SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16."

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende: Sag nr.: Emne: 20. Skolepolitik Skoledistrikter - befordring pr. august Handleplan for undervisning af ordblinde Bygning ved Højslev Skole - Skolevej Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave Den fremtidige organisering af småbørnsgrupperne i Skive Kommune Dagtilbudsområdet - Udvidet åbningstid Politik for Dagtilbud Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Dagtilbudsområdet - Tilskud til brug for privat pasning Høring - Forslag fra Århus Kommune om overtagelse af driften af regionale tilbud Vision for Ungdomshuset - oplæg fra det midlertidige brugerråd Politikker for rygning på kommunale arbejdspladser, institutioner mv Orientering fra formanden Orientering fra direktøren Bilagsliste... 1

2 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Skolepolitik J.nr.: Sagsid.: Initialer: ADAU Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Skolepolitik sendes i høring på skolerne, i daginstitutionerne, i Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme, i Sundhedsudvalget og på Skive Seminarium. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Børne- og Familieudvalget har den 7. februar 2007 besluttet temaer i skolepolitikken den 5. december 2007 vedtaget værdier for 10 indsatsområder. De valgte temaer er: Medinddragelse Lige udviklingsmuligheder Sundhed Et bredt kultur- og fritidstilbud Den røde tråd Undervisnings- og læringsmiljø Ledelse Evaluering Iværksætteri/innovation Samarbejde med Skive Seminarium Den 24. januar 2008 blev der holdt stormøde, hvor repræsentanter for skolebestyrelser, skolelederne og tillidsrepræsentanter formulerede forslag til mål og succeskriterier. Den 30. januar 2008 har elevrådsformænd og elevrådsnæstformænd formuleret succeskriterier for udvalgte indsatsområder. Renskrivning af forslagene er vedlagt som bilag.

3 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Med udgangspunkt i de fremkomne forslag har Forvaltningen udarbejdet samlet forslag til Skolepolitik , der foreslås sendt i høring på skolerne, på daginstitutionerne (Den røde tråd), i Udvalg for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme (Et bredt kultur- og fritidstilbud), i Sundhedsudvalget (Sundhed) og på Skive Seminarium (Samarbejde med Skive Seminarium). Det forslås, at de politisk vedtagne værdier under indsatsområdet Undervisnings- og læringsmiljø udvides med følgende bullet: at eleverne er i et velfungerende fysisk miljø Evaluering af succeskriterier foreslås drøftet og besluttet i skoleledergruppen, så evalueringen kan ske i overensstemmelse med de enkelte skolers evalueringskultur. ØKONOMI Der vil være øgede udgifter i forbindelse med frugt-/madordning (indsatsområde 3) og transport i forbindelse med kultur- og fritidstilbud (indsatsområde 4) af et omfang, der afhænger af de konkrete ordninger. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt foretaget beregninger. Forslaget er vedlagt som bilag. Høringsfrist: 22. april 2008 Genoptagelse på møde den 14. maj 2008 i Børne- og Familieudvalget Bilag: Skolepolitik forslag ( ) Oversigt over forslag fra stormøde - elevrådsinternat ( )

4 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Skoledistrikter - befordring pr. august 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: KKJE Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til skoledistrikter samt trafikfarlige veje/strækninger sendes i høring på skolerne med høringsfrist 25. april 2008 (se bilag), og at Tilføjelse til regler for befordring af skoleelever i Skive Kommune sendes i høring på skolerne med høringsfrist den 25. april Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. Af folkeskolelovens 36, stk. 2 fremgår, at der til hver skole hører et skoledistrikt. Byrådet besluttede den 28. august 2007, at forældrene fra 1. august 2007 selv sørger for transport, når de vælger anden skole end distriktsskolen. Hvis en elev visiteres til en anden skole end distriktsskolen er transporten kommunens ansvar. Endvidere besluttede Byrådet, at afstandskriterier i folkeskolelovens 26, stk. 1 gøres gældende fra 1. august 2008 ved afgørelse af, om en elev er kørselsberettiget. Afstandskriterier: kl. længere skolevej end 2½ km kl. længere skolevej end 6 km kl. længere skolevej end 7 km. 10. kl. længere skolevej end 9 km. Grundet den ændrede skolestruktur i Skive Kommune pr. 1. august 2008 er der udarbejdet forslag over nye skoledistrikter med virkning fra denne dato. De nye skoledistrikter vil efter al sandsynlighed kun være gældende for skoleåret 2008/2009, fordi det på nuværende tidspunkt er planlagt, at Byrådet i juni måned 2008 beslutter en ændret specialklasse- og overbygningsstruktur med ikrafttræden den 1. august I forslaget er trafikfarlige veje og tilhørende strækninger koblet til distriktsgrænserne. Disse er oplyst i samarbejde med Teknisk Forvaltning kombineret med den viden man havde før kommunesammenlægningen.

5 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Teknisk Forvaltning har haft kontakt til politiet, men der findes ikke noget materiale omkring trafikfarlige veje/strækninger. Det er politiet, der beslutter, om en vej/strækning er trafikfarlig eller ej. Hvis en vej/strækning erklæres trafikfarlig, er elevtransporten kommunens ansvar. Teknisk Forvaltning har oplyst, at der i 2008 skal laves en ny trafiksikkerhedsplan for Skive Kommune. Det forventes at skolevejsundersøgelser vil være en del heraf. Trafiksikkerhedsplanen forventes færdig i slutningen af 2008, og Skoleafdelingen vil herefter revidere skemaet for skoledistrikter med tilhørende trafikfarlige veje/strækninger. Tilføjelse til regler for befordring af skoleelever i Skive Kommune Tilføjelsen er gældende fra den 1. august Skoler med to undervisningssteder: På de klassetrin, hvor en skole har to eller flere undervisningssteder, vælger forældrene på hvilket undervisningssted eleven skal have sin daglige undervisning. Om eleven er kørselsberettiget afhænger af afstanden mellem hjem og det valgte undervisningssted. Hvis eleven er kørselsberettiget efter folkeskolelovens 26, er transporten Kommunens ansvar. Bilag: Skoledistrikter 2008/2009 ( )

6 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Handleplan for undervisning af ordblinde J.nr.: Sagsid.: Initialer: HRHE Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Handleplan for undervisning af ordblinde sendes til høring på skoler, i daginstitutioner og i UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Skoler og daginstitutioner har gennem de senere år fået stor viden om undervisning og sprogstimulering af ordblinde elever og børn. På landsplan taler man om, at 6% af børnene på en årgang er disponeret for ordblindhed, svarende til ca. 300 børn i folkeskolen i Skive Kommune. I Skive Kommune har vi erfaringer fra skolernes specialcentre, den almindelige specialundervisning på skolerne, fra kompetencecentret i Lem, IT-projektet for ordblinde elever samt med tidlig sprogstimulering i daginstitutionerne. Forslaget til Handleplan for undervisning af ordblinde bygger på disse erfaringer samt på den nyeste viden på området. Handleplanen omfatter sprogstimulering og undervisning af børn/elever fra 3 år til de er startet i en ungdomsuddannelse. Handleplanen giver på side 5 til 8 en oversigt over den sammenhængende strategi. Den øvrige del af handleplanen beskriver strategien i detaljer. Handleplanens bilagsdel indeholder aktuel lovgivning, status over nuværende ordninger i Skive Kommune samt oplysende artikler og informationer. Handleplanen skal sikre, at ordblinde børn og unge i Kommunen får et tilbud, der er baseret på et samarbejde mellem alle involverede parter og med fokus på tidlig indsats og en nærhed i opgaveløsningen. Barnets tidligste sproglige udvikling hænger nøje sammen med dets læse- og skrivemuligheder i folkeskolen og for dets senere muligheder i uddannelsesog arbejdslivet. Handleplanen planlægges implementeret over tre år.

7 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Udgifter forbundet med implementering af handleplanen indbygges i nuværende budgetter, herunder budgetter for de enkelte daginstitutioner, de enkelte skoler, PPR, IT, uddannelse, koordinatorer og specialundervisning. Tidsplan i 2008: Onsdag den 12. marts: Fredag den 25. april: Onsdag den14. maj: Tirsdag den 27. maj: Fredag den 1. august: Behandling i Børne- og Familieudvalget Høringsfrist Behandling i Børne- og Familieudvalget Godkendelse i Byrådet Handleplanen træder i kraft Bilag: Handleplan for undervisning af ordblinde børn og unge i Skive Kommune ( )

8 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Bygning ved Højslev Skole - Skolevej 13 J.nr.: Sagsid.: Initialer: SHED Åben sag Byrådet Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling/høringssvar (vedlagt som bilag) følges, hvilket indebærer: at bygningen Skolevej 13, Højslev, istandsættes under forudsætning af, at istandsættelsen kan afholdes indenfor en beløbsramme på maks. 1,05 mio. kr., at der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 og 2010 afsættes et rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene, og at bygningen indrettes til formål som Højslev Skole kan anvende bygningen til, alternativt til formål som foreslået af Forvaltningen for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse, med den ændring, at der i forbindelse med budgetlægningen søges afsat et beløb på kr. i hvert af årene 2009 og Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 15. november 2007 at sende Børne- og Familieforvaltningens forslag om nedrivning af bygningen, Skolevej 13, Højslev, til høring i Teknik- og Miljøudvalget. Teknik og Miljøudvalget tiltrådte Teknik og Miljøforvaltningens anbefaling på mødet den 6. februar Beslutning og sagsfremstilling fremgår af vedlagte bilag. Børne- og Familieforvaltningen tager Teknik- og Miljøudvalgets indstilling/høringssvar til efterretning og anbefaler herefter, at indstillingen følges, forudsat at bygningen primært anvendes til skoleformål. Bilag: Skolevej 13, Højslev - bevaringsværdig bygning (989195)

9 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave. J.nr.: Sagsid.: Initialer: CAAN Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at arbejdsgruppens notat sendes i høring hos de berørte parter, idet Børne- og Familieforvaltningen tillige indstiller, at model 2 subsidiært model 3 - anbefales. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling, idet model 2 eller 3 anbefales. Det præciseres, at der er tale om en fremtidig SFO med en ledelse. Byrådet besluttede den 27. november 2007 en sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave i forbindelse med strukturdebatten på skole- og dagtilbudsområdet. For at få udarbejdet et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med sagen har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledere, medarbejdere, bestyrelser fra de to institutioner. Arbejdsgruppens opgave har været formuleret sådan, at gruppen har skullet pege på mulige løsninger på opgaven og opstille modeller for en sammenlægning. For at gøre en meget svær opgave lidt lettere er der i alle de fremlagte seks modeller taget udgangspunkt i, at den udvidede SFO i Hjerk-Harre tilbageføres, så der igen bliver en traditionel SFO og en traditionel, men meget lille børnehave. Arbejdsgruppen har ikke peget på nogen af modellerne og er heller ikke blevet bedt om det. Bilag: Sammenslutning Hjerk-Harre og Roslev dagtilbud ( )

10 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Den fremtidige organisering af småbørnsgrupperne i Skive Kommune. J.nr.: Sagsid.: Initialer: CAAN Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at notatet sendes i høring hos de relevante parter. Børne- og Familieforvaltningen anbefaler model 2. Den øgede driftsudgift søges indarbejdet i budget Alternativt peges på model 2a, der er udgiftsneutral men som flytter ressourcer til opmærksomhedsgruppen ved at nedlægge én af småbørnsgrupperne og nednormere de øvrige. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling, idet model 2a sendes i høring hos de relevante parter. I forbindelse med kommunesammenlægningen undlod man i første omgang at foretage en harmonisering af de forskellige tilbud til børn under skolealderen med særlige behov. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for PPR og fra børnehaveledergruppen har udarbejdet et notat der blandt andet skulle give forslag til, hvordan man bedst kan tilrettelægge arbejdet fremover. Arbejdsgruppen har peget på en model (model 2), der fastholder de nuværende fire småbørnsgrupper, ændrer deres vilkår og styrker opmærksomhedsgruppen med flere personaletimer i forbindelse med indskrivning af flere børn. Denne model vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer svarende til cirka 30 pædagogtimer. Bilag: Småbørnsgruppernes fremtid, notat, III ( )

11 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Dagtilbudsområdet - Udvidet åbningstid 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Børne- og Familieudvalget. Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at muligheden for forældre for at søge udvidet åbningstid fortsættes i sin nuværende form i 2008 og, at endelig beslutning om ordningen sker i sammenhæng med evaluering af modulordningen, der er fastlagt til ultimo Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. I forbindelse med Sammenlægningsudvalgets beslutning den 19. september 2006 om at indføre to moduler i Skive Kommune, blev det samtidig besluttet, at der skal være mulighed for forældre til at søge udvidet åbningstid i op til 5 timer om ugen dog indenfor de 51,5 time, der udgør den samlede åbningstid. Det er gratis for forældrene at få udvidet åbningstid. Den udvidede åbningstid er dermed en mulighed for forældrene til at få barnet passet på tidspunkter, der normalt ligger uden for dagtilbuddenes åbningstider, men det er ikke muligt at forbruge mere end svarende til et fuldtidsmodul på 51,5 time. Det betyder dog, at den enkelte institution i de fleste tilfælde får udvidet deres åbningstid til mere end 51.5 time om ugen. Forbruget på den udvidede åbningstid har i 2007 været ,20 kr. og et timeforbrug på 1333,92 timer. Opgørelsen dækker udelukkende dagtilbudsområdet. Der er tale om ca. 84 bevillinger i løbet af Børne- og Familieudvalget besluttede den 17. januar 2008 at godkende, at evaluering af modulordningen udskydes til ultimo Evalueringen kan medføre ændringer, der også vil kunne influere på ordningen om udvidet åbningstid. I den forbindelse vil det være interessant at undersøge, hvor stor en del af det nuværende fuldtidsmodul, der udnyttes i gennemsnit af forældrene. Med udgangspunkt i erfaringerne

12 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN fra Vejle Kommune, kunne et scenarie være, at det besluttedes at lade et fuldtidsmodul udgøre 45 timer om ugen med mulighed for at tilkøbe 5 timer ekstra om ugen. Det kan resultere i, at børnenes fremmøde koncentreres mere. Medio 2006 brugte 12 familier i Vejle Kommune den mulighed. Et andet scenarie kunne være fortsat at lade et fuldtidsmodul udgøre 51,5 time og så lade forældre betale hele eller dele af udgiften i forbindelse med at få flyttet åbningstiden i dagplejen eller daginstitutionen. Bilag: Opgørelse over udvidet åbningstid. ( )

13 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Politik for Dagtilbud J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Politik for Dagtilbud sendes til høring i Den Kommunale Dagpleje, på daginstitutionerne, blandt forældrebestyrelserne, i Udvalget for Turisme, Erhverv og Kultur samt i Sundhedsudvalget. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling med redaktionelle ændringer. Børne- og Familieudvalget vedtog den 11. april 2007, at der - sideløbende med udarbejdelse af en skolepolitik - skulle udarbejdes Politik for Dagtilbud. Børne- og Familieudvalget vedtog den 6. juni 2007 temaerne i Politik for Dagtilbud. Temaerne er sammentænkt i en helhed med elementer fra Den Sammenhængende Børnepolitik, Læreplanstemaerne, kravet om Børnemiljøvurdering, overgang til skolen, aspekter fra Sundhedspolitikken, Integrationspolitikken samt Skive Kommunes Virksomhedsstrategi. Temaerne er: Læring Medinddragelse - alsidig personlig udvikling Sundhed krop, kost og bevægelse Lige udviklingsmuligheder - sociale kompetencer Et bredt kultur- og fritidstilbud - naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier Sproglig opmærksomhed Den Røde Tråd I løbet af efteråret 2007 er der udarbejdet forslag til værdigrundlag for dagtilbudsområdet med udgangspunkt i de valgte temaer. Der har været holdt to overordnede fællesmøder, hvor repræsentanter fra medarbejdere og ledere har drøftet værdigrundlag og foreløbige mål for politikken. På daginstitutionsledermøde den 7. januar 2008 meldte institutionslederne tilbage på vegne af medarbejdere og forældre. Materialet blev med små justeringer godkendt.

14 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN En arbejdsgruppe udarbejdede efterfølgende forslag til overordnede mål i politikken. På et dialogmøde for forældrebestyrelsesformænd og næstformænd den 30. januar 2008 blev værdigrundlag og foreløbige mål præsenteret og der blev formuleret succeskriterier. Med dette som grundlag er vedlagte forslag udarbejdet og foreslås sendt i høring i Den Kommunale Dagpleje, på daginstitutionerne, blandt forældrebestyrelserne, på skolerne (med særlig henblik på Den Røde Tråd), i Udvalget for Turisme, Erhverv og Kultur (med særlig henblik på Et bredt kultur- og fritidsliv) samt i Sundhedsudvalget (med særlig henblik på Sundhed, krop, kost og bevægelse). Evalueringsdelen drøftes og besluttes i daginstitutionsledergruppen. Høringsfristen fastsættes til den 22. april 2008, hvorefter sagen sættes på dagorden til Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj Bilag: Politik for dagtilbud 2008 (963954)

15 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Evaluering af tilskud til pasning af egne børn J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Byrådet Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Byrådet, at ordningen fortsættes på samme vilkår. Fraværende: Et flertal af Børne- og Familieudvalget (V) indstiller Forvaltningens anbefaling til godkendelse. Den 10. oktober 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget at indføre mulighed for, at forældre kan få tilskud til pasning af egne børn. Det blev samtidig besluttet, at ordningen primo 2008 skulle evalueres, idet blandt andet følgende skulle undersøges: Hvor mange gør brug af ordningen? Hvor bor de pågældende familier i forhold til et kommunalt pasningstilbud (afstand)? Hvorvidt børnene ellers ville være blevet passet i et kommunalt pasningstilbud? Den 15. november 2006 vedtog Underudvalget for Børn og Familie følgende tildelingskriterier: At der betales et tilskud på 85% af den billigste nettodriftsudgift. At tilskuddet maksimalt kan udbetales for en et-årig periode og minimum for otte uger. At evalueringskriterierne suppleres med en registrering af hovedbegrundelse for et afslag. At forældrene på ansøgningsskemaet giver tilladelse til, at relevante samarbejdspartnere må kontaktes med henblik på at foretage en vurdering af, om barnet har behov for særlig støtte. At der i de tilfælde, hvor der kræves en konkret vurdering, laves en indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. At tilskuddet ydes til biologiske forældre, der ikke samtidig har arbejdsindtægt eller offentlig overførselsindkomst har opholdt sig i Danmark syv ud af de sidste otte år. Personer, der er omfattet af EU forordning 1408/71 og 1612/68 (arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdri-

16 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN vende, disses familiemedlemmer m.fl. samt vandrende arbejdskraft) har dog umiddelbart ret på lige fod med personer, der opfylder opholdskravet har børn i alderen fra 30 uger til normal børnehaveklassealder efter de gældende optagelsesregler ville være berettiget til en plads i kommunens dagtilbud. I løbet af 2007 har i alt 22 familier benyttet sig af ordningen - i alt 35 børn. Den gennemsnitlige varighed pr. tilskud har været 9,6 måneder. Geografisk er børnene, hvortil der er givet tilskud, fordelt med: 8 børn i Brårup distrikt 6 børn i Skivehus 5 børn i Lem 4 børn i Balling 4 børn i Selde 2 børn i Hjerk-Harre 1 barn i Rønbjerg 1 barn i Højslev 1 barn i Resen 1 barn i Ørslevkloster 1 barn i Roslev 1 barn i Rødding. Der er i områderne og i umiddelbar nærhed heraf tilbud om kommunal pasning. Der har specielt i Lem, Selde, Rønbjerg, Ørslevkloster, Roslev igennem hele 2007 været tilbud om kommunal pasning. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er et afstandskriterium, der ligger til grund for familiernes ansøgninger, men derimod, at der er tale om tilvalg. De ti børn er tvillinger, der ofte er karakteriserede ved at være for tidligt fødte eller have lille fødselsvægt. 25 er enkelt-tildelinger til 14 søskende og 11 enkelte børn. Heraf er et barn født for tidligt. Økonomi: Der har til pasning af egne børn været et forbrug på ,23, kr. Der var budgetteret med kr. Altså et merforbrug kr. Til gengæld har der været et mindreforbrug på ordningen privat pasning, hvor der var afsat kr. og brugt ,93 kr. Samlet set for de to ordninger et mindreforbrug på kr.

17 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Dagtilbudsområdet - Tilskud til brug for privat pasning J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Byrådet. Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at det besluttes at give mulighed for, at forældre kan søge om tilskud til privat pasning, hvis barnet er under 30 uger og, at der gives mulighed for forældre for at kombinere et tilbud med et økonomisk tilskud til privat pasning. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. Som en obligatorisk ordning skal Kommunen til forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart give mulighed for at søge om tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud, jf. dagtilbudslovens 80, stk. 1. Sammenlægningsudvalget vedtog 10. oktober 2006, at tilskud til privat pasning udgør 75% af billigste nettodriftsudgift at tilskuddet ydes til forældre med børn i alderen 30 uger til og med start i børnehaveklasse at tilskuddet ydes i en minimumsperiode på 8 uger at forældrene ved tilskudsperiodens ophør er omfattet af samme opskrivnings- og anvisningsregler, som i øvrigt gælder i Skive Kommune at forældrene på ansøgningsskemaet giver tilladelse til, at relevante samarbejdspartnere må kontaktes med henblik på at foretage en vurdering af, om barnet har behov for særlig støtte og at der i de tilfælde, hvor der kræves en konkret vurdering, laves en indstilling til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning. Herudover er der med vedtagelsen af den nye dagtilbudslov åbnet yderligere to nye muligheder for at søge om privat pasning: A) Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte at give tilskud til privat pasning til forældre med børn under 24 uger, jf. dagtilbudslovens 80, stk. 3. Det betyder, at kommunen efter en konkret vurdering kan give tilskud til privat pasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barseldagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved

18 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN barsel og orlovsydelse i medfør af lov om børnepasningsorlov, jf. 84, stk. 3. I bemærkningerne til lovforslag nr. 170 er begrebet "Særlige tilfælde" belyst med nogle eksempler: Forælderen på barselorlov har behov for aflastning i hjemmet, f.eks. ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel. Der er tale om udskudt barselorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og de øvrige børn. Forælderene på barsel genoptager arbejdet delvist under barselorloven. B) Kommunen kan beslutte at give forældre mulighed for at kombinere et tilbud i dagtilbud med et økonomisk tilskud til privat pasning, jf. dagtilbudslovens 80, stk. 4. Kombinationen af et tilbud og et økonomisk tilskud må dog ikke samlet overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Ved tiltrædelse af Forvaltningens anbefaling gælder de samme ansøgningskriterier - økonomisk samt proceduremæssigt - som besluttet i oktober Økonomi: I 2007 har 50 personer benyttet sig af privatpasning. Den gennemsnitlige varighed pr. tilskud har været 6,7 måneder. Der var afsat et budget på kr. hvoraf der er forbrugt ,93 kr. Altså et mindreforbrug på kr.. Til gengæld har der til ordningen Pasning af egne børn været et merforbrug på kr. Sammenlagt for de to ordninger er der et samlet mindreforbrug på kr. Ses der på, hvad der har karakteriseret ansøgningerne om pasning af egne børn i 2007, er 10 ud af 35 børn tvillinger. Denne ordning retter sig blandt andet mod familier med flerlingefødsler. Der har tidligere været enkelte henvendelser til Pladsanvisningen om muligheden for at søge tilskud til privat pasning blandt familier med flerlingefødsler og, hvor børnene er under 24 uger.

19 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Høring - Forslag fra Århus Kommune om overtagelse af driften af regionale tilbud J.nr.: Sagsid.: Initialer: SVFR Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at vedlagte høringssvar godkendes Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Århus Kommune har ønske om at overtage driften af otte ud af 10 institutioner, som alle er beliggende i Århus Kommune. To institutioner anbefales at forblive i Regionen: Misbrugscenter Midtjylland (personer med et oplevet problematisk misbrug af illegale rusmidler). Tale og Høreinstituttet (tilbyder udredning, vejledning, rådgivning og undervisning til børn, unge og voksne). De otte institutioner som Århus Kommune ønsker at overtage er: Området for socialpsykiatri Tuesten Huse (botilbud for svært sindslidende) Atriumhuset (botilbud for personer med en svær psykisk lidelse kombineret med en misbrugsproblematik støtte og behandling) Området for Børn og Unge med handicap Børn og Unge Centret Rehabililtering (Århus afdeling). (Tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af småbørn med handicap). Fenrishus (Specialiseret døgninstitution med tilknyttet specialbørnehave) Rådgivningscenter, Århus afdeling specialiseret indsats i forhold til bl.a. seksuel le overgreb, svære kriser og psykiatrinære problemstillinger. Området for udsatte Børn og Unge Holmstrupgård (Selvejende døgntilbud for unge normaltbegavede børn med svære

20 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN psykiatriske lidelser). Området for voksenhandicap Høskoven (Unge voksne - behandlings- og træningstilbud til hjerneskadede). Kommunikation (syns-, tale- og hørehandicap) Center for Syn og Kommunikation (ydelser til blinde og svagtseende børn og voksne). Region Midtjylland foreslår, af Regionen løser opgaverne for de få og de meget komplicerede. Målgrupper, hvor der kræves et meget stort optageområde. Region Midtjylland har i bemærkninger til Århus Kommune anbefalet, at følgende forbliver i Regionen: Fenrishus Holmstrupgård Rådgivningscentret Børn og Unge Centret Center for Syn og Kommunikation Høskoven Regionen er enig med Århus Kommune om Tuesten Huse og Atriumhuset. Vedrørende Atriumhuset er Region Midtjylland dog af den opfattelse, at målgruppen også kan tilhøre den regionale målgruppe. Angående Misbrugscentret er Region Midtjylland af den opfattelse, at der ved indgåelse af aftaler med kommuner i Regionen bør opgaven løses kommunalt. Region Midtjylland er enig med Århus Kommune om, at Tale og Høreinstituttet forbliver regionalt. Skive Kommune har i høringsbrev forholdt sig til Kommunens nuværende forbrug af tilbuddene, og tilkendegiver, at Århus Kommune i forbindelse med overtagelsen skal sikre en fortsat koordinering og samarbejde med afdelingerne, og en fortsat kommunalt adgang til at benytte tilbuddene. Bilag: Høringssvar vedrørende Århus Kommunes overtagelse af driften af regionale tilbud. ( )

21 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Vision for Ungdomshuset - oplæg fra det midlertidige brugerråd J.nr.: Sagsid.: Initialer: PENO Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det midlertidige brugerråds oplæg til visioner for Ungdomshuset tages til efterretning. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at anbefale høringsbrevet af 11. marts 2008 udarbejdet af Ungdomsskolen, SSP koordinationsgruppen og formanden for SSP+, idet Udvalget samtidig ønsker at præcisere, at Udvalget ikke kan acceptere, at der gives alkoholbevilling til Ungdomshuset. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme besluttede i november 2007 at der skulle nedsættes et midlertidigt brugerråd for Ungdomshuset. Brugerrådet skulle komme med oplæg til drift, indhold og eventuel alternativ placering af Ungdomshuset. Efterfølgende har Forvaltningen annonceret og haft kontakt til unge fra såvel undervisningsmiljøer, politiske organisationer, ungdomsskoler, ungdomsforeninger m.v. Der meldte sig i alt 13 unge, der alle har indgået i det midlertidige brugerråd. Det midlertidige brugerråd har udarbejdet et oplæg til Visioner fra brugerrådet, der omhandler følgende punkter: Aktiviteter i huset o Der lægges op til et bredt udvalg af aktiviteter indenfor musik, foredrag, udstillinger, debat, møder, stand-up, fester o.l. der vil ramme et bredt udsnit af Skives unge. Indretning o Ret til indretning af Ungdomshuset efter brugerrådet ønske Åbningstider o Hverdage 14-22, forlængede åbningstider i weekender Husets fastansatte o En ildsjæl, der er sparringspartner for de unge og kan medvirke ved arrangementer o.l. og ikke en opsyns/pædagog-funktion Alkohol

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere