Vejledning og kvalitetsdokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning og kvalitetsdokumentation"

Transkript

1 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE DATADOKUMENTATIONSRAPPORT 1998/26 Overførsel af modeldata til landsdækkende modeldatabase Vejledning og kvalitetsdokumentation Hans Jørgen Henriksen DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSER MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

2 c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 2 G E U S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund 4 2. Formål 5 3. Relationer til modelprojekter Indlæsning Udlæsning Projektoplysninger Generelle oplysninger Organisatoriske oplysninger Opgaveløsning Dokumenter Modeloplysninger Modelforudsætninger Modelopsætning Kalibrering Evaluering Fil informationer Oplysninger på modelniveau Oplysninger på filniveau Generelle juridiske forhold vedr. ophavsret Hvad er en ophavsret? Hvilke værker er beskyttet af ophavsret? Hvem har ophavsrettigheder/udnyttelsesrettigheder? Vejledning i brug af ophavsretskode Overførsel af modeldata 17 APPENDIX A APPENDIX B APPENDIX C APPENDIC D Paradigma for kvalitetsdokumentation Gebyr på rekvirering af modeldata Kvalitetskoder på modelniveau Eksempel på kalibreringskriterier c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 3 G E U S

4 1. Baggrund Københavns Amt tog i december 1993 initiativ til nedsættelse af en modelfølgegruppe med en koordinerende funktion omkring det modelleringsarbejde som iværksættes indenfor de administrerende enheder i Københavns området. I følgegruppen er pt. repræsentanter for Københavns Amt, Roskilde Amt, Københavns og Frederiksberg kommuner, Miljøstyrelsen, A/S Øresundsforbindelsen, fagdatacentret GEUS samt rådgiverne DHI, Rambøll, Kampsax Geodan og HoH - Vand og Miljø. Modeldatabasen blev opbygget af en managementdatabase, med de oprindelige modelfiler indlagt i en directory-struktur. Managementdatabasen var et katalog over de filer med modelrelaterede data der blev indlagt i modeldatabasen i deres oprindelige format. I forbindelse med indberetning af modeldata var det forudsat at modelløren vedlagde 1) et kvalitetsdokument som beskrev den opstillede og kalibrerede model og 2) en tekstfil (tidligere benævnt ASCII-filen ) som indeholdt oplysninger til managementdatabasen om modellen og de enkelte filer. Arbejdet i modelfølgegruppen var i den første periode ( ) koncentreret om oprettelse af modeldatabasen og afklaring af administrative og ophavsretsmæssige forhold i den forbindelse. Der blev desuden opbygget en modeldatabase udarbejdet af DHI til UNIX arbejdsstation (DGU, 1995), med dataoverførsel via dat -magnetbånd. Driften af modeldatabasen har fra starten været varetaget af GEUS. I perioden er der gjort en række erfaringer med drift og administration af modeldatabasen (indlæsning og udlæsning af modeldatasæt). Databasen er fra 1997 overført til pc/windows 95 med dataudveksling via CD-rom og/eller (som komprimerede filer). Den oprindelige managementdatabase er opgivet, og i stedet sker søgning i databasen ved hjælp af de værktøjer som indgår i respektive model systemer (fx. MIKE SHE, Visual MODFLOW etc.), samt i de til de enkelte modelopstillinger hørende tekstfiler (ASCII-fil) og kvalitetsdokumenter. På grund af ovenstående ændringer er det i modelfølgegruppen besluttet at opdatere vejledningen i kvalitetsdokumentation. Det er hensigten at databasen kan anvendes som en landsdækkende modeldatabase (bl.a. omfattende den nationale vandressource model). Dette er der taget højde for i revideringen af vejledningen. I forhold til den første version er følgende revideret: paradigma for udfyldelse af kvalitetsdokumentet beskrivelse vedr. ophavsrettigheder beskrivelse af GEUS s rolle og opgaver (administration og drift af databasen) beskrivelse af elektronisk indberetning af oplysninger tekstfil (ASCII-fil) er ændret modeldatabasen er ændret fra at dække KBH-området til at være landsdækkende udveksling og arkivering af modeldatasæt, kvalitetsdokument og tekstfil er ændret c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 4 G E U S

5 2. Formål Formålet med nærværende dokument er at opstille rammerne for overførsel af modeldata fra dem som etablerer modellen til modeldatabasen. Ved dataoverførslen er det væsentligt at få en række oplysninger, der kan belyse omfanget af arbejdet med opsætningen af den aktuelle model og de resultater der er opnået. Herved belyses modellens kvalitet for ejere og administrator af modeldatabasen og for senere brugere af data. Med dokumentet er det endvidere formålet at fremlægge alle oplysninger, der er relevante for overførsel af modeldata til modeldatabasen i en form så det kan indgå i aftaler om fremtidige modelopgaver. c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 5 G E U S

6 3. Relationer til modelprojekter Opbygningen af modeldatabasen var oprindeligt finansieret af Københavns kommune, Frederiksberg kommune og Københavns amt. Disse tre institutioner var oprindeligt ejere af databasen for Københavnsområdet. Ophavsretten til de enkelte modelsetup afhænger af de konkrete forhold som fremgår af indberetningen. Administrationen af modeldatabasen varetages af GEUS, som også har ansvaret for opretholdelsen (og opdateringen) af databasen, salg og udlevering af data og opkrævning af betaling for data. GEUS kontrollerer, at koder vedr. ophavsret på filniveau er anført i tekstfilen, samt at kvalitetsdokumentet er i overensstemmelse med nærværende vejledning. Det er et grundlæggende princip at data, som lagres hos GEUS, er offentligt tilgængelige. Prisen for data svarer til dækning af de faktiske omkostninger ved fremstilling af kopien/dataoverførslen, herunder en rimelig andel af driftsomkostningerne ved basen. Det er initiativtagernes ønske at databasen bruges af så mange som muligt og alle opfordres til at søge modeller i databasen, men så sandelig også til at indlæse nye modeller når disse foreligger. 3.1 Indlæsning Grundvandsmodeller kan indlæses i databasen, når der foreligger et kvalitetssikret datasæt (incl. modelsetupfiler med tilhørende kvalitetsdokument og tekstfil). Fremtidige modelprojekter bør opfylde kravene og retningslinierne i denne vejledning, så fremtidige modeller er lettere at lægge ind i modeldatabasen. Rekvirenten af et modelprojekt bør derfor sørge for 1) at kontrakten med den, der laver modelarbejdet, henviser til denne vejledning, og i videst mulig omfang sørge for 2) at dels den, der laver modelarbejdet, og dels den, der leverer data til modellen, giver samtykke til, at modellen lægges i modeldatabasen og gøres offentligt tilgængelig. Se iøvrigt nedenfor afsnit 6 om ophavsrettigheder. Andre modelprojekter kan gennem oplysning og vejledning gøres bekendt med databasen, og de fordele der er ved databasens eksistens. Det bør endvidere generelt være en betingelse for at bruge databasen til et modelprojekt, at der også leveres data retur når det pågældende projekt er afsluttet. c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 6 G E U S

7 3.2 Udlæsning I forbindelse med opsætning af en ny grundvandsmodel, kan der ved henvendelse til GEUS foretages en søgning i modeldatabasen. Viser søgningen, at der er modeldata som kan danne grundlag for den aktuelle modelopsætning, kan udlæsning foretages. Ved udlæsning betaler modtageren en pris, der dækker de faktiske omkostninger ved dataoverførslen, herunder en rimelig andel af driftsomkostningerne af databasen. Priserne for udlæsning af data fremgår af Appendix B. Nogle filer vil være ophavsretsligt beskyttet, og for disse filer kan der gælde særlige vilkår for levering, herunder særlige prisvilkår og særlige rådighedsbegrænsninger. De særlige vilkår vil fremgå af ophavsretskoden, som foreligger for hver enkelt fil tilhørende modeldatasættet. Se nærmere afsnit 6.3 og 6.4. Det er GEUS s opgave at påse, at data ikke leveres i strid med de ophavsretskoder, der er indlagt i filinformationerne. c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 7 G E U S

8 4. Projektoplysninger Som led i dokumentation af kvaliteten af den model, der indlægges i databasen, ønskes en række oplysninger om projektet givet videre til databaseadministrationen og de kommende brugere af modeldata. Nedenstående liste dækker de projektoplysninger, der bør opgives, og i det efterfølgende afsnit listes en række mere modelspecifikke oplysninger. I appendix A er opstillet et paradigma for en indberetning af projekter og modeloplysninger i en mere konkret form end nedenstående lister over de typer af oplysninger, der ønskes opgivet. 4.1 Generelle oplysninger formålet med modelprojektet (regional vandressourcemodel, kildeplads oplandsmodel, afværgeprojekt, anlægsprojekt, naturgenopretning, forskningsprojekt...) omfang af modelprojektet (mandtimer til modelopsætning) grænseflader til andre projekter 4.2 Organisatoriske oplysninger sagens parter med angivelse af kontaktpersoner ansvarsfordeling mellem parterne hvilken kvalitetssikring anvendes 4.3 Opgaveløsning tidsplan fase opdeling anvendt model og benyttet hardware 4.4 Dokumenter fortegnelse og omfang af udarbejdede rapporter mm. henvisning til grundlæggende beskrivelse af den anvendte computer model. c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 8 G E U S

9 5. Modeloplysninger I dette afsnit angives en række specifikke oplysninger om den opstillede grundvandsmodel og eventuelt stoftransport-/partikelbanemodel hvis dette aspekt har indgået i opgaven. 5.1 Modelforudsætninger modellens omfang m.h.t. hydrologiske processer (hvilke dele af det hydrologiske kredsløb indgår i modellen) antagelser om reservoirforhold beskrivelse af grundvandsdannelse [source](nedbør eller konstant skønnet infiltration) beskrivelse af afstrømning [sink](vandløbsafstrømning, kildepladser) beskrivelse af randbetingelser (fastholdt potentiale, gradient mm.) modellens håndtering af partikelbaner eller stoftransport. 5.2 Modelopsætning geografisk afgrænsning af strømningsmodel (UTM koordinater) geografisk afgrænsning af stoftransport-/partikelbanemodel (UTM koordinater) geografisk afgrænsning af særligt interesseområde horisontal og vertikal diskretisering samt tidslig diskretisering datagrundlag (her angives hvilke data der er anvendt og i hvilket omfang de foreligger : nedbørsstationer, vandføringsmålestationer, synkronmålinger, boringers antal pr. km 2, geofysiskedata, pejlinger, prøvepumpninger, porøsitetsmålinger, tracertest, vand kvalitetsdata mm.) 5.3 Kalibrering fastlagt kalibreringskriterium (RMS, R 2..., se Appendix D) procedure (antal stationære kalibreringer, længde af dynamisk kalibreringsperiode, invers modelleringsprocedure mm.) verifikation af kalibrering (længde af verifikationsperioden, statistisk vurdering af kalibreringsresultatet, massebalance mm.) følsomhedsanalyse overfor parametervalg (hvilke parametre er vigtigst) følsomhedsanalyse overfor initialværdier c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 9 G E U S

10 5.4 Evaluering er målet opfyldt? fremtidige behov for videre udvikling forslag til forbedret resultat vurdering af kvalitetskoder (geologi, meteorologi, umættet zone, grundvand, afstrømning, partikelbaner/stoftransport, kalibrerings- og verifikationsresultat og rapportering/- Appendix C) I Appendix A er opstillet et paradigma der omfatter ovennævnte oplysninger, og som kan anvendes direkte, idet der til nærværende vejledning hører en diskette, hvor paradigma + eksempel på tekstfil er vedlagt som et Word dokument og en Excel fil. c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 10 G E U S

11 6. Fil informationer Data indlæses i modeldatabasen i deres oprindelige form som enkelte filer i en directorystruktur. Som en overbygning indlæses desuden nogle nøgleoplysninger om de lagrede datasæt, med henblik på at kunne danne sig et hurtigt overblik over et givent modeldatasæts egnethed i forbindelse med en ny modelopsætning. For 3D-grundvandsmodeller er det vigtigt at kunne holde styr på, hvor de mange filer til en given modelopsætning er arkiveret, således at et udvalg eller samtlige filer tilhørende en given modelopsætning kan udskrives på CD-ROM eller sendes via internettet på given foranledning. I afsnit 7 er der givet en nærmere beskrivelse af tekstfilen, ligesom tekniske detaljer vedr. dataoverføringen af modelsetupfiler og kvalitetsdokument er præciseret. Tekstfilen består af 2 dele: header med kortfattede oplysninger på modelniveau liste med oplysninger for hver enkelt indberettede fil (filnavn, ophavsretlig kode). 6.1 Oplysninger på modelniveau Øverst i tekstfilen (1 linie for hver type): navn på modelopsætning ('Navn', max. 10 karakterer samt filnavn på tilhørende fsf/fif/frf filen, hvis modellen er opstillet ved hjælp af MIKE SHE) UTM koordinater ('UTMøst1', 'UTMøst2', 'UTMnord1' og 'UTMnord2', UTM zone 32) rekvirent, navn og adresse ('Rekvirent', max. 100 karakterer) konsulent, navn og adresse ('Konsulent', max. 100 karakterer) datering af modellen ('Dato', format: mm/dd/yyyy, dato for afslutning af modelarbejdet) 6.2 Oplysninger på filniveau Efter de generelle oplysninger om modellen følger i tekstfilen en liste med oplysninger af filnavne og ophavsretskoder for hver fil. Princippet er her, at kun de filer som er nødvendige for at køre en model skal være omfattet af indberetningen. I fx. MIKE SHE terminologi vil dette sige modelsetupfilen (fsf-fil), samt de filer der henvises til i denne og udvalgt resultatfil (frf-fil), således at en senere bruger kan kontrollere, hvorvidt det genbrugte model c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 11 G E U S

12 setup (med brugerens hardware og software) er i stand til at reproducere resultaterne opnået af modelbyggeren. Der vil i forbindelse med et modelarbejde, hvor der er opstillet en 3D-grundvandsmodel, normalt være tale om relativt mange filer i et modeldatasæt. For hver fil skal filnavn og ophavsretskode angives. Hvis dataleverandøren som har produceret de tilgrundlæggende oplysninger til en given fil (basisdata) fortsat har ophavsret til filen, skal pågældende dataleverandør desuden angives i fillisten. 6.3 Generelle juridiske forhold vedr. ophavsret De bestanddele, som en model består af kan være ophavsretligt beskyttet. For bedst muligt at sikre, at eventuelle ophavsrettigheder ikke krænkes, skal der for hver fil anføres en ophavsretskode, jf. nedenfor. Som vejledning gives der her en kort oversigt over, hvornår der er/kan være tale om ophavsrettigheder. Det er dog til enhver tid den enkelte modelleverandør, der er ansvarlig for at vurdere, om de konkrete filer i modellen er genstand for ophavsrettigheder og at sørge for, at der påføres de korrekte ophavsretskoder på de enkelte filer. For overskuelighedens skyld præciseres indledningsvis følgende definitioner: Modelleverandøren er den, der indleverer en model til databasen, typisk amt eller kommune eller GEUS. Modelløren er den, der opbygger modellen, ofte en konsulent hyret af amt-/kommune, men det kan også være amtet/kommunen selv, GEUS eller andre. Dataleverandøren er den, der har produceret de data, der danner grundlag for udviklingen af modellen, fx. GEUS, KMS, DMI, DJF, ADK. Basisdata defineres i denne sammenhæng som de data, som indgår i den opstillede model, og som er genstand for modellørens arbejde. Modellerede data defineres i denne sammenhæng som de data, der er resultatet af modellørens bearbejdning Hvad er en ophavsret? En ophavsret er en eneret, der bl.a. giver ophavsmanden eneret til fuldt og helt at disponere over det, han har skabt (sit værk), d.v.s. ved eksemplarfremstilling, salg, offentliggørelse m.v. i oprindelig eller omarbejdet form; ophavsmanden har med andre ord udnyttelsesretten. Ophavsretten indebærer normalt altid et krav på korrekt kildehenvisning ved andres brug af værket i oprindelig eller bearbejdet form. Ophavsretten er fastsat ved lov; ophavsretsloven. Ophavsretten varer til 70 år efter ophavsmandens død. Ophavsmanden kan ved aftale overdrage udnyttelsesretten helt eller delvist - evt mod betaling. Den, der køber et eksemplar af et ophavsretligt beskyttet værk, har ret til at anvende værket til eget brug, herunder ret til at kopiere værket og bearbejde værket, sålænge det er til c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 12 G E U S

13 eget internt brug. Køberens ret kan kaldes anvendelsesretten. Køberen må gerne anvende værket til flere forskellige opgaver. Køberen må også gerne overdrage den konkrete eksemplar af værket (fx. basisdata) eller overlade værket til en rådgiver i forbindelse med udførelse af en konkret opgave, fx. opstilling af en model. En rådgiver kan også være køber af værket (basisdata), men må da kun anvende data, enten til eget internt brug, eller til løsning af een konkret opgave for en kunde. En køber har altså ingen udnyttelsesrettigheder, med mindre det udtrykkeligt er aftalt med ophavsmanden Hvilke værker er beskyttet af ophavsret? En frembringelse må, for at være ophavsretligt beskyttet, være resultatet af en individuel skabende indsats, typisk frembringelse af kunstværker, men også fx. kort samt videnskabelig og faglig litteratur. Den ophavsretlige beskyttelse af kort omfatter udvælgelsen og kombinationen af oplysninger - ikke oplysningerne som sådan. Det afhænger af en konkret vurdering af den individuelle skabende indsats, om de bestanddele (filer), der indgå i en model er ophavsretligt beskyttet. Den, der bearbejder et værk, kan have ophavsret til selve bearbejdelsen, men bearbejderen skal altid respektere den oprindelige ophavsmands rettigheder. Hvis der derimod er tale om frembringelse af et nyt og selvstændigt værk gennem fri benyttelse af et andet værk, (fx. hvis man alene anvender de objektive grundoplysninger eller grundidéen i et værk) skal ophavsmanden til det nye værk ikke respektere ophavsrettighederne til det oprindelige værk. Hvornår der er tale om en bearbejdelse og hvornår der er tale om fri benyttelse kan være svært at afgøre i denne sammenhæng, men modellering af data, der er ophavsretligt beskyttet vil typisk være en bearbejdelse. Databaser og andre sammenstillinger af oplysninger, som ikke nødvendigvis opfylder kravene til ophavsmandens egen intellektuelle indsats for at opnå ophavsret, er beskyttet af den såkaldte katalogregel (ophavsretsloven 71, revideret pr ). Katalogreglen giver en begrænset eneret, begrænset i såvel tid (15 år) som indhold. Katalogreglen giver en langt snævrere beskyttelse end den egentlige ophavsret, navnlig ved at der kun er beskyttelse mod eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse i den oprindelige form og ikke i ændret/bearbejdet form. Man er dog i praksis beskyttet mod gengivelser af arbejdet med mindre ændringer. Det er selve databasen, d.v.s. systematiseringen, som er beskyttet og ikke de konkrete oplysninger i databasen. Der kan være ophavsret til basisdata. Basisdata, der består af ubearbejdede rådata (fx. registreringer fra måleenhed, hvor der ikke er foretaget nogen nævneværdig bearbejdning eller analyse), er ikke ophavsretligt beskyttede. Basisdata, der består af digitale kort, fx. topografiske kort, jordartskort, arealdatakort m.v. er utvivlsomt ophavsretligt beskyttede. Imellem disse to typer af basisdata er der et stort gråt felt og det kommer an på en konkret fortolkning om der er ophavsretlig beskyttelse eller databasebeskyttelse efter katalogreglen. c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 13 G E U S

14 Der kan endvidere være ophavsret til de modellerede data. Følgende bearbejdninger vil som hovedregel ikke skabe en selvstændig ophavsretlig beskyttelse: Simple korrektioner af basisdata (fx. korrektion af nedbørsdata for vind- og befugtningstab), midlinger af data (fx. gennemsnit af 3 nedbørsserier), digitalisering efter grundkort (fx. niveaukurver fra topografisk kort), d.v.s. overførsel til andet medie. Derimod må digitaliserede geologiske eller hydrogeologiske data, som er et resultat af en gennemgribende tolkning foretaget af modelløren betragtes som ophavsretligt beskyttede. Flere typer af forenkling af detaljerede kort med arealtyper (fx. jordtype eller jordartskort med opdeling på ler og sand), navnlig når disse repræsenteres ved afledte parametre (fx. vurderet nedsivning), samt midling af digitale kort til modelgrid (fx. topografi) må nok også anses at være ophavsretligt beskyttede. Mellem de to yderpunkter er der også en stor gråzone, og det vil bero på en konkret fortolkning at afgøre om modelarbejdet er ophavsretligt beskyttet Hvem har ophavsrettigheder/udnyttelsesrettigheder? Ophavsmanden, d.v.s. skaberen af værket, har den oprindelige ophavsret. I ansættelsesforhold overføres ophavsretten normalt automatisk til arbejdsgiveren. Ophavsrettighederne til basisdata, fx. et topografisk kort vil derfor tilkomme dataleverandøren, fx. KMS. Ophavsrettighederne til en model/modellerede data vil tilkomme modelløren. Der kan være flere, der har ophavsrettigheder til det samme værk. Hvis der under udviklingen af en model bearbejdes basisdata, fx. et digitalt jordartskort, som dataleverandøren har ophavsret til, og bearbejdningen består i fx. midling af det digitale kort til modelgrid, som formentlig giver modelløren ophavsret til selve bearbejdningen, vil der være to ophavsmænd. Modelløren må ikke råde over sin ophavsret til modellen uden at respektere dataleverandørens ophavsret til basisdata, d.v.s. modelløren kan ikke videresælge eller offentliggøre sin model ved fx. at placere den i en frit tilgængelig database, uanset om han selv har ophavsrettigheder til modellen, med mindre dataleverandøren har givet sit samtykke. En del basisdata vil være omfattet af katalogreglen, jf. ovenfor, men da basisdata normalt altid vil foreligge i modellen i bearbejdet form, i større eller mindre grad, vil modelløren frit kunne bearbejde sådanne data og lægge bearbejdningen (modellen) i en tilgængelig database uden samtykke fra dataleverandøren. Samtykke fra leverandører af ophavsretligt beskyttede basisdata kan foreligge i forbindelse med aftalen om køb af data fra dataleverandøren. Eller samtykke kan indhentes efterfølgende. Det vil være en fordel, at man sørger for at indhente en forhåndssamtykke, hvis man ønsker at lave en model, der skal indlægges i modeldatabasen. Som modelleverandør skal man sikre sig, hvorvidt der er eventuelle ophavsrettigheder til basisdata, og hvorvidt der er ophavsrettigheder til modellen/de modellerede data. I givet fald skal modelleverandøren sikre sig, hvorvidt dataleverandøren og modelløren har givet samtykke til videregivelse overfor modelleverandøren, og hvorvidt der forlanges betaling ved videregivelse. c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 14 G E U S

15 I forholdet mellem modelleverandøren og en rådgiver/konsulent, der udarbejder en model efter opdrag fra modelleverandøren, vil rådgiveren som udgangspunkt have udnyttelsesretten til modellen, med mindre det udtrykkeligt er aftalt, at modelleverandøren skal have denne ret. Man skal være opmærksom på, at visse private dataleverandører i forbindelse med salg af (basis)data sætter vilkår om rådighedsbegrænsninger, herunder forbud mod videregivelse, fortrolighedsklausuler, m.v., selvom data ikke er ophavsretligt beskyttede. Konkrete aftaler med sådanne vilkår skal respekteres. Nedenstående ophavsretskoder kan anvendes, også på de situationer. Modelleverandørens egen udlæsning af data fra modeldatabasen er uafhængig af nedenstående ophavsretskoder, da det forudsættes, at modelleverandøren altid har anvendelsesretten til de data, der indgår i den konkrete model. 6.4 Vejledning i brug af ophavsretskode De ophavsretskoder, der skal anvendes på filerne er følgende: 1. kan udleveres fra databasen uden begrænsninger 2. kan kun udleveres fra databasen efter aftale med modelleverandøren 3. kan kun udleveres fra databasen mod betaling til modelleverandøren 4. kan kun udleveres fra databasen efter aftale med modelløren 5. kan kun udleveres fra databasen mod betaling til modelløren 6. kan kun udleveres fra databasen efter aftale med dataleverandøren (oplys navn) 7. kan kun udleveres fra databasen mod betaling til dataleverandøren (oplys navn) Kode 1 skal bruges, når der ikke er nogen parter, der har ophavsrettigheder, eller ønsker at håndhæve ophavsrettigheder til filens indhold. Da det er formålet med modeldatabasen at modellerne skal kunne bruges af andre, bør filerne i størst muligt omfang påføres kode 1. Kode 2 og 3 skal bruges, når modelleverandøren har udnyttelsesrettighederne enten 1) oprindeligt eller 2) ved skriftlig aftale med dataleverandør/modellør har sikret sig disse, men ikke ønsker at gøre filen frit tilgængelig for andre uden enten at give samtykke eller at modtage licensbetaling. Såfremt modelleverandøren ikke ønsker at håndhæve ophavsrettighederne til filens indhold og ønsker at modellen skal være tilgændelig for andres brug (jf. kode 1) men ønsker at blive spurgt ved hvert konkrete udtræk fra databasen med henblik på at give samtykke samt evt. supplerende oplysninger om modellen eller datagrundlaget, så bør kode 2 anvendes. Kode 4 og 5 skal bruges, når de modellerede data er ophavsretligt beskyttede, og modelløren 1) ikke har givet tilladelse til videregivelse af filen, eller 2) ikke ønsker at gøre filen frit tilgængelig for andre uden enten at give samtykke eller at modtage licensbetaling. Kode 4 c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 15 G E U S

16 kan også anvendes, hvis man er i tvivl om, hvorvidt de modellerede data er ophavsretligt beskyttede. Kode 4 og 5 skal kun anvendes, når modelløren er forskellig fra modelleverandøren. Kode 6 og 7 skal bruges, når basisdata er ophavsretligt beskyttede, og dataleverandøren 1) ikke har givet tilladelse til videregivelse af basisdata, eller 2) ikke ønsker at gøre basisdata frit tilgængelige for andre uden enten at give samtykke eller at modtage licensbetaling. Kode 6 kan også anvendes, hvis man er i tvivl om, hvorvidt basisdata er ophavsretligt beskyttede. Kode 6 og 7 skal kun anvendes, når dataleverandøren er forskellig fra modelløren eller modelleverandøren. Såfremt der er flere ophavsmænd, som har taget forbehold svarende til ovenstående koder, anføres det antal koder der er relevante. Eksempel på indberetning af ophavsretkode i tekstfil fra Storeby å modellen: (Header:) Storeby å modellen: Storeby/storby10.fsf , , , (UTM 32 koordinater) Modelleverandør: Københavns Amt Modellør: Modelbygger consult A/S 01/02/1998 (Filliste:) (ophavsretskoder) (dataleverandør) Storeby/storeby10.fsf 2 Storeby/TIME/nedbor.T0 2,6 DMI Storeby/MAPS/10km_gridkoder.T2 2,6 DMI Storeby/TIME/fordampning.T0 1 Storeby/MAPS/jordart.T2 2,6 GEUS Storeby/TIME/indvinding.T0 2 Storeby/MAPS/rand_500m.T2 1 Storeby/MAPS/topo2.T2 2,6 KMS Storeby/MAPS/draenniveau.T2 1 Storeby/MAPS/prækvartær_top.T2 2,6 GEUS Storeby/MAPS/bund_sand.T2 2 Storeby/MAPS/top_sand.T2 2 Storeby/MAPS/potentiale87.T2 2 Storeby/MAPS/vandlob.rdf 2 Storeby/MAPS/storeby10.frf 2 I eksemplet er det forudsat, at modelleverandøren har sikret sig retten til samtlige modeldatafiler tilhørende Storeby å modellen i kontrakten med konsulentfirmaet Modelbygger Consult A/S. Hvis ikke dette var tilfældet, skulle kode 2 overalt have været erstattet af kode 4. Det er ligeledes forudsat, at modelleverandøren (i eksemplet Københavns Amt), har valgt at stille Storeby å modellen frit tilgængelig i modeldatabasen men Københavns Amt ønsker i eksemplet at blive spurgt, såfremt en bruger ønsker at anvende de pågældende modelfiler (som har koden 2). Herved sikrer modelleverandøren sig at han bliver spurgt hver gang modelsetup et blive udlæst fra databasen og får dermed information om den videre brug af modellen. Desuden kan modelleverandøren give supplerende oplysninger om fx. nedbørsdata, indvinding, topografi osv. ved samme lejlighed. For filer mærket med kode 6 forudsætter en udlæsning et tilsagn fra de berørte dataleverandører. c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 16 G E U S

17 7. Overførsel af modeldata Ved dataoverførsel udarbejdes først en kvalitetsdokumentation jf. nærværende vejledning. Dokumentation leveres med projektlederens underskrift. Samtidig udarbejder modelløren en tekstfil i et format svarende til ovenstående eksempel jf. specifikationer i nærværende kvalitetsdokument. Ansvaret for at ophavsret koder er korrekte påhviler alene modellør og modelleverandør. Modeldatasættet fremsendes til GEUS enten på CD-rom i den oprindelige directory-struktur eller komprimeres (fx. zip) ligeledes i oprindelig filstruktur og fremsendes fx. via . Hvis modeldatasættet og resultatfilen er meget omfangsrig (> ca. 10 MB) anbefales det at modeldatasættet leveres på en CD-rom. Sammen med modeldatasættet skal også kvalitetsdokumentet (gerne i Word-format) og tekstfilen (gerne i Excel-format) foreligge sammen med modeldatasættets filer på CD-rom en. Såfremt kvalitetsdokumentet og tekstfilen følger nærværende vejledning indlæses filerne fra CD-rom en/ til modeldatabasen på pc/windows 95. GEUS kontrollerer samtidig at modelsetupet kan indlæses i modelsystemet (fx. MIKE SHE), dvs. at samtlige filer som er nødvendige for at køre modellen er indeholdt i de indlæste data. Modellen registreres herefter i modeldatabasen. c:\arkiv98\modeldb\natbase.doc 17 G E U S

18 Overførsel af modeldata til modeldatabase Appendix A Side A Appendix A Paradigma for kvalitetsdokumentation I kvalitetsdokumentet ønskes en række oplysninger om projektet indarbejdet således at det er muligt for administrator af modeldatabasen og fremtidige brugere af de pågældende modeldata at få de rigtige baggrundsinformationer til at bedømme om de aktuelle modeldata kan anvendes i en ny sammenhæng. I det følgende er opsat et paradigma for et kvalitetsdokument beskrevet så det er egnet til kopiering og videre bearbejdelse. Der er angivet en overskrift for hver information som ønskes opgivet. I nogle tilfælde er dette suppleret med nogle konkrete besvarelses muligheder. Derudover kan tilføjes supplerende bemærkninger. 1. Generelle oplysninger 1.1 Formål Regional vandressource model: Regional stof/partikelbane model: Anlægsprojekt: Forskningsprojekt: Kildeplads oplandsmodel: Afværgeprojekt: Naturgenopretning: Andet: Formålet med modelopstillingen beskrives (5-10 linier). C:\arkiv98\modeldb\appdix_a.doc

19 Overførsel af modeldata til modeldatabase Appendix A Side B 1.2 Omfang af modelprojektet Kategori: Stort Middel Lille Mandmåneder til modelopsætning og kalibrering: < 0,5 0, > Grænseflader til andre projekter 2. Organisatoriske oplysninger 2.1 Projektets parter Rekvirent: Navn på myndighed/firma/institution (modelleverandør) Adresse, telefon nr., Kontaktperson Eventuelt andre parter. Modelopsætter: Navn på firma/institution (modellør) Adresse, telefon nr., Projektleder Eventuelt andre parter. C:\arkiv98\modeldb\appdix_a.doc

20 Overførsel af modeldata til modeldatabase Appendix A Side C 2.2 Ansvarsfordeling mellem parterne Rekvirentens ydelser: Modelopsætterens ydelser: 2.3 Kvalitetssikring Princip for gennemførelse af kvalitetssikring: 2.4 Fase opdeling Fase I : Fase II : Fase III : (angiv start og slut måned/år for hver fase) C:\arkiv98\modeldb\appdix_a.doc

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland PhD studerende Morten Andreas Dahl Larsen (afsluttes i forsommeren 2013) KU (Karsten Høgh Jensen) GEUS (Jens Christian

Læs mere

National vandsressource model

National vandsressource model DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2009/2 National vandsressource model Opdatering af DK-model Bornholm med data fra detailkortlægningen Lars Troldborg, Per Nyegaard & Simon Stisen DE

Læs mere

Undersøgelse af klimabetingede grundvandsstigninger i pilotområde Kolding

Undersøgelse af klimabetingede grundvandsstigninger i pilotområde Kolding Undersøgelse af klimabetingede grundvandsstigninger i pilotområde Kolding Torben O. Sonnenborg Jacob Kidmose GEUS 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Område og data... 3 2.1. Modelområde... 3 2.2. Hydrologiske

Læs mere

Videreudvikling af matematisk vandressourcemodelsystem

Videreudvikling af matematisk vandressourcemodelsystem Videreudvikling af matematisk vandressourcemodelsystem December 2000 Videreudvikling af matematisk vandressourcemodelsystem December 2000 Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 Afd.

Læs mere

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Hans Jørgen Henriksen og Jens Christian Refsgaard, GEUS Kapitel 9 Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang 1 9.1

Læs mere

Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund

Fra boringsdatabasen JUPITER til DK- grund Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund Hans Jørgen Henriksen Danmarks forsyningssituation med ferskvand er enestående, den er baseret på grundvand med hele 99%. Vi har i Danmark en decentral forsyningsstruktur,

Læs mere

Kapitel 6 FRA HYDROGEOLOGISK TOLKNINGSMODEL TIL NUMERISK GRUNDVANDSMODEL

Kapitel 6 FRA HYDROGEOLOGISK TOLKNINGSMODEL TIL NUMERISK GRUNDVANDSMODEL Kapitel 6 FRA HYDROGEOLOGISK TOLKNINGSMODEL TIL NUMERISK GRUNDVANDSMODEL Adam Brun IHA Ingeniørhøjskolen i Århus Nøglebegreber: Kode, præ- og postprocessering, procesbeskrivelse, numerisk net, numerisk

Læs mere

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Kapitel 7 STED DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Adam Brun Afdeling for Grundvand, Affald og Mikrobiologi, DHI - Institut for Vand og Miljø Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke stationær,

Læs mere

God praksis i hydrologisk modellering

God praksis i hydrologisk modellering Naturstyrelsen, Roskilde, 1 november 2011 God praksis i hydrologisk modellering Jens Christian Refsgaard Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate and Energy Disposition Geo-Vejledning

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning Kapitel 1. Sammenfatning Opgørelse af den udnyttelige drikkevandsressource i Danmark med udgangspunkt i modelsimulering af det hydrologiske kredsløb baseret på den nationale vandressourcemodel (DK-model)

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Ståbi i grundvandsmodellering, Henriksen et al. (red) 21/56 GEUS Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Hans Jørgen Henriksen Hydrologisk afdeling, GEUS

Læs mere

Basisoplysninger til Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000.

Basisoplysninger til Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Basisoplysninger til Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Krav til system. For at kunne anvende denne cd-rom optimalt kræves operativsystemet Windows 95, 98 eller WindowsNT. Maskiner i MacOS

Læs mere

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1999/20 National vandressource model Midtvejsrapport, Status - maj 1999, H.J.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1999/20 National vandressource model Midtvejsrapport, Status - maj 1999, H.J. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1999/20 National vandressource model Midtvejsrapport, Status - maj 1999, H.J. Henriksen INDHOLDSFORTEGNELSE OPNÅEDE MÅL/SUCCESKRITERIER (udvalgte resultater):...

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL

KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Kapitel 13 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Torben Obel Sonnenborg Hydrologisk afdeling, GEUS Nøglebegreber: Kalibreringsprotokol, identificerbarhed, entydighed, parameterestimation, sensitivitetsanalyse,

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER 01-11-2011 GEUS

SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER 01-11-2011 GEUS SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER 01-11-2011 INDHOLD SSV-metoden SSV-modellering på Samsø Anvendelse af SSV i den

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

METODER TIL USIKKERHEDSVURDERING

METODER TIL USIKKERHEDSVURDERING Kapitel 19 METODER TIL USIKKERHEDSVURDERING Anker Lajer Højberg Hydrologisk afdeling, GEUS Jens Christian Refsgaard Hydrologisk afdeling, GEUS Nøglebegreber: Identificering og karakterisering af usikkerhed,

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

God praksis i hydrologisk modellering

God praksis i hydrologisk modellering God praksis i hydrologisk modellering Jens Christian Refsgaard, Lars Troldborg, Hans Jørgen Henriksen, Anker Lajer Højberg, Rasmus Rønde Møller, Anne Mette Nielsen GEO-VEJLEDNING 7 G E U S God praksis

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Dataudlæsning/indlæsning (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen)

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande (Delprojekt 1 om oplande) Claus Holst Iversen, GEUS, Thomas Wernberg, ALECTIA og o Thomas

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Jens Christian Refsgaard Hydrologisk afdeling, GEUS

Jens Christian Refsgaard Hydrologisk afdeling, GEUS Kapitel 15 VALIDERING Jens Christian Refsgaard Hydrologisk afdeling, GEUS Nøglebegreber: Validering af model, verifikation af kode, valideringstests, split-sample, proxybasin, differential split-sample,

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL Britt S.B. Christensen og Hans Jørgen Henriksen, Hydrologisk afdeling, GEUS Indledning Med henblik på at validere DK-modellens rodzonemodul sammenlignes data fra rodzonemodulet

Læs mere

Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse

Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 2 / 1 1 5 Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse Analyse af mulighed

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2006/16 Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 Kortlægning af Danienkalk-Skrivekridt grænsen samt forkastninger i denne

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

DK-model2009. Modelopstilling og kalibrering for Nordjylland

DK-model2009. Modelopstilling og kalibrering for Nordjylland DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2010/79 DK-model2009 Modelopstilling og kalibrering for Nordjylland Anker L. Højberg, Maria Ondracek, Per Nyegaard, Lars Troldborg, Simon Stisen &

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort.

Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort. Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort. Krav til system. For at kunne anvende data og viewer på denne cd-rom kræves operativsystemet Windows95 eller WindowsNT. Disse vil typisk kræve en Pentium-PC

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes:

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: 15-07-2015 VELKOMMEN til vejledningen i anvendelse af DATABACKUP. Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: GRÅT KAPITEL

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering

Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering Flemming Jørgensen, Margrethe Kristensen, Anker Lajer Højberg, Knud Erik Strøyberg Klint, Christina Hansen, Birthe Eg Jordt, Niels Richardt og

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere