Udviklingsdirektør Hans Peter Bay. Indtægtsfordeling i 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsdirektør Hans Peter Bay. Indtægtsfordeling i 2006"

Transkript

1 Udvikling er både sekretariat og fælles udviklingsafdeling for hele Dansk Landbrugsrådgivning landbrugscentrene såvel som Landscentret. Vi er organiseret i en række afdelinger, der er fleksible i forhold til løsningen af vores mangeartede udviklings- og koordineringsopgaver. Afdelingerne køber ressourcepersoner til udviklingsopgaver for kortere perioder, enten fra landbrugscentrene eller Landscentrets fagkontorer. Udvikling organiserer derudover de nye DLBR forretningsenheder, som løser opgaver på tværs af hele Dansk Landbrugsrådgivning. En hovedopgave for Udvikling er at tilskynde til innovation i alle dele af Dansk Landbrugsrådgivning. Dermed skabes der grobund for udvikling af nye rådgivningsydelser så tæt på kunderne som muligt. I den udstrækning udviklingsprojekter introduceres fra Landscentret, sikrer rådgivere med særlig tilknytning til hver deres landbrugscentre, at projekterne bliver omsat i praksis lokalt. Gennem disse centerrådgivere sørger vi for, at den nye viden kommer ud at arbejde hos landmændene. Tværfaglighed er et nøgleord for Udvikling. Det betyder, at vi stræber mod at gøre rådgivningen helhedsorienteret. På den måde præsenterer vi løsninger, der tager højde for alle forhold af betydning for landmandens bedrift. Udvikling er derudover sekretariat for Partnerrådet. Rådet er valgt af samtlige centerledere og direktører og udstikker retningen for den samlede virksomhed, blandt andet ved at tage stilling til nye indsatsområder. Det gælder eksempelvis de landsdækkende rådgivninger på en række nicheområder, som de enkelte landbrugscentre ikke kan skabe forretning i at dække individuelt. Udviklingsdirektør Hans Peter Bay Indtægtsfordeling i 2006 Promilleafgiftsfonden Dansk Landbrug 1% 27% 68% 4% Brugerbetaling Projektmidler Partnerrådet april 07: Fra venstre er det Jacob Brinkmann, Gunnar Fink, Per Grønbæk, Mads Birk Kristoffersen, Per Bardrum, Dorit Greve, Johannes Elbæk, Frank Bennetzen og Mogens Winther Birch. 52

2 Branding skal ikke mindst medvirke til at gøre Dansk Landbrugsrådgivning til en attraktiv virksomhed for potentielle medarbejdere. En ny måde at samarbejde på Masterplanen lægger sporene til et tættere og mere innovativt samarbejde i Partnerskabet. Masterplanen for samarbejdet i DLBR blev præsenteret i marts 2007, og hen over sommeren er den til godkendelse hos ledelserne i samtlige landbrugscentre. Herefter skal den ifølge planen danne rygrad i de kommende års samarbejde mellem centrene indbyrdes og Landscentret. Udvikling bliver drivende kraft i denne proces. Formålet med masterplanen er at styrke og videreudvikle samarbejdet mellem centrene, både fagligt, metodisk og forretningsmæssigt. Planen sætter fælles rammer for: Kvalitet i rådgivning og serviceydelser Corporate branding med særligt henblik på at styrke rekrutteringen Tilvalg rummende aktiviteter, som kan være med til at indfri mål i Strategi 2009 En attraktiv virksomhed Kvalitet i rådgivning og serviceydelser sikres ved, at der stilles kvalitetskrav til en række af vores produkter. Udgangspunktet er her, at antallet af fejl skal minimeres, ligesom det skal defineres klart, hvad kvalitet i rådgivning er. Sideløbende bliver der udarbejdet et sæt etiske retningslinjer. Corporate branding skal ud over generelt at skabe et positivt image for DLBR specifikt gøre os til en attraktiv virksomhed for potentielle medarbejdere, som i disse år er en sparsom ressource. Det vil vi blandt andet sikre gennem et udstrakt samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der producerer kandidater af relevans for vores virksomhed. Tilvalg består af aktiviteter og samarbejdsmuligheder inden for: Rådgivningsområder og -metoder, for eksempel et koncept for rådgivning af multilandbrug Udviklingsprojekter, for eksempel AgroMarkets, der udbyder råvare- og finansanalyser. Daglig drift, stordriftsfordele gennem eksempelvis indkøbsaftaler og fælles internetplatform Kanaler for innovation Tilvalgene er kanaler for den innovation og udvikling, som DLBR gennemfører, dels for at imødekomme kundernes krav, dels for at være trendsættende i markedet for landbrugsrådgivning. Tilvalgene er frivillige for parterne i samarbejdet. Ønsker de omvendt at intensivere deres samarbejde, står der på flere områder såkaldte tilvalgspakker til rådighed. For såvel tilvalg som pakker gælder, at de koordineres af Landscentret, Udvikling. Indhold og ydelser kan derimod leveres af alle centre i partnerskabet. 53

3 Udvikling Med kundernes værdier som sigtekorn Værdibaseret CRM vinder terræn i rådgivningen af stadig mere differentierede kundegrupper. I Strategi 2009 indtager CRM customer relationship management en central rolle. Målet er, at rådgivningen skal styre efter et nøje kendskab til kunderne, enkeltvis eller i grupper (segmenter). Denne proces bidrager Landscentret, Udvikling til. Vi har i samarbejde med eksterne konsulenter udviklet en model til at gennemføre såkaldt værdibaseret segmentering. I denne variant af CRM spiller kundernes værdisæt en central rolle. Den enkelte kunde indplaceres efter holdninger, ønsker og andre bløde faktorer, snarere end de nøgne tal om hans bedrift. Kun værdibaseret segmentering giver et helt billede af kunden og dermed viden om hans behov for rådgivning. Der er tale om en ny holdning til kunderne. Hvor rådgiveren måske tidligere sad parat, men afventende ved telefonen, er det nu ham eller hende, der har bolden. Kunderne skal rubriceres (segmenteres) og kontaktes med et katalog over, hvor de kan få nytteværdi af yderligere rådgivning. For CRM fører kun mere rådgivning med sig, hvis det er til gavn for begge parter! I 2007 koordinerer Landscentret, Udvikling CRMforløb på flere landbrugscentre. To af dem er afsluttet, mens en række andre er i de indledende faser. Som værktøj til den vigtige deling af kundeinformationer mellem medarbejderne bruges der i implementeringen en tilpasset version af Kontorløsning Fremtidens landmand vil behandles individuelt eller som del af en mindre gruppe. Det kan rådgivningen gøre ved hjælp af værdibaseret CRM (foto fra seminar om fremtidens landmand på Gråsten Landbrugsskole). Udviklingschef til leje En ekstern inspirator og sparringspartner kan være med til at sætte virksomheden op i gear. Trænger ledelsen til sparring og medarbejderne til inspiration for at komme videre med udvikling af rådgivningen? Så kan leje af en udviklingschef være en løsning. Derfor stiller Landscentret, Udvikling en udviklingschef til rådighed for de landbrugscentre, som måtte ønske at hente ekstra vitaminer til udviklingsarbejdet på denne måde. Der vil typisk være tale om et flerårigt udviklingsprogram, hvor en af afdelingens medarbejdere indgår i centret organisation. Hovedformålet er at geare medarbejderne til at håndtere udvikling projektorienteret noget som erfaringen viser kan lykkes med betydelig succes: Opmærksomheden på mulighederne for forretningsog medarbejderudvikling gennem projekter skærpes markant. Men også ledelsen nyder godt af lejemålet. Den får forslag til prioritering af nye aktiviteter, med- og modspil i spørgsmål om, hvordan ledelse skal udøves og utraditionelle indspark i forhold til forretningsudviklingen. Den store fordel ved den lejede udviklingschef er, at han eller hun kommer med nye øjne, der samtidig har set (meget) andet. Han eller hun kommer ikke kun med fikse og færdige koncepter, men tilpasser sig de behov, som det pågældende center har. 54

4 Udvikling Fra trillebørmand til fleksibel servicemedarbejder VikarService signalerer også moderne virksomhed i den visuelle kommuniation. Vikarverden i nye klæder Markedsføring, rekruttering og nye markeder er blevet hverdag i VikarService. Landscentret, Udvikling koordinerer. Når en landmand skal på ferie, på kursus eller lignende, tænker han sandsynligvis VikarService. Som paraply for 18 selvstændige vikarvirksomheder over hele landet har denne organisation nemlig et unikt kendskab til landbruget og lokale forhold. Som alle andre må dog også VikarService udvikle sig, blandt andet ved at gå ind i flere brancher. Det kræver imidlertid flere hænder til at løse opgaverne. Derfor markedsfører VikarService sig på to fronter, nemlig over for: Kunder/potentielle kunder, der skal opfatte virksomheden som Danmarks mest attraktive af sin art. Jobsøgere, der skal overbevises om vikarjobbet som et tiltrækkende alternativ. Bag denne satsning ligger et strategiforløb, som har involveret de lokale kontorledere, forretningsudvalget og landsudvalget. Forløbet har blandt andet affødt kerneværdien kompetent troværdighed. Til at inspirere og koordinere hele processen hyrede VikarService en udviklingschef hos Landscentret, Udvikling. Blandt resultaterne kan nævnes nyt fælles logo, fælles hjemmeside og enighed om at gå ud med en fælles reklame- og rekrutteringskampagne. 55

5 Udvikling Uddannelser med strategisk perspektiv DLBR Akademiet udbyder uddannelsestilbud, der hænger sammen med centrenes strategi og Strategi DLBR Akademiet har til formål at systematisere efterog videreuddannelsen af medarbejderne på såvel landbrugscentrene som Landscentret. Nøgleordene for indsatsen er strategisk kompetenceudvikling. Det dækker over, at uddannelse skal hænge sammen med og bidrage til strategien, sådan som den er formuleret for hvert enkelt center og overordnet i Strategi For at nå dertil afdækker vi behovene for kompetenceudvikling sammen med de virksomheder, der ønsker medarbejdere uddannet. I den proces vurderer vi i fællesskab, hvordan uddannelsen bedst muligt understøtter strategien. Fokus er derudover på effektsikring: Vi måler på, om uddannelsen faktisk forsyner medarbejderen med brugbare værktøjer. DLBR Akademiet udbyder både kortere kurser og længerevarende, meritgivende uddannelser på minimum bachelorniveau. Gennem samarbejde med andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan vi altid tilbyde diplomuddannelser og muligheder for eksterne netværk. Disse muligheder er ikke mindst interessante for ledere i DLBR. Internettet er centralt for vores formidling. Her ligger en række materialer og værktøjer, som landbrugscentrene kan bruge og bruger. Det gælder navnlig det hastigt voksende netværk af medarbejdere, som arbejder med HR i forhold til landmænd og andre kunder. DLBR Akademiet tilbyder desuden karrierevejledning på alle niveauer i virksomheden. Effektsikring er en vital del af DLBR Akademiets virksomhed: Vi måler på, om uddannelsen faktisk giver medarbejderen brugbare værktøjer. Profilrådgiver virksomhedens skarpeste kompetence Ny uddannelse vil forene høj faglighed med kundevenlig formidling og samtidig profilere virksomheden på et givet område. Fra pjecen Skarp, skarpere, profilrådgiver. Et af de første tilbud fra DLBR Akademiet er uddannelsen til profilrådgiver. Den skal sikre, at faglig viden på et højt niveau omsættes til værdiskabende rådgivning hos kunderne. Samtidig skal profilrådgiverne højprofilere deres virksomhed ved at være de skarpeste kompetencer på deres felt. Faglighed og formidlingsmetode forenes i et træningsforløb. I denne proces veksler teori, tilsat hver enkelt deltagers faglighed, med træning. Denne foregår dels i det trygge rum på uddannelsen, dels i deltagernes praktiske arbejdsliv. Resultaterne fra sidstnævnte evalueres på det følgende modul. I en sådan cyklus når deltagerne i løbet af to år op på stadig højere niveauer og slutter med en optimal kombination af metode og faglighed. Det første hold på uddannelsen til profilrådgiver begynder i 2007 inden for følgende fagområder: kvægproduktion, svineproduktion, planteproduktion, finans- og formuerådgivning plus rådgivning af deltidslandmænd. 56

6 Storstilet markedsføring skal skaffe fremtidens landmænd Udvikling Rekrutteringskampagne skal sikre, at flere søger ind på landbrugsskolerne. For få elever starter i disse år på en uddannelse til landmand. Samtidig vælger bekymrende få af de optagne elever en overbygningsuddannelse. Den situation er uholdbar i et erhverv, der kræver stadig bedre uddannede medarbejdere og ledere til arbejdet på fremtidens bedrifter. Et samarbejde mellem landbrugsskolerne og Dansk Landbrug sikrer nu, at der i december 2007 iværksættes en stor markedsføringskampagne. Den skal blandt andet via tv, internet og mobiltelefon sende et budskab om en moderne uddannelse med fremtidsmuligheder. Opgaven projektledes af Landscentret, Udvikling i samarbejde med landbrugsskolerne og Dansk Landbrug. Markedsføringskampagnen benytter et nyt og utraditionelt billedsprog. Til den internationalt orienterede landmand Med linjen International driftsleder trainee i Østeuropa tilbyder landbrugsskolerne uddannelse til en international virkelighed. Dansk landbrug er under stærk påvirkning af internationale konjunkturer. Og uanset om unge landmænd efter endt uddannelse vælger karriere i Danmark eller i udlandet, er deres kommende arbejdsplads international. Landscentret, Udvikling har derfor sammen med landbrugsskolerne udviklet en landbrugsuddannelse med internationalt tilsnit, kaldet International driftsleder trainee i Østeuropa. Den henvender sig først og fremmest til nyuddannede landmænd, der har etableret sig i udlandet. Linjen tilbydes studerende med ambitioner om et studieforløb, der i teori og praksis klæder dem på til at varetage arbejde på en dansk bedrift i udlandet. Men den er også nyttig for den, der måske senere vil etablere sig i Danmark, fordi den giver viden om et internationalt marked. Det giver handlemuligheder i forbindelse med etablering og bedriftslederarbejde. Landbrugsforlaget udgiver bøger og digitalt materiale, der understøtter undervisningen på hele det agrare område. Udgivelserne produceres i tæt samarbejde med lærere på landbrugsskolerne og rådgivere. Med oversættelsen af Svinehold - en grundbog til engelsk og russisk er det nu blevet enklere for landmænd at uddanne praktikanter og arbejdskraft fra Østeuropa. Materialet er opbygget så sidetallet i den engelske udgave følger den russiske. Svinehold på dansk, engelsk og russisk. 57

7 Udvikling Advice DLBR agter at følge med danske landmænd ud i første omgang til de baltiske lande (arkivfoto). Klar til anden fase: DLBR med til udlandet Hvor DLBR Advice hidtil har rådgivet om etablering i udlandet sammen med rådgivningscentrene, bliver næste skridt faglig rådgivning på stedet er året, hvor DLBR etablerer rådgivningsvirksomhed, som kan yde faglig støtte på stedet til danske landmænd i udlandet. Og første destination for denne rådgivning bliver Letland, hvor Nordsjællands Landboforening i forvejen opererer. Det sker som en naturlig anden fase af vores virksomhed, efter at DLBR Advice siden starten i juni 2006 har rådgivet landmænd, der ønsker at etablere sig i udlandet. Vores indsats har i altovervejende grad bestået i dels at formidle viden om etablering i udlandet, dels at støtte landmænd i forbindelse med opstart af udenlandske bedrifter Disse to områder er også i 2007 vores primære fundament. Og de imødekommer fremdeles et stort behov. Danske landmænds interesse i at investere i udlandet forekommer usvækket. Et spring fremad De udlandsinteresserede landmænd deler sig klart i to segmenter: De der ønsker at etablere et landbrug og flytte sig selv plus familien med De der ser en bedrift i udlandet som investeringsobjekt DLBR Advice støtter begge segmenter med at finde dels ejendomme, der modsvarer udflytternes ønsker, dels gode investeringsobjekter. I forhold til disse aktiviteter er visionerne om at etablere rådgivning for danske landmænd i Østeuropa et spring fremad. Det bliver dog ikke ud på dybt vand: Et forarbejde i form af grundige analyser skal afdække, hvordan rådgivningen kan blive en rentabel forretning. Letland er valgt, fordi forholdsvis mange danske landmænd har slået sig ned her. Men danske landmænd i andre østeuropæiske lande vil også kunne benytte sig af det nye tilbud. Klub for udlandmænd Ud over videnformidling og etableringsrådgivning har DLBR Advice taget initiativ til at starte en klub for danske landmænd i udlandet. Klubben vil som en slags erfa-gruppe diskutere en række fælles udfordringer såsom ledelse, rekruttering af kvalificerede medarbejdere og en uddannelse, der tilgodeser de særlige betingelser for at drive landbrug uden for Danmarks grænser. 58

8 Uvildig finansrådgivning som kundens kompas Udvikling DLBR Finans & Formue hjælper landmænd og andre, som bestyrer større gælds- og formueposter. Uvildig rådgivning om finansiering og formuepleje uden et eneste produkt på hylderne. Sådan lyder tilbuddet fra DLBR Finans & Formue, som er et fælles koncept for centrene i Dansk Landbrugsrådgivning. Teamet, der er sammensat af medarbejdere fra flere rådgivningscentre, har lang i erfaring i finansog formuerådgivning, brug af finansielle instrumenter og handel med værdipapirer erfaringer primært hentet i pengeinstitutter. DLBR Finans & Formue har imidlertid ingen forpligtelse til at sælge bestemte finansielle produkter. I stedet vælger rådgiverne frit på markedet, hvad der passer bedst til den enkelte kundes forretningsstrategi. Hermed imødekommer DLBR Finans & Formue et voksende behov for uvildig rådgivning om finansiering og formuepleje, både i landbruget og andre erhverv. Sammensætning af gældsporteføljen er nemlig i de senere år blevet uhyre kompleks: CIBOR 6-lån, F1-lån, fastforrentede realkreditlån kombineret med finansielle instrumenter som SWAP, futures og optionsstrategier øger kompleksiteten i lånesammensætningen. Oveni kommer den yderligere komplicering, der ligger i muligheden for at inddrage valutaer. enkelte forretningsområder og landmandens risikovillighed. Jordprisernes stigning i de seneste år har givet mange landmænd store egenkapitaler, og de kan få god nytte af uvildig rådgivning. Her hjælper DLBR Finans & Formue med at få lagt en strategi ud fra kundernes behov. Den bruger de som udgangspunkt for deres strategi- og forretningsudvikling. DLBR Finans & Formue har ud over landmænd kunder i flere andre erhverv og bestyrer store ejendomsporteføljer. Strategi skaber overblik Kun en strategi for balancesammensætningen mellem aktiver og passiver kan skabe overblik, og det er en af de ydelser, DLBR Finans & Formue leverer til landmænd og andre kunder med store gælds- og formueposter. For fremtidens landmand er balanceoptimering spørgsmålet om at sammensætte sine aktiver og passiver på en sådan måde, at det risikojusterede afkast bliver størst muligt. Aktiverne kan bestå af, jord, ejendomme, besætning, værdipapirer, vindmøller, ejerandele i udenlandske selskaber (landbrug), udlejningsejendomme i Berlin m.m. Finansstrategien er samtidig med til at sikre den optimale sammensætning af passiverne, ud fra de Aktiver kan bestå af jord, ejendomme, besætning, værdipapirer, udlejningsejendomme eller som her vindmøller. 59

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand Kære Landmand Århus den 07-02-2006 Mit navn er Martin Hastrup Dyrlund. Jeg er uddannet landmand (agrarøkonom) fra Dalum landbrugsskole i år 2000, hvorefter jeg har påbegyndt en cand.merc. uddannelse på

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for Livet - Inspirationsaften

Strategi for Livet - Inspirationsaften Strategi for Livet - Inspirationsaften Agri Nord 16. december 2014 Specialkonsulent Ivan Damgaard Spidskompetencer Specialkonsulent Ivan Damgaard Telefon 0045-8740 5036 Mobil 0045-2916 3134 Mail: ivd@vfl.dk

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Velkommen til Videncentret for Landbrug

Velkommen til Videncentret for Landbrug Velkommen til Videncentret for Landbrug Præsentation v/viceadm. direktør Ejnar Schultz Introduktion til nyansatte i DLBR december 2010 Danmark i forreste række Forskning og uddannelse Teknologi og fødevarer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse.

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse. Emne: Placering: Møde om landmandskurser ML9 Start: fr 20-02-2015 14:00 Slut: fr 20-02-2015 15:30 Vis tidspunkt som: Foreløbig Gentagelse: Mødestatus: Arrangør: Nødvendige deltagere: (ingen) Endnu ikke

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret HELHEDSORIENTERET RISIKOSTYRING Den kvantitative tilfredshedsanalyse Rapportering af resultaterne fra et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 38 vedr. Helhedsorienteret Risikostyring

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Workshop Helhedsorienteret risikostyring - 15. april 2009

Workshop Helhedsorienteret risikostyring - 15. april 2009 Resume GRUPPE 1 Behovet er meget individuelt: o Din egen risiko tærskel o Dine værdier / mål o Følelsen af personligt ansvar i forhold til familie, ansatte, samarbejdspartnere Hvad betyder mest? de eksterne

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014 Landbruget om 10 år Ved Nørresundby Bank Kristian Skov d. 17. juni 2014 Hvordan ser landbruget ud i 2050? Ifølge bogen 2050 Der bli r et yndigt land Hvordan ser landmanden ud i 2050? - Kompetencer, ejerformer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Ejerskifter. Udvikling af forretningsområde på det enkelte center. Markedschef Ivan Damgaard Landscentret, Udvikling

Ejerskifter. Udvikling af forretningsområde på det enkelte center. Markedschef Ivan Damgaard Landscentret, Udvikling Ejerskifter Udvikling af forretningsområde på det enkelte center Markedschef Ivan Damgaard, Udvikling Ejerskifte udvikling til et DLBR forretningsområde Baggrund for forretningsudvikling: Overordnet politisk

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

FlexRegnskab tilpasset dit behov

FlexRegnskab tilpasset dit behov 2008 FlexRegnskab tilpasset dit behov Værdiskabende regnskab til deltidslandmænd Projekt regnskab til deltidslandmænd har til formål at undersøge, hvordan man i Dansk Landbrugsrådgivnings regi, kan tilbyde

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11.

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11. Introduktion til NetPosten.dk NetPosten.dk er et førende dansk finansmedie og en oplagt samarbejdspartner, for enhver virksomhed der ønsker kontakt med brugere, der har mere end almindelig Interesse for

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere