finansiering. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 2 af 16

3 1. Indledning og anbefaling 1.1 Det Pligtmæssige Købstilbud Det Pligtmæssige Købstilbud er fremsat på de vilkår og betingelser, der fremgår af det af WDI udarbejdede Tilbudsdokument offentliggjort den 27. december I henhold til det Pligtmæssige Købstilbud tilbyder WDI Aktionærerne at erhverve samtlige aktier i Jeudan à nominelt DKK 100 ( Aktierne ) mod betaling af et kontant vederlag på DKK 438 pr. Aktie ( Tilbudsprisen ). Hvis Jeudan udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne før afregningen af det Pligtmæssige Købstilbud, nedsættes Tilbudsprisen, der skal betales i henhold til det Pligtmæssige Købstilbud, med sådant udbytte eller en sådan udlodning pr. Aktie på krone-for-krone basis. Købstilbuddet svarer til en værdiansættelse af Jeudan på DKK 4,6 mia. Det Pligtmæssige Købstilbud er gyldigt fra den 27. december 2012 og udløber den 24. januar 2013 kl (dansk tid) eller ved udløb af en eventuel forlængelse af tilbudsperioden besluttet af WDI i henhold til Tilbudsbekendtgørelsens 15 og Tilbudsdokumentet ("Tilbudsperioden"). 1.2 Formålet med nærværende redegørelse I henhold til 14, stk. 1 i Tilbudsbekendtgørelsen skal bestyrelsen i et selskab, hvis aktier er optaget til notering og, som gøres til genstand for et købstilbud til aktionærerne, udarbejde en redegørelse indeholdende bestyrelsens holdning til købstilbuddet og en begrundelse herfor, herunder bestyrelsens holdning til konsekvenserne af købstilbuddet for alle selskabets interesser, særligt beskæftigelsen, og tilbudsgivers strategiske planer for målselskabet og disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og driftsstederne, som omhandlet i tilbudsdokumentet. WDI anfører i sit brev af den 27. december 2012 til Jeudans navnenoterede Aktionærer, at Købstilbuddet skal heller ikke ses som en opfordring til Jeudans aktionærer om at sælge deres Aktier. Brevet er med visse begrænsninger tilgængeligt på Uanset dette har Bestyrelsen valgt at udarbejde denne redegørelse på normal vis, dvs. med en grundig gennemgang af Bestyrelsens overvejelser i lyset af et fremsat købstilbud. Nordea Markets Investment Banking som finansiel rådgiver og Gorrissen Federspiel som juridisk rådgiver har rådgivet Bestyrelsen i forbindelse med redegørelsen og baggrunden herfor. Redegørelsen omfatter opdateret information om Jeudans forventninger til fremtiden, herunder konkrete omsætnings- og resultatforventninger til 2013 og en fremskrivning for perioden til og med Bestyrelsen vurderer, at det er Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 3 af 16

4 muligt og i betragtning af det fremsatte Købstilbud også hensigtsmæssigt at offentliggøre sådan detaljeret information for perioden frem til og med 2020, da Jeudans forretningsmodel indebærer, (i) at den helt overvejende del af ejendommenes omsætning er baseret på kontrakter (med varierende løbetider), (ii) at den overvejende del af kontraktparterne (efter beløb) er offentlige myndigheder eller private virksomheder af en vurderet høj bonitet, (iii) at renten på 85% af den samlede gæld er fastlåst i en gennemsnitlig periode på 10 år og, (iv) at Selskabet ingen valutaeksponering har. Da Jeudans ejendomme er værdiansat med fortsat eje og drift for øje og således ikke ud fra en værdioptimering ved salg, indeholder redegørelsen tillige en følsomhedsanalyse, som viser ændringen af Jeudans egenkapital ved anvendelse af forskellige afkastkrav ved værdiansættelsen af ejendommene. Denne redegørelse er underlagt dansk ret. 1.3 Anbefaling Selskabets Bestyrelse vurderer, at det Pligtmæssige Købstilbud ikke er attraktivt for Selskabets Aktionærer. Bestyrelsen anbefaler derfor Aktionærerne ikke at acceptere det Pligtmæssige Købstilbud. Det bemærkes herved, at WDI i sit brev af den 27. december 2012 til Jeudans navnenoterede Aktionærer selv anfører, at Købstilbuddet skal heller ikke ses som en opfordring til Jeudan s aktionærer om at sælge deres aktier. Brevet er med visse begrænsninger tilgængeligt på Jeudans hjemmeside, Bestyrelsen henviser i øvrigt til overvejelserne i denne redegørelse. Det bemærkes, at bestyrelsesmedlemmet Stefan Ingildsen har afstået fra at deltage i behandlingen af det Pligtmæssige Købstilbud på grund af inhabilitet, idet Stefan Ingildsen er ansat i William Demant koncernen. 2. Baggrund 2.1 Jeudans virksomhed Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Selskabet investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Selskabet tilbyder ved Jeudan Servicepartner A/S et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Jeudans omsætning udgør ca. DKK 1,2 mia. i 2012, investeringsejendomme udgør ca. DKK 16 mia. fordelt på ca m 2 og egenkapitalen er ca. DKK 4,0 mia. ultimo Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 4 af 16

5 Selskabet har ca. 400 medarbejdere og har hovedkontor på Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. Jeudan Servicepartner A/S har domicil på Valhøjs Allé i Rødovre. 2.2 Selskabets forventninger til regnskabsåret 2012 og 2013 Jeudan meddelte senest sine forventninger til regnskabsåret 2012 i delårsrapporten for kvartal 2012, der blev offentliggjort den 22. november Det fremgår deraf, at der for regnskabsåret 2012 forventedes et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio. (2011: DKK 308 mio.) og en omsætning på ca. DKK 1,2 mia. (2011: DKK 1,2 mia.). Forventningen til omsætning i 2012 fastholdes uændret til ca. DKK 1,2 mia., og forventningen til resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) fastholdes uændret til DKK mio. De finansielle gældsforpligtelser pr. 31. december 2012 er som følge af rentefaldet i 2012 opgjort til en regulering på DKK -524 mio. (2011: DKK -951 mio.), og regulering af dagsværdien af ejendomme pr. 31. december 2012 er opgjort til DKK 174 mio. (2011: DKK 309 mio.). Forventningen til resultat før skat udgør således DKK mio. (2011: DKK -334 mio.). For 2013 forventer Jeudan en omsætning på ca. DKK 1,2 mia. og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio., svarende til en stigning i EBVAT på ca. 10% i forhold til estimatet for En fremskrivning for de kommende 8 år er beskrevet nedenfor under pkt. 3.1.(D). 2.3 Selskabets aktionærkreds Selskabet har en aktiekapital på DKK , fordelt på Aktier. Selskabet har ca Aktionærer. Selskabet har fået oplyst, at følgende Aktionærer hver især besidder mere end 5% af Aktierne og stemmerettighederne: William Demant Invest A/S besidder Aktier (ca. 41,6%) Nykredit Realkredit A/S besidder Aktier (ca. 16,1%) Chr. Augustinus Fabrikker A/S besidder Aktier (ca. 13,8%) Jens Erik Udsen og dennes 100%-ejede selskab Nesdu as besidder Aktier (ca. 11,1%) For oplysninger om Bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser henvises til punkt 4. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 5 af 16

6 Selskabet har egne Aktier pr. 31. december Processen, der førte frem til det Pligtmæssige Købstilbud WDI offentliggjorde den 4. december 2012 en meddelelse om, at WDI havde erhvervet Aktier i Selskabet til en pris på DKK 438 pr. Aktie, jf. Jeudans meddelelse nr. 232 af samme dato. Erhvervelsen svarer til 0,3% af den samlede aktiekapital i Selskabet. WDI besidder herefter 41,6% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet, og det er WDI s opfattelse, at WDI besidder en bestemmende indflydelse over Selskabet. Som følge heraf og i overensstemmelse med kapitel 8 i Lov om Værdipapirhandel m.v. skulle WDI senest fire uger fra den 4. december 2012 fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til Aktionærerne i Selskabet. Det Pligtmæssige Købstilbud blev offentliggjort den 27. december 2012, jf. Jeudans meddelelse nr. 233 af samme dato. I et brev af den 27. december 2012 fra WDI til Jeudans navnenoterede aktionærer (brevet er med visse begrænsninger tilgængeligt på Jeudans hjemmeside fremgår det, at WDI har ikke til hensigt at overtage Jeudan via dette Købstilbud, og Købstilbuddet skal heller ikke ses som en opfordring til Jeudans aktionærer om at sælge deres Aktier. Købstilbuddet vil ikke have nogen indvirkning på Jeudans drift eller aktiviteter, og WDI har ingen intentioner om at lade Jeudan afnotere fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Af det Pligtmæssige Købstilbud fremgår det, at WDI har ingen intentioner om at overtage samtlige Aktier i Selskabet, men ønsker fremadrettet at have mulighed for at øge sin aktiepost i Selskabet. I forbindelse med Købstilbuddet vil WDI gerne udtrykke sin opbakning til Jeudans ledelse, Bestyrelse og den valgte strategi for Selskabet. Det er WDI s hensigt, at Jeudans aktier fortsat skal være optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. 2.5 Resumé af det Pligtmæssige Købstilbud WDI tilbyder ifølge det Pligtmæssige Købstilbud at købe samtlige Aktier i Selskabet mod en kontant betaling på DKK 438 pr. Aktie. Det Pligtmæssige Købstilbud gælder fra og med den 27. december 2012 og udløber den 24. januar 2013, kl (dansk tid). Det Pligtmæssige Købstilbud er med visse begrænsninger tilgængeligt på Jeudans hjemmeside, Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 6 af 16

7 2.6 WDI WDI er et 100% ejet datterselskab af William Demants og Hustru Ida Emilies Fond ( Oticon Fonden ). WDI s formål er på vegne af Oticon Fonden at besidde aktier udstedt af William Demant Holding A/S samt at foretage investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder, i fast ejendom i ind- og udland og i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. WDI har pr. den 27. december 2012 ejerandele i William Demant Holding A/S (56,1%), Jeudan A/S (41,6%) og Össur hf (41,2%). WDI offentliggjorde første gang den 24. juni 2004 en ejerandel på mere end 5% af Aktierne i Jeudan, nemlig 20,0%. 3. Bestyrelsens vurdering af en række faktorer relateret til det Pligtmæssige Købstilbud 3.1 Faktorer relateret til det Pligtmæssige Købstilbud Tabellen nedenfor angiver Tilbudsprisen i forhold til markedsprisen på relevante historiske datoer og i relevante historiske perioder. Periode Tilbudspris 438,00 Pris pr. Aktie Tilbudspris, præmie Slutpris 9. januar ,50-0,8% Gennemsnitlig slutpris fra 27. december 2012 til 9. januar ,88-0,7% Slutpris 21. december ) 445,00-1,6% Slutpris 3. december ) 443,00-1,1% Gennemsnitlig slutpris i de seneste 30 dage frem til og med 3. december ,66-1,7% Gennemsnitlig slutpris i de seneste 90 dage frem til og med 3. december ,21-2,6% Gennemsnitlig slutpris i de seneste 6 måneder frem til og med 3. december ,23-3,2% Note 1. Den 3. december 2012 var sidste handelsdag forud for WDI s offentliggørelse af, at WDI ville fremsætte det Pligtmæssige Købstilbud. Note 2. Den 21. december 2012 var sidste handelsdag før offentliggørelsen af Tilbudsdokumentet. Bestyrelsen har i overensstemmelse med reglerne om udarbejdelse af en redegørelse indeholdende Bestyrelsens holdning til det Pligtmæssige Købstilbud vurderet forskellige faktorer, der relaterer sig til det Pligtmæssige Købstilbud. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 7 af 16

8 (A) Ingen præmie I forbindelse med overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber tilbyder tilbudsgiver sædvanligvis en kontrolpræmie til aktionærerne for disses aktier i forhold til den pris, som aktien havde i perioden op til tilbuddet. Dette er ikke tilfældet med det af WDI fremsatte Pligtmæssige Købstilbud. Som det fremgår af skemaet ovenfor udgør Tilbudsprisen DKK 438 pr. Aktie. Aktien er blevet handlet i markedet som følger: (i) (ii) (iii) (iv) DKK 443 dagen før offentliggørelse af, at WDI ville fremsætte det Pligtmæssige Købstilbud, til en gennemsnitlig slutpris på DKK 445,66 i de seneste 30 dage forud for offentliggørelsen af, at WDI ville fremsætte det Pligtmæssige Købstilbud, DKK 441,50 dagen før denne redegørelse, og til en gennemsnitlig slutpris på DKK 440,88 fra offentliggørelse af det Pligtmæssige Købstilbud den 27. december 2012 til dagen før denne redegørelse. Tilbudsprisen svarer til den pris, som WDI betalte for de Aktier, som WDI erhvervede den 4. december Bestyrelsen anser dette for begrundet alene i det forhold, at WDI fremsætter det Pligtmæssige Købstilbud ud fra en antagelse om, at WDI er forpligtet dertil i henhold til Tilbudsbekendtgørelsen. I Tilbudsdokumentet anfører WDI, at WDI ingen intentioner har om at overtage samtlige Aktier i Selskabet og udtrykker samtidig opbakning til Selskabets ledelse, Bestyrelse og den valgte strategi for Selskabet, ligesom det er WDI s hensigt, at Selskabets Aktier fortsat skal være optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Siden den 4. december 2012 har prisen på Selskabets Aktier alle handelsdage bortset fra en været højere end Tilbudsprisen. (B) Forventninger til 2012 Jeudan meddelte senest sine forventninger til regnskabsåret 2012 i delårsrapporten for kvartal 2012, der blev offentliggjort den 22. november Det fremgår deraf, at der for regnskabsåret 2012 forventedes et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio. (2011: DKK 308 mio.) og en omsætning på ca. DKK 1,2 mia. (2011: DKK 1,2 mia.). Forventningen til omsætning i 2012 fastholdes uændret til ca. DKK 1,2 mia., og forventningen til resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) fastholdes uændret til DKK mio. De finansielle gældsforpligtelser pr. 31. december 2012 er som følge af rentefaldet i 2012 Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 8 af 16

9 opgjort til en regulering på DKK -524 mio. (2011: DKK -951 mio.), og regulering af dagsværdien af ejendomme pr. 31. december 2012 er opgjort til DKK 174 mio. (2011: DKK 309 mio.). Forventningen til resultat før skat udgør således DKK mio. (2011: DKK -334 mio.). (C) Forventninger til 2013 For 2013 forventer Jeudan en omsætning på ca. DKK 1,2 mia. og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio., svarende til en stigning i EBVAT på ca. 10% i forhold til estimatet for (D) Fremskrivning for 2013 til og med 2020 Bestyrelsen har fremskrevet Jeudans finansielle udvikling over de kommende år ved udarbejdelse af en fremskrivning for 2013 til og med 2020 og en fremskrivning af aktiens indre værdi. Ud fra fremskrivningen vil den indre værdi pr. Aktie ultimo 2020 udgøre DKK 847, svarende til en forrentning på 10,8% p.a. med udgangspunkt i indre værdi pr. Aktie pr. 31. december 2012 på ca. DKK 372. Ved fremskrivningen er det forudsat, at der ikke udbetales udbytte. Det bemærkes herved, at Aktien den 9. januar 2013 blev handlet til DKK 441,50, svarende til en kurs/indre værdi på 1,19 (baseret på indre værdi pr. Aktie pr. 31. december 2012 på ca. DKK 372). Ved udarbejdelse af fremskrivningen har Bestyrelsen lagt følgende forudsætninger til grund for den 8-årige periode: Indtægter samt drifts- og administrationsomkostninger fremskrives med en årlig inflation på 1,9%. Selskabets lejekontrakter reguleres med stigningen i nettopristallet. Tomgangsprocenten er forudsat til gennemsnitlig 7% pr. år (p.t. 5,5%). De finansielle udgifter er opgjort ud fra løbetid og afdragsprofil på Selskabets finansielle forpligtelser. Ejendomsporteføljen værdireguleres i det enkelte år alene baseret på ejendommenes nettoresultat det efterfølgende år ved uændret afkastprocent. Renteniveauet er forudsat uændret i hele perioden, og der er ikke medtaget den positive kursregulering af gælden som følge af den løbende reduktion i renteaftalernes løbetid. Jeudan anvender renteaftaler til at sikre en fast rente på gælden. Renten på 85% af den samlede gæld er sikret ved brug af renteaftaler, og den gennemsnitlige løbetid på renteaftalerne udgør ca. 10 år. En rentestigning i 2013 til og med 2020 vil således kun have begrænset effekt på de samlede renteudgifter. Ved rentestigninger vil Jeudan i øvrigt skulle Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 9 af 16

10 indtægtsføre en positiv kursregulering på ca. DKK 800 mio. for hver stigning på 1 procentpoint for den nuværende gæld. Der er afsat 25% skat af resultat før skat. Med udgangspunkt i forventningerne til 2013 (forventningerne er DKK mio. men det bemærkes, at der i fremskrivningen er anvendt DKK 435 mio.) og ved anvendelse af ovennævnte forudsætninger indeholder fremskrivningen for 2013 til og med 2020 følgende hovedtal: Udvalgte resultat- og balanceposter (DKKm) Omsætning Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Resultat før skat Nettoresultat Egenkapital Balance i alt Soliditet (Pct.) 25,8% 28,6% 31,1% 33,4% 35,6% 37,6% 39,6% 41,4% EBVAT pr. aktie (DKK) 41,1 41,1 43,0 45,7 47,4 49,5 51,7 53,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) Nye investeringer i ejendomme er ikke indarbejdet i fremskrivningen, men Selskabet vil i 2020 have en investeringskapacitet på DKK 16,3 mia. ved en soliditet på 25% og samme finansieringsstruktur som den eksisterende ejendomsportefølje, svarende til en fordobling af Selskabets nuværende forretningsomfang. I ovennævnte fremskrivning er ikke forudsat udbetaling af udbytte. Såfremt der udbetales udbytte, vil dette skulle fratrækkes i indre værdi pr. Aktie i forholdet 1:1 med tillæg af renter af udbyttet. Selskabets udlodningspolitik fremgår senest af Selskabets årsrapport for 2011: Det har gennem en årrække været tilstræbt at udlodde et attraktivt udbytte til aktionærerne. I de senere år har udlodningen således udgjort 35-50% af resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT). For de seneste fem regnskabsår har Jeudan udbetalt følgende i udbytte pr. aktie: Udbytte Udbytte pr. aktie DKK 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Udbyttebetaling DKK mio. 78,1 78,1 78,1 116,5 116,5 Udbytte i forhold til EBVAT % Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 10 af 16

11 En fremskrivning af Selskabets driftsresultater og den indre værdi og forudsætningerne herfor er som ovenfor anført behæftet med væsentlig usikkerhed, ligesom en positiv udvikling af Jeudans virksomhed og finansielle stilling ikke nødvendigvis vil afspejle sig fuldt ud i prisen på Selskabets Aktier. (E) Egenkapital baseret på opgørelse af dagsværdien af ejendomsporteføljen pr. 31. december Bestyrelsen har opgjort dagsværdien af Selskabets ejendomsportefølje pr. 31. december Der er anvendt samme principper for opgørelse af værdien, som det fremgår af Selskabets årsrapport for Dagsværdien pr. 31. december 2012 er opgjort til DKK mio., svarende til et gennemsnitligt afkast på 5,1% p.a. Nedenstående skema viser ændringerne i dagsværdien, egenkapitalen og indre værdi, ved ændringer i afkastet. Indre værdi pr. Aktie udgjorde ca. DKK 372 pr. 31. december Afkastændringer -1,00% -0,75% -0,50% -0,25% Basis 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% Afkastprocent % 4,11% 4,36% 4,61% 4,86% 5,11% 5,36% 5,61% 5,86% 6,11% Ændring i dagsværdi DKK mio Dagsværdi DKK mio Dagsværdi pr. m 2 DKK Ændring i egenkapital DKK mio Ændring i indre værdi pr. aktie DKK Indre værdi pr. aktie DKK Såfremt ejendomsporteføljen f.eks. var blevet afhændet pr. 31. december 2012 til et gennemsnitligt afkast på 4,61% p.a., svarende til en ændring i afkastprocenten på -0,50%, ville indre værdi pr. Aktie stige med DKK 133 til ca. DKK 505. (F) Likviditet I fremskrivningen er likviditeten fra de driftsmæssige aktiviteter beregnet som resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) fratrukket betalbar skat og korrigeret for afskrivninger Likviditet fra driftsakt. DKKm Antal aktier Likviditet fra driftsakt. pr. aktie DKK 41,2 41,1 43,1 45,8 47,6 49,7 51,9 54,2 Den akkumulerede likviditet fra de driftsmæssige aktiviteter andrager DKK mio. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 11 af 16

12 Fremskrivning af nettoændring i likviditeten udgør likviditeten fra de driftsmæssige aktiviteter fratrukket ændringer i og afdrag på realkreditog anlægslån samt mindre ændringer i balancen Likviditet ultimo DKKm Nettoændring likviditet DKKm Akkumuleret DKKm Ovennævnte nettoændring indeholder ikke nye investeringer i ejendomme eller refinansiering af Selskabets gæld. Nettoændring i likviditeten er jf. ovenfor således opgjort efter afdrag på gæld. I perioden udgør de samlede afdrag på realkreditlån DKK 627 mio. og på anlægslån DKK mio., svarende til en samlet afvikling i perioden på i alt DKK mio. Ultimo 2012 udgjorde Selskabets realkreditlån og anlægslån i alt DKK mio. Afdragene fordeler sig de enkelte år således: Afvikling gæld Realkreditlån DKKm Anlægslån DKKm Akkumuleret DKKm Fordele Bestyrelsen har identificeret og vurderet følgende forhold, der kan indebære fordele for Aktionærerne: Alle Aktionærer får mulighed for at sælge deres samlede aktiebeholdning til en på forhånd kendt pris, og vederlaget til Aktionærerne erlægges kontant. Ved at acceptere Købstilbuddet undgår Aktionærerne en mulig ulempe ved en reduceret omsætning af Aktien i tilfælde af, at antallet af Aktier i fri handel bliver mindre f.eks. såfremt WDI s ejerandel øges som resultat af det Pligtmæssige Købstilbud. Det Pligtmæssige Købstilbud indeholder ingen betingelser. 3.3 Ulemper Bestyrelsen har identificeret og vurderet følgende forhold, der kan indebære ulemper for Aktionærerne: Tilbudsprisen er lavere end den senest konstaterede markedspris (slutpris). Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 12 af 16

13 Tilbudsprisen er lavere end markedsprisen (slutprisen) dagen før fastsættelse af Tilbudsprisen og lavere end den gennemsnitlige markedspris en, tre og seks måneder forud for fastsættelsen. Aktionærer, som vælger at sælge deres Aktier, vil ikke kunne få fordel af en mulig fremtidig værditilvækst i Selskabet. Det er Bestyrelsens opfattelse, at prisen på Selskabets Aktier vil kunne stige væsentligt i de kommende år baseret på et uændret kurs/indre værdi forhold, jfr. de under pkt. 3.1 angivne faktorer. Det følger af Tilbudsdokumentet, at udbytteudlodninger kan blive elimineret eller begrænset, hvis WDI opnår kontrol med Selskabet, idet det følger af Tilbudsdokumentet, at WDI som hidtil vil støtte en udlodningspolitik, hvor de frie pengestrømme først og fremmest anvendes til den fortsatte udvikling af Selskabets strategiske ejendomsportefølje og sekundært kanaliseres tilbage til Aktionærerne i form af udbetaling af udbytte. Det er således WDI s hensigt, at der ikke udbetales udbytte indenfor de kommende 12 måneder efter gennemførelsen af Købstilbuddet. De skattemæssige konsekvenser af en accept af det Pligtmæssige Købstilbud vil afhænge af den enkelte Aktionærs skatteforhold, og Bestyrelsen anbefaler derfor Aktionærerne at foretage en individuel, konkret vurdering af de skattemæssige konsekvenser og eventuelt at rådføre sig med professionelle rådgivere. 3.4 Konsekvenserne af det Pligtmæssige Købstilbud for Selskabets interesser, herunder beskæftigelsen I henhold til Tilbudsbekendtgørelsens 14 er Bestyrelsen i Jeudan forpligtet til at udarbejde en redegørelse, som indeholder Bestyrelsens holdning til det Pligtmæssige Købstilbud og begrundelsen herfor, herunder Bestyrelsens holdning til konsekvenserne for alle Selskabets interesser, særligt beskæftigelsen, og WDI s strategiske planer for Selskabet og disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og driftsstederne. Bestyrelsen har særligt noteret og henholdt sig til de planer for Jeudan, som er anført af WDI i Tilbudsdokumentet, herunder følgende: WDI har ingen intentioner om at foretage ændringer i Jeudans drift eller aktiviteter, herunder beskæftigelses- og arbejdsvilkår for Selskabets ledelse og medarbejdere. WDI vil gerne udtrykke sin tiltro til Selskabets ledelse og den valgte strategi. WDI ønsker som Aktionær med bestemmende indflydelse fortsat at støtte Selskabet i dets udvikling og ekspansion, og der er ingen planer om at foretage ændringer i Selskabets strategi. WDI har heller ingen intentioner om at foretage ændringer i Selskabets vedtægter i forbindelse med det Pligtmæssige Købstilbud. Der henvises til Tilbudsdokumentet for en beskrivelse af WDI. Bestyrelsen har noteret, at WDI er et helejet datterselskab af Oticon Fonden. Oticon Fonden og Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 13 af 16

14 dets datterselskaber, herunder WDI, driver ikke virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom bortset fra igennem Jeudan. Der kan således næppe opnås synergier ved, at WDI opnår aktiemajoriteten i Jeudan. Jeudans udlodningspolitik fremgår senest af Selskabets årsrapport for 2011: Det har gennem en årrække været tilstræbt at udlodde et attraktivt udbytte til Aktionærerne. I de senere år har udlodningen således udgjort 35-50% af resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), jf. i øvrigt afsnit 3.1. Bestyrelsen har noteret, at det i Tilbudsdokumentet er anført, at WDI som hidtil vil støtte en udlodningspolitik, hvor de frie pengestrømme først og fremmest anvendes til den fortsatte udvikling af Selskabets strategiske ejendomsportefølje og sekundært kanaliseres tilbage til Aktionærerne i form af udbetaling af udbytte. Det er således WDI s hensigt, at der ikke udbetales udbytte indenfor de kommende 12 måneder efter gennemførelsen af Købstilbuddet. På baggrund deraf og WDI s offentliggjorte holdning og intentioner vurderer Bestyrelsen i henhold til Tilbudsbekendtgørelsens bestemmelser, at det Pligtmæssige Købstilbud ikke indebærer væsentlige ændringer for alle Selskabets interessenter, herunder ændringer vedrørende beskæftigelse og driftssteder. Dog kan WDI muligvis ikke stemme for udlodning af udbytte til Aktionærerne i 12 måneder efter gennemførelsen af det Pligtmæssige Købstilbud, jfr. ovenfor. 4. Tilkendegivelse fra de underskrivende bestyrelsesmedlemmer og direktionen De underskrivende bestyrelsesmedlemmer og direktionen har tilkendegivet, at de ikke har til hensigt at acceptere det fremsatte Pligtmæssige Købstilbud, idet de ikke anser Tilbudsprisen for attraktiv. Bestyrelsen og direktionen i Selskabet har følgende aktiebesiddelser: Aktieposter Antal aktier Bestyrelsesformand Niels Heering og nærtstående Næstformand Tommy Pedersen Bestyrelsesmedlem Jens Erik Udsen / Nesdu as Bestyrelsesmedlem Hans Munk Nielsen 910 Bestyrelsesmedlem Stefan Ingildsen 389 Adm. direktør Per W. Hallgren og nærtstående 77 Direktør Peter Spøer 229 Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 14 af 16

15 5. Aftaler om ændring af kontrollen med Selskabet, om bonus og aftaler med WDI 5.1 Ændring af kontrollen med Jeudan Ansættelsesaftalen mellem Selskabet og dettes administrerende direktør Per W. Hallgren indeholder en bestemmelse med relation til ændring af kontrol med Selskabet. Bestemmelsen indebærer, at i tilfælde af (1) et ejerskifte, hvorefter samme fysiske eller juridiske person kontrollerer Aktier i Selskabet, der repræsenterer mere end 50% af stemmerne i Selskabet eller (2) et ejerskifte, hvorefter samme fysiske eller juridiske person kontrollerer Aktier i Selskabet, der repræsenterer mere end 25% af stemmerne i Selskabet, og hvor der sker en udskiftning af mere end halvdelen af bestyrelsen inden for en periode på tolv måneder, kan Per W. Hallgren inden en måned efter meddelelsen om ejerskiftet, henholdsvis inden en måned efter generalforsamlingen, hvor de nye medlemmer vælges, vælge at opsige sin stilling med en måneds varsel, og han vil i givet fald have krav på godtgørelse svarende til summen af de månedlige lønninger, som han ville have krav på i tilfælde af opsigelse fra Selskabets side, hvilket svarer til 18 måneder. Selskabet har ikke indgået andre aftaler, som indeholder bestemmelser med relation til ændring af kontrollen med Selskabet. 5.2 Aftaler om bonus Gennemførelsen af det Pligtmæssige Købstilbud udløser ikke nogen bonus til medlemmerne af Selskabets Bestyrelse eller direktion, uanset hvor mange Aktier WDI måtte besidde efter gennemførelsen af det Pligtmæssige Købstilbud. 5.3 Aftaler med WDI Selskabet har ikke indgået nogen aftaler med WDI vedrørende det Pligtmæssige Købstilbud. 6. Bestyrelsens anbefaling På baggrund af ovenstående vurdering af det Pligtmæssige Købstilbuds fordele og ulemper samt de øvrige beskrevne forhold vurderer Bestyrelsen, at det Pligtmæssige Købstilbud ikke er attraktivt for Selskabets Aktionærer. Selskabets Bestyrelse anbefaler derfor, at Selskabets Aktionærer ikke accepterer det Pligtmæssige Købstilbud. Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 15 af 16

16 Det bemærkes herved, at WDI i sit brev af den 27. december 2012 til Jeudans navnenoterede Aktionærer selv anfører, at Købstilbuddet skal heller ikke ses som en opfordring til Jeudan s aktionærer om at sælge deres aktier. København, den 10. januar 2013 Niels Heering Tommy Pedersen Jens Erik Udsen Hans Munk Nielsen Formand Næstformand Jeudan A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S Side 16 af 16

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S Markedspladsen 15 5600 Faaborg www.sparekassenfaaborg.dk Selskabsmeddelelse den 24. juni 2013 (nr. 10/2013) Tlf.: 6361 1800 Telefax: 6361 1808 Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Købstilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 19. november 2007 Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Det meddeles herved, at Spæncom A/S' 5 største aktionærer, nemlig Spændbeton Holding ApS, JAJUNIFI ApS,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 (og revideret ved tillæg af 10. august 2015) af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S.

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 24. oktober 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 %

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit bedste og endelige tilbud Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 % Kontaktperson: Michael Hanretta +1 302-774-4005 michael.j.hanretta@usa.dupont.com DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S Accura Advokatpartnerselskab t.: Director Noel Strange-Obel Johansen Sendt pr. mail til Noel.Johansen@accura.dk 5. oktober 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0074 Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Tilbudsdokument Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i Jeudan A/S CVR nr Fremsat af William Demant Invest A/S CVR nr.

Tilbudsdokument Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i Jeudan A/S CVR nr Fremsat af William Demant Invest A/S CVR nr. Tilbudsdokument Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i Jeudan A/S CVR nr. 14246045 Fremsat af William Demant Invest A/S CVR nr. 27761291 27. december 2012 1 VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DETTE TILBUDSDOKUMENT

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S Plesner Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 26. august 2011 Ref. abr J.nr. 6373-0104 Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S De har ved e-mail af 17. august 2011 på vegne

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i BoConcept Holding A/S om det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i BoConcept Holding A/S om det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S Redegørelse fra bestyrelsen i BoConcept Holding A/S om det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S Vigtig meddelelse til alle aktionærer i BoConcept Holding

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30 Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse nr. 22/2015 30. oktober 2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Auriga Industries A/S Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling 23. november 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 Dagsorden 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende erhvervelse af egne aktier 2. Forslag fra

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr , der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr , der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere