SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16."

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende: Sag nr.: Emne: 20. Skolepolitik Skoledistrikter - befordring pr. august Handleplan for undervisning af ordblinde Bygning ved Højslev Skole - Skolevej Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave Den fremtidige organisering af småbørnsgrupperne i Skive Kommune Dagtilbudsområdet - Udvidet åbningstid Politik for Dagtilbud Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Dagtilbudsområdet - Tilskud til brug for privat pasning Høring - Forslag fra Århus Kommune om overtagelse af driften af regionale tilbud Vision for Ungdomshuset - oplæg fra det midlertidige brugerråd Politikker for rygning på kommunale arbejdspladser, institutioner mv Orientering fra formanden Orientering fra direktøren Bilagsliste... 1

2 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Skolepolitik J.nr.: Sagsid.: Initialer: ADAU Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Skolepolitik sendes i høring på skolerne, i daginstitutionerne, i Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme, i Sundhedsudvalget og på Skive Seminarium. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Børne- og Familieudvalget har den 7. februar 2007 besluttet temaer i skolepolitikken den 5. december 2007 vedtaget værdier for 10 indsatsområder. De valgte temaer er: Medinddragelse Lige udviklingsmuligheder Sundhed Et bredt kultur- og fritidstilbud Den røde tråd Undervisnings- og læringsmiljø Ledelse Evaluering Iværksætteri/innovation Samarbejde med Skive Seminarium Den 24. januar 2008 blev der holdt stormøde, hvor repræsentanter for skolebestyrelser, skolelederne og tillidsrepræsentanter formulerede forslag til mål og succeskriterier. Den 30. januar 2008 har elevrådsformænd og elevrådsnæstformænd formuleret succeskriterier for udvalgte indsatsområder. Renskrivning af forslagene er vedlagt som bilag.

3 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Med udgangspunkt i de fremkomne forslag har Forvaltningen udarbejdet samlet forslag til Skolepolitik , der foreslås sendt i høring på skolerne, på daginstitutionerne (Den røde tråd), i Udvalg for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme (Et bredt kultur- og fritidstilbud), i Sundhedsudvalget (Sundhed) og på Skive Seminarium (Samarbejde med Skive Seminarium). Det forslås, at de politisk vedtagne værdier under indsatsområdet Undervisnings- og læringsmiljø udvides med følgende bullet: at eleverne er i et velfungerende fysisk miljø Evaluering af succeskriterier foreslås drøftet og besluttet i skoleledergruppen, så evalueringen kan ske i overensstemmelse med de enkelte skolers evalueringskultur. ØKONOMI Der vil være øgede udgifter i forbindelse med frugt-/madordning (indsatsområde 3) og transport i forbindelse med kultur- og fritidstilbud (indsatsområde 4) af et omfang, der afhænger af de konkrete ordninger. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt foretaget beregninger. Forslaget er vedlagt som bilag. Høringsfrist: 22. april 2008 Genoptagelse på møde den 14. maj 2008 i Børne- og Familieudvalget Bilag: Skolepolitik forslag ( ) Oversigt over forslag fra stormøde - elevrådsinternat ( )

4 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Skoledistrikter - befordring pr. august 2008 J.nr.: Sagsid.: Initialer: KKJE Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til skoledistrikter samt trafikfarlige veje/strækninger sendes i høring på skolerne med høringsfrist 25. april 2008 (se bilag), og at Tilføjelse til regler for befordring af skoleelever i Skive Kommune sendes i høring på skolerne med høringsfrist den 25. april Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. Af folkeskolelovens 36, stk. 2 fremgår, at der til hver skole hører et skoledistrikt. Byrådet besluttede den 28. august 2007, at forældrene fra 1. august 2007 selv sørger for transport, når de vælger anden skole end distriktsskolen. Hvis en elev visiteres til en anden skole end distriktsskolen er transporten kommunens ansvar. Endvidere besluttede Byrådet, at afstandskriterier i folkeskolelovens 26, stk. 1 gøres gældende fra 1. august 2008 ved afgørelse af, om en elev er kørselsberettiget. Afstandskriterier: kl. længere skolevej end 2½ km kl. længere skolevej end 6 km kl. længere skolevej end 7 km. 10. kl. længere skolevej end 9 km. Grundet den ændrede skolestruktur i Skive Kommune pr. 1. august 2008 er der udarbejdet forslag over nye skoledistrikter med virkning fra denne dato. De nye skoledistrikter vil efter al sandsynlighed kun være gældende for skoleåret 2008/2009, fordi det på nuværende tidspunkt er planlagt, at Byrådet i juni måned 2008 beslutter en ændret specialklasse- og overbygningsstruktur med ikrafttræden den 1. august I forslaget er trafikfarlige veje og tilhørende strækninger koblet til distriktsgrænserne. Disse er oplyst i samarbejde med Teknisk Forvaltning kombineret med den viden man havde før kommunesammenlægningen.

5 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Teknisk Forvaltning har haft kontakt til politiet, men der findes ikke noget materiale omkring trafikfarlige veje/strækninger. Det er politiet, der beslutter, om en vej/strækning er trafikfarlig eller ej. Hvis en vej/strækning erklæres trafikfarlig, er elevtransporten kommunens ansvar. Teknisk Forvaltning har oplyst, at der i 2008 skal laves en ny trafiksikkerhedsplan for Skive Kommune. Det forventes at skolevejsundersøgelser vil være en del heraf. Trafiksikkerhedsplanen forventes færdig i slutningen af 2008, og Skoleafdelingen vil herefter revidere skemaet for skoledistrikter med tilhørende trafikfarlige veje/strækninger. Tilføjelse til regler for befordring af skoleelever i Skive Kommune Tilføjelsen er gældende fra den 1. august Skoler med to undervisningssteder: På de klassetrin, hvor en skole har to eller flere undervisningssteder, vælger forældrene på hvilket undervisningssted eleven skal have sin daglige undervisning. Om eleven er kørselsberettiget afhænger af afstanden mellem hjem og det valgte undervisningssted. Hvis eleven er kørselsberettiget efter folkeskolelovens 26, er transporten Kommunens ansvar. Bilag: Skoledistrikter 2008/2009 ( )

6 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Handleplan for undervisning af ordblinde J.nr.: Sagsid.: Initialer: HRHE Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Handleplan for undervisning af ordblinde sendes til høring på skoler, i daginstitutioner og i UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Skoler og daginstitutioner har gennem de senere år fået stor viden om undervisning og sprogstimulering af ordblinde elever og børn. På landsplan taler man om, at 6% af børnene på en årgang er disponeret for ordblindhed, svarende til ca. 300 børn i folkeskolen i Skive Kommune. I Skive Kommune har vi erfaringer fra skolernes specialcentre, den almindelige specialundervisning på skolerne, fra kompetencecentret i Lem, IT-projektet for ordblinde elever samt med tidlig sprogstimulering i daginstitutionerne. Forslaget til Handleplan for undervisning af ordblinde bygger på disse erfaringer samt på den nyeste viden på området. Handleplanen omfatter sprogstimulering og undervisning af børn/elever fra 3 år til de er startet i en ungdomsuddannelse. Handleplanen giver på side 5 til 8 en oversigt over den sammenhængende strategi. Den øvrige del af handleplanen beskriver strategien i detaljer. Handleplanens bilagsdel indeholder aktuel lovgivning, status over nuværende ordninger i Skive Kommune samt oplysende artikler og informationer. Handleplanen skal sikre, at ordblinde børn og unge i Kommunen får et tilbud, der er baseret på et samarbejde mellem alle involverede parter og med fokus på tidlig indsats og en nærhed i opgaveløsningen. Barnets tidligste sproglige udvikling hænger nøje sammen med dets læse- og skrivemuligheder i folkeskolen og for dets senere muligheder i uddannelsesog arbejdslivet. Handleplanen planlægges implementeret over tre år.

7 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Udgifter forbundet med implementering af handleplanen indbygges i nuværende budgetter, herunder budgetter for de enkelte daginstitutioner, de enkelte skoler, PPR, IT, uddannelse, koordinatorer og specialundervisning. Tidsplan i 2008: Onsdag den 12. marts: Fredag den 25. april: Onsdag den14. maj: Tirsdag den 27. maj: Fredag den 1. august: Behandling i Børne- og Familieudvalget Høringsfrist Behandling i Børne- og Familieudvalget Godkendelse i Byrådet Handleplanen træder i kraft Bilag: Handleplan for undervisning af ordblinde børn og unge i Skive Kommune ( )

8 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Bygning ved Højslev Skole - Skolevej 13 J.nr.: Sagsid.: Initialer: SHED Åben sag Byrådet Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling/høringssvar (vedlagt som bilag) følges, hvilket indebærer: at bygningen Skolevej 13, Højslev, istandsættes under forudsætning af, at istandsættelsen kan afholdes indenfor en beløbsramme på maks. 1,05 mio. kr., at der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 og 2010 afsættes et rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene, og at bygningen indrettes til formål som Højslev Skole kan anvende bygningen til, alternativt til formål som foreslået af Forvaltningen for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse, med den ændring, at der i forbindelse med budgetlægningen søges afsat et beløb på kr. i hvert af årene 2009 og Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 15. november 2007 at sende Børne- og Familieforvaltningens forslag om nedrivning af bygningen, Skolevej 13, Højslev, til høring i Teknik- og Miljøudvalget. Teknik og Miljøudvalget tiltrådte Teknik og Miljøforvaltningens anbefaling på mødet den 6. februar Beslutning og sagsfremstilling fremgår af vedlagte bilag. Børne- og Familieforvaltningen tager Teknik- og Miljøudvalgets indstilling/høringssvar til efterretning og anbefaler herefter, at indstillingen følges, forudsat at bygningen primært anvendes til skoleformål. Bilag: Skolevej 13, Højslev - bevaringsværdig bygning (989195)

9 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave. J.nr.: Sagsid.: Initialer: CAAN Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at arbejdsgruppens notat sendes i høring hos de berørte parter, idet Børne- og Familieforvaltningen tillige indstiller, at model 2 subsidiært model 3 - anbefales. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling, idet model 2 eller 3 anbefales. Det præciseres, at der er tale om en fremtidig SFO med en ledelse. Byrådet besluttede den 27. november 2007 en sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave i forbindelse med strukturdebatten på skole- og dagtilbudsområdet. For at få udarbejdet et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med sagen har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledere, medarbejdere, bestyrelser fra de to institutioner. Arbejdsgruppens opgave har været formuleret sådan, at gruppen har skullet pege på mulige løsninger på opgaven og opstille modeller for en sammenlægning. For at gøre en meget svær opgave lidt lettere er der i alle de fremlagte seks modeller taget udgangspunkt i, at den udvidede SFO i Hjerk-Harre tilbageføres, så der igen bliver en traditionel SFO og en traditionel, men meget lille børnehave. Arbejdsgruppen har ikke peget på nogen af modellerne og er heller ikke blevet bedt om det. Bilag: Sammenslutning Hjerk-Harre og Roslev dagtilbud ( )

10 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Den fremtidige organisering af småbørnsgrupperne i Skive Kommune. J.nr.: Sagsid.: Initialer: CAAN Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at notatet sendes i høring hos de relevante parter. Børne- og Familieforvaltningen anbefaler model 2. Den øgede driftsudgift søges indarbejdet i budget Alternativt peges på model 2a, der er udgiftsneutral men som flytter ressourcer til opmærksomhedsgruppen ved at nedlægge én af småbørnsgrupperne og nednormere de øvrige. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling, idet model 2a sendes i høring hos de relevante parter. I forbindelse med kommunesammenlægningen undlod man i første omgang at foretage en harmonisering af de forskellige tilbud til børn under skolealderen med særlige behov. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for PPR og fra børnehaveledergruppen har udarbejdet et notat der blandt andet skulle give forslag til, hvordan man bedst kan tilrettelægge arbejdet fremover. Arbejdsgruppen har peget på en model (model 2), der fastholder de nuværende fire småbørnsgrupper, ændrer deres vilkår og styrker opmærksomhedsgruppen med flere personaletimer i forbindelse med indskrivning af flere børn. Denne model vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer svarende til cirka 30 pædagogtimer. Bilag: Småbørnsgruppernes fremtid, notat, III ( )

11 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Dagtilbudsområdet - Udvidet åbningstid 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Børne- og Familieudvalget. Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at muligheden for forældre for at søge udvidet åbningstid fortsættes i sin nuværende form i 2008 og, at endelig beslutning om ordningen sker i sammenhæng med evaluering af modulordningen, der er fastlagt til ultimo Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. I forbindelse med Sammenlægningsudvalgets beslutning den 19. september 2006 om at indføre to moduler i Skive Kommune, blev det samtidig besluttet, at der skal være mulighed for forældre til at søge udvidet åbningstid i op til 5 timer om ugen dog indenfor de 51,5 time, der udgør den samlede åbningstid. Det er gratis for forældrene at få udvidet åbningstid. Den udvidede åbningstid er dermed en mulighed for forældrene til at få barnet passet på tidspunkter, der normalt ligger uden for dagtilbuddenes åbningstider, men det er ikke muligt at forbruge mere end svarende til et fuldtidsmodul på 51,5 time. Det betyder dog, at den enkelte institution i de fleste tilfælde får udvidet deres åbningstid til mere end 51.5 time om ugen. Forbruget på den udvidede åbningstid har i 2007 været ,20 kr. og et timeforbrug på 1333,92 timer. Opgørelsen dækker udelukkende dagtilbudsområdet. Der er tale om ca. 84 bevillinger i løbet af Børne- og Familieudvalget besluttede den 17. januar 2008 at godkende, at evaluering af modulordningen udskydes til ultimo Evalueringen kan medføre ændringer, der også vil kunne influere på ordningen om udvidet åbningstid. I den forbindelse vil det være interessant at undersøge, hvor stor en del af det nuværende fuldtidsmodul, der udnyttes i gennemsnit af forældrene. Med udgangspunkt i erfaringerne

12 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN fra Vejle Kommune, kunne et scenarie være, at det besluttedes at lade et fuldtidsmodul udgøre 45 timer om ugen med mulighed for at tilkøbe 5 timer ekstra om ugen. Det kan resultere i, at børnenes fremmøde koncentreres mere. Medio 2006 brugte 12 familier i Vejle Kommune den mulighed. Et andet scenarie kunne være fortsat at lade et fuldtidsmodul udgøre 51,5 time og så lade forældre betale hele eller dele af udgiften i forbindelse med at få flyttet åbningstiden i dagplejen eller daginstitutionen. Bilag: Opgørelse over udvidet åbningstid. ( )

13 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Politik for Dagtilbud J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Politik for Dagtilbud sendes til høring i Den Kommunale Dagpleje, på daginstitutionerne, blandt forældrebestyrelserne, i Udvalget for Turisme, Erhverv og Kultur samt i Sundhedsudvalget. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling med redaktionelle ændringer. Børne- og Familieudvalget vedtog den 11. april 2007, at der - sideløbende med udarbejdelse af en skolepolitik - skulle udarbejdes Politik for Dagtilbud. Børne- og Familieudvalget vedtog den 6. juni 2007 temaerne i Politik for Dagtilbud. Temaerne er sammentænkt i en helhed med elementer fra Den Sammenhængende Børnepolitik, Læreplanstemaerne, kravet om Børnemiljøvurdering, overgang til skolen, aspekter fra Sundhedspolitikken, Integrationspolitikken samt Skive Kommunes Virksomhedsstrategi. Temaerne er: Læring Medinddragelse - alsidig personlig udvikling Sundhed krop, kost og bevægelse Lige udviklingsmuligheder - sociale kompetencer Et bredt kultur- og fritidstilbud - naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier Sproglig opmærksomhed Den Røde Tråd I løbet af efteråret 2007 er der udarbejdet forslag til værdigrundlag for dagtilbudsområdet med udgangspunkt i de valgte temaer. Der har været holdt to overordnede fællesmøder, hvor repræsentanter fra medarbejdere og ledere har drøftet værdigrundlag og foreløbige mål for politikken. På daginstitutionsledermøde den 7. januar 2008 meldte institutionslederne tilbage på vegne af medarbejdere og forældre. Materialet blev med små justeringer godkendt.

14 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN En arbejdsgruppe udarbejdede efterfølgende forslag til overordnede mål i politikken. På et dialogmøde for forældrebestyrelsesformænd og næstformænd den 30. januar 2008 blev værdigrundlag og foreløbige mål præsenteret og der blev formuleret succeskriterier. Med dette som grundlag er vedlagte forslag udarbejdet og foreslås sendt i høring i Den Kommunale Dagpleje, på daginstitutionerne, blandt forældrebestyrelserne, på skolerne (med særlig henblik på Den Røde Tråd), i Udvalget for Turisme, Erhverv og Kultur (med særlig henblik på Et bredt kultur- og fritidsliv) samt i Sundhedsudvalget (med særlig henblik på Sundhed, krop, kost og bevægelse). Evalueringsdelen drøftes og besluttes i daginstitutionsledergruppen. Høringsfristen fastsættes til den 22. april 2008, hvorefter sagen sættes på dagorden til Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj Bilag: Politik for dagtilbud 2008 (963954)

15 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Evaluering af tilskud til pasning af egne børn J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Byrådet Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Byrådet, at ordningen fortsættes på samme vilkår. Fraværende: Et flertal af Børne- og Familieudvalget (V) indstiller Forvaltningens anbefaling til godkendelse. Den 10. oktober 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget at indføre mulighed for, at forældre kan få tilskud til pasning af egne børn. Det blev samtidig besluttet, at ordningen primo 2008 skulle evalueres, idet blandt andet følgende skulle undersøges: Hvor mange gør brug af ordningen? Hvor bor de pågældende familier i forhold til et kommunalt pasningstilbud (afstand)? Hvorvidt børnene ellers ville være blevet passet i et kommunalt pasningstilbud? Den 15. november 2006 vedtog Underudvalget for Børn og Familie følgende tildelingskriterier: At der betales et tilskud på 85% af den billigste nettodriftsudgift. At tilskuddet maksimalt kan udbetales for en et-årig periode og minimum for otte uger. At evalueringskriterierne suppleres med en registrering af hovedbegrundelse for et afslag. At forældrene på ansøgningsskemaet giver tilladelse til, at relevante samarbejdspartnere må kontaktes med henblik på at foretage en vurdering af, om barnet har behov for særlig støtte. At der i de tilfælde, hvor der kræves en konkret vurdering, laves en indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. At tilskuddet ydes til biologiske forældre, der ikke samtidig har arbejdsindtægt eller offentlig overførselsindkomst har opholdt sig i Danmark syv ud af de sidste otte år. Personer, der er omfattet af EU forordning 1408/71 og 1612/68 (arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdri-

16 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN vende, disses familiemedlemmer m.fl. samt vandrende arbejdskraft) har dog umiddelbart ret på lige fod med personer, der opfylder opholdskravet har børn i alderen fra 30 uger til normal børnehaveklassealder efter de gældende optagelsesregler ville være berettiget til en plads i kommunens dagtilbud. I løbet af 2007 har i alt 22 familier benyttet sig af ordningen - i alt 35 børn. Den gennemsnitlige varighed pr. tilskud har været 9,6 måneder. Geografisk er børnene, hvortil der er givet tilskud, fordelt med: 8 børn i Brårup distrikt 6 børn i Skivehus 5 børn i Lem 4 børn i Balling 4 børn i Selde 2 børn i Hjerk-Harre 1 barn i Rønbjerg 1 barn i Højslev 1 barn i Resen 1 barn i Ørslevkloster 1 barn i Roslev 1 barn i Rødding. Der er i områderne og i umiddelbar nærhed heraf tilbud om kommunal pasning. Der har specielt i Lem, Selde, Rønbjerg, Ørslevkloster, Roslev igennem hele 2007 været tilbud om kommunal pasning. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er et afstandskriterium, der ligger til grund for familiernes ansøgninger, men derimod, at der er tale om tilvalg. De ti børn er tvillinger, der ofte er karakteriserede ved at være for tidligt fødte eller have lille fødselsvægt. 25 er enkelt-tildelinger til 14 søskende og 11 enkelte børn. Heraf er et barn født for tidligt. Økonomi: Der har til pasning af egne børn været et forbrug på ,23, kr. Der var budgetteret med kr. Altså et merforbrug kr. Til gengæld har der været et mindreforbrug på ordningen privat pasning, hvor der var afsat kr. og brugt ,93 kr. Samlet set for de to ordninger et mindreforbrug på kr.

17 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Dagtilbudsområdet - Tilskud til brug for privat pasning J.nr.: Sagsid.: Initialer: LJPE Åben sag Byrådet. Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at det besluttes at give mulighed for, at forældre kan søge om tilskud til privat pasning, hvis barnet er under 30 uger og, at der gives mulighed for forældre for at kombinere et tilbud med et økonomisk tilskud til privat pasning. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. Som en obligatorisk ordning skal Kommunen til forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart give mulighed for at søge om tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud, jf. dagtilbudslovens 80, stk. 1. Sammenlægningsudvalget vedtog 10. oktober 2006, at tilskud til privat pasning udgør 75% af billigste nettodriftsudgift at tilskuddet ydes til forældre med børn i alderen 30 uger til og med start i børnehaveklasse at tilskuddet ydes i en minimumsperiode på 8 uger at forældrene ved tilskudsperiodens ophør er omfattet af samme opskrivnings- og anvisningsregler, som i øvrigt gælder i Skive Kommune at forældrene på ansøgningsskemaet giver tilladelse til, at relevante samarbejdspartnere må kontaktes med henblik på at foretage en vurdering af, om barnet har behov for særlig støtte og at der i de tilfælde, hvor der kræves en konkret vurdering, laves en indstilling til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning. Herudover er der med vedtagelsen af den nye dagtilbudslov åbnet yderligere to nye muligheder for at søge om privat pasning: A) Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte at give tilskud til privat pasning til forældre med børn under 24 uger, jf. dagtilbudslovens 80, stk. 3. Det betyder, at kommunen efter en konkret vurdering kan give tilskud til privat pasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barseldagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved

18 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN barsel og orlovsydelse i medfør af lov om børnepasningsorlov, jf. 84, stk. 3. I bemærkningerne til lovforslag nr. 170 er begrebet "Særlige tilfælde" belyst med nogle eksempler: Forælderen på barselorlov har behov for aflastning i hjemmet, f.eks. ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel. Der er tale om udskudt barselorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og de øvrige børn. Forælderene på barsel genoptager arbejdet delvist under barselorloven. B) Kommunen kan beslutte at give forældre mulighed for at kombinere et tilbud i dagtilbud med et økonomisk tilskud til privat pasning, jf. dagtilbudslovens 80, stk. 4. Kombinationen af et tilbud og et økonomisk tilskud må dog ikke samlet overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Ved tiltrædelse af Forvaltningens anbefaling gælder de samme ansøgningskriterier - økonomisk samt proceduremæssigt - som besluttet i oktober Økonomi: I 2007 har 50 personer benyttet sig af privatpasning. Den gennemsnitlige varighed pr. tilskud har været 6,7 måneder. Der var afsat et budget på kr. hvoraf der er forbrugt ,93 kr. Altså et mindreforbrug på kr.. Til gengæld har der til ordningen Pasning af egne børn været et merforbrug på kr. Sammenlagt for de to ordninger er der et samlet mindreforbrug på kr. Ses der på, hvad der har karakteriseret ansøgningerne om pasning af egne børn i 2007, er 10 ud af 35 børn tvillinger. Denne ordning retter sig blandt andet mod familier med flerlingefødsler. Der har tidligere været enkelte henvendelser til Pladsanvisningen om muligheden for at søge tilskud til privat pasning blandt familier med flerlingefødsler og, hvor børnene er under 24 uger.

19 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Høring - Forslag fra Århus Kommune om overtagelse af driften af regionale tilbud J.nr.: Sagsid.: Initialer: SVFR Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at vedlagte høringssvar godkendes Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Århus Kommune har ønske om at overtage driften af otte ud af 10 institutioner, som alle er beliggende i Århus Kommune. To institutioner anbefales at forblive i Regionen: Misbrugscenter Midtjylland (personer med et oplevet problematisk misbrug af illegale rusmidler). Tale og Høreinstituttet (tilbyder udredning, vejledning, rådgivning og undervisning til børn, unge og voksne). De otte institutioner som Århus Kommune ønsker at overtage er: Området for socialpsykiatri Tuesten Huse (botilbud for svært sindslidende) Atriumhuset (botilbud for personer med en svær psykisk lidelse kombineret med en misbrugsproblematik støtte og behandling) Området for Børn og Unge med handicap Børn og Unge Centret Rehabililtering (Århus afdeling). (Tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af småbørn med handicap). Fenrishus (Specialiseret døgninstitution med tilknyttet specialbørnehave) Rådgivningscenter, Århus afdeling specialiseret indsats i forhold til bl.a. seksuel le overgreb, svære kriser og psykiatrinære problemstillinger. Området for udsatte Børn og Unge Holmstrupgård (Selvejende døgntilbud for unge normaltbegavede børn med svære

20 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN psykiatriske lidelser). Området for voksenhandicap Høskoven (Unge voksne - behandlings- og træningstilbud til hjerneskadede). Kommunikation (syns-, tale- og hørehandicap) Center for Syn og Kommunikation (ydelser til blinde og svagtseende børn og voksne). Region Midtjylland foreslår, af Regionen løser opgaverne for de få og de meget komplicerede. Målgrupper, hvor der kræves et meget stort optageområde. Region Midtjylland har i bemærkninger til Århus Kommune anbefalet, at følgende forbliver i Regionen: Fenrishus Holmstrupgård Rådgivningscentret Børn og Unge Centret Center for Syn og Kommunikation Høskoven Regionen er enig med Århus Kommune om Tuesten Huse og Atriumhuset. Vedrørende Atriumhuset er Region Midtjylland dog af den opfattelse, at målgruppen også kan tilhøre den regionale målgruppe. Angående Misbrugscentret er Region Midtjylland af den opfattelse, at der ved indgåelse af aftaler med kommuner i Regionen bør opgaven løses kommunalt. Region Midtjylland er enig med Århus Kommune om, at Tale og Høreinstituttet forbliver regionalt. Skive Kommune har i høringsbrev forholdt sig til Kommunens nuværende forbrug af tilbuddene, og tilkendegiver, at Århus Kommune i forbindelse med overtagelsen skal sikre en fortsat koordinering og samarbejde med afdelingerne, og en fortsat kommunalt adgang til at benytte tilbuddene. Bilag: Høringssvar vedrørende Århus Kommunes overtagelse af driften af regionale tilbud. ( )

21 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN Vision for Ungdomshuset - oplæg fra det midlertidige brugerråd J.nr.: Sagsid.: Initialer: PENO Åben sag Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det midlertidige brugerråds oplæg til visioner for Ungdomshuset tages til efterretning. Fraværende: Børne- og Familieudvalget vedtog at anbefale høringsbrevet af 11. marts 2008 udarbejdet af Ungdomsskolen, SSP koordinationsgruppen og formanden for SSP+, idet Udvalget samtidig ønsker at præcisere, at Udvalget ikke kan acceptere, at der gives alkoholbevilling til Ungdomshuset. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme besluttede i november 2007 at der skulle nedsættes et midlertidigt brugerråd for Ungdomshuset. Brugerrådet skulle komme med oplæg til drift, indhold og eventuel alternativ placering af Ungdomshuset. Efterfølgende har Forvaltningen annonceret og haft kontakt til unge fra såvel undervisningsmiljøer, politiske organisationer, ungdomsskoler, ungdomsforeninger m.v. Der meldte sig i alt 13 unge, der alle har indgået i det midlertidige brugerråd. Det midlertidige brugerråd har udarbejdet et oplæg til Visioner fra brugerrådet, der omhandler følgende punkter: Aktiviteter i huset o Der lægges op til et bredt udvalg af aktiviteter indenfor musik, foredrag, udstillinger, debat, møder, stand-up, fester o.l. der vil ramme et bredt udsnit af Skives unge. Indretning o Ret til indretning af Ungdomshuset efter brugerrådet ønske Åbningstider o Hverdage 14-22, forlængede åbningstider i weekender Husets fastansatte o En ildsjæl, der er sparringspartner for de unge og kan medvirke ved arrangementer o.l. og ikke en opsyns/pædagog-funktion Alkohol

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet 17. marts 2017 /LOHOLK Dagsorden til møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional kl. 10:00 i C3, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge i lokale 188, kl. 12.00 1. Meddelelser 2. Rusmiddelpolitik for aldersgruppen 12 24 år - tema 3. Anbringelser af børn og unge på døgninstitution og socialpædagogiske

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Udtalelse Til Aarhus Byråd Via Magistraten 3. oktober 2016 Side 1 af 8 Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet 1. Konklusion Principielt er Børn og Unge enig i, at der skal

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.05 Side 285 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 1. mart 2010 Lovgrundlag:

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn- og Ungeudvalget 13. december 1999 Side 1 af 11 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 13. december 1999 kl. 13.00 i mødelokale 7 Mødedeltagere: Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente

Læs mere