klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. - 9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Vejledning til klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune

2 Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vejledning til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, der er udarbejdet af Sex & Samfund i samarbejde med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og Sundheds- og Omsorgsforvaltning i Udgivet af: Sundhedsplejen og Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune marts 2015 Indhold: Lone Smidt, National projektleder, Sex & Samfund i samarbejde med Hans Jørn Riis, Skolekonsulent, Silkeborg Kommune og Lone Dam Pedersen, Sundhedsplejerske, Sundhedsplejen Silkeborg Kommune Redaktion: Hans Jørn-Riis Lone Dam Pedersen Lone Smidt Grafik og layout: Silkeborg Kommune Illustrationer: Sidsel Brix

3 Indhold Kompetenceområde - Sundhed og Trivsel Færdigheds- og vidensområde - Sundhedsfremme Færdigheds- og vidensområde - Livsstil og levevilkår Færdigheds- og vidensområde - Ulighed i sundhed Færdigheds- og vidensområde - Personlige grænser Færdigheds- og vidensområde - Seksuel sundhed Kompetenceområde Køn, krop og seksualitet Færdigheds- og vidensområde - Normer og idealer Færdigheds- og vidensområde - Seksuelle rettigheder

4 Kompetenceområde - Sundhed og Trivsel Færdigheds- og vidensområde - Sundhedsfremme Færdighedsmål: Eleven kan diskutere hvordan sundhed og trivsel kan fremmes gennem sundhedspolitikker Vidensmål: Eleven har viden om sundhedspolitikker Tværfaglige muligheder: dansk, samfundsfag, historie, biologi, idræt, understøttende undervisning Ideer til indhold: Hvad er Sundhed og trivsel? Hvordan kan man fremme sin egen og andres sundhed og trivsel? Hvordan kan skolens sundhedspolitik bidrage til at fremme elevernes sundhed og trivsel? Hvordan kommer skolens sundhedspolitik til udtryk som konkrete indsatser i elevernes hverdag? Hvordan kan man som elev påvirke skolens sundhedspolitik? Hvilke kommunale og nationale initiativer er der i forhold til fremme af børn og unges sundhed og trivsel? Hvordan kan man som ung deltage i demokratiske processer, der fremmer børn og unges sundhed og trivsel? Undersøg hvad forskellige undersøgelser fortæller om unges sundhed og trivsel. Opstil visioner for fremme af unges sundhed og trivsel og iværksat konkrete handlinger på skolen eller i lokalmiljøet, der kan bidrage til, at visionerne bliver til virkelighed. Undersøg skolens sundheds- og trivselspolitik. Opstil ideer til konkrete handlinger, der kan bidrage til at styrke sundheds- og trivselspolitikkens mål og visioner. Udarbejd egne forslag til en sundhedsog trivselspolitik i klassen og på skolen. Interview lokale politikere om deres holdninger til, hvad der fremmer unges sundhed og trivsel i kommunen, og undersøg hvad de lokale politikere gør for at fremmebørn og unges sundhed og trivsel i kommunen. Tal om, hvordan man via demokratiske processer kan påvirke kommunens sundhedspolitik. Undersøg hvad de politiske sundhedsordførere og forebyggelsesordførere siger og gør i forhold til sundhedsfremme. Tal om hvordan man som ung kan påvirke de politiske partier til at iværksætte sundhedsfremmende handlinger. Ideer til aktiviteter Dialog og dilemmaøvelser om sundhed og trivsel, hvad der påvirker unges sundhed og trivsel og hvad man som ung kan gøre for at fremme egen og andres sundhed og trivsel. Tal om forskellen på forebyggelse og sundhedsfremme. 4

5 Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Grundmateriale til klasse. Undervisnings materiale med konkrete øvelser til undervisningen. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sammen om sundhed og trivsel, Uge Sex temamateriale 2015 med konkrete øvelser til undervisningen om seksuel sundhed og trivsel. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sex & Samfund. Lærervej ledning kan downloades fra siden. Film, quizzer og projektforløb om forskellige perspektiver på seksuel sundhed. Find øvelser på Inspiration til underviseren Børn og unges mentale helbred, 2014, Pernille Due, Finn Diderichsen, Charlotte Meilstrup, Merete Nordentoft, Carsten Obel, Annelli Sandbæk, Vidensråd for forebyggelse. Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler med elever i 7. og 9. klasse om, hvordan livsstil påvirker sundheden og hvilke handlemuligheder den enkelte har. Med afsæt i disse samtaler kan læreren planlægge et forløb med fokus på livsstil, levevilkår og sundhedsfremme. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Den åbne skole Inviter eller besøg lokale politikere og interview dem om, hvad de gør for at fremme unges sundhed og trivsel i kommunen. Tal også med politikerne om, hvordan man som ung i kommunen kan få indflydelse på kommunens sundhedspolitik, eller hvordan man kan få kommunal opbakning til initiativer, der fremmer unges sundhed og trivsel. Når det er svært at være ung i DK Unges trivsel og mistrivsel i tal af Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec (2010), CEFU 5

6 Færdigheds- og vidensområde - Livsstil og levevilkår Færdighedsmål: Eleven kan vurdere sundhedsfaktorer i relation til eget liv Vidensmål: Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge Tværfaglige muligheder: Dansk, biologi, idræt, understøttende undervisning, Ideer til indhold: Hvordan er de valg unge træffer i forhold til sundhed påvirket af forhold som venner, normer, medier, forældre, gruppepres? Hvordan iscenesættes krop, seksualitet og seksuel adfærd i medier og realityprogrammer, og hvordan påvirkes unge af dette? Hvordan har levevilkårene for børn og unge i Danmark ændret sig de seneste år, og hvad har det betydet for børns sundhed og trivsel? Hvordan kan man som ung påvirke levevilkår, der har betydning for ens muligheder i forhold til at træffe valg, der kan fremme egen og andres sundhed og trivsel? Hvilke miljømæssige faktorer kan påvirke unges sundhed, og hvilke demokratiske muligheder har man for at påvirke beslutninger, der positivt kan ændre på disse miljømæssige faktorer. Ideer til aktiviteter Arbejd med flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser i forhold til rygning, alkohol og sex. Undersøg, hvordan budskaber om sundhed eksempelvis i forhold til alkohol, narkotika, rygning, sol og seksuel adfærd er blevet formidlet til unge gennem de seneste årtier. Udarbejd egne forslag til indsatser, der kan fremme unges sundhed i forhold til disse tematikker. Undersøg normer for krop og seksuel adfærd i realityprogrammer og musikvideoer og tal om, hvordan det påvirker unges egne normer og forestillinger om krop og seksuel adfærd. Iværksæt anonyme spørgeskemaundersøgelser om unges holdninger til, hvad der er en flot krop og, hvorvidt de bliver påvirket af mediernes og reklamernes fremstillinger af idealkroppe, og den måde hvorpå kroppen iscenesættes på sociale medier. Sammenlign med hvad undersøgelser fortæller om unges forhold til kroppen. Opstil ideer og iværksæt konkrete handlinger som, eleverne mener, kan ændre på forhold, der presser unge til at leve op til uopnåelige kropsidealer. Læs historiske kilder om børn og unges levevilkår og sundhed for år siden. Analyser, hvilke ændringer der er sket i børns levevilkår, hvilke årsager der er til disse ændringer, og hvad det har betydet for børn og unges trivsel. Undersøg hvilke sundhedsmæssige udfordringer i børn og unges levevilkår der er i dag. Opstil ideer og iværksæt konkrete initiativer, der kan bidrage til at ændre på levevilkår, der påvirker børn og unges sundhed og trivsel i en negativ retning. Undersøg hvordan unges sundhed kan påvirkes af omgang med hormonforstyrrende stoffer i forskellige produkter. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Grundmateriale til klasse. Undervisnings materiale med konkrete øvelser til undervisningen. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Unge hjerter - Undervisningsmateriale om sundhed og livsstil Film og tv Et sygt fedt liv, temaside på DR Skole om livsstil og sundhed. Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler med elever i 7. og 9. klasse om, hvordan livsstil påvirker sundheden og hvilke handlemuligheder den enkelte har. Med afsæt i disse samtaler kan læreren planlægge et forløb med fokus på livsstil, levevilkår og sundhedsfremme. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år 6

7 Færdigheds- og vidensområde - Ulighed i sundhed Færdighedsmål: Eleven kan diskutere ulighed i sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv Vidensmål: Eleven har viden om faktorer, der skaber ulighed i sundhed Tværfaglige muligheder: Samfundsfag, matematik Ideer til indhold Hvilke faktorer har statistisk betydning for ulighed i sundhed? Hvordan og hvorfor har faktorer som køn, seksualitet, indkomst, bolig, livsstil mfl. betydning for ulighed i sundhed? Hvorfor er det et demokratisk problem med ulighed i sundhed? Hvordan hænger sundhed og trivsel sammen? Hvad kan man gøre for at skabe mere lighed i sundhed? Ideer til aktiviteter Arbejd i grupper med statistikker der omhandler ulighed i sundhed og undersøg hvilke faktorer der inddrages i statistikkerne. Diskuter i klassen hvorfor disse faktorer har betydning for ulighed i sundhed. Inddrag eventuelt artikler og analyser om ulighed i sundhed i diskussionen. Undersøg i grupper ud fra statistikker hvordan køn og seksualitet har betydning for ulighed i sundhed. Tal i klassen om hvad statistikker kan fortælle noget om (generelle tendenser) og hvad statistikker ikke kan fortælle om (konkrete levede liv). Øvelser fra temamateriale til Uge Sex 2015, Sammen om sundhed og trivsel (øvelse 3.1 Sundhed for alle og øvelse 3.2 Tanker om trivsel) Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Temamateriale til Klasse, Sammen om sundhed og trivsel. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen. Flere øvelser kan bruges til arbejde med ulighed i sundhed. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Inspiration til underviseren Find statistikker på: Danmarks statistik Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Center for Alternativ for Samfundsanalyse CASA Lige eller Ulige, CASA, 2009; Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal, Center for Ungdomsforskning, Stigende social ulighed i levetiden, analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd, Den åbne skole Undersøg kommunens sociogeografiske sammensætning Arbejd i grupper med en vision/ide til hvordan lighed i sundhed kan forbedres og udarbejdelse af konkrete handlemuligheder, der kan lede hen til visionen. 7

8 Færdigheds- og vidensområde - Personlige grænser Færdighedsmål: Eleven kan diskutere hvordan overgreb på børn og unge kan forebygges Vidensmål: Eleven har viden om vold og overgreb af fysisk, psykisk og seksuel karakter. Tværfaglige muligheder: Dansk, matematik, samfundsfag Ideer til indhold: Hvad betyder det at have ret til egen krop og hvordan kommer det til udtryk i unges hverdag? Hvad betyder den seksuelle lavalder, og hvad siger lovgivningen i forhold til hvem, der må have et seksuelt forhold til hvem? Hvilke forskelle og ligheder er der på fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb? Hvad er risikoadfærd og risikosituationer i forhold til seksuelle overgreb? Hvad fortæller statistikker og undersøgelser om seksuelle overgreb blandt unge? Hvad kan man gøre for at reducere omfanget af seksuelle overgreb blandt unge? Hvad er omfanget af hatecrimes i Danmark og hvilke initiativer kan reducere omfanget af hatecrimes? Hvor kan man få hjælp og støtte, hvis man selv eller nogen man kender har været udsat for et seksuelt overgreb? Lav rollespil og forumspil om at mærke grænser og sige fra. Undersøg hvilke forskellige typer af vold og overgreb, der findes og undersøg omfanget af disse former for vold og overgreb på unge i Danmark. Opstil ideer til hvordan vold og overgreb på unge kan forhindres. Cases og dilemmaøvelser om grænser og overgreb. Sæt fokus på hvad man kan gøre for at forebygge grænser og overgreb og hvilke handlemuligheder man har hvis man oplever seksuelle overgreb. Arbejd med undervisningsmaterialet om kærestevold. Det Kriminalpræventive Råd. Arbejd med filmen og undervisningsmaterialet Træneren om grooming og seksuelle overgreb på og Spil dilemmaspil på Undersøg omfanget af hatecrimes i Danmark og hvad der politisk gøres for at forhindre hatecrimes. Udarbejd ideer til, hvordan hatecrimes kan forhindres. Tal om følelser og reaktioner, der kan være forbundet med seksuelle overgreb blandt unge. Undersøg hvor man som barn/ung kan henvende sig for at få hjælp, hvis man selv eller nogen man kender, har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb. Ideer til aktiviteter Tal om eksempler på, hvad det betyder for unge at have ret til egen krop med afsæt i film på og 8

9 Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Om vold, Danner Stiftelsen, et undervisningsmateriale Om vold. Materialet er udviklet til til børn i klasse, men der kan hentes inspiration i materialet til et tilsvarende forløb om vold io de ældste klasser. Andre links Stop hadforbrydelser, Københavns Politis Facebook side om hadforbrydelser. Gå til siden via Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundheds pædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. Den åbne skole Besøg eller få besøg af Center for Voldtægtsofre til oplæg og dialog om omfanget af seksuelle overgreb blandt unge, typiske følelser og reaktioner hos unge, der udsættes for overgreb og hvordan man kan få hjælp hos eksempelvis Center for Voldtægtsofre. 9

10 Færdigheds- og vidensområde - Relationer Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet. Tværfaglige muligheder: Dansk, understøttende undervisning Ideer til indhold: Hvilke forskelle og ligheder er der mellem en ven og en kæreste? Hvordan er man en god ven, og hvordan er man en god kæreste? Hvad er kærlighed og hvordan ved man, man er forelsket? Hvad betyder mental sundhed og hvordan kan gode relationer fremme unges mentale sundhed? Hvilke følelsesmæssige dilemmaer kan man opleve i forskellige relationer, og hvordan kan man håndtere disse? Hvordan udtrykkes kærlighed, følelser og relationer i kunst og litteratur, og hvad fortæller kunsten og litteraturen om sammenhængen mellem kærlighed, følelser, relationer og trivsel? Ideer til aktiviteter Læs og analyser sange, romaner og skønlitterære tekster om følelser, kærlighed, venskaber og parforhold. Undersøg hvad rapporter og undersøgelser fortæller om unges oplevelse af livskvalitet i forhold til venner, kærester og familieliv. Opstil ideer til, hvordan man som samfund kan skabe gode rammer for et godt ungdomsliv. Arbejd med dilemmaer og cases om unges forskellige udfordringer og spørgsmål i forhold til venner, kærester og familie. Tal om følelser og håndtering af dilemmaer i relationer med afsæt i relevante kortfilm og ungdomsfilm. Lav interviews med andre unge eller voksne om forelskelse, følelser, kærester, kærlighed mv. Undersøg hvilke muligheder der som ung er for at få rådgivning om følelser, kærlighed og forelskelse på nettet og andre steder - og tal om fordele og ulemper ved at bruge de forskellige muligheder. Undersøg hvad begrebet mental sundhed betyder, og hvilken betydning relationer har for unges trivsel. Opstil ideer og afprøv konkrete handlinger, der kan fremme unges muligheder for at indgå i gode relationer, eksempelvis i skolen eller lokalmiljøet. Sammenlign forholdet mellem følelser, kærlighed og relationer, som det kommer til udtryk i billedkunst, sange og digte fra forskellige historiske perioder, fx romantikken, mellemkrigstiden og digte fra i dag. 10

11 Forslag til materialer og henvisninger Fiktion Sæson for hummere, Katrine Marie Guldager. Fra Nu er vi så her, Gyldendal Novelle om adoptivbarnet Per, der aldrig rigtig kommer til at føle sig som en del af familien. Som voksen besøger han sine adoptivforældre. Et besøg, der ender med, at Per afslutter forbindelsen til familien, da han føler, at det hele er en forestilling. De tomme pladser i novellen kan danne udgangspunkt for diskussioner om, hvad der skal til for at være en del af en familie. Hvorfor har Per denne afstand til sin familie? Hvad er det, der mangler? Min fucking familie, Ina Bruhn, Høst Romanen kan danne afsæt for refleksion omkring rummelighed i familier samt betydningen af ikke at føle sig som en del af familien. Skal man overhovedet elske sin familie? Romanen kan i sin helhed også bruges som frilæsning. (Læs. Evt. Uddrag s ) Inspiration til underviseren Børn og unges mentale helbred, 2014, Pernille Due, Finn Diderichsen, Charlotte Meilstrup, Merete Nordentoft, Carsten Obel, Annelli Sandbæk, Vidensråd for forebyggelse. Når det er svært at være ung i DK Unges trivsel og mistrivsel i tal af Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec (2010), CEFU Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. 11

12 Færdigheds- og vidensområde - Seksuel sundhed Færdighedsmål: Eleven kan vurdere hvad der fremmer egen og andre unges seksuelle sundhed og trivsel Vidensmål: Eleven har viden om seksuel sundhed og trivsel Tværfaglige muligheder: Dansk, understøttende undervisning, geografi, biologi, samfundsfag, engelsk Ideer til indhold Hvad er seksuel sundhed og hvad fremmer unges seksuelle sundhed og trivsel? Hvad betyder livsstil og livsvilkår for unges seksuelle sundhed og trivsel i Danmark og andre steder i verden? Hvordan kan man som ung påvirke levevilkår, der har betydning for unges seksuelle sundhed og trivsel? Hvad er sex? Hvornår er man klar til sex? Hvordan mærkes lyst? Hvordan ved man om man har lyst eller ikke lyst til sex? Hvilke myter og fakta er der om unge og sex, hvad fortæller aviserne og medierne om unge og sex, og hvordan bliver man påvirket af mediernes fortællinger om unge og sex? Hvad er mødommen og hvilke fortællinger og myter findes om mødommen? Hvilke uønskede konsekvenser kan der være af seksual livet og hvad kan man gøre for at forebygge disse? Hvilke præventionsformer findes og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige præventionsformer? Hvilke sexsygdomme findes, hvilke konsekvenser er der forbundet med at blive smittet med en sexsygdom og hvad skal man gøre, hvis man er usikker på, om man er smittet med en sexsygdom? Hvad betyder de seksuelle rettigheder for unges seksuelle sundhed og trivsel i Danmark og andre steder i verden, og hvad kan man gøre for at styrke de seksuelle rettigheder, så unges seksuelle sundhed og trivsel fremmes nationalt og globalt. Hvem har ret til abort og hvilke dilemmaer, fordele og ulemper er der forbundet med abort? Hvilke visioner har unge i forhold til valg omkring familie liv og hvad påvirker unges valg i forhold til familieliv? Hvad hæmmer og fremmes unges frugtbarhed, og hvordan kan man fremme frugtbarheden hos unge, der ved de vil have børn engang? Hvor kan man som ung finde viden og få rådgivning om spørgsmål og dilemmaer i relation til seksuel sundhed? Ideer til aktiviteter Dilemmaøvelser, vurderingsøvelser, cases, quizzer, undersøgelser og dialog om seksuel sundhed og trivsel. Opstil visioner for unges seksuelle sundhed og trivsel og iværksæt konkrete initiativer, der kan bidrage til at fremme den seksuelle sundhed og trivsel blandt unge i Danmark. Søg oplysninger om seksuel sundhed nationalt og globalt og undersøg, hvad livsvilkår betyder for unges muligheder for at træffe valg i forhold til seksuel sundhed. Tal om, hvilke muligheder man som ung har for selv at påvirke livsvilkår og fremme den seksuelle sundhed nationalt og globalt. Læs om de seksuelle rettigheder på sexfordig.dk eller rettentilmig.dk og tal om, hvilken betydning opfyldelsen af de seksuelle rettigheder har for unges seksuelle sundhed og trivsel. Sæt fokus på, hvilke rettigheder unge kun i begrænset omfang får opfyldt nationalt og globalt. Udarbejd forslag til initiativer, der kan styrke unges muligheder for at få opfyldt deres seksuelle rettigheder i Danmark. Tal om forestillinger, forventninger og følelser forbundet med den seksuelle debut med afsæt i film, litteratur og cases. Arbejd med politiske visioner og sundhedspolitikker i forhold til unges seksuelle sundhed og trivsel. Der kan tages afsæt i øvelse 3.3 Sundhedspolitik i Uge Sex temamateriale 2015, Sex & Samfund. 12

13 Undersøg historien om lovgivningen i forhold til retten til abort i Danmark og sammenlign med den aktuelle lovgivning omkring abort i andre lande i og uden for Europa. Tal om hvad retten til abort og prævention betyder for unges seksuelle sundhed og trivsel Vurderingsøvelser, cases og dilemmaøvelser, der sætter fokus på dilemmaer, fordele, ulemper og handlemuligheder i forhold til spørgsmål omkring uønsket graviditet og abort. Læs om mødommen og prøv mødomsquizzen på etniskung.dk Quiz, film og projektforløb om prævention og sexsygdomme på sexfordig.dk. Udarbejd egne kampagner og ideer til, hvad der kan fremme sikker sex blandt unge i Danmark. Marker World-Aids-dagen d. 1. oktober ved at iværksætte oplysningsindsatser og dialog om hiv/aids. Hent inspiration under mærkedage på bedreseksualundervisning.dk Find fakta om sexsygdomme og prævention i sexikon på sexfordig.dk og på sexlinien.dk. Opstil ideer til konkrete initiativer, der kan fremme den seksuelle sundhed og positivt påvirke normer og holdninger i forhold til sikker sex blandt unge. Undersøg hvilke budskaber til unge, der ligger bag kampagner om sikker sex, og hvordan man har kommunikeret til unge om sikker sex gennem de seneste 50 år. Udarbejd elevernes egne forslag til nutidige kampagner med relevante budskaber om sikker sex målrettet unge. Undersøg hvilke faktorer, der har betydning for fertiliteten og muligheden for at få de børn man gerne vil have. (Se ideer til øvelser og læringsforløb i Uge Sex Temamateriale 2015 Sammen om sundhed og trivsel ). Besøg relevante rådgivningssteder på nettet og undersøg hvilke spørgsmål unge hyppigst stiller omkring emner som eksempelvis seksualitet, følelser, forelskelse, kæresterelationer, prævention, sex sygdomme og abort. Tal om hvad spørgsmålene og svar fortæller om sammenhænge mellem seksualitet, følelser, sundhed og trivsel. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Grundmateriale til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sammen om sundhed og trivsel, Uge Sex temamateriale 2015 med konkrete øvelser til undervisningen om seksuel sundhed og trivsel. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sex & Samfund. Lærervejledning kan downloades fra siden. Film, quizzer og projektforløb om forskellige perspektiver på seksuel sundhed. Find øvelser på Retten til mig, undervisningsmateriale om de seksuelle rettigheder på Sex & Samfund og Red Barnet. Fiktion Spejlbilleder, af Aage Brandt. Fra Spejlbilleder, Gyldendal I denne novelle fortælles om de følelser, der kan være forbundet med første date. Novellen skildrer begge parters følelser. I en litterær realistisk ramme formidles følelser, forelskelse og forvirring, som flere udskolingselever formentlig vil kunne genkende. Novelleanalysen af personerne og personernes følelser kan skabe afsæt for et eksemplarisk tematisk arbejde med følelser, der knytter sig til pubertet og kærlighed. Sex og det historier fra hjertet og ned, af Marianne Iben Hansen. Gyldendal Samtidsnoveller om unge mennesker og deres tanker, oplevelser og følelser i relation til sex. Historierne er multimodale og anvender teksttyper som både sms, mails og notater. Novellernes tilgængelighed og direkte henvendelse til målgruppen gør dem velegnede til selvstændigt arbejde i udskolingen. Udvalgte noveller kan også indgå i et klassefællesskab, hvor der stilles skarpt på sex og følelser. 13

14 Dig og mig ved daggry, af Sanne Munk Jensen og Glenn Ringtved, Gyldendal Den fatale kærligheds historie, som Louise aldrig fik fortalt. Før nu. Det er en historie om tilfældigheder, mis forståelser, svigt og tilgivelse, og om at elske så vildt og meningsfyldt, at det er værd at dø for. Romanen giver mulighed for at drøfte problemstillinger og dilemmaer omkring grænser, følelser, kærlighed, sex, stoffer og trivsel. Sagprosa Bestil gratis pjecer om præventionsformer ( Klar besked ) i webshoppen hos Sex & Samfund på (Bemærk porto og ekspeditionsgebyr) Film og tv Fra afholdenhed til på med dutten, videoartikel om budskaber om sikker sex gennem de seneste 50 år, med tilhørende arbejdsspørgsmål på Film om sex, prævention og sexsygdomme på Sex på hjernen, temapakke med film om forelskelse og sex fra Filmcentralen med tilhørende undervisningsvejledninger. Find cases og spørgsmål om den seksuelle debut, sexsygdomme, prævention og abort på Fakta om abort og lovgivningen omkring abort på Sex & Samfund Temaside om abort på Tal og undersøgelser om abort og unges seksuelle sundhed hos Sundhedsstyrelsen, Kun med kondom, Sundhedsstyrelsens kampagne til forebyggelse af sexsygdomme, Leksikon og historiske kilder om abort på Aarhus Universitet Læs om World Aids Day på Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. Andre links Fakta og quiz om mødommen og dilemmaspil om æresrelaterede konflikter på 14

15 Kompetenceområde Køn, krop og seksualitet Færdigheds- og vidensområde - Normer og idealer Færdighedsmål: Eleven kan analysere køn, krop og seksualitet i i samtidigt, historisk og globalt perspektiv Vidensmål: Eleven har viden om kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet Tværfaglige muligheder: Dansk, historie, samfundsfag, geografi, idræt Ideer til indhold: Hvordan kommer sociale og kulturelle normer for køn, krop og seksualitet til udtryk i litteraturen og i film forskellige perioder og hvordan har normerne ændret sig over tid? Hvad betyder normer og idealer for køn, krop og seksualitet for unges trivsel? Hvordan kommer normer og brud med normer for køn, krop og seksualitet til udtryk i billedkunsten i forskellige perioder og hvad betyder det for vores forståelse af normerne, at kunsten bryder med normerne? Hvordan kommer nutidige normer for køn, krop og seksualitet til udtryk i medier, litteratur, film og musik? Hvordan er unge selv med til at fastholde og skabe normer for køn, krop pog seksualitet og hvordan man kan som ung alene og sammen med andre bryde og udvide normerne for køn, krop og seksualitet? Hvem kan man som ung tale med om spørgsmål og dilemmaer, der knytter sig til krop, køn og seksualitet? Ideer til aktiviteter Analyser normer for køn, krop og seksualitet i litterære værker, eksempelvis i udvalgte kanonværker. Undervisningsforløb om kropsnormer med afsæt i undervisningsmaterialet Kend din kropspolitik fra Steno Museet. Interview forældre og bedsteforældre om normer for køn og seksualitet, da de var unge. Undersøg globale forskelle og ligheder mellem normer for køn, krop og seksualitet i Danmark. Diskuter årsager til de forskelle og ligheder der er. Opstil visioner for hvordan normer for køn, krop og seksualitet vil se ud om 10 år og iværksæt konkrete handlinger, der kan bidrage til at opfylde visionerne. Undersøg hvilke historiske begivenheder, initiativer og konkrete handlinger, der har haft betydning i forhold til at skabe ligestilling, når det handler om køn og seksualitet. Tal om hvilke konkrete handlinger og initiativer der er brug for fortsat at arbejde for at skabe et mangfoldigt samfund i forhold til køn og seksualitet i Danmark og globalt. Cases og dilemmaøvelser om normer for krop, køn og seksualitet med fokus på unges handlemuligheder i forhold til at bryde med eller udvide normerne for krop, køn og seksualitet. Tal om fordele og ulemper ved porno og hvilken betydning de idealer for krop, køn og seksualitet der findes i pornoen kan have for unges opfattelser af normer og idealer. Iværksæt en anonym spørgeskemaundersøgelse om unges normer og idealer i forhold til krop, køn og seksua litet samt unges egne overvejelser over, hvordan de bliver påvirket af normer og idealer de møder i forskellige medier. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Køn, Uge Sex Temamateriale 2012 til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen om køn, normer for køn og kønsroller. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Kvinders valgret og køn gennem tiden, Undervisnings materialer fra Historiefaget.dk (Kræver login) Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Kvinders valgret, Undervisningsmateriale fra Arbejdermusset,

16 Koner og kællinger/herrer og homies, Simon Skov Fougt, Alinea Et undervisningsmateriale og en antologi med tekster, der inspirerer til arbejdet med et historisk perspektiv på kønsidentitet og kønsopfattelse. Sæt spot på homofobi med din klasse, Amnesty International, Undervisningsmateriale om homofobi. Kan downloades hos Kend din kropspolitik, undervisningsmateriale om kropsnormer og idealer, af Morten A. Skydsgaard og Line Line Stald (red) Steno Museet Læs mere om materialet, der kan bestilles og læses som e-bog her: Fiktion Plastic, af Mette Thomsen, Lindhardt og Ringhoff 1995, Uddrag s Romanen tematiserer emner som kropsidealer, selviscenesættelse og livet set fra overfladen. I romanuddraget, som er romanens første kapitel, introduceres Mona, hvis verden er præget af drømmen om det perfekte liv kontra den mindre perfekte virkeligheds kendsgerninger. Særligt romanens tema er interessant for det dansk faglige arbejde med kroppen og samfundsforankrede kropsidealer. Hvordan kommer de til udtryk i værket og i samfundet? Og hvilken betydning har de for vores selvforståelse? Catwalk, af Jesper Wung-Sung, Fra Tretten tynde teenagere, Dansklærerforeningens forlag Novelle hvor hovedpersonerne går hele vejen i forhold til at opnå den ideelle krop og den opmærksomhed, der følger med. Novellen anvender humor, fantastisk realisme, ironi og overtydelighed som virkemidler for at understrege kropsfikseringens absurditet. Ved at arbejde analytisk med novellens fremstillingsformer og virkemidler kan det tematiske arbejde med emner som kropsidealer og kropsidentitet understøttes. Nej, jeg bliver aldrig undertøjsmodel, Lone Hørslev, Fra Lige mig, Gyldendal Digt om kroppens splittelse mellem samfundsmæssige kropsidealer og de ydre værdier kontra kroppens egentlige væsen, lyster, funktioner og drifter.digtet kan gennem den litterære analyse af for eksempel billedsproget åbne op for en diskussion omkring kroppens betydning og funktion i forhold til både kultur og natur, samfund og biologi. Sår, Naja Marie Aidt, Fra Bavian, Gyldendal I novellens fortælleforhold suspenderes kønnet, så der sås tvivl om fortællerens køn. Dette litterære virkemiddel kan i undervisningen danne et udgangspunkt for refleksion over kønnets betydning i en tekst og læserens indbyggede forventninger til køn. Hun ser godt ud, Vita Andersen, Fra Tryghedsnarkomaner, Gyldendal I dette digt fra 1970 erne præsenteres et kvindesyn gennem kvindens samfundsprægede blik på sig selv. Digtet rummer muligheder for at arbejde med et mere historisk perspektiv på kvinders position og kvindesyn, men trækker samtidig dybe og genkendelige spor til nutiden og bevarer dermed sin aktualitet. Kan suppleres af andre tekster fra samme forfatter, for eksempel fra novellesamlingen Hold kæft og vær smuk. Min fucking familie, af Ina Bruh, Høst 2009, Uddrag s OM Christoffer der er transperson og familien, der har svært ved at acceptere ham som den han er. Buresøfortællinger, Digt s , Dy Plambeck, Gyldendal I digtet uden titel optræder en jeg-fortæller, der udtrykker forvirring over sit køn og sin seksualitet. Digtet kan åbne op for samtale omkring følelser og forvirring i barndom og pubertet i forhold til seksualitet. Digtets fokus på transseksualitet og eksistensen af flere end to forskellige køn kan desuden åbne op for refleksion omkring køn og seksualitet mere generelt. 16

17 Franz Pander, Herman Bang, Fra Excentriske noveller, Gyldendal Novellen om Franz Pander af kanon forfatteren Herman Bang foregår i slutningen af 1800-tallet og beskriver homoseksualitetens udfordringer i en tid, hvor den afvigende karakter gøres til et forstyrrende element for den samfundsmæssige optræden. Syndfloden over Norderney, Novelleuddrag: Calypsos historie s Fra Syv Fantastiske Fortællinger, Gyldendal Et novelleuddrag fra kanonforfatteren Karen Blixen, hvor historien om den unge Frøken Calypso fortælles. Frøken Calypso vokser op i et homoseksuelt miljø og har svært ved at finde sine feminine sider. Proforma, af Sanne Søndergaard, Gyldendal Ungdomsroman om kærlighed og udfordringerne ved at springe ud som homo. Vennerne Lukas og Siv udgiver sig for at være kærester, men i virkeligheden dækker de over deres egentlige seksualitet. Når mænd elsker mænd, og kvinder elsker kvinder. Udvalgt af Peter Legård Nielsen. Forum Antologi med fortællinger om homoseksualitet gennem 160 år skrevet af danske forfattere som for eksempel Suzanne Brøgger, Christian Kampmann, Johannes V. Jensen og Kirsten Thorup. Novellerne og romanuddragene skildrer forskellige tiders holdninger til bøsser og lesbiske. Ved at foretage nedslag i fortællingerne kan de benyttes i undervisningen til at skabe et historisk og kronologisk overblik over homoseksualiteten, som den gennem tiden er blevet repræsenteret i litteraturen. erkender sin seksualitet, da han forelsker sig i den ældre Thies. Ungdomsromanen tematiserer, hvor forvirrende det kan være at finde sin seksualitet. Selv om romanen omhandler et homoseksuelt forhold, kan den bruges i undervisningen til refleksion over, hvordan man egentlig lærer sin seksualitet og sine følelser at kende. Den kan eventuelt sammenlignes med den noget ældre ungdomsroman Min ven Thomas af Kirsten Holst (Gyldendal 1987), der ligeledes tematiserer heteroseksualitet, homoseksualitet og venskab. Film og tv Homoseksualitet og identitet, temapakke fra Filmcentralen med en række film om homoseksualitet og identitet med tilhørende undervisningsvejledning. Film om køn på Sex & Samfunds elevwebsite til udskolingen, Tema om køn og kønsroller på DR Skole, MIX Copenhagen LesbianGayBiTrans Film Festival viser film om køn, seksualitet, krop og kærlighed. Læs mere om festivalen og download MIX Skolefilms nye, gratis undervisningsmateriale på Drengen med stjernekaster, af Thomas Lagermann Lundme, Carlsen En kærlighedshistorie fortalt af hovedpersonen Morten, der langsomt 17

18 Andre links LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Se eksempelvis Den Lille grønne om LGBT, Om kønsidentitet og seksuel orientering. Rådgivningssites: rådgivning for unge om krop, køn, seksualitet og seksuel sundhed rådgivning for unge med etnisk minoritetsbaggrund rådgivning for LBGT unge med etnisk minoritetsbaggrund rådgivning for unge om transkønnethed, homo- og biseksualitet. Inspiration til underviseren Åbne og lukkede døre: en antologi om køn i pædagogik, Ane Kirk, Katrine Scott, Karoline Siemens og Anne Wind (red.), Frydenlund, Køn og skole, Temanummer af Unge Pædagoger, nr. 1, 2008 Indeholder artikler om køn og skole skrevet af danske og udenlandske kønsforskere, lærebogsforfattere og en artikel af daværende ligestillingsminister og undervisningsminister. Kønnet i pædagogikken Temanummer af Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, Kønsforskelle, hjerne og kognition Christian Gerlach, Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 2, 2008 Christian Gerlach, der er tidligere seniorforsker ved Rigshospitalets Neurobiologisk Forskningsenhed, og nuværende forskningsleder ved Learning Lab Denmark, DPU, gennemgår i artiklen den eksisterende viden om kønsforskelle i neuroanatomi og kognition. Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. Den åbne skole Besøg Steno museets udstilling: Kære krop, svære krop. 18

19 Færdigheds- og vidensområde - Seksuelle rettigheder Færdighedsmål: Eleven kan diskutere seksuelle rettigheder i Danmark og globalt Vidensmål: Eleven har viden om rettigheder relateret til krop, køn, seksualitet og familie Tværfaglige muligheder: Historie, dansk, samfundsfag, geografi, understøttende undervisning Ideer til indhold: Hvad er de seksuelle rettigheder? Hvad betyder de seksuelle rettigheder for unge i Danmark og resten af verden? Hvordan kommer de seksuelle rettigheder til udtryk i unges hverdag i Danmark? Hvordan kommer de seksuelle rettigheder til udtryk i den danske lovgivning? Hvilke dilemmaer knytter sig til rettigheder i forhold til krop, køn, seksualitet og familie? Hvordan kan unge i Danmark bidrage til, at de selv og andre unge får opfyldt de seksuelle rettigheder? Ideer til aktiviteter Dialog om de seksuelle rettigheder med afsæt i film og quizzer om de seksuelle rettigheder på Dilemmaøvelser og cases om dilemmaer knyttet til de seksuelle rettigheder. Prioriteringsøvelse om de seksuelle rettigheder fra Uge Sex temamateriale om Sundhed og trivsel til klasse, Sex & Samfund, Tal om de seksuelle rettigheder, hvad de betyder konkret i danske unges liv og hvilke handlemuligheder man har, hvis man oplever, at ens rettigheder ikke overholdes. Undersøg hvordan homo- og biseksuelles samt transpersoners rettigheder har udviklet sig gennem de sidste 100 år. Opstil visioner og konkrete initiativer, der kan bidrage til at alle uanset seksualitet får deres seksuelle rettigheder opfyldt. Undervisning med afsæt i undervisningsmateriale om de seksuelle rettigheder fra Red Barnet og Sex & Samfund på Projektarbejde om forskelle og ligheder mellem opfyld elsen af de seksuelle rettigheder i Danmark og andre steder i verden. Undervisning med afsæt i undervisningsmaterialet Børn har ret.til at kende deres rettigheder, fra Red Barnet. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Grænser, Uge Sex temamateriale 2014, Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen om grænser og rettigheder. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sundhed og trivsel, Uge Sex temamateriale Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Uge Sex Grundmateriale, Undervisningsmateriale, der blandt andet indeholder dilemma- og caseøvelser om de seksuelle rettigheder. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Børn har ret til at kende deres rettigheder, Red Barnet Kan bestilles og downloades fra Megafonen, Red Barnets undervisningsportal om børn og unges rettigheder med tekster, film og opgaver. Sæt spot på homofobi med din klasse, Amnesty International, Undervisningsmateriale om homofobi. Kan downloades hos 19

20 Sagprosa Personlige historier om at være sig selv, Sex & Samfund, Findes på Sex & Samfunds undervisningssite Engelsksproget deklaration om Sexual Rights: Film og tv Se film om rettigheder på Sex & Samfunds elevwebsite til udskolingen, Andre links Find tema om unge og porno på Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, Se eksempelvis Den Lille grønne om LGBT, Om kønsidentitet og seksuel orientering. Personlige fortællinger og fakta om homoseksualitet på tværs af køn, religiøsitet og etnicitet på Bogen Den forbandede kærlighed kan købes hos Sex & Samfund på Relevante oplysninger og dokumenter til undervisningen hos LGBT Danmark på Om Sex og Samfunds internationale arbejde og globale problemer med seksuel sundhed på Om hiv/aids og seksuel sundhed på Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. Layout: Skole

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan håndtere dagligdagen med en grundlæggende tro på at kunne klare de udfordringer, der måtte komme. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Seksualundervisning klasse. Seksualundervisning klasse

Seksualundervisning klasse. Seksualundervisning klasse Seksualundervisning 7. - 9. klasse Seksualundervisning 7. - 9. klasse Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 2015 Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan stå ved egne meninger og rettigheder på en positiv og tydelig måde. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles Mål for sundheds- og (Undervisningsministeriet

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Sundhed og forklare, hvad og i eget liv fremme og på skolen fremme egen og andres og med udgangspunkt i demokrati

Læs mere

Seksualundervisning 7. - 9. klasse. Seksualundervisning. 7. - 9. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning 7. - 9. klasse. Seksualundervisning. 7. - 9. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning 7. - 9. klasse Seksualundervisning 7. - 9. klasse Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

4.-6. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune

4.-6. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune Vejledning til 4.-6. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vejledning til sundheds-

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

NORMER OG IDEALER FORLØB

NORMER OG IDEALER FORLØB NORMER OG IDEALER FORLØB 7.-9. KLASSE 1 INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................5

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Ved Rikke Christine Stobbe og Jeppe Hald Projektledere, Sex & Samfund Program for workshoppen

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Repræsenta*on,af,minoriteter,i,undervisning, "!En!introduk,on!,l!Sex!&!Samfunds!,lgang!

Repræsenta*on,af,minoriteter,i,undervisning, !En!introduk,on!,l!Sex!&!Samfunds!,lgang! Repræsenta*onafminoriteteriundervisning "EnintrodukonlSex&Samfundslgang AnneWindSex&Samfund Konference:Tabu hvordanarbejdervimeddet? 23/102015 Målmedoplægget IntrodukonlSex&Samfundslganglrepræsentaonaf

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Dialog i det multietniske klasserum

Dialog i det multietniske klasserum Anne Wind, Sex & Samfund National konference om seksuel sundhed i Danmark: Seksuel sundhed og trivsel for alle 3-4/11 2015 Program for workshop Præsentation af Dialog i det multietniske klasserum Dilemma

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren Vejledning til 0.-9. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Introduktion til underviseren Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns

Læs mere

Læringsmål Beskrivelse Fag og emner Færdigheds og vi- densområde Tid Materialer

Læringsmål Beskrivelse Fag og emner Færdigheds og vi- densområde Tid Materialer 1. HVAD ER SUNDHED? Beskrivelse Underviseren indleder en kort snak om temaet sundhed og hvorfor vi arbejder med det i folkeskolen. Dette kan foregår som en brainstorm, hvor der bl.a. kan tages udgangspunkt

Læs mere

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER LÆRERVEJLEDNING 2017 DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER BESØG NATIONALMUSEET PÅ EGEN HÅND 7.-10. KLASSE INDHOLD Introduktion til underviseren De seksuelle rettigheder den korte version

Læs mere

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX)

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Workshop på National konference om Seksuel Sundhed i Danmark Nyborg Strand, 4. november 2015 Morten Emmerik Wøldike, projektleder,

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Digitale krænkelser på skemaet

Digitale krænkelser på skemaet Digitale krænkelser på skemaet Undervisning om digitale medier i forhold til køn, krop og seksualitet på gymnasiet Morten Emmerik Wøldike, projektleder og sociolog, mew@sexogsamfund.dk Program 1. Sex &

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles Mål Forløbet om kroppen tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 6. klassetrin) Eleven kan bruge

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

UGE SEX I DANSK LITTERATURFORSLAG TIL SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNINGEN

UGE SEX I DANSK LITTERATURFORSLAG TIL SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNINGEN UGE SEX I DANSK 2015 LITTERATURFORSLAG TIL SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNINGEN INDHOLD FORORD s. 3 1. LITTERATUR TIL 0.-3. KLASSE s. 6 1.1 KROP 1.2 FØLELSER 1.3 KØN 1.4 FAMILIER s. 7 s. 8 s. 9 s.10 2. LITTERATUR

Læs mere

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail:

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail: SSP læseplan Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: 21 46 92 42 Mail: runsch@gladsaxe.dk 1 Baggrund for revideringen Den eksisterende læseplan har eksisteret siden 2007 uden at være blevet

Læs mere

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord..................................... 4 2. Baggrund for læseplanen...................... 5 3. Seksualundervisning i

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

SEKSUALUNDERVISNING INTRODUKTION INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN

SEKSUALUNDERVISNING INTRODUKTION INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN SEKSUALUNDERVISNING INTRODUKTION INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN VEJLEDNING TIL SEKSUALUNDERVISNING I AARHUS KOMMUNE 2015 KOLOFON Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Velkommen til Uge Sex 2009

Velkommen til Uge Sex 2009 INGEN SEXSYGDOMME ØNSKEBØRN SEKSUEL TRIVSEL UNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE OG ELEVER Velkommen til Uge Sex 2009 Målet med Uge Sex er at give eleverne i landets 6.-10. klasser god og vedkommende seksualundervisning

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE

SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE SAMMEN OM 2015 SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE 7.-9. KLASSE INDHOLD FORORD................................................................................. 3 1. FAKTA OM BØRN OG UNGES SUNDHED OG TRIVSEL........................................

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 325 Offentligt. Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 325 Offentligt. Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 325 Offentligt Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord..................................... 4

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2015-16 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Alkohol 4 5 6-7 8 9 10 3 Næstved Kommune

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

God seksualundervisning hvad og hvordan?

God seksualundervisning hvad og hvordan? God seksualundervisning hvad og hvordan? Af Line Anne Roien og Lone Smidt, Sex & Samfund En ny undersøgelse af seksualundervisningen i grundskolen 1 (Sex & Samfund 2012) peger på, at seksualundervisningen

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2013 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Mad og drikke Motion Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Tobak og rygning

Læs mere

Undervisningsvejledning til udskolingen

Undervisningsvejledning til udskolingen Undervisningsvejledning til udskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 4

Læs mere

- HVAD, HVORFOR OG HVORDAN?

- HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? PROJEKT STYR PÅ SUNDHEDEN SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? Efteråret 2014 jytte@friisinnovation.com friisinnovation.com Præsentation 2 Jytte Friis sundhedspædagogisk konsulent lærer,

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Seksualundervisning 4. - 6. klasse. Seksualundervisning. 4. - 6. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning 4. - 6. klasse. Seksualundervisning. 4. - 6. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning 4. - 6. klasse Seksualundervisning 4. - 6. klasse Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forældremøder generelt: 4 Tryghed og trivsel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES VEJLEDNING TIL SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING I GRUNDSKOLEN INTRODUKTION

KØBENHAVNS KOMMUNES VEJLEDNING TIL SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING I GRUNDSKOLEN INTRODUKTION KØBENHAVNS KOMMUNES VEJLEDNING TIL SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING I GRUNDSKOLEN INTRODUKTION 1 INDHOLD Forord Anvendelse af Københavns Kommunes vejledning til SSF Vejledningens materialehenvisninger

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Fagformål for faget s- og seksualundervisning og familiekundskab Eleverne skal i emnet s- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme og. Eleverne skal opnå forståelse for

Læs mere

Ingen sexsygdomme Ønskebørn Seksuel trivsel LÆRERVEJLEDNING TIL SEXFORDIG.DK 2010. 6. 10. klasse 2010 / 1. Undervisningsmateriale til lærere

Ingen sexsygdomme Ønskebørn Seksuel trivsel LÆRERVEJLEDNING TIL SEXFORDIG.DK 2010. 6. 10. klasse 2010 / 1. Undervisningsmateriale til lærere Ingen sexsygdomme Ønskebørn Seksuel trivsel LÆRERVEJLEDNING TIL SEXFORDIG.DK 6. 10. Undervisningsmateriale til lærere / 1 Tema Uge Sex Prævention, Lærervejledning sexsygdomme til Sexfordig.dk Introduktion

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Temamøde om seksuel sundhed

Temamøde om seksuel sundhed Temamøde om seksuel sundhed Region Syddanmark, d. 14. marts 2013 Seksualundervisning i grundskolen - udfordringer og initiativer Lone Smidt Sex & Samfund Hvad skal vi tale om? Seksualundervisning i grundskolen

Læs mere

INTRODUKTION VEJLEDNING TIL UGE SEX

INTRODUKTION VEJLEDNING TIL UGE SEX 2015 INTRODUKTION VEJLEDNING TIL UGE SEX 1 INDHOLD Introduktion til Uge Sex 2015............................................................... 3 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.....................................................

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB 7.-9. KLASSE 1 INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................6

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Brian Curt Petersen Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 8.-10. klasse Formål: I skal få viden om, hvad en persons kønsidentitet er, og hvad den består

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere