Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling"

Transkript

1 Vores samfundsansvar et arbejde i udvikling

2 INDHOLD Samfundsansvar i Bech-Bruun 3 Om os 5 Vores værdigrundlag 7 Arbejdstagerrettigheder Principperne Menneskerettigheder Principperne Miljø og klima Principperne Insiderviden, interessekonflikter og tavshedspligt Princip Fremtidige fokusområder 22

3 Samfundsansvar i Bech-Bruun Miljøbevidsthed og samfundsansvar er en naturlig del af Bech-Bruuns hverdag. Selv om vi ikke er omfattet af lovpligtig CSR-rapportering, er miljø- og samfundsansvar indarbejdet i vores forretningsstrategi. Vi arbejder systematisk med at forbedre vores miljøforhold og med at øge vores miljøbevidsthed. I 2008 blev begge vores kontorer miljøvurderet, hvilket efterfølgende har ført til en række interne miljøforbedringer. Vi har øget medarbejderinteressen for miljøområdet gennem kampagner på intra nettet og ved at deltage i og promovere grønne initiativer. Det er ikke kun på miljøområdet, at vi er vores ansvar bevidst. CSR handler også om medarbejdertrivsel. Det betyder, at vores CSR-indsats er forankret i virksomhedens værdigrundlag. Vi mener, at et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø ikke alene skaber en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Det skaber også et godt afsæt for at give vores klienter den mest optimale rådgivning. Vores mål med CSR er at kombinere samfundsansvar og forretning og herved sikre en ordentlig behandling af vores omgivelser, minimere negative påvirkninger af miljøet og skabe gode forretningsmæssige resultater for vores klienter og os selv. Vores CSR-arbejde skal forankres i, at vi har orden i eget hus, men også i, at vi viser omverdenen, at vores bidrag og vores ansvar bedst vises gennem det, vi er bedst til nemlig at rådgive. Gennem vores juridiske rådgivning af virksomheder på CSR-området, herunder klima- og miljøområdet, har vi mulighed for sammen med vores klienter at være med til at løfte CSR-indsatsen udover compliance-niveauet. Vi arbejder i det hele taget med CSR på mange forskellige planer: i den ene ende arbejder vi med pro bono for flere forskellige NGO er; i den anden indgår vi i et gensidigt forpligtende partnerskab med Red Barnet om blandt andet skolebyggeri i Afrika. 3

4 Som en naturlig konsekvens af vores øgede fokus på miljø og samfundsansvar tilsluttede vi os i juli 2009 UN Global Compact. Med tilslutningen ønsker vi at bakke op om udbredelsen af Global Compact s ti universelle grundprincipper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Et led i dette arbejde er udarbejdelsen af denne rapport også kaldet COP, der står for Communication on Progress, hvori vi beskriver vores arbejde med samfundsansvar. I vores hidtidige CSR-indsats har vi arbejdet med alle ti principper, dog har vores indsats været særligt koncentreret om arbejdskraft (principperne 3-6) og miljøpåvirkning (principperne 7-9). Vi har tolket arbejdstagerbegrebet (principperne 3-6), herunder menneskerettighedsbegrebet (principperne 1-2), bredt. Som mellemstor dansk videnvirksomhed har vi nogle andre udfordringer end store internationale produktionsvirksomheder. Vi taler derfor om retten til trivsel. Indbefattet heri er også retten til uddannelse for både medarbejdere, klienter og samfund i udvikling. For vores medarbejdere rummer trivselsbegrebet også retten til sundhed, idet vi forudsætter, at medarbejdere, der har et godt helbred og trives, yder vores klienter en bedre service. Vores miljøindsats (principperne 7-9) koncentrerer sig dels om at reducere vores egen miljøpåvirkning, dels om at fremme budskabet eksternt og herved være med til at sikre et bæredygtigt miljø. Endelig beskæftiger vi os som et advokatfirma med høj etisk standard naturligvis også med antikorruption (princip 10), herunder hvidvaskning, databeskyttelse og whistleblower-forhold. I rapporten indgår en status på opnåede resultater, ligesom fremtidige indsatser med hensyn til Global Compact s 10 principper også kort er beskrevet. Randi Bach Poulsen, managing partner 4

5 Om os Bech-Bruun er en højt specialiseret advokatvirksomhed med 455 dedikerede medarbejdere, hvoraf 230 er jurister. Vi er Danmarks næststørste med kontorer i både København og Århus, og som full-service virksomhed har vi specialer inden for alle erhvervsretlige områder. Vi arbejder i et stærkt fagligt miljø og brænder for at levere værdiskabende løsninger og resultater til vores klienter, der er erhvervsvirksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vores organisation og arbejde bygger på fem grundlæggende værdier, som vi er nået frem til i sam arbejde med vores medarbejdere. Vi kræver af os selv, at vi er ordentlige, kvalitetsbevidste, banebrydende, udviser engagement og respekterer hinanden og fællesskabet. Værdierne udgør samtidig byggestenene i vores CSR-indsats. Med afsæt i en intern kulturanalyse, der blev gennemført i slutningen af 2007, har vi fra 2008 og fremefter arbejdet med at implementere værdibaseret ledelse. Vi har tilpasset og udviklet vores organisation og arbejdet aktivt med vores virksomhedskultur og står nu godt rustet til at nå vores strategiske mål også på CSR-området. Læs mere om os på 5

6 Medarbejdere (målt 1. juni) Antal medarbejdere i alt Antal jurister Antal partnere* Procentdel kvinder i alt 58,7 % 60,3 % 60,1 % 59,8 % Procentdel af kvinder blandt jurister 35,7 % 40,5 % 41,9 % 37,2 % Procentdel af kvinder blandt partnere 8,7 % 9,8 % 9,4 % 10,9 % Gennemsnitsalder 40,4 38,7 36,1 36,1 Gennemsnitsanciennitet i år 7,3 6,6 6,4 5,5 Fleksibilitet Kvinder på nedsat tid Mænd på nedsat tid Antal med mobil arbejdsplads Sundhed Sygefravær pr. flexbruger i procent 4,3 % 5,1 % 4,1 % 3,5 % Sygefravær pr. jurist i procent 1,3 % 1,4 % 1,8 % 1,5 % Uddannelse Antal lektioner lovpligtig efteruddannelse i gns. pr. jurist** Antal interne kurser*** Deltagertilfredshed (skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste) 3,8 4,0 4,1 4,3 Antal afholdte kurser for klienter Værdimåling Medarbejdertilfredshed (skala fra 1 til 10, hvor 10 er det højeste) - 8,3 8,1 - Loyalitet (skala fra 1 til 10, hvor 10 er det højeste) - 8,8 8,7 - * Antal er inkl. associerede partnere og indehavere ** Antal lektioner er et gennemsnit pr. jurist pr. år fra 1. jan juni 2010 *** Udover de angivne kurser tilbydes medarbejderne individuelle udviklingsplaner, ligesom der tilbydes løbende coaching i tysk, engelsk, retorik og personlig udvikling 6

7 Vo r e s væ r d i g ru n d l ag Vi bygger vores virksomhed på et fundament af ordentlighed og engagement. Vi leverer kvalitet med klienten i fokus. Vi er banebrydende. Vi har respekt for hinanden og fællesskabet. Ordentlighed Vi har høj etisk standard i forhold til klienten, hinanden og samfundet Vi handler ansvarligt i enhver henseende Vi forholder os konstruktivt til kritik Engagement Vi stiller store krav til os selv og hinanden Vi brænder for det, vi gør Vi udvikler talentet og skaber plads til begejstring K valitet Vi stræber efter at være de bedste Vi kombinerer specialisering og overblik for at sikre den højeste faglige standard Vores indsats er båret af flid og grundighed Banebrydende Vi gør en forskel og sætter gerne nye standarder Vi prioriterer investering i viden, it og uddannelse Vi har modet til at udfordre vanetænkning Respek t Vi er gode rollemodeller og behandler hinanden, som vi selv ønsker at blive behandlet Vi arbejder sammen som ét firma Vi skaber plads til både karriere og privatliv Vores omgangsform er præget af humor og uhøjtidelighed Vores virksomhed skal være et rart sted at være 7

8 Arbejdstagerrettigheder Principperne 3-6 Uddannelse og udvikling Bech-Bruun er en videnbaseret virksomhed. Derfor har uddannelse og investering i viden topprioritet, og dette afspejles i vores forretnings- og værdigrundlag. Vi anser retten til uddannelse for at være grundlæggende for alle både for vores medarbejdere, klienter og for vores medborgere i og uden for Danmarks grænser. Vi mener, at uddannelse og viden danner grobund for udvikling, innovation og skaber værdi. Vores talentudviklingsprogram gør det muligt for os at understøtte det enkelte talents udfoldelse og udvikling. Samtidig sikrer det, at vi får de rigtige kompetencer placeret de rigtige steder. Det betyder højere kvalitet i opgaveløsningen og fremmer toppræstationer, innovation og styrker samarbejdet på tværs af vores faggrupper. Randi Bach Poulsen, managing partner Vores indsats i forhold til retten til uddannelse har ført til udviklingen af et omfattende internt uddannelsesprogram, Bech-Bruun Academy, der tilbyder målrettede kurser til alle medarbejdergrupper, hvad enten det drejer sig om jurister, sekretærer, studenter eller servicepersonale. Vi tror på lige muligheder og kontinuerlig individuel udvikling for alle uanset uddannelsesbaggrund og tilbyder en bred vifte af kompetenceudviklende kurser med det formål at styrke vores medarbejderes faglige og personlige færdigheder. 8

9 Talentudvikling I Bech-Bruun har vi fokus på både talentet og kompetencerne. Derfor har vi blandt andet udviklet et talentudviklingsprogram for vores advokater, som skal understøtte og udvikle den enkeltes talent og samtidig styrke kompetencerne. I den forbindelse har vi indgået et eksklusivt samarbejde med Judge Business School på Cambridge University. Her gennemgår vores advokater praktiske og teoretiske øvelser, der bliver fulgt op af møder og et personligt coachforløb, når de kommer tilbage. Uddannelse for klienter og forretningsforbindelser I januar 2010 introducerede vi desuden Bech-Bruun Academy for klienter. Hermed har vores klienter fået gratis adgang til interne kurser og arrangementer, hvor de kan få belyst aktuelle problemstillinger i forhold til arbejdstagerrettigheder, klima og miljø eller andre relevante juridiske emner. Når vi prioriterer disse kurser og arrangementer højt, er det også, fordi de giver god grobund for en konstruktiv dialog med og feedback fra vores klienter. Udover kurser og arrangementer for klienter afholder vi også diverse faglige arrangementer for studenter og andre interessenter. Sundhed Som videnvirksomhed er medarbejderne vores vigtigste ressource. Derfor gør vi en ekstra indsats for at give dem de bedst mulige rammer at udfolde sig i. Vi har skabt en virksomhedskultur, der udover personalegoder som god og sund kantinemad samt tilskud til fitness og massage, rummer en række andre sundhedstiltag. Vi støtter fx aktivt diverse sportsaktiviteter, herunder løbearrangementer som DHL. Deltagerantallet var 50 i 2007, 115 i 2008 og 130 i I år har ikke mindre end 155 meldt sig. Udover det rent sportslige er løbearrangementerne med til at samle medarbejderne om en social begivenhed. Glade Bech-Bruun-deltagere i DHL-løbet. 9

10 Bech-Bruuns medarbejdere i fitnesslokalet. Derudover tilbyder vi vores medarbejdere en attraktiv og gratis sundhedsforsikring, som deres familiemedlemmer i øvrigt også har mulighed for at blive en del af til en fordelagtig pris. Ved at sørge godt for vores medarbejdere sikrer vi både højere medarbejderglæde og -trivsel, og at vores klienter får den bedst mulige service. Endelig er vores indsats over for medarbejderne medvirkende til, at vi har et meget lavt sygefravær. Vi er overbeviste om, at sunde og tilfredse medarbejdere præsterer bedre, og vi har en målsætning om at være den mest attraktive arbejdsplads i branchen. Medarbejderpleje er således et vigtigt led i vores rekrutterings- og fastholdelsespolitik. Årlige sundhedstjek Siden 2006 har Bech-Bruun hvert år haft besøg af eksterne sundhedskonsulenter, som gennemfører helbredstjek på alle interesserede medarbejdere. Det giver medarbejderne mulighed for at få en årlig opfølgning på deres helbredstilstand og få professionel vejledning om kost, motion og livsstil. Indsatsen har ført til, at sundhedsniveauet hos vores ansatte generelt ligger en del over landsgennemsnittet. Det eksterne konsulentbureau, som står bag sundhedstjekkene, har samtidig gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), hvor Bech-Bruuns fysiske og psykiske arbejdsmiljø vurderes ud fra parametre som trivsel, tilfredshed, medarbejderudvikling og involvering i arbejdet. Undersøgelserne viser, at medarbejdertilfredsheden i Bech-Bruun er højere end landsgennemsnittet. Over 90 % er tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed, og 67 % mener, at de i høj eller meget høj grad har mulighed for at lære noget nyt. Vi sætter en ære i at fastholde dette høje niveau krisetid eller ej. Overordnet set viser tallene fra sundhedstjekket, at de, der mødte op til sundhedstjek, er i topform og langt over gennemsnittet i Danmark. Healthy Company 10

11 Thomas på cyklen. Foto: CarstenLundager.dk Cykling som indsatsområde Som led i Bech-Bruuns sundhedsstrategi har vi et stærkt fokus på cykling. Vi deltager fx i den årlige nationale kampagne Vi cykler til arbejde, hvor medarbejderne konkurrerer i teams mod andre virksomheder for at samle det højeste antal cykeldage og dermed spare CO 2. Sidste år deltog Bech-Bruun i kampagnen med 19 hold, der tilsammen cyklede km og derved sparede miljøet for 2,6 ton CO 2. I år deltog 17 hold, og de cyklede tilsammen hele km og sparede miljøet for 4,3 ton CO 2. For at få så mange som muligt til at cykle bakkes den landsdækkende kampagne op med interne kampagner og konkurrencer. Den interne konkurrence under Vi cykler til arbejde-kampagnen, hvor man hver dag skæver til de andre holds tavler for at se, hvor meget de har kørt, og hvor man driller hinanden, når man alligevel har taget bilen, fordi det regnede, gør, at man lærer hinanden bedre at kende. Thomas Bøgedal Kristiansen, advokat Faktisk er cykling blevet en særlig del af Bech-Bruuns kultur. Vi deltog fx i en stor cykelevent på Københavns Rådhus under COP15, hvor vi var med til at sætte fokus på cyklen som transportmiddel. Derudover har vi medvirket på landsdækkende tv i livsstilsprogrammet Ha det godt og i sundhedsmagasinet Helse-job for at fremme budskabet om, at cykling gavner både helbredet og miljøet. At tage cyklen på arbejde forbindes nok af de færreste med advokatbranchen. Netop derfor har vi ekstra stor gennemslagskraft i forhold til at komme ud med cykling som et stærkt grønt budskab. Vi er med i det nationale netværk Cykelvenlig arbejdsplads, og på baggrund heraf har vi fået etableret et cykelværksted og gode badefaciliteter til Bech-Bruuns cyklende medarbejdere. 11

12 Menneskerettigheder Principperne 1-2 Partnerskab med Red Barnet Vores CSR-indsats er forankret i Bech-Bruuns værdigrundlag. Det samme gælder for vores uddannelsesstrategi. Den har nemlig ikke kun som mål at optimere egne interne forhold. Vi opfatter retten til uddannelse som en universel ret, der også går ud over Danmarks grænser. Uddannelse er vejen til udvikling for vores virksomhed, men den er en helt essentiel forudsætning for udvikling i den tredje verden. Vi indgik derfor i 2008 i et tæt partnerskab med Red Barnet om skolebyggeri i Afrika. Når vi har valgt at fokusere størstedelen af vores sponsorindsats på netop uddannelseselementet i den tredje verden, er det, fordi det falder fint i tråd med, at vi som videnvirksomhed også internt har uddannelse i højsædet. I forbindelse med skolebyggeriet har vi gennem Red Barnet fået mulighed for at indgå i dialog med lokalsamfundene i Afrika. Det er nemlig dem, der kender behovene og forudsætningerne bedst. I de sidste to år har vi således investeret i opbygningen og driften af skoler først i Angola og senere Etiopien. Samarbejdet med Red Barnet strækker sig også over et bredere samfundsengagement i Danmark, hvor Bech-Bruun yder omfattende pro bono-rådgivning i andre sammenhænge. Vi har eksempelvis indgået et samarbejde med Red Barnet, hvor vi yder gratis og uforpligtende rådgivning til borgere, der overvejer at efterlade Red Barnet en del af deres arv. Vi deltager ydermere i landsindsamlinger og øvrige støtteprojekter såsom tøjindsamlinger til fx Haiti. Bech-Bruuns engagement i børns uddannelse sikrer, at skoler bliver bygget, børn får bedre skolematerialer, og lærerne får efteruddannelse. Bech-Bruun giver med andre ord rigtig mange børn en blyant i hånden, så de kan skrive en ny fremtid. Mimi Jakobsen, generalsekretær for Red Barnet 12

13 Målrettet pro bono-rådgivning Vi interesserer os for det samfund, vi lever i, og vi vil gerne bidrage til, at vores arbejde kan være med til at gøre en forskel. Vores pro bono-arbejde er omfattende og tæller timer på årsbasis. Randi Bach Poulsen, managing partner Vi skaber værdi for både vores medarbejdere og samfundet som helhed ved at tilbyde vores kompetencer til organisationer og personer, der har brug for vores ekspertise. Vi tror på, at vi herved kan gøre en forskel. I løbet af det sidste år har vores advokater sammenlagt brugt mere end et årsværk på pro bono-arbejde. Vores samarbejdspartnere tæller udover Red Barnet organisationer som WWF og Dyrenes Beskyttelse, men vi har også advokater, der arbejder frivilligt for Københavnske Advokaters Retshjælp. Ligesom partnerskabet med Red Barnet indgår som en integreret del af Bech-Bruuns uddannelsesstrategi, indgår samarbejdet med WWF som en velovervejet del af Bech-Bruuns miljøstrategi. Målet er, at vores interne arbejde og erfaringer med områder som miljø og uddannelse også får et eksternt fokus ved at sætte vores kompetencer i spil dér, hvor det giver størst mening. Fra Bech-Bruuns skole i Angola. Foto: Red Barnet 13

14 Her ses et udpluk af Bech-Bruuns mange pro bono-aktiviteter. Organisation Aktivitet Micro finance-rådgivning udarbejdelse af juridisk redegørelse for velgørende institutioners mulighed for offentlige indsamlinger i Danmark omfattende rådgivning i forbindelse med miljøfestival under klimatopmødet i København Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Vi udfører arbejde i forbindelse med sager, hvor mennesker har betænkt eller overvejer at betænke Red Barnet i testamenter Diverse bistand Bestyrelsesarbejde Vedtægtsforhold Arbejds- og ansættelsesret Diverse bistand Bestyrelsesarbejde 14

15 Fra 1 ton mindre-kampagnen. Foto: Søren Gade Stendal Miljø og klima Principperne 7-9 Bech-Bruun er en væsentlig rådgiver inden for miljø, energi, klima og CSR. Derfor er det helt essentielt, at vores arbejde på disse områder er internt forankret. Vi tror på, at vores CSR-budskaber har størst gennemslagskraft gennem vores rådgivning. Som et af de førende advokatfirmaer i Danmark bestræber vi os på at vise vores klienter og medarbejdere at vi selv følger de standarder, vi rådgiver dem om at følge. Vi anerkender vores ansvar for at sikre et bæredygtigt miljø og nødvendigheden af at handle nu og være med til at sætte standarder på området. Vores miljøindsats fungerer som en naturlig og integreret del af vores forretning. Vi har gennemført en række initiativer for at minimere vores miljøpåvirkning. Gennem de sidste tre år har vi gennemført en række større og mindre grønne initiativer og har blandt andet deltaget i: 15

16 1tonmindre-kampagnen Kampagne, der blev lanceret op til COP15 med budskabet om, at alle skal tage ansvar for fremtiden og nedsætte vores CO 2-udslip CO 2 PENHAGEN Verdens første CO 2-neutrale musikfestival, hvor al festivalens energi blev produceret på stedet af blandt andre 50 Bech-Bruun medarbejdere på kondicykler El Mans-løb 24-timers løb for el-gokarts, hvor overskuddet fra det miljøvenlige løb gik til Red Barnet Elsparefondens Kurveknækkeraftale (nu Center for Energibesparelser) Aftale, der forpligter Bech-Bruun til at reducere energiforbruget med 2 % om året over tre år Grønt medarbejderforum Webforum til dialog og udveksling af gode forslag og idéer til miljørigtige initiativer Hold Danmark Rent Netværksorganisation med det formål at ændre danskernes adfærd og indstilling til henkastet affald Mad med mening-temadage Fokus på tilberedning af mad og valg af råvarer på CO 2-venlig vis CO 2 -neutral fredagsbar Bech-Bruun fredagsbar med fokus på CO 2, miljø, økologi og fair trade 16

17 It-chef i Bech-Bruun, Stefan Winquist, som deltager i El Mans-løbet for el-gokarts. Foto: Thomas Lekfeldt / Ekstra Bladet Energioptimering af bygninger Det første skridt i Bech-Bruuns interne miljøstrategi var en grundig miljøgennemgang af Bech-Bruuns kontorer i Århus og København. Vores virksomhed blev kigget grundigt efter i sømmene, og vi fik hånd gribe lige forslag til, hvordan vi kan gøre en forskel for miljøet. I forbindelse med en ombygning i år er vores Århuskontor blevet yderligere energioptimeret ved hovedsageligt at vælge energivenligt udstyr. En bundplacering på energimærkningsskalaen er nu skiftet ud med energimærket B. Vores mål er at blive A-mærket, som er det bedste. I 2008 tilmeldte vi os Elsparefondens kurveknækker-aftale, hvormed vi forpligtede os til at nedbringe vores elforbrug med 2 % om året over tre år. Det mål nåede vi efter blot ét år, men vi bestræber os på at gøre det endnu bedre. Nu er målet at bruge aftalen som et afsæt for en kontinuerlig dedikation til at reducere vores energiforbrug. Inden vi gik i gang med at nedbringe vores energiforbrug, lå vi i bunden af energimærkningsskalaen. Nu ligger vi i toppen. Den flotte reducering af vores energiforbrug får os dog ikke til at hvile på laurbærene så vi minder stadig medarbejderne om at slukke for pc en og lyset, når de går. Tonni Poulsen, driftsansvarlig 17

18 Det er dog ikke kun på energiområdet, at vi har g jort en indsats. Vi har også haft et stort fokus på genbrug, genanvendelse og forbrug. For eksempel har vi øget vores papirgenbrug med ca. 150 %, da papiret nu bliver samlet ind og sendt til genanvendelse. På andre områder er vores forbrug gået lidt op, hvilket for vandforbruget blandt andet skyldes et øget forbrug af vores badefaciliteter i forbindelse med cykling Pap til genbrug (kg) Papir til genbrug (kg) Vandforbrug (m 3 ) El-forbrug (kwh) Varme (m 3 ) Fra den miljøvenlige ombygning på Århus-kontoret. 18

19 Bæredygtig it Vi yder løbende en massiv indsats på it-området for at nedbringe energiforbruget og tænke i strømbesparende løsninger. Alle pc er bliver fx nu automatisk slukket om natten, hvis man ikke er på. Desuden er 60 fysiske servere blevet konverteret til virtuelle servere, så serverrummet ikke skal nedkøles i samme omfang som tidligere. Det har medført, at strømforbruget i serverrummet er blevet halveret, og netop denne indsats var medvirkende til, at Bech-Bruun i 2009 blev nomineret til Legal Technology Awards i kategorien CSR/grønt it. Vi har selvfølgelig også genbrugsordninger for edb-udstyr, tonerkassetter og serverbokse. Endelig har vi i 2010 udskiftet vores it-udstyr, herunder alle medarbejder-pc er. Det nye udstyr er nøje udvalgt og kendetegnet ved et markant lavere strømforbrug. 19

20 Miljøbevidste møder Møder med klienter er en meget vigtig del af Bech-Bruuns hverdag, men omfattende mødevirksomhed er også lig med en potentiel belastning af miljøet. For at reducere belastningen forsøger vi at vælge miljørigtigt, når det er muligt. Bech-Bruun har sat cykler til rådighed for de ansatte, som de kan bruge, når de deltager i møder. Endvidere er der vedtaget en politik, som betyder, at rejser skal ske på en så CO 2-neutral måde som muligt. Det gælder både for flyvninger og indkvartering. Bech-Bruun er også i færd med at anvende det samme system til taxikørsel og dermed køre med CO 2-neutrale taxi. Endelig bruger vores to kontorer, som ligger i hver sin landsdel, i vidt omfang telefon- eller videomøder som alternativ til personlige møder. 20

21 Insiderviden, interessekonflikter og tavshedspligt Princip 10 Som advokatvirksomhed har vi hos Bech-Bruun et stort etisk ansvar. Vi har derfor opbygget et solidt corporate governance-system, der er rodfæstet i politikker om insiderviden, interessekonflikter og tavshedspligt. Som dansk advokatvirksomhed er vi underlagt Advokatrådets advokatetiske regler, der omhandler advokatetiske principper, forholdet til klienter, advokatadfærd i retssager og forholdet mellem advokater. Vi har strikte procedurer, hvad angår nye klienter og sager, og vi har nedsat et Konflikt- og Etikudvalg, der behandler og afgør spørgsmål om, hvorvidt Bech-Bruun kan påtage sig eller fortsætte behandlingen af sager i overensstemmelse med de regler, som Advokatrådet har vedtaget. Vi rådgiver vores klienter i spørgsmål om blandt andet anti-korruption herunder hvidvaskning, aftalebestemmelser og databeskyttelse, whistleblower-forhold og om god corporate governance. Vi ser det som vores pligt også i forhold til Global Compact at udbrede vores faglige ekspertise til det bredere samfund. Det er grunden til, at vi afholder seminarer for klienter og andre interesserede om blandt andet Datatilsynets nye whistleblower-system. 21

22 Fremtidige fokusområder Retten til trivsel, sundhed og uddannelse har fyldt meget i denne rapport. Det vil det også komme til i den næste, for vi vil i de(t) kommende år fokusere meget på at understøtte vores høje sundhedsog trivselsniveau. Vi vil også fortsat have uddannelse højt på dagsordenen både i forhold til vores medarbejdere og klienter. På sundhedsområdet vil indsatsen give sig udslag i en række interne kampagner om ernæring og motion. Vores vedvarende fokus på sund livsstil har som mål at tage vare om vores medarbejderes helbred, men vi ønsker også ved eksemplets magt at vise vores omgivelser, at det giver god mening at investere i medarbejderes ve og vel. For at sikre at det interne fokus på disse områder bibeholdes, vil Samarbejdsudvalget i Bech-Bruun blive inddraget i arbejdet. På talent- og uddannelsesområdet bliver et indsatsområde at implementere en karrierestrategi. Det er et led i et kombineret talent- og fastholdelsesprogram. Et indsatsområde bliver også at udvide kompetencebegrebet, så der kommer endnu mere fokus på ikke-juridiske kompetencer, herunder blandt andet forretningsudvikling. Herved sikrer vi diversitet i såvel medarbejderskare som opgaveportefølje. Vi vil også arbejde aktivt på at højne miljøbevidstheden hos os selv og omverdenen. Gennem interne kampagner og konkurrencer vil vi sikre, at medarbejderne bliver ved med at tænke i miljørigtige baner. I forhold til vores klienter vil vi intensivere rådgivningsindsatsen på CSR-området, så vi sammen sikrer et større samfundsansvar. Som titlen på vores rapport angiver, så opfatter vi vores arbejde med samfundsansvar som et arbejde i udvikling. Vi er bevidste om, at vi med denne rapport kun har taget de første skridt på vejen mod at udbrede UN Global Compacts 10 principper. I næste rapport har vi som mål at få opstillet flere målbare kriterier for CSR-indsatsen og få dataindsamlingen sat mere i system, så vi selv får et bedre overblik over vores CSR-indsats og herved bedre kan dele vores erfaringer med andre. 22

23 Kontakt Bech-Bruun T E

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Titel CSR 2012 1 Corporate Social Responsibility fra frivilligt til reguleret ansvar Indhold Året der gik 3 Fra soft law til hard law 4 Viden er fundamentet for vækst 6 Diversitet giver de bedste resultater

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 1 Indholdsfortegnelse Feedback sendes til Forord...4 Om Siteimprove...6 Menneskerettigheder...8 Arbejdstagerrettigheder...12 Klima og Miljø...18 Anti-korruption...20

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2014 Pakkussineq 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Politik og strategi for samfundsansvar... 4 2. Aktiviteter og mål i 2014... 6 Finansiel forståelse...

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 1 Forord Forord Om Siteimprove CSR Vision Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Klima og miljø Antikorruption Forankring 3 4 5 6 8 11 14 15 Informationssøgning

Læs mere

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar INDHOLD GENERELT - INTRODUKTION AF OK OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar En del af forretningen: OK støtter sporten 3 Fighter Pokalen - en hyldest til små og mellemstore virksomheder

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere