DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman"

Transkript

1 DOM Afsagt den 1. oktober 2013 H Klaus Riskær Pedersen (Advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S) 2) Advent International Ltd 3) Lehman Brothers Comm. Fund 4) John Helmsøe-Zinck 5) John Bernstein 6) Murat Erkurt 7) John McEvoy 8) Massimo Giovanni Preltz Oltramonti 9) Gunnar Rydning (For 1-9 advokat Morten Ulrich) 10) Advokat Kurt Skovlund (Advokat Frank Bøggild) 11) Statsautoriseret revisor Klaus Honoré (Advokat Jakob Anker Lentz) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman Brothers Comm. Fund, John Helmsøe-Zinck, John Bernstein, Murat Erkurt, John McEvoy, Massimo Giovanni Preltz Oltramonti, Gunnar Rydning (herefter samlet sagsøgte 1-9), Kurt Skovlund og Klaus Honoré har handlet erstatningspådragende over for Klaus Riskær

2 - 2 - Pedersen som følge af, at hans warrants blev annulleret i forbindelse med likvidationen af selskabet CyberCity Holding A/S (herefter CyberCity Holding). Påstande Klaus Riskær Pedersen har nedlagt følgende påstande: Principalt: De sagsøgte 1-9, Kurt Skovlund og Klaus Honoré skal in solidum, subsidiært hver for sig, til Klaus Riskær Pedersen under konkurs V7 kurator John Korsøe Jensen (herefter konkursboet) betale kr. med tillæg af procesrente af kr. fra den 17. juni 2005 og af kr. fra den 17. april Subsidiært: De sagsøgte 1-9, Kurt Skovlund og Klaus Honoré skal in solidum, subsidiært hver for sig, til konkursboet betale et mindre beløb fastsat efter rettens skøn med tillæg af procesrente fra den 17. juni Mere subsidiært: Telenor A/S, alternativt in solidum Advent international Ltd. og Lehman Brothers Comm. Fund, alternativt in solidum John Helmsøe-Zinck, John Berstein, Murat Erkurt, John McEvoy, Massimo Giovanni Preltz Oltramonti, Gunnar Rydning, alternativt Kurt Skovlund, alternativt Klaus Honoré skal til konkursboet betale et mindre beløb fastsat efter rettens skøn med procesrente fra den 17. juni Sagsøgte 1-9 har nedlagt påstand om frifindelse. Kurt Skovlund har nedlagt påstand om frifindelse. Klaus Honoré har nedlagt påstand om frifindelse. Sagen er anlagt den 17. juni 2005 ved Østre Landsret og i medfør af retsplejelovens 232 og 6, stk. 5, henvist til Sø- og Handelsretten.

3 - 3 - Klaus Riskær Pedersen blev erklæret konkurs den 7. april Konkursboet har ikke ønsket at indtræde i retssagen, der i medfør af konkurslovens 138 er videreført af Klaus Riskær Pedersen. Oplysningerne i sagen Parterne Klaus Riskær Pedersen var i 1995 med til at etablere virksomheden CyberCity, som drev virksomhed med udvikling og salg af internettjenester, bredbånds- og netværksbaserede løsninger til såvel privatmarkedet som til erhvervskunder. Selskabet, hvori virksomheden blev drevet, var oprindeligt et anpartsselskab med binavnet CyberCity. Klaus Riskær Pedersen var direktør for selskabet indtil 2000, hvor det blev solgt til CyberCity Holding A/S, der var ejet af en gruppe danske og udenlandske institutionelle investorer. Selskabet blev i den forbindelse omdannet til et aktieselskab og vil derfor i det følgende blive benævnt CyberCity A/S. Ved salget fratrådte Klaus Riskær Pedersen som direktør og blev i stedet antaget som konsulent. Den 2. februar 2003 trådte CyberCity Holding A/S i likvidation. Selskabet skiftede samtidig navn til Finansieringsselskabet af 1. januar 2000 A/S, men vil i det følgende blive benævnt CyberCity Holding. Ved kapitaludvidelser i CyberCity A/S ultimo 2002 og primo 2003 blev Esplanaden Holding A/S (herefter Esplanaden Holding), medejer af selskabet med en ejerandel på 13 %. Den 9. december 2003 købte Esplanaden Holding A/S de resterende aktier i CyberCity A/S af CyberCity Holding i likvidation. Telenor A/S erhvervede aktiverne i Esplanaden Holding, der herefter blev opløst den 22. september 2008, og Telenor A/S er indtrådt i sagen i stedet for Esplanaden Holding A/S. Selskabet vil dog i det følgende blive benævnt Esplanaden Holding. Advent International Ltd., der rettelig er et public limited company (herefter benævnt Advent), er et selskab, der administrerer midler for en række internationale fonde og investorer. Selskabet var aktionær i CyberCity Holding og blev tillige aktionær i Esplanaden Holding.

4 - 4 - Lehman Brothers Communications Fund (herefter benævnt Lehman Brothers) er på samme måde som Advent betegnelsen for en række internationale private equity fonde og investorer. Lehman Brothers var ikke aktionær i CyberCity Holding, men havde ydet selskabet et konvertibelt obligationslån. Lehman Brothers blev aktionær i Esplanaden Holding. John Helmsøe-Zinck var bestyrelsesformand i såvel CyberCity A/S som Esplanaden Holding. Han var tillige bestyrelsesformand i CyberCity Holding. John Bernstein, Massimo Giovanni, Preltz Oltramonti og Gunnar Rydning var bestyrelsesmedlemmer i såvel CyberCity A/S som Esplanaden Holding og var endvidere bestyrelsesmedlemmer i CyberCity Holding. Murat Erkurt var bestyrelsesmedlem i såvel CyberCity A/S som Esplanaden Holding A/S. John McEvoy var bestyrelsesmedlem i CyberCity A/S og var medlem af CyberCity Holdings bestyrelse. Advokat Kurt Skovlund, idet følgende benævnt likvidator, var likvidator i CyberCity Holding. Statsautoriseret revisor Klaus Honoré, idet følgende benævnt revisor, var revisor for såvel CyberCity Holding, CyberCity A/S som Esplanaden Holding A/S. Salget af CyberCity ApS til CyberCity Holding i 2000 CyberCity ApS blev i 2000 erhvervet af CyberCity Holding A/S, der var ejet af en række fonde, administreret af Advent Internatonal Corporation, og en gruppe af andre investorer. Den 15. marts 2000 blev der mellem The Advent Funds, Advent Internatonal Corporation, Newco (senere CyberCity Holding), Fonden af 1. december 1997 (herefter Fonden), ApS KBUS 17, nr. 1199, Baltic Internet Group B.V. (BIG) og CyberCity ApS som henholdsvis køber og sælger indgået en Share Sale and Purchase/Share Subscription and

5 - 5 - Redemption Agreement (herefter SSP-aftalen) vedrørende CyberCity Holdings køb af anparterne i CyberCity ApS. Den samlede købesum i SSP-aftalen blev aftalt til 60 mio. USD, hvoraf de 20 mio. USD skulle betales i form af kapitalforhøjelse og efterfølgende rettet kapitalnedsættelse (indløsning) af Fondens aktier i CyberCity A/S. Restkøbesummen på 40 mio. USD skulle betales med 15 mio. USD som en engangsbetaling til BIG den 31. marts 2001, mens de resterende USD skulle betales at the time Advent exits its investment in CyberCity [A/S]. In this context exit shall be defined as (i) a trade sale of all or part of [CyberCity A/S] or [CyberCity Holding] or (ii) a sale of shares in [CyberCity A/S] or [CyberCity Holding] following a listing of [CyberCity A/S] or [CyberCity Holding] from which the net cash proceeds in both the cases (i) and (ii) are greater than USD 68,750,000. If the net cash proceeds are less than USD 68,750,000 but greater than USD 43,750,000 any amount exceeding USD 43,750,000 up to an amount of USD 68,750,000 shall be paid to BIG. Any amount exceeding USD 68,750,000 shall be for the benefit of Advent. Hvis Advent ikke foretog exit senest den 31. december 2003, skulle den 3. rate på 25 mio. USD forrentes fra den 1. januar 2004 med 15 % med tillæg af inflationsraten. Advent skulle dernæst undertake and procure that [CyberCity Holding] is funded sufficiently to enable it to effect its subscription and payment obligations in this Agreement. Klaus Riskær Pedersens warrants I forbindelse med aktieoverdragelsesaftalen blev der den 24. marts 2000 mellem CyberCity A/S og Klaus Riskær Pedersen indgået en Consultancy Agreement (herefter konsulentaftalen), hvorefter Klaus Riskær Pedersen skulle provide CyberCity and CyberCity s new management team and new owners with ongoing advisory and consulting services... Honoraret blev fastsat til kr. pr. måned. Som et led i honoreringen var Klaus Riskær Pedersen omfattet af et aktietegningsprogram. Af konsulentaftalens punkt 5 fremgår således følgende klausul herom: 5. WARRANT SCHEME In addition to the consultancy fee, the Consultant shall receive warrants in CyberCity in accordance with the warrant programme enclosed herewith as Schedule 1.

6 - 6 - Det er oplyst, at det oprindeligt var tanken at Klaus Riskær Pedersen skulle tildeles warrants i CyberCity A/S. Klaus Riskær Pedersen blev imidlertid tildelt warrants i CyberCity Holding. Tegningsprogrammet fulgte af en beslutning truffet den 24. marts 2000 af generalforsamlingen for CyberCity Holding om at udstede warrants for indtil nominelt kr. aktier til medarbejdere og visse nøglepersoner i CyberCity Holding eller dets datterselskab. Klaus Riskær Pedersen blev tilbudt vederlagsfrit ca. ¾ heraf, eller warrants ved Subscription Agreement (herefter tegningsretsaftale) af 24. marts Af bilag 1 til vedtægterne for CyberCity Holding fremgik bl.a., at hver tegningsret gav ret til at tegne én aktie i CyberCity Holding à nominelt 1 kr. til 222,35 kr. pr. aktie svarende til aktiens markedskurs på tegningsretternes udstedelsestidspunkt, og at tegningsretterne kunne udnyttes til tegning af aktier i selskabet i perioden 24. juni 2003 til 15. juli Endvidere fremgik følgende: 5. Retsstilling ved fusion, spaltning, likvidation, aktieombytning og salg af selskabet 5.1. Såfremt Selskabets generalforsamling eller bestyrelse beslutter at likvidere selskabet har Tegnerne på Selskabets forlangende eller på forlangende af en person udpeget af selskabet pligt til efter Selskabets eller den udpegede persons valg at: sælge tegningsretterne eller aktier tegnet i henhold til nuværende tegningsretter til Selskabet eller til en person udpeget af Selskabet til markedskursen, Såfremt tegningsretterne ikke sælges eller udnyttes på Selskabets forlangende eller på på forlangende af en person udpeget af Selskabet inden 14 dage, bortfalder tegningsretterne. Tegningsretternes eller aktiernes markedskurs i forbindelse med en sådan transaktion skal fastsættes af Selskabets revisor eller anden sagkyndig udpeget af Selskabets bestyrelse. Af tegningsretsaftalen fremgik, at Klaus Riskær Pedersen erklærede at acceptere de vilkår, der var nævnt i bilag 1 til CyberCity Holdings vedtægter. Klaus Riskær Pedersen blev på tildelingstidspunktet beskattet af værdien af tegningsretterne sat til ca. 4,5 mio. kr.

7 - 7 - Samme dag, den 24. marts 2000, blev der mellem Klaus Riskær Pedersen og CyberCity A/S indgået en Conditional Option Agreement. Denne aftale regulerede CyberCity A/S adgang til at tilbagekøbe (annullere) Klaus Riskær Pedersens warrants i CyberCity Holding og fastlagde en række målsætninger for Klaus Riskær Pedersens varetagelse af konsulentfunktionen for CyberCity A/S. Conditional Option Agreement indeholdt blandt andet en bestemmelse om, at CyberCity A/S havde ret til at tilbagekøbe op til stk. af de warrants, som Klaus Riskær Pedersen blev tildelt i CyberCity Holding, såfremt bestyrelsen vurderede, at han ikke opfyldte målsætningerne. Som del af aftalegrundlaget blev der også den 24. marts 2000 indgået en Agreement mellem Advent og Klaus Riskær Pedersen, som havde til formål at regulere retsforholdet mellem Klaus Riskær Pedersen og Advent, som følge af de tildelte warrants. Klaus Riskær Pedersen skulle som en del af aftalegrundlaget påtage sig en konkurrence- og kundeklausul, som indebar, at han i en periode på et år efter udløbet af konsulentaftalen ikke måtte udøve konkurrerende aktiviteter over for CyberCity A/S eller servicere dette selskabs kunder. Disse begrænsninger i Klaus Riskær Pedersens virke fremgår af SSP-aftalens punkt 12 og 13. Ved Appendix af 6. marts 2001 blev der mellem Klaus Riskær Pedersen, CyberCity A/S og Advent indgået aftale om forlængelse af Klaus Riskær Pedersens hverv som konsulent for CyberCity A/S i yderligere 21 måneder frem til den 31. december Klaus Riskær Pedersens konkurrence- og kundeklausul over for CyberCity A/S blev derved tilsvarende forlænget indtil den 31. december Den 23. april 2001 skrev John Helmsøe-Zinck til Klaus Riskær Pedersen, at bestyrelsen havde truffet beslutning om at tilbagekøbe af Klaus Riskær Pedersens warrants under henvisning til, at de opstillede mål ikke var opfyldt. Ved sin underskrift på et af CyberCity Holding formuleret brev, dateret den 22. maj 2001, accepterede Klaus Riskær Pedersen tilbagekøbet. CyberCity A/S tilbagekøbte således i april/maj /6 af tegningsretterne i alt stk., således at Klaus Riskær Pedersens beholdning herefter udgjorde tegningsretter. Konvertible obligationslån

8 - 8 - Den 30. oktober 2000 traf generalforsamlingen i CyberCity Holding beslutning om at optage et konvertibelt lån på kr. Den 14. marts 2001 besluttede generalforsamlingen i CyberCity Holding at optage endnu et konvertibelt lån på kr. Lånet blev optaget bl.a. med Lehman Brothers som långiver. Lånene androg herefter i alt 441 mio. kr. Ifølge bilag 3 til vedtægterne for CyberCity Holding blev de konvertible obligationslån udstedt på vilkår bl.a., at de ikke kunne indløses af selskabet eller långiver før 2. januar 2100, idet selskabets likvidation dog ville udgøre forfaldsgrund, og at obligationen blev tilskrevet rente med 5 % årligt, idet rente fra udstedelsen til 31. december 2006 dog først forfaldt til betaling 31. december Såfremt indehaver ikke konverterer sin obligation til aktier, og selskabet skal indløse obligationen, skal der af selskabet betales en rente, der afhængig af tidspunktet for indløsning ligger mellem 16 % til 12 %. Som del af dette konvertible lån besluttede generalforsamlingen at ændre betingelserne for det konvertible lån optaget den 30. oktober 2000, således at betingelsen i bilag 3 til vedtægterne også var gældende for dette lån. Regnskaber og kapitaltilførelse til og med Års- og koncernregnskaber for CyberCity A/S for 2000 og 2001 udviser et resultat på hhv. (49,966) mio. kr. og (108,790) mio. kr. Det fremgår, at der den 24. marts 2000 blev indskudt 208,119 mio. kr. som overkurs, ligesom der den 20. juni 2001 blev tilført 164,712 mio. kr. som overkurs. Af årsberetningen fremgår, at koncernens EBITDA for 2001 var (57) mio. kr., og at selskabet nåede sin opstillede målsætning om positivt EBITDA i december Af årsregnskaberne for CyberCity A/S for 2002 og 2003 fremgår, at årets resultat var hhv. (65,381) mio. kr. og (56.493) mio. kr., men ifølge ledelsesberetningen var resultaterne for begge årene bedre end forventet. Det fremgår af hoved- og nøgletal i årsregnskabet for CyberCity Holding for 2002, at nettoomsætningen for 2002 udgjorde 266,74 mio. kr., EBITDA udgjorde mio. kr., og årets resultat var ( ) mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ( ) mio. kr. Af ledelsesberetningen fremgår, at årets resultat var påvirket af en nedskrivning på 169,109 mio. kr. af værdien på aktierne i CyberCity A/S til estimeret handelsværdi. Årsregnskabet er aflagt iht. principperne for likvidation og ikke med henblik på going concern.

9 - 9 - Selskabets aktier i CyberCity A/S var den 3. april 2002 pantsat til sikkerhed for en gæld til hovedleverandøren Cisco Systems Finance International (herefter Cisco). Den 20. december 2002 blev der mellem investorerne og Esplanaden Holding A/S på den ene side og CyberCity A/S på den anden side indgået en Investor Funding Agreement, idet der var enighed om at indskyde 92,8 mio. kr. i CyberCity Holding A/S. Samme dato den 20. december 2002 traf generalforsamlingen i CyberCity A/S beslutning om at gennemføre en kapitalforhøjelse på kr., hvilket beløb blev indbetalt kontant til kurs 1.065,68 pr. aktie. Ligeledes traf generalforsamlingen i CyberCity A/S den 14. januar 2003 beslutning om at gennemføre en kapitalforhøjelse på kr. til kurs 1.065,69 kr. pr. aktie. Vurderinger af CyberCity A/S I efteråret 2002 indhentede aktionærerne vurderinger af CyberCity A/S. Der har været fremlagt Draft for discussion, dateret den 21. oktober 2002 og udarbejdet af Bear Stearns International Ltd. (herefter Bear Stearns) og Valuation Memorandum, dateret december 2002 og udarbejdet af KPMG. Bear Stearns anslog a preliminary enterprise value range of EURO million, bl.a. baseret på den forudsætning, at CyberCity blev tilført yderligere driftskapital i størrelsesordenen 9,5 mio. euro. Det hedder endvidere i Rapporten, at We have focused on revenue multiples as subscriber definitions differ among the business models and there are no meaningful EBITDA multiples og videre The European DSL sector has been affected by difficult market conditions, delayed unbundling and, in some markets, intense competition for the SME segment by cable. KPMG anslog i december 2002 the enterprise value til mio. kr. ligeledes under forudsætning af, at selskabet blev tilført yderligere driftskapital i størrelsesordenen 92,8 mio. kr. KMPG vurderede baseret på et DCF scenarie værdien til 414 mio. kr. Selskabet ville have et skønnet negativt cash flow i 2002 og 2003, hvorefter det forventedes at være positivt. EBITDA margen var i % og i 2002 budgetteret til 6 %, hvorefter det skønnedes fra 2003 til 2011 at ligge mellem 20 til 32 %.

10 Vurderingen fra KPMG blev opdateret i august KPMG anslog the enterprise value til mio. kr. Det fremgår af rapporten, at vurderingen ikke har taget højde for et købstilbud fra Techno Tree og fra Esplanaden Holding. Omkring metoden fremgår følgende: A meaningful DCF-analysis cannot be made on the basis of the financial estimates provided to us by CyberCity, as detailed management forecasts extending 2003 have not been available. Likvidationen af CyberCity Holding I begyndelsen af 2003 traf aktionærerne i CyberCity Holding beslutning om at indlede en likvidation af CyberCity Holding, og i den forbindelse at overdrage aktierne i CyberCity A/S fra CyberCity Holding til et nyetableret selskab, Esplanaden Holding. Esplanaden Holding var ejet/kontrolleret af de samme selskaber og investeringsfonde, som var ejere af CyberCity Holding i likvidation. På en ekstraordinær generalforsamling den 3. februar 2003 traf aktionærerne i CyberCity Holding således beslutning om at lade selskabet træde i likvidation. Som likvidator blev udnævnt advokat Kurt Skovlund, og selskabets navn ændredes samtidigt til Finansieringsselskabet af 1. januar 2000 A/S i likvidation. Proklama blev indrykket i Statstidende den 6. marts Ved mail af 10. marts 2003 til likvidator protesterede Klaus Riskær Pedersen mod likvidationen, idet den var en misligholdelse af schedule 1 til hans konsulentaftale, ligesom han tog forbehold om at rejse krav som kreditor i selskabet samt erstatningskrav over for likvidator, idet han mente, at likvidationen medførte tab for ham, navnlig i det tilfælde, hvor CyberCity A/S blev solgt under markedsprisen. Ved mail af 7. april 2003 meddelte Klaus Riskær Pedersen likvidator, at han ville rejse krav, og at han i øvrigt snarest ville indlede retslige skridt. Likvidator indhentede en vurdering af værdien af Klaus Riskær Pedersens warrants. I statsautoriseret revisor Klaus Honorés vurderingsrapport af 16. april 2003 blev værdien af aktiverne, der bestod i 87 % af aktiekapitalen i CyberCity A/S, opgjort til mellem 87 og 233 mio. kr. Passiverne blev, inkl. selskabets konvertible obligationslån på 441 mio. kr., opgjort til 445 mio. kr. Værdien af aktierne i CyberCity Holding blev herefter opgjort til mellem -212 og -358 mio. kr., eller pr. aktie mellem -202 og -342 kr. Værdien af tegningsretterne blev herefter - ved anvendelse af Black-Scholes-modellen - vurderet til 0 kr.

11 Revisor Klaus Honoré har i memo af 16. april 2003 redegjort for beregningsmetoden. Det fremgår af de foretagne beregninger, at Klaus Honoré for 2003 har indlagt en estimeret omsætning på 295,9 mio. kr. og et EBITDA på 63,3 mio. kr. For 2004 har han indlagt en forventet omsætning på 337,4 mio. kr. og et EBITDA på 77,6 mio. kr. og for 2005 en omsætning på 371,1 mio. kr. og et EBITDA på 85,4 mio. kr. EBITDA margen er for årene 2004 skønnet til 23 %. Tilbagediskonteringsfaktoren er 9,7 %. Ved brev af 28. januar 2009 har Klaus Honoré redegjort for værdiansættelsen af Klaus Riskær Pedersens warrants. Det fremgår af tabel 2 Værdi af warrantprogram/værdi af CyberCity A/S, at den anvendte værdiansættelse af CyberCity A/S skulle have været øget med minimum 704 mio. kr., og altså mere end 360 %, før Klaus Riskær Pedersens warrants ville have nogen værdi. Den 22. april 2003 afviste likvidator, at Klaus Riskær Pedersen havde grundlag for et krav mod CyberCity Holding: hvorfor jeg under henvisning til aktieselskabslovens 123, stk. 2, skal meddele Dem, at jeg ikke kan anerkende, at De har krav mod Finansieringsselskabet af 1. januar 2000 A/S i likvidation. Såfremt De ønsker at anfægte min afgørelse, må De indbringe spørgsmålet for Skifteretten senest 3 måneder fra afsendelse af denne skrivelse. For den gode ordens skyld citerer jeg aktieselskabslovens 123, stk. 2, der er sålydende: Samme dag den 22. april 2003 afgav likvidator påkrav til Klaus Riskær Pedersen om at overdrage tegningsretterne til boet: As liquidator in the above company I hereby with reference to the Articles of Association, schedule 1, article 5.1., first dot, request on behalf of the company that you sell and transfer your warrants.. at the price defined in article 5.1. (4). Said price has been calculated by the auditor of the company in the enclosed letter dated 16 April 2003 to nil Klaus Riskær Pedersen protesterede i mail af 22. april 2003 imod overdragelsen af tegningsretterne. Klaus Riskær Pedersen gentog, at han ville tage skridt til at anlægge sag, at han ville rejse krav mod likvidator, ligesom han advarede imod at lægge vægt på revisors vurderingsrapport, som han beskrev som fejlbehæftet. Den efterfølgende korrespondance mellem likvidator og Klaus Riskær Pedersen resulterede i, at likvidator den 7. maj 2003 meddelte Klaus Riskær Pedersen, at tegningsretterne var bortfaldet.

12 I en af 14. maj 2003 varslede Klaus Riskær Pedersen på ny sagsanlæg inden proklamafristens udløb. Klaus Riskær Pedersen indbragte imidlertid ikke likvidators afgørelse for skifteretten inden fristens udløb den 22. juli Ved Højesterets dom af 29. maj 2008 er det fastslået, at det krav, som Klaus Riskær Pedersen har rejst under nærværende retssag, ikke i sig selv er bortfaldet, fordi Klaus Riskær Pedersen undlod at forfølge sit hævdede krav mod CyberCity Holding. Likvidationen af CyberCity Holding blev afsluttet pr. 30. december 2003, og selskabet blev opløst samme dag. Det fremgår af det endelige likvidationsregnskab for CyberCity Holding, at egenkapitalen forud for likvidationen havde været negativ med ca. 210 mio. kr. Gældseftergivelsen på ca. 207 mio. kr. medførte, at likvidationen resulterede i et overskud på kr. Likvidationsboets salg af aktierne i CyberCity A/S I et brev af 6. maj 2003 fremsatte Klaus Riskær Pedersen på vegne af en række unavngivne potentielle købere et betinget tilbud om at købe CyberCity Holdings aktier i CyberCity A/S for USD. Af købesummen skulle 43,750 mio. USD betales kontant, men den resterende del 25 mio. USD (3. afdrag i købsaftalen) skulle betales ved, at køber overtog gælden til Fonden ifølge SSP-aftalen. I en af 8. maj 2003 meddelte likvidator, at tilbuddet ville blive forelagt aktionærerne. Likvidator anmodede samtidig om skriftlig dokumentation for, at de pågældende købere var i stand til at opfylde tilbuddet. Den 10. juli 2003 fremsatte selskabet Techno Tree Ltd. (herefter Techno Tree) et betinget tilbud om at købe CyberCity Holdings aktier i CyberCity A/S. Tilbuddet var ligeledes på USD. Klaus Riskær Pedersen var tilknyttet Techno Tree som rådgiver i forbindelse med tilbuddet. I et brev af 22. juli 2003 anmodede likvidator Techno Tree om yderligere oplysninger, herunder om Klaus Riskær Pedersens rolle. Da advokat Jesper Lett var nævnt som rådgiver i tilbuddet fra Techno Tree, forespurgte likvidator i brev af 22. juli 2003 advokat Jesper Lett om validiteten af personerne bag Techno Tree. I brev af 1. august 2003 svarede advokat Jesper Lett, at de tre personer bag tilbuddet efter hans overbevisning allerede var likvidator bekendt, og ellers kunne likvidator let få oplysninger verificeres

13 gennem kilder i den finansielle kreds, samt at Techno Tree var et nyt selskab stiftet til formålet. Deltagerne i konsortiet bag Techno Tree var blevet beskrevet i en pressemeddelelse af 30. juli På en ekstraordinær generalforsamling den 11. september 2003 besluttede aktionærerne at afslå tilbuddet på køb af aktierne fra Techno Tree og at godkende salg til Esplanaden Holding. Aktionærer og bestyrelsesmedlemmer i Esplanaden Holding var i det væsentlige de samme som i CyberCity Holding. Techno Trees advokat Jesper Lett blev orienteret om generalforsamlingens beslutning ved brev af samme dato, den 11. september Der blev indledt forhandlinger mellem CyberCity Holding og Advent og de øvrige aktionærer på den ene side og Fonden på den anden side, som førte til indgåelse af en Contingent Payment Agreement af 11. november Den 9. december 2003 blev salget af CyberCity Holdings aktier i CyberCity A/S til Esplanaden Holding godkendt af generalforsamlingen. Købesummen var aftalt til 241 mio. kr. for aktierne i CyberCity A/S. Beløbet blev bl.a. brugt til at indfri en del af CyberCity Holdings konvertible obligationsgæld, mens resten, ca. 207 mio. kr. blev eftergivet. Som led i salget påtog Esplanaden Holding sig en betinget betalingsforpligtelse på 12,5 mio. USD. over for Fonden med henblik på at frigøre CyberCity Holding for sine forpligtelser i medfør af den oprindelige aktieoverdragelsesaftale vedrørende betaling af den 3. rate på 25 mio. USD. Aftalen var endvidere blevet godkendt af Cisco, som var hovedleverandør til CyberCityA/S, og som havde et ganske betydeligt krav i likvidationsboet. CyberCity A/S blev i foråret 2005 solgt til Sonofon for 1,385 mia. kr. Statsautoriseret revisor Klaus Honoré har i sit brev af 28. januar 2009 redegjort for årsagen til den store forskel mellem værdiansættelsen i 2003 og salgsprisen i Forskellen skyldes dels den generelle markedsudvikling og yderligere kapitalindskud, dels at CyberCity A/S var en strategisk satsning for køber. Øvrige medarbejderes warrants

14 De øvrige medarbejdere, der havde fået tildelt warrants i CyberCity Holding fik ligeledes inddraget deres warrants, hvilket fremgår af en mail af den 7. maj 2003 fra finansdirektør i CyberCity A/S, Roland Andersen, til disse medarbejdere. Dernæst fremgår dette tillige af brev af 3. juli 2003 fra Kurt Skovlund til medarbejderen Kasper Mejlgaard. Af vedtægterne for Esplanaden Holding fremgår i pkt. 4, at generalforsamlingen i selskabet den 30. december 2003 havde besluttet at udstede tegningsretter, der blev tilbudt til medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og aktionærer. Dette blev meddelt medarbejderne i brev af 22. januar 2003, hvorefter medarbejderne blev tildelt tegningsretter i Esplanaden Holdning med tilsvarende andele, som de havde haft i CyberCity Holding. Klaus Riskær Pedersen var ikke omfattet af det nye program. Som eksempel på en warrantholder agreement har Klaus Riskær Pedersen fremlagt den mellem Kasper Mejlgaard og Esplanaden Holding, hvoraf fremgår, at Kasper Mejlgaard accepterede at tegne sig for warrants i Esplanaden Holding. Kasper Mejlgaard blev ved brev af 2. april 2004 kompenseret for sin skattebetaling af de tildelte warrants i CyberCity Holding. I brevet henvises til et brev af 29. juni 200, hvoraf det følger, at CyberCity A/S skal kompensere den skat, Kasper Mejlgaard indbetalte i forbindelse med tildelingen af tidligere warrants. Ved brev af 25. maj 2005 fik Kasper Mejlgaard af bestyrelsen i Esplanaden Holding orientering om, at selskabet den 20. maj 2005 havde truffet beslutning om at sælge selskabet til Telenor, og at han derfor skulle sælge sine warrants til markedskurs. Ved brev af 6. juli 2005 modtog Kasper Mejlgaard orientering om, at værdien pr. warrant var beregnet til 10, kr. Værdiansættelsen, som var foretaget af revisor Klaus Honoré, var beregnet ud fra, at prisen på selskabet ved salg til Telenor var 1,385 mia. kr. Efter regulering af salgsprisen for blandt andet transaktionsomkostninger blev værdien af warrants beregnet ud fra en samlet salgssum på ,472 kr. Regnskaber for CyberCity A/S for 2003 Det fremgår af hoved- og nøgletal (1.000) i årsrapport for CyberCity A/S for 2004, at nettoomsætningen for udgjorde hhv , , , og Dækningsbidraget for udgjorde hhv , , , og

15 EBITDA udgjorde i hhv. (49.804), (56.966), , og Årets resultat for udgjorde hhv. (49.966), ( ), (65.381), (56.493) og (9.869). Der har endvidere været fremlagt et Revised budget proposal P&L 2004 og et budget for 2005 for CyberCity A/S. Det fremgår heraf, at man i 2004 budgetterede med en nettoomsætning på 375 mio. kr. og et EBITDA på 112 mio. kr. I 2005 budgetterede man med en nettoomsætning på 506 mio. kr. og et EBITDA på 164 mio. kr. Det fremgår af pengestrømsopgørelsen i årsrapport for 2004 for CyberCity A/S, at der i 2003 skete en kapitaludvidelse på kr. og i 2004 en kapitaludvidelse på kr. Klaus Riskær Pedersens krav Klaus Riskær Pedersen har gjort gældende, at ansættelsen af værdien på hans warrants ikke var baseret på den reelle markedsværdi. Til støtte herfor har Klaus Riskær Pedersen henvist til pressemeddelelsen af 1. juli 2003 fra CyberCity A/S, hvoraf bl.a. fremgår, at CyberCity A/S har haft et tilfredsstillende resultat og fortsat omsætningsvækst, og at CyberCity A/S har gjort sig klar til opfyldelse af vækstmålsætningen; en fordobling af omsætningen frem mod Klaus Riskær Pedersen har gjort gældende, at annulleringen af hans warrants og gennemførelsen af likvidationen skete med det formål, at undgå at han kunne udnytte sine warrants. Som følge heraf har Klaus Riskær Pedersen som grundlag for opgørelsen af sit krav henvist til værdien af Kasper Mejlgaards warrants. Baseret på oplysningerne om Kasper Mejlgaards warrants har Klaus Riskær Pedersen opgjort sit krav ved at multiplicere antallet af tildelte warrants i CyberCity Holding på med faktor 24,7686, som igen er multipliceret med 10, Klaus Riskær Pedersen har herefter opgjort værdien af sine warrants til kr. Som følge af, at Kasper Mejlgaard blev kompenseret skattemæssigt for sine tildelte warrants, har Klaus Riskær Pedersen opgjort sit krav til kr. svarende til den principale påstand. Klaus Riskær Pedersen var i 2000 blevet beskattet af sine warrants. I 2004 anmodede han SKAT om en ændring heraf, men fik ikke medhold.

16 Klaus Riskær Pedersen udtog stævning den 17. juni 2005 med påstand om betaling af kr. Ved processkrift 1 af 18. december 2008 tog Klaus Riskær Pedersen forbehold for at forhøje sin påstand og henviste til, at der i beregningen ikke var taget stilling til, hvorvidt værdien af hans aktietegningsretter skulle udvandes som følge af de kapitalforhøjelser, der var gennemført i CyberCity Holding efter tildelingen af aktietegningsretterne. Ved processkrift 6 af 17. april 2013 forhøjede Klaus Riskær Pedersen sin påstand med kr. Klaus Riskær Pedersen anmodede om, at der blev foretaget syn og skøn. Den 2. maj 2012 blev statsautoriseret revisor Jan Hetland Møller udmeldt som skønsmand. Ved kendelse af 2. maj 2013 traf Sø- og Handelsretten afgørelse om, at Klaus Riskær Pedersen nu var afskåret fra at gøre synspunktet om skønsmandens inhabilitet gældende, ligesom retten ikke tillod fremlæggelse af en evt. skønserklæring. Retten henviste til, at Klaus Riskær Pedersen i næsten ni måneder undlod at fremme den skønsforretning, som var begæret af ham. Forklaringer Klaus Riskær Pedersen har forklaret, at han er matematisk student og derefter cand. merc. i finansiering og regnskab samt innovation og forretningsudvikling. Den 14. juli 1995 indtrådte han som direktør i selskabet Den glade munk ApS, som ændrede navn til CyberCity A/S. Han investerer ikke i virksomheder, men han har opbygget virksomheder igennem mange år. I august 1995 etablerede han en virksomhed, som skulle give folk adgang til internettet. Han skønnede, at det ville være klogt at gøre denne teknologi tilgængelig for alle. Han havde et kapitalgrundlag på kr., 4 studenter, nogle computeringeniører og nogle personer, som arbejdede gratis i begyndelsen. Der blev aldrig tilført anden kapital, men driften blev finansieret af hovedleverandøren Cisco Systems. Der blev ikke taget andre ejere ind. De fik succes med at positionere sig som udbyder af internet, og de var den eneste private udbyder ved siden af Tele Danmark, Telia og Orange.

17 Forretningen var baseret på ren internetadgang, men i 1999 gik de over til fibernet, hvilket næsten førte til en fordobling af omsætningen. Salget i 2000 var et defensivt salg, da virksomheden fremover ville stå foran et investeringspres for at kunne løfte omsætningen yderligere. Det ville de ikke kunne finansiere uden aktionærer. Da han solgte virksomheden, var der omkring 150 ansatte. Da han modtog henvendelsen fra Advent, kunne Cyber City A/S sagtens overleve, men pengestrømmen fra drift var ikke imponerende. De vil komme til at stå i den situation, at de ikke ville kunne udvikle virksomheden. Forudsætningen for salget var, at der skulle investeres. Det var også årsagen til, at cashflow blev negativt. Der var ikke sat et konkret tal på investeringsbehovet, men han vil vurdere det til ca mio. kr. Han deltog i et møde med Advent, og de gik ind i en forhandlingsproces. Han fandt ikke, at der var behov for ekstern rådgivning, da han selv havde god erfaring med forhandlinger. Fonden indhentede heller ikke ekstern rådgivning, og han forhandlede dermed som direktør for alle interessenter. Advent skønnede, at der var et potentiale fremadrettet og var villig til at tilføre kapital. Der blev gennemført en due diligence og derefter closing. Hele forløbet varede ca. 6 måneder, og salget blev gennemført den 24. marts Det var klart fra starten, at man ville have andre investorer ind, hvilket også var årsagen til, at man startede med at optage konvertible lån. Når der er tale om en virksomhed i vækst, bliver der udelukkende handlet på driftsresultatet. Konkret så man dog også på EBITDA. Hans første pris lå på 100 mio. USD, men Advent fik prisen presset ned til 60 mio. USD, da markedet var presset. Han deltog ikke i budgetlægningen, idet Advent havde datafangst direkte i virksomheden. De lagde derfor selv et 5-årigt budget. Konsulentaftalen og tegningsretsaftalen er dateret samtidig med Closing Memorandum den 24. marts 2000, da det ene dokument var afgørende for det andet. Det var afgørende for Advent, at han underskrev en konkurrenceklausul, som var indgående forhandlet. Han stillede som en forudsætning herfor, at han ville have en andel i virksomheden. Tegningsretsaftalen var helt usædvanlig på grund af størrelsen og de betingelser, der knyttede sig hertil. Såfremt han ikke kunne udnytte sine tegningsrettigheder, var han

18 berettiget til at sælge dem, hvilket er helt usædvanligt. Tegningsretsaftalen indeholdt også en top-up klausul, og den var en del af forhandlingen mellem parterne. Den blev fremlagt og drøftet nøje med bestyrelsen. Det var oprindeligt aftalt, at warrants skulle etableres i driftsselskabet, men han blev spurgt, om det ville være i orden, at warrants blev etableret i holdingselskabet i stedet. Han accepterede det på grund af tillid til køberen. Det var et krav fra hans side, at de resterende warrants skulle gå til ledende medarbejdere i Cyber City A/S. Medarbejdernes warrants var underlagt samme vilkår som hans warrants, idet han dog havde nogle mere omfattende klausuleringer. Tegningsperiode og tegningsbeløb var ens for alle warrants. Bilag 1 til vedtægterne for Cyber City Holding var gældende for samtlige medarbejdere. Med SSP-aftalens punkt 5.3 forpligtede Advent sig til at tilføre kapital til et vist niveau. Ved salget overgik han til at være konsulent. Det er helt sædvanligt, at en køber sætter egne folk ind, og han skulle derfor også indsætte en ny ledelse. Det må være en fejl, at tegningsretsaftalen er forankret i konsulentaftalen. Da konsulentaftalen blev lavet, var der en forventning om, at warrantprogrammet skulle etableres i driftsselskabet. Det skulle have været rettet i konsulentaftalen. Han opfattede ikke de tildelte warrants som betaling for sine konsulentopgaver. De tildelte warrants var alene betaling for hans begrænsninger i forhold til konkurrenceklausulen. Essensen i Conditional Option Agreement var, at man ville sikre sig, at warrantprogrammet kunne annulleres, hvis han ikke overholdt deres aftaler. Konsulentaftalen blev forlænget, da man havde brug for en 3-årig konkurrenceklausul. Lehmann Brothers mente, at han blev sluppet løs alt for tidligt. Han havde et godt forhold til Advent, og han så ingen grund til ikke at være samarbejdsvillig. Han blev ikke orienteret om, at Advent ombyttede deres konvertible løn til nye konvertible lån. Advent har derved handlet i strid med de beskyttelser, som de havde aftalt. Han blev først gjort bekendt med de to nye konvertible lån, da han besøgte John Bernstein i forbindelse med, at de ville annullere hans warrants. Han fik at vide, at Advent havde brug for at omlægge kapitalgrundlaget. Han nævnte, at han havde krav på en betydelig up-side, ligesom han forespurgte om Fonden, som havde 25 mio. USD til gode. Han gik derefter i gang med at lave dataindsamling og ringede ind i virksomheden. Her begyndte det at gå op

19 for ham, hvad der var ved at ske. Han så på vilkårene for de konvertible obligationslån og hæftede sig ved, at lånene løb i 100 år. Som finansakademiker ser han det som et instrument, der skal træde i stedet for egenkapital. Bilag 3 til vedtægterne for CyberCity Holding har ingen relevans i en solvensvurdering. Lånet har ikke en reel værdi på 441 mio. kr. som gældsinstrument, og det er helt udelukket, at nogen ville give 441 mio. kr. for det tilgodehavende. Derfor sendte han et brev til bestyrelsen. Ved likvidationen af City Holding A/S anses aktierne for tabt. Såfremt aktionærerne i stedet for at have taget et tab på 207 mio. kr. havde valgt at indskyde 234 mio. kr., ville tegningskursen være steget fra 189,29 til 356,73. Han gjorde ikke indsigelse mod tilbagetagelsen af sine warrants, da bestyrelsen var berettiget til at vurdere, om målsætningerne var opfyldt. Han hørte første gang om likvidationen primo marts Han modtog ikke noget på skrift herom. Han undrer sig over, at de ikke i denne situation spurgte warrantholderne, om de havde intentioner om at tegne. Virkeligheden er, at det eneste beløb, der er indgået efter likvidationstidspunktet er et beløb på kr., hvorfor hele likviditetsbehovet kunne have været klaret med de tildelte warrants. CyberCity Holding ejede 87 % af aktierne i CyberCity A/S. Esplanaden Holding købte 12 % af aktierne i CyberCity A/S, og det undrer ham, hvordan det kunne lade sig gøre uden at involvere ham som warrantholder. Likvidationen var ikke påkrævet, og han kan ikke forstå, hvorfor der alene blev tilført en investering på i alt 24 mio. kr. efter likvidationen, når de nyindtrædende aktionærer påtog sig at indskyde 93 mio. kr. Når han i brevet til Kurt Skovlund omtalte tallet 234 mio. kr., må det være et tal, som han havde regnet sig frem til. Han modtog ikke en tilbagemelding på sit brev. Likvidator valgte at afskrive nogle betydelige investeringer over 5 år, men han mente samtidig ikke, at det havde nogen betydning for værdiansættelsen, hvilket undrer ham. Man afskriver goodwill på 169 mio. kr., men kunne også have valgt at lade dem stå. Man er som ledelse berettiget til at foretage nedskrivninger, og han har heller ikke kritiseret det.

20 I maj 2003 indgav han en konkursbegæring mod CyberCity Holding, idet han gerne ville have et uafhængigt tilsyn involveret. Konkursbegæringen blev dog afvist af skifteretten. Da meddelelsen om likvidationen kom, drøftede han det straks med Fonden. Der blev indgået en aftale mellem Fonden og Techno Tree, hvorefter de afgav et bud på 68,75 mio. USD. De 43 mio. USD skulle komme fra Techno Tree, og resten skulle komme ved, at Fonden fjernede sit krav på 25. mio. USD. I den proces var det afgørende, at de kunne få Fonden med. De afgav ikke et tilbud på at købe CyberCity Holding, men på at købe CyberCity aktier, idet hans warrants dermed igen ville få en værdi. Hans rolle var alene at redde sine warrants. Investorerne i CyberCity Holding var bekendt med, hvem der stod bag Techno Tree, men det er muligt, at likvidator ikke var bekendt med det. Det var Techno Tree, som fremsatte tilbuddet, og de var repræsenteret af advokat Jesper Lett. Han kender ikke detaljerne omkring forløbet efter tilbuddets fremsættelse, men det er hans indtryk, at man i likvidationsboet satte tempoet ned. Da han skrev brevet til likvidator den 6. maj 2003, havde han modtaget meddelelsen om, at hans warrants ville blive annulleret. Han havde dog ikke indtryk af, at man havde annulleret de øvrige medarbejderes warrants. Den 7. maj 2003 skrev Roland Andersen ud til de øvrige medarbejdere. Det drejede sig om at få hans warrants annulleret, hvilket også nødvendiggjorde en annullering af de øvrige medarbejderes warrants. Af samme årsag oprettede de et nyt warrantprogram for de øvrige medarbejdere. Da han solgte CyberCity A/S i marts 2000, var købesummen 60 mio. USD, og i marts 2005 lød købesummen på 1,3 mia. kr. Det er svært at sige, hvad prisen helt præcist burde have været, men man kan have indikationer på det. Han ville kunne forstå beslutningen om likvidation, hvis selskabet havde haft dårlige driftsresultater, pres fra kreditorer osv., men dette var ikke tilfældet. Omsætningen var mere end fordoblet fra 1999 til 2003, cashflow var øget i 2003, ligesom EBITDA viste positivt resultat for Deloitte gjorde ikke så meget andet end at tage udgangspunkt i bestyrelsens kurs. Bestyrelsen havde truffet beslutning om at lægge sig fast på den af KPMG anvendte kurs. KPMG har i deres rapporter taget så mange forbehold, at de ikke kan anvendes til ret meget.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 1. oktober 2013 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (Advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S) 2)

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. juni 2015 Sag 280/2013 (2. afdeling) Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S), 2) Advent International

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato:

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2004 Rettede emissioner i indfrier gæld for en række datterselskaber, ved udstedelse af aktier i. Endvidere konverteres et ansvarligt lån fra Gaardboe Holding ApS samt gæld til

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 21. april 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 150 Side 1 af 18 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ikke grundlag for at anse 3 aktionærer i et likvideret

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere