Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/kultur-og- Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR."

Transkript

1 Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 COWI A/S Jens Chr Skous Vej Aarhus C Telefon Telefax wwwcowidk Notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Overordnet metode 2 3 Beregningsgrundlag 5 31 Input i beregningerne 6 4 Resultater fra LINE modellen 7 41 Samfundsøkonomiske effekter fordelt på geografi 7 42 Omsætning fordelt på branche 9 43 Investering vs "afkast" 9 5 Konklusion og perspektivering 12 1 Indledning Danmark har værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus Byråd har besluttet, at Aarhus er kandidat til titlen, og Aarhus Kommune samarbejder med Region Midtjylland og kommunerne i regionen om den kommende ansøgning, der skal afleveres d 30 september 2011 Som værtskommune må Aarhus Kommune forventes at påtage sig en betydelig andel af kulturhovedstadsprojektets finansiering Aarhus Kommune har endnu ikke truffet beslutning om størrelsen af kommunens samlede økonomiske bidrag til projektet, men ifølge det forslag til finansiering, som Aarhus Byråd skal tage stilling til i april 2011 forventes Aarhus Kommune at stå for ca 20 % af projektets finansiering 1 Derfor er det yderst relevant for Aarhus Kommune at belyse de samfunds- og kommunaløkonomiske konsekvenser forud for en ansøgning Nærværende notat belyser det første trin i en samfundsøkonomisk analyse Der foreligger tre scenarier for den økonomiske ramme for projektet: henholdsvis 300, 400 og 500 mio kr som skal placeres i en selvstændig fond, og som fonden skal videreinvestere i projektet Dette notat belyser scenarierne med hhv 300 og 500 mio kr i fonden 1 "Europæisk Kulturhovedstad 2017, Forslag til budget og finansiering for Aarhus2017" Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXRashx C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx Projektnr Dokumentnr P Version 1 Udgivelsesdato 11april 2011 Udarbejdet SLAR, JETH Kontrolleret SHP, JPK

2 2 / 18 Dette notat beskriver de potentielle økonomiske turismeeffekter af projektet 2 Overordnet metode Den samfundsøkonomiske analyse baseres på 'LINE' modellen, som er den bedst kendte og mest beskrevne model til effektmåling af sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder 2 LINE modellen er opbygget af AKF 3 og Lektor Lise Lyck, CBS og anbefales af VisitDenmark LINE modellen beregner den værdi, som skabes direkte og på kort sigt af gæster til forskellige typer events Dette sker med udgangspunkt i den omsætning, som gæsterne generer, mens de er i byen i forbindelse med eventen Modellen har sin styrke i, at den tager højde for både hvor deltagerne kommer fra, og hvor de genererer omsætning, fordelt på kommuner, region og landet som helhed Som sådan matcher modellen ret godt interessenterne i dette projekt Desuden er modellen nationalt anerkendt og afprøvet adskillige gange Modellen er 0-scenariemodel - dvs den beregner forskellen mellem at gennemføre Aarhus2017 eller lade være Modellen har sin svaghed ved, at indirekte effekter ikke medregnes Ved ikke at medregne disse effekter, må modellen siges at være konservativ - men derfor også ret troværdig Der er yderligere konservative antagelser i modellen som feks Der medregnes IKKE forbrug fra Region Midtjyllands egne borgere (dvs den antager IKKE, at Region Midtjyllands borgere vil bruge flere penge i Region Midtjylland som følge af dette tiltag) Modellen indregner IKKE et tab, der vil være ved, at Sønderborg alternativt vinder titlen (Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad vil formentlig betyde at mange Midtjyder vil besøge Sønderjylland og øge deres forbrug her på bekostning af forbruget i Midtjylland) Udregningen bygger altså alene på besøg udefra Bruges modellen før begivenheden, som her, er der desuden en meget væsentlig kilde til usikkerhed i modellens input, deltagernes sammensætning og antal Men selvom der er usikkerhed om inputtet, er vi imidlertid ikke på bar bund, idet der findes empiriske data om deltagerantal og -sammensætning fra tidligere kulturhovedstæder Selvom hver kulturhovedstad har sin egen strategi, sit eget program og sit eget budget, må vi tage udgangspunkt i empirien ud fra en tese om, at Aarhus kan tiltrække lige så mange deltagere, som en gennemsnitlig kulturhovedstad Hvis forventningen er et væsentligt lavere budget, justeres deltagerantallet ned For at illustrere både, hvad modellen belyser og ikke mindst, hvad den IKKE belyser, er Figur 2-1 udarbejdet 2 Se "Effektmåling af Sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder, september 2007 af Wonderful Copenhagen, Sport Event Danmark og VisitDenmark, pp AKF står for Anvendt Kommunal Forskning, C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

3 3 / 18 Figur 2-1 Finansiering og Samfundsøkonomi i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 Videreudvikling af figur 31 fra "Europæisk Kulturhovedstad 2017, Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017" LINE modellen Region Kvalitativ udvikling af Kommunen Nationalt kultur og kreative erhverv Kortsigtede effekter af gæster Omsætning Bruttoværditilvækst Beskæftigelseseffekt Offentligt provenu Kortsigtede effekter af ansættelser i Aarhus2017 fond og projekter Omsætning Bruttoværditilvækst Beskæftigelseseffekt Offentligt provenu Varigt omsætningsløft, branding effekter, øget tiltrækningskraft ol Omsætning Bruttoværditilvækst Beskæftigelseseffekt Offentligt provenu Offentlige tilskud Aarhus2017 fondens budget Programaktiviteter Tilskud fra fonde, sponsorer og offentlige myndigheder Tilskud fra sponsorer og fonde De projektansvarliges egne ressourcer Anlægsprojekter Offentlige myndigheder Kortsigtede effekter af ansatte i anlægsprojekter Omsætning Bruttoværditilvækst Beskæftigelseseffekt Offentligt provenu Værdi af anlæg Salgsværdi Brugsværdi Oplevelsesværdi Tidsbesparelser C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

4 4 / 18 Figur 2-1 viser, hvordan LINE modellen er afgrænset i forhold til de øvrige finansielle og samfundsøkonomiske forhold i projektet Udover de effekter, som LINE-modellen beregner forventes et værtskab for Europæisk Kulturhovedstad også at have en lang række andre effekter Aktivitet - Beskæftigelse i Aarhus2017 fond og Aarhus2017 projekter med væsentlig privat medfinansiering - Større aktivitet i kunst- og kultursektoren - et løft til kulturinstitutioner, museer mv - Flere kulturelle aktiviteter for borgerne - Tiltag, der viser sig selvbærende, bliver permanente og skaber permanent aktivitet Turisme - Flere besøgende fra og med 2019 pga varig branding og permanente tiltag - Den økonomiske værdi af besøg internt i Region Midtjylland Branding og tiltrækning - Både kortvarige og varige brandingeffekter for Aarhus, Region Midtjylland og sponsorer - Bedre evne til at tiltrække og fastholde virksomheder - Bedre evne til at tiltrække fastholde ressourcestærke borgere - Bedre evne til at tiltrække nye studerende - Styrkelse og supplement af andre brandingstrategier som feks Klimastrategi- CO2030, global capital of windpower (and clean tech) Fysiske forbedringer - Blivende forbedringer i byrum mm (gennem Aarhus2017 budget eller ej) - Blivende forbedringer af infrastruktur (typisk ikke gennem Aarhus2017 budget) - Beskæftigelseseffekter af infrastrukturprojekter (typisk ikke gennem Aarhus2017 budget) Muligheder for innovation - Mulighed for integration af kulturliv, erhvervsliv og studieliv - Styrkelse af kreativitet og innovation i tråd med rethink-temaet Kompetencer - Forbedrede kompetencer hos arrangører og deltagere C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

5 5 / 18 - Forbedrede muligheder for at tiltrække andre events - Øget professionalisering af kulturlivet i Region Midtjylland Identitet - Værdi af kultursamarbejder på tværs i Region Midtjylland - Én samlet region - Social inddragelse og positivt multikulturelt samfund - Fælles identifikation for borgere Disse effekter belyses som nævnt ikke i denne rapport, men kan være de primære årsager til at søge kulturhovedstad 2017 værtskabet Søges dette værtskab er det dog også yderst relevant for byens beslutningstagere, at kende de mere kortsigtede økonomiske konsekvenser Tænkes der snævert på Aarhus Kommunes finansielle interesser, er det interessant at belyse, i hvor høj grad de investeringer Kommunen foretager matches af et øget provenu til Kommunen Som figuren viser giver LINE modellen den første del af svaret Modellen giver også svar på, i hvor høj grad de øvrige offentlige interessenter opnår dækning af deres investeringer Og derudover giver modellen også bud på omsætning, bruttoværditilvækst og beskæftigelse LINE modellen har veludviklede mekanismer, der beskriver netop forholdene mellem omsætning, bruttoværditilvækst og beskæftigelse og derudover også fordelingen mellem kommune, øvrige kommuner i regionen samt staten Selvom selve LINE modellen ikke vil kunne anvendes direkte til vurdering af projektets øvrige samfundsøkonomiske effekter, vil mange af mekanismerne kunne genbruges og sikre, at projektets totale samfundsøkonomiske effekter kan vurderes på konsistent vis 3 Beregningsgrundlag De bedste empiriske data, der er tilgængelige vedrørende tidligere kulturhovedstæder, dækker budgetter, byernes indbyggertal, antal besøgende og overnatninger Der er derfor taget udgangspunkt i disse historiske tal i udarbejdelsen af en prognose for Aarhus2017 Prognosen for Aarhus2017 er lavet, så besøgstal og overnatningstal er skaleret i forhold til det foreliggende talmateriale fra tidligere kulturhovedstæder Der er redegjort herfor i bilaget "Redegørelse for scenariernes antagelser i forhold til empiri fra tidligere kulturhovedstæder" Til brug for LINE modellen er der genereret en lang række andre tal via dels "Aarhus Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation" og dels via andre indhentede statistikker C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

6 6 / Input i beregningerne Det historiske sammenligningsgrundlag er holdt op imod Måltal for Aarhus2017 Antagelserne bag Måltal-scenariet er dannet på baggrund af "Aarhus Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation" Derudover er der genereret to overslag for Aarhus2017 ud fra dels et højt budgetscenarie med 500 mio kr i Aarhus2017 fonden (heraf 100 mio fra Aarhus Kommune) og dels et lavt budgetscenarie med 300 mio kr i Aarhus 2017 fonden (heraf 60 mio fra Aarhus Kommune) Disse to prognoser er dannet ved at sammenholde budgetstørrelserne med empirien fra andre byer, og omtales i det følgende som henholdsvis Empiri 500 og Empiri 300 På baggrund af rapporten "Aarhus Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation", en række små statistiske analyser og nogle antagelser har COWI genereret input data til LINE modellen som vist i Tabel 3-1 Input til LINE-modellen Tabel 3-1 Input til LINE-modellen Måltal Empiri 500 Empiri 300 Budget-ramme (mio kr) # Besøgende i 2016 & # Besøgende i Andel danskere 86,0% 88,0% 88,0% Andel tilrejsende danskere 30,7% 30,7% 30,7% Andel med Kulturhovedstad Aarhus som destination 50,0% 50,0% 50,0% Andel med overnatninger 21,1% 17,1% 15,8% # Overnatninger per overnætter Andel kommercielle overnatninger 0,0% 0,0% 0,0% Døgnforbrug/overnatter Døgnforbrug/endagsgæst Andel udlændige 14,0% 12,0% 12,0% Andel med Kulturhovedstad Aarhus som destination 50,0% 50,0% 50,0% Andel med overnatninger 32,8% 38,3% 38,3% # Overnatninger per overnætter Andel kommercielle overnatninger 0,0% 0,0% 0,0% Døgnforbrug/udenlandsk overnatter Døgnforbrug/udenlandsk endagsgæst C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

7 7 / 18 4 Resultater fra LINE modellen Resultaterne fra LINE modellen er omsætning, værditilvækst, beskæftigelse i årsværk, samt offentlige provenuer (Begreberne er forklaret i bilag B2) Disse størrelser kan herefter fordeles hhv på brancher, geografi og forskellige offentlige kasser 41 Samfundsøkonomiske effekter fordelt på geografi Det fremgår af Tabel 4-1, at gæsterne skaber væsentlige effekter på beskæftigelsen, det offentlige provenu og værditilvæksten Disse effekter kan opgøres på kommuneniveau indenfor Region Midtjylland, aggregeret for Region Midtjylland samt på nationalt niveau Af Tabel 4-1 ses det, at der er væsentlig forskel på de tre scenarier Scenariet Måltal genererer over dobbelt så store samfundsøkonomiske effekter som scenariet Empiri 300 Empiri 500 ligger midt i mellem Desuden fremgår det, at Aarhus tegner sig for ca 70 % af de gevinster, der opstår i Region Midtjylland som helhed Herudover ses det, at effekterne i Region Midtjylland målt i årsværk og værditilvækst er knap dobbelt så store som effekterne på landsplan Eksempelvis er beskæftigelsen i Empiri 500 i Region Midtjylland 1468 årsværk, men tallet på landsplan er 792 Dette skyldes, at LINE modellen antager, at gæster fra andre regioner flytter en del af deres forbrug fra deres hjemregion til Region Midtjylland Således er effekterne for kommuner udenfor Region Midtjylland negative Der vil således tilsvarende være negative økonomiske effekter for Region Midtjylland, hvis Sønderborg vinder titlen som kulturhovedstad De provenumæssige konsekvenser for kommunerne er før indregning af udligning mellem kommunerne Det samlede offentlige provenu på landsplan er dog knap fire gange så stort som det samlede offentlige provenu i Region Midtjylland, hvilket skyldes, at klart de største offentlige provenuer tilfalder staten i kraft af en stor andel af den samlede personskat, moms og afgifter C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

8 8 / 18 Tabel 4-1 De af LINE-modellen beregnede samfundsøkonomiske effekter fordelt på geografi Måltal Empiri 500 Empiri 300 Årsværk Provenu (mio kr) Værditilvækst (mio kr) Årsværk Provenu (mio kr) Værditilvækst (mio kr) Årsværk Provenu (mio kr) Værditilvækst (mio kr) National effekt Region Midtjylland Aarhus Randers 90,8 2,6 31,3 63,0 1,8 21,7 37,4 1,1 12,9 Viborg 89,4 2,6 30,8 62,0 1,8 21,4 36,8 1,1 12,7 Silkeborg 84,8 2,4 29,2 58,8 1,7 20,3 34,9 1,0 12,0 Herning 81,9 2,3 28,2 56,9 1,6 19,6 33,8 1,0 11,6 Horsens 78,5 2,2 27,0 54,5 1,6 18,8 32,3 0,9 11,1 Holstebro 54,7 1,6 18,8 37,9 1,1 13,1 22,5 0,7 7,8 Skanderborg 27,4 0,8 9,5 19,0 0,5 6,6 11,3 0,3 3,9 Favrskov 22,3 0,6 7,7 15,5 0,4 5,3 9,2 0,3 3,2 Hedensted 22,0 0,6 7,6 15,3 0,4 5,3 9,1 0,3 3,1 Syddjurs 19,8 0,6 6,8 13,8 0,4 4,7 8,2 0,2 2,8 Norddjurs 18,3 0,5 6,3 12,7 0,4 4,4 7,5 0,2 2,6 Ringkøbing- Skjern 14,0 0,4 4,8 9,7 0,3 3,3 5,8 0,2 2,0 Skive 11,5 0,3 4,0 8,0 0,2 2,8 4,7 0,1 1,6 Odder 10,4 0,3 3,6 7,2 0,2 2,5 4,3 0,1 1,5 Ikast-Brande 9,7 0,3 3,3 6,7 0,2 2,3 4,0 0,1 1,4 Struer 5,4 0,2 1,9 3,7 0,1 1,3 2,2 0,1 0,8 Lemvig 5,2 0,1 1,8 3,6 0,1 1,2 2,1 0,1 0,7 Samsø 1,9 0,1 0,7 1,3 0,0 0,5 0,8 0,0 0,3 C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

9 9 / Omsætning fordelt på branche Den omsætning, der skabes af gæster til Aarhus 2017 kan fordeles relativt præcist på forskellige brancher på baggrund af en fordelingsnøgle tilknyttet LINE modellen Denne fordelingsnøgle er dannet via undersøgelser af turisters forbrugsmønstre Resultatet for Aarhus 2017 er vist i Tabel 4-2 Tabel 4-2 Den af LINE-modellen beregnede omsætning fordelt på brancher Mio kr Måltal Empiri 500 Empiri 300 Overnatning Restaurant Øvrige varer & tjenesteydelser Varige forbrugsgoder (shopping) Forlystelser Dagligvarer Lokal transport I alt Ikke overraskende er det indenfor hotel og restaurationsbranchen, at den største stigning i omsætning finder sted Øvrige varer og tjenesteydelser, som kan bestå af underleverancer til hotel og restaurationsbranchen, står ligeledes for en stor del af omsætningen sammen med detailhandelen Underleverancerne kan være fødevarer, rengøring, vask, el, vand og varme mv Yderligere kan der i denne kategori være tjenesteydelser købt af gæsterne eksempelvis wellnes, klipning ved frisør mv 43 Investering vs "afkast" I Tabel 4-3 sammenlignes de private investeringer i kulturhovedstadsprojektet med omsætningen i den private sektor De private bidrag dækker dels sponsorater til Aarhus2017 fonden, dels sponsorater direkte til konkrete projekter Det fremgår af scenariet Måltal og Empiri Høj, at det private erhvervsliv bidrager med i alt 228 mio kr i form af 40 mio kr til Aarhus2017 fonden og 188 mio kr til de enkelte projekter men kulturhovedstadsprojektet skaber en samlet omsætning i den private sektor på 1½ mia kroner i scenariet Måltal og 1 mia kr i scenariet Empiri Høj I scenariet Empiri Lav bidrager det private erhvervsliv med hhv 22 mio kr til Aarhus2017 fonden og 100 til projekterne Omsætningen i de private erhversliv beregnes af LINE modellen til over 600 mio kr Det ses yderligere at størstedelen - ca 2/3 af denne omsætning sker i den private sektor i Aarhus Kommune C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

10 10 / 18 Tabel 4-3 Omsætning fordelt på geografi sammenholdt med private investeringer i Aarhus 2017 Private bidrag (mio kr) Måltal Empiri 500 Empiri 300 Anslået privat bidrag til Aarhus2017 fond Anslået privat bidrag til projekter Omsætning privat sektor (mio kr) Måltal Empiri 500 Empiri 300 Aarhus Randers 64,8 45,3 27,0 Viborg 63,9 44,6 26,6 Silkeborg 60,6 42,3 25,2 Herning 58,6 40,9 24,4 Horsens 56,1 39,2 23,4 Holstebro 39,1 27,3 16,3 Skanderborg 19,6 13,7 8,2 Favrskov 15,9 11,1 6,6 Hedensted 15,7 11,0 6,6 Syddjurs 14,2 9,9 5,9 Norddjurs 13,1 9,1 5,4 Ringkøbing-Skjern 10,0 7,0 4,2 Skive 8,2 5,8 3,4 Odder 7,4 5,2 3,1 Ikast-Brande 6,9 4,8 2,9 Struer 3,8 2,7 1,6 Lemvig 3,7 2,6 1,6 Samsø 1,4 1,0 0,6 Total Det ses, at den private sektor opnår en endog meget stor omsætning i forhold til de sponsorbidrag, der anslås I Empiri 300 beregnes omsætningen til 630 miokr i omsætning kontra 122 mio kr i bidrag I Empiri 500 beregnes til omsætningen til 1056 miokr kontra 228 miokr i bidrag Begge C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

11 11 / 18 scenarier giver altså ca en omsætning, der er fem gange så stor om bidraget I scenariet Måltal er faktoren ca 6,5 Derudover vil den private sektor også opnå positive branding-effekter og lignende, som ikke er beregnet her jf opgavens afgrænsning Tabel Indskud, provenu og værditilvækst fordelt på geografi og offentlige interessenter Mio kr Måltal Empiri 500 Empiri 300 Omsætning Værditilvækst Provenu Indskud Omsætning Værditilvækst Provenu Indskud Omsætning Værditilvækst Provenu Indskud Aarhus Kommune Øvrige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland som institution Offentlig sektor i Region Midtjylland Staten Offentlig sektor i DK Tabel 4-4 viser, at kommunerne kan få knap en tredjedel af deres investering igen som provenu på den korte bane (før kommunal udligning), mens staten har udsigt til at få over halvdelen tilbage umiddelbart, når man alene måler de direkte indtægter fra turisme I Aarhus Kommune og Region Midtjylland skabes en værditilvækst, der langt overstiger den offentlige investering Kommunerne i Region Midtjylland kan skabe en værditilvækst, der er ca tre gange så stor som den kommunale investering Billedet er et andet for landet som helhed Dette skyldes, at gæster fra øvrige regioner i LINE modellen antages at reducere forbruget i deres hjemregion, med det samme beløb, som de bruger i Region Midtjylland Det er således de udenlandske gæster, der skaber de positive effekter på landsplan Øges andelen af udenlandske gæster med 15 procentpoints fra 12 % til 27 % (således at det totale antal gæster holdes konstant) øges værditilvæksten i Danmark i Empiri 500 scenariet fra 288 mio kr til 403 mio kr Statens provenu øges fra 129 mio kr til 209 mio kr og det samlede offentlige provenu fra 159 mio kr til 253 mio kr Aarhus Kommunes provenu øges fra 29 til 34 mio kr For Aarhus Kommune er effekten af at tiltrække større andel udlændinge altså forholdsvis mindre end for staten C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

12 12 / 18 Fra statens side (og i kommunerne udenfor Region Midtjylland) er der således en markant interesse i at tiltrække så mange udenlandske gæster som muligt Tænkes der snævert på Aarhus Kommunes og de øvrige kommuner i Region Midtjyllands interesser, så er det vigtigste at tiltrække gæster udefra - og gerne gæster der overnatter Om de er fra København eller udlandet betyder mindre Det kan dermed foreløbig konkluderes at den private sektor opnår en saltvandsindsprøjtning til omsætningen, der langt overgår det forudsatte private bidrag Også værditilvæksten i Region Midtjylland, som tilfalder dels virksomhederne og dels arbejdsstyrken, er større end de private bidrag Den offentlige sektor får en betydelig del af sin investering igen som øget provenu på kort sigt For både den private og den offentlige sektor er der positive langsigtede effekter, som ikke er medregnet Se listen på side 4 5 Konklusion og perspektivering De kortsigtede økonomiske gevinster ved at tiltrække gæster kan udgøre op imod en tredjedel af den kommunale investering Gæsterne skaber således en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssige gevinst i Aarhus Kommune og i RegionMidtjylland Staten får en endnu større del af sin investering retur i provenu, da staten modtager den største andel af skatter og afgifter Derudover vil der uden tvivl være en del effekter, der ikke indgår i denne analyse, der alene belyser de umiddelbare økonomiske effekter på baggrund af forsigtige, men samtidigt empirisk underbyggede antagelser Blandt disse effekter kan nævnes en væsentlig men midlertidig delvist privat finansieret beskæftigelseseffekt, langsigtede turismeeffekter, værdien af yderligere professionalisering og internationalisering af kulturområdet og turismebranchen og værdien af investeringer i infrastruktur Der er grund til at formode, at disse dynamiske effekter vil være større end de kortsigtede effekter, som den foreliggende analyse belyser For at kunne vurdere størrelsen af de dynamiske effekter, er det dog nødvendigt at foretage en forprogrammering af initiativets aktiviteter i form af forskellige alternativer, der så kan sammenlignes med det formål at skabe et beslutningsgrundlag, hvor indhold og sammensætning af kulturaktiviteterne kan forenes med de økonomiske gevinster, som Aarhus ønsker at opnå via initiativet C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

13 13 / 18 Bilag A: Redegørelse for scenariernes antagelser i forhold til empiri fra tidligere kulturhovedstæder Den anvendte historiske dataserier fra tidligere kulturhovedstæder, som danner baggrunden for de to empirisk baserede scenarier, er ikke komplette Derfor vil der være forskellige byer, der indgår i forskellige sammenligninger, som det ses i det efterfølgende Figur Sammenhængen mellem indbyggertal og besøgende Liverpool # besøgende (mio) Lille København Måltal Linz Empiri 500 Rotterdam Stavanger Graz Genoa Empiri 300 Salamanca Brügge Thessaloniki Cork Porto Indbyggertal Det fremgår af Figur 5-1, at de forholdsvis små byer også typisk har besøgstal på under 3 mio gæster Aarhus ligger dog i den øvre ende af de små byer, hvorfor et besøgstal på op til 4 mio vurderes at være realistisk med et budget på 500 mio kr Billedet er mere broget for de store byer Det kan skyldes flere forhold, som for eksempel at Rotterdam benyttede projektet meget internt til at bekæmpe sociale problemer, mens de sydeuropæiske store byer typisk har haft små budgetter, hvilket fremgår af næste figur Lille, København og Liverpool har opnået meget store besøgstal og således udnyttet det potentiale, de har haft i kraft af deres indbyggertal Det skal bemærkes, at Aarhus2017 er et regionalt projekt, og at Region Midtjylland har 1,1 mio indbyggere Dette har dog også været tilfældet i andre af byerne Der er lavet en sammenligning med indbyggertallet i "urban areas", da det synes at give de statistisk mest sammenlignelige resultater C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

14 14 / 18 Figur Sammenhængen mellem Kulturhovedstadens budget og antallet af besøgende 12 Liverpool 10 Lille # Besøgende (mio) København Måltal Graz Empiri 500 Genoa Stavanger Linz Brügge Empiri 300 Rotterdam Salamanca Thessaloniki Cork Porto Luxembourg Budget (mio ) Der ses af Figur 5-2 nogen sammenhæng mellem budget og antal besøgende København, Lille og Liverpool har således alle haft forholdsvis store budgetter En gruppe af byer, Thessaloniki, Linz, Rotterdam og Graz har dog ikke formået at få samme antal besøgende ud af budgettet Empiri 500 ligger mellem København og den sidstnævnte gruppe, dog tættest på gruppen Det lave budgetscenarie som er anvendt i Empiri 300 ligger nogenlunde på niveau med byer som Stavanger og Salamanca Det afgørende for samfundsøkonomien er dog ikke kun besøgstallet men især antallet af tilrejsende besøgende og antal overnatninger Figuren tydeliggør budgetstørrelsens afgørende betydning for tiltrækningseffekten overfor besøgende Der er således ingen af byerne med små budgetter, der har tiltrukket mange besøgende Men omvendt er der også stor variation i, hvor mange besøgende byer med budgetter omkring mio kr har kunnet tiltrække Antal overnatninger findes der udmærket empiri omkring Dog er der et begrænset antal byer, for hvilke vi har både antal overnatninger og antal besøgende til kulturhovedstadsprojekterne C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

15 15 / 18 Figur Sammenhængen mellem antal besøgende og antal overnatninger # Overnatning genereret af Kulturby projektet Porto Liverpool København Empiri 500 Thessaloniki Empiri 300 Salamanca Graz Lille Brügge # Besøgende (mio) Det fremgår af Figur 5-3 at hvis man ser bort fra Porto og Lille, så er der en fin sammenhæng mellem antal besøgende og overnatninger Lilles lave antal overnatninger kan være forklaret af Lilles centrale beliggenhed i et tætbefolket område samt særdeles gode togforbindelser til Lille - de besøgende har så at sige haft mulighed for at komme hjem igen Det omvendte kan man sige om Porto, der ligger mere afsides i Europa Empiri 500 kan synes at ligge højt i antal overnatninger, men ser man på indekstal for antal overnatninger i kulturhovedstæderne, virker antallet af overnatninger rimeligt C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

16 16 / 18 Figur 5-4 Indekstal for antal overnatninger i byerne for kulturhovedstadsåret ift året før Det ses af Figur 5-4, at relativt små byer kan ligge forholdsvis højt i indekstal for overnatninger Af de fem byer, der ligger over indeks 120 er de fire forholdsvis små byer; nemlig Weimar, Salamanca, Graz og Sibiu Den sidste er Liverpool, der havde det største budget af alle byer Empiri 500 ligger på indeks 117 og Empiri 300 på 110 Som en interessant sidebemærkning kan det nævnes, at Weimar før kulturhovedstadsåret havde overnatninger stigende til i kulturhovedstadsåret 1999 Dette antal faldt derefter kortvarigt, men efterfølgende lykkedes det hurtigt at vende udviklingen igen til et overnatningsantal på i dag Weimar er således én af de byer med den bedste historik for vækst i antal overnatninger Men også for de øvrige byer er det empirisk helt entydigt, at der også året efter et kulturhovedstadsåret er flere overnatninger end før kulturhovedstadsåret Derfor er der i beregningerne medregnet to års øget besøgstal, hvor der dog ikke regnes med ligeså mange besøgende året efter, som i selve kulturhovedstadsåret Øget besøgstal i år to, tre, fire osv efter kulturhovedstadsåret er ikke medregnet, hvilket må siges at være en ret forsigtig tilgang - men også den eneste mulige tilgang, idet det er meget vanskeligt at finde empiri omkring de mere langvarige effekter C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

17 17 / 18 Bilag B: Forkortelser og begreber B1 Forkortelser AKF Anvendt Kommunal Forskning CBS Copenhagen Business School B2 Begreber Provenu Værditilvækst Skatter og afgifter, som tilfalder kommuner og stat Selskabsskat, indkomstskat, moms og andre afgifter Øget "dækningsbidrag" i virksomheder Virksomhedernes dækningsbidrag går blandt andet til løn, andre faste omkostninger, skatter mv Som defineret af Danmarks Statistik: "Bruttoværditilvækkst er lig med bruttonationalproduktet i basispriser og opgøres for det enkelte erhverv som produktionen i basispriser minus forbrug i produktionen i køberpriser og er således også lig med summen af andre produktionsskatter, netto, aflønning af ansatte og overskud af produktionen og blandet indkomst For samfundet som helhed kan bruttoværditilvæksten også opgøres som bruttonationalproduktet i markedspriser minus produktskatter, netto" C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

18 18 / 18 Bilag C: Litteraturliste C1 Rapporter Aarhus Kommune (2010): "Europæisk Kulturhovedstad 2017 Økonomi og økonomiske effekter - erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder" Aarhus Kommune (2011): "Aarhus Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation" Aarhus Kommune (2011): "Europæisk Kulturhovedstad 2017 Forslag til budget- og finansiering for Aarhus 2017" ECOTEC (2009): "Ex-Post Evaluation of 2007 and 2008 European Capitals of Culture Final Report" Idrætsfonden Danmark (2007): "International Sportsevents i Danmark 2006 Hvad er de værd samfundsøkonomisk?" Palmer/Rae Associates (2004): "European Cities and Capitals of Culture - City Reports Study Prepared for the European Commision PART I" Palmer/Rae Associates (2004): "European Cities and Capitals of Culture - City Reports Study Prepared for the European Commision PART II" Palmer/Rae Associates (2007): "European Cultural Capital Report" Palmer/Rae Associates (2009): "European Cultural Capital Report 2" Region Midtjylland (2007): "Turisme i Region Midtjylland - Uddrag fra analysegrundlaget for den regionale udviklingsplan" VisitDenmark (2007): "Effektmåling af sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder" C2 Datakilder 3F - Fagligt Fælles Forbund: www3fdk CA a-kasse: wwwcadk SKAT: wwwskatdk Statistikbanken: wwwstatistikbankendk VisitDenmark: wwwvisitdenmarkdk C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Europæisk Kulturhovedstad 2017

Europæisk Kulturhovedstad 2017 Europæisk Kulturhovedstad 2017 Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling & Kultur og Borgerservice Marts 2011 Side 2 Indhold 1. Resume... 4 2. Indledning...

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2010 Århus kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017: Valg af visionstemaer til bearbejdning i projektets visionsfase

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere