Redegørelse fra bestyrelsen i BoConcept Holding A/S om det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra bestyrelsen i BoConcept Holding A/S om det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S"

Transkript

1 Redegørelse fra bestyrelsen i BoConcept Holding A/S om det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S Vigtig meddelelse til alle aktionærer i BoConcept Holding A/S Købstilbuddet er fremsat i form af et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket udarbejdet af Layout Bidco A/S og dateret den 7. juni Tilbudsdokumentet angiver de vilkår og betingelser, der er gældende for købstilbuddet, samt proceduren for accept af købstilbuddet. Enhver beslutning om at acceptere købstilbuddet bør kun træffes efter en nøje gennemlæsning af tilbudsdokumentet og denne redegørelse, der er afgivet i henhold til overtagelsesbekendtgørelsen. De nedenfor anførte udtalelser om fremtidige forhold, herunder især om fremtidig omsætning, driftsresultat og vækst, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer er uden for BoConcept Holding A/S kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som er indeholdt i denne redegørelse.

2 Redegørelse fra bestyrelsen ( Bestyrelsen ) i BoConcept Holding A/S, CVR nr ( BoConcept Holding eller Selskabet ) i henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen ) vedrørende det anbefalede frivillige, betingede og offentlige købstilbud ( Købstilbuddet ) fremsat den 7. juni 2016 af Layout Bidco A/S ( Layout Bidco eller Tilbudsgiver ). 1 Indledning Layout Bidco har i dag, den 7. juni 2016, fremsat et frivilligt, betinget, offentligt købstilbud til aktionærerne ( Aktionærerne ) i BoConcept Holding om at erhverve samtlige aktier i Selskabet (enkeltvis en Aktie og samlet Aktierne ). Købstilbuddet er fremsat på de vilkår og betingelser, der fremgår af det af Tilbudsgiver offentliggjorte tilbudsdokument dateret dags dato, den 7. juni 2016 ( Tilbudsdokumentet ). I henhold til Overtagelsesbekendtgørelsens 23, stk. 1, skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, som gøres til genstand for et offentligt købstilbud, udarbejde en redegørelse, som indeholder bestyrelsens holdning til købstilbuddet og en begrundelse herfor, herunder bestyrelsens holdning til konsekvenserne af købstilbuddet for alle selskabets interesser og tilbudsgivers strategiske planer for målselskabet samt disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og driftsstederne i selskabet. På denne baggrund afgiver Bestyrelsen denne redegørelse i anledning af Købstilbuddet. Næstformanden for Bestyrelsen har, som følge af den potentielle interessekonflikt ved hans direkte og indirekte væsentlige aktiebesiddelser i Selskabet og kontrollerende indflydelse, ikke deltaget i Bestyrelsens behandling af denne redegørelse, jf. herved pkt. 8 nedenfor. Redegørelsen er underlagt dansk ret. 2 Købstilbuddet I henhold til Købstilbuddet tilbydes Aktionærerne i BoConcept Holding et kontant vederlagt på 615 kr. pr. A-aktie og 500 kr. pr. B-aktie ( Tilbudskursen ). Hver A- aktie giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie giver ret til 1 stemme. Hvis BoConcept Holding udbetaler udbytte eller foretager anden udlodning til Aktionærerne i perioden fra den 7. juni 2016 til gennemførelsen af Købstilbuddet, reduceres Tilbudskursen med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning, der skal betales pr. Aktie (krone for krone). Tilbudsperioden løber fra og med tirsdag den 7. juni 2016 og til og med tirsdag den 5. juli 2016 kl. 18:00 (dansk tid), eller til udløbet af en eventuel forlængelse af tilbudsperioden som besluttet af Layout Bidco i henhold til Overtagelsesbekendtgørelsens 9, og som anført i Tilbudsdokumentets pkt. 6.1 ( Tilbudsperioden ). Om betingelserne og vilkårene for Købstilbuddet henvises i øvrigt til Tilbudsdokumentet, som er tilgængeligt på hjemmesiden og på Finanstilsynets hjemmeside 3 Tilbudsgiver Oplysninger om Layout Bidco, og Layout Bidcos ejerforhold, fremgår af Tilbudsdokumentets pkt. 3. Heraf følger blandt andet, at Layout Bidco ultimativt er ejet eller kontrolleret af 3i Group plc og visse investeringsenheder forvaltet af 3i Investments plc (herefter 3i ). Bestyrelsen henholder sig til den beskrivelse af baggrunden for Købstilbuddet og Layout Bidco s intentioner og strategi for BoConcept Holding, som fremgår af Tilbudsdokumentets pkt. 2.4.

3 4 Baggrund 4.1 BoConcept Holdings historie og virksomhed BoConcept Holding er en global møbelkæde med 255 butikker i over 60 lande i hele verden. BoConcept Holdings historie strækker sig tilbage til 1952, hvor to danske møbelsnedkere, Jens Ærthøj og Tage Mølholm, grundlagde virksomheden under navnet Ærthøj-Jensen og Mølholm Møbelfabrikker, der designede og producerede møbler. I 1962 åbnede grundlæggerne en fabrik i Herning, hvor Selskabet stadig har hjemme, og i 1976 skiftede virksomheden navn til Denka som led i tiltag for at etablere sig på de internationale markeder. I 1984 blev Selskabet noteret på Københavns Fondsbørs, og i 1993 overtog Viggo Mølholm stillingen som administrerende direktør. Samme år åbnede den første BoConcept brandede butik i Belle Epine i Paris, og yderligere syv butikker i Frankrig, Kina og USA. Selskabets internationale ekspansion tog for alvor fart i årene derefter. I 2006 skete et grundlæggende skifte, idet Selskabets møbler fra da af alene blev solgt gennem BoConcept brandede butikker, enten drevet af Selskabet selv eller af eksterne franchisetagere. Selskabet skiftede samtidig navn til BoConcept Holding A/S, og driftsselskabet fik navnet BoConcept A/S. I 2012 skiftede Viggo Mølholm posten som administrerende direktør ud med en post som bestyrelsesformand og Torben Paulin, der havde været ansat i Selskabet siden 1994, blev udpeget som administrerende direktør. Som resten af møbelbranchen blev også BoConcept Holding væsentligt påvirket af finanskrisen. Særligt i flere sydeuropæiske lande, hvor Selskabet ved indgangen til finanskrisen var stærkt repræsenteret, kom mange franchisetagere i økonomiske vanskeligheder. Selskabet oplevede dermed under finanskrisen faldende salg og kraftigt stigende tab på franchisetagere. I 2013/14 befandt Selskabet sig således i en situation med mange nødlidende franchisetagere, stagnerende same-store-sales og en betragteligt øget omkostningsbase. Stagnerende Same-Store-Sales Stigende omkostninger % 1% 5% 5% 3% 1% / / / / / / / / / / / / / /14 Kapacitetsomkostninger (% af salg, Indeks=2007/08) (16%) På denne baggrund blev i efteråret 2013 indvalgt en ny bestyrelse til at hjælpe Selskabet ud af dets udfordringer. Ud over selskabets kontrollerende aktionær, Viggo Mølholm, valgte Selskabets aktionærer herefter Peter Thorsen, Preben Bager og Henrik Burkal ind i Bestyrelsen. Som noget nyt blev der etableret et formandskab bestående af Viggo Mølholm som formand og Peter Thorsen som næstformand, der skulle deltage aktivt i arbejdet med at genoprette selskabet. I december 2014 overtog Peter Thorsen formandsposten, og Viggo Mølholm blev næstformand. Formandskabet og ledelsen i øvrigt igangsatte i 2014 en plan ved navn Horizon, der havde til formål at genoprette Selskabet igennem en række initiativer, herunder

4 lukning af et stort antal butikker, nedbringelse af omkostninger, bl.a. ved reduktion af medarbejderstaben, og optimering af forretningsgange. Horizon initiativerne og øvrige strategiske tiltag har haft en markant effekt, og ved udgangen af regnskabsåret 2015/16 har Selskabet oplevet 24 måneder med positiv Same-Store-Sales omsætningsvækst og i samme periode forbedret profitabiliteten betragteligt. Selskabet står således i dag i en betydeligt bedre position, strategisk såvel som finansielt. Selskabet står dog stadig med fremadrettede udfordringer, herunder i form af en række butikker, der fortsat ikke leverer tilfredsstillende resultater, en række markeder, hvor tilstedeværelsen ikke er tilstrækkelig, betydelige investeringsbehov, bl.a. i form af en fuldstændig opgradering af Selskabets IT systemer. At udvikle forretningen yderligere vil kræve betydelige ressourcer, navnlig ledelsesmæssigt og finansielt. Det er Bestyrelsens vurdering, at Selskabet med en ejer som Layout Bidco vil stå særdeles stærkt rustet til at realisere denne udvikling til gavn for medarbejdere, franchisetagere og andre interessenter. 4.2 BoConcept Holdings helårsresultater BoConcept Holding offentliggjorde den 2. juni 2016 en fremrykket urevideret meddelelse om helårsresultatet for regnskabsåret 2015/16. Omsætningen udgjorde mio. kr. i 2015/16, svarende til en 7,6% vækst i forhold til omsætningen på mio. kr. i 2014/15. Same-Store-Sales omsætningsvæksten i 2015/16 var 12,9%. Udviklingen i valutakurser har bidraget til omsætningen med 4,0% i perioden. Bruttofortjenesten udgjorde 518 mio. kr., svarende til en bruttomarginal på 42,0% (466 mio. kr. og 40,6% i 2014/15). BoConcept Holding øgede sin profitabilitet målt på EBITDA før ekstraordinære poster til 149 mio. kr. i regnskabsåret 2015/16, svarende til en EBITDA-margin på 12,1% (50 mio. kr. og 4,4% i regnskabsåret 2014/15). Resultatet af primær drift (EBIT) før ekstraordinære poster blev forbedret til 120 mio. kr., svarende til en EBIT-margin på 9,7% (15 mio. kr. og 1,3% i 2014/15). Ved udgangen af regnskabsåret 2015/16 er Selskabets nettoindestående på 58 mio. kr. mod en nettogæld på 105 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2014/ BoConcept Holdings forventninger til regnskabsåret 2016/17 For regnskabsåret 2016/17 forventer Selskabet, at omsætningen øges med 3-5% i forhold til regnskabsåret 2015/16. EBIT marginen forventes i regnskabsåret 2016/17 at være i niveauet 10%. Forventningerne er baseret på uforandrede markedsbetingelser og valutakurser. Der er ikke i de meddelte forventninger taget højde for ekstraordinære omkostninger som følge af modtagelsen og gennemførelsen af Købstilbuddet. Hvis Købstilbuddet gennemføres, vil det resultere i ekstraordinære omkostninger til Selskabets finansielle og juridiske rådgivere på ca mio. kr. Hvis ikke Købstilbuddet gennemføres, vil de ekstraordinære omkostninger andrage mindre end 5 mio. kr. Ingen medlemmer af Bestyrelsen eller direktionen i Selskabet modtager nogen bonus eller andre økonomiske fordele i forbindelse med Købstilbuddet, bortset fra provenuet ved salg af deres Aktier i Selskabet.

5 BoConcept Holding offentliggør årsrapporten for regnskabsåret 2015/2016 den 23. juni Væsentlige risici Som beskrevet ovenfor i afsnit 4.1 er det Bestyrelsens opfattelse, at Selskabet fortsat står over for en række udfordringer, som det vil kræve betydelige ledelsesmæssige og finansielle ressourcer at adressere. Efter Bestyrelsens opfattelse er de væsentligste risici forbundet med den fremtidige drift af Selskabet følgende: - Selskabets opererer i en meget cyklisk industri og med sine vigtigste markeder i EU. Den fortsatte usikkerhed i den europæiske økonomi og muligheden for en længerevarende periode med begrænset vækst i EU indebærer en betydelig risiko for Selskabet og Selskabets finansielle performance. - Selskabet er i færd med at gennemføre en ny distributionsmodel på det amerikanske marked og udskifter i den forbindelse en del af sine franchisetagere. Uden en succesfuld tilstedeværelse på det amerikanske marked vil det være vanskeligt for Selskabet at nå sine langsigtede mål. - Selskabet står overfor betydelige investeringer, herunder i en fuldstændig opgradering af Selskabets IT systemer. Disse investeringer, inklusive eksekveringen og finansieringen heraf, indebærer betydelige risici for Selskabet. - Selskabet har væsentlige tilgodehavender hos en stor del af franchisetagerne. Nogle af disse franchisetagere opererer generelt på et meget spinkelt finansielt grundlag, og en økonomisk afmatning vil potentielt kunne føre til, at mange af disse franchisetagere må lukke. En sådan udvikling vil bringe en ikke ubetydelig del af Selskabets indtjening i fare. 4.5 Tilbudskursen Siden 1. januar 2015 er kursen på Selskabets B-aktie steget fra 70 kroner pr. aktie til 450 pr. aktie den 1. juni 2016 (seneste handelsdag inden offentliggørelse af Tilbudsgivers meddelelse om fremsættelse af Købstilbuddet), svarende til en stigning på 542%. Ingen anden aktie på Nasdaq Copenhagen har oplevet en højere kursstigning i denne periode. I den samme periode er OMX C20 indekset steget med 35% og Small Cap+ indekset med 29%. Aktiepris udvikling (Small Cap+ and OMXC20 indekseret til BoConcept pr.1. januar 2015) Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 BoConcept Holding OMX C20 Small Cap+ Nedenstående tabel viser den præmie, som Tilbudskursen repræsenterer, sammenlignet med kursen pr. B-Aktie på visse relevante tidspunkter:

6 Periode Pris pr. B-Aktie (kr.) Tilbudspræmie i forhold til historisk kurs pr. B-Aktie (%) Slutkurs på Nasdaq Copenhagen 449,5 11,2% den 1. juni 2016 (seneste handelsdag inden offentliggørelse af Tilbudsgivers meddelelse om fremsættelse af Købstilbuddet) Gennemsnitlig lukkekurs for B- 439,5 13,8% Aktierne i perioden seks måneder forud for offentliggørelse af Tilbudsgivers meddelelse om fremsættelse af Købstilbuddet Gennemsnitlig lukkekurs for B- 301,8 65,7% Aktierne i perioden 12 måneder forud for offentliggørelse af Tilbudsgivers meddelelse om fremsættelse af Købstilbuddet Gennemsnitlig lukkekurs for B- Aktierne i perioden 24 måneder forud for offentliggørelse af Tilbudsgivers meddelelse om fremsættelse af Købstilbuddet 196,2 154,8% Prisforskellen mellem A- og B-aktierne på 23 % er fastlagt gennem forhandling mellem den kontrollerende aktionær Viggo Mølholm og den øvrige del af bestyrelsen. I lyset af, at den kontrollerende aktionær kunne have valgt at sælge sine A- og B-aktier til en ny kontrollerende aktionær med et efterfølgende pligtmæssigt overtagelsestilbud til B- aktionærerne, og at prisforskellen i et sådant scenarie i henhold til Overtagelsesbekendtgørelsen 14 stk. 3 kan være op til 50 %, finder bestyrelsen, at prisforskellen er rimelig. 4.6 Selskabets aktionærkreds Selskabet har en samlet aktiekapital på kr., fordelt på stk. A-aktier a nominelt 10 kr. med hver 10 stemmer, og stk. B-aktier a nominelt 10 kr. med hver 1 stemme. Der er ikke øvrige forskelle mellem de to aktieklasser. Pr. den 31. maj 2016 havde Selskabet navnenoterede aktionærer. Følgende aktionærer har meddelt Selskabet, at de besidder mere end 5 % af Aktierne og stemmerettighederne: (a) BoConcept Invest ApS ( A-aktier og B-aktier, svarende til en stemmeandel på 55,3 %). (b) SmallCap Danmark A/S ( B-aktier, svarende til en stemmeandel på 6,3 %). (c) Kirk & Thorsen Invest A/S ( B-aktier, svarende til en stemmeandel på 3,6 %). BoConcept Invest ApS ejes indirekte af bl.a. Viggo Mølholm, næstformand for Bestyrelsen, mens Kirk & Thorsen Invest A/S indirekte ejes af bl.a. Peter Thorsen, formand for Bestyrelsen, jf. tillige pkt. 8.1 nedenfor. 4.7 Ejerskifte

7 Selskabet og Selskabets datterselskaber har ikke indgået væsentlige kontrakter, der indeholder bestemmelser, som træder eller kan træde i kraft i tilfælde af et kontrolskifte i Selskabet, herunder aftaler indgået med kunder og leverandører. 5 Forløbet frem til afgivelse af Købstilbud Selskabets kontrollerende aktionær, Viggo Mølholm, rettede primo anden halvdel af 2015 henvendelse til Bestyrelsen og tilkendegav sin intention om at ville afhænde sin aktiepost og dermed kontrollen i Selskabet. Viggo Mølholm havde på dette tidspunkt identificeret en køber, der var interesseret i at overtage hans aktiepost og kontrollen med Selskabet, men som ikke nødvendigvis ønskede at overtage alle B-aktier i Selskabet. På baggrund af denne tilkendegivelse engagerede Bestyrelsen Danske Bank Corporate Finance (afdeling af Danske Bank A/S) ( Danske Bank ), der på vegne af Selskabet har arbejdet på at identificere potentielle bydere, der var interesserede i at lægge et bud på samtlige aktier i Selskabet. Bestyrelsen har herefter ført drøftelser med flere potentielle bydere, strategiske såvel som finansielle, og disse drøftelser har ført til en aftale med Layout Bidco om fremsættelse af et frivilligt, betinget offentligt købstilbud. Som det nærmere fremgår af Tilbudsdokumentet, har en række aktionærer, herunder Bestyrelsens formand, Selskabets kontrollerende aktionær og SmallCap Danmark A/S, afgivet forhåndstilsagn til Layout Bidco om at acceptere Købstilbuddet. Der er således afgivet forhåndstilsagn for 64,5 % af Selskabets B-aktier (eksklusive egne Aktier). Der er endvidere afgivet forhåndstilsagn om accept af købstilbuddet vedrørende 100 % af Selskabets A-aktier, og der er således i alt afgivet forhåndstilsagn om køb af 67,5 % af Selskabets Aktier, svarende til 81,5% af stemmerne i Selskabet (eksklusive egne Aktier). Ved sin vurdering af Købstilbuddet har Bestyrelsen lagt vægt på, at Danske Bank forud for Tilbudsgivers afgivelse af Købstilbuddet i en struktureret proces har sonderet mulighederne for et salg af samtlige Aktier i Selskabet til en køber, samt at en række aktionærer på baggrund af disse overvejelser har forpligtet sig til at sælge deres Aktier på de vilkår, der fremgår af Købstilbuddet. Hvis Købstilbuddet ikke skulle blive gennemført, må det efter de for Bestyrelsen foreliggende oplysninger antages, at Selskabets kontrollerende aktionær vil søge at afhænde sin aktiepost til anden side. Bestyrelsen vurderer, at der er en risiko for, at de vilkår, herunder pris, der i givet fald vil blive tilbudt B-aktionærerne i Selskabet, kan være mindre attraktive, end de vilkår der gælder for Købstilbuddet. 6 Fairness Opinion Til brug for sin vurdering af Købstilbuddet har Bestyrelsen indhentet en fairness opinion fra den uafhængige rådgiver Danske Bank dateret 7. juni Danske Bank konkluderer følgende: På baggrund af og med forbehold for indholdet af denne fairness opinion, er det vores vurdering, at på datoen for afgivelsen af denne fairness opinion er Købstilbuddet fair for Selskabets Aktionærer fra et finansielt synspunkt. 7 Bestyrelsens Vurdering Bestyrelsen har vurderet en række faktorer, der er relateret til Købstilbuddet, herunder navnlig: 7.1 Fordele for Aktionærerne Det er Bestyrelsens vurdering, at Købstilbuddet indebærer følgende fordele for Aktionærerne: (a) Tilbudskursen og den præmie, som Tilbudskursen repræsenterer, er i lyset af kursudviklingen i det seneste år efter Bestyrelsens vurdering attraktiv for Aktionærerne.

8 (b) Alle Aktionærer får mulighed for at sælge deres samlede aktiebeholdning og derved overkomme den illikviditet, der hersker i markedet for Small Cap aktier. (c) Vederlaget til Aktionærerne betales kontant. (d) Købstilbuddet fremsættes uden betingelse om yderligere due diligence undersøgelser. (e) Købstilbuddet er kun betinget af sædvanlige betingelser som beskrevet i Tilbudsdokumentet. (f) Såfremt Købstilbuddet ikke gennemføres, vurderer Bestyrelsen, på baggrund af tilkendegivelser fra Selskabets kontrollerende aktionær, det som sandsynligt, at en kontrollerende aktiepost (inklusive alle A-aktierne i Selskabet) vil blive søgt afhændet til en anden køber. Aktionærerne har ingen indflydelse på, om en sådan afhændelse sker til en lavere kurs for B-aktierne end Tilbudskursen, hvorfor et deraf afledt pligtmæssigt tilbud vil kunne indebære en lavere kurs end Tilbudskursen. Tilsvarende har Aktionærerne ingen indflydelse på karakteren af en sådan køber eller dennes planer for Selskabet. (g) Sandsynligheden for, at der fremsættes et mere attraktivt offentligt købstilbud på alle Aktier fra en anden part end Tilbudsgiver, vurderes som særdeles begrænset under hensyn til de sonderinger af salgsmuligheder, som er foretaget af Danske Bank inden fremsættelsen af Købstilbuddet og under hensyn til den afgivne fairness opinion. 7.2 Ulemper for Aktionærerne Det er Bestyrelsens vurdering, at Købstilbuddet indebærer følgende ulemper for Aktionærerne: (a) Aktionærerne vil ikke kunne få andel i en eventuel senere værditilvækst i Selskabet. (b) Købstilbuddet fremsættes på betingelse af, at der opnås accept af Købstilbuddet for mere end 90 % af Aktierne og stemmerettighederne i Selskabet. (c) Aktionærerne vil som udgangspunkt blive beskattede af den realiserede gevinst, hvis de vælger at sælge deres Aktier. Da de skattemæssige konsekvenser af at acceptere Købstilbuddet afhænger af hver enkelt Aktionærs individuelle skatteforhold, anbefaler Bestyrelsen Aktionærerne at vurdere deres egne skatteforhold og, om nødvendigt, rådføre sig med deres egne professionelle rådgivere. 7.3 Konsekvenserne af Købstilbuddet for Selskabets interesser og beskæftigelse Tilbudsdokumentet indeholder en beskrivelse af Tilbudsgivers planer for Selskabet. Bestyrelsen har noteret sig Tilbudsgivers strategiske planer for beskæftigelsen og Selskabets driftssteder, som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Bestyrelsen kan tilslutte sig Tilbudsgivers vurdering af de potentielle positive konsekvenser af Købstilbuddet for Selskabets interesser og beskæftigelse. 8 Oplysninger om visse interesser 8.1 Bestyrelsens og direktionens ejerandele Peter Thorsen, formand for Bestyrelsen, ejer indirekte, sammen med interesseforbundne parter, 6,3 % af Aktierne.

9 8.2 Bonus Viggo Mølholm, næstformand for Bestyrelsen, ejer direkte og indirekte sammen med interesseforbundne parter, 21,5 % af Aktierne, herunder 100 % af Selskabets A- aktier. En række familiemedlemmer til Viggo Mølholm ejer Aktier i Selskabet, der tilsammen udgør mindre end 10 % af Aktierne. Viggo Mølholm har sammen med nærtstående en kontrollerende indflydelse i Selskabet. Preben Bager, medlem Bestyrelsen, ejer 0,5 % af Aktierne. Selskabets CEO, Torben Paulin, og Selskabets CFO, Hans Barslund, ejer henholdsvis 2,7 % og 2,4 % af Aktierne. Alle bestyrelses- og direktionsmedlemmer, der direkte eller indirekte ejer Aktier, har afgivet tilsagn over for Tilbudsgiver om at ville sælge deres Aktier i det offentliggjorte frivillige Købstilbud fra Tilbudsgiver. Medlemmerne af Bestyrelsen og direktionen i BoConcept Holding har hverken direkte eller indirekte ejerandele i Layout Bidco eller indflydelse på beslutninger truffet af Layout Bidco. Ingen medlemmer af Bestyrelsen eller direktionen i Selskabet modtager nogen bonus eller andre økonomiske fordele i forbindelse med Købstilbuddet, bortset fra provenuet ved salg af deres Aktier i Selskabet. 9 Konklusion På baggrund af de ovenfor angivne fordele og ulemper samt den modtagne fairness opinion finder Bestyrelsen, at Købstilbuddet repræsenterer en fair værdiansættelse af Selskabets A-aktier og B-aktier, og Bestyrelsen anbefaler énstemmigt Aktionærerne at acceptere Købstilbuddet. På grund af hans meget betydelige aktiepost og kontrollerende indflydelse har næstformanden, Viggo Mølholm, ikke deltaget i udarbejdelsen af Bestyrelsens redegørelse.

10 Herning, den 7. juni 2016 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S: Peter Thorsen (formand) Viggo Mølholm (næstformand) INHABIL Preben Bager Henrik Burkal Tommy Jensen Graugaard Poul Brændgaard

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Købstilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 19. november 2007 Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Det meddeles herved, at Spæncom A/S' 5 største aktionærer, nemlig Spændbeton Holding ApS, JAJUNIFI ApS,

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S

Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S Plesner Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 26. august 2011 Ref. abr J.nr. 6373-0104 Afgørelse - Tilbudskursen - Cimber Sterling Group A/S De har ved e-mail af 17. august 2011 på vegne

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 (og revideret ved tillæg af 10. august 2015) af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S Markedspladsen 15 5600 Faaborg www.sparekassenfaaborg.dk Selskabsmeddelelse den 24. juni 2013 (nr. 10/2013) Tlf.: 6361 1800 Telefax: 6361 1808 Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 %

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit bedste og endelige tilbud Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 % Kontaktperson: Michael Hanretta +1 302-774-4005 michael.j.hanretta@usa.dupont.com DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven Meddelelse til aktionærerne i (CVR-nr. 31 22 65 11) om tvangsindløsning i overensstemmelse med 70-72 i selskabsloven 1 Indledning Pr. dags dato besidder @Leisure Holding B.V. ("@Leisure") 93,17 procent

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S Accura Advokatpartnerselskab t.: Director Noel Strange-Obel Johansen Sendt pr. mail til Noel.Johansen@accura.dk 5. oktober 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0074 Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud

Læs mere

ANBEFALET OFFENTLIGT BETINGET FRIVILLIGT KØBSTILBUD

ANBEFALET OFFENTLIGT BETINGET FRIVILLIGT KØBSTILBUD ANBEFALET OFFENTLIGT BETINGET FRIVILLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I BoConcept Holding A/S (CVR-nr. 34018413) FREMSAT AF Layout Bidco A/S (CVR-nr. 37760250) 7. juni 2016 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver

Læs mere

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 27. juni 2012 Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 Efter gennemførelsen af det frivillige anbefalede købstilbud, offentliggjort den 19.

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S ( Bestyrelsen ) i henhold til 23 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 30. marts 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR.

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE I LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. 33 25 59 69) 22. februar 2011 Formålet med dette tilbudsdokument er

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra pligt til fremsættelse af frivilligt overtagelsestilbud

Afgørelse om dispensation fra pligt til fremsættelse af frivilligt overtagelsestilbud Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab Att.: Advokat Dan Moalem Amaliegade 3-5 1256 København K 8. juli 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0071 Afgørelse om dispensation fra pligt til fremsættelse af frivilligt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I Berlin IV A/S (CVR-nr. 29149860) fremsat af Immeo Dansk Holding ApS (CVR-nr. 30535723) et indirekte datterselskab af Foncière des Régions

Læs mere

Redegørelse til medlemmerne i

Redegørelse til medlemmerne i Redegørelse til medlemmerne i Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Placeringsforeningen BG Invest, Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Bestyrelsen i Berlin III A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen i Berlin III A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling. Berlin III A/S OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 75 / 2011 Hellerup, 8. august 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR-nr. 29246491) Fredag

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30 Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse nr. 22/2015 30. oktober 2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Auriga Industries A/S Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis.

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis. 15. august 2014 N Y B E K E N D T G Ø R E L S E O M O V E R T A G E L S E S T I L B U D Indledning Den 1. juli 2014 trådte den nye bekendtgørelse om overtagelsestilbud i kraft. Bekendtgørelsen indfører

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Thrane & Thrane A/S. det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 19. april 2012 (og revideret 3.

Redegørelse fra bestyrelsen i Thrane & Thrane A/S. det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 19. april 2012 (og revideret 3. Redegørelse fra bestyrelsen i Thrane & Thrane A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 19. april 2012 (og revideret 3. maj 2012) af Lockman Electronic Holdings Ltd., et 100% ejet datterselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity IV K/S

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i European Wind Investment A/S CVR-nr. 31 08 86 58 fondskode DK0060127520 juli 2013 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S.

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 24. oktober 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere