SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16."

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende: Sag nr.: Emne: 20. Skolepolitik Skoledistrikter - befordring pr. august Handleplan for undervisning af ordblinde Bygning ved Højslev Skole - Skolevej Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave Den fremtidige organisering af småbørnsgrupperne i Skive Kommune Dagtilbudsområdet - Udvidet åbningstid Politik for Dagtilbud Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Dagtilbudsområdet - Tilskud til brug for privat pasning Høring - Forslag fra Århus Kommune om overtagelse af driften af regionale tilbud Vision for Ungdomshuset - oplæg fra det midlertidige brugerråd Politikker for rygning på kommunale arbejdspladser, institutioner mv Orientering fra formanden Orientering fra direktøren Bilagsliste... 1

2 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Skolepolitik J.nr.: Sagsid.: Initialer: ADAU Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Skolepolitik sendes i høring på skolerne, i daginstitutionerne, i Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme, i Sundhedsudvalget og på Skive Seminarium. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Børne- og Familieudvalget har den 7. februar 2007 besluttet temaer i skolepolitikken den 5. december 2007 vedtaget værdier for 10 indsatsområder. De valgte temaer er: Medinddragelse Lige udviklingsmuligheder Sundhed Et bredt kultur- og fritidstilbud Den røde tråd Undervisnings- og læringsmiljø Ledelse Evaluering Iværksætteri/innovation Samarbejde med Skive Seminarium Den 24. januar 2008 blev der holdt stormøde, hvor repræsentanter for skolebestyrelser, skolelederne og tillidsrepræsentanter formulerede forslag til mål og succeskriterier. Den 30. januar 2008 har elevrådsformænd og elevrådsnæstformænd formuleret succeskriterier for udvalgte indsatsområder. Renskrivning af forslagene er vedlagt som bilag.

3 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Med udgangspunkt i de fremkomne forslag har Forvaltningen udarbejdet samlet forslag til Skolepolitik , der foreslås sendt i høring på skolerne, på daginstitutionerne (Den røde tråd), i Udvalg for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme (Et bredt kultur- og fritidstilbud), i Sundhedsudvalget (Sundhed) og på Skive Seminarium (Samarbejde med Skive Seminarium). Det forslås, at de politisk vedtagne værdier under indsatsområdet Undervisnings- og læringsmiljø udvides med følgende bullet: at eleverne er i et velfungerende fysisk miljø Evaluering af succeskriterier foreslås drøftet og besluttet i skoleledergruppen, så evalueringen kan ske i overensstemmelse med de enkelte skolers evalueringskultur. ØKONOMI Der vil være øgede udgifter i forbindelse med frugt-/madordning (indsatsområde 3) og transport i forbindelse med kultur- og fritidstilbud (indsatsområde 4) af et omfang, der afhænger af de konkrete ordninger. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt foretaget beregninger. Forslaget er vedlagt som bilag. Høringsfrist: 22. april 2008 Genoptagelse på møde den 14. maj 2008 i Børne- og Familieudvalget Bilag: Skolepolitik forslag ( ) Oversigt over forslag fra stormøde - elevrådsinternat ( )

4 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Skoledistrikter - befordring pr. august 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: KKJE Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til skoledistrikter samt trafikfarlige veje/strækninger sendes i høring på skolerne med høringsfrist 25. april 2008 (se bilag), og at Tilføjelse til regler for befordring af skoleelever i Skive Kommune sendes i høring på skolerne med høringsfrist den 25. april Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. Af folkeskolelovens 36, stk. 2 fremgår, at der til hver skole hører et skoledistrikt. Byrådet besluttede den 28. august 2007, at forældrene fra 1. august 2007 selv sørger for transport, når de vælger anden skole end distriktsskolen. Hvis en elev visiteres til en anden skole end distriktsskolen er transporten kommunens ansvar. Endvidere besluttede Byrådet, at afstandskriterier i folkeskolelovens 26, stk. 1 gøres gældende fra 1. august 2008 ved afgørelse af, om en elev er kørselsberettiget. Afstandskriterier: kl. længere skolevej end 2½ km kl. længere skolevej end 6 km kl. længere skolevej end 7 km. 10. kl. længere skolevej end 9 km. Grundet den ændrede skolestruktur i Skive Kommune pr. 1. august 2008 er der udarbejdet forslag over nye skoledistrikter med virkning fra denne dato. De nye skoledistrikter vil efter al sandsynlighed kun være gældende for skoleåret 2008/2009, fordi det på nuværende tidspunkt er planlagt, at Byrådet i juni måned 2008 beslutter en ændret specialklasse- og overbygningsstruktur med ikrafttræden den 1. august I forslaget er trafikfarlige veje og tilhørende strækninger koblet til distriktsgrænserne. Disse er oplyst i samarbejde med Teknisk Forvaltning kombineret med den viden man havde før kommunesammenlægningen.

5 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Teknisk Forvaltning har haft kontakt til politiet, men der findes ikke noget materiale omkring trafikfarlige veje/strækninger. Det er politiet, der beslutter, om en vej/strækning er trafikfarlig eller ej. Hvis en vej/strækning erklæres trafikfarlig, er elevtransporten kommunens ansvar. Teknisk Forvaltning har oplyst, at der i 2008 skal laves en ny trafiksikkerhedsplan for Skive Kommune. Det forventes at skolevejsundersøgelser vil være en del heraf. Trafiksikkerhedsplanen forventes færdig i slutningen af 2008, og Skoleafdelingen vil herefter revidere skemaet for skoledistrikter med tilhørende trafikfarlige veje/strækninger. Tilføjelse til regler for befordring af skoleelever i Skive Kommune Tilføjelsen er gældende fra den 1. august Skoler med to undervisningssteder: På de klassetrin, hvor en skole har to eller flere undervisningssteder, vælger forældrene på hvilket undervisningssted eleven skal have sin daglige undervisning. Om eleven er kørselsberettiget afhænger af afstanden mellem hjem og det valgte undervisningssted. Hvis eleven er kørselsberettiget efter folkeskolelovens 26, er transporten Kommunens ansvar. Bilag: Skoledistrikter 2008/2009 ( )

6 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Handleplan for undervisning af ordblinde J.nr.: Sagsid.: Initialer: HRHE Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Handleplan for undervisning af ordblinde sendes til høring på skoler, i daginstitutioner og i UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Skoler og daginstitutioner har gennem de senere år fået stor viden om undervisning og sprogstimulering af ordblinde elever og børn. På landsplan taler man om, at 6% af børnene på en årgang er disponeret for ordblindhed, svarende til ca. 300 børn i folkeskolen i Skive Kommune. I Skive Kommune har vi erfaringer fra skolernes specialcentre, den almindelige specialundervisning på skolerne, fra kompetencecentret i Lem, IT-projektet for ordblinde elever samt med tidlig sprogstimulering i daginstitutionerne. Forslaget til Handleplan for undervisning af ordblinde bygger på disse erfaringer samt på den nyeste viden på området. Handleplanen omfatter sprogstimulering og undervisning af børn/elever fra 3 år til de er startet i en ungdomsuddannelse. Handleplanen giver på side 5 til 8 en oversigt over den sammenhængende strategi. Den øvrige del af handleplanen beskriver strategien i detaljer. Handleplanens bilagsdel indeholder aktuel lovgivning, status over nuværende ordninger i Skive Kommune samt oplysende artikler og informationer. Handleplanen skal sikre, at ordblinde børn og unge i Kommunen får et tilbud, der er baseret på et samarbejde mellem alle involverede parter og med fokus på tidlig indsats og en nærhed i opgaveløsningen. Barnets tidligste sproglige udvikling hænger nøje sammen med dets læse- og skrivemuligheder i folkeskolen og for dets senere muligheder i uddannelsesog arbejdslivet. Handleplanen planlægges implementeret over tre år.

7 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Udgifter forbundet med implementering af handleplanen indbygges i nuværende budgetter, herunder budgetter for de enkelte daginstitutioner, de enkelte skoler, PPR, IT, uddannelse, koordinatorer og specialundervisning. Tidsplan i 2008: Onsdag den 12. marts: Fredag den 25. april: Onsdag den14. maj: Tirsdag den 27. maj: Fredag den 1. august: Behandling i Børne- og Familieudvalget Høringsfrist Behandling i Børne- og Familieudvalget Godkendelse i Byrådet Handleplanen træder i kraft Bilag: Handleplan for undervisning af ordblinde børn og unge i Skive Kommune ( )

8 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Bygning ved Højslev Skole - Skolevej 13 J.nr.: Sagsid.: Initialer: SHED Åben sag Byrådet Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling/høringssvar (vedlagt som bilag) følges, hvilket indebærer: at bygningen Skolevej 13, Højslev, istandsættes under forudsætning af, at istandsættelsen kan afholdes indenfor en beløbsramme på maks. 1,05 mio. kr., at der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 og 2010 afsættes et rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene, og at bygningen indrettes til formål som Højslev Skole kan anvende bygningen til, alternativt til formål som foreslået af Forvaltningen for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse, med den ændring, at der i forbindelse med budgetlægningen søges afsat et beløb på kr. i hvert af årene 2009 og Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 15. november 2007 at sende Børne- og Familieforvaltningens forslag om nedrivning af bygningen, Skolevej 13, Højslev, til høring i Teknik- og Miljøudvalget. Teknik og Miljøudvalget tiltrådte Teknik og Miljøforvaltningens anbefaling på mødet den 6. februar Beslutning og sagsfremstilling fremgår af vedlagte bilag. Børne- og Familieforvaltningen tager Teknik- og Miljøudvalgets indstilling/høringssvar til efterretning og anbefaler herefter, at indstillingen følges, forudsat at bygningen primært anvendes til skoleformål. Bilag: Skolevej 13, Højslev - bevaringsværdig bygning (989195)

9 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave. J.nr.: Sagsid.: Initialer: CAAN Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at arbejdsgruppens notat sendes i høring hos de berørte parter, idet Børne- og Familieforvaltningen tillige indstiller, at model 2 subsidiært model 3 - anbefales. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling, idet model 2 eller 3 anbefales. Det præciseres, at der er tale om en fremtidig SFO med en ledelse. Byrådet besluttede den 27. november 2007 en sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave i forbindelse med strukturdebatten på skole- og dagtilbudsområdet. For at få udarbejdet et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med sagen har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledere, medarbejdere, bestyrelser fra de to institutioner. Arbejdsgruppens opgave har været formuleret sådan, at gruppen har skullet pege på mulige løsninger på opgaven og opstille modeller for en sammenlægning. For at gøre en meget svær opgave lidt lettere er der i alle de fremlagte seks modeller taget udgangspunkt i, at den udvidede SFO i Hjerk-Harre tilbageføres, så der igen bliver en traditionel SFO og en traditionel, men meget lille børnehave. Arbejdsgruppen har ikke peget på nogen af modellerne og er heller ikke blevet bedt om det. Bilag: Sammenslutning Hjerk-Harre og Roslev dagtilbud ( )

10 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Den fremtidige organisering af småbørnsgrupperne i Skive Kommune. J.nr.: Sagsid.: Initialer: CAAN Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at notatet sendes i høring hos de relevante parter. Børne- og Familieforvaltningen anbefaler model 2. Den øgede driftsudgift søges indarbejdet i budget Alternativt peges på model 2a, der er udgiftsneutral men som flytter ressourcer til opmærksomhedsgruppen ved at nedlægge én af småbørnsgrupperne og nednormere de øvrige. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling, idet model 2a sendes i høring hos de relevante parter. I forbindelse med kommunesammenlægningen undlod man i første omgang at foretage en harmonisering af de forskellige tilbud til børn under skolealderen med særlige behov. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for PPR og fra børnehaveledergruppen har udarbejdet et notat der blandt andet skulle give forslag til, hvordan man bedst kan tilrettelægge arbejdet fremover. Arbejdsgruppen har peget på en model (model 2), der fastholder de nuværende fire småbørnsgrupper, ændrer deres vilkår og styrker opmærksomhedsgruppen med flere personaletimer i forbindelse med indskrivning af flere børn. Denne model vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer svarende til cirka 30 pædagogtimer. Bilag: Småbørnsgruppernes fremtid, notat, III ( )

11 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Dagtilbudsområdet - Udvidet åbningstid 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Børne- og Familieudvalget. Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at muligheden for forældre for at søge udvidet åbningstid fortsættes i sin nuværende form i 2008 og, at endelig beslutning om ordningen sker i sammenhæng med evaluering af modulordningen, der er fastlagt til ultimo Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. I forbindelse med Sammenlægningsudvalgets beslutning den 19. september 2006 om at indføre to moduler i Skive Kommune, blev det samtidig besluttet, at der skal være mulighed for forældre til at søge udvidet åbningstid i op til 5 timer om ugen dog indenfor de 51,5 time, der udgør den samlede åbningstid. Det er gratis for forældrene at få udvidet åbningstid. Den udvidede åbningstid er dermed en mulighed for forældrene til at få barnet passet på tidspunkter, der normalt ligger uden for dagtilbuddenes åbningstider, men det er ikke muligt at forbruge mere end svarende til et fuldtidsmodul på 51,5 time. Det betyder dog, at den enkelte institution i de fleste tilfælde får udvidet deres åbningstid til mere end 51.5 time om ugen. Forbruget på den udvidede åbningstid har i 2007 været ,20 kr. og et timeforbrug på 1333,92 timer. Opgørelsen dækker udelukkende dagtilbudsområdet. Der er tale om ca. 84 bevillinger i løbet af Børne- og Familieudvalget besluttede den 17. januar 2008 at godkende, at evaluering af modulordningen udskydes til ultimo Evalueringen kan medføre ændringer, der også vil kunne influere på ordningen om udvidet åbningstid. I den forbindelse vil det være interessant at undersøge, hvor stor en del af det nuværende fuldtidsmodul, der udnyttes i gennemsnit af forældrene. Med udgangspunkt i erfaringerne

12 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN fra Vejle Kommune, kunne et scenarie være, at det besluttedes at lade et fuldtidsmodul udgøre 45 timer om ugen med mulighed for at tilkøbe 5 timer ekstra om ugen. Det kan resultere i, at børnenes fremmøde koncentreres mere. Medio 2006 brugte 12 familier i Vejle Kommune den mulighed. Et andet scenarie kunne være fortsat at lade et fuldtidsmodul udgøre 51,5 time og så lade forældre betale hele eller dele af udgiften i forbindelse med at få flyttet åbningstiden i dagplejen eller daginstitutionen. Bilag: Opgørelse over udvidet åbningstid. ( )

13 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Politik for Dagtilbud J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Politik for Dagtilbud sendes til høring i Den Kommunale Dagpleje, på daginstitutionerne, blandt forældrebestyrelserne, i Udvalget for Turisme, Erhverv og Kultur samt i Sundhedsudvalget. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling med redaktionelle ændringer. Børne- og Familieudvalget vedtog den 11. april 2007, at der - sideløbende med udarbejdelse af en skolepolitik - skulle udarbejdes Politik for Dagtilbud. Børne- og Familieudvalget vedtog den 6. juni 2007 temaerne i Politik for Dagtilbud. Temaerne er sammentænkt i en helhed med elementer fra Den Sammenhængende Børnepolitik, Læreplanstemaerne, kravet om Børnemiljøvurdering, overgang til skolen, aspekter fra Sundhedspolitikken, Integrationspolitikken samt Skive Kommunes Virksomhedsstrategi. Temaerne er: Læring Medinddragelse - alsidig personlig udvikling Sundhed krop, kost og bevægelse Lige udviklingsmuligheder - sociale kompetencer Et bredt kultur- og fritidstilbud - naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier Sproglig opmærksomhed Den Røde Tråd I løbet af efteråret 2007 er der udarbejdet forslag til værdigrundlag for dagtilbudsområdet med udgangspunkt i de valgte temaer. Der har været holdt to overordnede fællesmøder, hvor repræsentanter fra medarbejdere og ledere har drøftet værdigrundlag og foreløbige mål for politikken. På daginstitutionsledermøde den 7. januar 2008 meldte institutionslederne tilbage på vegne af medarbejdere og forældre. Materialet blev med små justeringer godkendt.

14 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN En arbejdsgruppe udarbejdede efterfølgende forslag til overordnede mål i politikken. På et dialogmøde for forældrebestyrelsesformænd og næstformænd den 30. januar 2008 blev værdigrundlag og foreløbige mål præsenteret og der blev formuleret succeskriterier. Med dette som grundlag er vedlagte forslag udarbejdet og foreslås sendt i høring i Den Kommunale Dagpleje, på daginstitutionerne, blandt forældrebestyrelserne, på skolerne (med særlig henblik på Den Røde Tråd), i Udvalget for Turisme, Erhverv og Kultur (med særlig henblik på Et bredt kultur- og fritidsliv) samt i Sundhedsudvalget (med særlig henblik på Sundhed, krop, kost og bevægelse). Evalueringsdelen drøftes og besluttes i daginstitutionsledergruppen. Høringsfristen fastsættes til den 22. april 2008, hvorefter sagen sættes på dagorden til Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj Bilag: Politik for dagtilbud 2008 (963954)

15 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Evaluering af tilskud til pasning af egne børn J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Byrådet Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Byrådet, at ordningen fortsættes på samme vilkår. Fraværende: Et flertal af Børne- og Familieudvalget (V) indstiller Forvaltningens anbefaling til godkendelse. Den 10. oktober 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget at indføre mulighed for, at forældre kan få tilskud til pasning af egne børn. Det blev samtidig besluttet, at ordningen primo 2008 skulle evalueres, idet blandt andet følgende skulle undersøges: Hvor mange gør brug af ordningen? Hvor bor de pågældende familier i forhold til et kommunalt pasningstilbud (afstand)? Hvorvidt børnene ellers ville være blevet passet i et kommunalt pasningstilbud? Den 15. november 2006 vedtog Underudvalget for Børn og Familie følgende tildelingskriterier: At der betales et tilskud på 85% af den billigste nettodriftsudgift. At tilskuddet maksimalt kan udbetales for en et-årig periode og minimum for otte uger. At evalueringskriterierne suppleres med en registrering af hovedbegrundelse for et afslag. At forældrene på ansøgningsskemaet giver tilladelse til, at relevante samarbejdspartnere må kontaktes med henblik på at foretage en vurdering af, om barnet har behov for særlig støtte. At der i de tilfælde, hvor der kræves en konkret vurdering, laves en indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. At tilskuddet ydes til biologiske forældre, der ikke samtidig har arbejdsindtægt eller offentlig overførselsindkomst har opholdt sig i Danmark syv ud af de sidste otte år. Personer, der er omfattet af EU forordning 1408/71 og 1612/68 (arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdri-

16 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN vende, disses familiemedlemmer m.fl. samt vandrende arbejdskraft) har dog umiddelbart ret på lige fod med personer, der opfylder opholdskravet har børn i alderen fra 30 uger til normal børnehaveklassealder efter de gældende optagelsesregler ville være berettiget til en plads i kommunens dagtilbud. I løbet af 2007 har i alt 22 familier benyttet sig af ordningen - i alt 35 børn. Den gennemsnitlige varighed pr. tilskud har været 9,6 måneder. Geografisk er børnene, hvortil der er givet tilskud, fordelt med: 8 børn i Brårup distrikt 6 børn i Skivehus 5 børn i Lem 4 børn i Balling 4 børn i Selde 2 børn i Hjerk-Harre 1 barn i Rønbjerg 1 barn i Højslev 1 barn i Resen 1 barn i Ørslevkloster 1 barn i Roslev 1 barn i Rødding. Der er i områderne og i umiddelbar nærhed heraf tilbud om kommunal pasning. Der har specielt i Lem, Selde, Rønbjerg, Ørslevkloster, Roslev igennem hele 2007 været tilbud om kommunal pasning. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er et afstandskriterium, der ligger til grund for familiernes ansøgninger, men derimod, at der er tale om tilvalg. De ti børn er tvillinger, der ofte er karakteriserede ved at være for tidligt fødte eller have lille fødselsvægt. 25 er enkelt-tildelinger til 14 søskende og 11 enkelte børn. Heraf er et barn født for tidligt. Økonomi: Der har til pasning af egne børn været et forbrug på ,23, kr. Der var budgetteret med kr. Altså et merforbrug kr. Til gengæld har der været et mindreforbrug på ordningen privat pasning, hvor der var afsat kr. og brugt ,93 kr. Samlet set for de to ordninger et mindreforbrug på kr.

17 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Dagtilbudsområdet - Tilskud til brug for privat pasning J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Byrådet. Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at det besluttes at give mulighed for, at forældre kan søge om tilskud til privat pasning, hvis barnet er under 30 uger og, at der gives mulighed for forældre for at kombinere et tilbud med et økonomisk tilskud til privat pasning. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. Som en obligatorisk ordning skal Kommunen til forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart give mulighed for at søge om tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud, jf. dagtilbudslovens 80, stk. 1. Sammenlægningsudvalget vedtog 10. oktober 2006, at tilskud til privat pasning udgør 75% af billigste nettodriftsudgift at tilskuddet ydes til forældre med børn i alderen 30 uger til og med start i børnehaveklasse at tilskuddet ydes i en minimumsperiode på 8 uger at forældrene ved tilskudsperiodens ophør er omfattet af samme opskrivnings- og anvisningsregler, som i øvrigt gælder i Skive Kommune at forældrene på ansøgningsskemaet giver tilladelse til, at relevante samarbejdspartnere må kontaktes med henblik på at foretage en vurdering af, om barnet har behov for særlig støtte og at der i de tilfælde, hvor der kræves en konkret vurdering, laves en indstilling til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning. Herudover er der med vedtagelsen af den nye dagtilbudslov åbnet yderligere to nye muligheder for at søge om privat pasning: A) Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte at give tilskud til privat pasning til forældre med børn under 24 uger, jf. dagtilbudslovens 80, stk. 3. Det betyder, at kommunen efter en konkret vurdering kan give tilskud til privat pasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barseldagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved

18 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN barsel og orlovsydelse i medfør af lov om børnepasningsorlov, jf. 84, stk. 3. I bemærkningerne til lovforslag nr. 170 er begrebet "Særlige tilfælde" belyst med nogle eksempler: Forælderen på barselorlov har behov for aflastning i hjemmet, f.eks. ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel. Der er tale om udskudt barselorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og de øvrige børn. Forælderene på barsel genoptager arbejdet delvist under barselorloven. B) Kommunen kan beslutte at give forældre mulighed for at kombinere et tilbud i dagtilbud med et økonomisk tilskud til privat pasning, jf. dagtilbudslovens 80, stk. 4. Kombinationen af et tilbud og et økonomisk tilskud må dog ikke samlet overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Ved tiltrædelse af Forvaltningens anbefaling gælder de samme ansøgningskriterier - økonomisk samt proceduremæssigt - som besluttet i oktober Økonomi: I 2007 har 50 personer benyttet sig af privatpasning. Den gennemsnitlige varighed pr. tilskud har været 6,7 måneder. Der var afsat et budget på kr. hvoraf der er forbrugt ,93 kr. Altså et mindreforbrug på kr.. Til gengæld har der til ordningen Pasning af egne børn været et merforbrug på kr. Sammenlagt for de to ordninger er der et samlet mindreforbrug på kr. Ses der på, hvad der har karakteriseret ansøgningerne om pasning af egne børn i 2007, er 10 ud af 35 børn tvillinger. Denne ordning retter sig blandt andet mod familier med flerlingefødsler. Der har tidligere været enkelte henvendelser til Pladsanvisningen om muligheden for at søge tilskud til privat pasning blandt familier med flerlingefødsler og, hvor børnene er under 24 uger.

19 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Høring - Forslag fra Århus Kommune om overtagelse af driften af regionale tilbud J.nr.: Sagsid.: Initialer: SVFR Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at vedlagte høringssvar godkendes Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Århus Kommune har ønske om at overtage driften af otte ud af 10 institutioner, som alle er beliggende i Århus Kommune. To institutioner anbefales at forblive i Regionen: Misbrugscenter Midtjylland (personer med et oplevet problematisk misbrug af illegale rusmidler). Tale og Høreinstituttet (tilbyder udredning, vejledning, rådgivning og undervisning til børn, unge og voksne). De otte institutioner som Århus Kommune ønsker at overtage er: Området for socialpsykiatri Tuesten Huse (botilbud for svært sindslidende) Atriumhuset (botilbud for personer med en svær psykisk lidelse kombineret med en misbrugsproblematik støtte og behandling) Området for Børn og Unge med handicap Børn og Unge Centret Rehabililtering (Århus afdeling). (Tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af småbørn med handicap). Fenrishus (Specialiseret døgninstitution med tilknyttet specialbørnehave) Rådgivningscenter, Århus afdeling specialiseret indsats i forhold til bl.a. seksuel le overgreb, svære kriser og psykiatrinære problemstillinger. Området for udsatte Børn og Unge Holmstrupgård (Selvejende døgntilbud for unge normaltbegavede børn med svære

20 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN psykiatriske lidelser). Området for voksenhandicap Høskoven (Unge voksne - behandlings- og træningstilbud til hjerneskadede). Kommunikation (syns-, tale- og hørehandicap) Center for Syn og Kommunikation (ydelser til blinde og svagtseende børn og voksne). Region Midtjylland foreslår, af Regionen løser opgaverne for de få og de meget komplicerede. Målgrupper, hvor der kræves et meget stort optageområde. Region Midtjylland har i bemærkninger til Århus Kommune anbefalet, at følgende forbliver i Regionen: Fenrishus Holmstrupgård Rådgivningscentret Børn og Unge Centret Center for Syn og Kommunikation Høskoven Regionen er enig med Århus Kommune om Tuesten Huse og Atriumhuset. Vedrørende Atriumhuset er Region Midtjylland dog af den opfattelse, at målgruppen også kan tilhøre den regionale målgruppe. Angående Misbrugscentret er Region Midtjylland af den opfattelse, at der ved indgåelse af aftaler med kommuner i Regionen bør opgaven løses kommunalt. Region Midtjylland er enig med Århus Kommune om, at Tale og Høreinstituttet forbliver regionalt. Skive Kommune har i høringsbrev forholdt sig til Kommunens nuværende forbrug af tilbuddene, og tilkendegiver, at Århus Kommune i forbindelse med overtagelsen skal sikre en fortsat koordinering og samarbejde med afdelingerne, og en fortsat kommunalt adgang til at benytte tilbuddene. Bilag: Høringssvar vedrørende Århus Kommunes overtagelse af driften af regionale tilbud. ( )

21 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Vision for Ungdomshuset - oplæg fra det midlertidige brugerråd J.nr.: Sagsid.: Initialer: PENO Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det midlertidige brugerråds oplæg til visioner for Ungdomshuset tages til efterretning. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at anbefale høringsbrevet af 11. marts 2008 udarbejdet af Ungdomsskolen, SSP koordinationsgruppen og formanden for SSP+, idet Udvalget samtidig ønsker at præcisere, at Udvalget ikke kan acceptere, at der gives alkoholbevilling til Ungdomshuset. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme besluttede i november 2007 at der skulle nedsættes et midlertidigt brugerråd for Ungdomshuset. Brugerrådet skulle komme med oplæg til drift, indhold og eventuel alternativ placering af Ungdomshuset. Efterfølgende har Forvaltningen annonceret og haft kontakt til unge fra såvel undervisningsmiljøer, politiske organisationer, ungdomsskoler, ungdomsforeninger m.v. Der meldte sig i alt 13 unge, der alle har indgået i det midlertidige brugerråd. Det midlertidige brugerråd har udarbejdet et oplæg til Visioner fra brugerrådet, der omhandler følgende punkter: Aktiviteter i huset o Der lægges op til et bredt udvalg af aktiviteter indenfor musik, foredrag, udstillinger, debat, møder, stand-up, fester o.l. der vil ramme et bredt udsnit af Skives unge. Indretning o Ret til indretning af Ungdomshuset efter brugerrådet ønske Åbningstider o Hverdage 14-22, forlængede åbningstider i weekender Husets fastansatte o En ildsjæl, der er sparringspartner for de unge og kan medvirke ved arrangementer o.l. og ikke en opsyns/pædagog-funktion Alkohol

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere