Udviklingsdirektør Hans Peter Bay. Indtægtsfordeling i 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsdirektør Hans Peter Bay. Indtægtsfordeling i 2006"

Transkript

1 Udvikling er både sekretariat og fælles udviklingsafdeling for hele Dansk Landbrugsrådgivning landbrugscentrene såvel som Landscentret. Vi er organiseret i en række afdelinger, der er fleksible i forhold til løsningen af vores mangeartede udviklings- og koordineringsopgaver. Afdelingerne køber ressourcepersoner til udviklingsopgaver for kortere perioder, enten fra landbrugscentrene eller Landscentrets fagkontorer. Udvikling organiserer derudover de nye DLBR forretningsenheder, som løser opgaver på tværs af hele Dansk Landbrugsrådgivning. En hovedopgave for Udvikling er at tilskynde til innovation i alle dele af Dansk Landbrugsrådgivning. Dermed skabes der grobund for udvikling af nye rådgivningsydelser så tæt på kunderne som muligt. I den udstrækning udviklingsprojekter introduceres fra Landscentret, sikrer rådgivere med særlig tilknytning til hver deres landbrugscentre, at projekterne bliver omsat i praksis lokalt. Gennem disse centerrådgivere sørger vi for, at den nye viden kommer ud at arbejde hos landmændene. Tværfaglighed er et nøgleord for Udvikling. Det betyder, at vi stræber mod at gøre rådgivningen helhedsorienteret. På den måde præsenterer vi løsninger, der tager højde for alle forhold af betydning for landmandens bedrift. Udvikling er derudover sekretariat for Partnerrådet. Rådet er valgt af samtlige centerledere og direktører og udstikker retningen for den samlede virksomhed, blandt andet ved at tage stilling til nye indsatsområder. Det gælder eksempelvis de landsdækkende rådgivninger på en række nicheområder, som de enkelte landbrugscentre ikke kan skabe forretning i at dække individuelt. Udviklingsdirektør Hans Peter Bay Indtægtsfordeling i 2006 Promilleafgiftsfonden Dansk Landbrug 1% 27% 68% 4% Brugerbetaling Projektmidler Partnerrådet april 07: Fra venstre er det Jacob Brinkmann, Gunnar Fink, Per Grønbæk, Mads Birk Kristoffersen, Per Bardrum, Dorit Greve, Johannes Elbæk, Frank Bennetzen og Mogens Winther Birch. 52

2 Branding skal ikke mindst medvirke til at gøre Dansk Landbrugsrådgivning til en attraktiv virksomhed for potentielle medarbejdere. En ny måde at samarbejde på Masterplanen lægger sporene til et tættere og mere innovativt samarbejde i Partnerskabet. Masterplanen for samarbejdet i DLBR blev præsenteret i marts 2007, og hen over sommeren er den til godkendelse hos ledelserne i samtlige landbrugscentre. Herefter skal den ifølge planen danne rygrad i de kommende års samarbejde mellem centrene indbyrdes og Landscentret. Udvikling bliver drivende kraft i denne proces. Formålet med masterplanen er at styrke og videreudvikle samarbejdet mellem centrene, både fagligt, metodisk og forretningsmæssigt. Planen sætter fælles rammer for: Kvalitet i rådgivning og serviceydelser Corporate branding med særligt henblik på at styrke rekrutteringen Tilvalg rummende aktiviteter, som kan være med til at indfri mål i Strategi 2009 En attraktiv virksomhed Kvalitet i rådgivning og serviceydelser sikres ved, at der stilles kvalitetskrav til en række af vores produkter. Udgangspunktet er her, at antallet af fejl skal minimeres, ligesom det skal defineres klart, hvad kvalitet i rådgivning er. Sideløbende bliver der udarbejdet et sæt etiske retningslinjer. Corporate branding skal ud over generelt at skabe et positivt image for DLBR specifikt gøre os til en attraktiv virksomhed for potentielle medarbejdere, som i disse år er en sparsom ressource. Det vil vi blandt andet sikre gennem et udstrakt samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der producerer kandidater af relevans for vores virksomhed. Tilvalg består af aktiviteter og samarbejdsmuligheder inden for: Rådgivningsområder og -metoder, for eksempel et koncept for rådgivning af multilandbrug Udviklingsprojekter, for eksempel AgroMarkets, der udbyder råvare- og finansanalyser. Daglig drift, stordriftsfordele gennem eksempelvis indkøbsaftaler og fælles internetplatform Kanaler for innovation Tilvalgene er kanaler for den innovation og udvikling, som DLBR gennemfører, dels for at imødekomme kundernes krav, dels for at være trendsættende i markedet for landbrugsrådgivning. Tilvalgene er frivillige for parterne i samarbejdet. Ønsker de omvendt at intensivere deres samarbejde, står der på flere områder såkaldte tilvalgspakker til rådighed. For såvel tilvalg som pakker gælder, at de koordineres af Landscentret, Udvikling. Indhold og ydelser kan derimod leveres af alle centre i partnerskabet. 53

3 Udvikling Med kundernes værdier som sigtekorn Værdibaseret CRM vinder terræn i rådgivningen af stadig mere differentierede kundegrupper. I Strategi 2009 indtager CRM customer relationship management en central rolle. Målet er, at rådgivningen skal styre efter et nøje kendskab til kunderne, enkeltvis eller i grupper (segmenter). Denne proces bidrager Landscentret, Udvikling til. Vi har i samarbejde med eksterne konsulenter udviklet en model til at gennemføre såkaldt værdibaseret segmentering. I denne variant af CRM spiller kundernes værdisæt en central rolle. Den enkelte kunde indplaceres efter holdninger, ønsker og andre bløde faktorer, snarere end de nøgne tal om hans bedrift. Kun værdibaseret segmentering giver et helt billede af kunden og dermed viden om hans behov for rådgivning. Der er tale om en ny holdning til kunderne. Hvor rådgiveren måske tidligere sad parat, men afventende ved telefonen, er det nu ham eller hende, der har bolden. Kunderne skal rubriceres (segmenteres) og kontaktes med et katalog over, hvor de kan få nytteværdi af yderligere rådgivning. For CRM fører kun mere rådgivning med sig, hvis det er til gavn for begge parter! I 2007 koordinerer Landscentret, Udvikling CRMforløb på flere landbrugscentre. To af dem er afsluttet, mens en række andre er i de indledende faser. Som værktøj til den vigtige deling af kundeinformationer mellem medarbejderne bruges der i implementeringen en tilpasset version af Kontorløsning Fremtidens landmand vil behandles individuelt eller som del af en mindre gruppe. Det kan rådgivningen gøre ved hjælp af værdibaseret CRM (foto fra seminar om fremtidens landmand på Gråsten Landbrugsskole). Udviklingschef til leje En ekstern inspirator og sparringspartner kan være med til at sætte virksomheden op i gear. Trænger ledelsen til sparring og medarbejderne til inspiration for at komme videre med udvikling af rådgivningen? Så kan leje af en udviklingschef være en løsning. Derfor stiller Landscentret, Udvikling en udviklingschef til rådighed for de landbrugscentre, som måtte ønske at hente ekstra vitaminer til udviklingsarbejdet på denne måde. Der vil typisk være tale om et flerårigt udviklingsprogram, hvor en af afdelingens medarbejdere indgår i centret organisation. Hovedformålet er at geare medarbejderne til at håndtere udvikling projektorienteret noget som erfaringen viser kan lykkes med betydelig succes: Opmærksomheden på mulighederne for forretningsog medarbejderudvikling gennem projekter skærpes markant. Men også ledelsen nyder godt af lejemålet. Den får forslag til prioritering af nye aktiviteter, med- og modspil i spørgsmål om, hvordan ledelse skal udøves og utraditionelle indspark i forhold til forretningsudviklingen. Den store fordel ved den lejede udviklingschef er, at han eller hun kommer med nye øjne, der samtidig har set (meget) andet. Han eller hun kommer ikke kun med fikse og færdige koncepter, men tilpasser sig de behov, som det pågældende center har. 54

4 Udvikling Fra trillebørmand til fleksibel servicemedarbejder VikarService signalerer også moderne virksomhed i den visuelle kommuniation. Vikarverden i nye klæder Markedsføring, rekruttering og nye markeder er blevet hverdag i VikarService. Landscentret, Udvikling koordinerer. Når en landmand skal på ferie, på kursus eller lignende, tænker han sandsynligvis VikarService. Som paraply for 18 selvstændige vikarvirksomheder over hele landet har denne organisation nemlig et unikt kendskab til landbruget og lokale forhold. Som alle andre må dog også VikarService udvikle sig, blandt andet ved at gå ind i flere brancher. Det kræver imidlertid flere hænder til at løse opgaverne. Derfor markedsfører VikarService sig på to fronter, nemlig over for: Kunder/potentielle kunder, der skal opfatte virksomheden som Danmarks mest attraktive af sin art. Jobsøgere, der skal overbevises om vikarjobbet som et tiltrækkende alternativ. Bag denne satsning ligger et strategiforløb, som har involveret de lokale kontorledere, forretningsudvalget og landsudvalget. Forløbet har blandt andet affødt kerneværdien kompetent troværdighed. Til at inspirere og koordinere hele processen hyrede VikarService en udviklingschef hos Landscentret, Udvikling. Blandt resultaterne kan nævnes nyt fælles logo, fælles hjemmeside og enighed om at gå ud med en fælles reklame- og rekrutteringskampagne. 55

5 Udvikling Uddannelser med strategisk perspektiv DLBR Akademiet udbyder uddannelsestilbud, der hænger sammen med centrenes strategi og Strategi DLBR Akademiet har til formål at systematisere efterog videreuddannelsen af medarbejderne på såvel landbrugscentrene som Landscentret. Nøgleordene for indsatsen er strategisk kompetenceudvikling. Det dækker over, at uddannelse skal hænge sammen med og bidrage til strategien, sådan som den er formuleret for hvert enkelt center og overordnet i Strategi For at nå dertil afdækker vi behovene for kompetenceudvikling sammen med de virksomheder, der ønsker medarbejdere uddannet. I den proces vurderer vi i fællesskab, hvordan uddannelsen bedst muligt understøtter strategien. Fokus er derudover på effektsikring: Vi måler på, om uddannelsen faktisk forsyner medarbejderen med brugbare værktøjer. DLBR Akademiet udbyder både kortere kurser og længerevarende, meritgivende uddannelser på minimum bachelorniveau. Gennem samarbejde med andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan vi altid tilbyde diplomuddannelser og muligheder for eksterne netværk. Disse muligheder er ikke mindst interessante for ledere i DLBR. Internettet er centralt for vores formidling. Her ligger en række materialer og værktøjer, som landbrugscentrene kan bruge og bruger. Det gælder navnlig det hastigt voksende netværk af medarbejdere, som arbejder med HR i forhold til landmænd og andre kunder. DLBR Akademiet tilbyder desuden karrierevejledning på alle niveauer i virksomheden. Effektsikring er en vital del af DLBR Akademiets virksomhed: Vi måler på, om uddannelsen faktisk giver medarbejderen brugbare værktøjer. Profilrådgiver virksomhedens skarpeste kompetence Ny uddannelse vil forene høj faglighed med kundevenlig formidling og samtidig profilere virksomheden på et givet område. Fra pjecen Skarp, skarpere, profilrådgiver. Et af de første tilbud fra DLBR Akademiet er uddannelsen til profilrådgiver. Den skal sikre, at faglig viden på et højt niveau omsættes til værdiskabende rådgivning hos kunderne. Samtidig skal profilrådgiverne højprofilere deres virksomhed ved at være de skarpeste kompetencer på deres felt. Faglighed og formidlingsmetode forenes i et træningsforløb. I denne proces veksler teori, tilsat hver enkelt deltagers faglighed, med træning. Denne foregår dels i det trygge rum på uddannelsen, dels i deltagernes praktiske arbejdsliv. Resultaterne fra sidstnævnte evalueres på det følgende modul. I en sådan cyklus når deltagerne i løbet af to år op på stadig højere niveauer og slutter med en optimal kombination af metode og faglighed. Det første hold på uddannelsen til profilrådgiver begynder i 2007 inden for følgende fagområder: kvægproduktion, svineproduktion, planteproduktion, finans- og formuerådgivning plus rådgivning af deltidslandmænd. 56

6 Storstilet markedsføring skal skaffe fremtidens landmænd Udvikling Rekrutteringskampagne skal sikre, at flere søger ind på landbrugsskolerne. For få elever starter i disse år på en uddannelse til landmand. Samtidig vælger bekymrende få af de optagne elever en overbygningsuddannelse. Den situation er uholdbar i et erhverv, der kræver stadig bedre uddannede medarbejdere og ledere til arbejdet på fremtidens bedrifter. Et samarbejde mellem landbrugsskolerne og Dansk Landbrug sikrer nu, at der i december 2007 iværksættes en stor markedsføringskampagne. Den skal blandt andet via tv, internet og mobiltelefon sende et budskab om en moderne uddannelse med fremtidsmuligheder. Opgaven projektledes af Landscentret, Udvikling i samarbejde med landbrugsskolerne og Dansk Landbrug. Markedsføringskampagnen benytter et nyt og utraditionelt billedsprog. Til den internationalt orienterede landmand Med linjen International driftsleder trainee i Østeuropa tilbyder landbrugsskolerne uddannelse til en international virkelighed. Dansk landbrug er under stærk påvirkning af internationale konjunkturer. Og uanset om unge landmænd efter endt uddannelse vælger karriere i Danmark eller i udlandet, er deres kommende arbejdsplads international. Landscentret, Udvikling har derfor sammen med landbrugsskolerne udviklet en landbrugsuddannelse med internationalt tilsnit, kaldet International driftsleder trainee i Østeuropa. Den henvender sig først og fremmest til nyuddannede landmænd, der har etableret sig i udlandet. Linjen tilbydes studerende med ambitioner om et studieforløb, der i teori og praksis klæder dem på til at varetage arbejde på en dansk bedrift i udlandet. Men den er også nyttig for den, der måske senere vil etablere sig i Danmark, fordi den giver viden om et internationalt marked. Det giver handlemuligheder i forbindelse med etablering og bedriftslederarbejde. Landbrugsforlaget udgiver bøger og digitalt materiale, der understøtter undervisningen på hele det agrare område. Udgivelserne produceres i tæt samarbejde med lærere på landbrugsskolerne og rådgivere. Med oversættelsen af Svinehold - en grundbog til engelsk og russisk er det nu blevet enklere for landmænd at uddanne praktikanter og arbejdskraft fra Østeuropa. Materialet er opbygget så sidetallet i den engelske udgave følger den russiske. Svinehold på dansk, engelsk og russisk. 57

7 Udvikling Advice DLBR agter at følge med danske landmænd ud i første omgang til de baltiske lande (arkivfoto). Klar til anden fase: DLBR med til udlandet Hvor DLBR Advice hidtil har rådgivet om etablering i udlandet sammen med rådgivningscentrene, bliver næste skridt faglig rådgivning på stedet er året, hvor DLBR etablerer rådgivningsvirksomhed, som kan yde faglig støtte på stedet til danske landmænd i udlandet. Og første destination for denne rådgivning bliver Letland, hvor Nordsjællands Landboforening i forvejen opererer. Det sker som en naturlig anden fase af vores virksomhed, efter at DLBR Advice siden starten i juni 2006 har rådgivet landmænd, der ønsker at etablere sig i udlandet. Vores indsats har i altovervejende grad bestået i dels at formidle viden om etablering i udlandet, dels at støtte landmænd i forbindelse med opstart af udenlandske bedrifter Disse to områder er også i 2007 vores primære fundament. Og de imødekommer fremdeles et stort behov. Danske landmænds interesse i at investere i udlandet forekommer usvækket. Et spring fremad De udlandsinteresserede landmænd deler sig klart i to segmenter: De der ønsker at etablere et landbrug og flytte sig selv plus familien med De der ser en bedrift i udlandet som investeringsobjekt DLBR Advice støtter begge segmenter med at finde dels ejendomme, der modsvarer udflytternes ønsker, dels gode investeringsobjekter. I forhold til disse aktiviteter er visionerne om at etablere rådgivning for danske landmænd i Østeuropa et spring fremad. Det bliver dog ikke ud på dybt vand: Et forarbejde i form af grundige analyser skal afdække, hvordan rådgivningen kan blive en rentabel forretning. Letland er valgt, fordi forholdsvis mange danske landmænd har slået sig ned her. Men danske landmænd i andre østeuropæiske lande vil også kunne benytte sig af det nye tilbud. Klub for udlandmænd Ud over videnformidling og etableringsrådgivning har DLBR Advice taget initiativ til at starte en klub for danske landmænd i udlandet. Klubben vil som en slags erfa-gruppe diskutere en række fælles udfordringer såsom ledelse, rekruttering af kvalificerede medarbejdere og en uddannelse, der tilgodeser de særlige betingelser for at drive landbrug uden for Danmarks grænser. 58

8 Uvildig finansrådgivning som kundens kompas Udvikling DLBR Finans & Formue hjælper landmænd og andre, som bestyrer større gælds- og formueposter. Uvildig rådgivning om finansiering og formuepleje uden et eneste produkt på hylderne. Sådan lyder tilbuddet fra DLBR Finans & Formue, som er et fælles koncept for centrene i Dansk Landbrugsrådgivning. Teamet, der er sammensat af medarbejdere fra flere rådgivningscentre, har lang i erfaring i finansog formuerådgivning, brug af finansielle instrumenter og handel med værdipapirer erfaringer primært hentet i pengeinstitutter. DLBR Finans & Formue har imidlertid ingen forpligtelse til at sælge bestemte finansielle produkter. I stedet vælger rådgiverne frit på markedet, hvad der passer bedst til den enkelte kundes forretningsstrategi. Hermed imødekommer DLBR Finans & Formue et voksende behov for uvildig rådgivning om finansiering og formuepleje, både i landbruget og andre erhverv. Sammensætning af gældsporteføljen er nemlig i de senere år blevet uhyre kompleks: CIBOR 6-lån, F1-lån, fastforrentede realkreditlån kombineret med finansielle instrumenter som SWAP, futures og optionsstrategier øger kompleksiteten i lånesammensætningen. Oveni kommer den yderligere komplicering, der ligger i muligheden for at inddrage valutaer. enkelte forretningsområder og landmandens risikovillighed. Jordprisernes stigning i de seneste år har givet mange landmænd store egenkapitaler, og de kan få god nytte af uvildig rådgivning. Her hjælper DLBR Finans & Formue med at få lagt en strategi ud fra kundernes behov. Den bruger de som udgangspunkt for deres strategi- og forretningsudvikling. DLBR Finans & Formue har ud over landmænd kunder i flere andre erhverv og bestyrer store ejendomsporteføljer. Strategi skaber overblik Kun en strategi for balancesammensætningen mellem aktiver og passiver kan skabe overblik, og det er en af de ydelser, DLBR Finans & Formue leverer til landmænd og andre kunder med store gælds- og formueposter. For fremtidens landmand er balanceoptimering spørgsmålet om at sammensætte sine aktiver og passiver på en sådan måde, at det risikojusterede afkast bliver størst muligt. Aktiverne kan bestå af, jord, ejendomme, besætning, værdipapirer, vindmøller, ejerandele i udenlandske selskaber (landbrug), udlejningsejendomme i Berlin m.m. Finansstrategien er samtidig med til at sikre den optimale sammensætning af passiverne, ud fra de Aktiver kan bestå af jord, ejendomme, besætning, værdipapirer, udlejningsejendomme eller som her vindmøller. 59

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ledelsen tager initiativ til introduktionen... 4 Plan for de første to-tre uger... 5 Uddannelsesplan...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Nye advisory boards skal styrke dansk

Nye advisory boards skal styrke dansk Side 1 af 5 Nye advisory boards skal styrke dansk landbrug To nyoprettede advisory boards skal være med til at finde frem til hvilke initiativer, der skal til for at styrke landmandens kompetencer. Hvilke

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand Kære Landmand Århus den 07-02-2006 Mit navn er Martin Hastrup Dyrlund. Jeg er uddannet landmand (agrarøkonom) fra Dalum landbrugsskole i år 2000, hvorefter jeg har påbegyndt en cand.merc. uddannelse på

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder NYETABLERET - med succes! FORÅRSKONFERENCE 2014 v. virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Hvem er Heden & Fjorden? Rådgivningscenter

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Michael Maahr, Danske Bank Thomas Frederiksen, Danske Bank Torben Ulf Larsen, Hvor vil vi stille skarpt? Metode til risikostyring Danske Banks kreditvurdering

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

FYRAFTENSMØDE FOR UNGE I LANDBRUGET GEFION. Agrarøkonom, Landbrugsskolen Sjælland 2012

FYRAFTENSMØDE FOR UNGE I LANDBRUGET GEFION. Agrarøkonom, Landbrugsskolen Sjælland 2012 19. maj 2015 Jørgen Kroer, MLP, SEGES Martin Møller, driftsleder, Frenderupgård FYRAFTENSMØDE FOR UNGE I LANDBRUGET GEFION Hvem er jeg? Agrarøkonom, Landbrugsskolen Sjælland 2012 Driftsleder i svineproduktion,

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Projekt Virksomhedsrådgivning

Projekt Virksomhedsrådgivning Projekt Virksomhedsrådgivning Jakob Lave Udviklingschef 2... 19. juni 2012 1 VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OVERORDNEDE MÅL Landmanden er på vej gennem en udvikling fra: bonde landmand driftsleder virksomhedsleder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

DLBR Strategi

DLBR Strategi DLBR Strategi 2013 1 2 Strategi 2013 for Dansk Landbrugsrådgivning, DLBR Strategien er udarbejdet på grundlag af interviews med lead users, markeds- og konkurrentanalyser samt spørgeundersøgelse og strategiseminar

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Diplomuddannelse i produktionsøkonomisk rådgivning i markbruget Modul 2. Handelsrådgivning

Diplomuddannelse i produktionsøkonomisk rådgivning i markbruget Modul 2. Handelsrådgivning KURSUSPROGRAM Sparringspartner på bedriften Diplomuddannelse i produktionsøkonomisk rådgivning i markbruget Modul 2. Handelsrådgivning Tid og sted 2. modul: d. 23. 24. februar 2004, Konferencecenter Koldkærgård

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Århus, den 19. maj 2015

Århus, den 19. maj 2015 Århus, den 19. maj 2015 Styrk dine kompetencer - også som forretningsmand Stadig flere landmænd må erkende, at man også skal være forretningsmand, hvis man vil have en sund landbrugsvirksomhed. 34-årige

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004 Totalkredit Anders Heick-Poulsen Blended learning som hjørnesten i intern markedsføring ring 1 Totalkredit A/S Totalkredit blev dannet i 1990 på p basis af Provinsbankernes Reallånefond Forretningsmæssigt

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi for Livet - Inspirationsaften

Strategi for Livet - Inspirationsaften Strategi for Livet - Inspirationsaften Agri Nord 16. december 2014 Specialkonsulent Ivan Damgaard Spidskompetencer Specialkonsulent Ivan Damgaard Telefon 0045-8740 5036 Mobil 0045-2916 3134 Mail: ivd@vfl.dk

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Ejerskifter. Udvikling af forretningsområde på det enkelte center. Markedschef Ivan Damgaard Landscentret, Udvikling

Ejerskifter. Udvikling af forretningsområde på det enkelte center. Markedschef Ivan Damgaard Landscentret, Udvikling Ejerskifter Udvikling af forretningsområde på det enkelte center Markedschef Ivan Damgaard, Udvikling Ejerskifte udvikling til et DLBR forretningsområde Baggrund for forretningsudvikling: Overordnet politisk

Læs mere

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 10 1 Strategiens 5 indsatsområder I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og kommunen vil på en

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014 Landbruget om 10 år Ved Nørresundby Bank Kristian Skov d. 17. juni 2014 Hvordan ser landbruget ud i 2050? Ifølge bogen 2050 Der bli r et yndigt land Hvordan ser landmanden ud i 2050? - Kompetencer, ejerformer

Læs mere