TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Kastruplundgade - frigivelse af midler Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn Tilladelse til indgåelse af leasing- og serviceaftale af akvarium Overførsel af puljemidler til Samarbejdsaftale tilsynsenheden Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal Godkendelse af kontrakt vedrørende digital signatur - LUKKET SAG Justering af pladskapaciteten LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Klagesag - LUKKET SAG Bestyrergodkendelse til Spisestedet Øst på Den Blå Planet - LUKKET SAG Afskrivning af lån til beboerindskud - LUKKET SAG...20 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/39191 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/39191 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Kastruplundgade - frigivelse af midler 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/17891 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af de midler, som er afsat til forsættelse af projektet Kastruplundgade for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning er påbegyndt arbejdet med projektet Kastruplundgade oktober 2014 og forventer at blive færdig i maj ØKONOMI På korrigeret Budget 2015 er der afsat 3,5 mio. kr. til projekt renovering af Kastruplundgade. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives 3,5 mio. kr. til anlægskonto Renovering af Kastruplundgade i /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Økonomiudvalget d Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til separering af regnvand fra kloaksystemet i Kastrup Lystbådehavn. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udbudsform og frigivelse af midler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af stigende problemer med at regnvand fra arealerne omkring Kastrup Lystbådehavn løber til kloakken og derved blokerer for spildevandstilledningen til Kastrup Renseanlæg er der indarbejdet et beløb på 11 mio. kr. i budget 2015 til at frakoble alt regnvand fra kloaksystemet. Bortledning af regnvand skal fremover ske direkte til havrecipient og delvist evt. ved nedsivning. Projektet er godkendt som et medfinansieringsprojekt under bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om medfinansieringsprojekter. Projektet skal gennemføres i TÅRNBYFORSYNING Service A/S forestår gennemførelsen af projektet for Tårnby Kommune. Til projektet hyres rådgiver til udarbejdelse af byggeprogram og byggeledelse. Byggeprogrammet, der anvendes som grundlag for udbud af opgaven i totalentreprise, bliver fremsendt til politisk godkendelse. Ved gennemførelse af projektet modtager Tårnby Kommune tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på 1,5 mio. kr. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til etablering af separering regnvandssystem i Kastrup Lystbådehavn. TÅRNBYFORSYNINGs andel udgør 7,3 mio. kroner, som i første omgang finansieres af Tårnby Kommune og efterfølgende tilbagebetales af TÅRNBYFORSYNING over en 10-årig periode. Projektet betyder at TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler 1,5 mio. kr. i tilslutningsbidrag til Tårnby Kommune i PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 5

7 Økonomiudvalget d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at projekt separering af regnvandssystem, Etape II gennemføres som anført 2. at der frigives 11 mio. kr. til formålet til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 3. at der frigives en indtægtsbevilling til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 på 1,5 mio. kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen 7231/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 Økonomiudvalget d Tilladelse til indgåelse af leasing- og serviceaftale af akvarium Åben sag Sagsnr.: 15/983 Sagsansvarlig: pfr.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som led i en styrket indsats for demente beboere på Plejehjemmet Tårnbygård ønskes tilladelse til at indgå leasingaftale på et akvarium. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det har vist sig at have en positiv og beroligende virkning på demente beboere, at der opstilles akvarium på plejehjem. Derfor ønsker plejehjemmet Tårnbygård at styrke deres nyindrettede sanserum med et akvarium til gavn for de demente beboere. Det er mest hensigtsmæssigt at lease et akvarium, da der i en leasingaftale også indgår en serviceaftale om løbende service, rensning, foder, nye fisk m.v. Tårnbygård har fået et tilbud fra Akvarieleasing med 12 måneders binding på kr kr. pr. måned inkl. forsikring og en installationsudgift på kr kr. I alt vil udgiften være kr for 12 måneders aftale. Udgiften afholdes indenfor plejehjemmets budget. LOVGRUNDLAG Leasingaftaler skal forelægges økonomiudvalget forud for aftalens indgåelse. ØKONOMI kr Afholdes inden for plejehjemmet budget. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til at Økonomiudvalget: 1. Tiltræder at plejehjemmet Tårnbygård kan indgå leasingaftale om opstilling og service af akvarium til gavn for demente beboere indenfor plejehjemmet budget. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt som et 2-årigt forsøg. I forsøgsperioden overvejes muligheden for anden organisering af projektet. 7

9 Økonomiudvalget d Overførsel af puljemidler til 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: nkm.am_slettet_1 Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der søges om overførsel af uforbrugte puljemidler på kr. fra budget 2014 til 2015 vedrørende udmøntning af pulje til løft af ældreområdet. Der er tale om øremærkede puljemidler, som skal tilbagebetales til staten, hvis de ikke anvendes til de godkendte formål. Overførsel mellem årene forventes godkendt af ministeriet og har ingen betydning for servicerammen i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I november 2014 indstillede Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen til en intern omplacering af kr. mellem projekterne vedr. løft til ældreområdet pga. mindreforbrug på nogle af projekterne. Indstillingen blev tiltrådt, men regnskabsafslutningen for 2014 viser et samlet mindre forbrug på kr., som ønskes overført til Ældremilliardens pulje for Mindreforbruget vedrører: Løn kr. - Mindreforbruget tilskrives primært udfordringer med ansættelser, der har givet færre lønudgifter end forventet. Drift kr - Der blev med omplaceringen tilført midler til projektet Aktiviteter med demente, men fokus på allerede igangsatte projekter resulterede i et mindre forbrug på de ekstraordinære midler. Revision kr. - Den lovpligtige revisionspåtegning vil blive udført efter fristen for aflevering af regnskab for 2014, hvorfor udgiften pålægges puljemidlerne for Ansøgning om godkendelse af overførsel er fremsendt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold den 13.januar 2015, hvorfor endelig godkendelse afventer. Overførsel af puljemidler påvirker ikke service-driftsrammen. Indstilling om fordeling af overførte puljemidler fremsendes til udvalgsbehandling i januar ØKONOMI Overførslen sker fra 2014 til 2015 på funktion og påvirker ikke servicerammen for

10 Økonomiudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at /kam 1. godkende overførsel af kr. fra budget 2014 til budget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Samarbejdsaftale tilsynsenheden Åben sag Sagsnr.: 14/40401 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Folketinget vedtog den 14. maj 2013 den såkaldte overgrebspakke. Formålet med overgrebspakken er, at kommunerne skal blive endnu bedre til at opdage og handle på de overgreb, der begås mod børn og unge. Loven trådte i kraft 1. oktober Et af elementerne i loven er, at der i hver region skal etableres et Børnehus til undersøgelse af børn og unges forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom. Kommunen er forpligtet til at benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet i overgrebssagerne. Københavns Kommune er driftsherre for Børnehuset i Region Hovedstaden. Økonomiudvalget godkendte den første samarbejdsaftale i oktober Samarbejdsaftalen mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune er blevet revideret og skal nu godkendes og underskrives. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børnehusets opgaver kan overordnet opdeles i nedenstående punkter: Konsultativ bistand ift. underretninger om overgreb Koordinering og planlægning af undersøgelsesforløb, der involverer kommune, politi, retsmedicinske undersøgelser og sygehusvæsen Sparring til socialrådgiver der udarbejder 50 Krisesamtaler med barn/den unge og nærmeste omsorgspersoner Afdækning af videre behandlings- og støttebehov Undervisning og generel opkvalificering af området (på sigt) Børnehuset åbnede 1. oktober LOVGRUNDLAG Lov nr. 496 af 21/05/2013 om ændring af Lov om Social Service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.) ØKONOMI 60 % af udgiften til Børnehuset finansieres via en objektiv finansieringsmodel. De resterende 40 % bliver takstfinansieret. Taksten er beregnet som en gennemsnitspris pr. påbegyndt forløb, og er den samme uanset omfanget af det konkrete forløb. I 2014 er taksten 4000 kroner per forløb. Udgiften/finansieringen afholdes indenfor eksisterende budget. 10

12 Økonomiudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at den foreløbige samarbejdsaftale godkendes og underskrives. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale - Tårnby.pdf /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Åben sag Sagsnr.: 15/690 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som følge af selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det nødvendigt, at anlægsinvesteringer vedrørende vand, spildevand og varme lånefinansieres. Således foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 7,1 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 24,4 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S: 29,5 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånenes hovedstol. Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget. 12

14 Økonomiudvalget d INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at jse 1. der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 61,0 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 61,0 mill. kr. totalt samt 2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånenes hovedstol. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om garantistillelse - Januar 2015.tif 5069/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen. 13

15 Økonomiudvalget d Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/889 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2015 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf 7620/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Godkendelse af kontrakt vedrørende digital signatur - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/33272 Sagsansvarlig: ait.am Fraværende: Afbud: 15

17 Økonomiudvalget d Justering af pladskapaciteten LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/85 Sagsansvarlig: msv.uk Fraværende: Afbud: 16

18 Økonomiudvalget d Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2136 Sagsansvarlig: mes.of Fraværende: Afbud: 17

19 Økonomiudvalget d Klagesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/38917 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 18

20 Økonomiudvalget d Bestyrergodkendelse til Spisestedet Øst på Den Blå Planet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8090 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 19

21 Økonomiudvalget d Afskrivning af lån til beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4311 Sagsansvarlig: mko.of Fraværende: Afbud: 20

22 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 4. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 1. Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen (7231/15) 7. Samarbejdsaftale tilsynsenheden 1. Samarbejdsaftale - Tårnby.pdf (232106/14) 8. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S 1. Ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om garantistillelse - Januar 2015.tif (5069/15) 9. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal _v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf (7620/15) 21

23 Bilag: 4.1. Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7231/15

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Bilag: 7.1. Samarbejdsaftale - Tårnby.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

33 Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Tårnby Kommune (handlekommune) for Børnehus Hovedstaden

34 Indhold 1. Parterne og aftalens formål Regelgrundlaget Overordnet beskrivelse af samarbejdet Københavns Kommunes forpligtelser Handlekommunes forpligtelser Udveksling af oplysninger i Børnehus Hovedstaden Dataregistrering Evaluering Økonomi Ikrafttræden og revision af aftale Underskrifter

35 1. Parterne og aftalens formål Københavns Kommune og Tårnby Kommune. I henhold til bekendtgørelse for Børnehuse skal driftskommunen indgå forpligtende, formaliserede samarbejdsaftaler med samtlige kommunalbestyrelser og politikredse i regionen samt et retsmedicinsk institut og en sygehusafdeling, der er højt specialiseret i forhold til børn udsat for overgreb. Dette skal sikre, at der er klare retningslinjer for sagsgange, brug af de rette fagfolk samt at der i det enkelte børnehus opretholdes et højt fagligt niveau. Aftalerne skal endvidere understøtte en ensartethed i børnehusenes arbejde på landsplan. 2. Regelgrundlaget - Lov nr. 496 af 21/05/2013 om ændring af Lov om Social Service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.) - Bekendtgørelse nr af 1/ om børnehuse. Med virkning fra 1.oktober 2013 er Lov om Social Service ændret som følger: 50 a. Kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et børnehus i hver region til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om børnehusenes indretning, drift, finansiering og opgaver m.v. 50 b. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. 50 a. 50 c. Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. 50 a, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.«3

36 3. Overordnet beskrivelse af samarbejdet 3.1 Københavns Kommune har efter aftale med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden påtaget sig ansvaret for at etablere og drive et børnehus, jf. Lov om Social Service 50 a. Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal til brug for den børnefaglige undersøgelse efter 50, benytte Børnehus Hovedstaden, når et barn eller en unge har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb eller ved mistanke herom. 3.2 Børnehus Hovedstaden skal bidrage til den børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens 50 i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage politiet eller sygehusvæsenet. Overgrebet kan være aktuelt eller begået tilbage i tiden Hvis der allerede foreligger en børnefaglig undersøgelse, udarbejdes en revideret undersøgelse af barnet/den unges forhold. Det er fortsat barnets eller den unges handlekommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i sager, hvor børnehuset benyttes. Målet med børnehuset er at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn eller den enkelte unge. Børnehusets målgruppe er: - Børn og unge i alderen 0 til og med det 17. år som har været udsat for overgreb i form af seksuelle overgreb og/eller vold, eller hvor der er mistanke herom. - Barnet/den unges nærmeste omsorgspersoner - Kommunale myndighedssagsbehandlere, der behandler konkrete sager, hvor der er viden eller mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb, eller som har behov for konsultativ bistand i sager, hvor der er en vag mistanke. Sager, der som udgangspunkt falder udenfor børnehusets målgruppe: - Sager om vold mellem jævnaldrende, som eksempelvis foregår i nattelivet som gadevold eller som banderelateret vold. - Sager om voldtægt af unge under 18 år, hvor kommunen ikke vurderer, at der er behov for en børnefaglig undersøgelse. - Børn og unge, der har udvist seksuelt grænseoverskridende eller voldelig adfærd overfor andre børn og unge, heller ikke i de tilfælde, hvor der er tale om et barn eller en ung under den kriminelle lavalder. Dog kan en sag om et barn, der har krænket et andet barn henvises til børnehuset, hvis der opstår viden eller mistanke om, at barnet/den unge selv har været udsat for overgreb. - Personer over 18 år med kognitiv funktionsnedsættelse/udviklingshæmning, der har været udsat for overgreb. 3.3 Indsatsen i Børnehus Hovedstaden bygger på et tæt samarbejde mellem børnehuset, handlekommunen og øvrige samarbejdspartnere som politi og sundhedsfagligt personale. Børnehus Hovedstaden samt de myndigheder og samarbejdsparter, der inddrages i en sag i 4

37 børnehuset, har hjemmel til at udveksle oplysninger, jf. Lov om Social Service 50 c, og er hver især dataansvarlige med pligt til at efterleve reglerne i persondataloven, reglerne om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger samt regler for journalføring. Indsatsen i børnehuset består for det første af konsultativ bistand til kommunale myndighedssagsbehandlere før en eventuel opstart af et barn/en ung i børnehuset. Handlekommunen skal som udgangspunkt, når den kontakter børnehuset med henblik på at få rådgivning og vejledning i en konkret sag, oplyse cpr.nr. på det barn eller den unge, som henvendelsen drejer sig om. Herudover består indsatsen i planlægning og koordinering af det samlede tværsektorielle forløb i børnehuset samt rådgivning og vejledning til den kommunale myndighedssagsbehandler i forhold til den børnefaglige undersøgelse, herunder håndtering af den samlede families behov for særlig støtte efter Serviceloven. Endvidere tilbydes der udredning og undersøgelse af barnets eller den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte efter et overgreb eller mistanken herom. Udredning og undersøgelse foretages af psykolog og/eller socialrådgiver ansat i børnehuset, og er et tillæg til den børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens 50, som handlekommunen udarbejder. Ved opstarten af sagen i børnehuset er det vigtigt, at der laves en forventningsafstemning omkring tidsrammen for kommunens og børnehusets arbejde, herunder tidsrammen for levering af udredning og undersøgelse. Sideløbende og i forlængelse af udredningen af barnets eller den unges behov for særlig støtte, kan børnehuset i de sager, hvor børnehusets personale vurderer, at det er relevant iværksætte psykologisk krisestøtte til barnet eller den unge samt de nærmeste omsorgspersoner. Krisestøtten er da en del af forløbet i børnehuset. Indsatsen i børnehuset vil variere afhængig af overgrebets karakter, barnets/den unges alder og funktionsniveau samt barnets/den unges og de nærmeste omsorgspersoners tilstand og reaktioner, samt eventuelle allerede igangsatte støtte- og behandlingstilbud. Indsatsen i børnehuset har ikke karakter af en foranstaltning i Servicelovens forstand. 3.4 Politiet anvender Børnehus Hovedstaden til at foretage videoafhøring af barnet i forbindelse med en konkret efterforskning. Politiet vurderer, hvorvidt der skal rekvireres en retsmedicinsk undersøgelse. Børnehus Hovedstaden har lægerum til rådighed til brug for planlagte retsmedicinske og lægefaglige undersøgelser. Såfremt der er tale om årige, hvor der ikke foreligger særlige omstændigheder, der begrunder videoafhøring, beslutter politiet, om en planlagt afhøring skal finde sted i Børnehus Hovedstaden eller et andet sted. Selvom afhøringen finder sted uden for børnehusets lokaler, indgår politiet som i de øvrige sager i børnehusets tværsektorielle samarbejde, herunder sagssamråd i den konkrete sag. 5

38 Endvidere deltager sundhedsfagligt personale i samråd i børnehuset samt foretager en vurdering af barnets eller den unges behov for sundhedsfaglig indsats og eventuelt viderevisitation. Det kan enten ske ved telefonisk konsultativ bistand eller i børnehussager hvor sundhedsvæsenet allerede er involveret. 3.5 Indsatsen i børnehuset er tilendebragt, når de involverede myndigheder har foretaget de nødvendige undersøgelser m.v., samt når barnets eller den unges behov for støtte foranlediget af overgrebet er afdækket. Inden sagen afsluttes i børnehuset afholdes som udgangspunkt et sagssamråd, hvor der foretages en tværsektoriel vurdering af barnet/den unges behov for støtte efter indsatsen i børnehuset. Forløbet i børnehuset afsluttes med et afsluttende referat eller en afsluttende vurdering i de sager, hvor der har været udredningsforløb. Børnehus Hovedstaden vil ikke komme med forslag til foranstaltninger eller indsatser, der kan imødekomme barnets eller den unges støttebehov med mindre handlekommunen ønsker rådgivning herom. 3.6 For at udvikle og fastholde den højt kvalificerede tværsektorielle ekspertise i sager om overgreb afholder børnehuset faste samrådsmøder (Børnehussamråd), der ikke er relateret til én konkret sag, hvor der sker erfaringsudveksling og drøftes opmærksomhedspunkter i samarbejdet samt evaluering og læring af afsluttede sager. I Børnehussamrådet deltager børnehusets faste personale samt repræsentanter fra henholdsvis politi, lægefagligt personale og kommuner. Børnehussamrådet kan endvidere bruges til tværfaglige drøftelser af konkrete underretninger. Det kan være underretninger af særlig kompleks karakter, hvor det vil være gavnligt med en grundig tværfaglig drøftelse inden der fx politianmeldes og igangsættes en børnefaglig undersøgelse. Den ansvarlige myndighedssagsbehandler er velkommen til at deltage i drøftelserne af den konkrete underretning på børnehussamrådet. Det vil være sager af ikke-akut karakter, og som udgangspunkt er det Børnehus Hovedstaden, der vurderer om underretningen skal på et Børnehussamråd. Børnehus Hovedstaden afholder et til to temamøder om året for kontaktpersoner fra myndighedsområdet i regionens kommuner med henblik på videns- og erfaringsudveksling. 3.7 Ved uenighed i forbindelse med indsatsen i Børnehus Hovedstaden overfor det enkelte barn eller den enkelte ung forpligter aftalepartnerne sig til straks at gå i dialog med hinanden med henblik på at opnå en hurtig og effektiv løsning. Hvis problemet ikke løses ved en drøftelse mellem Børnehus Hovedstadens personale og myndighedssagsbehandler (og evt. nærmeste leder) videreføres drøftelsen på det relevante ledelsesniveau. 3.8 I samarbejde med de fem børnehusdriftskommuner, har SISO udarbejdet vejledende kvalitetsstandarder for arbejdet i børnehusene. Københavns Kommune har ydermere udarbejdet et arbejdsgrundlag for Børnehus Hovedstaden, som er rammesættende for samarbejdet og indsatsen i praksis. 6

39 4. Københavns Kommunes forpligtelser Københavns Kommune er ansvarlig for etablering og drift af Børnehus Hovedstaden samt for indgåelse af samarbejdsaftaler med handlekommuner, politikredse, sygehusvæsen og retsmedicinske institut. Forpligtelserne omfatter bl.a.: Drift af børnevenligt indrettet børnehus med nødvendige lokalefaciliteter, herunder evt. matrikel. Børnehuset stiller kontorplads til rådighed for børnehusets samarbejdspartnere. En ledelse og bemanding af børnehuset, der sikrer en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn eller den enkelte unge. Børnehuset er telefonisk tilgængeligt døgnet rundt 1, så det er muligt for myndighedssagsbehandleren i barnet/den unges handlekommune at få rådgivning og vejledning i akutte sager Drift af børnehuset, herunder budget og regnskabsaflæggelse Indgåelse af samarbejdsaftaler med: 1. Kommunerne i Region Hovedstaden 2. Københavns Politi, Vestegnens Politi, Nordsjællands Politi samt Bornholms Politi 3. Region Hovedstaden Børnehuset er ansvarlig for alle typer samråd og ansvarlig for indkaldelse, referat mv. Registrering af oplysninger om de børn og unge, der gennemgår forløb i børnehuset samt indberetning af data til Socialstyrelsens dokumentationssystem Registrering af oplysninger om de børn og unge, der gives konsultativ rådgivning på samt indberetning af data til Socialstyrelsens dokumentationssystem Indgå i et samlet netværk med de øvrige børnehuse, hvor der løbende udveksles erfaringer mv. med henblik på at udvikle og sikre et ensartet tilbud på landsplan At stå til rådighed for vidensindsamling og evaluering af børnehusene 5. Handlekommunes forpligtelser Når kommunen bliver bekendt med, at et barn eller en ung har eller kan have været udsat for overgreb, og derfor kan have behov for særlig støtte, forpligtes handlekommunen til at benytte Børnehus Hovedstaden i forbindelse med undersøgelse af barnets eller den unges forhold efter servicelovens 50. Som udgangspunkt skal de sager, der henvises til børnehuset, være sager, hvor overgrebet har en sådan karakter, at der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Der skal således mindst være to sektorer involveret i sagen, hvoraf den ene skal være kommunen. Udover involveringen af to sektorer skal kommunen beslutte at gennemføre en 1 Døgnvagten i Københavns Kommune vil på vegne af Børnehus Hovedstaden varetage den akutte telefonrådgivning udenfor børnehusets åbningstid 7

40 børnefaglig undersøgelse, jf. Lov om Social Service 50 (eller en ændre i en eksisterende 50 undersøgelse) i den pågældende sag om overgreb på et barn eller en ung. Når kommunen vurderer, at der er behov for at benytte Børnehus Hovedstaden, jf. 50 b, kontakter handlekommunen børnehuset med henblik på at advisere om den forestående sag samt modtage rådgivning i forhold til den indledningsvise håndtering af sagen ud fra det enkelte barn/den enkelte unges og familiens konkrete situation. Handlekommunen bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele forløbet i Børnehus Hovedstaden, og det er altid barnet/den unges kommune, der træffer afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger over for barnet eller den unge. Som udgangspunkt følger barnets sagsbehandler, evt. sammen med forældre eller andre omsorgspersoner, med barnet til udredning, afhøring, samråd mv. i børnehuset. Hvis barnet som led i krisestøtten/udredningen i børnehuset skal have flere samtaler, og derfor skal besøge børnehuset ad flere omgang, vil det oftest være forældre eller andre relevante omsorgspersoner, der tager med barnet. Sagsbehandleren har ansvar for at skabe forståelsen blandt de involverede for, hvorfor de skal i Børnehuset og hvad der overordnet skal ske. I særlige tilfælde, hvor en ung eksempelvis udtrykker ønske om selv at tage til gentagne samtaler, og det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til eksempelvis den unges modenhed, transportforholdene mv., kan en ung tage af sted alene. Sagsbehandleren vil i de tilfælde dog stadig skulle sikre sig at få den information fra forløbet, som er relevant for barnets eller den unges sag. En kontaktperson fra handlekommunens myndighedsområde deltager endvidere i 1-2årlige temamøder, der afholdes af Børnehus Hovedstaden med henblik på generel videns- og erfaringsudveksling. 6. Udveksling af oplysninger i Børnehus Hovedstaden I lovgivningen om børnehuse, jf. 50 c, er der givet hjemmel til udvekslingen af personoplysninger mellem samarbejdsparterne. Formålet med servicelovens 50 c er at varetage hensynet til barnet eller den unge og sikre den bedst mulige indsats på tværs af de involverede myndigheder. Barnet eller den unge bliver skånet for at skulle fortælle om overgrebet og andre private oplysninger flere gange. Derudover sikres børn eller unge, der har været udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke herom, en helhedsorienteret, koordineret og tværfaglig indsats, idet fagpersoner og myndigheder, der arbejder med en konkret sag i børnehuset, kan opbygge et fælles vidensgrundlag. Oplysningerne i en konkret sag kan udveksles op til, at et barn eller en ung kommer i børnehuset, under forløbet i børnehuset og efter forløbet i børnehuset, når udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. Derudover kan der foretages 8

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 25. juni 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere