Akustik & otoneurologi undersøgelsesmetoder. Akustiske undersøgelser. Lyd & hørelse. Amplitude (db) ms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akustik & otoneurologi undersøgelsesmetoder. Akustiske undersøgelser. Lyd & hørelse. Amplitude (db) ms"

Transkript

1 Akustik & otoneurologi undersøgelsesmetoder Jacob HjelleTauris, Afdelingslæge, lektor, PhD Øre-næse-halsafdeling H 1 Akustiske undersøgelser 2 Lyd & hørelse Lyd er mekaniske svingninger, der opstår når en lydkilde frembringer hurtige trykvariationer i luften, der spreder sig i form af trykbølger (lydbølger), som opfanges af vores ører og via høresansen transformeres til en sanseoplevelse. En lyd (ren tone) er karakteriseret ved sin: Frekvens (Hz), (f = c / λ)* Intensitet (db) Varighed (ms) Amplitude (db) ms λ *) c = lydens hastighed i luft 3 1

2 Lydintensitet (db) Lydstyrke måles i decibel (db). Decibelskalaen er logaritmisk og et relativt mål for lydstyrke (intensitet), hvis referenceværdi (0 db) er det lydtryk en normalthørende netop er i stand til at opfatte som lyd. Man skelner mellem: SPL (Sound Pressure Level). 0 db SPL repræsenterer et fysisk lydtryk på 20µPascal ved 1000Hz. HL (Hearing Level). 0 db HL er den internationale standard, der tager hensyn til det faktum, at ørets lydfølsomhed er frekvensafhængig. => anvendes ved audiometri! 4 db 0 20 Humane hørelses dynamikområde Musik Tale Hz 4000 (maksimal hørelse) 5 Lydenergien Den omdannes kinetisk Trommehinden overføres energi til Trykbølger fra kinetisk omdannes trommehinden sættes energi opfanges i frekvensspecifikke til i elektrisk perilymfen, til i stapesfodpladen det energi ydre der øre bevægelser (nerveimpulser) som en via bølge knoglekæden propagerer op igennem cochlea (frekvensafhængig maksimal amplitude) 2

3 Afferente akustiske baner til CNS 7 Man lytter med øret, men man hører med hjernen! 8 Hørelse og høretab Øregang Mellemøre Indre øre Hjernestamme Cerebrum Hørecenter Ørets akustiske funktion er kompleks og lydens vej til hørecortex er lang. Dermed talrige potentielle årsager til høretab med vidt forskellig ætiologi. Succesfuld behandling er stærkt afhængig af en præcis diagnose. Derfor er der udviklet en lang række diagnostiske redskaber til både kategorisering og til kvantificering af høretab. 9 3

4 Diagnostiske redskaber Otomikroskopi Stemmegaffelprøver Tone- / taleaudiometri Impedansaudiometri (tympanometri) Elektrofysiologiske målinger: OAE otoakustiske emissioner ABR hjernestammeaudiometri EcochG elektrocochleografi Billeddiagnostik (CT, MR, PET) 10 Oto(mikro)skopi Det lydledende apparat: Ydre øre Øregang Trommehinde Mellemøre Undersøges med: Otoskop Otomikroskop 11 Hørenedsættelse Konduktivt Øregang (lydledningstab) Trommehinde Mellemøre Perceptivt Cochlea (sensori-neuralt tab) Retrocochleært Blandet 12 4

5 Stemmegaffelprøver Rinne Weber 13 Stemmegaffelprøver Rinne Sammenligner hørelsen for luftledning >< benledning (detekterer forskelle mellem konduktion og perception 20 db) positiv normal hørelse / perceptivt negativ konduktivt (>20dB) / svært perceptivt (overhøring!) Weber Supplement til Rinne (afslører falsk negativ rinne) (detekterer forskelle i høretærskel mellem de to ører 5 db) midtstillet normal hørelse lateraliseret ipsilaterale øre ved konduktivt kontralaterale øre ved perceptivt Men pas på central korrektion mv! 14 Toneaudiometri Luftledning Mellemørets hørelse (konduktion) Trommehindens hørelse Øregangens hørelse Benledning Indre øres hørelse (perception) Retrocochleære hørelse Air-bone gab Tærskelforskel: luftledning benledning (luftledningen er aldrig bedre end benledningen!) TC Gennemsnitlige høretærskel for talefrekvenserne (threshold carhart) (500Hz, 1000Hz, 2000Hz) 15 5

6 Taleaudiometri TI (SRT): (threshold intelligibility) Laveste tærskel hvorved minimum 50% af en række talord høres DL Diskriminationstab (procentdel af 25 ord der (discrimination loss) præsenteres for den undersøgte (40dB over høretærsklen), som vedkommende ikke kan høre) - Udtryk for kvalitativ hørenedsættelse! Kvalitativ hørenedsættelse skyldes nedsat evne til spektral (frekvens) og temporal diskrimination af akustiske input, og giver særligt problemer ved samtaler med baggrundstøj. DL øges jo længere retrocochleært årsagen til høretabet sidder 16 Århus Sygehus Nr. Audiogram! Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Normal hørelse Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 17 Århus Sygehus Nr. Normalt audiogram! Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 18 6

7 Dobbeltsidigt! perceptivt høretab!! Presbyacusis!! Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 19 Dobbeltsidigt! høretab med dip! ved 4000Hz!! Støjskade!! Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 20 Højresidigt moderat! konduktivt høretab!! Sekretorisk otit!! Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Air-bone gap Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 21 7

8 Venstresidigt perceptivt høretab i diskanten AG ototoxicitet? Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 22 Asymmetrisk! perceptivt høretab!! Acusticus neurinom!! Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 23 Højresidigt! konduktivt høretab!! Fractura traumatica! ossis stapedii dxt!! Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Air-bone gap Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 24 8

9 Fysiologiske målinger af ørets funktion Tone- og taleaudiometri kræver, at den undersøgte koopererer til undersøgelsen og evner at respondere på opfattede stimuli. Derfor uegnet til undersøgelse af: Børn (under 4-5 år) >< legeaudiometri Udviklingshæmmede Komatøse patienter etc. Fysiologiske objektive målinger kan anvendes til at undersøge den funktionelle integritet af specifikke signal generatorer langs de akustiske baner, og dermed til lokalisation af funktionelle læsioner, snarere end til undersøgelse af hørelsen: Impedansaudiometri tympanometri og stapediusrefleksmåling OAE otoakustiske emissioner Elektrofysiologiske tests EcochG elektrocochleografi ABR auditory brainstem responses ASSR auditory steady-state responses 25 Fysiologiske målinger af ørets funktion Mellemøre Tympanometri Stapediusreflekser Indre øre OAE (ydre hårceller) EcochG Stapediusreflekser Hørenerve og hjernestamme ABR ASSR (EcochG) Stapediusreflekser (refleksbuen) 26 Impedansaudiometri Den danske ørelæge Otto Metz pionerarbejde i 1930 erne med den acustiske impedansbro (disputats 1946) dannede grundlaget for impedansaudiometriens udvikling. Det danske firma Madsen Electronic producerede i 1960 erne verdens første impedansaudiometer. Impedansaudiometriens principper anvendes i dag ved tympanometri og stapediusrefleksmålinger Tympanometeret er et uundværligt instrument for såvel ørelæger som praktiserende læger. Otto Metz 27 9

10 Tympanometri Tympanometri er en elektroakustisk måling af impedansen (modstanden eller stivheden) i øregangen, trommehinden, øreknoglerne og mellemøret. Tympanometri er en pålidelig metode til at påvise væske i mellemøret og til at undersøge hvorvidt, der er overtryk eller undertryk i mellemøret. Undersøgelsen udføres ved hjælp af et tympanometer. Resultatet aftegnes i et tympanogram. Kurverne inddeles efter Fiellau-Nikolajsens modificerede udgave af Jergers klassifikation i 4 typer (A, B, C1 og C2) afhængigt af kurvernes udseende. 28 Tympanometri 1) Højttaler (220 Hz måletone) 2) Mikrofon (lydregistrering) 3) Luftpumpe (inkl. manometer) Compliance: vol / p Øregangens Mikrofonen Højttaleren volumen registrerer tilfører kan ændres øregangen det af måletonen ved en at ændre 226 fremkaldte Hz trykket måletone. i lydtryk. øregangen. Dette Denne afhænger ændring af er øregangsvolumen proportional med og trommehindens compliance. 29 Tympanometri Ved at registrere det af måletonen fremkaldte lydtryk over en serie af forskellige øregangstryk kan ørets akustiske impedans beregnes og afbildes i et tympanogram. Af praktiske årsager anvendes compliance (reciprokke værdi af impedansen). Impedansen er minimal (compliance maksimal) når: P øregang = P mellemøre Compliance udtrykkes ofte som ækvivalensvolumen ml / mmho dapa / mm H 2o 30 10

11 Tympanometri Indikationer: Diagnosticering af SOM - ved dårlig hørelse, lette øresmerter og/eller påvirket trivsel - risikofaktorer: alder <5 år, hyppige ØLI, allergisk disp, læbeganespalte, immundefekter mv. Kontrol af diagnosticeret SOM Kontrol efter AOM (mange SOM i efterforløbet af AOM) Profylaktisk udredning (børneundersøgelser) NB: mange asymptomatiske! 31 Tympanometri ml Type A Tydeligt identificerbart toppunkt Toppunktets beliggenhed: -100 X dapa Tolkning: Normalt luftfyldt mellemøre (Kontrol ikke nødvendigt). 32 Tympanometri ml dapa Type B Flad kurve (intet toppunkt) Tolkning: Væske i mellemøret (90% sikkerhed) (kontrol efter 1 mdr. => følges i 3 mdr. => Henvises til otolog ved uændret B kurve) Ses ved: SOM og AOM (evt. let overtryk). OBS! Trommehindeperforation (flad kurve + stort volumen) Udtamponeret øregang (flad kurve + lille volumen) 33 11

12 Tympanometri ml dapa Type C1 Toppunktets beliggenhed: -200 X -100 Tolkning: Dårligt ventileret mellemøre (let undertryk) (kontrol oftest unødvendigt, som regel et luftfyldt mellemøre). Ses ved: Let forkølelse 34 Tympanometri ml dapa Type C2 Toppunktets beliggenhed: X -200 Tolkning: Dårligt ventileret mellemøre (stort undertryk) (kontrol efter 1 mdr., ofte en blanding af luft og væske i mellemøret => følges 6 mdr. => henvises til otolog (før ved komplikationer). Ses ved: Forkølelse eller i rekonvalescensfasen efter SOM eller AOM 35 Tympanometri ml dapa Type D (uofficiel type) A kurve med ekstra højt toppunkt Tolkning: Normalt luftfyldt mellemøre, MEN med påfaldende stor compliance Ses ved: Trommehindeatrofi Knoglekædeluksation 36 12

13 Stapediusrefleksundersøgelse Stapediusrefleksen udløses hos normalthørende ved lydstimuli på 75-90dB og består af en reflektorisk kontraktion af m. stapedius bilateralt => forøgelse af trommehindens akustiske impedans. Refleks Højre øre Ventre øre hø kontralateral stimulus probe ve kontralateral probe stimulus hø ipsilateral ve ipsilateral stimulus + probe stimulus + probe I praksis stimuleres ofte i det ene øre, mens impedansændringen måles i det andet (kontralaterale) øre. Ipsilateral reflekspåvisning er også mulig. NB! Den ipsilaterale reflekstærskel ligger ca. 10dB lavere end den kontralaterale m. stapedius 37 Stapediusrefleksbuen N. olivaris superior dxt N. olivaris superior sin N. cochlearis ventr. dxt N. facialis dxt N. facialis sin N. cochlearis ventr. sin VIII VII* VII* VIII cochlea dxt m. stapedius dxt m. stapedius sin. cochlea sin 38 *) n. stapedius (3. stykke af canalis facialis) Klinisk anvendelse: Stapediusrefleksundersøgelse Bevarede reflekser giver vigtige informationer: Efferente refleksbue : (øret refleksen måles i) Refleks udelukker stapes fiksation eller andre lidelser i knoglekæden (dog ikke fraktur i crura stapedis). Facialisparese niveaubestemmelse Afferente refleksbue: Refleks afslører psykogen døvhed og simulation (øret lyden sendes ind i) Påvisning af recruitment a.m. Metz 39 13

14 Recruitment! a.m. Metz!! Cochleært høretab!! Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Forventet afstand: 75dB Målt afstand: 30dB Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 40 Stapediusrefleksen Stapediusrefleksens fysiologiske funktion: - Beskyttelse mod støjskade? - Nej ms latenstid for aktivering af kontraktion => ingen beskyttelse mod impulslyd Kontraktion kun betydning for lavfrekvente lyde => ingen dæmpning af lyde >1kHz - Modvirke kraftige lavfrekvente vokallydes maskering af svage højfrekvente lyde? - Modvirke lydforvrængning ved høje lydtryk? - Ny teori Sammenpresning af incudo-stapedial leddet ved samtidig kontraktion af m. stapedius og m. tensor tympani medfører dæmpet vibration mellem ledfladerne m. tensor tympani m. stapedius 41 Otoneurologiske undersøgelser 42 14

15 Otoneurologisk undersøgelse Formål: Undersøge for neurologiske deficit i hoved-halsområdet samt ved fund af neurologiske udfald, at afgøre hvorvidt nervelæsionen skyldes skade på det perifere nervesystem (PNS) eller det centrale nervesystem (CNS). Særligt relevant i forbindelse med udredning af patienter med: - Ansigtslammelse - Svimmelhed 43 Otoneurologisk undersøgelse Den otoneurologiske undersøgelse omfatter undersøgelse af: Kranienerver (screening) Koordination Ligevægtssansen 44 Kranienerver (klassifikation) Sensoriske Motoriske Blandede n. olfactorius (I) n. oculomotorius (III) n. trigeminus (V) n. opticus (II) n. trochlearis (IV) n. facialis (VII) n. vestibulocochearis (VIII) n. abducens (VI) n. glossopharyngeus (IX) n. accessorius (XI) n. vagus (X) n. hypoglossus (XII) 45 15

16 Funktion: Lugtesans Læsion: Hyposmi (anosmi) Kranienerver n. olfactorius (I) Undersøgelse: pt. med lukkede øjne - hver side for sig grov kvalitativ test >< evoked respons olfactometry Undersøges ikke rutinemæssigt Duftstoffer Kn I Kn V Kaffe + - Vanilje + - Lavendel + - Kanel + - Terpentin + + Pebermynte + - Kamfer + + Formaldehyd + + Ammoniak - + OBS: Nasal hævelse eller obstruktion er hyppige årsager til anosmi. Sjældnere årsager: hovedtraumer, intrakranielle tumores, CNS infektioner 46 Funktion: Synssans Kranienerver n. opticus (II) Læsion: Nedsat synsstyrke / synsfelt Undersøgelse: pt. med ene øje tildækket Synsstyrke: grov test - fingertælling (1m) Snellens tavle Synsfelt: synsfeltsundersøgelse (1/2m, øjenkontakt, 45/135/225/315 finger periferi => centrum, undersøgerens synsfelt fungerer som kontrol ) 47 Kranienerver n. oculomotorius (III), n. trochlearis (IV), n. abducens (VI) Funktion: Øjenbevægelser, øjenakser, pupil reaktioner Læsion: Øjenmuskelparese, diplopi, nedsat pupilreaktion Undersøgelse: pupiller: størrelse, form, reaktion for lys øjenaksers parallelitet ved syn fremad øjenmotilitet (dobbelt H konfiguration) nystagmus se n. vestibulocochlearis (VIII) 48 16

17 Funktion: Ansigtssensitivitet Kranienerver n. trigeminus (V) Læsion: Facial anæstesi Undersøgelse: Sensitivitet for berøring, smerte og temperatur 49 Kranienerver n. trigeminus (V) Funktion: Tyggemuskulatur, cornearefleks Læsion: Tyggemuskelatrofi, cornearefleks Undersøgelse: Cornearefleks (vat) Tykkemuskler (inspektion, palpation) m. masseter m. temporalis OBS: Ophævet cornearefleks ses også ved skade på n. facialis (VII) som innerverer øjenlukkemusklerne, og hos pt. der anvender kontaktlinser. 50 Funktion: Mimisk ansigtsmuskulatur Kranienerver n. facialis (VII) Læsion: Ansigtslammelse Undersøgelse: Ansigtsmimik hviletonus kontraktion 51 17

18 Kranienerver n. facialis (VII) Funktion: Stapediusrefleks, tåreproduktion, spytsekretion (gl. submandibularis og gl. sublingualis), smagssans forreste 2/3 af tungen. Læsion: Stapediusrefleks, hyperacusis, smagssans ant. 2/3 tunge, mundtørhed, tåreproduktion Undersøgelse: Impedansaudiometri (m. stapedius) Tåreproduktion (Schirmers test) Smagstest pt. m. udstrakt tunge, smagsgenkendelse < 1 minut surt/sødt/salt/bittert/umami AU 52 UNIVERSITET Kranienerver n. vestibulocochlearis (VIII) Funktion: Hørelse, ligevægtssans Læsion: Hypacusis (anacusis), vertigo, nystagmus, dysequillibrium. Undersøgelse: Hviske- talestemmeprøve Stemmegaffelprøver Audiometri (tone, tale, impedans) Vestibulær undersøgelser Nystagmus (BBB) Head-shake test Impulstest Rombergs test Unterbergs step test Dix-Hallpikes test etc. AU 53 UNIVERSITET Kranienerver n. glossopharyngeus (IX) Funktion: Synkefunktion, svælgsensitivitet, spytproduktion (gl. parotis), smagssans bageste 1/3 af tungen, Læsion: Dysfagi, tab af svælgrefleks, let mundtørhed, smagssans post. 1/3 tunge Undersøgelse: Svælgsensitivitet (oropharynx) Svælgsrefleks (afferente del) Synkefunktion (+ Kn X) Smagstest m. stylopharyngeus AU 54 UNIVERSITET 18

19 Kranienerver n. vagus (X) Funktion: Synkefunktion, smagssans tungerod, stemmelæbers bevægelighed. Læsion: Dysfagi, svælgrefleks, dysartri, hæshed, hostekraft, respirationsbesvær Undersøgelse: Ganesejl signe de rideau Svælgrefleks (efferente del) Synkefunktion (+ Kn IX) Hosterefleks (øregang) Indirekte laryngoskopi Stroboskopi og stemmeanalyse 55 Funktion: Hoveddrejning, skulderløft. Kranienerver n. accessorius (XI) Læsion: Muskelsvaghed ved hoveddrejning og skulderløft, scapula alatae Undersøgelse: Hoveddrejning og skulderløft mod modstand m. sternocleidomastoideus m. trapezius m. serratus anterior Inspektion af skulderbladene 56 Funktion: Bevægelse af tungen Kranienerver n. hypoglossus (XII) Læsion: Muskelatrofi, tungedeviation, involuntære bevægelser Undersøgelse: Inspektion atrofi, deviation, fascikulationer, tremor Tungebevægelse 57 19

20 Koordination Otoneurologiske koordinationsundersøgelser: Finger-næse (FN) forsøg Finger-næse-finger (FNF) forsøg Undersøgelse for smooth persuit og sakkader Undersøgelse for dysdiadokinese 58 Finger-næse (FN) forsøg 59 Finger-næse (FN) forsøg Formål: Undersøgelse for ataksi, dysmetri og intentionstremor Udførelse: Patienten lukker øjnene og strækker armene ud til siden På opfordring føres hhv. højre og venstre pegefinger ind på næsetippen Bevægelsen vurderes i forhold til hastighed og specielt præcision Eventuel ataxi, dysmetri (forbipegning) og intentionstremor noteres. Tolkning: Ataksi ses ved cerebellare lidelser uanset om øjnene er åbne eller lukkede, mens ataksi som følge af proprioceptiv defekt mindskes eller forsvinder når øjnene åbnes. Dysmetri ses ved påvirkning af såvel vestibulærapparatet som cerebellum og proprioceptionssansen

21 Finger-næse-finger (FNF) forsøg 61 Finger-næse-finger (FNF) forsøg Formål: Undersøgelse for ataksi, dysmetri og intentionstremor Udførelse: Patienten opfordres til skiftevis at flytte sin pegefinger fra undersøgerens pegefinder til sin egen næsetip og tilbage igen. Undersøgeren flytter evt. sin pegefinger hver gang patienten rør sin egen næse. Eventuel ataxi, dysmetri (forbipegning) og intentionstremor noteres. Tolkning: FNF-forsøget er en god undersøgelse til påvisning af vestibulær dysmetri. 62 Smooth persuit og sakkader 63 21

22 Smooth persuit og sakkader Formål: Undersøgelse for smooth persuit og sakkader Udførelse: Pt. opfordres til at følge undersøgerens finger med øjnene, idet denne føres gennem synsfeltet i en glat langsom bevægelse (1m fra patientens øjne). Der observeres for evnen til smooth persuit. Herefter testes evnen til udførelse af voluntære hurtige præcise sakkader med øjnene, idet pt. skiftevis retter blikket mod undersøgerens finger og næse. Tolkning: Smooth persuit er evnen til at udføre langsomme voluntære øjenbevægelser, der sikrer visus på fovea. Denne evne er ofte kompromitteret ved cerebellar skade. Voluntære sakkader styres af input fra frontalcortex, cerebellum, visuelle centre og vestibulærapparatet. 64 Undersøgelse for dysdiadokokinese 65 Undersøgelse for dysdiadokokinese Formål: Undersøgelse for dysdiadokokinese Udførelse: Pt. holder højre arm frem og placerer ventre håndflade på underarmen Herefter udføres hurtige alternerende pronations-supinations bevægelser med venstre hånd på højre underarm. Der observeres for asynergi (tendens til opløsning af bevægelserne i deres enkelte komponenter. Tolkning: Grove langsomme dekomponerede bevægelser tyder på cerebellar affektion 66 22

23 Ligevægtssansen Otoneurologiske bed-side undersøgelser af ligevægtssansen: Undersøgelse for nystagmus (spontan / blikretning) Head-shake test Hennebergs prøve Impulstest Rombergs test Unterbergers step test Dix-Hallpikes test 67 Spontan- og blikretningnystagmus 68 Spontan- og blikretningsnystagmus Nystagmus er ufrivillige rytmiske øjenbevægelser, ofte med alternerende langsom bevægelse i én retning efterfulgt af hurtig (korrigerende) bevægelse i modsatte retning. Nystagmus retning angives efter den hurtige bevægelses retning Ved undersøgelse for nystagmus anvendes Bartels briller (forstørrer bulbus oculi, eliminerer mulighed for at fiksere med øjnene) Vestibulær nystagmus: Spontannystagmus uprovokeret tilstede Blikretningsnystagmus latent spontannystagmus Positionsnystagmus bestemte hovedpositioner Pressorisk nystagmus labyrint fistel Non-vestibulær nystagmus 69 23

24 Spontan- og blikretningsnystagmus Unidirektionel nystagmus understøtter mistanken om et fokus i det indre øre - intensiveres ved blikretning mod raske side (hurtig fase) - aftager ved blikretning mod syge side (langsom fase) Unidirektionel nystagmus kan også ses ved hjernestammeaffektion, i så fald oftest sammen med andre symptomer fra hjernestammen. Skiftende blikretningsnystagmus ses ved cerebellar affektion - blikretning mod højre => højreslående nystagmus - blikretning mod venstre => venstreslående nystagmus 70 Head-shake test 71 Formål: Undersøgelse for vestibulær asymmetri Head-shake test Udførelse: Der anvendes Bartels briller Patientens hoved rystes i horisontalplanet 10 sekunder (2Hz) Der observeres for nystagmus Tolkning: Head-shake induceret nystagmus tyder på asymmetrisk vestibulærfunktion (forstærker ofte spontannystagmus) 72 24

25 Hennebergs prøve (fisteltest) 73 Hennebergs prøve (fisteltest) Formål: Undersøgelse for tryk-induceret (pressorisk) nystagmus Udførelse: Der anvendes Bartels briller Et let jævnt tryk appliceres på tragus foran øregangen, hvorved øregangstrykket øges. Udføres på højre og venstre side separat. Der observeres for fremprovokeret nystagmus Tolkning: Tryk-induceret nystagmus tyder på labyrint fistel eller dehiscens Pressorisk nystagmus kan også fremkaldes ved Valsalvas manøvre og pneumatoskopi med Siegles tragt. 74 Impulstest 75 25

26 Impulstest Formål: Undersøgelse af den vestibulo-okulære-refleks (VOR) Opretholder (stabiliserer) synsfeltet, som orientereres centralt på retina under hovedbevægelser, idet øjnene med millisekunders responstid orienteres i modsatte retning af hovedbevægelserne i alle planer. Beror på kontinuerlig impulsændring fra buegangene i vestibulærapparatet ved hovedbevægelse excitation inhibition (UFL 173/40 S. Hansen et al.) Udførelse: Der anvendes ikke Bartels briller - pt. fikserer blikket på undersøgerens næse Der udføres hurtige rykvise hovedbevægelser i patientens bueganges planer 76 Udførelse fortsat Impulstest Udgangsposition Hovedbevægelse Tester 30 hø. i horisontalplanet 30 ve-rotation i horisontalplanet ve. laterale buegang 30 ve. i horisontalplanet 30 hø-rotation i horisontalplanet hø. laterale buegang 30 hø. i horisontalplanet 30 extension i vertikalplanet hø. posteriore buegang 30 hø. i horisontalplanet 30 fleksion i vertikalplanet ve. anteriore buegang 30 ve. i horisontalplanet 30 extension i vertikalplanet ve. posteriore buegang 30 ve. i horisontalplanet 30 fleksion i vertikalplanet hø. anteriore buegang Tolkning: Ved intakt VOR ses ingen korrektionssakkader af øjnene NB: Vigtigste test til at skelne perifere fra centrale årsager til akut vertigo, specielt vestibulær neurit (patologisk VOR) >< cerebellar apopleksi (intakt VOR). 77 Rombergs test 78 26

27 Rombergs test Formål: Undersøgelse for postural stabilitet (proprioceptiv funktion) Opretholde af balance: Vestibulærsystemet, synet og proprioceptionssansen varetager tilsammen den statiske og dynamiske spatielle orientering samt bevægelses- og stillingskontrol. Sanserne kan i et vist omfang kompensere for hinanden Udførelse: Pt. rejser sig op med samlede ben og lukker herefter øjnene Der observeres for postural stabilitet, herunder vaklen samt eventuel sidespecifik faldtendens Pt. skal kunne stå i flere minutter 79 Rombergs test Tolkning: Vestibulær affektion m. nystagmus => Cerebellare lidelser => Faldtendens i langsomme fases retning, dvs. mod den syge side. Negativ (svagt positiv) Rombergs test. Udvidelser til Rombergs test: Tandem Romberg Romberg hvor pt. har den ene fod foran den anden Pt. skal kunne stå sådan ca. 1 minut. Sharpened Romberg Tandem Romberg hvor pt. kigger op i loftet OBS: Patienter med akut monosymptomatisk svimmelhed uden nystagmus og med normal Rombergs test, har sjældent en større akut læsion hverken i det indre øre (vestibuærapparat) eller centralt (CNS). 80 Unterbergers step test 81 27

28 Unterbergers step test Formål: Undersøgelse for tab af vestibulærfunktion (mere specifik end Rombergs test) Udførelse: Pt. rejser sig op, rækker armene ud og lukker øjnene. Pt. spadserer herefter på stedet med høje knæløft (ca. 20 sekunder) Der observeres for om pt. roterer om sin egen vertikale akse. Tolkning: Ved vestibulær hypofunktion vil patienten roterer mod den syge side 82 Dix-Hallpikes test 83 Dix-Hallpikes test Formål: Undersøgelse for øresten (otolitter) i de posteriore buegange Udførelse: Der anvendes Bartels briller med pt. siddende på et undersøgelsesleje. Pt. drejer hovedet til siden og læner sig bagover til liggende stilling med hovedet 30 under horisontalplanet. Der observeres for torsionel nystagmus - obs. latenstid! Pt. sætter sig op, hvorefter der på ny observeres for nystagmus. Testen gentages med patientens hoved drejet til den modsatte side

29 Dix-Hallpikes test Tolkning: Torsionel nystagmus i liggende stilling tyder på mobile øresten i den pågældende posteriore buegang, mens torsionel nystagmus efter returnering til siddende stilling tyder på forekomst af ikke-reponerede øresten i på pågældende buegang. Torsionel nystagmus ved øresten opstår efter en vis latenstid (5-10 sekunder) og vedvarer i sekunder, hvorefter den udtrættes og forsvinder. Dix-Hallpikes test er positiv ved benign paroxysmal positionel vertigo (BPPV). BPPV behandles med Epleys manøvre

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT18 OTONEUROLOGISK UNDERSØGELSE FÆRDIGHEDSTRÆNING

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT18 OTONEUROLOGISK UNDERSØGELSE FÆRDIGHEDSTRÆNING OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT18 OTONEUROLOGISK UNDERSØGELSE FÆRDIGHEDSTRÆNING FORORD Dette hæfte beskriver den otoneurologiske undersøgelsesteknik i ord og billeder. Hæftet er udarbejdet

Læs mere

y = f(x) y = output x = input

y = f(x) y = output x = input Funktion = f Indre øre og svimmelhed: otoneurologisk udredning ørelægens perspektiv Søren Vesterhauge y = f(x) y = output x = input Funktion = f Balancesystemet Hypofunktion = hypoexibilitet = parese/paralyse

Læs mere

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Tympanometri 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Typanometri 65år, speciallæge i oto, rhino laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Ass. speciallæge ansat 2009. Klinisk uddannet

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS ADJUNKT, LÆGE, PH.D. INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AFDELING H SHOSPITAL VESTIBULÆRE SYGDOMME Opbygning af vestibulærapparatet Hyppigste

Læs mere

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital DEN AKUT SVIMLE PATIENT Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital SVIMMELHEDS- AMBULATORIUM SVIMMELHED ER HYPPIGT LIVSTIDS-PRÆVALENS 30 % UDGØR

Læs mere

Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri.

Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri. Standardiseret rapportering af audiometriske test Denne afrapportering omfatter: Rentoneaudiometri - Luftledning Rentoneaudiometri - Taleaudiometri - SRT Taleaudiometri - DS/DL Tympanometri - Impedansmåling/refleksmåling

Læs mere

Ørelidelser i praksis

Ørelidelser i praksis Ørelidelser i praksis Jesper Lillesø Spec. læge Almen medicin Formål Gennemgå de lidelse som er relevante for sygeplejersker ved selvstændige konsultationer+ telefonvisitation i almen praksis Praktisk

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005

Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005 Arbejdsskadestyrelsen 15. juni 2009 3. udgave Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Afgrænsning...4 3. Lovgrundlag...4

Læs mere

Notat om fastsættelse af varigt mén i høresager efter langvarig udsættelse for støj

Notat om fastsættelse af varigt mén i høresager efter langvarig udsættelse for støj 10. september 2010 Notat om fastsættelse af varigt mén i høresager efter langvarig udsættelse for støj 1. Indledning... 1 2. Den selvvurderede høre- og kommunikationsevne... 3 2.1. Hvordan udfylder speciallægen

Læs mere

Lidt anatomi. Lidt mere anatomi. Endnu mere anatomi. Buegange, øresten og svimmelhed (Benign Paroxysmal Positionel Svimmelhed)

Lidt anatomi. Lidt mere anatomi. Endnu mere anatomi. Buegange, øresten og svimmelhed (Benign Paroxysmal Positionel Svimmelhed) Lidt anatomi Buegange, øresten og svimmelhed (Benign Paroxysmal Positionel Svimmelhed) Søren Vesterhauge Lidt mere anatomi Virkeligheden er ikke så geometrisk! Endnu mere anatomi Den rumlige orientering

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag.

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. ATV-møde 22.05.13 Widex Ture Andersen Overlæge. Audiologisk afd. OUH Lektor. Klinisk Institut. Syddansk Universitet 1 Oversigt:

Læs mere

Balanceorganet og svimmelhed

Balanceorganet og svimmelhed Balanceorganet og svimmelhed For at kunne stå og gå er vi afhængige af informationer fra synet, balanceorganet og fra hudens, leddenes og musklernes proprioceptorer (1). Alle disse informationer kommer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF MUND OG SVÆLG side 1 af 7

UNDERSØGELSE AF MUND OG SVÆLG side 1 af 7 UNDERSØGELSE AF MUND OG SVÆLG Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af KOMMUNIKATIVE FUNKTIONER Verbal kommunikation Normal Dysartri Impressiv afasi Ekspressiv afasi Perseveration Sikker ja/nej-kommunikation Nonverbal

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv opbygningen af en typisk nervecelle 2. Mange nervecelleudløbere er omgivet af en myelinskede. Redegør for hvilken funktion denne myelinskede har. Hvad er navnet

Læs mere

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition Dansk Selskab for Vestibulogi Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi Fagområdet vestibulogi varetages af Dansk Selskab for Vestibulogi (DSFV) der hører under specialeselskabet Dansk Selskab for Otolaryngologi

Læs mere

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse TABEL 1: Hyppigheden af AP og PD fremgår af tabel 1: Parkinsons syge MSA PSP CBD Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse Ca 15/10 5 ~ 450 nye /år 3.0 /10 5 ~ 55 nye /år 5.3 /10 5 ~ 97 nye / år 0.92/10

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

DIT BARNS HØRELSE EN omfattende guide TIL forældre om HØRELSE og HØRETAB www.widex.dk DIT BARNS HØRELSE www.widex.dk WIDEX

DIT BARNS HØRELSE EN omfattende guide TIL forældre om HØRELSE og HØRETAB www.widex.dk DIT BARNS HØRELSE www.widex.dk WIDEX DIT BARNS HØRELSE en omfattende guide til forældre om hørelse og høretab DIT BARNS HØRELSE EN OMFATTENDE GUIDE TIL FORÆLDRE OM HØRELSE OG høretab Indhold Dit barns hørelse... 3 At forstå sit barns hørenedsættelse...

Læs mere

Høreskade, tinnitus og hyperakusis hos musikere. Søren Peter Lund e-mail: spl@arbejdsmiljoforskning.dk NFA 6.11.2007

Høreskade, tinnitus og hyperakusis hos musikere. Søren Peter Lund e-mail: spl@arbejdsmiljoforskning.dk NFA 6.11.2007 Høreskade, tinnitus og hyperakusis hos musikere Søren Peter Lund e-mail: spl@arbejdsmiljoforskning.dk NFA 6.11.27 Høreskade, tinnitus og hyperakusis hos musikere Er musik mindre høreskadende end støj?

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB Hvordan ved du, om du har et høretab? Sandsynligvis vil du være den sidste, der opdager det. De fleste høretab sker gradvist over et så langt tidsrum, at man ikke nødvendigvis opdager

Læs mere

Klinikophold på Neurokirurgisk klinik. Afsnit 2092, Rigshospitalet

Klinikophold på Neurokirurgisk klinik. Afsnit 2092, Rigshospitalet Klinikophold på Neurokirurgisk klinik Afsnit 2092, Rigshospitalet The Brain Anamnese Debut pludselig gradvis ydre begivenhed Tidligere af lignende art Lokalisation præcis som muligt Forløb Intensitet -

Læs mere

Den menneskelige cochlea

Den menneskelige cochlea Den menneskelige cochlea Af Leise Borg Leise Borg er netop blevet cand.scient. Artiklen bygger på hendes speciale i biofysik Introduktion Hørelsen er en vigtig sans for mennesket, både for at sikre overlevelse,

Læs mere

UNDERSØGELSESTEKNIK - EFTERÅRSSEMESTERET Journalkoncept 8/22/2013. Øre-næse-hals undersøgelsen. Øre Næse- Hals- Spytkirtler Ansigt -

UNDERSØGELSESTEKNIK - EFTERÅRSSEMESTERET Journalkoncept 8/22/2013. Øre-næse-hals undersøgelsen. Øre Næse- Hals- Spytkirtler Ansigt - UNDERSØGELSESTEKNIK - EFTERÅRSSEMESTERET 2013 ANDERS BRITZE LÆGE, PH.D. & CHRISTER SWAN ANDREASSEN LÆGE, ADJUNKT, PH.D. ØRE-NÆSE-HALS AFDELING H AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Otorhinolaryngologi Journalkoncept

Læs mere

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Copenhagen Balance Lab Aps OVERSIGT Øre-næse-halsspecialet og svimmelhed

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM NEDSAT MOBILITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Hos patienter med MS defineres nedsat bevægelighed som enhver begrænsning af bevægelse forårsaget af summen af forskellige

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv de overordnede forskelle mellem kroppens to kommunikationssystemer: nervesystemet og de endokrine kirtler 2. Hvad hedder den del af nervesystemet som står for

Læs mere

Dysartri. Information til dysartriramte og deres pårørende

Dysartri. Information til dysartriramte og deres pårørende Dysartri Information til dysartriramte og deres pårørende 2013 Pjecen er udarbejdet af Charlotte Aagaard Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

Gang & løb. PanumPanik UE B- spørgsmål

Gang & løb. PanumPanik UE B- spørgsmål Gang & løb Gang og løb er menneskets to naturlige måder at bevæge sig på. Bevægelsen er yderst kompliceret og kræver fin koordination af talrige muskler. Svigter denne koordination indtræder afvigelser

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er udarbejdet

Læs mere

Den segmentære rodirritationsdiagnose

Den segmentære rodirritationsdiagnose Den segmentære rodirritationsdiagnose Undersøgelse af L3- L4 roden L5 roden S1 roden Motorisk udfald Quadricepsparese Test om pt. kan sætte sig på hug og rejse sig igen Test hælgang med løftet forfod Dorsalfleksionsparese

Læs mere

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM SOM, AOM OG Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) SOM SYGEHISTORIE Andreas Philip, 5 år. Sund og rask, godt sprog Han hører ikke efter (skole) Han skruer op for fjernsynet (familie, venner)

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber Indhold Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber... 1 Indhold... 2 Lyd er trykforandringer i luftens molekyler... 3 Frekvens,

Læs mere

Basal Øjenundersøgelse

Basal Øjenundersøgelse Basal Øjenundersøgelse Dyrlæge Thomas Evans www.oejenklinikfordyr.dk Fotografi af øjne Basal Øjenundersøgelse 1. Synet. 2. Pupiller. 3. Flåd. 4. Smerte. 5. Tryk. Trin 1 Synet Nethindefunktion Det vigtigste

Læs mere

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Charlotte T. Jespersen, M.A. Director, Global Audiology GN ReSound AS Agenda Aldring Aldersbetingede høretab & potentielle konsekvenser De ældre Rehabilitering

Læs mere

Anamnese 0-1 år vidensdelingsdag 2014

Anamnese 0-1 år vidensdelingsdag 2014 Anamnese 0-1 år vidensdelingsdag 2014 Hvilke symptomer (Overskuelighed i anamnesen) a. Henvendelsesårsag b. Debuttidspunkt c. Udløsende årsag d. Døgnvariation e. Udvikling af forløbet forværring, uændret

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study.

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Kære læge/sygeplejerske/sundhedsplejerske/sundhedspersonale Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Der findes to

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Information om dysartri 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Fakta om hørelse Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Hørelsen er den eneste af vores sanser, som konstant er aktiv Vores hørelse udvikles fuldstændigt,

Læs mere

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Ved Charlotte Lønnberg Audiologopæd Konsulent Center for Hjerneskade Københavns Universitet Amager Hvad bruger vi kommunikation til - hvad

Læs mere

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Cpr. nr. - Efternavn Pædiatrisk afdeling Fornavn Kontaktlæge Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel:

Læs mere

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Reflecting everyday life Akustik og lyd Akustik er, og har altid været, en integreret del af byggemiljøet. Basis for lyd Akustik er en nødvendig design-faktor ligesom

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale)

NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) (National Institute of Health Stroke Scale) De enkelte items undersøges i den anførte rækkefølge. Pointsgivningen skal afspejle hvad patienten gør og IKKE hvad undersøgeren tror patienten kan. Patienten

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Kommunikationscentret Information om dysartri 1 2 Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter HØRELSENS FYSIOLOGI det ydre øre mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter Det ydre øre: ørebrusken (auriklen / Pinna) - skal opfange og lokalisere lyden - den asymmetriske (krøllede)

Læs mere

Svimmelhed - en oversigtstur i karusellen

Svimmelhed - en oversigtstur i karusellen Svimmelhed - en oversigtstur i karusellen Specialekarusellen Neurologi Obstetrik ØNH Svimmelhed Øjensygdomme Kardiologi Psykiatri Intern medicin Hvad mener patienten eller symptomkarusellen? Bevægelsesillusion

Læs mere

Grundlæggende lydtekniker kursus

Grundlæggende lydtekniker kursus Hvad er lyd? Grundlæggende Lyd kan vi opfatte med ørerne. Lyd opstår ved at noget bringes til at svinge. Hvis man f.eks. knipser en guitarstreng, vil den svinge frem og tilbage. Slår man med en hammer

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11. TRIATHLON og overbelastningsskader Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.11 DISPOSITION Introduktion Triathlon skader Træningsmængde og overbelastning

Læs mere

Om hørelse og høretab

Om hørelse og høretab Om hørelse og høretab 2 Hvor er din hørelse i dag? Hvis du skulle stoppe op et øjeblik for at overveje, hvor god du er til at lytte og kommunikere i forskellige situationer, hvordan ville du så vurdere

Læs mere

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Kompendium. Vol. II Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 1. udgave 2000 Ken Lunn Mangfoldiggørelse af indholdet af dette kompendium

Læs mere

TALE- OG SYNKE- PROBLEMER

TALE- OG SYNKE- PROBLEMER ALT OM TALE- OG SYNKE- PROBLEMER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Taleproblemer defineres som vanskeligheder ved eller manglende evne til at udtale ord og, som følge heraf, til

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Hvad hjernen ser. Kan man tro sine egne øjne? Er det vi ser, altid det hele?

Hvad hjernen ser. Kan man tro sine egne øjne? Er det vi ser, altid det hele? 1 Akson Terminal Synapse Dendrit Skitse af en gren (dendrit) fra nervecelle, som det kan ses i et mikroskop. Der er mange synapser. Hvad hjernen ser Kan man tro sine egne øjne? Er det vi ser, altid det

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning T H E K N O W L E D G E C E N T R E VEJLEDNING Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning Titel Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Region Hovedstaden Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Resumé UDARBEJDET AF: Stig Mølsted, Christian Have Dall, Henrik Hansen & Nina

Læs mere

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED ALT OM BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Vertigo defineres som en oplevelse af manglende balance, hvilket er karakteriseret ved en følelse af drejende

Læs mere

Sanserne og autisme Torsdag d. 18.september 2014. Sanserne og autisme. Aspergers personaletræf. Kirsten Bundgaard

Sanserne og autisme Torsdag d. 18.september 2014. Sanserne og autisme. Aspergers personaletræf. Kirsten Bundgaard Sanserne og autisme Aspergers personaletræf Specialistgodkendt i pædiatrisk fysioterapi Pædagogisk konsulent Certificeret Studio III og ATLASS træner Master i læreprocesser Sanseperception sanseforståelse

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR.: 888. Beliggende: Kliniknavn Testgade 1 2860 Søborg

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR.: 888. Beliggende: Kliniknavn Testgade 1 2860 Søborg Tjekliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR.: 888 Beliggende: Kliniknavn Testgade 1 2860 Søborg Rapportdato 04-12-2015 INTRODUKTION Nærværende vejledning og tjekliste er udarbejdet til høreklinikker,

Læs mere

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose)

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er en fremadskridende neuromuskulær sygdom, der lammer alle muskelgrupper og til sidst også åndedrætsorganerne. Årsagen er ukendt,

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerteinsufficiens/HIK Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Indhold Hjerteinsufficiens Træning Gode råd i forbindelse med træningen Hjemmeøvelser Andre

Læs mere

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer Appendiks 1 Undersøgelse af Truncus Testpersonens navn: Ref #: Testerens navn: Dato: Niveau for manuel støtte Bækken-/lår- Sele benyttes undtagen som angivet Funktionsniveau Arme og hænder løftet undtagen

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

Inklusionsskriterier At deltagerne har stand - og gangfunktion og er motiveret til at indgå i et forpligtende og vedligeholdende træningsforløb.

Inklusionsskriterier At deltagerne har stand - og gangfunktion og er motiveret til at indgå i et forpligtende og vedligeholdende træningsforløb. Bilag 1 Holdnavn Parkinsonhold Lovgrundlag Serviceloven 86.2 Målgruppe Ny diagnosticerede Parkinsonborgere i Ballerup Kommune Inklusionsskriterier At deltagerne har stand - og gangfunktion og er motiveret

Læs mere

Bygningsfysik Lyd og bygninger

Bygningsfysik Lyd og bygninger Bygningsfysik Lyd og bygninger Ministeriet for Børn og Undervisning, marts 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Niels Erik Hvam, Hansenberg.

Læs mere

Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Udarbejdet af

Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Udarbejdet af Dokumentegenskaber: Udkast 2013 ver.1 Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Udarbejdet af Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab under DSOHH Opdateringsdato 01.02.14 Faglig ansvarlig

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Vestibulær dysfunktion hos gamle. Marianne Kirchhoff Fald- og svimmelhedsklinikken Medicinsk afd C Gentofte Hospital

Vestibulær dysfunktion hos gamle. Marianne Kirchhoff Fald- og svimmelhedsklinikken Medicinsk afd C Gentofte Hospital Vestibulær dysfunktion hos gamle Marianne Kirchhoff Fald- og svimmelhedsklinikken Medicinsk afd C Gentofte Hospital Fredag d 13. marts 2015 Det vestibulære system: kontrollerer balancen ansvarlig for den

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

GENOPTRÆNING AF BALANCEN ØVELSER DER FREMSKYNDER BEDRING VED SVIMMELHED OG USIKKER BALANCE

GENOPTRÆNING AF BALANCEN ØVELSER DER FREMSKYNDER BEDRING VED SVIMMELHED OG USIKKER BALANCE GENOPTRÆNING AF BALANCEN ØVELSER DER FREMSKYNDER BEDRING VED SVIMMELHED OG USIKKER BALANCE ved Professor Lucy Yardley Oversat af Lektor, PhD, Nina Beyer, Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering,

Læs mere

Anamnese - Columna Thoracalis

Anamnese - Columna Thoracalis Anamnese - Columna Thoracalis 3,01 3,00 B A 1. Data: alder erhverv, fritidsinteresser, sport. (begrænsninger i disse pga. smerter?) 2. Symptomområder: (indtegn på personkort) a. lokalisation: angiv - dyb/superficiel,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Kræftpatienters oplevelser af ernæringsindsatsen. Patientstøtte og Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse, 11. maj 2015

Kræftpatienters oplevelser af ernæringsindsatsen. Patientstøtte og Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse, 11. maj 2015 Kræftpatienters oplevelser af ernæringsindsatsen Patientstøtte og Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse, 11. maj 2015 Har du som følge af din kræftsygdom eller behandling oplevet én eller flere af følgende?

Læs mere

CT eller MR? Protokoller. Ydre øregang. Øregangsatresi. Ydre øregang. Os temporale og de cerebellopontine vinkler

CT eller MR? Protokoller. Ydre øregang. Øregangsatresi. Ydre øregang. Os temporale og de cerebellopontine vinkler CT eller MR? Os temporale og de cerebellopontine vinkler Generelt vælges MR til retrocochleær patologi og CT til patologi i de ossøse strukturer. Det kan være nødvendigt med begge modaliteter. Edith Nielsen

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag

Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag Neuropsykolog Laila Øksnebjerg Nationalt Videnscenter for Demens www.videnscenterfordemens.dk Ny med demens Udfordringer og muligheder for en

Læs mere

Os temporale og de cerebellopontine vinkler. Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Os temporale og de cerebellopontine vinkler. Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Os temporale og de cerebellopontine vinkler Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital CT eller MR? Generelt vælges MR til retrocochleær patologi og CT til patologi i de ossøse

Læs mere

STUDIETAKTIK. Hvordan lærer MAN Hvordan lærer JEG Hvordan lærer JEG BEDST - på medicin

STUDIETAKTIK. Hvordan lærer MAN Hvordan lærer JEG Hvordan lærer JEG BEDST - på medicin STUDIETAKTIK STUDIETAKTIK Hvordan lærer MAN Hvordan lærer JEG Hvordan lærer JEG BEDST - på medicin KOGNITION - hvordan lærer MAN KOGNITION Psykiske processer, som omfatter perception, tænkning og læring

Læs mere

Øjenbevægelser er hjernens spejl

Øjenbevægelser er hjernens spejl Øjenbevægelser er hjernens spejl Inge Wilms, Lektor PhD Institut for Psykologi Københavns Universitet IBOS- Syn & Hjerne, d. 6-7 september 2017 Cromwell hotel Korsør 05/09/2017 2 Agenda Øjet og øjenbevægelser

Læs mere

1. Indledning Efter indførelsen af den neonatale hørescreening i 2004 bliver børn med nedsat hørelse fundet tidligere end før (4). Det betyder at de Audiologiske Klinikker i Danmark nu står ovenfor nogle

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling vol. 2 Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 SOCIALE BODY TWIST... 3 GRUPPE-JONGELERING... 5 SEND DEN RUNDT... 6 KOORDINATION TÆL TIL ABC...

Læs mere