TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Kastruplundgade - frigivelse af midler Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn Tilladelse til indgåelse af leasing- og serviceaftale af akvarium Overførsel af puljemidler til Samarbejdsaftale tilsynsenheden Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal Godkendelse af kontrakt vedrørende digital signatur - LUKKET SAG Justering af pladskapaciteten LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Klagesag - LUKKET SAG Bestyrergodkendelse til Spisestedet Øst på Den Blå Planet - LUKKET SAG Afskrivning af lån til beboerindskud - LUKKET SAG...20 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/39191 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/39191 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Kastruplundgade - frigivelse af midler 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/17891 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af de midler, som er afsat til forsættelse af projektet Kastruplundgade for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning er påbegyndt arbejdet med projektet Kastruplundgade oktober 2014 og forventer at blive færdig i maj ØKONOMI På korrigeret Budget 2015 er der afsat 3,5 mio. kr. til projekt renovering af Kastruplundgade. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives 3,5 mio. kr. til anlægskonto Renovering af Kastruplundgade i /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Økonomiudvalget d Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til separering af regnvand fra kloaksystemet i Kastrup Lystbådehavn. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udbudsform og frigivelse af midler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af stigende problemer med at regnvand fra arealerne omkring Kastrup Lystbådehavn løber til kloakken og derved blokerer for spildevandstilledningen til Kastrup Renseanlæg er der indarbejdet et beløb på 11 mio. kr. i budget 2015 til at frakoble alt regnvand fra kloaksystemet. Bortledning af regnvand skal fremover ske direkte til havrecipient og delvist evt. ved nedsivning. Projektet er godkendt som et medfinansieringsprojekt under bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om medfinansieringsprojekter. Projektet skal gennemføres i TÅRNBYFORSYNING Service A/S forestår gennemførelsen af projektet for Tårnby Kommune. Til projektet hyres rådgiver til udarbejdelse af byggeprogram og byggeledelse. Byggeprogrammet, der anvendes som grundlag for udbud af opgaven i totalentreprise, bliver fremsendt til politisk godkendelse. Ved gennemførelse af projektet modtager Tårnby Kommune tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på 1,5 mio. kr. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til etablering af separering regnvandssystem i Kastrup Lystbådehavn. TÅRNBYFORSYNINGs andel udgør 7,3 mio. kroner, som i første omgang finansieres af Tårnby Kommune og efterfølgende tilbagebetales af TÅRNBYFORSYNING over en 10-årig periode. Projektet betyder at TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler 1,5 mio. kr. i tilslutningsbidrag til Tårnby Kommune i PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 5

7 Økonomiudvalget d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at projekt separering af regnvandssystem, Etape II gennemføres som anført 2. at der frigives 11 mio. kr. til formålet til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 3. at der frigives en indtægtsbevilling til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 på 1,5 mio. kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen 7231/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 Økonomiudvalget d Tilladelse til indgåelse af leasing- og serviceaftale af akvarium Åben sag Sagsnr.: 15/983 Sagsansvarlig: pfr.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som led i en styrket indsats for demente beboere på Plejehjemmet Tårnbygård ønskes tilladelse til at indgå leasingaftale på et akvarium. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det har vist sig at have en positiv og beroligende virkning på demente beboere, at der opstilles akvarium på plejehjem. Derfor ønsker plejehjemmet Tårnbygård at styrke deres nyindrettede sanserum med et akvarium til gavn for de demente beboere. Det er mest hensigtsmæssigt at lease et akvarium, da der i en leasingaftale også indgår en serviceaftale om løbende service, rensning, foder, nye fisk m.v. Tårnbygård har fået et tilbud fra Akvarieleasing med 12 måneders binding på kr kr. pr. måned inkl. forsikring og en installationsudgift på kr kr. I alt vil udgiften være kr for 12 måneders aftale. Udgiften afholdes indenfor plejehjemmets budget. LOVGRUNDLAG Leasingaftaler skal forelægges økonomiudvalget forud for aftalens indgåelse. ØKONOMI kr Afholdes inden for plejehjemmet budget. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til at Økonomiudvalget: 1. Tiltræder at plejehjemmet Tårnbygård kan indgå leasingaftale om opstilling og service af akvarium til gavn for demente beboere indenfor plejehjemmet budget. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt som et 2-årigt forsøg. I forsøgsperioden overvejes muligheden for anden organisering af projektet. 7

9 Økonomiudvalget d Overførsel af puljemidler til 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: nkm.am_slettet_1 Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der søges om overførsel af uforbrugte puljemidler på kr. fra budget 2014 til 2015 vedrørende udmøntning af pulje til løft af ældreområdet. Der er tale om øremærkede puljemidler, som skal tilbagebetales til staten, hvis de ikke anvendes til de godkendte formål. Overførsel mellem årene forventes godkendt af ministeriet og har ingen betydning for servicerammen i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I november 2014 indstillede Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen til en intern omplacering af kr. mellem projekterne vedr. løft til ældreområdet pga. mindreforbrug på nogle af projekterne. Indstillingen blev tiltrådt, men regnskabsafslutningen for 2014 viser et samlet mindre forbrug på kr., som ønskes overført til Ældremilliardens pulje for Mindreforbruget vedrører: Løn kr. - Mindreforbruget tilskrives primært udfordringer med ansættelser, der har givet færre lønudgifter end forventet. Drift kr - Der blev med omplaceringen tilført midler til projektet Aktiviteter med demente, men fokus på allerede igangsatte projekter resulterede i et mindre forbrug på de ekstraordinære midler. Revision kr. - Den lovpligtige revisionspåtegning vil blive udført efter fristen for aflevering af regnskab for 2014, hvorfor udgiften pålægges puljemidlerne for Ansøgning om godkendelse af overførsel er fremsendt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold den 13.januar 2015, hvorfor endelig godkendelse afventer. Overførsel af puljemidler påvirker ikke service-driftsrammen. Indstilling om fordeling af overførte puljemidler fremsendes til udvalgsbehandling i januar ØKONOMI Overførslen sker fra 2014 til 2015 på funktion og påvirker ikke servicerammen for

10 Økonomiudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at /kam 1. godkende overførsel af kr. fra budget 2014 til budget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Samarbejdsaftale tilsynsenheden Åben sag Sagsnr.: 14/40401 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Folketinget vedtog den 14. maj 2013 den såkaldte overgrebspakke. Formålet med overgrebspakken er, at kommunerne skal blive endnu bedre til at opdage og handle på de overgreb, der begås mod børn og unge. Loven trådte i kraft 1. oktober Et af elementerne i loven er, at der i hver region skal etableres et Børnehus til undersøgelse af børn og unges forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom. Kommunen er forpligtet til at benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet i overgrebssagerne. Københavns Kommune er driftsherre for Børnehuset i Region Hovedstaden. Økonomiudvalget godkendte den første samarbejdsaftale i oktober Samarbejdsaftalen mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune er blevet revideret og skal nu godkendes og underskrives. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børnehusets opgaver kan overordnet opdeles i nedenstående punkter: Konsultativ bistand ift. underretninger om overgreb Koordinering og planlægning af undersøgelsesforløb, der involverer kommune, politi, retsmedicinske undersøgelser og sygehusvæsen Sparring til socialrådgiver der udarbejder 50 Krisesamtaler med barn/den unge og nærmeste omsorgspersoner Afdækning af videre behandlings- og støttebehov Undervisning og generel opkvalificering af området (på sigt) Børnehuset åbnede 1. oktober LOVGRUNDLAG Lov nr. 496 af 21/05/2013 om ændring af Lov om Social Service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.) ØKONOMI 60 % af udgiften til Børnehuset finansieres via en objektiv finansieringsmodel. De resterende 40 % bliver takstfinansieret. Taksten er beregnet som en gennemsnitspris pr. påbegyndt forløb, og er den samme uanset omfanget af det konkrete forløb. I 2014 er taksten 4000 kroner per forløb. Udgiften/finansieringen afholdes indenfor eksisterende budget. 10

12 Økonomiudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at den foreløbige samarbejdsaftale godkendes og underskrives. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale - Tårnby.pdf /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Åben sag Sagsnr.: 15/690 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som følge af selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det nødvendigt, at anlægsinvesteringer vedrørende vand, spildevand og varme lånefinansieres. Således foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 7,1 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 24,4 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S: 29,5 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånenes hovedstol. Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget. 12

14 Økonomiudvalget d INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at jse 1. der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 61,0 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 61,0 mill. kr. totalt samt 2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånenes hovedstol. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om garantistillelse - Januar 2015.tif 5069/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen. 13

15 Økonomiudvalget d Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/889 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2015 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf 7620/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Godkendelse af kontrakt vedrørende digital signatur - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/33272 Sagsansvarlig: ait.am Fraværende: Afbud: 15

17 Økonomiudvalget d Justering af pladskapaciteten LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/85 Sagsansvarlig: msv.uk Fraværende: Afbud: 16

18 Økonomiudvalget d Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2136 Sagsansvarlig: mes.of Fraværende: Afbud: 17

19 Økonomiudvalget d Klagesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/38917 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 18

20 Økonomiudvalget d Bestyrergodkendelse til Spisestedet Øst på Den Blå Planet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8090 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 19

21 Økonomiudvalget d Afskrivning af lån til beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4311 Sagsansvarlig: mko.of Fraværende: Afbud: 20

22 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 4. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 1. Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen (7231/15) 7. Samarbejdsaftale tilsynsenheden 1. Samarbejdsaftale - Tårnby.pdf (232106/14) 8. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S 1. Ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om garantistillelse - Januar 2015.tif (5069/15) 9. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal _v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf (7620/15) 21

23 Bilag: 4.1. Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7231/15

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Bilag: 7.1. Samarbejdsaftale - Tårnby.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

33 Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Tårnby Kommune (handlekommune) for Børnehus Hovedstaden

34 Indhold 1. Parterne og aftalens formål Regelgrundlaget Overordnet beskrivelse af samarbejdet Københavns Kommunes forpligtelser Handlekommunes forpligtelser Udveksling af oplysninger i Børnehus Hovedstaden Dataregistrering Evaluering Økonomi Ikrafttræden og revision af aftale Underskrifter

35 1. Parterne og aftalens formål Københavns Kommune og Tårnby Kommune. I henhold til bekendtgørelse for Børnehuse skal driftskommunen indgå forpligtende, formaliserede samarbejdsaftaler med samtlige kommunalbestyrelser og politikredse i regionen samt et retsmedicinsk institut og en sygehusafdeling, der er højt specialiseret i forhold til børn udsat for overgreb. Dette skal sikre, at der er klare retningslinjer for sagsgange, brug af de rette fagfolk samt at der i det enkelte børnehus opretholdes et højt fagligt niveau. Aftalerne skal endvidere understøtte en ensartethed i børnehusenes arbejde på landsplan. 2. Regelgrundlaget - Lov nr. 496 af 21/05/2013 om ændring af Lov om Social Service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.) - Bekendtgørelse nr af 1/ om børnehuse. Med virkning fra 1.oktober 2013 er Lov om Social Service ændret som følger: 50 a. Kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et børnehus i hver region til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om børnehusenes indretning, drift, finansiering og opgaver m.v. 50 b. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. 50 a. 50 c. Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. 50 a, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.«3

36 3. Overordnet beskrivelse af samarbejdet 3.1 Københavns Kommune har efter aftale med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden påtaget sig ansvaret for at etablere og drive et børnehus, jf. Lov om Social Service 50 a. Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal til brug for den børnefaglige undersøgelse efter 50, benytte Børnehus Hovedstaden, når et barn eller en unge har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb eller ved mistanke herom. 3.2 Børnehus Hovedstaden skal bidrage til den børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens 50 i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage politiet eller sygehusvæsenet. Overgrebet kan være aktuelt eller begået tilbage i tiden Hvis der allerede foreligger en børnefaglig undersøgelse, udarbejdes en revideret undersøgelse af barnet/den unges forhold. Det er fortsat barnets eller den unges handlekommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i sager, hvor børnehuset benyttes. Målet med børnehuset er at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn eller den enkelte unge. Børnehusets målgruppe er: - Børn og unge i alderen 0 til og med det 17. år som har været udsat for overgreb i form af seksuelle overgreb og/eller vold, eller hvor der er mistanke herom. - Barnet/den unges nærmeste omsorgspersoner - Kommunale myndighedssagsbehandlere, der behandler konkrete sager, hvor der er viden eller mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb, eller som har behov for konsultativ bistand i sager, hvor der er en vag mistanke. Sager, der som udgangspunkt falder udenfor børnehusets målgruppe: - Sager om vold mellem jævnaldrende, som eksempelvis foregår i nattelivet som gadevold eller som banderelateret vold. - Sager om voldtægt af unge under 18 år, hvor kommunen ikke vurderer, at der er behov for en børnefaglig undersøgelse. - Børn og unge, der har udvist seksuelt grænseoverskridende eller voldelig adfærd overfor andre børn og unge, heller ikke i de tilfælde, hvor der er tale om et barn eller en ung under den kriminelle lavalder. Dog kan en sag om et barn, der har krænket et andet barn henvises til børnehuset, hvis der opstår viden eller mistanke om, at barnet/den unge selv har været udsat for overgreb. - Personer over 18 år med kognitiv funktionsnedsættelse/udviklingshæmning, der har været udsat for overgreb. 3.3 Indsatsen i Børnehus Hovedstaden bygger på et tæt samarbejde mellem børnehuset, handlekommunen og øvrige samarbejdspartnere som politi og sundhedsfagligt personale. Børnehus Hovedstaden samt de myndigheder og samarbejdsparter, der inddrages i en sag i 4

37 børnehuset, har hjemmel til at udveksle oplysninger, jf. Lov om Social Service 50 c, og er hver især dataansvarlige med pligt til at efterleve reglerne i persondataloven, reglerne om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger samt regler for journalføring. Indsatsen i børnehuset består for det første af konsultativ bistand til kommunale myndighedssagsbehandlere før en eventuel opstart af et barn/en ung i børnehuset. Handlekommunen skal som udgangspunkt, når den kontakter børnehuset med henblik på at få rådgivning og vejledning i en konkret sag, oplyse cpr.nr. på det barn eller den unge, som henvendelsen drejer sig om. Herudover består indsatsen i planlægning og koordinering af det samlede tværsektorielle forløb i børnehuset samt rådgivning og vejledning til den kommunale myndighedssagsbehandler i forhold til den børnefaglige undersøgelse, herunder håndtering af den samlede families behov for særlig støtte efter Serviceloven. Endvidere tilbydes der udredning og undersøgelse af barnets eller den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte efter et overgreb eller mistanken herom. Udredning og undersøgelse foretages af psykolog og/eller socialrådgiver ansat i børnehuset, og er et tillæg til den børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens 50, som handlekommunen udarbejder. Ved opstarten af sagen i børnehuset er det vigtigt, at der laves en forventningsafstemning omkring tidsrammen for kommunens og børnehusets arbejde, herunder tidsrammen for levering af udredning og undersøgelse. Sideløbende og i forlængelse af udredningen af barnets eller den unges behov for særlig støtte, kan børnehuset i de sager, hvor børnehusets personale vurderer, at det er relevant iværksætte psykologisk krisestøtte til barnet eller den unge samt de nærmeste omsorgspersoner. Krisestøtten er da en del af forløbet i børnehuset. Indsatsen i børnehuset vil variere afhængig af overgrebets karakter, barnets/den unges alder og funktionsniveau samt barnets/den unges og de nærmeste omsorgspersoners tilstand og reaktioner, samt eventuelle allerede igangsatte støtte- og behandlingstilbud. Indsatsen i børnehuset har ikke karakter af en foranstaltning i Servicelovens forstand. 3.4 Politiet anvender Børnehus Hovedstaden til at foretage videoafhøring af barnet i forbindelse med en konkret efterforskning. Politiet vurderer, hvorvidt der skal rekvireres en retsmedicinsk undersøgelse. Børnehus Hovedstaden har lægerum til rådighed til brug for planlagte retsmedicinske og lægefaglige undersøgelser. Såfremt der er tale om årige, hvor der ikke foreligger særlige omstændigheder, der begrunder videoafhøring, beslutter politiet, om en planlagt afhøring skal finde sted i Børnehus Hovedstaden eller et andet sted. Selvom afhøringen finder sted uden for børnehusets lokaler, indgår politiet som i de øvrige sager i børnehusets tværsektorielle samarbejde, herunder sagssamråd i den konkrete sag. 5

38 Endvidere deltager sundhedsfagligt personale i samråd i børnehuset samt foretager en vurdering af barnets eller den unges behov for sundhedsfaglig indsats og eventuelt viderevisitation. Det kan enten ske ved telefonisk konsultativ bistand eller i børnehussager hvor sundhedsvæsenet allerede er involveret. 3.5 Indsatsen i børnehuset er tilendebragt, når de involverede myndigheder har foretaget de nødvendige undersøgelser m.v., samt når barnets eller den unges behov for støtte foranlediget af overgrebet er afdækket. Inden sagen afsluttes i børnehuset afholdes som udgangspunkt et sagssamråd, hvor der foretages en tværsektoriel vurdering af barnet/den unges behov for støtte efter indsatsen i børnehuset. Forløbet i børnehuset afsluttes med et afsluttende referat eller en afsluttende vurdering i de sager, hvor der har været udredningsforløb. Børnehus Hovedstaden vil ikke komme med forslag til foranstaltninger eller indsatser, der kan imødekomme barnets eller den unges støttebehov med mindre handlekommunen ønsker rådgivning herom. 3.6 For at udvikle og fastholde den højt kvalificerede tværsektorielle ekspertise i sager om overgreb afholder børnehuset faste samrådsmøder (Børnehussamråd), der ikke er relateret til én konkret sag, hvor der sker erfaringsudveksling og drøftes opmærksomhedspunkter i samarbejdet samt evaluering og læring af afsluttede sager. I Børnehussamrådet deltager børnehusets faste personale samt repræsentanter fra henholdsvis politi, lægefagligt personale og kommuner. Børnehussamrådet kan endvidere bruges til tværfaglige drøftelser af konkrete underretninger. Det kan være underretninger af særlig kompleks karakter, hvor det vil være gavnligt med en grundig tværfaglig drøftelse inden der fx politianmeldes og igangsættes en børnefaglig undersøgelse. Den ansvarlige myndighedssagsbehandler er velkommen til at deltage i drøftelserne af den konkrete underretning på børnehussamrådet. Det vil være sager af ikke-akut karakter, og som udgangspunkt er det Børnehus Hovedstaden, der vurderer om underretningen skal på et Børnehussamråd. Børnehus Hovedstaden afholder et til to temamøder om året for kontaktpersoner fra myndighedsområdet i regionens kommuner med henblik på videns- og erfaringsudveksling. 3.7 Ved uenighed i forbindelse med indsatsen i Børnehus Hovedstaden overfor det enkelte barn eller den enkelte ung forpligter aftalepartnerne sig til straks at gå i dialog med hinanden med henblik på at opnå en hurtig og effektiv løsning. Hvis problemet ikke løses ved en drøftelse mellem Børnehus Hovedstadens personale og myndighedssagsbehandler (og evt. nærmeste leder) videreføres drøftelsen på det relevante ledelsesniveau. 3.8 I samarbejde med de fem børnehusdriftskommuner, har SISO udarbejdet vejledende kvalitetsstandarder for arbejdet i børnehusene. Københavns Kommune har ydermere udarbejdet et arbejdsgrundlag for Børnehus Hovedstaden, som er rammesættende for samarbejdet og indsatsen i praksis. 6

39 4. Københavns Kommunes forpligtelser Københavns Kommune er ansvarlig for etablering og drift af Børnehus Hovedstaden samt for indgåelse af samarbejdsaftaler med handlekommuner, politikredse, sygehusvæsen og retsmedicinske institut. Forpligtelserne omfatter bl.a.: Drift af børnevenligt indrettet børnehus med nødvendige lokalefaciliteter, herunder evt. matrikel. Børnehuset stiller kontorplads til rådighed for børnehusets samarbejdspartnere. En ledelse og bemanding af børnehuset, der sikrer en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn eller den enkelte unge. Børnehuset er telefonisk tilgængeligt døgnet rundt 1, så det er muligt for myndighedssagsbehandleren i barnet/den unges handlekommune at få rådgivning og vejledning i akutte sager Drift af børnehuset, herunder budget og regnskabsaflæggelse Indgåelse af samarbejdsaftaler med: 1. Kommunerne i Region Hovedstaden 2. Københavns Politi, Vestegnens Politi, Nordsjællands Politi samt Bornholms Politi 3. Region Hovedstaden Børnehuset er ansvarlig for alle typer samråd og ansvarlig for indkaldelse, referat mv. Registrering af oplysninger om de børn og unge, der gennemgår forløb i børnehuset samt indberetning af data til Socialstyrelsens dokumentationssystem Registrering af oplysninger om de børn og unge, der gives konsultativ rådgivning på samt indberetning af data til Socialstyrelsens dokumentationssystem Indgå i et samlet netværk med de øvrige børnehuse, hvor der løbende udveksles erfaringer mv. med henblik på at udvikle og sikre et ensartet tilbud på landsplan At stå til rådighed for vidensindsamling og evaluering af børnehusene 5. Handlekommunes forpligtelser Når kommunen bliver bekendt med, at et barn eller en ung har eller kan have været udsat for overgreb, og derfor kan have behov for særlig støtte, forpligtes handlekommunen til at benytte Børnehus Hovedstaden i forbindelse med undersøgelse af barnets eller den unges forhold efter servicelovens 50. Som udgangspunkt skal de sager, der henvises til børnehuset, være sager, hvor overgrebet har en sådan karakter, at der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Der skal således mindst være to sektorer involveret i sagen, hvoraf den ene skal være kommunen. Udover involveringen af to sektorer skal kommunen beslutte at gennemføre en 1 Døgnvagten i Københavns Kommune vil på vegne af Børnehus Hovedstaden varetage den akutte telefonrådgivning udenfor børnehusets åbningstid 7

40 børnefaglig undersøgelse, jf. Lov om Social Service 50 (eller en ændre i en eksisterende 50 undersøgelse) i den pågældende sag om overgreb på et barn eller en ung. Når kommunen vurderer, at der er behov for at benytte Børnehus Hovedstaden, jf. 50 b, kontakter handlekommunen børnehuset med henblik på at advisere om den forestående sag samt modtage rådgivning i forhold til den indledningsvise håndtering af sagen ud fra det enkelte barn/den enkelte unges og familiens konkrete situation. Handlekommunen bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele forløbet i Børnehus Hovedstaden, og det er altid barnet/den unges kommune, der træffer afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger over for barnet eller den unge. Som udgangspunkt følger barnets sagsbehandler, evt. sammen med forældre eller andre omsorgspersoner, med barnet til udredning, afhøring, samråd mv. i børnehuset. Hvis barnet som led i krisestøtten/udredningen i børnehuset skal have flere samtaler, og derfor skal besøge børnehuset ad flere omgang, vil det oftest være forældre eller andre relevante omsorgspersoner, der tager med barnet. Sagsbehandleren har ansvar for at skabe forståelsen blandt de involverede for, hvorfor de skal i Børnehuset og hvad der overordnet skal ske. I særlige tilfælde, hvor en ung eksempelvis udtrykker ønske om selv at tage til gentagne samtaler, og det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til eksempelvis den unges modenhed, transportforholdene mv., kan en ung tage af sted alene. Sagsbehandleren vil i de tilfælde dog stadig skulle sikre sig at få den information fra forløbet, som er relevant for barnets eller den unges sag. En kontaktperson fra handlekommunens myndighedsområde deltager endvidere i 1-2årlige temamøder, der afholdes af Børnehus Hovedstaden med henblik på generel videns- og erfaringsudveksling. 6. Udveksling af oplysninger i Børnehus Hovedstaden I lovgivningen om børnehuse, jf. 50 c, er der givet hjemmel til udvekslingen af personoplysninger mellem samarbejdsparterne. Formålet med servicelovens 50 c er at varetage hensynet til barnet eller den unge og sikre den bedst mulige indsats på tværs af de involverede myndigheder. Barnet eller den unge bliver skånet for at skulle fortælle om overgrebet og andre private oplysninger flere gange. Derudover sikres børn eller unge, der har været udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke herom, en helhedsorienteret, koordineret og tværfaglig indsats, idet fagpersoner og myndigheder, der arbejder med en konkret sag i børnehuset, kan opbygge et fælles vidensgrundlag. Oplysningerne i en konkret sag kan udveksles op til, at et barn eller en ung kommer i børnehuset, under forløbet i børnehuset og efter forløbet i børnehuset, når udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. Derudover kan der foretages 8

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere