Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag d.13. marts 2013 i Sognegården, Kirkebakken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag d.13. marts 2013 i Sognegården, Kirkebakken."

Transkript

1 Bestyrelsen. Bestyrelsesformand Henrik K. Sivertsen, Skovager 1, 7120 Vejle Ø Mobil Næstformand Poul Steen, Nederager 12, 7120 Vejle Ø Tlf Kasserer: Bjarne Andersen, Snareager 6, 7120 Vejle Øst Tlf Kontingent - sekretær - webmaster Pia Christensen, Overager 24, 7120 Vejle Ø Mobil Bestyrelsesmedlem. Charlotte Munk Thaasti, Skovager 9, 7120 Vejle Ø Tlf Bestyrelsesmedlem. Jens Nielsen, Bredager 49, 7120 Vejle Ø Mobil Bestyrelsesmedlem. Mogens Svanum, Kystager 9, 7120 Vejle Ø Mob Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag d.13. marts 2013 i Sognegården, Kirkebakken. Husk grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger

2 Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 36 stemmeberettigede medlemmer. Der var medbragt 4 fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Forelæggelse af budget for det kommende år 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant 10. Eventuelt Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Advokat Erik Svanvig, det blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, både i dagspressen og med uddelt infohæfte. 10. Udvalg: Grønt Udvalg: Jens Nielsen Charlotte Munk Thaasti Bjarne Andersen Skovudvalg: Poul Steen Mogens Svanum Charlotte Munk Thaasti Legepladsudvalg: Charlotte Munk Thaasti Henrik K. Sivertsen Pia Christensen Teknisk Udvalg: Henrik K. Sivertsen Mogens Svanum Poul Steen Festudvalg: Pia Christensen Jens Nielsen Henrik K. Sivertsen Førstnævnte er formand for udvalget. 2 11

3 10 Kørsel er en variabel udgift og budgettet er lagt ud fra et skøn. Forslag frembragt om at regulere honorarer ud fra pristal i stedet for med et fast beløb. Budgettet blev sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprejsning. 6. Fastlæggelse af kontingent Uændret på 550,-/år. 7. Valg af medlemmer til Bestyrelse: Mogens Svanum, Kystager 9, blev valgt ind Bjarne Andersen, Snareager 6, blev valgt ind Pia Christensen blev genvalgt 8. Valg af suppleanter til Bestyrelse: Per Holm, Overager 23 Kurt Rasmussen, Overager 38 Anna Keldsen, Underager 9 Blev valgt 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant: Preben Pedersen - genvalgt Kurt Kristoffersen - genvalgt som suppleant Bestyrelsens beretning ved Henrik K. Sivertsen: Bestyrelsen har, siden sidste ordinære generalforsamling den 12. marts 2012 i Krystalpaladset, afholdt 5 bestyrelsesmøder. Der har også været afholdt møder i underudvalgene. Bestyrelsen udsendte info hæfte i december om årets gang i Grundejerforeningen Vi har fortsat et godt samarbejde i bestyrelsen og tilstræber at have en god tone internt og eksternt. De beslutninger, der bliver vedtaget på årets generalforsamling, danner grundlag for arbejdet i bestyrelsen. Der har været nogenlunde ligeså mange henvendelser til den siddende bestyrelse i perioden 2012/2013 som i perioden 2011/ Om henvendelsernes art kan bl.a. nævnes, snerydning, ødelæggelse af stier efter snerydning, tilgroning af stier og forfald af samme, etablering af solceller, fældning af træer og bevoksninger, vandlunker på slutbelægninger (asfalt) efter etablering af fjernvarme, omlægning af busruter, gener ved busdriften (tomgangsregulativet) og ejerskifte af parceller (justering til korrekt adresse for grundejerforeningen). Grundet en ny digital ansøgningsprocedure hos Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri for EU tilskud på ca. kr til Grundejerforeningens grønne område syd for Kystager (5,21ha) er der opstået en misforståelse i ansøgningen omkring betalingsrettigheder (6 stk.). Natur &Erhvervsstyrelsen har derfor afvist vores ansøgning. Grundejerforeningen har fremsendt 3

4 en klage, og vi forventer en afgørelse på denne sag senest i efteråret Ansøgning for tilskud for 2013 er op startet (deadline 24/04/2013). Formanden er indtrådt som suppleant i bestyrelsen for Grønt Forum på årsmødet, afholdt i Vingsted Historiske Museum den 20/11/ Teknisk Udvalg: Grundejerforeningen har nu afleveret følgebrev og skitse over krav til oversigtsforhold for hjørnegrundene gældende for Smalager (nord/syd), Bjerreager (nord/syd); Snareager (nord/syd) og Kornager (nord/syd). Følgebreve og skitser er samtidigt blevet fremsendt til Vejle Kommune Teknik & Miljø - Vejplan & Myndighed Att. Landinspektør Paw Bro Larsen (tlf.: / ), Vedelsgade 17, 7100 Vejle - Mail.: for videre sagsbehandling. Det er Vejplan & Myndighed der har påtaleret i spørgsmål om hvorvidt oversigtsforhold er overholdt ifølge gældende bestemmelser. Grundejerforeningen vil venligst opfordre alle trafikanter til at overholde den ubetingede vigepligt, der er gældende ved udkørsel til Storager, samt at overholde hastighedsbegrænsningen på 50km/time i hele området. 4 Forespørgsel til bestyrelsen om der stadig forelå en 5 års vedligeholdelsesplan for de grønne områder: Grønt Udvalg tager årligt stilling til hele området og hvad der skal ske i det indeværende år, herunder også med henblik på vedligeholdelsesplan. Der blev udtrykt bekymring for om der var hældning nok til at gøre en svævebane attraktiv, og i tilfælde af for megen hældning at børn ikke måtte benytte den uden opsyn: Alle legeredskaber er godkendt efter gældende standarder og gennemgås jævnligt om de opfylder de nyeste sikkerhedskrav. Seneste gennemgang var i marts Kommentarer vil dog blive taget op med leverandør i forbindelse med køb af svævebane. Der blev udvist utilfredshed med at satellit legepladserne bliver nedprioriteret/afskaffet: Legeredskaber er dyre i anskaffelse og vedligehold. Legepladserne skal være interessante ifht. de legeredskaber der befinder sig i mange haver. Derfor fokus på de 2 store legepladser på hver sin side af Storager, samt på de mindre legepladser i områder med mindre haver. De eksisterende legepladser blev rost og der blev frembragt forbedringsforslag såsom at udvide Tarzan banen på legepladsen ved Tirsbækvej til en mere sammenhængende bane til jorden er giftig leg og evt. få renset lejerne for sand i det nyetablerede skib. Legepladsudvalget tager ideerne til efterretning. Forespørgsel til den markante stigning i budgettet for kørsel telefonudgifter på 60%: Det er ikke alle bestyrelsesmedlemmer der har taget imod telefonpenge i Budgettet er lagt ud fra antagelsen, at alle modtager telefonpenge i

5 medlemmer: Dette kunne ikke bekræftes. En beboer henviste til 5.3 i vedtægterne, og at en indhegning af fællesareal ville stride imod denne: Dette blev afvist. Forespørgsel om der var påtænkt etablering af parkeringspladser ifm. hundeskoven: Dette blev afvist, da hundeskoven er tiltænkt områdets beboere og derfor indenfor gåafstand. Der blev udtrykt tvivl om den rette placering af hundeskoven med henblik på tilgængelighed for ældre beboere og ved vådt føre: Det grønne areal ved Kornager bliver i dag allerede flittigt benyttet til hundetræf i formiddagstimerne. En indhegning af denne ville virke skæmmende, men en bedre afskærmning mod stierne ville være fordelagtigt. Den ene udelukker ikke den anden. Flere medlemmer synes, at det var en god ide, og at de kr. var et forholdsmæssigt lille beløb i den sammenhæng. Hundeskoven blev sat til afstemning og vedtaget med 24 stemmer for 15 imod, 1 stemte blank. Stemme optæller var Kurt Christoffersen og Preben Pedersen 5. Budget 2012: Budgettet blev præsenteret af Grundejerforeningens kasserer. Enkelte poster i budgettet blev uddybet, herunder at udgiften til etablering af hundeskov vil indgå i den samlede ramme ud fra den betragtning, at budgettet historisk set sjældent bliver brugt fuldt ud, og at beskæringsarbejdet af beplantningsbæltet mellem Juelsbjergvej og Overager igen indgår i budgettet for grønne områder for Montering af solceller: Der henvises til infohæftet udsendt i december Husk at ansøge Vejle Kommune Teknik & Miljø inden opsætningen. Der har i perioden været et par klager over luftforurening ifm. afbrænding i brændeovne mv. i vores område. Grundejerforeningen anbefaler alle brændeovns ejere til at gennemlæse folderen Korrekt fyring med brænde der ligger på og følge de heri angivne retningslinjer. 2.2 Festudvalg: Der blev afholdt den årlige tilbagevendende Sct. Hans Fest for året 2012 på de grønne arealer syd for Kystager. Fremmødet var ca personer. FDF Vejle 5 solgte øl, vand og grillpølser på pladsen, samt havde forberedt forskellige aktiviteter for børnene. Musik blev udført af Bredballe Ensemblet i tidsrummet fra kl.19:30-21:30. Bestyrelsen havde ikke haft held med at få hyret en båltaler som var ledig på denne aften. 2.3 Grønt Udvalg: Det oprindelige oplæg fra Grønt Udvalg, som blev vedtaget ved generalforsamlingen 2012, var at fælde hele bevoksningen ved Juelsbjergvej. På grund af en indsigelse fra en beboer på Overager tog Grønt Udvalg kontakt til Skovdyrkerforeningen for at få rådgivning om træernes forfatning. Sammen blev der taget beslutning om hvilke 5

6 træer, der skulle fældes og hvilke tiltag der skulle ske mht. vedligehold og bevarelse af beplantningsbæltet. Der blev sendt breve ud til alle beboere på Overager om arbejdets omfang. Bestyrelsen modtog ingen respons på dette brev ej heller på infohæftet hvori arbejdets omfang igen blev beskrevet. Den første indsigelse blev modtaget efter udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen Udførelsen af arbejdet var pga. vejrlig blevet forsinket og blev uheldigvis påbegyndt dagen før generalforsamlingen. Arbejdet blev stoppet da vi blev gjort opmærksomme på det og er sat i bero indtil bestyrelsen har konstitueret sig og haft en ny besigtigelse af området. Bestyrelsen blev forespurgt om der var blevet rettet henvendelse til Vejle Kommune vedr. deres høring inden omlægningen af busruterne til/fra Bredballe, hvilket blev afvist. Bestyrelsen blev derfor opfordret til at gøre dette ved den kommende evaluering af de nye busruter/køreplaner. Der blev henvist til forsvunden sikkerhed og manglende mulighed for gangbesværede at tage bussen frem og tilbage til Bredballe Centeret uden at skulle ind omkring Vejle Trafikcenter. Grønt Udvalg blev opfordret til at gå varsomt til værks ifm beskæringsarbejdet af beplantningsbæltet og passe på naturen. 3. Regnskab 2011: Regnskabet blev gennemgået og kommenteret af kassereren. Forespørgsel til øvrige udgifter: Dækker over udgifter til landmåler i forbindelse med oversigtsarealerne på Storager og markering af disse. Henvisning til tidligere beslutning om at egenkapitalen ikke må overstige summen af et ½ års kontingent og spørgsmål til hvorfor dette ikke er overholdt: Der arbejdes på det, men ud fra den holdning, at pengene skal bruges fornuftigt. Spørgsmål til placering af foreningens aktiver og forslag til at fordele aktiver i to banker af hensyn til risikofordeling, da foreningsaktiver ikke er omfattet af garantifonden: Alle aktiver er samlet i den Danske Bank, på hhv. erhvervskonto og værdipapirdepot. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om etablering af en hundeskov blev præsenteret af Skovudvalget. Der blev spurgt ind til hvorvidt forslaget om etablering af en hundeskov var baseret på et bredt ønske fra foreningens 6 7

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere