Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper"

Transkript

1 Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Kopi af test fra hjemmeside pr DGN Indholdsfortegnelse Indhold OIO Serviceprincipper... 1 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 KONTEKST FOR ANVENDELSE SERVICES UNDERSTØTTER FORRETNINGEN SERVICES KAN GENBRUGES SERVICES KAN KOMBINERES SERVICES KOBLER LØST SERVICES INDKAPSLER DATA/FUNKTIONALITET SERVICES KAN ANVENDES UAFHÆNGIGT AF PLATFORM SERVICES KAN ANVENDES UAFHÆNGIGT AF LOKATION SERVICES ER VELBESKREVNE SERVICES PUBLICERES SERVICES VERSIONERES SERVICES ER BASERET PÅ STANDARDER SERVICES RETURNERER SIGENDE FEJLMEDDELELSER... 12

3 Indledning Dette dokument indeholder principper for hvordan it-løsninger kan organiseres, udvikles, anskaffes og anvendes som forretningsunderstøttende, genbrugelige og fleksible services. Principperne anvendes i relation til design af forretningsservices og it-services. Der er 12 principper: 1. Services understøtter forretningen 2. Services kan genbruges 3. Services kan kombineres 4. Services kobler løst 5. Services indkapsler data/funktionalitet 6. Services kan anvendes uafhængigt af platform 7. Services kan anvendes uafhængigt af lokation 8. Services er velbeskrevne 9. Services publiceres 10. Services versioneres 11. Services er baseret på standarder 12. Services returnerer sigende fejlmeddelelser. De 12 principper er beskrevet nærmere med angivelse af rationale og implikationer nedenfor. Principperne kan også læses på OIO Arkitekturguiden, hvor der er supplerende information, der er relevant i forhold til principperne. Link: Baggrund Serviceprincipperne er udviklet i fællesoffentligt regi. Nærværende udgave af principperne er en revideret udgave af de principper, der blev formuleret i publikationen Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor (ITST, 2006). Principperne er i december 2013 blevet revideret af Digitaliseringsstyrelsen bl.a. med henblik på at sikre deres anvendelighed i gennemførelsen af Grunddataprogrammet. Denne revision omfatter Titler og formuleringer for hvert princip er revideret, så de er nemme at forstå og implikationer for hvert enkelt princip er tydeliggjort, så det er nemmere at vurdere princippet i en konkret projektkontekst Der er tilføjet et princip om fejlmeddelelser Rækkefølgen af principperne er ændret, så de fremstår i en klarere indbyrdes sammenhæng. Serviceprincipperne publiceres på OIO arkitekturguiden på digitaliser.dk.

4 Digitaliseringsstyrelsen vil bestræbe sig på at holde principperne aktuelle og relevante. Har du kommentarer, fx erfaringer med eller forslag til ændringer til principperne, er du meget velkommen til at skrive til redaktionen eller i arkitekturguidens gruppe OIO EA forum på digitaliser.dk. Kontekst for anvendelse Serviceprincipperne er udviklet til at understøtte sammenhængende it-arkitektur, hvor it-løsninger kan organiseres, udvikles, anskaffes og anvendes som forretningsunderstøttende, genbrugelige og fleksible services. Serviceprincipperne bygger grundlæggende på det simple forhold, at der findes en serviceleverandør, som udstiller en formåen eller evne til at udføre en veldefineret og afgrænset aktivitet, en service, og at der på den anden side findes en serviceanvender, som efterspørger denne service. Servicen er beskrevet af en servicekontrakt, som kan konkretiseres teknisk i en servicespecifikation eller forretningsmæssigt i en Service Level Agreement (SLA). En del af de beskrevne principper overlapper hinanden, ligesom der er sammenhæng mellem mange af principperne. Principperne kan ikke umiddelbart anvendes enkeltvis som milepæle eller ved vurdering af it-arkitekturens modenhed.

5 Disse principper fokuserer på indholdet og opbygningen af services, men kommunikationen mellem services - altså hvordan systemerne taler sammen, er beskrevet i servicemønstre. 1. Services understøtter forretningen Services understøtter forretningens processer Efterlevelse af dette princip vil bidrage til, at services bliver redskaber, der sikrer, at forretningen og it går i takt og arbejder efter de samme mål de forretningsmæssige mål. En bedre forståelse af forretningens processer og den direkte afspejling af disse i services kan være medvirkende til, at it-understøttelsen hurtigere kan tilpasses, når der sker ændringer i forretningen. Forståelse og modellering af forretningsprocesser og forretningsbegreber bliver centrale aktiviteter i forbindelse med identificering, afgrænsning, fremstilling og ikke mindst brug af services. Det skal bemærkes, at services også kan være af teknisk karakter. Tekniske services vil typisk understøtte den tekniske infrastruktur, eksempelvis print, arkivering, sikkerhed, netværk, osv. 2. Services kan genbruges Services designes med genbrug for øje også selv om en service ikke umiddelbart skal genbruges. Services kan ses som byggeklodser, der kan bruges i mange forskellige sammenhænge og sammensættes efter behov. Ved efterlevelse af dette princip kan man med en relativt lille indsats forberede eventuel senere genbrug. Andre serviceprincipper - eksempelvis løst koblede services og services registreres og er synlige - er i sig selv elementer, der fremmer muligheden for genbrug. Genbrugelige services giver et potentiale for at øge den overordnede og tværgående produktivitet, f.eks. ved at der kan spares på indtastning og kvalitetssikring af data. Services med et højt genbrugspotentiale er som udgangspunkt mere værdifulde end services, hvor der forventes at være en lav grad af genbrug.

6 Dette betyder ikke, at services skal forberedes til alle tænkelige fremtidige anvendelsesmuligheder hvilket jo selvsagt er umuligt. Det betyder derimod, at services bør udarbejdes med anvendelse af generelt accepterede arkitekturprincipper omkring generalisering og genbrug. En mulig tilgang er en service-first -strategi, hvor man definerer hvilke services (byggeklodser), man har brug for, før man definerer det samlede system. Der er selvfølgelig et økonomisk aspekt, hvis det koster ekstra at gøre servicen genbrugelig, ligesom der kan være høste/så problematikker, som man skal være opmærksom på i governancesammenhæng. Eksempelvis kan der i forhold til kapacitet og oppetid være en udfordring, hvis en myndighed skal øge kapaciteten, mens en anden myndighed får gevinsten af servicen. 3. Services kan kombineres Services kan sammensættes af andre services. Sammensætning af services giver stor fleksibilitet og mulighed for nye måder at it-understøtte forretningen på. Sammensætning af services baserer sig på genbrug af allerede eksisterende services og kan således bidrage til højere produktivitet. Kontekst Dette princip muliggør en opdeling af services, hvor generelle standardiserede services gradvist sammensættes til mere komplekse services. Såkaldte mash-ups er baseret på, at data fra forskellige, uafhængige kilder kan sammensættes til nye og uafhængige services med egen forretningslogik og funktionalitet. Et eksempel er, at stedbestemte data udstilles med en stedangivelse (fx koordinater eller adresse), så de nemt kan kombineres og indgå i nye forretningssammenhænge. 4. Services kobler løst Services kobler systemer løst og med minimal afhængighed.

7 En service skal kunne findes og anvendes under etablering af et minimum af afhængigheder mellem anvender og leverandør af en service. En af de væsentligste fordele ved løst koblede services er, at det giver mulighed for at ændre i serviceimplementeringen, uden at det påvirker serviceanvenderne dog under forudsætning af at servicekontrakten overholdes. Løst koblede services giver også mulighed for at udskifte en service med en anden - igen under forudsætning af at servicekontrakten overholdes. Dette giver mulighed for at ibrugtage en service, der tilbyder andre og måske bedre kvaliteter, uden at det påvirker anvendelsen af servicen. Servicekontrakten er den eneste fælles reference mellem anvender af en service og leverandøren af denne. I praksis vil der dog i de fleste tilfælde være behov for en vis koordinering mellem en leverandør og anvendere af en service, specielt når der rent forretningsmæssigt er tale om et formelt eller tæt samarbejde. Servicekontrakten skal overholdes ligesom der til nye versioner af servicen skal udarbejdes nye versioner af servicekontrakten. Da anvenderen af en service ikke har kendskab til, hvordan servicen er implementeret, vil efterlevelse af dette princip være et væsentligt middel til at sikre en høj grad af løs kobling mellem serviceimplementeringen og serviceanvendelsen. 5. Services indkapsler data/funktionalitet Services indkapsler data og funktionalitet fra det bagvedliggende system. Adskillelse af en service fra det bagvedliggende system gør det muligt at ændre i implementeringen, uden at det påvirker anvendere af servicen - blot servicekontrakten overholdes. Adskillelse af service og systemimplementering giver serviceleverandøren væsentlig større frihed til at vedligeholde systemet uden at skulle inddrage og påvirke mulige anvendere af servicen. Det kan samtidig være medvirkende til at give højere kvalitet, idet risikoen for utilsigtede sideeffekter bliver minimeret, da alle anvendere af en service bruger den samme offentliggjorte indgang til serviceimplementeringen.

8 Services er en abstraktion over forretningsfunktionalitet og information, der stilles til rådighed for serviceanvendere via en offentliggjort servicespecifikation. Servicens funktionalitet er kun kendt og tilgængelig via det interface, den tilbyder. Servicen udgør dermed et abstraktionslag, der skjuler alle de komplicerede underliggende implementeringsdetaljer. Specifikationen er servicens eksterne repræsentation, der realiseres i serviceimplementeringen. Da det bagvedliggende system kan være realiseret med væsentlig flere detaljer og anden struktur end specifikationen, vil det ofte være nødvendigt med en transformation som led i implementeringen af servicen, der oversætter fra det bagvedliggende system til noget, der er konsistent med specifikationen. 6. Services kan anvendes uafhængigt af platform Anvendelse af en service bør kunne foregå uafhængigt af den platform, servicen er implementeret på. Platformsuafhængig anvendelse af services giver mulighed for at integrere forskellige systemer implementeret på forskellige platforme. Det er samtidig medvirkende til at minimere omkostninger hos serviceanvender til implementering af services og vedligehold i forbindelse med versionering af services. En platform er i denne sammenhæng en kombination af programmeringssprog, operativsystem, kommunikationsprotokoller m.m. For at opnå en platformsuafhængig anvendelse af en service, er det nødvendigt at beskrive servicen i et platformsuafhængigt format, eksempelvis WSDL eller WADL, ligesom det er nødvendigt at anvende platformsuafhængige kommunikationsprotokoller, eksempelvis SOAP eller den REST-baserede AJAX tilgang. Det er i denne sammenhæng væsentligt at understrege, at platformsuafhængig anvendelse af services ikke er ensbetydende med platformsuafhængige services. For at opnå platformsuafhængige services, stilles der yderligere krav til, at selve serviceimplementeringen er platformsuafhængig, så den frit kan flyttes fra platform til platform.

9 7. Services kan anvendes uafhængigt af lokation Anvendelse af en service kan foregå uafhængigt af den fysiske lokation, servicen er implementeret på. Anvendelse af lokationsuafhængige services giver en række driftmæssige fordele i form af fleksibilitet og mulighed for at optimere driftsafviklingen. Det giver, sammen med efterlevelsen af en række øvrige serviceprincipper, også mulighed for at vælge den konkrete forekomst af en service på afviklingstidspunktet. Anvenderen behøver ikke at kende den lokation, hvorfra den enkelte service afvikles. Lokationsuafhængig anvendelse af services kræver, at en service kaldes indirekte via sit navn eller anden form for logisk identitet, og at den fysiske lokation først bestemmes på afviklingstidspunktet. Det kræver også, at implementeringen af servicen ikke på anden vis er bundet til en bestemt fysisk lokation. Princippet understøtter bl.a. en cloudbaseret implementering. 8. Services er velbeskrevne Services beskrives af en servicekontrakt, og serviceanvendelse sker på grundlag af denne. Dette princip medvirker til at forbedre kvaliteten i it-løsningerne, da risikoen for fejl og misforståelser bliver reduceret, når alle aktører er bekendt med deres præcise rettigheder og forpligtelser, når en service leveres eller anvendes. Kontrakten kan have form af en servicespecifikation, som er en teknisk snitfladebeskrivelse, der indeholder en beskrivelse af dels den information, servicen har ansvaret for og manipulerer med, dels den adfærd servicen har. Specifikationen kan være beskrevet i et standardformat som fx. WSDL eller WADL.

10 Kontrakten kan også beskrive de servicekvaliteter, som serviceleverandøren skal leve op til, og dermed også hvilke kvaliteter en serviceanvender kan forvente. Her bliver specifikationen i højere grad lig en kontrakt - eller en Service Level Agreement (SLA). Endelig indeholder servicekontrakten også en specificering af, hvordan servicen fysisk skal findes og anvendes, samt eventuelle andre infrastrukturmæssige krav. I praksis stiller dette relativt store krav til beskrivelse, vedligeholdelse og versionering af servicekontrakten. 9. Services publiceres Services skal registreres og publiceres i et servicekatalog. Det gør det nemmere for anvendere at finde og anvende de rette services, når disse er registreret og publiceret på en ensartet måde i et servicekatalog. Serviceleverandøren skal registrere og publicere servicespecifikationer i et servicekatalog. I servicekataloget skal serviceanvendere kunne finde de enkelte services, de skal bruge, og hente den information, der er nødvendig for at kunne anvende disse. For at synliggøre services på en standardiseret måde, er det nødvendigt at stille krav til den information, der skal publiceres og til de mekanismer, der anvendes til publicering.

11 10. Services versioneres Services, der ændres, skal versioneres, så det belaster serviceanvendere minimalt. Da en serviceleverandør ikke nødvendigvis har kendskab til alle serviceanvendere, er det i forbindelse med igangsætning af ændringer nødvendigt at versionere services. Services skal kunne udvikle sig over tid uden at tvinge serviceanvenderen ind i omfattende og kostbare opgraderinger. Flere versioner af den samme service kan eksistere på samme tid. Services, der ændres, skal versioneres på en kontrolleret og gennemsigtig måde. Det betyder fx en klar versionsidentifikation (f.eks. et versionsnummer) og en beskrivelse af hver versions egenskaber og ændringer i forhold til tidligere versioner. Nye services / servicebeskrivelser publiceres i servicekataloget. Serviceanvendere bør kunne abonnere på information om nye versioner eller udfasning af gamle.

12 Nye versioner af en service kan gradvist ibrugtages af forskellige serviceanvendere, efterhånden som der bliver brug for den ændrede funktionalitet. Der kan naturligvis være lovmæssige krav, der medfører at alle serviceanvendere skal skifte serviceversion samtidig, og før eller siden skal alle anvendere givetvis under alle omstændigheder skifte til nyeste version, men versioneringen er medvirkende til, at dette kan ske fleksibelt i forhold til den enkelte anvender. Versionering af services giver væsentlig bedre muligheder for fleksibel og effektiv videreudvikling, men stiller samtidig krav til infrastrukturen, der skal afvikle den serviceorienterede løsning, ligesom der stilles krav til implementeringen af de enkelte services. 11. Services er baseret på standarder Services baseres på anvendelse af fælles begrebsdannelse og standarder. Anvendelse af standarder, både tekniske og forretningsmæssige, er afgørende for interoperabilitet og integration. En standard er en specifikation, som der er enighed om at anvende. Standarder omfatter både tekniske specifikationer, der gør det muligt at fremstille, publicere, finde og anvende services på tværs af programmeringssprog og driftsplatforme, og forretningsmæssige specifikationer som eksempelvis taksonomier, standardiserede domænemodeller og referencemodeller, der beskriver begreber, aktører, opgaver, processer. Fælles standarder kræver governance på rette niveau. Standarder kan være gældende lokalt for den enkelte offentlige myndighed, for en sektor eller på nationalt eller internationalt plan og det er vigtigt, at anvendelse og udarbejdelse af standarder foregår på det relevante niveau. Hvor der skal sikres interoperabilitet på tværs af områder med hver sine standarder, kan det være nødvendigt at lave mapninger og transformationer mellem begrebsmodeller, datamodeller eller tekniske protokoller. 12. Services returnerer sigende fejlmeddelelser Services skal returnere sigende fejlmeddelelser, som kan forstås umiddelbart af en bruger.

13 Lettelse af fejlfinding i forbindelse med udvikling og tilpasning af applikationer, der anvender en service. Serviceudbyderen skal opsætte en fejlhåndterings-mekanisme, som kan returnere en brugbar fejlmeddelelse til brugeren. En fejlmeddelelse kan bestå af en fejlkode og en brugervendt besked.

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: 224223310 Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere