2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. 9. Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. 9. Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber"

Transkript

1 NOTAT 2. april 2014 Fakta: Aftale om en Vækstplan for fødevarer 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget 3. Opdatering af omregningsfaktor for dyreenheder 4. Omkostningseffektiv vandløbsindsats 5. Forenkling af randzoner og efterafgrøder 6. Mere effektiv sagsbehandling af husdyrgodkendelser 7. Finansieringsudfordringer og -initiativer 8. Modernisering af landbrugsloven 9. Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber (M/S) 10. Enklere og hurtigere miljøgodkendelser for fødevare- og andre industrivirksomheder 11. Vækst- og nabotjek 12. Styrket vejledning af virksomheder om fødevarereguleringen Startpakke 13. Fælles fødevarefortælling 14. Attraktive fødevareuddannelser Partnerskab 15. Oversigt over initiativer i aftalen om vækstplan for fødevarer

2 2/16 1. Fakta: Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi Der er ca beskæftigede i fødevareerhvervet, dvs. landbrug, fiskeri og fremstillingsindustri. Det svarer til ca. 9 pct. af den private beskæftigelse i Danmark. En stor andel er beskæftigede i land- og yderkommuner. 86 pct. svarende til 6 ud af 7 af de beskæftigede er enten faglært eller ufaglært, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 69 pct. Der er 14 pct. i fødevareerhvervet, som har en videregående uddannelse. Danmarks fødevareeksport udgør ca. 148 mia. kr. i 2012 svarende til 24 pct. af den samlede vareeksport. Eksporten er siden 2004 steget med 18 pct. Landbrugsprodukter udgør i 2012 over halvdelen af fødevareeksporten, mens den resterende del udgøres af agroindustrielle produkter, fiskeriprodukter og maskiner til agroindustrien. Danmark eksporterer fødevarer til 150 forskellige markeder i verden. Det vigtigste marked for dansk fødevareeksport er Europa, som aftager for over 100 mia. kr. svarende til knap 70 pct. af den samlede fødevareeksport. Eksporten består hovedsageligt af svinekød, fisk og skaldyr samt mejeriprodukter. De største europæiske markeder er Tyskland, Storbritannien og Sverige. Det næstvigtigste marked er Asien, som aftager for knap 30 mia. kr. svarende til 23 pct. af den samlede fødevareeksport. Det asiatiske marked er i stor vækst med en årlig stigning på 10 pct. siden 2008 i faste priser. Ud over Asien er de største vækstmarkeder for fødevareeksporten Afrika og Mellemøsten.

3 3/16 2. Fakta: Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget Natur- og Landbrugskommissionen foreslår i sine anbefalinger fra april 2013 en ny målrettet miljøregulering, som i højere grad forfølger omkostningseffektivitet og opfyldelse af miljø- og naturmål frem for at regulere på produktionens størrelse. En ny regulering skal skabe mere gennemskuelighed og fleksibilitet for den enkelte landmand. Bedrifternes tilladte anvendelse af kvælstof vil bl.a. være bestemt af, hvilke dokumenterede virkemidler der anvendes, forskellige arealers evne til at tilbageholde kvælstof og sårbarheden for det enkelte vandområde. Det er målet med den nye regulering af arealerne at differentiere kvælstofreguleringen således, at der alt andet lige kan gødes mere på robuste jorde og mindre på sårbare jorde afhængig af de fremtidige krav til kvælstofudledningen. For husdyranlæg indeholder forslaget en overgang til en mere emissionsbaseret regulering af stalde, der i højere grad baserer sig på de væsentligste natur- og miljøpåvirkninger, og ikke på antallet af producerede dyr. Aftaleparterne er enige om at sigte efter at omlægge den danske regulering baseret på disse principper. Hermed bygges der oven på finanslovsaftalen for Der er iværksat et tværministerielt arbejde for at tilvejebringe et fagligt grundlag for en model til den fremtidige miljøregulering både for staldanlæg til husdyrproduktionen og arealreguleringen Arbejdet vil ske i tæt dialog med parterne og interessenterne. Der arbejdes på at etablere et partnerskab om vidensopbygning om virkemidler og arealregulering. Dertil arbejdes der på at gennemføre et pilotprojekt om fremtidig arealregulering, så forskellige reguleringsmekanismer kan afprøves gennem inddragelse af case-bedrifter. Målet er at den nye målrettede husdyr- og arealregulering træder i kraft så hurtigt som muligt. De første elementer indfases fra 2016 og udbygges i takt med, at der tilvejebringes det nødvendige videngrundlag.

4 4/16 3. Fakta: Omregningsfaktor Der gennemføres en opdatering af omregningsfaktoren for dyreenheder efter gældende praksis. Dette sker på baggrund af, at dansk landbrug gennem de seneste år har forbedret foderoptaget i husdyrproduktionen, hvilket medfører, at der udskilles mindre kvælstof til miljøet pr. produceret dyreenhed. Det gælder særligt producenterne af slagtesvin. Omregningsfaktoren anvendes bl.a. til at fastsætte, hvor meget husdyrgødning der kan udbringes på bedrifternes arealer. En opdatering af omregningsfaktorer for dyreenheder vil i særlig grad medføre fordele for producenterne af slagtesvin. Producenter af slagtesvin kan øge produktionen med ca. 8 pct. med det samme udbringningsareal, hvis der er godkendelse eller tilladelse fra kommunen til produktionsudvidelsen. Opdateringen giver samlet set et potentiale for produktion af op til 1,5 mio. flere slagtesvin årligt med de nuværende udbringningsarealer på bedrifter med slagtesvin. De opdaterede omregningsfaktorer for dyreenheder vil træde i kraft pr. 1. august 2014.

5 5/16 4. Fakta: Omkostningseffektiv vandløbsindsats Vandløbsindsatsen i vandplanerne skal medvirke til at sikre rene og sunde vandløb i Danmark. I de kommende vandområdeplaner skal kommunerne og vandrådene i løbet af 2014 foreslå lokale indsatser, der bidrager til at opfylde direktivfastsatte målsætninger i perioden Kommuner og vandråd får udmeldt rammer for deres arbejde primo april. Til brug for arbejdet med forslag til forbedringer af vandløb får de et katalog af virkemidler at vælge imellem. Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse i form af reduceret grødeskæring kan være en billig og omkostningseffektiv måde at sikre en god natur- og miljøtilstand i vandløbene. Det har dog i praksis vist sig vanskeligt at afgrænse de erhvervsøkonomiske konsekvenser, og derfor har det heller ikke været muligt at udvikle en kompensationsmodel til lodsejere, der lider tab ved anvendelse af virkemidlet. Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse indgår derfor ikke i virkemiddelkataloget. Derudover skal det tilstræbes, at vandløbsrestaureringer gennemføres omkostningseffektivt, herunder at undgå utilsigtede oversvømmelser og forsumpning af større landbrugsarealer

6 6/16 5. Fakta: Forenkling af randzoner og efterafgrøder Randzoneloven ændres med virkning fra 1. august Afgrænsningen af randzonebærende vandløb og søer baseres på entydige kriterier i form af vandløb og søer, der allerede er udpeget eller beskyttet i henhold til anden lovgivning på grund af deres natur- og miljømæssige værdi. Det drejer sig om vandløb og søer med krav om 2 meter bræmmer, vandløb og søer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, vandløb og søer med miljømål og offentlige vandløb og søer. Lovændringen betyder, at randzonearealet vil udgøre ca hektar. Kompensationsordningen fortsætter efter gældende regler og i overensstemmelse med den nye EU-landbrugsreform, som træder i kraft den 1. januar Der er afsat 76,5 mio. kr. til randzonekompensation under landdistriktsprogrammet i Hvis der kommer et mindreforbrug på grund af ændrede forudsætninger, aftaler parterne den nærmere anvendelse af midlerne til andre formål. De målrettede efterafgrøder på hektar fra 2015 bortfalder. Det generelle efterafgrødekrav forhøjes med hektar fra Miljømålsloven ændres, så det undgås, at den ændrede lovgivning vedr. randzoner og efterafgrøder medfører en fornyet seks måneders høring af udkast til 1. generation vandplaner. Regeringen vil i efteråret 2014 fremlægge forslag til den fremtidige natur- og vandindsats efter 2015 med et fortsat højt ambitionsniveau.

7 7/16 6. Fakta: Mere effektiv sagsbehandling af husdyrgodkendelser Sagsbehandlingstiden for godkendelse af husdyrbrug er i en positiv udvikling, men der er behov for en fortsat fokuseret og yderligere indsats. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2014 til forbedring af digitalt kortmateriale i husdyrgodkendelse.dk. Et bedre kortmateriale sparer tid hos både landbrugskonsulenter og kommunale sagsbehandlere og øger indsatsen for mere effektiv og korrekt sagsbehandling af husdyrgodkendelser. Det er derudover et mål at indføre maksimale sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser på seks måneder fra sagen er fuldt oplyst. De konkrete muligheder skal udredes og drøftes med KL, og forudsætter højere brugerbetaling.

8 8/16 7. Fakta: Finansieringsudfordringer og -initiativer En gennemsnitlig heltidsbedrift har i dag jordbrugsaktiver (jord, bygninger mm.) for ca. 40 mio. kr. Det er mere end 10 gange så meget som i En fortsat udvikling i retning af større og mere effektive bedrifter forudsætter, at landbruget har adgang til finansiering. Til trods for, at landbruget de seneste år har haft en pæn og stigende indtjening, har en del landbrug opbygget en så høj gældsbyrde, at det kan være vanskeligt for selv sunde bedrifter at få finansiering. Knap én ud af 10 landbrug havde i 2012 en belåningsgrad på over 100 pct. og var dermed teknisk insolvent. Omkring tre ud af 10 landbrug havde en belåningsgrad på over 80 pct. Landbrugets vanskeligheder med at låne til investeringer og en lav egenkapital i erhvervet betyder, at der i dele af landbruget ikke bliver gennemført de nødvendige investeringer, der skal sikre vækst og jobskabelse. Der er taget en række initiativer senest med Aftaler om Vækstplan DK, der skal skabe bedre adgang til finansiering for danske virksomheder. De igangsatte finansieringsinitiativer har vist sig ikke at være tilstrækkelige til at løsne op for finansieringssituationen i landbruget. Der er behov for at tage yderligere initiativer, som kan sætte gang i de nødvendige rekonstruktioner, ejerskifter og investeringer i landbruget. Der iværksættes derfor følgende nye initiativer: o Modernisering af landbrugsloven o For at styrke de nødvendige omstruktureringer og ejerskifter i landbruget vil der i et samarbejde mellem Landbrugets Finansierings- Bank og Vækstfonden blive adgang til mere risikofyldte finansieringsløsninger, der bl.a. vil kunne gå til yngre jordbrugere. o Landbrugets FinansieringsBank vil udvikle lånegarantier til pengeinstitutter, der yder lån til landbruget, og vil tilbyde nye lån med mere attraktiv afdragsprofil. o Landbrugets FinansieringsBank vil i en periode suspendere kravet om kapitalindskud i forbindelse med brug af deres produkter.

9 9/16 8. Fakta: Modernisering af landbrugsloven Der er behov for at modernisere landbrugsloven, så investeringer i landbrug kan bygge på en bredere vifte af finansieringskilder. Det skal ses i lyset af, at en gennemsnitlig heltidsbedrift i dag har jordbrugsaktiver (jord, bygninger, m.m.) for ca. 40 mio. kr., hvilket er mere end ti gange så meget som i Landbrugsloven indeholder barrierer, som begrænser muligheden for institutionelle investorer, som fx pensionsinsitutter, til at få bestemmende indflydelse over landbrugsejendomme. Dette hæmmer kapitaltilførslen til erhvervet fra eksterne investorer. Ifølge den nuværende landbrugslov kan et aktie- eller anpartsselskab kun erhverve en landbrugsejendom, hvis selskabet har tilknyttet en landmand, der har bestemmende indflydelse. Yderligere indeholder landbrugsloven regler om fortrinsstilling, der har til formål at give ejere af mindre landbrug mulighed for at erhverve sig yderligere arealer/ejendomme. En afvikling af landbrugslovens ejerskabsrestriktioner vil kunne introducere nye ejerskabsformer og medvirke til at tiltrække nye investorer og dermed imødekomme nogle af de finansielle udfordringer, der hæmmer udviklingen i erhvervet. Det handler om at fjerne begrænsninger, som ikke findes i andre erhverv. Samtidig vil en revision af landbrugsloven kunne tilføre landbruget værdifuld forretningsmæssig knowhow. Der gennemføres derfor en modernisering af landbrugsloven, så barriererne for at tiltrække ny kapital til erhvervet afskaffes. Det betyder, at reglerne i landbrugslovens 20 ændres, så der ikke stilles krav om, at én bestemt person skal have bestemmende indflydelse i selskabet. Samtidig udvides kredsen af andre godkendte selskabsformer end aktie- og anpartsselskaber, der kan erhverve landbrugsejendomme uden restriktioner. Bopælspligt ved selskabers erhvervelse opretholdes. Reglerne om fortrinsstilling i landbrugslovens ophæves. I forpagtningsreglerne i 28 tilføjes en administrativ forenkling, så der uden tilladelse kan lejes mindre arealer under 1000 m2 til haveformål.

10 10/16 9. Fakta: Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber (M/S) Aftaleparterne er enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber (M/S), hvorigennem medarbejdere kan investere lønmidler i vækst og arbejdspladser. Medarbejderinvesteringer kan give et vigtigt bidrag til at løse landbrugets finansieringsproblemer, der har forårsaget et investeringsefterslæb. Ordningen skal ses i sammenhæng med afskaffelsen af ejerskabsrestriktionerne i landbruget, som vil åbne op for nye ejerformer. Der skal søges om tilladelse til at oprette et M/S i Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn med, at selskaberne lever op til godkendelseskravene, herunder at medarbejdernes interesser sikres med en kompetent ledelse: Alle medarbejdere skal bidrage med en del af deres løn og opnå ejerskab. Investeringen skal have en løbetid på minimum tre år. Det skal være muligt at få midlerne udbetalt efter en årrække, dog således at udbetalingerne afspejler resultatet af investeringerne. Midlerne skal investeres i (eller ydes som lån til) virksomheden, leverandører, aftagere, eller i andre tiltag af betydning for vækst og arbejdspladser. I forbindelse med oprettelsen af M/S et skal der fastlægges vedtægter, der sikrer en varetagelse af medarbejderinvestorernes interesser. Skatteforholdene udfærdiges på en måde, som muliggør indskud af bruttolønmidler: Der betales ikke indkomstskat, men kun arbejdsmarkedsbidrag, ved indskud af lønmidler i selskabet. Derimod beskattes alle udbetalinger som personlig indkomst. Det løbende investeringsafkast beskattes i medarbejderinvesteringsselskabet med selskabsskattesatsen og efter de regler, der gælder for aktieselskaber. Indskud kan udgøre op til 5-10 pct. af lønindkomsten før arbejdsmarkedsbidrag, og maksimalt kr. årligt for den enkelte medarbejder. Forsøgsordningen vil kræve ændringer i selskabslovgivningen og skattelovgivningen. En række forhold skal afklares nærmere i det lovforberedende arbejde, således at det sikres, at ordningen anvendes efter hensigten.

11 11/ Fakta: Enklere og hurtigere miljøgodkendelser for fødevare- og andre industrivirksomheder Det skal være lettere for virksomheder at udbygge og omstille produktionen. Det vil øge produktiviteten og bl.a. medføre, at nye miljøvenlige og ressourceeffektive teknologier og processer hurtigere kan indføres uden at miljøbeskyttelsesniveauet sænkes. Der iværksættes en forundersøgelse med sigte på at skabe en enklere og hurtigere miljøgodkendelsesproces gennem samtænkning af VVM og miljøgodkendelser, så en lang række virksomheder fremadrettet alene vil få én integreret tilladelse. Der iværksættes en forundersøgelse af, hvilke digitale værktøjer der bedst understøtter konkrete ændringer til effektivisering af miljøgodkendelsessystemet. Der gennemføres en indsats for at fremme anvendelsen af rummelige og fremtidssikrede miljøgodkendelser reguleret på emissionsgrænser, så de godkendelsespligtige virksomheder fremover får reduceret antallet af miljøgodkendelser, ligesom det giver virksomhederne mulighed for hurtigere at omstille sig til ændringer i markedet. Opnåelsen af miljøgodkendelser gøres enklere og hurtigere ved anvendelse af generelle standarder frem for individuelle krav, ved at der udarbejdes standardiserede miljøkrav for specifikke brancher. Det kan medvirke til at sænke sagsbehandlingstiderne betragteligt. For at sikre miljøbeskyttelsen vil der samtidig være en øget tilsynsindsats fra myndighedens side Der udarbejdes en branchebekendtgørelse til korn- og foderstofvirksomheder og en branchebekendtgørelse til biogasanlæg. Der afsættes 3 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til de nødvendige forundersøgelser, vejledning mv.

12 12/ Fakta: Vækst- og nabotjek Der afsættes 2 mio. kr. i 2014 til et nabotjek af miljøregulering og kontrol af primærjordbruget efter følg-eller-forklar princippet. Nabotjekket skal supplere det videngrundlag, der i forvejen tilvejebringes som led i arbejdet med ny målrettet miljøregulering af landbruget, og tage udgangspunkt i sammenlignelige nabolande (fx Slesvig-Holsten, Niedersachsen, Nederlandene og Frankrig). Aftaleparterne vil senere vende tilbage til den nærmere afgrænsning og fokusering af nabotjekket. Nabotjekket er forankret i Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Resultatet af nabotjekket vil blive forelagt Virksomhedsforum for enklere regler, som på baggrund heraf inviteres til at komme med forenklingsforslag til regeringen. Fødevareministeriet igangsætter i løbet af 2014 endvidere et afgrænset nabotjek af reglerne for krydsoverensstemmelse med fokus på den danske implementering af EU-direktiver, herunder i hvilket omfang denne implementering belægges med krydsoverensstemmelseskrav. Nabotjekket vil tage udgangspunkt i at vurdere forskelle i administration og kontrol af EU-regler og forventes at omfatte Danmark, Nederlandene, Sverige og Slesvig-Holsten. Der udarbejdes endvidere et landbrugsbarometer, der beskriver og sammenligner landbrugets konkurrenceevne med relevante lande, belyst via centrale parametre som bytteforhold, produktivitet, faktorpriser mv. Landbrugsbarometret offentliggøres årligt første gang i første halvår 2014.

13 13/ Fakta: Styrket vejledning af virksomheder om fødevarereguleringen - Startpakke En kompleks EU-lovgivning på fødevareområdet sikrer et højt niveau af fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse, men kan udgøre en barriere for iværksættere, der gerne vil etablere nye fødevarevirksomheder. Vækstteam for Fødevarer pegede også på, at mængden af regler på fødevareområdet, særligt for små og mellemstore virksomheder, kan opleves som en betydelig byrde, der bremser iværksætteri og vækstmuligheder. Vækstteam for Fødevarer pegede også på, at Fødevarestyrelsens kontrolpersonale har unikke kompetencer i forhold til den komplicerede lovgivning på fødevareområdet. Vækstteamet ønskede, at denne viden kommer virksomhederne til gavn. Kontrolpersonalet skal således i højere grad vejlede særligt små om mellemstore virksomheder og iværksættere i stedet for kun at kontrollere. Derfor iværksættes en startpakke med bl.a. udvidet førstegangskontrol og styrket vejledning, som skal gøre det lettere at opstarte ny fødevarevirksomhed. Der afsættes 3 mio. kr. årligt til indsatsen i 2014 og Startpakken skal styrke overførslen af viden fra Fødevarestyrelsen til virksomhederne, hvilket også er et centralt tema for det kommende fødevareforlig 3, som skal forhandles på plads med Folketingets politiske partier i løbet af 1. halvår Startpakken vil bl.a. omfatte kurser, bedre vejledningsmaterialer og mere tid til rådgivning og vejledning, når den nye virksomhed får sit første kontrolbesøg.

14 14/ Fakta: Fælles fødevarefortælling Det danske fødevareerhverv eksporterer fødevarer og teknologi til fødevareproduktion for næsten 150 mia. kr., herunder til vækstmarkeder i Asien, Mellemøsten og Afrika. Fødevareerhvervet vil kunne øge sin gennemslagskraft i udlandet ved at stå sammen om at udvikle en fortælling om danske styrker inden for ressourceeffektivitet og bæredygtighed. Det var en væsentlig anbefaling fra vækstteamet for fødevarer. Vækstteam for fødevarer gav i sine anbefalinger følgende vision for dansk fødevareerhverv: Med rødder i en stolt fødevaretradition sælger Danmark sunde, bæredygtige og velsmagende kvalitetsfødevarer og løsninger på fremtidens globale udfordringer. Udviklingen af fortællingen vil tage udgangspunkt i vækstteamets vision for dansk fødevareerhverv. En fælles fortælling vil kunne styrke samarbejdet og sammenhængskraften i fødevareerhvervet og skabe grundlag for en stærk identitet og genkendelighed på eksportmarkederne. Fortællingen vil således kunne bidrage til at øge fødevareeksporten. En fælles fortælling vil ligeledes skabe større fokus på fødevareerhvervet som et attraktivt erhverv, hvilket bl.a. vil kunne tiltrække og fastholde arbejdskraft med de rette kompetencer. Endvidere vil der i arbejdet med fortællingen blive lagt vægt på, at budskaberne om ressourceeffektivitet og bæredygtighed kan dokumenteres. Regeringen vil nedsætte en gruppe med repræsentanter for erhvervet, organisationer, forskere mv., der skal forestå arbejdet med fødevarefortællingen. Til at betjene gruppen etableres et sekretariat under ledelse af markedsføringskonsortiet FOOD og i samarbejde med Madkulturen og andre relevante parter.

15 15/ Fakta: Attraktive fødevareuddannelser Partnerskab Fødevareerhvervet beskæftiger omkring personer. For at sikre fødevareerhvervet et stærkt rekrutteringsgrundlag er der behov for en målrettet indsats i tæt samarbejde mellem erhverv og uddannelsesinstitutionerne.. For at sikre sammenhæng mellem de fødevarerelaterede uddannelser og fødevareerhvervets kompetencebehov er det afgørende, at der skabes en styrket dialog og samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervet på fødevareområdet. Derfor iværksættes et partnerskab for Fremtidens Fødevareuddannelser, som arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner går sammen om at etablere. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2014 og Med initiativet støttes op om, at arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner går sammen om at etablere et partnerskab for Fremtidens Fødevareuddannelser. Partnerskabet vil blive sekretariatsbetjent af den selvejende institution Madkulturen, og arbejdet vil blive fulgt af de berørte ministerier i en følgegruppe. Partnerskabet kan inspirere med mål og retning for fremtidens fødevaremedarbejdere samt arbejde for en bedre sammenhæng mellem de mange uddannelser på fødevareområdet. Partnerskabet vil også kunne arbejde for at skabe en tydeligere profil og større prestige inden for de fødevarerelaterede erhvervsuddannelser inspireret af tidligere succesfulde indsatser, som fx World Careers på det maritime område.

16 16/ Fakta: Initiativer i aftale om Vækstplan for Fødevarer 1. Styrket råvaregrundlag 1.1 Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. 1.2 Opdatering af omregningsfaktor for dyreenheder i husdyrhold 1.3 Omkostningseffektiv vandløbsindsats. 1.4 Forenkling af randzoneloven 1.5 Kvælstofindsats i vandplanerne 1.6 Mere effektiv sagsbehandling af husdyrgodkendelser 1.7 Forenkling af krydsoverensstemmelseskontrollen 2. Bedre adgang til finansiering og kapital 2.1 Modernisering af landbrugsloven 2.2 Nye finansieringsløsninger i Landbrugets FinansieringsBank 2.3 Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber (M/S). 2.4 Finansieringsmuligheder for fiskeriet 3. Vækst og arbejdspladser gennem løsningsorienteret regulering 3.1 Enklere og hurtigere miljøgodkendelser for fødevare- og andre industrivirksomheder 3.2 Vækst- og nabotjek 3.3 Styrket vejledning af nye virksomheder om fødevarereguleringen Startpakke 4. International markedsføring og uddannelse 4.1 En fælles fødevarefortælling om ressourceeffektivitet og bæredygtighed 4.2 Attraktive fødevareuddannelser Partnerskab

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015

Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 Herværende bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 giver en oversigt over regeringens initiativer på det regional- og

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

DAHL skat - et selvstændigt fagområde

DAHL skat - et selvstændigt fagområde 1 DAHL skat - et selvstændigt fagområde DAHL skat er dedikeret inden for skatte-, moms- og selskabsretlig rådgivning, og har en stor og mangeårig erfaring med løsning af en bred palet af erhvervslivets

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015

DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 Den 7. oktober 2014 DI Nyhedsbrev: Lovkatalog for 2014-2015 1. Overordnet vurdering Regeringen har i dag fremlagt sit lovkatalog for den kommende samling. Udmøntning af politiske aftaler Der mangler nye

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Aftale om en vækstpakke

Aftale om en vækstpakke Aftale om en vækstpakke Juni 2014 Aftale om en vækstpakke Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om en vækstpakke (juni 2014)... 3 2. Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014

ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014 ARBEJDSPROGRAM 2015 ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014 ORGANISATIONSDIAGRAM Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Design Society Finansiel Stabilitet Dansk Standard Garantifonde

Læs mere