N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet"

Transkript

1 N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering, herunder, hvilke krav man skal stille til leverandørerne. Hensigten er at opnå en sammenhængende og enkel håndtering af sager og dokumenter med et minimum af dobbeltarbejde og størst mulig automatisering af arbejdsgangene i kommunerne. Politikken dækker både den sags- og dokumenthåndtering, som finder sted i ESDH-løsninger og i fagsystemer i alle kommuner. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet KL s politik på sags- og dokumentområdet består af de tre nedenstående anbefalinger: 1. Brug de fælles offentlige standarder for sag og dokument 2. Anvend komponentgjort it-arkitektur og kommunernes rammearkitektur 3. Tænk arkivering ind fra starten I det følgende uddybes de tre anbefalinger, som bør følges, når en kommune står foran anskaffelse af løsninger, som indeholder sags- og dokumentkomponenter. Den 3.november 2011 Jnr P22 Sagsid Ref NSS Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /12

2 1. Brug de fælles offentlige standarder for sag og dokument OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet har defineret et sæt af fælles offentlige standarder: ( KL anbefaler, at kommunerne stiller krav til it-løsninger om, at disse standarder overholdes, samt at standarderne implementeres i veldefinerede snitflader. Standarderne er generelt anvendelige på tværs af it-systemer, der producerer og/eller har brug for at trække på sager og dokumenter. Standarderne vil derfor være et væsentligt element i at skabe sammenhæng på tværs af forskellige it-systemer i kommunen og i forbindelse med aflevering af sager til offentligt arkiv. Det er afgørende, at standarderne ikke alene anvendes, når der stilles krav til ESDH-løsninger. Dokumentproducerende fagsystemer bør have de samme muligheder for at tilgå dokumenter fra andre it-løsninger, og bør i et relevant omfang overholde de samme standarder som ESDH-systemerne. Udveksling af dokumenter mellem it-løsninger og/eller på tværs af organisatoriske skel bør ligeledes ske ved hjælp af de samme snitflader. På den måde skal den enkelte leverandør/det enkelte it-system kun forholde sig til en måde at udveksle dokumenter. På længere sigt vil det nedbringe udgifterne til integration. Visionen om at anvende én fælles snitflade til udveksling af dokumenter mellem forskellige it-løsninger er illustreret i nedenstående figur: 2

3 Figur 1: Samme interface på forskellige systemer Det er endnu ikke alle fællesoffentlige initiativer, der anvender disse standarder (fx Digital Post), men det er KL s anbefaling, at standarder fremover også anvendes her. Principperne bag de fællesoffentlige standarder for sags- og dokumentområdet bryder på væsentlige områder med den måde mange af de eksisterende it-løsninger er opbygget. Desuden kan standarderne implementeres på flere forskellige måder. Derfor er det i forbindelse en konkret anskaffelse af en it-løsning nødvendigt at træffe afgørelse om, hvordan standarderne skal anvendes. Anskaffelser af it-løsninger i den enkelte kommune må nødvendigvis tage udgangspunkt i den it-understøttelse, der allerede er etableret, og de investeringer som er foretaget. Det kan derfor være nødvendigt at gå på kompromis med standarderne. Dog er det væsentligt, at man både i forbindelse med ny-investeringer, og ved (større) opgraderinger sikrer sig, at standarderne gradvist implementeres fuldt ud. 3

4 For at sikre, at standarderne for sag og dokumentområdet udvikles i takt med udviklingen i anvendelsen af it-løsninger, er det afgørende, at den fælles offentlige standardisering på sags- og dokumentområdet fortsættes. KL indgår derfor i samarbejde med repræsentanter for kommunerne i standardiseringsarbejdet. Generelt anbefaler KL, at kommunerne standardiserer kommunens itplatform og dataanvendelse. Dette er blandt beskrevet i den fælles kommunale digitaliseringsstrategi ( Denne anb e- faling gælder naturligvis også for løsninger til håndtering af sags- og dokumentområdet. 2. Anvend komponentgjort it-arkitektur og kommunernes rammearkitektur Et af principperne bag standarderne for sags- og dokumentområdet er at arbejde mod mere serviceorienterede arkitekturprincipper, hvor der sigtes mod en stadig større anvendelse af en komponentbaseret it-arkitektur (principperne er nærmere beskrevet i Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet, Med en større komponentgørelse bliver det muligt i højere grad at genbruge oplysninger på tværs af it-løsninger samt at anvende enkeltkomponenter fra forskellige leverandører eller at udskifte dele af et it-system, som følge af nye krav mv., uden at det samlede system skal udskiftes. Etableringen af en komponentbaseret it-arkitektur sker ikke fra den ene dag til den anden. Ikke desto mindre er det vigtigt at holde målet for øje. KL anbefaler derfor, at det i forbindelse af it-løsninger vurderes, hvor langt det er muligt komme i forhold til en komponentgjort it-arkitektur og anvendelse af standardiserede snitflader (interface). Det kan på kort sigt betyde, at den enkelte løsning bliver dyrere. Betragt dette som en investering, der medfører, at fremtidige integrationer og a n- skaffelser bliver væsentligt billigere og lettere at implementere. Kommunernes rammearkitektur vil danne baggrund for en del udviklingen af mange it-løsninger til den kommunale sektor de kommende år. Derfor skal løsninger til understøttelse af sags- og dokumentområdet tænkes ind i denne sammenhæng. På den måde kan sags- og dokumentfunktionalitet blive tilgængelig for andre løsninger. Læs mere om kommunernes rammearkitektur på: 4

5 . 3. Tænk arkivering ind fra starten I Danmark har vi en lovgivning, der kræver, at en del af de kommunale arkiver bevares til eftertiden. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at det ofte er en bekostelig affære at gennemføre afleveringen fra it-systemerne. Udgiften kan nedbringes betragteligt, hvis aflevering (herunder konvertering af oplysninger og dokumenter til bestemte afleveringsformater) tænkes ind fra starten gerne allerede i udbuds-/anskaffelsesfasen. Det er derfor KL s anbefaling, at der i forbindelse med ibrugtagen af itsystemer udarbejdes en strategi for, hvordan en senere aflevering kan ge n- nemføres på den mindst ressourcekrævende måde, herunder om der for eksempel løbende skal ske en konvertering af dokumenter og oplysninger til de formater, de senere skal afleveres i. Hvorfor en politik på sags- og dokumentområdet? Situationen i kommunerne Kommunerne løser mange forskellige opgaver med mange forskellige itsystemer. Dokumenter og sager dannes således i forskellige it-systemer, herunder systemer, der ikke har dokumentproduktion eller dokumentation som hovedopgave. En praksis der ofte resulterer i ringere funktionalitet omkring dokumenthåndtering og manglende overblik over dokumenter. Dertil kommer, at en del af kommunernes it-systemer er fagsystemer, hvortil ikke alle medarbejdere har adgang, og dermed er det svært at dele informationerne i systemerne. Mange af kommunernes it-systemer har en udpræget silo-opbygning med høj grad af dobbelt funktionalitet til følge. Der består derfor fortsat en stor opgave med at skabe sammenhæng på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel. Fremtidens it-understøttelse af sags- og dokumentområdet vil se anderledes ud, end den gør i dag. Det klassiske ESDH-system, der som eneste funktion har at understøtte sagsdannelsen, vil gradvist erstattes af løsninger, der kan anvendes af mange forskellige it-systemer. Sagsdannelsen vil ske (mere 5

6 eller mindre) automatisk som en integreret del af det almindelige arbejde. Altså uden at sagsbehandleren skal gøre noget ekstra. Overholdelse af lovgivning Kommunerne er forpligtet til på ethvert tidspunkt at have overblik og specifik dokumentation over indhold i kommunens sager. Kommunerne skal kunne give borgere og virksomheder indsigt i sager med fyldestgørende dokumentation for sagsforløb og afgørelse. Ligeledes skal kommunerne af hensyn til åbenhed i forvaltningen kunne give aktindsigt i verserende sager. Kravene til dokumentation, aktindsigt og åbenhed gælder uagtet, at oplysningerne i praksis findes i forskellige it-systemer og/eller i arkiver i forskellige organisatoriske enheder og stiller derfor krav om et samlet overblik. Kommunerne skal være effektive Kommunernes ressourcer skal anvendes optimalt. Derfor er der et pres for fortsat effektivisering gennem nye digitale løsninger hånd i hånd med optimering af arbejdsgange og nye former for organisering. Dette betyder bl.a., at dobbeltarbejde med registrering i flere forskellige systemer skal undgås, og at dokumenter og sagsoplysninger skal være let tilgængelige for kommunens brugere og på sigt også for borgere og virksomheder. Stil krav til både ESDH-løsninger og fagsystemer Der skal stilles krav til både ESDH-løsninger og fagsystemer for at integrationen lykkes. Det er afgørende, at der ikke sættes lighedstegn mellem et ESDH-system og hele sags- og dokumentområdet. Overvejelserne om sags- og dokumentdannelse og -anvendelse bør tænkes med i anskaffelsen af alle it-løsninger. Stilles der ikke krav til fagsystemer, der producerer dokumenter og/eller håndterer sager vanskeliggøres den tværgående sammenhæng (sagsdannelse). Producerer en it-løsning dokumenter, bør der derfor altid tages bevidst stilling til: hvorvidt disse dokumenter skal indgå i sagsbehandling, der understøttes af andre it-løsninger om det er hensigtsmæssigt at dokumenterne gemmes (arkiveres) i et andet system (for eksempel en ESDH-løsning) hvordan dokumenterne kan overføres til andre it-løsninger 6

7 hvordan dokumenterne digitalt kan sendes til (eller stilles til rådighed for) borgere og virksomheder Har en it-løsning en form for sagsdannelse, bør det overvejes, hvordan disse sager hænger sammen med sager uden for løsningen, herunder, hvordan sammenhængen til andre sager skabes. Om nødvendigt bør der skabes integration, således at dokumenter, der lovgivningsmæssig og/eller administrativt opfattes som sammenhængende, kan samles til en sag på tværs af itløsninger og organisatoriske skel. Konkret anvendelse af politikken I dette afsnit gives et par konkrete eksempler på, hvordan politikken for sags- og dokumentområdet anvendes i tre konkrete scenarier. Anskaffelse af en it-løsning med dokumentproduktion og en vis sagsdannelse (for eksempel et omsorgssystem) En it-løsning som for eksempel et omsorgssystem, understøtter produktion af en række forskellige dokumenter og understøtter ligeledes en vis sagsdannelse. Derfor er sådan en it-løsning både indenfor genstandsfeltet for denne politik og for sags- og dokumentstandarderne. Afhængig af resultatet af de indledende overvejelser om hvordan disse dokumenter anvendes, kan føre til en vurdering af, at dokumenterne mest fordelagtigt gemmes i den pågældende løsning. I så fald bør det sikres, at dokumenter enten kan overføres til andre systemer (herunder en ESDHløsning) via de standardiserede snitflader (interface) og/eller at dokumenterne udstilles via snitfladerne således, at dokumenterne kan indgå i sag s- dannelsen i andre systemer. Vurderes det, at det er mest hensigtsmæssigt, at dokumenterne overføres til ESDH-løsningen skal det ske via standarderne. Hvorvidt løsningen skal komponentgøres afhænger, af hvor generelle oplysningerne er. Men det kan for eksempel være hensigtsmæssigt, at anvende en organisationskomponent fra en anden løsning, da det vil betyde, at org a- nisationen ikke skal ajourføres flere steder ved organisationsændringer. Endelig bør der vurderes, hvilke oplysninger, der er bevaringsværdige, hvorefter der udformes en strategi for, hvordan oplysninger skal bevares for eftertiden. 7

8 Anskaffelse af dokumentproducerende (fag)system (for eksempel et PPR-system eller et økonomisystem) I dette scenarium skal der anskaffes et system, til varetagelse af en faglig opgave, hvor mange af dokumenterne primært anvendes i forbindelse med den faglige opgave. Hvorvidt dokumenterne bør opbevares i systemet afhænger blandt andet af systemets størrelse. Taler vi om et økonomisystem vil det formentlig være hensigtsmæssigt, at dokumenterne bliver i økonomisystemet, men at de udstilles via standardiserede snitflader således, at dokumenterne kan indgå i sager i for eksempel en ESDH-løsning. Taler vi om et system til at skrive journaler i PPR, vil det formentlig være hensigtsmæssigt, at dokumenterne opbevares i ESDH-løsningen og PPR-systemet således bare linker til dokumenterne. Strategien for, hvordan bevaringsværdige oplysninger skal bevares, afhænger i høj grad af, hvor dokumenterne findes. Findes de i ESDH-løsningen bliver dokumenterne omfattet af den bevaring, der sker fra ESDHløsningen, mens der skal findes en anden bevaringsstrategi, hvis dokumenterne findes i løsningen. Anskaffelse af ESDH-løsning Med sin generelle karakter vil en ESDH-løsning indeholde en lang række oplysninger, sager og dokumenter, som indgår i den sagsbehandling, der understøttes af andre systemer måske er det endda de andre systemer, der har produceret dokumenterne. Derfor er det naturligt, at der til ESDHløsningen stilles krav om alle de standardiserede snitflader. På den måde kan dokumenter anvendes af andre it-løsninger og ESDH-løsningen kan tilbyde at være dokumentsilo. Mens det er klart med hensyn til standarderne, er der mere tvivl om omfanget af komponentgørelsen. I første omgang kan det være det mest hensigtsmæssige, at ESDH-løsning ikke indeholder en egentlig sags- og dokumentkomponent, men bare tilbyder interface til sagerne og dokumenterne. Måske kan det også være hensigtsmæssigt at trække på en organisationskomponent udenfor ESDH-løsningen. Med hensyn til bevaring af oplysninger fra en ESDH-løsning kan en senere aflevering billiggøres ganske betragteligt, hvis der udarbejdes en model for, hvordan det kan ske, herunder om alle dokumenterne løbende skal konverteres til det format, der skal afleveres i (eller et format, der let kan konverteres senere). 8

9 Bilag: Udvikling og skift i fokus omkring sag og dokument et kort historisk rids over den fælles offentlige opfattelse af sag og dokumentområdet fra 2000 til 2010 FESD-rammeaftale Den offentlige sektor valgte under Projekt Digital Forvaltning at etablere en fælles standard for ESDH-systemer (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering) og gik i fælles udbud. I 2004 blev indgået en rammekontrakt (FESDrammeaftalen) med tre hovedleverandører, som tilbyder ESDH-systemer i henhold til en fælles offentlig kravspecifikation. FESD-rammeaftalen mellem KL, Danske Regioner, staten og tre ESDH-leverandører, udløb den 26. januar Det betyder, at: der ikke kan indgås nye leveranceaftaler på FESD-rammeaftalen mellem offentlige myndigheder og de tre FESD-leverandører. leveranceaftaler, der er indgået på FESD-rammeaftalen løber videre uafhængig af rammeaftalens udløb som en aftale mellem den enkelte myndighed og FESD-leverandøren. ESDH-referencearkitektur Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde besluttede i 2008, at der som en del af det fælles offentlige samarbejde udarbejdes en ESDH referencea r- kitektur. Denne blev udarbejdet i et samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen og KL. Hensigten med referencearkitekturen er, at den skal fungere som et fælles offentligt pejlemærke for sags- og dokumentområdet for perioden frem til 2015, samt fungere som offentlige myndigheders referenceramme for kravspecifikation og tilbudsproces. Konkret skal referencearkitekturen bidrage til, at følgende mål indfries: placere sags- og dokumenthåndtering i en sammenhæng, som definerer, hvilke roller og ansvar, en ESDH-løsning basalt set har, samt hvilke snitflader den har til omverdenen, således at løsningen kan indgå i de mønstre, som referencearkitekturen opstiller. skabe forudsætninger for en bedre sammenhæng og klarere arbejdsdeling mellem ESDH-løsninger og fagsystemer. skabe forudsætninger for at undgå dobbeltfunktionalitet mellem ESDH, fagsystemer og it-infrastruktur.

10 skabe forudsætninger for øget konkurrence på ESDH-markedet. skabe øget sammenhæng mellem standardiseringen på sags- og dokumentområdet og den underliggende tekniske standardisering. Referencearkitekturen repræsenterer et paradigmeskift i forhold til FESD, i og med at referencearkitekturen fokuserer på samspil og sammenhæng mellem alle it-systemer, der danner eller har brug for at anvende sager og dokumenter og ikke alene på ESDH-systemer som FESD. Læs mere om ESDH-referencearkitektur på: Fællesoffentlig ESDH-kravspecifikation Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde besluttede i 2008 ligeledes, at der skulle udarbejdes en fælles offentlig kravspecifikation, som kan anvendes som inspiration, når offentlige myndigheder skal afskaffe ESDHløsninger. Den fælles offentlige ESDH-kravspecifikaton kan findes på: avspecifikation/ Standardiseringen af sags- og dokumentområdet I januar 2009 nedsattes OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet. Udvalget har ansvaret for standardiseringen af sags- og dokumentområdet inden for stat, regioner og kommuner. Standardiseringsarbejdet er rettet mod alle itløsninger med behov for sags- og dokumentdannelse, dvs. det retter sig både mod fagsystemer og ESDH-løsninger. Det overordnede formål med standardiseringen under OIO-udvalget for sagsog dokumentområdet er at understøtte et bedre samspil og en smidigere integration mellem fagsystemer og ESDH samt mellem forskellige ESDHsystemer. En standardiseret tilgang til data i ESDH og fagsystemer vil muliggøre automatisering af arbejdsgange internt i organisationer, samt af overdragelse af sager og dokumenter imellem organisationer og vil lette udviklingen af selvbetje- 10

11 ningsløsninger. Målet er desuden at nedbringe omkostningerne til integrationer. I 2009 blev der udarbejdet i alt seks standarder, som efter en offentlig høring blev godkendt af OIO-komitéen i december Det drejer sig om følgende specifikationer af serviceinterfaces: samt: Sag Dokument Arkivstruktur Organisation Klassifikation Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet, som specificerer de fælles grundlæggende egenskaber som alle øvrige interfaces bygger oven på Standarderne kan downloades fra OIO-udvalgets gruppe på digitaliser.dk Gyldighedsområdet for standarderne ESDH-systemer: Sags- og Dokumentstandarderne vil i en periode frem til 1. januar 2011 være gældende samtidig med de oprindelige FESD-standarder. Fra 1. januar 2011 forventes standarderne at indgå som åbne obligatoriske standarder, jf. regeringens aftale med de kommunale parter om at anvende åbne obligatoriske standarder for software i det offentlige. Fagsystemer: Sags- og Dokumentstandarderne er godkendt som anbefalede standarder for såkaldte fagsystemer, der håndterer sager og dokumenter. Det bemærkes, at standarderne vedrørende Organisation og Klassifikation har et bredere anvendelsesområde end sags- og dokumentområdet. Digital Post og OIO-standarderne på sags- og dokumentområdet KL arbejder på, at der vil være de samme snitflader for ESDH-systemer, fagsystemer, Digital Post, input- og output managers, fjernprintløsninger, statens arkiver osv. For myndigheder betyder det, at omkostningerne til integration vil kunne reduceres på sigt.. En såkaldt input manager vil kunne behandle henvendelser ensartet uanset om dokumentet kommer fra Dokumentboks, fra et fagsystem, en blanketløsning, en selvbetjeningsløsning, en portal eller fra en 11

12 anden myndighed. Og der vil være langt større rationale i at automatisere fordeling, sagsoprettelse og journalisering, fordi alle metadata er ensartede og forberedt på berigelse. For borgere og virksomheder vil en ensartet betydning af de såkaldte metadata være af stor værdi i forbindelse med ordning af indholdet i deres egne mapper og løsninger. Nogle virksomheder og deres leverandører vil tilsvarende kunne anvende metadata til automatisering og berigelse. 12

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor > Sag og dokument standarderne Hvad og hvorfor Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part)

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) Dette er KLs høringssvar på den offentlige høring om specifikation af serviceinterface

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

ESDH-strategi. Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen

ESDH-strategi. Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen ESDH-strategi Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen Indhold Indledning og baggrund for værktøjet 3 Strategiens scope, formål og målsætninger 4 Understøttelse af

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH) Version 3.0

Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH) Version 3.0 Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH) Version 3.0 et pejlemærke for perioden frem til 2015 Kolofon > Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH) version 3.0 - et pejlemærke

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011)

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Notat Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Denne version af vejledningen er identisk med første udgave fra august 2010 bortset fra redaktionelle

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07.

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. NOTAT Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. Af Pia Færch, Chefkonsulent, Kontoret for Teknik og Miljø KL. Data i naturdatabasen Når kommunerne efter 1. januar 2007 får

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Professionalisering af indkøbsprocessen i Københavns Kommune

Professionalisering af indkøbsprocessen i Københavns Kommune Københavns Kommune Professionalisering af indkøbsprocessen i Københavns Kommune centralisering af kompetencer og etablering af kravbank Anna Schou Johansen // Centerchef, Koncernservice Side 2 Indhold

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Genbrug af offentlig information i Danmark

Genbrug af offentlig information i Danmark Genbrug af offentlig information i Danmark epsiplus - Danmark 27. november 2008 Specialkonsulent Frederik Siegumfeldt It-strategisk kontor IT- og Telestyrelsen Videnskabsministeriet Public Sector Information

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009

Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009 Referat af 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 27.01.09 Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009 Mødested: ITST, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse Bilag 3 Teknisk løsningsbeskrivelse Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 3 TEKNISK LØSNINGSBESKRIVELSE...3 3.1 Vejledning til udfyldelse af bilag...3 3.2 Vision for IT-arkitekturen...4 3.3 Generel arkitektur...5

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Ingen ydelser uden en proces

Ingen ydelser uden en proces ARBEJDSGANGSBANKEN OG DIGITALISERING Det er et velkendt, at al god digitalisering starter med en analyse af den proces den arbejdsgang som digitaliseringen vedrører. Det er ligeså velkendt, at det alligevel

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet N O TAT Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet Salget af KMD i 2008 efterlod behov for at sikre kommunal indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder,

Læs mere

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune Arkitekturprincipper 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur Denne standard kan frit anvendes af alle.

Læs mere