Udviklingsdirektør Hans Peter Bay. Indtægtsfordeling i 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsdirektør Hans Peter Bay. Indtægtsfordeling i 2006"

Transkript

1 Udvikling er både sekretariat og fælles udviklingsafdeling for hele Dansk Landbrugsrådgivning landbrugscentrene såvel som Landscentret. Vi er organiseret i en række afdelinger, der er fleksible i forhold til løsningen af vores mangeartede udviklings- og koordineringsopgaver. Afdelingerne køber ressourcepersoner til udviklingsopgaver for kortere perioder, enten fra landbrugscentrene eller Landscentrets fagkontorer. Udvikling organiserer derudover de nye DLBR forretningsenheder, som løser opgaver på tværs af hele Dansk Landbrugsrådgivning. En hovedopgave for Udvikling er at tilskynde til innovation i alle dele af Dansk Landbrugsrådgivning. Dermed skabes der grobund for udvikling af nye rådgivningsydelser så tæt på kunderne som muligt. I den udstrækning udviklingsprojekter introduceres fra Landscentret, sikrer rådgivere med særlig tilknytning til hver deres landbrugscentre, at projekterne bliver omsat i praksis lokalt. Gennem disse centerrådgivere sørger vi for, at den nye viden kommer ud at arbejde hos landmændene. Tværfaglighed er et nøgleord for Udvikling. Det betyder, at vi stræber mod at gøre rådgivningen helhedsorienteret. På den måde præsenterer vi løsninger, der tager højde for alle forhold af betydning for landmandens bedrift. Udvikling er derudover sekretariat for Partnerrådet. Rådet er valgt af samtlige centerledere og direktører og udstikker retningen for den samlede virksomhed, blandt andet ved at tage stilling til nye indsatsområder. Det gælder eksempelvis de landsdækkende rådgivninger på en række nicheområder, som de enkelte landbrugscentre ikke kan skabe forretning i at dække individuelt. Udviklingsdirektør Hans Peter Bay Indtægtsfordeling i 2006 Promilleafgiftsfonden Dansk Landbrug 1% 27% 68% 4% Brugerbetaling Projektmidler Partnerrådet april 07: Fra venstre er det Jacob Brinkmann, Gunnar Fink, Per Grønbæk, Mads Birk Kristoffersen, Per Bardrum, Dorit Greve, Johannes Elbæk, Frank Bennetzen og Mogens Winther Birch. 52

2 Branding skal ikke mindst medvirke til at gøre Dansk Landbrugsrådgivning til en attraktiv virksomhed for potentielle medarbejdere. En ny måde at samarbejde på Masterplanen lægger sporene til et tættere og mere innovativt samarbejde i Partnerskabet. Masterplanen for samarbejdet i DLBR blev præsenteret i marts 2007, og hen over sommeren er den til godkendelse hos ledelserne i samtlige landbrugscentre. Herefter skal den ifølge planen danne rygrad i de kommende års samarbejde mellem centrene indbyrdes og Landscentret. Udvikling bliver drivende kraft i denne proces. Formålet med masterplanen er at styrke og videreudvikle samarbejdet mellem centrene, både fagligt, metodisk og forretningsmæssigt. Planen sætter fælles rammer for: Kvalitet i rådgivning og serviceydelser Corporate branding med særligt henblik på at styrke rekrutteringen Tilvalg rummende aktiviteter, som kan være med til at indfri mål i Strategi 2009 En attraktiv virksomhed Kvalitet i rådgivning og serviceydelser sikres ved, at der stilles kvalitetskrav til en række af vores produkter. Udgangspunktet er her, at antallet af fejl skal minimeres, ligesom det skal defineres klart, hvad kvalitet i rådgivning er. Sideløbende bliver der udarbejdet et sæt etiske retningslinjer. Corporate branding skal ud over generelt at skabe et positivt image for DLBR specifikt gøre os til en attraktiv virksomhed for potentielle medarbejdere, som i disse år er en sparsom ressource. Det vil vi blandt andet sikre gennem et udstrakt samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der producerer kandidater af relevans for vores virksomhed. Tilvalg består af aktiviteter og samarbejdsmuligheder inden for: Rådgivningsområder og -metoder, for eksempel et koncept for rådgivning af multilandbrug Udviklingsprojekter, for eksempel AgroMarkets, der udbyder råvare- og finansanalyser. Daglig drift, stordriftsfordele gennem eksempelvis indkøbsaftaler og fælles internetplatform Kanaler for innovation Tilvalgene er kanaler for den innovation og udvikling, som DLBR gennemfører, dels for at imødekomme kundernes krav, dels for at være trendsættende i markedet for landbrugsrådgivning. Tilvalgene er frivillige for parterne i samarbejdet. Ønsker de omvendt at intensivere deres samarbejde, står der på flere områder såkaldte tilvalgspakker til rådighed. For såvel tilvalg som pakker gælder, at de koordineres af Landscentret, Udvikling. Indhold og ydelser kan derimod leveres af alle centre i partnerskabet. 53

3 Udvikling Med kundernes værdier som sigtekorn Værdibaseret CRM vinder terræn i rådgivningen af stadig mere differentierede kundegrupper. I Strategi 2009 indtager CRM customer relationship management en central rolle. Målet er, at rådgivningen skal styre efter et nøje kendskab til kunderne, enkeltvis eller i grupper (segmenter). Denne proces bidrager Landscentret, Udvikling til. Vi har i samarbejde med eksterne konsulenter udviklet en model til at gennemføre såkaldt værdibaseret segmentering. I denne variant af CRM spiller kundernes værdisæt en central rolle. Den enkelte kunde indplaceres efter holdninger, ønsker og andre bløde faktorer, snarere end de nøgne tal om hans bedrift. Kun værdibaseret segmentering giver et helt billede af kunden og dermed viden om hans behov for rådgivning. Der er tale om en ny holdning til kunderne. Hvor rådgiveren måske tidligere sad parat, men afventende ved telefonen, er det nu ham eller hende, der har bolden. Kunderne skal rubriceres (segmenteres) og kontaktes med et katalog over, hvor de kan få nytteværdi af yderligere rådgivning. For CRM fører kun mere rådgivning med sig, hvis det er til gavn for begge parter! I 2007 koordinerer Landscentret, Udvikling CRMforløb på flere landbrugscentre. To af dem er afsluttet, mens en række andre er i de indledende faser. Som værktøj til den vigtige deling af kundeinformationer mellem medarbejderne bruges der i implementeringen en tilpasset version af Kontorløsning Fremtidens landmand vil behandles individuelt eller som del af en mindre gruppe. Det kan rådgivningen gøre ved hjælp af værdibaseret CRM (foto fra seminar om fremtidens landmand på Gråsten Landbrugsskole). Udviklingschef til leje En ekstern inspirator og sparringspartner kan være med til at sætte virksomheden op i gear. Trænger ledelsen til sparring og medarbejderne til inspiration for at komme videre med udvikling af rådgivningen? Så kan leje af en udviklingschef være en løsning. Derfor stiller Landscentret, Udvikling en udviklingschef til rådighed for de landbrugscentre, som måtte ønske at hente ekstra vitaminer til udviklingsarbejdet på denne måde. Der vil typisk være tale om et flerårigt udviklingsprogram, hvor en af afdelingens medarbejdere indgår i centret organisation. Hovedformålet er at geare medarbejderne til at håndtere udvikling projektorienteret noget som erfaringen viser kan lykkes med betydelig succes: Opmærksomheden på mulighederne for forretningsog medarbejderudvikling gennem projekter skærpes markant. Men også ledelsen nyder godt af lejemålet. Den får forslag til prioritering af nye aktiviteter, med- og modspil i spørgsmål om, hvordan ledelse skal udøves og utraditionelle indspark i forhold til forretningsudviklingen. Den store fordel ved den lejede udviklingschef er, at han eller hun kommer med nye øjne, der samtidig har set (meget) andet. Han eller hun kommer ikke kun med fikse og færdige koncepter, men tilpasser sig de behov, som det pågældende center har. 54

4 Udvikling Fra trillebørmand til fleksibel servicemedarbejder VikarService signalerer også moderne virksomhed i den visuelle kommuniation. Vikarverden i nye klæder Markedsføring, rekruttering og nye markeder er blevet hverdag i VikarService. Landscentret, Udvikling koordinerer. Når en landmand skal på ferie, på kursus eller lignende, tænker han sandsynligvis VikarService. Som paraply for 18 selvstændige vikarvirksomheder over hele landet har denne organisation nemlig et unikt kendskab til landbruget og lokale forhold. Som alle andre må dog også VikarService udvikle sig, blandt andet ved at gå ind i flere brancher. Det kræver imidlertid flere hænder til at løse opgaverne. Derfor markedsfører VikarService sig på to fronter, nemlig over for: Kunder/potentielle kunder, der skal opfatte virksomheden som Danmarks mest attraktive af sin art. Jobsøgere, der skal overbevises om vikarjobbet som et tiltrækkende alternativ. Bag denne satsning ligger et strategiforløb, som har involveret de lokale kontorledere, forretningsudvalget og landsudvalget. Forløbet har blandt andet affødt kerneværdien kompetent troværdighed. Til at inspirere og koordinere hele processen hyrede VikarService en udviklingschef hos Landscentret, Udvikling. Blandt resultaterne kan nævnes nyt fælles logo, fælles hjemmeside og enighed om at gå ud med en fælles reklame- og rekrutteringskampagne. 55

5 Udvikling Uddannelser med strategisk perspektiv DLBR Akademiet udbyder uddannelsestilbud, der hænger sammen med centrenes strategi og Strategi DLBR Akademiet har til formål at systematisere efterog videreuddannelsen af medarbejderne på såvel landbrugscentrene som Landscentret. Nøgleordene for indsatsen er strategisk kompetenceudvikling. Det dækker over, at uddannelse skal hænge sammen med og bidrage til strategien, sådan som den er formuleret for hvert enkelt center og overordnet i Strategi For at nå dertil afdækker vi behovene for kompetenceudvikling sammen med de virksomheder, der ønsker medarbejdere uddannet. I den proces vurderer vi i fællesskab, hvordan uddannelsen bedst muligt understøtter strategien. Fokus er derudover på effektsikring: Vi måler på, om uddannelsen faktisk forsyner medarbejderen med brugbare værktøjer. DLBR Akademiet udbyder både kortere kurser og længerevarende, meritgivende uddannelser på minimum bachelorniveau. Gennem samarbejde med andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan vi altid tilbyde diplomuddannelser og muligheder for eksterne netværk. Disse muligheder er ikke mindst interessante for ledere i DLBR. Internettet er centralt for vores formidling. Her ligger en række materialer og værktøjer, som landbrugscentrene kan bruge og bruger. Det gælder navnlig det hastigt voksende netværk af medarbejdere, som arbejder med HR i forhold til landmænd og andre kunder. DLBR Akademiet tilbyder desuden karrierevejledning på alle niveauer i virksomheden. Effektsikring er en vital del af DLBR Akademiets virksomhed: Vi måler på, om uddannelsen faktisk giver medarbejderen brugbare værktøjer. Profilrådgiver virksomhedens skarpeste kompetence Ny uddannelse vil forene høj faglighed med kundevenlig formidling og samtidig profilere virksomheden på et givet område. Fra pjecen Skarp, skarpere, profilrådgiver. Et af de første tilbud fra DLBR Akademiet er uddannelsen til profilrådgiver. Den skal sikre, at faglig viden på et højt niveau omsættes til værdiskabende rådgivning hos kunderne. Samtidig skal profilrådgiverne højprofilere deres virksomhed ved at være de skarpeste kompetencer på deres felt. Faglighed og formidlingsmetode forenes i et træningsforløb. I denne proces veksler teori, tilsat hver enkelt deltagers faglighed, med træning. Denne foregår dels i det trygge rum på uddannelsen, dels i deltagernes praktiske arbejdsliv. Resultaterne fra sidstnævnte evalueres på det følgende modul. I en sådan cyklus når deltagerne i løbet af to år op på stadig højere niveauer og slutter med en optimal kombination af metode og faglighed. Det første hold på uddannelsen til profilrådgiver begynder i 2007 inden for følgende fagområder: kvægproduktion, svineproduktion, planteproduktion, finans- og formuerådgivning plus rådgivning af deltidslandmænd. 56

6 Storstilet markedsføring skal skaffe fremtidens landmænd Udvikling Rekrutteringskampagne skal sikre, at flere søger ind på landbrugsskolerne. For få elever starter i disse år på en uddannelse til landmand. Samtidig vælger bekymrende få af de optagne elever en overbygningsuddannelse. Den situation er uholdbar i et erhverv, der kræver stadig bedre uddannede medarbejdere og ledere til arbejdet på fremtidens bedrifter. Et samarbejde mellem landbrugsskolerne og Dansk Landbrug sikrer nu, at der i december 2007 iværksættes en stor markedsføringskampagne. Den skal blandt andet via tv, internet og mobiltelefon sende et budskab om en moderne uddannelse med fremtidsmuligheder. Opgaven projektledes af Landscentret, Udvikling i samarbejde med landbrugsskolerne og Dansk Landbrug. Markedsføringskampagnen benytter et nyt og utraditionelt billedsprog. Til den internationalt orienterede landmand Med linjen International driftsleder trainee i Østeuropa tilbyder landbrugsskolerne uddannelse til en international virkelighed. Dansk landbrug er under stærk påvirkning af internationale konjunkturer. Og uanset om unge landmænd efter endt uddannelse vælger karriere i Danmark eller i udlandet, er deres kommende arbejdsplads international. Landscentret, Udvikling har derfor sammen med landbrugsskolerne udviklet en landbrugsuddannelse med internationalt tilsnit, kaldet International driftsleder trainee i Østeuropa. Den henvender sig først og fremmest til nyuddannede landmænd, der har etableret sig i udlandet. Linjen tilbydes studerende med ambitioner om et studieforløb, der i teori og praksis klæder dem på til at varetage arbejde på en dansk bedrift i udlandet. Men den er også nyttig for den, der måske senere vil etablere sig i Danmark, fordi den giver viden om et internationalt marked. Det giver handlemuligheder i forbindelse med etablering og bedriftslederarbejde. Landbrugsforlaget udgiver bøger og digitalt materiale, der understøtter undervisningen på hele det agrare område. Udgivelserne produceres i tæt samarbejde med lærere på landbrugsskolerne og rådgivere. Med oversættelsen af Svinehold - en grundbog til engelsk og russisk er det nu blevet enklere for landmænd at uddanne praktikanter og arbejdskraft fra Østeuropa. Materialet er opbygget så sidetallet i den engelske udgave følger den russiske. Svinehold på dansk, engelsk og russisk. 57

7 Udvikling Advice DLBR agter at følge med danske landmænd ud i første omgang til de baltiske lande (arkivfoto). Klar til anden fase: DLBR med til udlandet Hvor DLBR Advice hidtil har rådgivet om etablering i udlandet sammen med rådgivningscentrene, bliver næste skridt faglig rådgivning på stedet er året, hvor DLBR etablerer rådgivningsvirksomhed, som kan yde faglig støtte på stedet til danske landmænd i udlandet. Og første destination for denne rådgivning bliver Letland, hvor Nordsjællands Landboforening i forvejen opererer. Det sker som en naturlig anden fase af vores virksomhed, efter at DLBR Advice siden starten i juni 2006 har rådgivet landmænd, der ønsker at etablere sig i udlandet. Vores indsats har i altovervejende grad bestået i dels at formidle viden om etablering i udlandet, dels at støtte landmænd i forbindelse med opstart af udenlandske bedrifter Disse to områder er også i 2007 vores primære fundament. Og de imødekommer fremdeles et stort behov. Danske landmænds interesse i at investere i udlandet forekommer usvækket. Et spring fremad De udlandsinteresserede landmænd deler sig klart i to segmenter: De der ønsker at etablere et landbrug og flytte sig selv plus familien med De der ser en bedrift i udlandet som investeringsobjekt DLBR Advice støtter begge segmenter med at finde dels ejendomme, der modsvarer udflytternes ønsker, dels gode investeringsobjekter. I forhold til disse aktiviteter er visionerne om at etablere rådgivning for danske landmænd i Østeuropa et spring fremad. Det bliver dog ikke ud på dybt vand: Et forarbejde i form af grundige analyser skal afdække, hvordan rådgivningen kan blive en rentabel forretning. Letland er valgt, fordi forholdsvis mange danske landmænd har slået sig ned her. Men danske landmænd i andre østeuropæiske lande vil også kunne benytte sig af det nye tilbud. Klub for udlandmænd Ud over videnformidling og etableringsrådgivning har DLBR Advice taget initiativ til at starte en klub for danske landmænd i udlandet. Klubben vil som en slags erfa-gruppe diskutere en række fælles udfordringer såsom ledelse, rekruttering af kvalificerede medarbejdere og en uddannelse, der tilgodeser de særlige betingelser for at drive landbrug uden for Danmarks grænser. 58

8 Uvildig finansrådgivning som kundens kompas Udvikling DLBR Finans & Formue hjælper landmænd og andre, som bestyrer større gælds- og formueposter. Uvildig rådgivning om finansiering og formuepleje uden et eneste produkt på hylderne. Sådan lyder tilbuddet fra DLBR Finans & Formue, som er et fælles koncept for centrene i Dansk Landbrugsrådgivning. Teamet, der er sammensat af medarbejdere fra flere rådgivningscentre, har lang i erfaring i finansog formuerådgivning, brug af finansielle instrumenter og handel med værdipapirer erfaringer primært hentet i pengeinstitutter. DLBR Finans & Formue har imidlertid ingen forpligtelse til at sælge bestemte finansielle produkter. I stedet vælger rådgiverne frit på markedet, hvad der passer bedst til den enkelte kundes forretningsstrategi. Hermed imødekommer DLBR Finans & Formue et voksende behov for uvildig rådgivning om finansiering og formuepleje, både i landbruget og andre erhverv. Sammensætning af gældsporteføljen er nemlig i de senere år blevet uhyre kompleks: CIBOR 6-lån, F1-lån, fastforrentede realkreditlån kombineret med finansielle instrumenter som SWAP, futures og optionsstrategier øger kompleksiteten i lånesammensætningen. Oveni kommer den yderligere komplicering, der ligger i muligheden for at inddrage valutaer. enkelte forretningsområder og landmandens risikovillighed. Jordprisernes stigning i de seneste år har givet mange landmænd store egenkapitaler, og de kan få god nytte af uvildig rådgivning. Her hjælper DLBR Finans & Formue med at få lagt en strategi ud fra kundernes behov. Den bruger de som udgangspunkt for deres strategi- og forretningsudvikling. DLBR Finans & Formue har ud over landmænd kunder i flere andre erhverv og bestyrer store ejendomsporteføljer. Strategi skaber overblik Kun en strategi for balancesammensætningen mellem aktiver og passiver kan skabe overblik, og det er en af de ydelser, DLBR Finans & Formue leverer til landmænd og andre kunder med store gælds- og formueposter. For fremtidens landmand er balanceoptimering spørgsmålet om at sammensætte sine aktiver og passiver på en sådan måde, at det risikojusterede afkast bliver størst muligt. Aktiverne kan bestå af, jord, ejendomme, besætning, værdipapirer, vindmøller, ejerandele i udenlandske selskaber (landbrug), udlejningsejendomme i Berlin m.m. Finansstrategien er samtidig med til at sikre den optimale sammensætning af passiverne, ud fra de Aktiver kan bestå af jord, ejendomme, besætning, værdipapirer, udlejningsejendomme eller som her vindmøller. 59

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 - DET ØKONOMISKE OG JURIDISKE ARBEJDE FORFATTERE: REDAKTØR: LAYOUT: FOTOS: TRYK: UDGIVER: Der er anført forfatternavne ved hvert afsnit i pjecen.

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse PROFESSION PÅ SPIL Om medlemsservice og medlemsskabelse - En kvalitativ undersøgelse Dansk Psykolog Forening maj 2015 1 INDHOLD FORORD s. 4 Baggrund Projektets organisering Etiske overvejelser Tak SUMMARY

Læs mere

Spin off - start din egen virksomhed

Spin off - start din egen virksomhed FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - start din egen virksomhed Guide til iværksætteren, der etablerer virksomhed med afsæt i sin gamle arbejdsplads Spin off - iværksætter Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Denne guide

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere