Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 160. Til efterretning Arbejdsmarkedsservice bidrag til sundhedspoltik Fokus på sygefravær Karrierecoach Politikområder: Arbejdsmarkedsudvalget Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Eventuelt Nyt jobcenter Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Til efterretning DILONO / 08/915 Sagsfremstilling Pjece "Vejen til et sundere arbejdsmarked med mindre sygefravær". Taget til efterretning 161. Arbejdsmarkedsservice bidrag til sundhedspolitik DIDOEV / 07/25969 Sagsfremstilling Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Af Sundhedslovens 119 fremgår det, at: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis, og i stk. 2, at: Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I henhold til Styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune, der blev vedtaget i februar 2006, ønskes der en sundhedspolitik. Sundhedspolitikkens formål er at skabe: Synlighed om mål og indsats Sammenhæng i indsatsen Baggrund for samarbejde med andre parter (Baggrund for økonomistyring) Sundhedspolitikken vil følge forlægget i Kommunal sundhedspolitik en KL-vejledning om indhold og indsatser (marts 2006). Heri kan læses, at en sundhedspolitik kan bestå af følgende elementer: En vision Status i forhold til borgernes sundhed Overordnede mål Indsatsområder Organisering af indsatsen Dokumentation Opfølgning

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 208 På foranledning af ovenstående er Sundhedsservice tovholder på en proces omkring Sundhedspolitikken. Formålet har været at få debatteret sundhed i alle serviceområder med administrationen og udvalgte interessenter. Materialet fra disse møder har som udgangspunkt dannet grundlag for det videre arbejde med Sundhedspolitikken i det pågældende serviceområde. Til brug for drøftelser, har Arbejdsmarkedsservice udarbejdet et bilag med forslag til hvilke indsatsområder, mål og aktiviteter der kunne indgå i områdets bidrag til Sundhedspolitikken. Økonomiske forhold Forslag til Sundhedspolitikken med økonomiske konsekvenser for Arbejdsmarkedsservice, skal som udgangspunkt afholdes indenfor egne budgetrammer. Personalemæssige forhold Sundhedspolitikken vil indgå i alle udviklingsmæssige tiltag på personaleområdet. Juridiske aspekter Det fremgår af Styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune (februar 2006), at der ønskes en sundhedspolitik Procedure Materialet fra eget serviceområde behandles og godkendes i eget udvalg, hvorefter materialerne fra de enkelte serviceområder vil blive sammenskrevet med den øvrige Sundhedspolitik. Den sammenskrevne Sundhedspolitik sendes efterfølgende til behandling i alle udvalg. Sundhedspolitikken sendes herefter i høring i Senior- og Handicapråd, før den endelige vedtagelse i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Dorte Evald Bilag 1 oplæg. (410667) Høringssvar vedr. Sundhedspolitisk oplæg fra Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik og Miljø Udvalget og Sundhedsudvalget - CaseNo06-560_#426478_v1_Høringssvar vedr. Sundhedspolitisk oplæg fra Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik og Miljø Udvalget og Sundhedsudvalget( (433617) Arbejdsmarkedsservice bidrag til sundhedspoltik (429595) Indstilling Bidraget fremlægges og godkendes og videresendes som bidrag til den samlede sundhedspolitik

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 209 Beslutning i Arb.Service, Chefgruppen + Konsulenter den Godkendes og videresendes som bidrag til den samlede sundhedspolitik. Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at bidraget godkendes og videresendes som Arbejdsmarkedsservices bidrag til en samlet sundhedspolitik for Haderslev Kommune. Godkendt 162. Fokus på sygefravær DILONO / 07/24861 Sagsfremstilling I de senere år, ikke mindst fra 2006 til 2007, er antallet af personer på sygedagpenge steget. Således er der f.eks. fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007 sket en forøgelse af personer på sygedagpenge på næsten 17 % på landsplan. Der er nu flere personer på sygedagpenge end ordinært ledige. Det er ikke kun antallet af personer på sygedagpenge der stiger, men også den gennemsnitlige varighed af sagerne og ikke mindst antallet af langvarigt syge. Også Haderslev Kommune mærker denne udvikling, idet antallet af personer på sygedagpenge i samme periode er steget med 7,2 % og antallet af fuldtidspersoner er steget med 12,3 %. Foruden sagsantallet, er også den gennemsnitlige varighed steget, nemlig fra 7,9 uger til 8,3 uger. Ser man på merudgiften til sygedagpengeforløb over 52 uger er disse udgifter i perioden steget med 38,7 %. Tabel 1. Sygedagpenge. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner. Jan-okt 2006 Jan-okt 2007 Ændring, pct. Antal personer - Haderslev ,2 Antal fuldtidspersoner - Haderslev ,3 Fuldtidspersoner i pct.

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 210 af befolkningen - Haderslev 2,2 2,4 0,3 5 Gnsn. varighed, uger - Haderslev 7,9 8,3 4,8 Kilde: Jobindsats.dk Der er flere bud på årsager til ovenstående udvikling. Den stigende beskæftigelse medfører i sig selv stigning i antallet af sygemeldte. Flere langtidsledige end før har fået arbejde og dette kan medføre relativt flere sygemeldte samlet set. Implementering af kommunalreformen spiller formodentligt også en rolle, men også forhold som en ændret praksis i forhold til at tilkende førtidspension m.v. kan spille ind. Også virksomhedsinterne forhold påvirker antallet af sygedagpengesager, herunder arbejdstempoet, manglen på arbejdskraft og det psykiske arbejdsmiljø. I lyset af denne udvikling iværksættes en flerstrenget indsats, hvor målet er at reducere sygefraværet og dermed sygedagpengeudgifterne i Haderslev Kommune. Den forstærkede indsats vil have fokus på: sagsbehandlingen i kommunen virksomhedernes håndtering af sygefravær en tæt dialog med samtlige parter der involveres ved en sygemelding: Ÿ borgeren Ÿ virksomheden Ÿ a-kassen og den faglige organisation Ÿ den praktiserende læge For at forebygge sygemeldinger, er det vigtigt, at opsøge virksomhederne og afdække virksomhedernes nuværende procedurer og i samarbejde finde en løsning, der både kommer den sygemeldte og virksomheden til gavn. Ved at forebygge vil såvel virksomhederne og kommunen få reduceret udgifterne til sygefravær. Ud over borgerne og virksomhederne er det nødvendigt, at øvrige parter indgår i samarbejdet og processen. Økonomiske forhold Der er ansat 3 personer til projektet. Udgiften på kr årligt afholdes indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme.

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 211 Personalemæssige forhold Der er med tiltrædelse pr. 1. feb ansat en leder af indsatsen samt to udviklingskonsulenter til at varetage opgaven. Stillingerne placeres organisatorisk i Arbejdsmarkedsservice, Stab & Administration. Procedure På baggrund af en intern og ekstern interessentanalyse, der igangsættes i feb. 2008, udarbejdes handlingsplan for den forstærkede indsats, herunder aktiviteter, målgrupper, mål, informationsstrategi og evaluering. Der nedsættes en følgegruppe, der løbende vil følge og justere indsatsen. Indsatsen evalueres første gang et halv år efter opstart. Evalueringen vil tage udgangspunkt i selve processen, antal sygedagpengesager samt den økonomiske del. Initiativet skal ses som en vedvarende indsats. Tovholder/informationsansvarlig Elsebeth H. Troelsgaard Bilag Idé grundlag.doc (440720) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at punktet tages til efterretning Godkendt 163. Karrierecoach DIDOEV / 07/7508 Sagsfremstilling KarriereCoach uddannelse for virksomhedskonsulenter. I øjeblikket er virksomhedskonsulenterne i arbejdsmarkedsservice i gang med et uddannelsesforløb til karrierecoach. Uddannelsen gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet Mercuri Urval. KarriereCoaching er en målrettet og konstruktiv metode til at hjælpe

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 212 andre med at afklare, definere og nå karrieremæssige mål. Den er derved et relevant redskab for alle som arbejder med mennesker, der har brug for at sætte job,-uddannelses og karrieremål, og for alle som samtidig ønsker at skabe en effektiv og fremadrettet kommunikation der gør fokuspersonen i stand til at nå sine mål. KarriereCoaching er desuden et motiverende redskab, som tager afsæt i fokuspersonens egne vurdering, svar og intuitioner, hvilket erfaringsmæssigt skaber stort ejerskab i fokuspersonens beslutninger. Dette vil på sigt betyde at der skaber mere holdbare løsninger for de borgere som virksomhedskonsulenterne har kontrakt med. I uddannelsen arbejdes der med: - afklaring af jobmål eller uddannelsesmål - afdækning af hvad den enkelte motiveres af - afdækning af forhindringer for at nå målet? - hvad skal der til for at nå målet? - handlingsplaner - ejerskab for mål og proces og forankring af mål Alt dette foregår gennem en målrettet, struktureret og konstruktivt dialog. Deltagerne lærer at sætte fokus på motivationen - og sætte en vision for borgeren arbejdsliv. Således at coachen får nøglen til fokuspersonens motivation og bliver i stand til at støtte borgeren i at opstille realistiske handleplaner. Uddannelsen er fordelt over 5 to dages moduler og afsluttes i marts med 1. times individuel eksamen. Personalemæssige forhold Alle virksomhedskonsulenterne har gennemgået uddannelsen Juridiske aspekter ingen Procedure Sagen er til orientering i udvalget Tovholder/informationsansvarlig Dorte Evald Indstilling Det henstilles at udvalget tager orienteringen til efterretning. Godkendt

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Politikområder: Arbejdsmarkedsudvalget DICAAX / 07/10015 Sagsfremstilling Med afsæt i Politik for mål- og rammestyring i Haderslev Kommune kan man forbedre muligheden for politisk tematisering og prioritering af aktiviteterne under udvalgene ved at oprette politikområder på udvalgsniveau. Et politikområde tænkes her defineret enten ud fra den autoriserede kontoplan eller alternativt ud fra et eller flere større politiske temaområder, som udvalget har ønsket at betragte i et samlet perspektiv jfr. beskrivelsen i Proces for implementering af mål- og rammestyring i Haderslev Kommune. Det er endvidere tanken, at de enkelte politikområders økonomiske vægt inden for udvalgets ramme bliver synliggjort gennem oprettelsen af et bevillingsområde for hvert enkelt politikområde. Oprettelsen af politikområder med tilhørende bevillingsområder inden for hvert enkelt udvalgs område giver således mere gennemsigtighed og overblik i forhold til sammenhængen mellem politiske prioriteringer af temaer og de tilhørende bevillingerne. Arbejdsmarkedsservice foreslår følgende politikområder for Arbejdsmarkedsudvalget Bygninger Administration Overførselsindkomster Beskæftigelsesforanstaltninger Integration Økonomiske forhold Bevillingsniveauet ligger i Haderslev Kommune på udvalgsniveau. Det enkelte udvalgs bevillinger styres i forhold til udvalgets politikområder, hvilket teknisk kræver en tilretning i økonomisystemet. Det vil også have betydning for det økonomiske arbejde ved budgetkontrol, budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at politikområderne godkendes

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 214 Godkendt 165. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DILONO / 08/915 Opfordring til at tage initiativer til, at kunne øge arbejdsudbuddet. Spørgsmål vedr. fleksjobydelsen Orientering fra forvaltningen DILONO / 08/915 Orientering om lediges ugentlige tilmelding. Orientering om Ny chance til alle Eventuelt DILONO / 08/915 -

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 215 Lukket dagsorden 168. Nyt jobcenter LUKKET SAG 169. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark LUKKET SAG

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 216 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Camilla Staal Axelsen

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere