Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling"

Transkript

1 Vores samfundsansvar et arbejde i udvikling

2 INDHOLD Samfundsansvar i Bech-Bruun 3 Om os 5 Vores værdigrundlag 7 Arbejdstagerrettigheder Principperne Menneskerettigheder Principperne Miljø og klima Principperne Insiderviden, interessekonflikter og tavshedspligt Princip Fremtidige fokusområder 22

3 Samfundsansvar i Bech-Bruun Miljøbevidsthed og samfundsansvar er en naturlig del af Bech-Bruuns hverdag. Selv om vi ikke er omfattet af lovpligtig CSR-rapportering, er miljø- og samfundsansvar indarbejdet i vores forretningsstrategi. Vi arbejder systematisk med at forbedre vores miljøforhold og med at øge vores miljøbevidsthed. I 2008 blev begge vores kontorer miljøvurderet, hvilket efterfølgende har ført til en række interne miljøforbedringer. Vi har øget medarbejderinteressen for miljøområdet gennem kampagner på intra nettet og ved at deltage i og promovere grønne initiativer. Det er ikke kun på miljøområdet, at vi er vores ansvar bevidst. CSR handler også om medarbejdertrivsel. Det betyder, at vores CSR-indsats er forankret i virksomhedens værdigrundlag. Vi mener, at et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø ikke alene skaber en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Det skaber også et godt afsæt for at give vores klienter den mest optimale rådgivning. Vores mål med CSR er at kombinere samfundsansvar og forretning og herved sikre en ordentlig behandling af vores omgivelser, minimere negative påvirkninger af miljøet og skabe gode forretningsmæssige resultater for vores klienter og os selv. Vores CSR-arbejde skal forankres i, at vi har orden i eget hus, men også i, at vi viser omverdenen, at vores bidrag og vores ansvar bedst vises gennem det, vi er bedst til nemlig at rådgive. Gennem vores juridiske rådgivning af virksomheder på CSR-området, herunder klima- og miljøområdet, har vi mulighed for sammen med vores klienter at være med til at løfte CSR-indsatsen udover compliance-niveauet. Vi arbejder i det hele taget med CSR på mange forskellige planer: i den ene ende arbejder vi med pro bono for flere forskellige NGO er; i den anden indgår vi i et gensidigt forpligtende partnerskab med Red Barnet om blandt andet skolebyggeri i Afrika. 3

4 Som en naturlig konsekvens af vores øgede fokus på miljø og samfundsansvar tilsluttede vi os i juli 2009 UN Global Compact. Med tilslutningen ønsker vi at bakke op om udbredelsen af Global Compact s ti universelle grundprincipper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Et led i dette arbejde er udarbejdelsen af denne rapport også kaldet COP, der står for Communication on Progress, hvori vi beskriver vores arbejde med samfundsansvar. I vores hidtidige CSR-indsats har vi arbejdet med alle ti principper, dog har vores indsats været særligt koncentreret om arbejdskraft (principperne 3-6) og miljøpåvirkning (principperne 7-9). Vi har tolket arbejdstagerbegrebet (principperne 3-6), herunder menneskerettighedsbegrebet (principperne 1-2), bredt. Som mellemstor dansk videnvirksomhed har vi nogle andre udfordringer end store internationale produktionsvirksomheder. Vi taler derfor om retten til trivsel. Indbefattet heri er også retten til uddannelse for både medarbejdere, klienter og samfund i udvikling. For vores medarbejdere rummer trivselsbegrebet også retten til sundhed, idet vi forudsætter, at medarbejdere, der har et godt helbred og trives, yder vores klienter en bedre service. Vores miljøindsats (principperne 7-9) koncentrerer sig dels om at reducere vores egen miljøpåvirkning, dels om at fremme budskabet eksternt og herved være med til at sikre et bæredygtigt miljø. Endelig beskæftiger vi os som et advokatfirma med høj etisk standard naturligvis også med antikorruption (princip 10), herunder hvidvaskning, databeskyttelse og whistleblower-forhold. I rapporten indgår en status på opnåede resultater, ligesom fremtidige indsatser med hensyn til Global Compact s 10 principper også kort er beskrevet. Randi Bach Poulsen, managing partner 4

5 Om os Bech-Bruun er en højt specialiseret advokatvirksomhed med 455 dedikerede medarbejdere, hvoraf 230 er jurister. Vi er Danmarks næststørste med kontorer i både København og Århus, og som full-service virksomhed har vi specialer inden for alle erhvervsretlige områder. Vi arbejder i et stærkt fagligt miljø og brænder for at levere værdiskabende løsninger og resultater til vores klienter, der er erhvervsvirksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vores organisation og arbejde bygger på fem grundlæggende værdier, som vi er nået frem til i sam arbejde med vores medarbejdere. Vi kræver af os selv, at vi er ordentlige, kvalitetsbevidste, banebrydende, udviser engagement og respekterer hinanden og fællesskabet. Værdierne udgør samtidig byggestenene i vores CSR-indsats. Med afsæt i en intern kulturanalyse, der blev gennemført i slutningen af 2007, har vi fra 2008 og fremefter arbejdet med at implementere værdibaseret ledelse. Vi har tilpasset og udviklet vores organisation og arbejdet aktivt med vores virksomhedskultur og står nu godt rustet til at nå vores strategiske mål også på CSR-området. Læs mere om os på 5

6 Medarbejdere (målt 1. juni) Antal medarbejdere i alt Antal jurister Antal partnere* Procentdel kvinder i alt 58,7 % 60,3 % 60,1 % 59,8 % Procentdel af kvinder blandt jurister 35,7 % 40,5 % 41,9 % 37,2 % Procentdel af kvinder blandt partnere 8,7 % 9,8 % 9,4 % 10,9 % Gennemsnitsalder 40,4 38,7 36,1 36,1 Gennemsnitsanciennitet i år 7,3 6,6 6,4 5,5 Fleksibilitet Kvinder på nedsat tid Mænd på nedsat tid Antal med mobil arbejdsplads Sundhed Sygefravær pr. flexbruger i procent 4,3 % 5,1 % 4,1 % 3,5 % Sygefravær pr. jurist i procent 1,3 % 1,4 % 1,8 % 1,5 % Uddannelse Antal lektioner lovpligtig efteruddannelse i gns. pr. jurist** Antal interne kurser*** Deltagertilfredshed (skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste) 3,8 4,0 4,1 4,3 Antal afholdte kurser for klienter Værdimåling Medarbejdertilfredshed (skala fra 1 til 10, hvor 10 er det højeste) - 8,3 8,1 - Loyalitet (skala fra 1 til 10, hvor 10 er det højeste) - 8,8 8,7 - * Antal er inkl. associerede partnere og indehavere ** Antal lektioner er et gennemsnit pr. jurist pr. år fra 1. jan juni 2010 *** Udover de angivne kurser tilbydes medarbejderne individuelle udviklingsplaner, ligesom der tilbydes løbende coaching i tysk, engelsk, retorik og personlig udvikling 6

7 Vo r e s væ r d i g ru n d l ag Vi bygger vores virksomhed på et fundament af ordentlighed og engagement. Vi leverer kvalitet med klienten i fokus. Vi er banebrydende. Vi har respekt for hinanden og fællesskabet. Ordentlighed Vi har høj etisk standard i forhold til klienten, hinanden og samfundet Vi handler ansvarligt i enhver henseende Vi forholder os konstruktivt til kritik Engagement Vi stiller store krav til os selv og hinanden Vi brænder for det, vi gør Vi udvikler talentet og skaber plads til begejstring K valitet Vi stræber efter at være de bedste Vi kombinerer specialisering og overblik for at sikre den højeste faglige standard Vores indsats er båret af flid og grundighed Banebrydende Vi gør en forskel og sætter gerne nye standarder Vi prioriterer investering i viden, it og uddannelse Vi har modet til at udfordre vanetænkning Respek t Vi er gode rollemodeller og behandler hinanden, som vi selv ønsker at blive behandlet Vi arbejder sammen som ét firma Vi skaber plads til både karriere og privatliv Vores omgangsform er præget af humor og uhøjtidelighed Vores virksomhed skal være et rart sted at være 7

8 Arbejdstagerrettigheder Principperne 3-6 Uddannelse og udvikling Bech-Bruun er en videnbaseret virksomhed. Derfor har uddannelse og investering i viden topprioritet, og dette afspejles i vores forretnings- og værdigrundlag. Vi anser retten til uddannelse for at være grundlæggende for alle både for vores medarbejdere, klienter og for vores medborgere i og uden for Danmarks grænser. Vi mener, at uddannelse og viden danner grobund for udvikling, innovation og skaber værdi. Vores talentudviklingsprogram gør det muligt for os at understøtte det enkelte talents udfoldelse og udvikling. Samtidig sikrer det, at vi får de rigtige kompetencer placeret de rigtige steder. Det betyder højere kvalitet i opgaveløsningen og fremmer toppræstationer, innovation og styrker samarbejdet på tværs af vores faggrupper. Randi Bach Poulsen, managing partner Vores indsats i forhold til retten til uddannelse har ført til udviklingen af et omfattende internt uddannelsesprogram, Bech-Bruun Academy, der tilbyder målrettede kurser til alle medarbejdergrupper, hvad enten det drejer sig om jurister, sekretærer, studenter eller servicepersonale. Vi tror på lige muligheder og kontinuerlig individuel udvikling for alle uanset uddannelsesbaggrund og tilbyder en bred vifte af kompetenceudviklende kurser med det formål at styrke vores medarbejderes faglige og personlige færdigheder. 8

9 Talentudvikling I Bech-Bruun har vi fokus på både talentet og kompetencerne. Derfor har vi blandt andet udviklet et talentudviklingsprogram for vores advokater, som skal understøtte og udvikle den enkeltes talent og samtidig styrke kompetencerne. I den forbindelse har vi indgået et eksklusivt samarbejde med Judge Business School på Cambridge University. Her gennemgår vores advokater praktiske og teoretiske øvelser, der bliver fulgt op af møder og et personligt coachforløb, når de kommer tilbage. Uddannelse for klienter og forretningsforbindelser I januar 2010 introducerede vi desuden Bech-Bruun Academy for klienter. Hermed har vores klienter fået gratis adgang til interne kurser og arrangementer, hvor de kan få belyst aktuelle problemstillinger i forhold til arbejdstagerrettigheder, klima og miljø eller andre relevante juridiske emner. Når vi prioriterer disse kurser og arrangementer højt, er det også, fordi de giver god grobund for en konstruktiv dialog med og feedback fra vores klienter. Udover kurser og arrangementer for klienter afholder vi også diverse faglige arrangementer for studenter og andre interessenter. Sundhed Som videnvirksomhed er medarbejderne vores vigtigste ressource. Derfor gør vi en ekstra indsats for at give dem de bedst mulige rammer at udfolde sig i. Vi har skabt en virksomhedskultur, der udover personalegoder som god og sund kantinemad samt tilskud til fitness og massage, rummer en række andre sundhedstiltag. Vi støtter fx aktivt diverse sportsaktiviteter, herunder løbearrangementer som DHL. Deltagerantallet var 50 i 2007, 115 i 2008 og 130 i I år har ikke mindre end 155 meldt sig. Udover det rent sportslige er løbearrangementerne med til at samle medarbejderne om en social begivenhed. Glade Bech-Bruun-deltagere i DHL-løbet. 9

10 Bech-Bruuns medarbejdere i fitnesslokalet. Derudover tilbyder vi vores medarbejdere en attraktiv og gratis sundhedsforsikring, som deres familiemedlemmer i øvrigt også har mulighed for at blive en del af til en fordelagtig pris. Ved at sørge godt for vores medarbejdere sikrer vi både højere medarbejderglæde og -trivsel, og at vores klienter får den bedst mulige service. Endelig er vores indsats over for medarbejderne medvirkende til, at vi har et meget lavt sygefravær. Vi er overbeviste om, at sunde og tilfredse medarbejdere præsterer bedre, og vi har en målsætning om at være den mest attraktive arbejdsplads i branchen. Medarbejderpleje er således et vigtigt led i vores rekrutterings- og fastholdelsespolitik. Årlige sundhedstjek Siden 2006 har Bech-Bruun hvert år haft besøg af eksterne sundhedskonsulenter, som gennemfører helbredstjek på alle interesserede medarbejdere. Det giver medarbejderne mulighed for at få en årlig opfølgning på deres helbredstilstand og få professionel vejledning om kost, motion og livsstil. Indsatsen har ført til, at sundhedsniveauet hos vores ansatte generelt ligger en del over landsgennemsnittet. Det eksterne konsulentbureau, som står bag sundhedstjekkene, har samtidig gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), hvor Bech-Bruuns fysiske og psykiske arbejdsmiljø vurderes ud fra parametre som trivsel, tilfredshed, medarbejderudvikling og involvering i arbejdet. Undersøgelserne viser, at medarbejdertilfredsheden i Bech-Bruun er højere end landsgennemsnittet. Over 90 % er tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed, og 67 % mener, at de i høj eller meget høj grad har mulighed for at lære noget nyt. Vi sætter en ære i at fastholde dette høje niveau krisetid eller ej. Overordnet set viser tallene fra sundhedstjekket, at de, der mødte op til sundhedstjek, er i topform og langt over gennemsnittet i Danmark. Healthy Company 10

11 Thomas på cyklen. Foto: CarstenLundager.dk Cykling som indsatsområde Som led i Bech-Bruuns sundhedsstrategi har vi et stærkt fokus på cykling. Vi deltager fx i den årlige nationale kampagne Vi cykler til arbejde, hvor medarbejderne konkurrerer i teams mod andre virksomheder for at samle det højeste antal cykeldage og dermed spare CO 2. Sidste år deltog Bech-Bruun i kampagnen med 19 hold, der tilsammen cyklede km og derved sparede miljøet for 2,6 ton CO 2. I år deltog 17 hold, og de cyklede tilsammen hele km og sparede miljøet for 4,3 ton CO 2. For at få så mange som muligt til at cykle bakkes den landsdækkende kampagne op med interne kampagner og konkurrencer. Den interne konkurrence under Vi cykler til arbejde-kampagnen, hvor man hver dag skæver til de andre holds tavler for at se, hvor meget de har kørt, og hvor man driller hinanden, når man alligevel har taget bilen, fordi det regnede, gør, at man lærer hinanden bedre at kende. Thomas Bøgedal Kristiansen, advokat Faktisk er cykling blevet en særlig del af Bech-Bruuns kultur. Vi deltog fx i en stor cykelevent på Københavns Rådhus under COP15, hvor vi var med til at sætte fokus på cyklen som transportmiddel. Derudover har vi medvirket på landsdækkende tv i livsstilsprogrammet Ha det godt og i sundhedsmagasinet Helse-job for at fremme budskabet om, at cykling gavner både helbredet og miljøet. At tage cyklen på arbejde forbindes nok af de færreste med advokatbranchen. Netop derfor har vi ekstra stor gennemslagskraft i forhold til at komme ud med cykling som et stærkt grønt budskab. Vi er med i det nationale netværk Cykelvenlig arbejdsplads, og på baggrund heraf har vi fået etableret et cykelværksted og gode badefaciliteter til Bech-Bruuns cyklende medarbejdere. 11

12 Menneskerettigheder Principperne 1-2 Partnerskab med Red Barnet Vores CSR-indsats er forankret i Bech-Bruuns værdigrundlag. Det samme gælder for vores uddannelsesstrategi. Den har nemlig ikke kun som mål at optimere egne interne forhold. Vi opfatter retten til uddannelse som en universel ret, der også går ud over Danmarks grænser. Uddannelse er vejen til udvikling for vores virksomhed, men den er en helt essentiel forudsætning for udvikling i den tredje verden. Vi indgik derfor i 2008 i et tæt partnerskab med Red Barnet om skolebyggeri i Afrika. Når vi har valgt at fokusere størstedelen af vores sponsorindsats på netop uddannelseselementet i den tredje verden, er det, fordi det falder fint i tråd med, at vi som videnvirksomhed også internt har uddannelse i højsædet. I forbindelse med skolebyggeriet har vi gennem Red Barnet fået mulighed for at indgå i dialog med lokalsamfundene i Afrika. Det er nemlig dem, der kender behovene og forudsætningerne bedst. I de sidste to år har vi således investeret i opbygningen og driften af skoler først i Angola og senere Etiopien. Samarbejdet med Red Barnet strækker sig også over et bredere samfundsengagement i Danmark, hvor Bech-Bruun yder omfattende pro bono-rådgivning i andre sammenhænge. Vi har eksempelvis indgået et samarbejde med Red Barnet, hvor vi yder gratis og uforpligtende rådgivning til borgere, der overvejer at efterlade Red Barnet en del af deres arv. Vi deltager ydermere i landsindsamlinger og øvrige støtteprojekter såsom tøjindsamlinger til fx Haiti. Bech-Bruuns engagement i børns uddannelse sikrer, at skoler bliver bygget, børn får bedre skolematerialer, og lærerne får efteruddannelse. Bech-Bruun giver med andre ord rigtig mange børn en blyant i hånden, så de kan skrive en ny fremtid. Mimi Jakobsen, generalsekretær for Red Barnet 12

13 Målrettet pro bono-rådgivning Vi interesserer os for det samfund, vi lever i, og vi vil gerne bidrage til, at vores arbejde kan være med til at gøre en forskel. Vores pro bono-arbejde er omfattende og tæller timer på årsbasis. Randi Bach Poulsen, managing partner Vi skaber værdi for både vores medarbejdere og samfundet som helhed ved at tilbyde vores kompetencer til organisationer og personer, der har brug for vores ekspertise. Vi tror på, at vi herved kan gøre en forskel. I løbet af det sidste år har vores advokater sammenlagt brugt mere end et årsværk på pro bono-arbejde. Vores samarbejdspartnere tæller udover Red Barnet organisationer som WWF og Dyrenes Beskyttelse, men vi har også advokater, der arbejder frivilligt for Københavnske Advokaters Retshjælp. Ligesom partnerskabet med Red Barnet indgår som en integreret del af Bech-Bruuns uddannelsesstrategi, indgår samarbejdet med WWF som en velovervejet del af Bech-Bruuns miljøstrategi. Målet er, at vores interne arbejde og erfaringer med områder som miljø og uddannelse også får et eksternt fokus ved at sætte vores kompetencer i spil dér, hvor det giver størst mening. Fra Bech-Bruuns skole i Angola. Foto: Red Barnet 13

14 Her ses et udpluk af Bech-Bruuns mange pro bono-aktiviteter. Organisation Aktivitet Micro finance-rådgivning udarbejdelse af juridisk redegørelse for velgørende institutioners mulighed for offentlige indsamlinger i Danmark omfattende rådgivning i forbindelse med miljøfestival under klimatopmødet i København Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Vi udfører arbejde i forbindelse med sager, hvor mennesker har betænkt eller overvejer at betænke Red Barnet i testamenter Diverse bistand Bestyrelsesarbejde Vedtægtsforhold Arbejds- og ansættelsesret Diverse bistand Bestyrelsesarbejde 14

15 Fra 1 ton mindre-kampagnen. Foto: Søren Gade Stendal Miljø og klima Principperne 7-9 Bech-Bruun er en væsentlig rådgiver inden for miljø, energi, klima og CSR. Derfor er det helt essentielt, at vores arbejde på disse områder er internt forankret. Vi tror på, at vores CSR-budskaber har størst gennemslagskraft gennem vores rådgivning. Som et af de førende advokatfirmaer i Danmark bestræber vi os på at vise vores klienter og medarbejdere at vi selv følger de standarder, vi rådgiver dem om at følge. Vi anerkender vores ansvar for at sikre et bæredygtigt miljø og nødvendigheden af at handle nu og være med til at sætte standarder på området. Vores miljøindsats fungerer som en naturlig og integreret del af vores forretning. Vi har gennemført en række initiativer for at minimere vores miljøpåvirkning. Gennem de sidste tre år har vi gennemført en række større og mindre grønne initiativer og har blandt andet deltaget i: 15

16 1tonmindre-kampagnen Kampagne, der blev lanceret op til COP15 med budskabet om, at alle skal tage ansvar for fremtiden og nedsætte vores CO 2-udslip CO 2 PENHAGEN Verdens første CO 2-neutrale musikfestival, hvor al festivalens energi blev produceret på stedet af blandt andre 50 Bech-Bruun medarbejdere på kondicykler El Mans-løb 24-timers løb for el-gokarts, hvor overskuddet fra det miljøvenlige løb gik til Red Barnet Elsparefondens Kurveknækkeraftale (nu Center for Energibesparelser) Aftale, der forpligter Bech-Bruun til at reducere energiforbruget med 2 % om året over tre år Grønt medarbejderforum Webforum til dialog og udveksling af gode forslag og idéer til miljørigtige initiativer Hold Danmark Rent Netværksorganisation med det formål at ændre danskernes adfærd og indstilling til henkastet affald Mad med mening-temadage Fokus på tilberedning af mad og valg af råvarer på CO 2-venlig vis CO 2 -neutral fredagsbar Bech-Bruun fredagsbar med fokus på CO 2, miljø, økologi og fair trade 16

17 It-chef i Bech-Bruun, Stefan Winquist, som deltager i El Mans-løbet for el-gokarts. Foto: Thomas Lekfeldt / Ekstra Bladet Energioptimering af bygninger Det første skridt i Bech-Bruuns interne miljøstrategi var en grundig miljøgennemgang af Bech-Bruuns kontorer i Århus og København. Vores virksomhed blev kigget grundigt efter i sømmene, og vi fik hånd gribe lige forslag til, hvordan vi kan gøre en forskel for miljøet. I forbindelse med en ombygning i år er vores Århuskontor blevet yderligere energioptimeret ved hovedsageligt at vælge energivenligt udstyr. En bundplacering på energimærkningsskalaen er nu skiftet ud med energimærket B. Vores mål er at blive A-mærket, som er det bedste. I 2008 tilmeldte vi os Elsparefondens kurveknækker-aftale, hvormed vi forpligtede os til at nedbringe vores elforbrug med 2 % om året over tre år. Det mål nåede vi efter blot ét år, men vi bestræber os på at gøre det endnu bedre. Nu er målet at bruge aftalen som et afsæt for en kontinuerlig dedikation til at reducere vores energiforbrug. Inden vi gik i gang med at nedbringe vores energiforbrug, lå vi i bunden af energimærkningsskalaen. Nu ligger vi i toppen. Den flotte reducering af vores energiforbrug får os dog ikke til at hvile på laurbærene så vi minder stadig medarbejderne om at slukke for pc en og lyset, når de går. Tonni Poulsen, driftsansvarlig 17

18 Det er dog ikke kun på energiområdet, at vi har g jort en indsats. Vi har også haft et stort fokus på genbrug, genanvendelse og forbrug. For eksempel har vi øget vores papirgenbrug med ca. 150 %, da papiret nu bliver samlet ind og sendt til genanvendelse. På andre områder er vores forbrug gået lidt op, hvilket for vandforbruget blandt andet skyldes et øget forbrug af vores badefaciliteter i forbindelse med cykling Pap til genbrug (kg) Papir til genbrug (kg) Vandforbrug (m 3 ) El-forbrug (kwh) Varme (m 3 ) Fra den miljøvenlige ombygning på Århus-kontoret. 18

19 Bæredygtig it Vi yder løbende en massiv indsats på it-området for at nedbringe energiforbruget og tænke i strømbesparende løsninger. Alle pc er bliver fx nu automatisk slukket om natten, hvis man ikke er på. Desuden er 60 fysiske servere blevet konverteret til virtuelle servere, så serverrummet ikke skal nedkøles i samme omfang som tidligere. Det har medført, at strømforbruget i serverrummet er blevet halveret, og netop denne indsats var medvirkende til, at Bech-Bruun i 2009 blev nomineret til Legal Technology Awards i kategorien CSR/grønt it. Vi har selvfølgelig også genbrugsordninger for edb-udstyr, tonerkassetter og serverbokse. Endelig har vi i 2010 udskiftet vores it-udstyr, herunder alle medarbejder-pc er. Det nye udstyr er nøje udvalgt og kendetegnet ved et markant lavere strømforbrug. 19

20 Miljøbevidste møder Møder med klienter er en meget vigtig del af Bech-Bruuns hverdag, men omfattende mødevirksomhed er også lig med en potentiel belastning af miljøet. For at reducere belastningen forsøger vi at vælge miljørigtigt, når det er muligt. Bech-Bruun har sat cykler til rådighed for de ansatte, som de kan bruge, når de deltager i møder. Endvidere er der vedtaget en politik, som betyder, at rejser skal ske på en så CO 2-neutral måde som muligt. Det gælder både for flyvninger og indkvartering. Bech-Bruun er også i færd med at anvende det samme system til taxikørsel og dermed køre med CO 2-neutrale taxi. Endelig bruger vores to kontorer, som ligger i hver sin landsdel, i vidt omfang telefon- eller videomøder som alternativ til personlige møder. 20

21 Insiderviden, interessekonflikter og tavshedspligt Princip 10 Som advokatvirksomhed har vi hos Bech-Bruun et stort etisk ansvar. Vi har derfor opbygget et solidt corporate governance-system, der er rodfæstet i politikker om insiderviden, interessekonflikter og tavshedspligt. Som dansk advokatvirksomhed er vi underlagt Advokatrådets advokatetiske regler, der omhandler advokatetiske principper, forholdet til klienter, advokatadfærd i retssager og forholdet mellem advokater. Vi har strikte procedurer, hvad angår nye klienter og sager, og vi har nedsat et Konflikt- og Etikudvalg, der behandler og afgør spørgsmål om, hvorvidt Bech-Bruun kan påtage sig eller fortsætte behandlingen af sager i overensstemmelse med de regler, som Advokatrådet har vedtaget. Vi rådgiver vores klienter i spørgsmål om blandt andet anti-korruption herunder hvidvaskning, aftalebestemmelser og databeskyttelse, whistleblower-forhold og om god corporate governance. Vi ser det som vores pligt også i forhold til Global Compact at udbrede vores faglige ekspertise til det bredere samfund. Det er grunden til, at vi afholder seminarer for klienter og andre interesserede om blandt andet Datatilsynets nye whistleblower-system. 21

22 Fremtidige fokusområder Retten til trivsel, sundhed og uddannelse har fyldt meget i denne rapport. Det vil det også komme til i den næste, for vi vil i de(t) kommende år fokusere meget på at understøtte vores høje sundhedsog trivselsniveau. Vi vil også fortsat have uddannelse højt på dagsordenen både i forhold til vores medarbejdere og klienter. På sundhedsområdet vil indsatsen give sig udslag i en række interne kampagner om ernæring og motion. Vores vedvarende fokus på sund livsstil har som mål at tage vare om vores medarbejderes helbred, men vi ønsker også ved eksemplets magt at vise vores omgivelser, at det giver god mening at investere i medarbejderes ve og vel. For at sikre at det interne fokus på disse områder bibeholdes, vil Samarbejdsudvalget i Bech-Bruun blive inddraget i arbejdet. På talent- og uddannelsesområdet bliver et indsatsområde at implementere en karrierestrategi. Det er et led i et kombineret talent- og fastholdelsesprogram. Et indsatsområde bliver også at udvide kompetencebegrebet, så der kommer endnu mere fokus på ikke-juridiske kompetencer, herunder blandt andet forretningsudvikling. Herved sikrer vi diversitet i såvel medarbejderskare som opgaveportefølje. Vi vil også arbejde aktivt på at højne miljøbevidstheden hos os selv og omverdenen. Gennem interne kampagner og konkurrencer vil vi sikre, at medarbejderne bliver ved med at tænke i miljørigtige baner. I forhold til vores klienter vil vi intensivere rådgivningsindsatsen på CSR-området, så vi sammen sikrer et større samfundsansvar. Som titlen på vores rapport angiver, så opfatter vi vores arbejde med samfundsansvar som et arbejde i udvikling. Vi er bevidste om, at vi med denne rapport kun har taget de første skridt på vejen mod at udbrede UN Global Compacts 10 principper. I næste rapport har vi som mål at få opstillet flere målbare kriterier for CSR-indsatsen og få dataindsamlingen sat mere i system, så vi selv får et bedre overblik over vores CSR-indsats og herved bedre kan dele vores erfaringer med andre. 22

23 Kontakt Bech-Bruun T E

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2013

UN Global Compact Communication on Progress 2013 UN Global Compact Communication on Progress 2013 1 Forord 2012 blev året, hvor Plesner tilsluttede sig FN s Global Compact. Et verdensomspændende initiativ til fremme af virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

CSR-rapporten kom godt fra start!

CSR-rapporten kom godt fra start! K u r s u s Den 1. oktober + 29. oktober 2009 Den 5. november + 30. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csr CSR-rapporten kom godt fra start! 2009 Systematisk gennemgang af den nye

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Der er så meget, vi ikke kan...

Der er så meget, vi ikke kan... Der er så meget, vi ikke kan... Vi er anderledes......men det vi kan, er vi gode til! Målet var at skabe en anderledes advokatvirksomhed, da vi i 1995 etablerede det nuværende Hulgaard Advokater. Med vores

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2010 Moment A/S Moment er specialiseret i Studiejob & Vikariater, Rekruttering & Search og Outplacement. Derudover står vi bag Moment Medier, som er

Læs mere