Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020"

Transkript

1 November 2014 Den lokale aktionsgruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde (LAG MANK) Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden

2 Indhold Resumé... 4 A. Navn og adresse... 5 A1 Navn på den lokale aktionsgruppe... 5 A2 Den lokale aktionsgruppes adresse... 5 A3 Aktionsgruppens mailadresse... 5 A4 Aktionsgruppens telefonnummer... 5 B. Kontaktperson... 5 B1 Formand... 5 B2 Formandens adresse... 5 B3 Telefonnummer... 5 B C. Bilag... 6 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 7 E. Analyse af området... 9 E1 Fysiske rammer... 9 Natur (inkl. udnyttelse, benyttelse)... 9 E2 Infrastruktur Transportforhold Den digitale infrastruktur Energi E3 Befolkningssammensætning Befolkningstal og -udvikling Aldersfordeling Uddannelsesniveau Indkomst E4 Erhvervsstruktur Beskæftigelse Pendlingsmønstre E5 Kulturelle forhold E6 SWOT analyse F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater F1: Vision

3 F2: Strategiens mål Fødevareerhverv Naturturisme Nye boformer og friluftsliv F3. Aktiviteter og skemaer G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse H1.1. Integration H1.2. Innovation H2. Aktionsgruppens organisering, beslutnings- og evalueringsprocesser H2.1 Gennemførelse af bestyrelsesmøder H2.2 Koordinator H2.3 Procedure for administration af drifts- og projektmidler, herunder procedure for habilitet H2.4 Sikring af gennemsigtighed H2.5 Sammenhæng til kommuners og regions udviklingsplaner H2.6 Procedurer for overvågning og evaluering af strategiens gennemførelse H2.7 Hvordan sikrer bestyrelsen nødvendig viden og kompetencer I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppe har gjort sig L. Underskrifter M. Litteraturliste Foto: Torben Mougaard 3

4 Resumé LAG MANK dækker området Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde kommuner. Området er kendetegnet ved enestående natur- og kulturhistoriske ressourcer såsom det varierede kystlandskab, fjorde og nor, bakkede landskaber med gammel skov og de store sletter, der er rygraden i det fynske landbrug, som gennem tiden er blevet kendt som fynske køkkenhave. Naturog fødevareoplevelser er tidens største trækplastre; det gælder såvel turister, der vil bruge ferien på at dyrke deres interesser, som folk, der søger et nyt sted at bosætte sig. Vision: LAG MANK dækker Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner - her er det godt at bo, virke og gæste. Foreningen vil arbejde på dets vision ved at fokusere på følgende temaer: Styrkelses af lokalproducerede fødevarer Udvikling af attraktive naturoplevelser Udvikling af nye bosætningsinitiativer LAG MANK har stort fokus på at udvikle tematisk og/eller geografisk sammenhængende projekter, som sikrer synergiskabende aktiviteter gerne på tværs af temaerne. Dette gælder for såvel naturturisme og friluftsliv som fødevareoplevelser og nye bosætningsinitiativer. LAG MANK forventer et samlet årligt projektbudget på ca. 5. mio. kr. smagogoplev.dk 4

5 A. Navn og adresse A1 Navn på den lokale aktionsgruppe LAG Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde (LAG MANK) A2 Den lokale aktionsgruppes adresse c/o Carsten Petersen, Johan Rantzausvej 9, 5610 Assens A3 Aktionsgruppens mailadresse A4 Aktionsgruppens telefonnummer B. Kontaktperson B1 Formand Carsten Petersen B2 Formandens adresse Johan Rantzaus Vej 9, 5610 Assens B3 Telefonnummer B4 5

6 C. Bilag 1. Medlemmers godkendelse af udviklingsstrategi. Referat fra medlemsmøde 2. Godkendelse fra Middelfart Kommune 3. Godkendelse fra Assens Kommune 4. Godkendelse fra Nordfyns Kommune 5. Godkendelse fra Kerteminde Kommune 6. Godkendelse fra Region Syddanmark gaardbutikken.dk 6

7 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien LAG MANK har i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien rådført sig med og samlet inspiration fra interesseorganisationer, borgere og relevante forskningsinstitutioner, ligesom bestyrelsen har haft fokus på at søge inspiration fra andre steder i landet. LAG Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde (LAG MANK) blev stiftet d. 9. september 2014 på en generalforsamling med 39 fremmødte. Umiddelbart herefter gik bestyrelsen i gang med formulering af Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet og udarbejdelse af Udviklingsstrategi for LAG MANK under landdistriktsprogrammet I forbindelse med den stiftende generalforsamling påbegyndte bestyrelse og medlemmer drøftelsen af fremtidige temaer for LAG MANKs arbejde. Den nyudnævnte formand Carsten Petersen opfordrede på mødet og dagene efter i den lokale presse alle til at biddrage med input til den kommende udviklingsstrategi. Herefter har processen set ud som følger: Bestyrelsesmøde d. 17. september. Gæsteoplæg af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter vedr. udarbejdelse af udviklingsstrategi. Planlægning af udbud på konsulentbistand. Bestyrelsesmøde d. 22. september. Valg af AOF Østfyn ved Anders Holmskov og Dorthe Toudal Simonsen som konsulenter ud fra to modtagne tilbud. Brainstorm over kommende temaer i forbindelse med Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet Bestyrelsesmøde d. 29. september. Godkendelse af Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet Udarbejdelse af procesplan for udarbejdelse af udviklingsstrategi. Bestyrelsesmøde d. 9.oktober. Gæsteoplæg af Kristian Kyed, formand for Smagen af Fyn. Drøftelse af fødevareproduktion og oplevelser som tema Bestyrelsesmøde d. 20. oktober. Rundvisning på Kerteminde nye jollehavn og gæsteoplæg ved Rico Boye Jensen, Naturturisme I/S. Drøftelse af natur- og friluftsliv som tema. 7

8 Bestyrelsesmøde d. 4. november. Oplæg ved Lektor Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, SDU vedr. bosætning i landdistrikter. Drøftelse af temaer for bosætningsstrategi. Bestyrelsesmøde d. 12. november. Gennemgang af udkast til strategi, herunder fastlæggelse af vision, temaer og aktiviteter. D. 19. november. Endelig bestyrelsesgodkendelse af udviklingsstrategien (online) Medlemsmøde d. 26. november. Drøftelse og godkendelse af udviklingsstrategi, samt oplæg om oplevelsesøkonomi i praksis ved Svend Brodersen, Gram Slot. D. 27. november december. Godkendelse af Udviklingsstrategi i Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde Kommuner samt Region Syddanmark. 15. december. Indsendelse af Udviklingsstrategi til godkendelse ved det af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter nedsatte bedømmelsesudvalg. LAG MANK etablerede umiddelbart efter den stiftende generalforsamling en facebookside og en facebookgruppe, og har allerede nu oparbejdet ca. 100 følgere. Bestyrelsen har benyttet Facebook, elektroniske nyhedsbreve og pressemeddelelser og senest annoncering i forbindelse med medlemsmødet d. 26. november til at fremme budskabet om, at en ny lokal aktionsgruppe er etableret samt efterlysning af inspiration til temaer for programperioden Bestyrelsen har i alt modtaget tre forslag til temaer, som i mere eller mindre grad er indarbejdet i udviklingsstrategien. indslevbryggeri.dk 8

9 E. Analyse af området Den lokale aktionsgruppe Middelfart Assens Nordfyn og Kerteminde (LAG MANK) er hjemmehørende i Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner. Der tegner sig i nedenstående socioøkonomisk analyse et billede af, at Assens og Nordfyns kommuner på mange parametre falder forskelligt ud fra Kerteminde og Middelfart kommuner og regionsgennemsnittet. Udfordringerne er således ikke ens for hele LAG MANKs område. Omvendt er det værd at notere, at nedenstående analyse for en stor del leveres gennem talmateriale på overordnet kommuneniveau. Dermed kommer nuancerne i de enkelte kommuner ikke helt til udtryk. Alle fire kommuner har yderområder, hvor transporttiden, infrastrukturen, befolkningssammensætningen tager sig anderledes ud end i kommunernes byområder. De primære informationskilder til analysen er de fire kommuners kommuneplansstrategier, Vækstforums Handlingsplan Region Syddanmarks statiske områdeanalyser Kontur 2013 og supplerende dataudtræk fra Danmarks Statistik er også benyttet som kildemateriale. Derudover er der gjort brug af diverse lokale strategier samt analyser fra bl.a. Visit Danmark og akademiske institutioner. E1 Fysiske rammer Natur (inkl. udnyttelse, benyttelse) LAG MANKs dækningsområde kan qua Fyns geografiske cirkelform beskrives som omkranset af km kyststrækning mod Østersøen, Lillebælt, Kattegat, Odense Fjord, Kertinge Nor og Storebælt, og mod midten ligger Odense Kommune, som Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner grænser op til. Det fynske landskab er et produkt af istidernes smeltevand og jordflytning. Der er bakkede områder som f. eks. i det sydvestlige område, der støder op til Svanninge Bakker og i trekanten mellem byerne Morud, Tommerup, Gelsted. På Nordfyn flader området ud i et slettelandskab. De kulturhistoriske aftryk på området kan ses som resultat af den fede fynske muld, der tidligt i historien medførte en 9

10 intensiv udnyttelse af jorden og deraf stor koncentration af herregårde og i datidens øjne stor befolkningstæthed. Landsbyerne ligger derfor tæt med ca. 3 km. afstand, og sporene fra fortidens mange hegn og stengærder sætter også i dag et karakteristisk aftryk i landskabet. Den intensive udnyttelse af jorden har medført, at store dele af LAG MANKs område er landbrugsland. Naturværdier findes fortrinsvis langs kysterne og i skovområderne omkring det bakkede Højfyn. 1 Kyststrækningen er meget varieret fra lavvandsområder med fine sandstrande til mere kuperede strækninger, hvor skovene næsten strækker sig til de stenede vandkanter. Man finder stadig en del gamle fiskerlejer langs kysten. Variationen strækker sig også ud over vandkanten, hvor der findes såvel store lavvandsområder som dybe render tæt på kysten. De forskellige naturtyper giver store muligheder for maritimt friluftsliv, fra dykning i Lillebælt over kitesurfing ved Helnæs og Bogense til UV jagt ved Fyns Hoved. Kystfiskeriet er langs store dele af kyststrækningen på et højt internationalt niveau. Kysten og det umiddelbare bagland er kun delvist kommercielt udnyttet til f.eks. overnatning og turistfaciliteter. De etablerede stiforløb langs kyststrækningen og længere inde i landet er sjældent sammenhængende, men der arbejdes i dag på at skabe sammenhæng og udvikle støttepunkter med henblik på et styrket fokus på naturturismen og beboeres behov for at bruge naturen. For såvel stiforløb som støttefaciliteter gælder det, at områdets potentialer kan udnyttes meget bedre og for såvel området som hele Fyn. 1 Johansen, Pia Heike: 68 Landsbyer 5 år efter, CLF Report 30/

11 Interviews med tilflyttere fra målgruppen integrerende iværksættere i dele af LAG MANKs og andre områder af Danmark viser, at naturværdier og adgang til disse prioriteres meget højt, når byboere ser på bolig på landet. 2 Sammenholdes det med, at Fyn og herunder LAG MANKs område er blevet set og brandet som den fynske køkkenhave og tidligere det fynske bondelandskab af de fynske malere Fritz Syberg og Peter Hansen, har man ikke i tilstrækkeligt omfang formået at udnytte naturens herlighedsværdier til at opnå de ønskede effekter i form af øgede turist- og bosætningsgevinster. E2 Infrastruktur Privatfoto Transportforhold DI laver årlige erhvervsklimamålinger via spørgeskemaundersøgelser blandt lokale virksomheder. For LAG MANKs område gælder det, at i kategorien infrastruktur og transport (herunder vejnet og kvalitet af offentlig transport) rangeres Nordfyn som nr. 72, Assens som nr. 78, Middelfart som nr. 59 og Kerteminde som nr. 22 blandt landets 98 kommuner. 3 Bortset fra Kerteminde Kommune, der er geografisk privilegeret ved en meget høj koncentration af kommunens virksomheder og befolkning i de tre hovedbyer Langeskov, Munkebo og Kerteminde, der alle ligger tæt på Odense og motorvejsnettet, kan det konstateres, at området ligger i den dårligste halvdel af landets kommuner. 65 % af Kerteminde kommunes indbyggere bor i kommunes tre største byer. For Assens, Middelfart og Nordfyns kommuner er tallene henholdsvis 30 %, 59 % og 40 %. 4 2 Tanvig 2012, s. 6. Den integrerende iværksættertype integrerer erhvervsfunktionen såvel mentalt som funktionelt i hverdagslivet. Typisk vælger den integrerede iværksætter stedet for bosætning ud fra områdets herlighedsværdier, hvor naturen spiller en stor rolle. Derefter startes virksomhed op på adressen, fortrinsvis inden for avanceret service. Den integrerede iværksætter har typisk en lang videregående uddannelse og vælger at engagere sig i lokalområdets liv og udvikling. 3 Dansk Industri, Lokalt erhvervsklima Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk 11

12 Glamsbjerg er den by i området, der rummer flest uddannelsestilbud (merkantile og gymnasiale). Derudover findes der gymnasiale uddannelsestilbud i Middelfart og Søndersø. Store områder på Nord- og Vestfyn samt Hindsholm ligger så langt fra de erhvervsfaglige uddannelser, at transporttiden overstiger 90 minutter. En velfungerende infrastruktur herunder god offentlig transport er selvsagt en større udfordring for de kommuner, hvor befolkning og erhverv er spredt over et stort område. En god infrastruktur er vigtig for virksomhedernes evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft samt let adgang til skole og fritidsaktiviteter. Derfor vil de nuværende infrastrukturelle forhold i visse dele af LAG MANK være en barriere for ønsket om at tiltrække nye borgere til området. Fra 2015 genetableres der efter mange års lokalt og kommunalt benarbejde et togstop i Langeskov med intercity-afgange på timebasis. Assens kommune har som målsætning at få opklassificeret Aarup Station til intercity-station. En opgradering af Aarup Station vil som i tilfældet med etableringen af Langeskov Station forbedre pendlermulighederne for en del af LAK MANKs område. Afstanden fra Nordfyns kommunes hovedbyer til omkringliggende intercity-stationer vurderes til at være for lang til pendling. Den digitale infrastruktur Den digitale infrastruktur på Fyn har længe hørt til blandt landets dårligste. Mobildækningen er mange steder i landområderne meget dårlig, og kun 3 ud af 10 indbyggere har adgang til fibernet i modsætning til Sønderjylland, hvor 7/10 har fibernetadgang (2013). 5 For LAG MANKs område gælder det endvidere, at det ligger i den lavere ende på Fyn, hvor Svendborg kommune rangerer højest. Der er såvel på kommunalt plan som i Region Syddanmark stort fokus på bredbånds- og mobildækningsproblematikken, og der er tegn på, at udviklingen går den rigtige vej mod en forbedret infrastruktur for store dele af området. Den manglende digitale infrastruktur forhindrer dog mange typer virksomheder i at slå sig ned i landdistrikterne, ligesom fuld udnyttelse af digitale informationsstrømme er et stadig vigtigere parameter i familiers valg af bolig. Energi Fyn kræver en høj tilslutningsfrekvens i de områder, hvor man anlægger fiberforbindelser. Det har medført, at stadig flere lokalråd og borgergrupper aktivt deltager i lokale kampagner for 5 Fyens Stiftstidende, , Fyn er et bredbånds-uland 12

13 opbakning til udrulning af fibernet. Strategien har givet positive resultater flere steder og kan derfor ses som et eksempel til efterfølgelse i områder med dårlig internetforbindelse. Energi Assens kommune blev i 2009 klimakommune og samarbejder nu med Danmarks Naturfredningsforening om i første i omgang at reducere energiforbruget for siden at blive CO 2 neutral på den kommunale drift og endelig fra 2042 at være en CO 2 neutral geografisk enhed. De tre andre kommuner har vedtaget lignende energipolitikker med henblik på at biddrage til den nationale målsætning for omlægning til bæredygtige energiformer. For alle kommuner gælder det, at energibesparelser og deraf forbedring af de kommunale driftsøkonomier spiller en væsentlig rolle i valget af indsatser inden for energipolitikken. I Region Syddanmark står virksomheder, der arbejder med bæredygtig energi, stærkt. På regionsniveau satser man på bæredygtig energi inden for energieffektivisering- og offshore (alternativ såvel som konventionel energi) som én af tre fremtidige vækstområder. 6 Flere virksomheder i LAG MANKs område arbejder med energieffektivisering og offshoreteknologi som fx Exhausto og Ib Andresen i Langeskov, og der er etableret testcenter for havvindmøller i Industripark Lindø. Markedet inden for bæredygtig energi har en høj grad af internationalisering. Den syddanske erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder har derfor en ressource- og kompetencemæssig udfordring med hensyn til opdyrkning af nye forretningsområder og salgskanaler på et globalt marked. 7 smagogoplev.dk 6 Syddansk Vækstforum, Strategi De to andre hovedområder er oplevelsesøkonomi og kreative erhverv samt sundheds- og velfærdsinnovation. 7 Syddansk Vækstforum, Strategi

14 E3 Befolkningssammensætning Befolkningstal og -udvikling Kommunerne i LAG MANK har et samlet indbyggertal på personer. Den største kommune er Assens Kommune med et indbyggertal på Herefter kommer Middelfart (37.685), Nordfyn (29.066) og Kerteminde (23.665). Befolkningstætheden er i gennemsnit 89 indbyggere pr. km 2, hvor Nordfyn er den tyndest befolkede kommune og Middelfart den tættest befolkede. 8 Befolkningstallet har været forholdsvist konstant i perioden for i hvert fald 3 af kommunerne. Bag det gemmer der sig en svagt stigende tendens i Middelfart og Kerteminde begge kommuner, Middelfart størst med godt 1 %. Befolkningstilvæksten er derimod negativ i de to øvrige kommuner, Nordfyn med 1,4 % og mest markant for Assens med et fald i indbyggere på 2,42 %. Til sammenligning er Odense vokset med personer, svarende til 3,4 %. Figur 1: Befolkningstal efter område og tid K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 Assens Kerteminde Middelfart Nordfyn 8 Region Syddanmark, Kontur 2013 for Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde kommuner 9 Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk 14

15 Tendenserne vil fortsætte i perioden frem mod I Assens og Nordfyns kommuner forventes der befolkningstilbagegang i hele prognoseperioden, igen mest markant for Assens, der taber et par tusinde borgere, forventeligt flest i årene frem mod For de øvrige er der tale om forholdsvise konstante bevægelser, dog med fald til Nordfyn og igen vækst i både Middelfart og Kerteminde kommuner i slutningen af perioden. Figur 2, befolkningsfremskrivning Assens Kerteminde Middelfart Nordfyn Når det gælder flytninger trækker Odense og de store byer i nabokommunerne. For Middelfarts vedkommende er det Odense og Fredericia der modtager 34 % af samtlige fraflyttere, men det er også herfra, de fleste tilflyttere kommer. Selv om man får folk til at flytte til kommunen, så er man ikke færdig med arbejdet. En undersøgelse viser, at næsten 50 % af de tilflyttere, der flytter til et yderområde, flytter igen og op mod 25 % gør det inden for det første år. Samme undersøgelse peger på, at der er stor sammenhæng mellem de tilflyttere, der har fundet integrationen svær, og som ikke føler sig inkluderet i fælleskabet i lokalområdet, og den gruppe, der vælger at fraflytte området igen Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk 11 Statens Byggeforskningsinstitut, Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier, AUC, SBi 2010:52 15

16 Aldersfordeling Selvom der har været forskel i befolkningstilvæksten i de 4 kommuner, er der ligheder, når vi ser på de enkelte aldersgrupper. Andelen af børn i alderen 0-9 år og de årige er lille i alle 4 kommuner, når man sammenligner med landsgennemsnittet, mest markant for de årige. Det kunne indikere, at mange unge tager væk, får sig en videregående uddannelse og vender ikke tilbage. Fraflytningen bliver ikke erstattet af tilflyttere med tilsvarende uddannelsesniveau. Lidt interessant er det, at andelen af de erhvervsaktive i Nordfyns kommune udgør 52,1 %, hvilket er den højeste andel i hele Syddanmark. For de andre kommuners vedkommende er tallene lige over 50 %. Overordnet kan man konkludere, at der i fremtiden forventes færre børnefamilier, færre i den erhvervsaktive alder og markant flere ældre. Det gør sig gældende i alle 4 kommuner i LAG MANK og tendensen vil forstærkes yderligere i perioden frem mod Igen rammes Assens og Nordfyn hårdest. Den meget markante befolkningsvækst for gruppen 65+ er et faresignal, da det samtidigt afspejler, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder. Forenklet kan man sige, at færre skal brødføde flere. Til sammenligning er det i regionen kun Odense som forventes at have befolkningsfremgang for gruppen i den erhvervsaktive alder, jf. figur 4. Figur 4: Udviklingen for befolkningen i alderen år i de syddanske kommuner i procent, Beskæftigelsesregion Syddanmark, Erhvervsstrukturen i Danmark, april

17 Uddannelsesniveau Karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangsprøve ligger for Assens og Nordfyns kommuner blandt de laveste i Region Syddanmark, mens Kerteminde og Middelfart ligger over såvel regionssom landsgennemsnittet. Ligeledes ligger andelen af de årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse for Assens og Nordfyns kommuner i den laveste halvdel af kommunerne i Region Syddanmark. Kerteminde ligger lige over regionsgennemsnittet, mens Middelfart er den eneste kommune, der her ligger over landsgennemsnittet. 13 Godt 70 % af de årige har en erhvervskompetencegivende uddannelse i LAG MANK, hvor især Middelfart Kommune skiller sig ud med en andel på 73,5 %. Erhvervskompetencegivende uddannelser defineres som erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Manglende erhvervsuddannelse giver statistisk set dårligere produktivitet, mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, mere sygdom etc., og dermed færre skatteindtægter samt større offentlige udgifter. Set fra et samfundsmæssigt og lokalt perspektiv er der store gevinster at hente ved selv en mindre vækst i antallet af borgere med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er forskelle på de 4 kommuner, når man kigger på uddannelsesniveau. På de erhvervsfaglige uddannelser scorer Nordfyns kommune højest med en andel på knapt 50 %, mens de øvrige kommuner alle er omkring 45 % og det er noget over det fynske niveau på lige godt 40 %. Frafaldet på de gymnasiale uddannelser er højst på Nordfyn med 13 %, mens de øvrige kommuner i LAG MANK bevæger sig omkring regionsgennemsnittet på 11 %. Til sammenligning er landsgennemsnittet 12 %. Når det gælder de erhvervsfaglige uddannelser vender billeder, her er det Nordfyn, der har det laveste frafald med 35 % og Middelfart, der rammer landsgennemsnittet med 40 %. Tallene underbygger Nordfyns kommunes score som den erhvervsfaglige kommune. Når det drejer sig om de lange videregående uddannelser har Middelfart den største andel med 7 %, hvor Kerteminde og Assens bevæger sig omkring 5 %. På Nordfyn er det kun godt 4 %, der har en lang videregående uddannelse. Det samme billede tegner sig på de mellemlange videregående uddannelser, hvor Middelfarts andel er højest med godt 17 % og Nordfyn med 13 %. 13 Nøgletal for uddannelse i det følgende afsnit er trukket fra Region Syddanmark, Kontur 2013, Fyn 17

18 Indkomst Nordfyn er den fattigste kommune målt på indkomst pr. indbygger, herefter kommer Assens, Kerteminde og Middelfart. Middelfart ligger omkring landsgennemsnittet i indkomstniveau. For indkomster over kr. ligger Middelfart med 14 % blandt de årige godt over regionens samlede andel på knapt 10 %. Kerteminde er på niveau og de 2 sidste kommuner ligger under, når det gælder de højeste lønninger. Figur 5: Gennemsnitlig indkomst i alt efter område og tid Assens Kerteminde Middelfart Nordfyn Hele landet Ser man derimod på lavindkomstgrupper (defineret som personer, der har en samlet disponibel indkomst på under kr.), ligger alle kommuner i LAG MANK under både regions- og landsgennemsnittet på henholdsvis 5,4 og 6 %. Kun Nordfyns Kommune er over 5 %. Konkluderende kan man sige, at kommunerne ligner hinanden meget i befolkningssammensætningen men med afvigelser i indkomstniveau, uddannelse og beskæftigelse. På et kontinuum ligger Nordfyn dårligst og Middelfart bedst placeret. 14 Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk 18

19 E4 Erhvervsstruktur LAG MANKs område er kendetegnet ved at have mange små og mellemstore virksomheder. En stor del af de større virksomheder ligger placeret langs motorvej E45, mens erhvervsmulighederne i områder længere væk fra den fynske hovedfærdselsåre er mere sparsomme. Der er dog også områder, som klarer sig godt qua deres stedbundne ressourcer. Som eksempel kan nævnes Munkebo, der i nogle år efter Lindøværftets lukning lå erhvervsmæssigt underdrejet, men nu er reetableret med mere end 80 virksomheder, der beskæftiger mere end 1700 medarbejder på det gamle værftsområde. Erhvervsudviklingen i LAG MANK og for Fyn som helhed har været nedadgående fra Finanskrisen i slutningen af nullerne slog hårdt, men der er givetvis andre mere strukturelle forhold, så som den globale urbaniseringstendens og deraf flytning af arbejdspladser, som holder liv i den negative spiral. Middelfart Kommune orienterer sig på mange områder og særligt ift. erhvervslivet mod Trekantsområdet, mens Assens, Nordfyn og Kerteminde er en del af Byregion Fyn og dermed også det fynske erhvervsliv. Middelfart er den kommune, der har flest arbejdspladser pr. 100 indbyggere i LAG MANK (2012). I adgangen til arbejdspladser er det også Middelfart, der scorer højst i antal årsværk inden for en radius af 30 minutters og 60 minutters transporttid. De steder i LAG MANK, der har længst til arbejdspladser er det nordøstlige af Nordfyn Kommune (Otterup og Hasmark) og Hindsholm i Kerteminde Kommune. 15 Kerteminde har den dårligste placering med hensyn til antallet af nyopstartede virksomheder, men til gengæld overlever iværksætterne langt bedre her end på Nordfyn, der har den laveste overlevelsesrate i LAG MANK. I forhold til jobskabelse ligger Nordfyn lavest efterfulgt af Kerteminde, Assens og Middelfart, hvor sidstnævnte ligger højest placeret. De nyeste tal tegner et billede af, at Nordfyn målt på kvalificeret arbejdskraft og erhvervsvenlighed i de senere år har bevæget sig langt op i indekset til en 48 plads blandt landets 98 kommuner. 16 Den offentlige sektor udgør den største branche i regionen med omkring 1/3 beskæftigede efterfulgt af handel og transport med ¼ beskæftigede. Det svarer stort set til landsgennemsnittet, dog er der 15 Region Syddanmark, Kontur 2013, Fyn 16 Dansk Industri, Lokalt Erhvervsklima, Erhvervsvenlighed er her målt som virksomhedernes tilfredshed med den kommunale service. 19

20 flere beskæftigede indenfor industri i Syddanmark og færre inden for kommunikation end i resten af landet. Inden for fødevareområdet er den største beskæftigelsesmæssige andel af arbejdsstyrken i Assens og Middelfart efterfulgt af Nordfyn og Kerteminde. På turismeområdet er det også Middelfart (7 %), der har den højeste beskæftigelsesandel, efterfulgt af Kerteminde, Assens og Nordfyn (2,4 %). 17 Middelfarts høje beskæftigelsesfrekvens skyldes en stor satsning på erhvervsturisme. 18 På turistområdet er det Kerteminde og Middelfart, der scorer højst på antallet af overnattende gæster. Overordnet er turismen sæsonbestemt for en stor del af området og der ligger et vækstpotentiale i at tiltrække flere gæster i skuldersæsonen, herunder bør der foretages en afvejning af, hvilke type turister, der vil gavne samfundsøkonomien mest. 19 Inden for turismeerhvervene er der generelt beskæftiget mange med lavt kompetenceniveau også sammenlignet med andre brancher. I Syddanmark er 71 % ufaglærte, kun 4 % har en mellem- eller lang videregående uddannelse. Til sammenligning har hovedstaden 7 % af de beskæftigede indenfor turisterhvervet en videregående uddannelse. Syddansk Vækstforum peger på, at produktiviteten inden for erhvervet er stagneret. 20 Man har ikke en tilstrækkelig andel i den internationale vækst Naturoplevelser af høj kvalitet skræddersyede pakketilbud Efter en lang dags lystfiskeri på havet er der intet bedre end en god middag i lune og venlige omgivelser, hvor du kan udveksle dagens erfaringer med andre lystfiskere fra hele Europa. Middagen giver samtidig mulighed for selskabelighed på lodgen, et ritual som vore gæster kan nyde uden at skulle tage tiden fra dyrebare fisketimer. Derfor følger vore tider lystfiskeriets sæsonudsving: i forårs- og sommermånederne serverer vi middagen mellem kl og kl , her får du mulighed for at fiske hele dagen, eller for de mest hårdføre lystfiskere muligheden for at komme og spise og herefter fortsætte lystfiskeriet i de lyse sommeraftener. denmarkfishinglodge.com i turismeovernatninger og har ej heller fat i det voksende tyske marked. Der er ringe tilfredshed med pris og desuden er kvalitets- og kompetenceniveauet lavt set i forhold til andre brancher. 17 Region Syddanmark, Kontur Modsat resten af LAG MANK ligger størstedelen af turistomsætningen i Middelfart inden for erhvervsturisme. Visitdanmark, Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark, Udvikling Fyn, Smuk sommer for fynsk turisme, pressemeddelelse, Syddansk Vækstforum, Handlingsplan

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Landsbypolitik for Kerteminde Kommune

Landsbypolitik for Kerteminde Kommune Landsbypolitik for Kerteminde Kommune 2015 2018 Landsbypolitik for Kerteminde Kommune er udarbejdet i et samarbejde mellem Kerteminde Byråd - Kerteminde Landsbyråd og borgere i Kerteminde Kommune Kerteminde

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

REFERAT, INFORMATIONSMØDE, LAG NORDVESTFYN

REFERAT, INFORMATIONSMØDE, LAG NORDVESTFYN REFERAT, INFORMATIONSMØDE, LAG NORDVESTFYN Tid Onsdag d. 10.9.2014 kl. 18.30 Sted Ejbys gamle rådhus, Anlægsvej, 5292 Ejby Referent Dorthe Toudal Simonsen Informationsmøde 1) Valg af dirigent Kurt Sorknæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere