REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Udvalget for Børn og Familie, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 573. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde Forslag til Alkohol- og Misbrugspolitik i Haderslev Kommune Samling af 10. klasserne under en ledelse med undervisning i Vojens og Haderslev Evaluering af ungdomsuddannelsen - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Prioritering af anlægsbudget 2010 i Børn og Familie Takster - daginstitutioner og dagpleje Takster i Børn og Familie i 2010 (ekskl. dagtilbud) Budgetkontrol nr. 3 i Udvalget for Børn og Familie Efterretningssager Eventuelt

3 Udvalget for Børn og Familie, Side Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde DIJEHO / Direktøren orienterede om 2 konstaterede tilfælde af influenza-a i decentrale enheder, om besættelse af skolelederstilling på Skolen ved Stadion, om ændrede regler vedr. brandsikring i daginstitutioner og om ændringer vedr. fordelingen mellem læge- og sundhedsplejeressourcer. Materiale angående børnetopmødet februar 2010 i Aalborg blev uddelt Forslag til Alkohol- og Misbrugspolitik i Haderslev Kommune DIANBR / 07/15346 Sagsfremstilling Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik fremlægges for Sundhedsudvalget til drøftelse, kommentering og godkendelse før høringsfase i fagudvalg m.m. Høringsfasen foreslås fra 1. oktober 2009 til 15. november Alkohol- og Misbrugspolitikken indstilles til godkendelse i Byrådet på møde den Byrådet i Haderslev Kommunes besluttede på møde den 29. januar 2009 at udarbejde en Alkohol- og Misbrugspolitik for Haderslev Kommune. Sundhedsservice har forestået en proces, hvor et tværfagligt dialogforum og tre temagrupper har udarbejdet forslag til Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik. Politiet i Syd og Sønderjylland har sammen med frivillige fra foreningslivet m.fl. og fagpersoner i Haderslev Kommune indgået i et meget konstruktivt samarbejde. Visionerne for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Haderslev kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik: Alkoholpolitikken skal fremme en holdnings- og adfærdsændring til et mindre alkoholforbrug i befolkningen i Haderslev Kommu-

4 Udvalget for Børn og Familie, Side 559 ne. Det skal være almindeligt at snakke om holdninger til alkohol. Voksne skal gå foran ved at markere holdninger og adfærd for sunde alkoholvaner. Rusmiddelpolitikken skal minimere brugen af rusmidler og at holdningen i Haderslev Kommune skal være, at der ikke findes et acceptabelt brug af illegale rusmidler Misbrugsindsatsen skal ske så tidligt og kvalificeret som muligt Forslagene indebærer indsatser i en række serviceområder og fora i Haderslev Kommune: Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik foreslås gennemført og koordineret ved et Alkohol- og Misbrugsråd. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik består af følgende bilag: Bilag 1. Læsevejledning Bilag 2: Forslag til Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Bilag 3-5: Tre temagruppers forslag Bilag 6. Kommissorium for Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Økonomiske forhold På Sundhedsudvalget møde den 30. september fremlægges et overslag over forslag til udgifter til at gennemføre en Alkohol- og Misbrugspolitik. Forslaget vil indeholde sundhedsfremmende initiativer i Sundhedsservice. Den øvrige finansiering forventes at følge ambitionsniveauet i de øvrige fagudvalg med udgangspunkt i handlingforslag i Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik. Sundhedsmæssige forhold Der er foretaget en sundhedskonsekvensvurdering, der vurderer, at forslaget vil få positive konsekvenser for såvel grupper af befolkningen som hele befolkningen. Forslaget vil kræve en kort redegørelse, som vurderes beskrevet i sagens dokumenter. Procedure Direktionsmøde Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn- og Familieudvalget Folkeoplysningsudvalget Erhvervs- og kulturudvalget Bevillingsnævnet samt Handicaprådet, Seniorrådet og Lokalrådet i høringsperioden Sundhedsudvalget med henblik på fremlæggelse i Byrådet d.

5 Udvalget for Børn og Familie, Side december Tovholder/informationsansvarlig Sundhedskoordinator Annette Brask Brandi Bilag Læsevejledning Alkohol- og misbrugspolitik (842902) Haderslev Kommunes Alkohol og misbrugspolitik, samlet (824552) Børn- og unge - temagruppens oplæg til Alkohol og Misbrugspolitik (822215) Problemfelter - temagruppen Fritid (831559) Voksen-temagruppens forslag til Alkohol og misbrugspolitik (820895) Komissorium Alkohol og misbrugspolitik (730951) Sundhedsservcie indstiller til Sundhedsudvalget at drøfte forslag til Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrusgpolitik godkende forslag til Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrusgpolitik sende forslag til Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrusgpolitik i høring i perioden 1. oktober til 15. november 2009 Beslutning i Sundhedsudvalg den Drøftet og godkendt. Supplerende sagsfremstilling pr : Direktionen anbefaler, at der rettes fokus på, at endeligt forslag til alkohol og misbrugspolitik tilvirkes, således at politikken fremstår i en kort og præcis form. Endvidere anbefales det, at handlingsplanerne bearbejdes og koordineres i lyset af det endelige forslag til kommunens politik på området. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Forslag drøftet. Folkeoplysningsudvalget anbefaler at Undervisningsministeriets Faghæfte 21 inspiration til Folkeskolens sundhedsundervisning indarbejdes i Alkohol- og misbrugspolitikken. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget for Erhverv og Kultur tilslutter sig Direktionens anbefaling. Udvalget vil meget gerne forholde sig til materialet 1 gang til forinden sagen går videre

6 Udvalget for Børn og Familie, Side 561 til den afsluttende behandling i nyt udvalg og Byråd. Beslutning i Seniorrådet den Det er et meget tilfredsstillende forslag, men Seniorrådet forventer at blive inddraget igen, inden politikken vedtages. Vel vidende at der findes et rådgivningscenter på området, vil rådet gerne vide om man på sigt har i sinde at oprette et egentligt alkoholog misbrugsråd. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Afbud/fraværende: Allan Emiliussen Godkendt Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, i stedet mødte Tommy Jensen. Asta Freund. Rådet tilsluttede sig direktionens anbefaling. Supplerende sagsfremstilling Misbrug rummer store helbredsmæssige udfordringer med stærkt forøget risiko for udvikling af alvorlig sygdom hos misbrugeren; misbrug kan samtidig medføre alvorlige sociale og trivselsmæssige problemer for såvel misbrugeren som dennes pårørende. Misbrug og misbrugets konsekvenser kan således udgøre et mangefacetteret problemkompleks. Misbrugsindsats skal derfor foregå i samarbejde mellem adskillige aktører - bestemt af målgruppen og/eller om indsatsen har en forebyggende eller behandlende karakter. Det er ofte forskellige af misbrugets karakteristika, der skal sættes i fokus, når håndtering af henholdsvis den helbredsmæssige og den psykosociale trussel skal planlægges. De kommunale opgaver på misbrugsområdet er udvidet i forbindelse med kommunalreformen. Ifølge Sundhedsloven er al borgerrettet forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats nu et kommunalt ansvarsområde. Samtidig er behandling for alkoholmisbrug og lægelig behandling for stofmisbrug beskrevet som en del af de kommunale sundhedsydelser (kapitel 40 og kapitel 41 i Sundhedsloven). Forslaget til Alkohol- og Misbrugspolitik i Haderslev Kommune skal ses som en følge af denne udvikling i det kommunale ansvarsområde. Forslaget er opstillet efter en bred arbejdsproces, hvor kommunale medarbejdere og eksterne samarbejdsparter i tre arbejdsgrupper har opstillet forslag til opgaveløsninger. Forslaget til Alkohol- og Misbrugspolitik rummer således mange ideer og visioner for en styrket indsats på misbrugsområdet. Men i den foreliggende form rummer oplægget kun i begrænset omfang prioritering

7 Udvalget for Børn og Familie, Side 562 af handleforslagene. I forslaget til Alkohol- og Misbrugspolitik savnes der endvidere et beskrevet overblik over viften af kommunale ansvarsområder og dermed et prioriteringsgrundlag for vægtning af den kommunale indsats, især på forebyggelsesområdet. Derfor må det foreliggende forslag til Alkohol- og Misbrugspolitik i Haderslev Kommune ses som et første skridt hen imod formulering af den egentlige og handlingsorienterede politik for området. Børne- og Familieservice indstiller, at: Udvalget for Børn og Familie som sit høringssvar tilslutter sig de i forslaget beskrevne visioner for en Alkohol- og Misbrugspolitik i Haderslev Kommune, men der skal ske en strukturering af forslaget på grundlag af den samlede lovgivning på området, og der bør foretages en tilsvarende strukturering af de skitserede indsatsforslag i forhold til forslagenes sigte (om de er forebyggende, behandlende eller støttende i forhold til pårørende etc.). Udvalget for Børn og Familie tilkendegiver ønsket om en ny politisk behandling af forslaget i sin endelige udgave. Tiltrædes idet der tillige ønskes indarbejdet større fokusering på en familierettet indsats på alkohol- og misbrugsområdet Samling af 10. klasserne under en ledelse med undervisning i Vojens og Haderslev DIKEOL / 09/18771 Sagsfremstilling Byrådet besluttede d. 25. juni 2009, at 10. klasserne skal samles under en bestyrelse og en leder, men med undervisning i såvel Vojens som Haderslev. Beslutningen betyder, at der skal oprettes en fællesskole efter en forudgående nedlæggelse af de 2 skoler. Ændringen skal ske med virkning fra 1. august Dette vil passe med valg af ny bestyrelse fra 1. august For at nedlægge skolerne skal der iværksættes offentlig høring i 8 uger, og hvis der er indsigelser, så kan den endelige beslutning først træffes efter yderligere 4 uger.

8 Udvalget for Børn og Familie, Side 563 Beslutningen om nedlæggelse og oprettelse af en fællesskole skal for at kunne træde i kraft 1. august 2010 være truffet af Byrådet senest på november mødet i år. Byrådet skal derfor behandle beslutningen om høring på august mødet. Juridiske aspekter Bestemmelserne om skolenedlæggelse fremgår af Folkeskolelovens 24, stk.4 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 19. juli 1993 Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen Bilag Indkomne høringssvar (877110) Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller, at - Udvalget for Børn og Familie vedtager at anbefale Byrådet at beslutte at sende forslaget om lukning af Skolen ved Kløften og UUC Vojens med henblik på oprettelse af en fællesskole i høring. Høringen strækker sig over 8 uger og fristen for aflevering af høringssvar fastlægges til mandag d. 26. oktober Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådets besluttede at sende forslaget til høring som indstillet. Supplerende sagsfremstilling Byrådets beslutning d. 27.august 2009 om udsendelse til høring i 8 uger af Forslag til nedlæggelse af Skolen ved Kløften og UUC Vojens med henblik på oprettelsen af en 10. klasse på 2 adresser har medført, at der er indkommet 10 høringssvar fra skoler, skolebestyrelser og lærerforsamlinger.

9 Udvalget for Børn og Familie, Side 564 Høringssvarene indeholder forslag til: Etablering af en 10. klasse skole på en adresse, en skole på 2 adresser, forslag til indhold, placeringsønsker geografisk, forslag i forhold til ledelse og forslag til udstedelse af buskort til alle i 10. klasse. Ungdomsskolen ønsker at komme med et bud på en ny model inden byrådsmødet i november. Modellen betyder involvering af Ungdomsskolen direkte i løsningen af opgaven. Der er generel opbakning til Forslag til nedlæggelse af Skolen ved Kløften og UUC Vojens med henblik på oprettelsen af en 10. klasse på 2 adresser. Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller at udvalget for Børn og Familie over for Byrådet anbefaler, at forslaget om nedlæggelse af de to 10. klasse skoler med henblik på oprettelse af en ny skole på 2 adresser godkendes med virkning fra 1/8-10. Godkendt Evaluering af ungdomsuddannelsen - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) DIKEOL / Sagsfremstilling Udvalget orienteres om status omkring den særlige ungdomsuddannelse, de lokalemæssige forbedringer der er udført, udfordringerne i de kommende år omkring lokaler og de organisatoriske ændringer omkring ungdomsuddannelsen. Procedure Sagen skal ikke forelægges andre politiske fora. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller - at orienteringen tages til efterretning.

10 Udvalget for Børn og Familie, Side 565 Godkendt Prioritering af anlægsbudget 2010 i Børn og Familie DIFEWE / Sagsfremstilling Det godkendte anlægsbudget for 2010 i Børn og Familie er: i kr Mindre anlægsdispositioner 885 Skolebygningsmodernisering inkl. Hammelev Skole Tandklinik Povlsbjerg Modernisering daginstitutioner inkl. Sommersted Ny børnehave Starup Hammelev Børnehave tilbygning Anlæg i alt Børn og Familie Udvalget for Børn og Familie skal foretage en prioritering af anlægsbudgettet for Prioriteringen kan indeholde andre delelementer end de direkte anførte. Der vedlægges bilag fra afdelingscheferne for Dagtilbud og Skole, der beskriver forslag til anlægsprojekter på henholdsvis daginstitutioner og skoler. Økonomiske forhold Der er afsat anlægsmidler i budget Der er ikke afsat midler til afledt drift til nye bygninger/udbygninger. Ved beslutninger, der betyder øgede udgifter til afledt drift, skal der træffes beslutning om finansieringen af disse.

11 Udvalget for Børn og Familie, Side 566 Procedure Prioritering af anlægsmidlerne behandles udelukkende i Børn og Familie. Ved anlægsbevilling til de enkelte projekter behandles disse i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Finn Wetter. Bilag Prioritering anlæg - dagtilbud (877069) Prioriteringer skoleområdet (877299) Børn og Familie, indstiller - at udvalget for Børn og Familie prioriterer anlægsbudgettet for Udvalget besluttede at prioritere anlægsbudgettet for 2010 i overensstemmelse med de udarbejdede bilag Takster - daginstitutioner og dagpleje DIKAMI / 09/28079 Sagsfremstilling På Baggrund af det vedtagne budget for 2010 er dagpleje- og daginstitutionstaksterne for 2010 nu beregnet, jvf. vedlagte beregningsmateriale. Taksterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Antal pladser i dagplejen, vuggestue, børnehave, 0-6 års institutioner. Forældrene opkræves 25% af driftsudgifterne ekskl. ejendomsudgifter m.v. Taksten opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Halvtidspladserne i daginstitutionerne kan som hovedregel anvendes 20 timer ugentlig til 60 % af den beregnede fuldtidstakst. I dagpleje udgør en deltidsplads 32 t. til 85 % af den beregnede fuldtidstakst.

12 Udvalget for Børn og Familie, Side 567 Takster fuldtidspladser Dagplejen Børnehaver års institutioner Takster, deltidspladser: Dagplejen, 32 timer Børnehave, 20 timer års institutioner, Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for 2010, samt dagplejens /daginstitutionernes normerede børnetal. Juridiske aspekter Forældrene skal orienteres om taksterne for 2010 inden udgangen af november 2009, da taksterne er en direkte følge af budgetvedtagelsen i oktober. Jf. lov nr af 3. dec er der nu mulighed for, at regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling i løbet af året, med 3. mdr. varsel i forbindelse med vedtagelse af ændringer i budgettet. Procedure Sagen skal, via Økonomiudvalget, forelægges i Byrådet til afgørelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Takster daginstitutioner og dagpleje (876022) Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at de beregnede takster anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd

13 Udvalget for Børn og Familie, Side 568 Godkendt Takster i Børn og Familie i 2010 (ekskl. dagtilbud) DIFEWE / 09/28079 Sagsfremstilling På baggrund af det vedtagne budget for 2010 er der beregnet takster på Børn og Families område ekskl. dagtilbud. Takster til daginstitutioner og dagpleje behandles i særskilt sag. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Taksterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Taksten for SFO er beregnet i forhold til det godkendte budget og i forhold til det pr kendte børnetal og modulforbrug. Øvrige takster er beregnet efter gældende regler for takstberegning eller fremskrevet med pris- og lønfremskrivning. Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for Procedure Sagen skal, via Økonomiudvalget, forelægges i Byrådet til afgørelse Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Finn Wetter Bilag Takster 2010 ekskl. dagtilbud (876218) Børne- og Familieservice, indstiller at de beregnede takster anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd Godkendt. Taksten for krisecenter fastsættes til kr. pr. døgn.

14 Udvalget for Børn og Familie, Side Budgetkontrol nr. 3 i Udvalget for Børn og Familie DIFEWE / 09/28203 Sagsfremstilling Budgetkontrol nr. 3 for 2009 inden for udvalgets område viser, at det samlede budget kan forventes overskredet med ca. 0,8 % eller ca. 7.5 mio kr Overskridelser fordeler sig stort set ligeligt på folkeskoleområdet (specialskoler, forældrebetaling SFO samt privat- og efterskoleområdet) og på området for særligt udsatte børn og unge (handicapsager og tilflytninger af børn med uafviselige behov). Juridiske aspekter Budgetkontroller finder sted i medfør af byrådets beslutninger herom. Procedure Den overordnede budgetkontrol vil via Den centrale Stab og direktionen blive forelagt økonomiudvalg og byråd. Udvalgets egen - og mere detaljerede - budgetkontrol vil udelukkende blive behandlet i udvalget. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Jens Houmann Bilag A Sammenfatning for UBF ved BK (877187) A1 - UBF - 3. BK - bemærkninger drift (861093) A2 - UBF - 3. BK - bemærkninger ANLÆG (861098) A3- Fagudvalgets forventede regnskab til 3. budgetkontrol (873641) Budgetkontrol tal hele BF pr (861460) Direktøren - 3. budgetkontrol (861115) Stab- og administration 3. BK 2009 (861117) Dagtilbud tal pr (861530) Dagtilbud 3. budgetkontrol 09 (861120) Skoler tal pr (861466) Skoler 3. budgetkontrol (861119) PPR samlet - 3. budgetkontrol (861121) Familieafdelingen 3 BK tekst (861122) Tandplejen 3. budgetkontrol 09 (861123) Sundhedsplejen 3. Budgetkontrol 09 (874177)

15 Udvalget for Børn og Familie, Side 570 Børne- og Familieservice, direktøren, indstiller, at budgetkontrollen godkendes og at de for den videre behandling af sagen krævede elementer af budgetkontrollen videresendes Økonomiudvalg og Byråd. Godkendt Efterretningssager DIJEHO / Sagsfremstilling Der er følgende sager til efterretning: Referat fra skolebestyrelsesmøde på Farvdalskolen, Over Jerstal Skole, Bregnbjergskolen, Skolen ved Kløften, Nustrup Fællesskole. (Ligger i skabet) Til efterretning Eventuelt DIJEHO / På mødet den 24/11-09 orienteres om visse dagplejeforhold i Hoptrup/Marstrup-området.

16 Udvalget for Børn og Familie, Side 571

17 Udvalget for Børn og Familie, Side 572 Underskriftsside Morten Finnemann Mads Skau Kim Qvist Knud Erik Hansen Peter Jensen Hansen Holger Mikkelsen Bent Steenberg Olsen Finn Wetter

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere