DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman"

Transkript

1 DOM Afsagt den 1. oktober 2013 H Klaus Riskær Pedersen (Advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S) 2) Advent International Ltd 3) Lehman Brothers Comm. Fund 4) John Helmsøe-Zinck 5) John Bernstein 6) Murat Erkurt 7) John McEvoy 8) Massimo Giovanni Preltz Oltramonti 9) Gunnar Rydning (For 1-9 advokat Morten Ulrich) 10) Advokat Kurt Skovlund (Advokat Frank Bøggild) 11) Statsautoriseret revisor Klaus Honoré (Advokat Jakob Anker Lentz) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman Brothers Comm. Fund, John Helmsøe-Zinck, John Bernstein, Murat Erkurt, John McEvoy, Massimo Giovanni Preltz Oltramonti, Gunnar Rydning (herefter samlet sagsøgte 1-9), Kurt Skovlund og Klaus Honoré har handlet erstatningspådragende over for Klaus Riskær

2 - 2 - Pedersen som følge af, at hans warrants blev annulleret i forbindelse med likvidationen af selskabet CyberCity Holding A/S (herefter CyberCity Holding). Påstande Klaus Riskær Pedersen har nedlagt følgende påstande: Principalt: De sagsøgte 1-9, Kurt Skovlund og Klaus Honoré skal in solidum, subsidiært hver for sig, til Klaus Riskær Pedersen under konkurs V7 kurator John Korsøe Jensen (herefter konkursboet) betale kr. med tillæg af procesrente af kr. fra den 17. juni 2005 og af kr. fra den 17. april Subsidiært: De sagsøgte 1-9, Kurt Skovlund og Klaus Honoré skal in solidum, subsidiært hver for sig, til konkursboet betale et mindre beløb fastsat efter rettens skøn med tillæg af procesrente fra den 17. juni Mere subsidiært: Telenor A/S, alternativt in solidum Advent international Ltd. og Lehman Brothers Comm. Fund, alternativt in solidum John Helmsøe-Zinck, John Berstein, Murat Erkurt, John McEvoy, Massimo Giovanni Preltz Oltramonti, Gunnar Rydning, alternativt Kurt Skovlund, alternativt Klaus Honoré skal til konkursboet betale et mindre beløb fastsat efter rettens skøn med procesrente fra den 17. juni Sagsøgte 1-9 har nedlagt påstand om frifindelse. Kurt Skovlund har nedlagt påstand om frifindelse. Klaus Honoré har nedlagt påstand om frifindelse. Sagen er anlagt den 17. juni 2005 ved Østre Landsret og i medfør af retsplejelovens 232 og 6, stk. 5, henvist til Sø- og Handelsretten.

3 - 3 - Klaus Riskær Pedersen blev erklæret konkurs den 7. april Konkursboet har ikke ønsket at indtræde i retssagen, der i medfør af konkurslovens 138 er videreført af Klaus Riskær Pedersen. Oplysningerne i sagen Parterne Klaus Riskær Pedersen var i 1995 med til at etablere virksomheden CyberCity, som drev virksomhed med udvikling og salg af internettjenester, bredbånds- og netværksbaserede løsninger til såvel privatmarkedet som til erhvervskunder. Selskabet, hvori virksomheden blev drevet, var oprindeligt et anpartsselskab med binavnet CyberCity. Klaus Riskær Pedersen var direktør for selskabet indtil 2000, hvor det blev solgt til CyberCity Holding A/S, der var ejet af en gruppe danske og udenlandske institutionelle investorer. Selskabet blev i den forbindelse omdannet til et aktieselskab og vil derfor i det følgende blive benævnt CyberCity A/S. Ved salget fratrådte Klaus Riskær Pedersen som direktør og blev i stedet antaget som konsulent. Den 2. februar 2003 trådte CyberCity Holding A/S i likvidation. Selskabet skiftede samtidig navn til Finansieringsselskabet af 1. januar 2000 A/S, men vil i det følgende blive benævnt CyberCity Holding. Ved kapitaludvidelser i CyberCity A/S ultimo 2002 og primo 2003 blev Esplanaden Holding A/S (herefter Esplanaden Holding), medejer af selskabet med en ejerandel på 13 %. Den 9. december 2003 købte Esplanaden Holding A/S de resterende aktier i CyberCity A/S af CyberCity Holding i likvidation. Telenor A/S erhvervede aktiverne i Esplanaden Holding, der herefter blev opløst den 22. september 2008, og Telenor A/S er indtrådt i sagen i stedet for Esplanaden Holding A/S. Selskabet vil dog i det følgende blive benævnt Esplanaden Holding. Advent International Ltd., der rettelig er et public limited company (herefter benævnt Advent), er et selskab, der administrerer midler for en række internationale fonde og investorer. Selskabet var aktionær i CyberCity Holding og blev tillige aktionær i Esplanaden Holding.

4 - 4 - Lehman Brothers Communications Fund (herefter benævnt Lehman Brothers) er på samme måde som Advent betegnelsen for en række internationale private equity fonde og investorer. Lehman Brothers var ikke aktionær i CyberCity Holding, men havde ydet selskabet et konvertibelt obligationslån. Lehman Brothers blev aktionær i Esplanaden Holding. John Helmsøe-Zinck var bestyrelsesformand i såvel CyberCity A/S som Esplanaden Holding. Han var tillige bestyrelsesformand i CyberCity Holding. John Bernstein, Massimo Giovanni, Preltz Oltramonti og Gunnar Rydning var bestyrelsesmedlemmer i såvel CyberCity A/S som Esplanaden Holding og var endvidere bestyrelsesmedlemmer i CyberCity Holding. Murat Erkurt var bestyrelsesmedlem i såvel CyberCity A/S som Esplanaden Holding A/S. John McEvoy var bestyrelsesmedlem i CyberCity A/S og var medlem af CyberCity Holdings bestyrelse. Advokat Kurt Skovlund, idet følgende benævnt likvidator, var likvidator i CyberCity Holding. Statsautoriseret revisor Klaus Honoré, idet følgende benævnt revisor, var revisor for såvel CyberCity Holding, CyberCity A/S som Esplanaden Holding A/S. Salget af CyberCity ApS til CyberCity Holding i 2000 CyberCity ApS blev i 2000 erhvervet af CyberCity Holding A/S, der var ejet af en række fonde, administreret af Advent Internatonal Corporation, og en gruppe af andre investorer. Den 15. marts 2000 blev der mellem The Advent Funds, Advent Internatonal Corporation, Newco (senere CyberCity Holding), Fonden af 1. december 1997 (herefter Fonden), ApS KBUS 17, nr. 1199, Baltic Internet Group B.V. (BIG) og CyberCity ApS som henholdsvis køber og sælger indgået en Share Sale and Purchase/Share Subscription and

5 - 5 - Redemption Agreement (herefter SSP-aftalen) vedrørende CyberCity Holdings køb af anparterne i CyberCity ApS. Den samlede købesum i SSP-aftalen blev aftalt til 60 mio. USD, hvoraf de 20 mio. USD skulle betales i form af kapitalforhøjelse og efterfølgende rettet kapitalnedsættelse (indløsning) af Fondens aktier i CyberCity A/S. Restkøbesummen på 40 mio. USD skulle betales med 15 mio. USD som en engangsbetaling til BIG den 31. marts 2001, mens de resterende USD skulle betales at the time Advent exits its investment in CyberCity [A/S]. In this context exit shall be defined as (i) a trade sale of all or part of [CyberCity A/S] or [CyberCity Holding] or (ii) a sale of shares in [CyberCity A/S] or [CyberCity Holding] following a listing of [CyberCity A/S] or [CyberCity Holding] from which the net cash proceeds in both the cases (i) and (ii) are greater than USD 68,750,000. If the net cash proceeds are less than USD 68,750,000 but greater than USD 43,750,000 any amount exceeding USD 43,750,000 up to an amount of USD 68,750,000 shall be paid to BIG. Any amount exceeding USD 68,750,000 shall be for the benefit of Advent. Hvis Advent ikke foretog exit senest den 31. december 2003, skulle den 3. rate på 25 mio. USD forrentes fra den 1. januar 2004 med 15 % med tillæg af inflationsraten. Advent skulle dernæst undertake and procure that [CyberCity Holding] is funded sufficiently to enable it to effect its subscription and payment obligations in this Agreement. Klaus Riskær Pedersens warrants I forbindelse med aktieoverdragelsesaftalen blev der den 24. marts 2000 mellem CyberCity A/S og Klaus Riskær Pedersen indgået en Consultancy Agreement (herefter konsulentaftalen), hvorefter Klaus Riskær Pedersen skulle provide CyberCity and CyberCity s new management team and new owners with ongoing advisory and consulting services... Honoraret blev fastsat til kr. pr. måned. Som et led i honoreringen var Klaus Riskær Pedersen omfattet af et aktietegningsprogram. Af konsulentaftalens punkt 5 fremgår således følgende klausul herom: 5. WARRANT SCHEME In addition to the consultancy fee, the Consultant shall receive warrants in CyberCity in accordance with the warrant programme enclosed herewith as Schedule 1.

6 - 6 - Det er oplyst, at det oprindeligt var tanken at Klaus Riskær Pedersen skulle tildeles warrants i CyberCity A/S. Klaus Riskær Pedersen blev imidlertid tildelt warrants i CyberCity Holding. Tegningsprogrammet fulgte af en beslutning truffet den 24. marts 2000 af generalforsamlingen for CyberCity Holding om at udstede warrants for indtil nominelt kr. aktier til medarbejdere og visse nøglepersoner i CyberCity Holding eller dets datterselskab. Klaus Riskær Pedersen blev tilbudt vederlagsfrit ca. ¾ heraf, eller warrants ved Subscription Agreement (herefter tegningsretsaftale) af 24. marts Af bilag 1 til vedtægterne for CyberCity Holding fremgik bl.a., at hver tegningsret gav ret til at tegne én aktie i CyberCity Holding à nominelt 1 kr. til 222,35 kr. pr. aktie svarende til aktiens markedskurs på tegningsretternes udstedelsestidspunkt, og at tegningsretterne kunne udnyttes til tegning af aktier i selskabet i perioden 24. juni 2003 til 15. juli Endvidere fremgik følgende: 5. Retsstilling ved fusion, spaltning, likvidation, aktieombytning og salg af selskabet 5.1. Såfremt Selskabets generalforsamling eller bestyrelse beslutter at likvidere selskabet har Tegnerne på Selskabets forlangende eller på forlangende af en person udpeget af selskabet pligt til efter Selskabets eller den udpegede persons valg at: sælge tegningsretterne eller aktier tegnet i henhold til nuværende tegningsretter til Selskabet eller til en person udpeget af Selskabet til markedskursen, Såfremt tegningsretterne ikke sælges eller udnyttes på Selskabets forlangende eller på på forlangende af en person udpeget af Selskabet inden 14 dage, bortfalder tegningsretterne. Tegningsretternes eller aktiernes markedskurs i forbindelse med en sådan transaktion skal fastsættes af Selskabets revisor eller anden sagkyndig udpeget af Selskabets bestyrelse. Af tegningsretsaftalen fremgik, at Klaus Riskær Pedersen erklærede at acceptere de vilkår, der var nævnt i bilag 1 til CyberCity Holdings vedtægter. Klaus Riskær Pedersen blev på tildelingstidspunktet beskattet af værdien af tegningsretterne sat til ca. 4,5 mio. kr.

7 - 7 - Samme dag, den 24. marts 2000, blev der mellem Klaus Riskær Pedersen og CyberCity A/S indgået en Conditional Option Agreement. Denne aftale regulerede CyberCity A/S adgang til at tilbagekøbe (annullere) Klaus Riskær Pedersens warrants i CyberCity Holding og fastlagde en række målsætninger for Klaus Riskær Pedersens varetagelse af konsulentfunktionen for CyberCity A/S. Conditional Option Agreement indeholdt blandt andet en bestemmelse om, at CyberCity A/S havde ret til at tilbagekøbe op til stk. af de warrants, som Klaus Riskær Pedersen blev tildelt i CyberCity Holding, såfremt bestyrelsen vurderede, at han ikke opfyldte målsætningerne. Som del af aftalegrundlaget blev der også den 24. marts 2000 indgået en Agreement mellem Advent og Klaus Riskær Pedersen, som havde til formål at regulere retsforholdet mellem Klaus Riskær Pedersen og Advent, som følge af de tildelte warrants. Klaus Riskær Pedersen skulle som en del af aftalegrundlaget påtage sig en konkurrence- og kundeklausul, som indebar, at han i en periode på et år efter udløbet af konsulentaftalen ikke måtte udøve konkurrerende aktiviteter over for CyberCity A/S eller servicere dette selskabs kunder. Disse begrænsninger i Klaus Riskær Pedersens virke fremgår af SSP-aftalens punkt 12 og 13. Ved Appendix af 6. marts 2001 blev der mellem Klaus Riskær Pedersen, CyberCity A/S og Advent indgået aftale om forlængelse af Klaus Riskær Pedersens hverv som konsulent for CyberCity A/S i yderligere 21 måneder frem til den 31. december Klaus Riskær Pedersens konkurrence- og kundeklausul over for CyberCity A/S blev derved tilsvarende forlænget indtil den 31. december Den 23. april 2001 skrev John Helmsøe-Zinck til Klaus Riskær Pedersen, at bestyrelsen havde truffet beslutning om at tilbagekøbe af Klaus Riskær Pedersens warrants under henvisning til, at de opstillede mål ikke var opfyldt. Ved sin underskrift på et af CyberCity Holding formuleret brev, dateret den 22. maj 2001, accepterede Klaus Riskær Pedersen tilbagekøbet. CyberCity A/S tilbagekøbte således i april/maj /6 af tegningsretterne i alt stk., således at Klaus Riskær Pedersens beholdning herefter udgjorde tegningsretter. Konvertible obligationslån

8 - 8 - Den 30. oktober 2000 traf generalforsamlingen i CyberCity Holding beslutning om at optage et konvertibelt lån på kr. Den 14. marts 2001 besluttede generalforsamlingen i CyberCity Holding at optage endnu et konvertibelt lån på kr. Lånet blev optaget bl.a. med Lehman Brothers som långiver. Lånene androg herefter i alt 441 mio. kr. Ifølge bilag 3 til vedtægterne for CyberCity Holding blev de konvertible obligationslån udstedt på vilkår bl.a., at de ikke kunne indløses af selskabet eller långiver før 2. januar 2100, idet selskabets likvidation dog ville udgøre forfaldsgrund, og at obligationen blev tilskrevet rente med 5 % årligt, idet rente fra udstedelsen til 31. december 2006 dog først forfaldt til betaling 31. december Såfremt indehaver ikke konverterer sin obligation til aktier, og selskabet skal indløse obligationen, skal der af selskabet betales en rente, der afhængig af tidspunktet for indløsning ligger mellem 16 % til 12 %. Som del af dette konvertible lån besluttede generalforsamlingen at ændre betingelserne for det konvertible lån optaget den 30. oktober 2000, således at betingelsen i bilag 3 til vedtægterne også var gældende for dette lån. Regnskaber og kapitaltilførelse til og med Års- og koncernregnskaber for CyberCity A/S for 2000 og 2001 udviser et resultat på hhv. (49,966) mio. kr. og (108,790) mio. kr. Det fremgår, at der den 24. marts 2000 blev indskudt 208,119 mio. kr. som overkurs, ligesom der den 20. juni 2001 blev tilført 164,712 mio. kr. som overkurs. Af årsberetningen fremgår, at koncernens EBITDA for 2001 var (57) mio. kr., og at selskabet nåede sin opstillede målsætning om positivt EBITDA i december Af årsregnskaberne for CyberCity A/S for 2002 og 2003 fremgår, at årets resultat var hhv. (65,381) mio. kr. og (56.493) mio. kr., men ifølge ledelsesberetningen var resultaterne for begge årene bedre end forventet. Det fremgår af hoved- og nøgletal i årsregnskabet for CyberCity Holding for 2002, at nettoomsætningen for 2002 udgjorde 266,74 mio. kr., EBITDA udgjorde mio. kr., og årets resultat var ( ) mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ( ) mio. kr. Af ledelsesberetningen fremgår, at årets resultat var påvirket af en nedskrivning på 169,109 mio. kr. af værdien på aktierne i CyberCity A/S til estimeret handelsværdi. Årsregnskabet er aflagt iht. principperne for likvidation og ikke med henblik på going concern.

9 - 9 - Selskabets aktier i CyberCity A/S var den 3. april 2002 pantsat til sikkerhed for en gæld til hovedleverandøren Cisco Systems Finance International (herefter Cisco). Den 20. december 2002 blev der mellem investorerne og Esplanaden Holding A/S på den ene side og CyberCity A/S på den anden side indgået en Investor Funding Agreement, idet der var enighed om at indskyde 92,8 mio. kr. i CyberCity Holding A/S. Samme dato den 20. december 2002 traf generalforsamlingen i CyberCity A/S beslutning om at gennemføre en kapitalforhøjelse på kr., hvilket beløb blev indbetalt kontant til kurs 1.065,68 pr. aktie. Ligeledes traf generalforsamlingen i CyberCity A/S den 14. januar 2003 beslutning om at gennemføre en kapitalforhøjelse på kr. til kurs 1.065,69 kr. pr. aktie. Vurderinger af CyberCity A/S I efteråret 2002 indhentede aktionærerne vurderinger af CyberCity A/S. Der har været fremlagt Draft for discussion, dateret den 21. oktober 2002 og udarbejdet af Bear Stearns International Ltd. (herefter Bear Stearns) og Valuation Memorandum, dateret december 2002 og udarbejdet af KPMG. Bear Stearns anslog a preliminary enterprise value range of EURO million, bl.a. baseret på den forudsætning, at CyberCity blev tilført yderligere driftskapital i størrelsesordenen 9,5 mio. euro. Det hedder endvidere i Rapporten, at We have focused on revenue multiples as subscriber definitions differ among the business models and there are no meaningful EBITDA multiples og videre The European DSL sector has been affected by difficult market conditions, delayed unbundling and, in some markets, intense competition for the SME segment by cable. KPMG anslog i december 2002 the enterprise value til mio. kr. ligeledes under forudsætning af, at selskabet blev tilført yderligere driftskapital i størrelsesordenen 92,8 mio. kr. KMPG vurderede baseret på et DCF scenarie værdien til 414 mio. kr. Selskabet ville have et skønnet negativt cash flow i 2002 og 2003, hvorefter det forventedes at være positivt. EBITDA margen var i % og i 2002 budgetteret til 6 %, hvorefter det skønnedes fra 2003 til 2011 at ligge mellem 20 til 32 %.

10 Vurderingen fra KPMG blev opdateret i august KPMG anslog the enterprise value til mio. kr. Det fremgår af rapporten, at vurderingen ikke har taget højde for et købstilbud fra Techno Tree og fra Esplanaden Holding. Omkring metoden fremgår følgende: A meaningful DCF-analysis cannot be made on the basis of the financial estimates provided to us by CyberCity, as detailed management forecasts extending 2003 have not been available. Likvidationen af CyberCity Holding I begyndelsen af 2003 traf aktionærerne i CyberCity Holding beslutning om at indlede en likvidation af CyberCity Holding, og i den forbindelse at overdrage aktierne i CyberCity A/S fra CyberCity Holding til et nyetableret selskab, Esplanaden Holding. Esplanaden Holding var ejet/kontrolleret af de samme selskaber og investeringsfonde, som var ejere af CyberCity Holding i likvidation. På en ekstraordinær generalforsamling den 3. februar 2003 traf aktionærerne i CyberCity Holding således beslutning om at lade selskabet træde i likvidation. Som likvidator blev udnævnt advokat Kurt Skovlund, og selskabets navn ændredes samtidigt til Finansieringsselskabet af 1. januar 2000 A/S i likvidation. Proklama blev indrykket i Statstidende den 6. marts Ved mail af 10. marts 2003 til likvidator protesterede Klaus Riskær Pedersen mod likvidationen, idet den var en misligholdelse af schedule 1 til hans konsulentaftale, ligesom han tog forbehold om at rejse krav som kreditor i selskabet samt erstatningskrav over for likvidator, idet han mente, at likvidationen medførte tab for ham, navnlig i det tilfælde, hvor CyberCity A/S blev solgt under markedsprisen. Ved mail af 7. april 2003 meddelte Klaus Riskær Pedersen likvidator, at han ville rejse krav, og at han i øvrigt snarest ville indlede retslige skridt. Likvidator indhentede en vurdering af værdien af Klaus Riskær Pedersens warrants. I statsautoriseret revisor Klaus Honorés vurderingsrapport af 16. april 2003 blev værdien af aktiverne, der bestod i 87 % af aktiekapitalen i CyberCity A/S, opgjort til mellem 87 og 233 mio. kr. Passiverne blev, inkl. selskabets konvertible obligationslån på 441 mio. kr., opgjort til 445 mio. kr. Værdien af aktierne i CyberCity Holding blev herefter opgjort til mellem -212 og -358 mio. kr., eller pr. aktie mellem -202 og -342 kr. Værdien af tegningsretterne blev herefter - ved anvendelse af Black-Scholes-modellen - vurderet til 0 kr.

11 Revisor Klaus Honoré har i memo af 16. april 2003 redegjort for beregningsmetoden. Det fremgår af de foretagne beregninger, at Klaus Honoré for 2003 har indlagt en estimeret omsætning på 295,9 mio. kr. og et EBITDA på 63,3 mio. kr. For 2004 har han indlagt en forventet omsætning på 337,4 mio. kr. og et EBITDA på 77,6 mio. kr. og for 2005 en omsætning på 371,1 mio. kr. og et EBITDA på 85,4 mio. kr. EBITDA margen er for årene 2004 skønnet til 23 %. Tilbagediskonteringsfaktoren er 9,7 %. Ved brev af 28. januar 2009 har Klaus Honoré redegjort for værdiansættelsen af Klaus Riskær Pedersens warrants. Det fremgår af tabel 2 Værdi af warrantprogram/værdi af CyberCity A/S, at den anvendte værdiansættelse af CyberCity A/S skulle have været øget med minimum 704 mio. kr., og altså mere end 360 %, før Klaus Riskær Pedersens warrants ville have nogen værdi. Den 22. april 2003 afviste likvidator, at Klaus Riskær Pedersen havde grundlag for et krav mod CyberCity Holding: hvorfor jeg under henvisning til aktieselskabslovens 123, stk. 2, skal meddele Dem, at jeg ikke kan anerkende, at De har krav mod Finansieringsselskabet af 1. januar 2000 A/S i likvidation. Såfremt De ønsker at anfægte min afgørelse, må De indbringe spørgsmålet for Skifteretten senest 3 måneder fra afsendelse af denne skrivelse. For den gode ordens skyld citerer jeg aktieselskabslovens 123, stk. 2, der er sålydende: Samme dag den 22. april 2003 afgav likvidator påkrav til Klaus Riskær Pedersen om at overdrage tegningsretterne til boet: As liquidator in the above company I hereby with reference to the Articles of Association, schedule 1, article 5.1., first dot, request on behalf of the company that you sell and transfer your warrants.. at the price defined in article 5.1. (4). Said price has been calculated by the auditor of the company in the enclosed letter dated 16 April 2003 to nil Klaus Riskær Pedersen protesterede i mail af 22. april 2003 imod overdragelsen af tegningsretterne. Klaus Riskær Pedersen gentog, at han ville tage skridt til at anlægge sag, at han ville rejse krav mod likvidator, ligesom han advarede imod at lægge vægt på revisors vurderingsrapport, som han beskrev som fejlbehæftet. Den efterfølgende korrespondance mellem likvidator og Klaus Riskær Pedersen resulterede i, at likvidator den 7. maj 2003 meddelte Klaus Riskær Pedersen, at tegningsretterne var bortfaldet.

12 I en af 14. maj 2003 varslede Klaus Riskær Pedersen på ny sagsanlæg inden proklamafristens udløb. Klaus Riskær Pedersen indbragte imidlertid ikke likvidators afgørelse for skifteretten inden fristens udløb den 22. juli Ved Højesterets dom af 29. maj 2008 er det fastslået, at det krav, som Klaus Riskær Pedersen har rejst under nærværende retssag, ikke i sig selv er bortfaldet, fordi Klaus Riskær Pedersen undlod at forfølge sit hævdede krav mod CyberCity Holding. Likvidationen af CyberCity Holding blev afsluttet pr. 30. december 2003, og selskabet blev opløst samme dag. Det fremgår af det endelige likvidationsregnskab for CyberCity Holding, at egenkapitalen forud for likvidationen havde været negativ med ca. 210 mio. kr. Gældseftergivelsen på ca. 207 mio. kr. medførte, at likvidationen resulterede i et overskud på kr. Likvidationsboets salg af aktierne i CyberCity A/S I et brev af 6. maj 2003 fremsatte Klaus Riskær Pedersen på vegne af en række unavngivne potentielle købere et betinget tilbud om at købe CyberCity Holdings aktier i CyberCity A/S for USD. Af købesummen skulle 43,750 mio. USD betales kontant, men den resterende del 25 mio. USD (3. afdrag i købsaftalen) skulle betales ved, at køber overtog gælden til Fonden ifølge SSP-aftalen. I en af 8. maj 2003 meddelte likvidator, at tilbuddet ville blive forelagt aktionærerne. Likvidator anmodede samtidig om skriftlig dokumentation for, at de pågældende købere var i stand til at opfylde tilbuddet. Den 10. juli 2003 fremsatte selskabet Techno Tree Ltd. (herefter Techno Tree) et betinget tilbud om at købe CyberCity Holdings aktier i CyberCity A/S. Tilbuddet var ligeledes på USD. Klaus Riskær Pedersen var tilknyttet Techno Tree som rådgiver i forbindelse med tilbuddet. I et brev af 22. juli 2003 anmodede likvidator Techno Tree om yderligere oplysninger, herunder om Klaus Riskær Pedersens rolle. Da advokat Jesper Lett var nævnt som rådgiver i tilbuddet fra Techno Tree, forespurgte likvidator i brev af 22. juli 2003 advokat Jesper Lett om validiteten af personerne bag Techno Tree. I brev af 1. august 2003 svarede advokat Jesper Lett, at de tre personer bag tilbuddet efter hans overbevisning allerede var likvidator bekendt, og ellers kunne likvidator let få oplysninger verificeres

13 gennem kilder i den finansielle kreds, samt at Techno Tree var et nyt selskab stiftet til formålet. Deltagerne i konsortiet bag Techno Tree var blevet beskrevet i en pressemeddelelse af 30. juli På en ekstraordinær generalforsamling den 11. september 2003 besluttede aktionærerne at afslå tilbuddet på køb af aktierne fra Techno Tree og at godkende salg til Esplanaden Holding. Aktionærer og bestyrelsesmedlemmer i Esplanaden Holding var i det væsentlige de samme som i CyberCity Holding. Techno Trees advokat Jesper Lett blev orienteret om generalforsamlingens beslutning ved brev af samme dato, den 11. september Der blev indledt forhandlinger mellem CyberCity Holding og Advent og de øvrige aktionærer på den ene side og Fonden på den anden side, som førte til indgåelse af en Contingent Payment Agreement af 11. november Den 9. december 2003 blev salget af CyberCity Holdings aktier i CyberCity A/S til Esplanaden Holding godkendt af generalforsamlingen. Købesummen var aftalt til 241 mio. kr. for aktierne i CyberCity A/S. Beløbet blev bl.a. brugt til at indfri en del af CyberCity Holdings konvertible obligationsgæld, mens resten, ca. 207 mio. kr. blev eftergivet. Som led i salget påtog Esplanaden Holding sig en betinget betalingsforpligtelse på 12,5 mio. USD. over for Fonden med henblik på at frigøre CyberCity Holding for sine forpligtelser i medfør af den oprindelige aktieoverdragelsesaftale vedrørende betaling af den 3. rate på 25 mio. USD. Aftalen var endvidere blevet godkendt af Cisco, som var hovedleverandør til CyberCityA/S, og som havde et ganske betydeligt krav i likvidationsboet. CyberCity A/S blev i foråret 2005 solgt til Sonofon for 1,385 mia. kr. Statsautoriseret revisor Klaus Honoré har i sit brev af 28. januar 2009 redegjort for årsagen til den store forskel mellem værdiansættelsen i 2003 og salgsprisen i Forskellen skyldes dels den generelle markedsudvikling og yderligere kapitalindskud, dels at CyberCity A/S var en strategisk satsning for køber. Øvrige medarbejderes warrants

14 De øvrige medarbejdere, der havde fået tildelt warrants i CyberCity Holding fik ligeledes inddraget deres warrants, hvilket fremgår af en mail af den 7. maj 2003 fra finansdirektør i CyberCity A/S, Roland Andersen, til disse medarbejdere. Dernæst fremgår dette tillige af brev af 3. juli 2003 fra Kurt Skovlund til medarbejderen Kasper Mejlgaard. Af vedtægterne for Esplanaden Holding fremgår i pkt. 4, at generalforsamlingen i selskabet den 30. december 2003 havde besluttet at udstede tegningsretter, der blev tilbudt til medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og aktionærer. Dette blev meddelt medarbejderne i brev af 22. januar 2003, hvorefter medarbejderne blev tildelt tegningsretter i Esplanaden Holdning med tilsvarende andele, som de havde haft i CyberCity Holding. Klaus Riskær Pedersen var ikke omfattet af det nye program. Som eksempel på en warrantholder agreement har Klaus Riskær Pedersen fremlagt den mellem Kasper Mejlgaard og Esplanaden Holding, hvoraf fremgår, at Kasper Mejlgaard accepterede at tegne sig for warrants i Esplanaden Holding. Kasper Mejlgaard blev ved brev af 2. april 2004 kompenseret for sin skattebetaling af de tildelte warrants i CyberCity Holding. I brevet henvises til et brev af 29. juni 200, hvoraf det følger, at CyberCity A/S skal kompensere den skat, Kasper Mejlgaard indbetalte i forbindelse med tildelingen af tidligere warrants. Ved brev af 25. maj 2005 fik Kasper Mejlgaard af bestyrelsen i Esplanaden Holding orientering om, at selskabet den 20. maj 2005 havde truffet beslutning om at sælge selskabet til Telenor, og at han derfor skulle sælge sine warrants til markedskurs. Ved brev af 6. juli 2005 modtog Kasper Mejlgaard orientering om, at værdien pr. warrant var beregnet til 10, kr. Værdiansættelsen, som var foretaget af revisor Klaus Honoré, var beregnet ud fra, at prisen på selskabet ved salg til Telenor var 1,385 mia. kr. Efter regulering af salgsprisen for blandt andet transaktionsomkostninger blev værdien af warrants beregnet ud fra en samlet salgssum på ,472 kr. Regnskaber for CyberCity A/S for 2003 Det fremgår af hoved- og nøgletal (1.000) i årsrapport for CyberCity A/S for 2004, at nettoomsætningen for udgjorde hhv , , , og Dækningsbidraget for udgjorde hhv , , , og

15 EBITDA udgjorde i hhv. (49.804), (56.966), , og Årets resultat for udgjorde hhv. (49.966), ( ), (65.381), (56.493) og (9.869). Der har endvidere været fremlagt et Revised budget proposal P&L 2004 og et budget for 2005 for CyberCity A/S. Det fremgår heraf, at man i 2004 budgetterede med en nettoomsætning på 375 mio. kr. og et EBITDA på 112 mio. kr. I 2005 budgetterede man med en nettoomsætning på 506 mio. kr. og et EBITDA på 164 mio. kr. Det fremgår af pengestrømsopgørelsen i årsrapport for 2004 for CyberCity A/S, at der i 2003 skete en kapitaludvidelse på kr. og i 2004 en kapitaludvidelse på kr. Klaus Riskær Pedersens krav Klaus Riskær Pedersen har gjort gældende, at ansættelsen af værdien på hans warrants ikke var baseret på den reelle markedsværdi. Til støtte herfor har Klaus Riskær Pedersen henvist til pressemeddelelsen af 1. juli 2003 fra CyberCity A/S, hvoraf bl.a. fremgår, at CyberCity A/S har haft et tilfredsstillende resultat og fortsat omsætningsvækst, og at CyberCity A/S har gjort sig klar til opfyldelse af vækstmålsætningen; en fordobling af omsætningen frem mod Klaus Riskær Pedersen har gjort gældende, at annulleringen af hans warrants og gennemførelsen af likvidationen skete med det formål, at undgå at han kunne udnytte sine warrants. Som følge heraf har Klaus Riskær Pedersen som grundlag for opgørelsen af sit krav henvist til værdien af Kasper Mejlgaards warrants. Baseret på oplysningerne om Kasper Mejlgaards warrants har Klaus Riskær Pedersen opgjort sit krav ved at multiplicere antallet af tildelte warrants i CyberCity Holding på med faktor 24,7686, som igen er multipliceret med 10, Klaus Riskær Pedersen har herefter opgjort værdien af sine warrants til kr. Som følge af, at Kasper Mejlgaard blev kompenseret skattemæssigt for sine tildelte warrants, har Klaus Riskær Pedersen opgjort sit krav til kr. svarende til den principale påstand. Klaus Riskær Pedersen var i 2000 blevet beskattet af sine warrants. I 2004 anmodede han SKAT om en ændring heraf, men fik ikke medhold.

16 Klaus Riskær Pedersen udtog stævning den 17. juni 2005 med påstand om betaling af kr. Ved processkrift 1 af 18. december 2008 tog Klaus Riskær Pedersen forbehold for at forhøje sin påstand og henviste til, at der i beregningen ikke var taget stilling til, hvorvidt værdien af hans aktietegningsretter skulle udvandes som følge af de kapitalforhøjelser, der var gennemført i CyberCity Holding efter tildelingen af aktietegningsretterne. Ved processkrift 6 af 17. april 2013 forhøjede Klaus Riskær Pedersen sin påstand med kr. Klaus Riskær Pedersen anmodede om, at der blev foretaget syn og skøn. Den 2. maj 2012 blev statsautoriseret revisor Jan Hetland Møller udmeldt som skønsmand. Ved kendelse af 2. maj 2013 traf Sø- og Handelsretten afgørelse om, at Klaus Riskær Pedersen nu var afskåret fra at gøre synspunktet om skønsmandens inhabilitet gældende, ligesom retten ikke tillod fremlæggelse af en evt. skønserklæring. Retten henviste til, at Klaus Riskær Pedersen i næsten ni måneder undlod at fremme den skønsforretning, som var begæret af ham. Forklaringer Klaus Riskær Pedersen har forklaret, at han er matematisk student og derefter cand. merc. i finansiering og regnskab samt innovation og forretningsudvikling. Den 14. juli 1995 indtrådte han som direktør i selskabet Den glade munk ApS, som ændrede navn til CyberCity A/S. Han investerer ikke i virksomheder, men han har opbygget virksomheder igennem mange år. I august 1995 etablerede han en virksomhed, som skulle give folk adgang til internettet. Han skønnede, at det ville være klogt at gøre denne teknologi tilgængelig for alle. Han havde et kapitalgrundlag på kr., 4 studenter, nogle computeringeniører og nogle personer, som arbejdede gratis i begyndelsen. Der blev aldrig tilført anden kapital, men driften blev finansieret af hovedleverandøren Cisco Systems. Der blev ikke taget andre ejere ind. De fik succes med at positionere sig som udbyder af internet, og de var den eneste private udbyder ved siden af Tele Danmark, Telia og Orange.

17 Forretningen var baseret på ren internetadgang, men i 1999 gik de over til fibernet, hvilket næsten førte til en fordobling af omsætningen. Salget i 2000 var et defensivt salg, da virksomheden fremover ville stå foran et investeringspres for at kunne løfte omsætningen yderligere. Det ville de ikke kunne finansiere uden aktionærer. Da han solgte virksomheden, var der omkring 150 ansatte. Da han modtog henvendelsen fra Advent, kunne Cyber City A/S sagtens overleve, men pengestrømmen fra drift var ikke imponerende. De vil komme til at stå i den situation, at de ikke ville kunne udvikle virksomheden. Forudsætningen for salget var, at der skulle investeres. Det var også årsagen til, at cashflow blev negativt. Der var ikke sat et konkret tal på investeringsbehovet, men han vil vurdere det til ca mio. kr. Han deltog i et møde med Advent, og de gik ind i en forhandlingsproces. Han fandt ikke, at der var behov for ekstern rådgivning, da han selv havde god erfaring med forhandlinger. Fonden indhentede heller ikke ekstern rådgivning, og han forhandlede dermed som direktør for alle interessenter. Advent skønnede, at der var et potentiale fremadrettet og var villig til at tilføre kapital. Der blev gennemført en due diligence og derefter closing. Hele forløbet varede ca. 6 måneder, og salget blev gennemført den 24. marts Det var klart fra starten, at man ville have andre investorer ind, hvilket også var årsagen til, at man startede med at optage konvertible lån. Når der er tale om en virksomhed i vækst, bliver der udelukkende handlet på driftsresultatet. Konkret så man dog også på EBITDA. Hans første pris lå på 100 mio. USD, men Advent fik prisen presset ned til 60 mio. USD, da markedet var presset. Han deltog ikke i budgetlægningen, idet Advent havde datafangst direkte i virksomheden. De lagde derfor selv et 5-årigt budget. Konsulentaftalen og tegningsretsaftalen er dateret samtidig med Closing Memorandum den 24. marts 2000, da det ene dokument var afgørende for det andet. Det var afgørende for Advent, at han underskrev en konkurrenceklausul, som var indgående forhandlet. Han stillede som en forudsætning herfor, at han ville have en andel i virksomheden. Tegningsretsaftalen var helt usædvanlig på grund af størrelsen og de betingelser, der knyttede sig hertil. Såfremt han ikke kunne udnytte sine tegningsrettigheder, var han

18 berettiget til at sælge dem, hvilket er helt usædvanligt. Tegningsretsaftalen indeholdt også en top-up klausul, og den var en del af forhandlingen mellem parterne. Den blev fremlagt og drøftet nøje med bestyrelsen. Det var oprindeligt aftalt, at warrants skulle etableres i driftsselskabet, men han blev spurgt, om det ville være i orden, at warrants blev etableret i holdingselskabet i stedet. Han accepterede det på grund af tillid til køberen. Det var et krav fra hans side, at de resterende warrants skulle gå til ledende medarbejdere i Cyber City A/S. Medarbejdernes warrants var underlagt samme vilkår som hans warrants, idet han dog havde nogle mere omfattende klausuleringer. Tegningsperiode og tegningsbeløb var ens for alle warrants. Bilag 1 til vedtægterne for Cyber City Holding var gældende for samtlige medarbejdere. Med SSP-aftalens punkt 5.3 forpligtede Advent sig til at tilføre kapital til et vist niveau. Ved salget overgik han til at være konsulent. Det er helt sædvanligt, at en køber sætter egne folk ind, og han skulle derfor også indsætte en ny ledelse. Det må være en fejl, at tegningsretsaftalen er forankret i konsulentaftalen. Da konsulentaftalen blev lavet, var der en forventning om, at warrantprogrammet skulle etableres i driftsselskabet. Det skulle have været rettet i konsulentaftalen. Han opfattede ikke de tildelte warrants som betaling for sine konsulentopgaver. De tildelte warrants var alene betaling for hans begrænsninger i forhold til konkurrenceklausulen. Essensen i Conditional Option Agreement var, at man ville sikre sig, at warrantprogrammet kunne annulleres, hvis han ikke overholdt deres aftaler. Konsulentaftalen blev forlænget, da man havde brug for en 3-årig konkurrenceklausul. Lehmann Brothers mente, at han blev sluppet løs alt for tidligt. Han havde et godt forhold til Advent, og han så ingen grund til ikke at være samarbejdsvillig. Han blev ikke orienteret om, at Advent ombyttede deres konvertible løn til nye konvertible lån. Advent har derved handlet i strid med de beskyttelser, som de havde aftalt. Han blev først gjort bekendt med de to nye konvertible lån, da han besøgte John Bernstein i forbindelse med, at de ville annullere hans warrants. Han fik at vide, at Advent havde brug for at omlægge kapitalgrundlaget. Han nævnte, at han havde krav på en betydelig up-side, ligesom han forespurgte om Fonden, som havde 25 mio. USD til gode. Han gik derefter i gang med at lave dataindsamling og ringede ind i virksomheden. Her begyndte det at gå op

19 for ham, hvad der var ved at ske. Han så på vilkårene for de konvertible obligationslån og hæftede sig ved, at lånene løb i 100 år. Som finansakademiker ser han det som et instrument, der skal træde i stedet for egenkapital. Bilag 3 til vedtægterne for CyberCity Holding har ingen relevans i en solvensvurdering. Lånet har ikke en reel værdi på 441 mio. kr. som gældsinstrument, og det er helt udelukket, at nogen ville give 441 mio. kr. for det tilgodehavende. Derfor sendte han et brev til bestyrelsen. Ved likvidationen af City Holding A/S anses aktierne for tabt. Såfremt aktionærerne i stedet for at have taget et tab på 207 mio. kr. havde valgt at indskyde 234 mio. kr., ville tegningskursen være steget fra 189,29 til 356,73. Han gjorde ikke indsigelse mod tilbagetagelsen af sine warrants, da bestyrelsen var berettiget til at vurdere, om målsætningerne var opfyldt. Han hørte første gang om likvidationen primo marts Han modtog ikke noget på skrift herom. Han undrer sig over, at de ikke i denne situation spurgte warrantholderne, om de havde intentioner om at tegne. Virkeligheden er, at det eneste beløb, der er indgået efter likvidationstidspunktet er et beløb på kr., hvorfor hele likviditetsbehovet kunne have været klaret med de tildelte warrants. CyberCity Holding ejede 87 % af aktierne i CyberCity A/S. Esplanaden Holding købte 12 % af aktierne i CyberCity A/S, og det undrer ham, hvordan det kunne lade sig gøre uden at involvere ham som warrantholder. Likvidationen var ikke påkrævet, og han kan ikke forstå, hvorfor der alene blev tilført en investering på i alt 24 mio. kr. efter likvidationen, når de nyindtrædende aktionærer påtog sig at indskyde 93 mio. kr. Når han i brevet til Kurt Skovlund omtalte tallet 234 mio. kr., må det være et tal, som han havde regnet sig frem til. Han modtog ikke en tilbagemelding på sit brev. Likvidator valgte at afskrive nogle betydelige investeringer over 5 år, men han mente samtidig ikke, at det havde nogen betydning for værdiansættelsen, hvilket undrer ham. Man afskriver goodwill på 169 mio. kr., men kunne også have valgt at lade dem stå. Man er som ledelse berettiget til at foretage nedskrivninger, og han har heller ikke kritiseret det.

20 I maj 2003 indgav han en konkursbegæring mod CyberCity Holding, idet han gerne ville have et uafhængigt tilsyn involveret. Konkursbegæringen blev dog afvist af skifteretten. Da meddelelsen om likvidationen kom, drøftede han det straks med Fonden. Der blev indgået en aftale mellem Fonden og Techno Tree, hvorefter de afgav et bud på 68,75 mio. USD. De 43 mio. USD skulle komme fra Techno Tree, og resten skulle komme ved, at Fonden fjernede sit krav på 25. mio. USD. I den proces var det afgørende, at de kunne få Fonden med. De afgav ikke et tilbud på at købe CyberCity Holding, men på at købe CyberCity aktier, idet hans warrants dermed igen ville få en værdi. Hans rolle var alene at redde sine warrants. Investorerne i CyberCity Holding var bekendt med, hvem der stod bag Techno Tree, men det er muligt, at likvidator ikke var bekendt med det. Det var Techno Tree, som fremsatte tilbuddet, og de var repræsenteret af advokat Jesper Lett. Han kender ikke detaljerne omkring forløbet efter tilbuddets fremsættelse, men det er hans indtryk, at man i likvidationsboet satte tempoet ned. Da han skrev brevet til likvidator den 6. maj 2003, havde han modtaget meddelelsen om, at hans warrants ville blive annulleret. Han havde dog ikke indtryk af, at man havde annulleret de øvrige medarbejderes warrants. Den 7. maj 2003 skrev Roland Andersen ud til de øvrige medarbejdere. Det drejede sig om at få hans warrants annulleret, hvilket også nødvendiggjorde en annullering af de øvrige medarbejderes warrants. Af samme årsag oprettede de et nyt warrantprogram for de øvrige medarbejdere. Da han solgte CyberCity A/S i marts 2000, var købesummen 60 mio. USD, og i marts 2005 lød købesummen på 1,3 mia. kr. Det er svært at sige, hvad prisen helt præcist burde have været, men man kan have indikationer på det. Han ville kunne forstå beslutningen om likvidation, hvis selskabet havde haft dårlige driftsresultater, pres fra kreditorer osv., men dette var ikke tilfældet. Omsætningen var mere end fordoblet fra 1999 til 2003, cashflow var øget i 2003, ligesom EBITDA viste positivt resultat for Deloitte gjorde ikke så meget andet end at tage udgangspunkt i bestyrelsens kurs. Bestyrelsen havde truffet beslutning om at lægge sig fast på den af KPMG anvendte kurs. KPMG har i deres rapporter taget så mange forbehold, at de ikke kan anvendes til ret meget.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr.

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010,

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010, D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Hans-Jørgen Nymark Beck og Esben Hvam (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 0258 11 ebh fonden under konkurs (advokat Torben

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S Beretning til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S Februar 2000 RB C101/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/4 2000 ApS og HKR Holding af

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3897035 - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd.

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 24. august 2011 Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed 1. Sammenfatning... 5 1.1. Årsagerne til bankens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B085203M - SK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. december 2010 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Jens Kruse Mikkelsen og Katja Høegh). 16. afd. nr. B-852-08:

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere