Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/kultur-og- Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR."

Transkript

1 Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 COWI A/S Jens Chr Skous Vej Aarhus C Telefon Telefax wwwcowidk Notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Overordnet metode 2 3 Beregningsgrundlag 5 31 Input i beregningerne 6 4 Resultater fra LINE modellen 7 41 Samfundsøkonomiske effekter fordelt på geografi 7 42 Omsætning fordelt på branche 9 43 Investering vs "afkast" 9 5 Konklusion og perspektivering 12 1 Indledning Danmark har værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Aarhus Byråd har besluttet, at Aarhus er kandidat til titlen, og Aarhus Kommune samarbejder med Region Midtjylland og kommunerne i regionen om den kommende ansøgning, der skal afleveres d 30 september 2011 Som værtskommune må Aarhus Kommune forventes at påtage sig en betydelig andel af kulturhovedstadsprojektets finansiering Aarhus Kommune har endnu ikke truffet beslutning om størrelsen af kommunens samlede økonomiske bidrag til projektet, men ifølge det forslag til finansiering, som Aarhus Byråd skal tage stilling til i april 2011 forventes Aarhus Kommune at stå for ca 20 % af projektets finansiering 1 Derfor er det yderst relevant for Aarhus Kommune at belyse de samfunds- og kommunaløkonomiske konsekvenser forud for en ansøgning Nærværende notat belyser det første trin i en samfundsøkonomisk analyse Der foreligger tre scenarier for den økonomiske ramme for projektet: henholdsvis 300, 400 og 500 mio kr som skal placeres i en selvstændig fond, og som fonden skal videreinvestere i projektet Dette notat belyser scenarierne med hhv 300 og 500 mio kr i fonden 1 "Europæisk Kulturhovedstad 2017, Forslag til budget og finansiering for Aarhus2017" Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXRashx C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx Projektnr Dokumentnr P Version 1 Udgivelsesdato 11april 2011 Udarbejdet SLAR, JETH Kontrolleret SHP, JPK

2 2 / 18 Dette notat beskriver de potentielle økonomiske turismeeffekter af projektet 2 Overordnet metode Den samfundsøkonomiske analyse baseres på 'LINE' modellen, som er den bedst kendte og mest beskrevne model til effektmåling af sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder 2 LINE modellen er opbygget af AKF 3 og Lektor Lise Lyck, CBS og anbefales af VisitDenmark LINE modellen beregner den værdi, som skabes direkte og på kort sigt af gæster til forskellige typer events Dette sker med udgangspunkt i den omsætning, som gæsterne generer, mens de er i byen i forbindelse med eventen Modellen har sin styrke i, at den tager højde for både hvor deltagerne kommer fra, og hvor de genererer omsætning, fordelt på kommuner, region og landet som helhed Som sådan matcher modellen ret godt interessenterne i dette projekt Desuden er modellen nationalt anerkendt og afprøvet adskillige gange Modellen er 0-scenariemodel - dvs den beregner forskellen mellem at gennemføre Aarhus2017 eller lade være Modellen har sin svaghed ved, at indirekte effekter ikke medregnes Ved ikke at medregne disse effekter, må modellen siges at være konservativ - men derfor også ret troværdig Der er yderligere konservative antagelser i modellen som feks Der medregnes IKKE forbrug fra Region Midtjyllands egne borgere (dvs den antager IKKE, at Region Midtjyllands borgere vil bruge flere penge i Region Midtjylland som følge af dette tiltag) Modellen indregner IKKE et tab, der vil være ved, at Sønderborg alternativt vinder titlen (Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad vil formentlig betyde at mange Midtjyder vil besøge Sønderjylland og øge deres forbrug her på bekostning af forbruget i Midtjylland) Udregningen bygger altså alene på besøg udefra Bruges modellen før begivenheden, som her, er der desuden en meget væsentlig kilde til usikkerhed i modellens input, deltagernes sammensætning og antal Men selvom der er usikkerhed om inputtet, er vi imidlertid ikke på bar bund, idet der findes empiriske data om deltagerantal og -sammensætning fra tidligere kulturhovedstæder Selvom hver kulturhovedstad har sin egen strategi, sit eget program og sit eget budget, må vi tage udgangspunkt i empirien ud fra en tese om, at Aarhus kan tiltrække lige så mange deltagere, som en gennemsnitlig kulturhovedstad Hvis forventningen er et væsentligt lavere budget, justeres deltagerantallet ned For at illustrere både, hvad modellen belyser og ikke mindst, hvad den IKKE belyser, er Figur 2-1 udarbejdet 2 Se "Effektmåling af Sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder, september 2007 af Wonderful Copenhagen, Sport Event Danmark og VisitDenmark, pp AKF står for Anvendt Kommunal Forskning, C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

3 3 / 18 Figur 2-1 Finansiering og Samfundsøkonomi i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 Videreudvikling af figur 31 fra "Europæisk Kulturhovedstad 2017, Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017" LINE modellen Region Kvalitativ udvikling af Kommunen Nationalt kultur og kreative erhverv Kortsigtede effekter af gæster Omsætning Bruttoværditilvækst Beskæftigelseseffekt Offentligt provenu Kortsigtede effekter af ansættelser i Aarhus2017 fond og projekter Omsætning Bruttoværditilvækst Beskæftigelseseffekt Offentligt provenu Varigt omsætningsløft, branding effekter, øget tiltrækningskraft ol Omsætning Bruttoværditilvækst Beskæftigelseseffekt Offentligt provenu Offentlige tilskud Aarhus2017 fondens budget Programaktiviteter Tilskud fra fonde, sponsorer og offentlige myndigheder Tilskud fra sponsorer og fonde De projektansvarliges egne ressourcer Anlægsprojekter Offentlige myndigheder Kortsigtede effekter af ansatte i anlægsprojekter Omsætning Bruttoværditilvækst Beskæftigelseseffekt Offentligt provenu Værdi af anlæg Salgsværdi Brugsværdi Oplevelsesværdi Tidsbesparelser C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

4 4 / 18 Figur 2-1 viser, hvordan LINE modellen er afgrænset i forhold til de øvrige finansielle og samfundsøkonomiske forhold i projektet Udover de effekter, som LINE-modellen beregner forventes et værtskab for Europæisk Kulturhovedstad også at have en lang række andre effekter Aktivitet - Beskæftigelse i Aarhus2017 fond og Aarhus2017 projekter med væsentlig privat medfinansiering - Større aktivitet i kunst- og kultursektoren - et løft til kulturinstitutioner, museer mv - Flere kulturelle aktiviteter for borgerne - Tiltag, der viser sig selvbærende, bliver permanente og skaber permanent aktivitet Turisme - Flere besøgende fra og med 2019 pga varig branding og permanente tiltag - Den økonomiske værdi af besøg internt i Region Midtjylland Branding og tiltrækning - Både kortvarige og varige brandingeffekter for Aarhus, Region Midtjylland og sponsorer - Bedre evne til at tiltrække og fastholde virksomheder - Bedre evne til at tiltrække fastholde ressourcestærke borgere - Bedre evne til at tiltrække nye studerende - Styrkelse og supplement af andre brandingstrategier som feks Klimastrategi- CO2030, global capital of windpower (and clean tech) Fysiske forbedringer - Blivende forbedringer i byrum mm (gennem Aarhus2017 budget eller ej) - Blivende forbedringer af infrastruktur (typisk ikke gennem Aarhus2017 budget) - Beskæftigelseseffekter af infrastrukturprojekter (typisk ikke gennem Aarhus2017 budget) Muligheder for innovation - Mulighed for integration af kulturliv, erhvervsliv og studieliv - Styrkelse af kreativitet og innovation i tråd med rethink-temaet Kompetencer - Forbedrede kompetencer hos arrangører og deltagere C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

5 5 / 18 - Forbedrede muligheder for at tiltrække andre events - Øget professionalisering af kulturlivet i Region Midtjylland Identitet - Værdi af kultursamarbejder på tværs i Region Midtjylland - Én samlet region - Social inddragelse og positivt multikulturelt samfund - Fælles identifikation for borgere Disse effekter belyses som nævnt ikke i denne rapport, men kan være de primære årsager til at søge kulturhovedstad 2017 værtskabet Søges dette værtskab er det dog også yderst relevant for byens beslutningstagere, at kende de mere kortsigtede økonomiske konsekvenser Tænkes der snævert på Aarhus Kommunes finansielle interesser, er det interessant at belyse, i hvor høj grad de investeringer Kommunen foretager matches af et øget provenu til Kommunen Som figuren viser giver LINE modellen den første del af svaret Modellen giver også svar på, i hvor høj grad de øvrige offentlige interessenter opnår dækning af deres investeringer Og derudover giver modellen også bud på omsætning, bruttoværditilvækst og beskæftigelse LINE modellen har veludviklede mekanismer, der beskriver netop forholdene mellem omsætning, bruttoværditilvækst og beskæftigelse og derudover også fordelingen mellem kommune, øvrige kommuner i regionen samt staten Selvom selve LINE modellen ikke vil kunne anvendes direkte til vurdering af projektets øvrige samfundsøkonomiske effekter, vil mange af mekanismerne kunne genbruges og sikre, at projektets totale samfundsøkonomiske effekter kan vurderes på konsistent vis 3 Beregningsgrundlag De bedste empiriske data, der er tilgængelige vedrørende tidligere kulturhovedstæder, dækker budgetter, byernes indbyggertal, antal besøgende og overnatninger Der er derfor taget udgangspunkt i disse historiske tal i udarbejdelsen af en prognose for Aarhus2017 Prognosen for Aarhus2017 er lavet, så besøgstal og overnatningstal er skaleret i forhold til det foreliggende talmateriale fra tidligere kulturhovedstæder Der er redegjort herfor i bilaget "Redegørelse for scenariernes antagelser i forhold til empiri fra tidligere kulturhovedstæder" Til brug for LINE modellen er der genereret en lang række andre tal via dels "Aarhus Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation" og dels via andre indhentede statistikker C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

6 6 / Input i beregningerne Det historiske sammenligningsgrundlag er holdt op imod Måltal for Aarhus2017 Antagelserne bag Måltal-scenariet er dannet på baggrund af "Aarhus Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation" Derudover er der genereret to overslag for Aarhus2017 ud fra dels et højt budgetscenarie med 500 mio kr i Aarhus2017 fonden (heraf 100 mio fra Aarhus Kommune) og dels et lavt budgetscenarie med 300 mio kr i Aarhus 2017 fonden (heraf 60 mio fra Aarhus Kommune) Disse to prognoser er dannet ved at sammenholde budgetstørrelserne med empirien fra andre byer, og omtales i det følgende som henholdsvis Empiri 500 og Empiri 300 På baggrund af rapporten "Aarhus Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation", en række små statistiske analyser og nogle antagelser har COWI genereret input data til LINE modellen som vist i Tabel 3-1 Input til LINE-modellen Tabel 3-1 Input til LINE-modellen Måltal Empiri 500 Empiri 300 Budget-ramme (mio kr) # Besøgende i 2016 & # Besøgende i Andel danskere 86,0% 88,0% 88,0% Andel tilrejsende danskere 30,7% 30,7% 30,7% Andel med Kulturhovedstad Aarhus som destination 50,0% 50,0% 50,0% Andel med overnatninger 21,1% 17,1% 15,8% # Overnatninger per overnætter Andel kommercielle overnatninger 0,0% 0,0% 0,0% Døgnforbrug/overnatter Døgnforbrug/endagsgæst Andel udlændige 14,0% 12,0% 12,0% Andel med Kulturhovedstad Aarhus som destination 50,0% 50,0% 50,0% Andel med overnatninger 32,8% 38,3% 38,3% # Overnatninger per overnætter Andel kommercielle overnatninger 0,0% 0,0% 0,0% Døgnforbrug/udenlandsk overnatter Døgnforbrug/udenlandsk endagsgæst C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

7 7 / 18 4 Resultater fra LINE modellen Resultaterne fra LINE modellen er omsætning, værditilvækst, beskæftigelse i årsværk, samt offentlige provenuer (Begreberne er forklaret i bilag B2) Disse størrelser kan herefter fordeles hhv på brancher, geografi og forskellige offentlige kasser 41 Samfundsøkonomiske effekter fordelt på geografi Det fremgår af Tabel 4-1, at gæsterne skaber væsentlige effekter på beskæftigelsen, det offentlige provenu og værditilvæksten Disse effekter kan opgøres på kommuneniveau indenfor Region Midtjylland, aggregeret for Region Midtjylland samt på nationalt niveau Af Tabel 4-1 ses det, at der er væsentlig forskel på de tre scenarier Scenariet Måltal genererer over dobbelt så store samfundsøkonomiske effekter som scenariet Empiri 300 Empiri 500 ligger midt i mellem Desuden fremgår det, at Aarhus tegner sig for ca 70 % af de gevinster, der opstår i Region Midtjylland som helhed Herudover ses det, at effekterne i Region Midtjylland målt i årsværk og værditilvækst er knap dobbelt så store som effekterne på landsplan Eksempelvis er beskæftigelsen i Empiri 500 i Region Midtjylland 1468 årsværk, men tallet på landsplan er 792 Dette skyldes, at LINE modellen antager, at gæster fra andre regioner flytter en del af deres forbrug fra deres hjemregion til Region Midtjylland Således er effekterne for kommuner udenfor Region Midtjylland negative Der vil således tilsvarende være negative økonomiske effekter for Region Midtjylland, hvis Sønderborg vinder titlen som kulturhovedstad De provenumæssige konsekvenser for kommunerne er før indregning af udligning mellem kommunerne Det samlede offentlige provenu på landsplan er dog knap fire gange så stort som det samlede offentlige provenu i Region Midtjylland, hvilket skyldes, at klart de største offentlige provenuer tilfalder staten i kraft af en stor andel af den samlede personskat, moms og afgifter C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

8 8 / 18 Tabel 4-1 De af LINE-modellen beregnede samfundsøkonomiske effekter fordelt på geografi Måltal Empiri 500 Empiri 300 Årsværk Provenu (mio kr) Værditilvækst (mio kr) Årsværk Provenu (mio kr) Værditilvækst (mio kr) Årsværk Provenu (mio kr) Værditilvækst (mio kr) National effekt Region Midtjylland Aarhus Randers 90,8 2,6 31,3 63,0 1,8 21,7 37,4 1,1 12,9 Viborg 89,4 2,6 30,8 62,0 1,8 21,4 36,8 1,1 12,7 Silkeborg 84,8 2,4 29,2 58,8 1,7 20,3 34,9 1,0 12,0 Herning 81,9 2,3 28,2 56,9 1,6 19,6 33,8 1,0 11,6 Horsens 78,5 2,2 27,0 54,5 1,6 18,8 32,3 0,9 11,1 Holstebro 54,7 1,6 18,8 37,9 1,1 13,1 22,5 0,7 7,8 Skanderborg 27,4 0,8 9,5 19,0 0,5 6,6 11,3 0,3 3,9 Favrskov 22,3 0,6 7,7 15,5 0,4 5,3 9,2 0,3 3,2 Hedensted 22,0 0,6 7,6 15,3 0,4 5,3 9,1 0,3 3,1 Syddjurs 19,8 0,6 6,8 13,8 0,4 4,7 8,2 0,2 2,8 Norddjurs 18,3 0,5 6,3 12,7 0,4 4,4 7,5 0,2 2,6 Ringkøbing- Skjern 14,0 0,4 4,8 9,7 0,3 3,3 5,8 0,2 2,0 Skive 11,5 0,3 4,0 8,0 0,2 2,8 4,7 0,1 1,6 Odder 10,4 0,3 3,6 7,2 0,2 2,5 4,3 0,1 1,5 Ikast-Brande 9,7 0,3 3,3 6,7 0,2 2,3 4,0 0,1 1,4 Struer 5,4 0,2 1,9 3,7 0,1 1,3 2,2 0,1 0,8 Lemvig 5,2 0,1 1,8 3,6 0,1 1,2 2,1 0,1 0,7 Samsø 1,9 0,1 0,7 1,3 0,0 0,5 0,8 0,0 0,3 C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

9 9 / Omsætning fordelt på branche Den omsætning, der skabes af gæster til Aarhus 2017 kan fordeles relativt præcist på forskellige brancher på baggrund af en fordelingsnøgle tilknyttet LINE modellen Denne fordelingsnøgle er dannet via undersøgelser af turisters forbrugsmønstre Resultatet for Aarhus 2017 er vist i Tabel 4-2 Tabel 4-2 Den af LINE-modellen beregnede omsætning fordelt på brancher Mio kr Måltal Empiri 500 Empiri 300 Overnatning Restaurant Øvrige varer & tjenesteydelser Varige forbrugsgoder (shopping) Forlystelser Dagligvarer Lokal transport I alt Ikke overraskende er det indenfor hotel og restaurationsbranchen, at den største stigning i omsætning finder sted Øvrige varer og tjenesteydelser, som kan bestå af underleverancer til hotel og restaurationsbranchen, står ligeledes for en stor del af omsætningen sammen med detailhandelen Underleverancerne kan være fødevarer, rengøring, vask, el, vand og varme mv Yderligere kan der i denne kategori være tjenesteydelser købt af gæsterne eksempelvis wellnes, klipning ved frisør mv 43 Investering vs "afkast" I Tabel 4-3 sammenlignes de private investeringer i kulturhovedstadsprojektet med omsætningen i den private sektor De private bidrag dækker dels sponsorater til Aarhus2017 fonden, dels sponsorater direkte til konkrete projekter Det fremgår af scenariet Måltal og Empiri Høj, at det private erhvervsliv bidrager med i alt 228 mio kr i form af 40 mio kr til Aarhus2017 fonden og 188 mio kr til de enkelte projekter men kulturhovedstadsprojektet skaber en samlet omsætning i den private sektor på 1½ mia kroner i scenariet Måltal og 1 mia kr i scenariet Empiri Høj I scenariet Empiri Lav bidrager det private erhvervsliv med hhv 22 mio kr til Aarhus2017 fonden og 100 til projekterne Omsætningen i de private erhversliv beregnes af LINE modellen til over 600 mio kr Det ses yderligere at størstedelen - ca 2/3 af denne omsætning sker i den private sektor i Aarhus Kommune C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

10 10 / 18 Tabel 4-3 Omsætning fordelt på geografi sammenholdt med private investeringer i Aarhus 2017 Private bidrag (mio kr) Måltal Empiri 500 Empiri 300 Anslået privat bidrag til Aarhus2017 fond Anslået privat bidrag til projekter Omsætning privat sektor (mio kr) Måltal Empiri 500 Empiri 300 Aarhus Randers 64,8 45,3 27,0 Viborg 63,9 44,6 26,6 Silkeborg 60,6 42,3 25,2 Herning 58,6 40,9 24,4 Horsens 56,1 39,2 23,4 Holstebro 39,1 27,3 16,3 Skanderborg 19,6 13,7 8,2 Favrskov 15,9 11,1 6,6 Hedensted 15,7 11,0 6,6 Syddjurs 14,2 9,9 5,9 Norddjurs 13,1 9,1 5,4 Ringkøbing-Skjern 10,0 7,0 4,2 Skive 8,2 5,8 3,4 Odder 7,4 5,2 3,1 Ikast-Brande 6,9 4,8 2,9 Struer 3,8 2,7 1,6 Lemvig 3,7 2,6 1,6 Samsø 1,4 1,0 0,6 Total Det ses, at den private sektor opnår en endog meget stor omsætning i forhold til de sponsorbidrag, der anslås I Empiri 300 beregnes omsætningen til 630 miokr i omsætning kontra 122 mio kr i bidrag I Empiri 500 beregnes til omsætningen til 1056 miokr kontra 228 miokr i bidrag Begge C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

11 11 / 18 scenarier giver altså ca en omsætning, der er fem gange så stor om bidraget I scenariet Måltal er faktoren ca 6,5 Derudover vil den private sektor også opnå positive branding-effekter og lignende, som ikke er beregnet her jf opgavens afgrænsning Tabel Indskud, provenu og værditilvækst fordelt på geografi og offentlige interessenter Mio kr Måltal Empiri 500 Empiri 300 Omsætning Værditilvækst Provenu Indskud Omsætning Værditilvækst Provenu Indskud Omsætning Værditilvækst Provenu Indskud Aarhus Kommune Øvrige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland som institution Offentlig sektor i Region Midtjylland Staten Offentlig sektor i DK Tabel 4-4 viser, at kommunerne kan få knap en tredjedel af deres investering igen som provenu på den korte bane (før kommunal udligning), mens staten har udsigt til at få over halvdelen tilbage umiddelbart, når man alene måler de direkte indtægter fra turisme I Aarhus Kommune og Region Midtjylland skabes en værditilvækst, der langt overstiger den offentlige investering Kommunerne i Region Midtjylland kan skabe en værditilvækst, der er ca tre gange så stor som den kommunale investering Billedet er et andet for landet som helhed Dette skyldes, at gæster fra øvrige regioner i LINE modellen antages at reducere forbruget i deres hjemregion, med det samme beløb, som de bruger i Region Midtjylland Det er således de udenlandske gæster, der skaber de positive effekter på landsplan Øges andelen af udenlandske gæster med 15 procentpoints fra 12 % til 27 % (således at det totale antal gæster holdes konstant) øges værditilvæksten i Danmark i Empiri 500 scenariet fra 288 mio kr til 403 mio kr Statens provenu øges fra 129 mio kr til 209 mio kr og det samlede offentlige provenu fra 159 mio kr til 253 mio kr Aarhus Kommunes provenu øges fra 29 til 34 mio kr For Aarhus Kommune er effekten af at tiltrække større andel udlændinge altså forholdsvis mindre end for staten C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

12 12 / 18 Fra statens side (og i kommunerne udenfor Region Midtjylland) er der således en markant interesse i at tiltrække så mange udenlandske gæster som muligt Tænkes der snævert på Aarhus Kommunes og de øvrige kommuner i Region Midtjyllands interesser, så er det vigtigste at tiltrække gæster udefra - og gerne gæster der overnatter Om de er fra København eller udlandet betyder mindre Det kan dermed foreløbig konkluderes at den private sektor opnår en saltvandsindsprøjtning til omsætningen, der langt overgår det forudsatte private bidrag Også værditilvæksten i Region Midtjylland, som tilfalder dels virksomhederne og dels arbejdsstyrken, er større end de private bidrag Den offentlige sektor får en betydelig del af sin investering igen som øget provenu på kort sigt For både den private og den offentlige sektor er der positive langsigtede effekter, som ikke er medregnet Se listen på side 4 5 Konklusion og perspektivering De kortsigtede økonomiske gevinster ved at tiltrække gæster kan udgøre op imod en tredjedel af den kommunale investering Gæsterne skaber således en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssige gevinst i Aarhus Kommune og i RegionMidtjylland Staten får en endnu større del af sin investering retur i provenu, da staten modtager den største andel af skatter og afgifter Derudover vil der uden tvivl være en del effekter, der ikke indgår i denne analyse, der alene belyser de umiddelbare økonomiske effekter på baggrund af forsigtige, men samtidigt empirisk underbyggede antagelser Blandt disse effekter kan nævnes en væsentlig men midlertidig delvist privat finansieret beskæftigelseseffekt, langsigtede turismeeffekter, værdien af yderligere professionalisering og internationalisering af kulturområdet og turismebranchen og værdien af investeringer i infrastruktur Der er grund til at formode, at disse dynamiske effekter vil være større end de kortsigtede effekter, som den foreliggende analyse belyser For at kunne vurdere størrelsen af de dynamiske effekter, er det dog nødvendigt at foretage en forprogrammering af initiativets aktiviteter i form af forskellige alternativer, der så kan sammenlignes med det formål at skabe et beslutningsgrundlag, hvor indhold og sammensætning af kulturaktiviteterne kan forenes med de økonomiske gevinster, som Aarhus ønsker at opnå via initiativet C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

13 13 / 18 Bilag A: Redegørelse for scenariernes antagelser i forhold til empiri fra tidligere kulturhovedstæder Den anvendte historiske dataserier fra tidligere kulturhovedstæder, som danner baggrunden for de to empirisk baserede scenarier, er ikke komplette Derfor vil der være forskellige byer, der indgår i forskellige sammenligninger, som det ses i det efterfølgende Figur Sammenhængen mellem indbyggertal og besøgende Liverpool # besøgende (mio) Lille København Måltal Linz Empiri 500 Rotterdam Stavanger Graz Genoa Empiri 300 Salamanca Brügge Thessaloniki Cork Porto Indbyggertal Det fremgår af Figur 5-1, at de forholdsvis små byer også typisk har besøgstal på under 3 mio gæster Aarhus ligger dog i den øvre ende af de små byer, hvorfor et besøgstal på op til 4 mio vurderes at være realistisk med et budget på 500 mio kr Billedet er mere broget for de store byer Det kan skyldes flere forhold, som for eksempel at Rotterdam benyttede projektet meget internt til at bekæmpe sociale problemer, mens de sydeuropæiske store byer typisk har haft små budgetter, hvilket fremgår af næste figur Lille, København og Liverpool har opnået meget store besøgstal og således udnyttet det potentiale, de har haft i kraft af deres indbyggertal Det skal bemærkes, at Aarhus2017 er et regionalt projekt, og at Region Midtjylland har 1,1 mio indbyggere Dette har dog også været tilfældet i andre af byerne Der er lavet en sammenligning med indbyggertallet i "urban areas", da det synes at give de statistisk mest sammenlignelige resultater C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

14 14 / 18 Figur Sammenhængen mellem Kulturhovedstadens budget og antallet af besøgende 12 Liverpool 10 Lille # Besøgende (mio) København Måltal Graz Empiri 500 Genoa Stavanger Linz Brügge Empiri 300 Rotterdam Salamanca Thessaloniki Cork Porto Luxembourg Budget (mio ) Der ses af Figur 5-2 nogen sammenhæng mellem budget og antal besøgende København, Lille og Liverpool har således alle haft forholdsvis store budgetter En gruppe af byer, Thessaloniki, Linz, Rotterdam og Graz har dog ikke formået at få samme antal besøgende ud af budgettet Empiri 500 ligger mellem København og den sidstnævnte gruppe, dog tættest på gruppen Det lave budgetscenarie som er anvendt i Empiri 300 ligger nogenlunde på niveau med byer som Stavanger og Salamanca Det afgørende for samfundsøkonomien er dog ikke kun besøgstallet men især antallet af tilrejsende besøgende og antal overnatninger Figuren tydeliggør budgetstørrelsens afgørende betydning for tiltrækningseffekten overfor besøgende Der er således ingen af byerne med små budgetter, der har tiltrukket mange besøgende Men omvendt er der også stor variation i, hvor mange besøgende byer med budgetter omkring mio kr har kunnet tiltrække Antal overnatninger findes der udmærket empiri omkring Dog er der et begrænset antal byer, for hvilke vi har både antal overnatninger og antal besøgende til kulturhovedstadsprojekterne C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

15 15 / 18 Figur Sammenhængen mellem antal besøgende og antal overnatninger # Overnatning genereret af Kulturby projektet Porto Liverpool København Empiri 500 Thessaloniki Empiri 300 Salamanca Graz Lille Brügge # Besøgende (mio) Det fremgår af Figur 5-3 at hvis man ser bort fra Porto og Lille, så er der en fin sammenhæng mellem antal besøgende og overnatninger Lilles lave antal overnatninger kan være forklaret af Lilles centrale beliggenhed i et tætbefolket område samt særdeles gode togforbindelser til Lille - de besøgende har så at sige haft mulighed for at komme hjem igen Det omvendte kan man sige om Porto, der ligger mere afsides i Europa Empiri 500 kan synes at ligge højt i antal overnatninger, men ser man på indekstal for antal overnatninger i kulturhovedstæderne, virker antallet af overnatninger rimeligt C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

16 16 / 18 Figur 5-4 Indekstal for antal overnatninger i byerne for kulturhovedstadsåret ift året før Det ses af Figur 5-4, at relativt små byer kan ligge forholdsvis højt i indekstal for overnatninger Af de fem byer, der ligger over indeks 120 er de fire forholdsvis små byer; nemlig Weimar, Salamanca, Graz og Sibiu Den sidste er Liverpool, der havde det største budget af alle byer Empiri 500 ligger på indeks 117 og Empiri 300 på 110 Som en interessant sidebemærkning kan det nævnes, at Weimar før kulturhovedstadsåret havde overnatninger stigende til i kulturhovedstadsåret 1999 Dette antal faldt derefter kortvarigt, men efterfølgende lykkedes det hurtigt at vende udviklingen igen til et overnatningsantal på i dag Weimar er således én af de byer med den bedste historik for vækst i antal overnatninger Men også for de øvrige byer er det empirisk helt entydigt, at der også året efter et kulturhovedstadsåret er flere overnatninger end før kulturhovedstadsåret Derfor er der i beregningerne medregnet to års øget besøgstal, hvor der dog ikke regnes med ligeså mange besøgende året efter, som i selve kulturhovedstadsåret Øget besøgstal i år to, tre, fire osv efter kulturhovedstadsåret er ikke medregnet, hvilket må siges at være en ret forsigtig tilgang - men også den eneste mulige tilgang, idet det er meget vanskeligt at finde empiri omkring de mere langvarige effekter C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

17 17 / 18 Bilag B: Forkortelser og begreber B1 Forkortelser AKF Anvendt Kommunal Forskning CBS Copenhagen Business School B2 Begreber Provenu Værditilvækst Skatter og afgifter, som tilfalder kommuner og stat Selskabsskat, indkomstskat, moms og andre afgifter Øget "dækningsbidrag" i virksomheder Virksomhedernes dækningsbidrag går blandt andet til løn, andre faste omkostninger, skatter mv Som defineret af Danmarks Statistik: "Bruttoværditilvækkst er lig med bruttonationalproduktet i basispriser og opgøres for det enkelte erhverv som produktionen i basispriser minus forbrug i produktionen i køberpriser og er således også lig med summen af andre produktionsskatter, netto, aflønning af ansatte og overskud af produktionen og blandet indkomst For samfundet som helhed kan bruttoværditilvæksten også opgøres som bruttonationalproduktet i markedspriser minus produktskatter, netto" C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

18 18 / 18 Bilag C: Litteraturliste C1 Rapporter Aarhus Kommune (2010): "Europæisk Kulturhovedstad 2017 Økonomi og økonomiske effekter - erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder" Aarhus Kommune (2011): "Aarhus Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation" Aarhus Kommune (2011): "Europæisk Kulturhovedstad 2017 Forslag til budget- og finansiering for Aarhus 2017" ECOTEC (2009): "Ex-Post Evaluation of 2007 and 2008 European Capitals of Culture Final Report" Idrætsfonden Danmark (2007): "International Sportsevents i Danmark 2006 Hvad er de værd samfundsøkonomisk?" Palmer/Rae Associates (2004): "European Cities and Capitals of Culture - City Reports Study Prepared for the European Commision PART I" Palmer/Rae Associates (2004): "European Cities and Capitals of Culture - City Reports Study Prepared for the European Commision PART II" Palmer/Rae Associates (2007): "European Cultural Capital Report" Palmer/Rae Associates (2009): "European Cultural Capital Report 2" Region Midtjylland (2007): "Turisme i Region Midtjylland - Uddrag fra analysegrundlaget for den regionale udviklingsplan" VisitDenmark (2007): "Effektmåling af sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder" C2 Datakilder 3F - Fagligt Fælles Forbund: www3fdk CA a-kasse: wwwcadk SKAT: wwwskatdk Statistikbanken: wwwstatistikbankendk VisitDenmark: wwwvisitdenmarkdk C:\Documents and Settings\mkma\Local Settings\Temporary Internet Files\ContentOutlook\FT9RGU64\LINE model anvendt på Aarhus2017docx

Dette notat beskriver de potentielle økonomiske turismeeffekter af projektet.

Dette notat beskriver de potentielle økonomiske turismeeffekter af projektet. Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Instruktion til brug af prognosemodellen for events

Instruktion til brug af prognosemodellen for events Instruktion til brug af prognosemodellen for events 1.0 Introduktion Modellen kan bruges både før en begivenhed (pre-event), og efter en begivenhed har fundet sted (post-event). Pre-event kan modellen

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Midtjylland September

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Notat Maj 2010 Manto A/s Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold 1 De hårde facts...1 1.1

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark December 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfatter: Thomas Kynde Møller cand.mag i turisme Analysekonsulent

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere