klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. - 9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Vejledning til klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune

2 Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vejledning til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, der er udarbejdet af Sex & Samfund i samarbejde med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og Sundheds- og Omsorgsforvaltning i Udgivet af: Sundhedsplejen og Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune marts 2015 Indhold: Lone Smidt, National projektleder, Sex & Samfund i samarbejde med Hans Jørn Riis, Skolekonsulent, Silkeborg Kommune og Lone Dam Pedersen, Sundhedsplejerske, Sundhedsplejen Silkeborg Kommune Redaktion: Hans Jørn-Riis Lone Dam Pedersen Lone Smidt Grafik og layout: Silkeborg Kommune Illustrationer: Sidsel Brix

3 Indhold Kompetenceområde - Sundhed og Trivsel Færdigheds- og vidensområde - Sundhedsfremme Færdigheds- og vidensområde - Livsstil og levevilkår Færdigheds- og vidensområde - Ulighed i sundhed Færdigheds- og vidensområde - Personlige grænser Færdigheds- og vidensområde - Seksuel sundhed Kompetenceområde Køn, krop og seksualitet Færdigheds- og vidensområde - Normer og idealer Færdigheds- og vidensområde - Seksuelle rettigheder

4 Kompetenceområde - Sundhed og Trivsel Færdigheds- og vidensområde - Sundhedsfremme Færdighedsmål: Eleven kan diskutere hvordan sundhed og trivsel kan fremmes gennem sundhedspolitikker Vidensmål: Eleven har viden om sundhedspolitikker Tværfaglige muligheder: dansk, samfundsfag, historie, biologi, idræt, understøttende undervisning Ideer til indhold: Hvad er Sundhed og trivsel? Hvordan kan man fremme sin egen og andres sundhed og trivsel? Hvordan kan skolens sundhedspolitik bidrage til at fremme elevernes sundhed og trivsel? Hvordan kommer skolens sundhedspolitik til udtryk som konkrete indsatser i elevernes hverdag? Hvordan kan man som elev påvirke skolens sundhedspolitik? Hvilke kommunale og nationale initiativer er der i forhold til fremme af børn og unges sundhed og trivsel? Hvordan kan man som ung deltage i demokratiske processer, der fremmer børn og unges sundhed og trivsel? Undersøg hvad forskellige undersøgelser fortæller om unges sundhed og trivsel. Opstil visioner for fremme af unges sundhed og trivsel og iværksat konkrete handlinger på skolen eller i lokalmiljøet, der kan bidrage til, at visionerne bliver til virkelighed. Undersøg skolens sundheds- og trivselspolitik. Opstil ideer til konkrete handlinger, der kan bidrage til at styrke sundheds- og trivselspolitikkens mål og visioner. Udarbejd egne forslag til en sundhedsog trivselspolitik i klassen og på skolen. Interview lokale politikere om deres holdninger til, hvad der fremmer unges sundhed og trivsel i kommunen, og undersøg hvad de lokale politikere gør for at fremmebørn og unges sundhed og trivsel i kommunen. Tal om, hvordan man via demokratiske processer kan påvirke kommunens sundhedspolitik. Undersøg hvad de politiske sundhedsordførere og forebyggelsesordførere siger og gør i forhold til sundhedsfremme. Tal om hvordan man som ung kan påvirke de politiske partier til at iværksætte sundhedsfremmende handlinger. Ideer til aktiviteter Dialog og dilemmaøvelser om sundhed og trivsel, hvad der påvirker unges sundhed og trivsel og hvad man som ung kan gøre for at fremme egen og andres sundhed og trivsel. Tal om forskellen på forebyggelse og sundhedsfremme. 4

5 Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Grundmateriale til klasse. Undervisnings materiale med konkrete øvelser til undervisningen. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sammen om sundhed og trivsel, Uge Sex temamateriale 2015 med konkrete øvelser til undervisningen om seksuel sundhed og trivsel. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sex & Samfund. Lærervej ledning kan downloades fra siden. Film, quizzer og projektforløb om forskellige perspektiver på seksuel sundhed. Find øvelser på Inspiration til underviseren Børn og unges mentale helbred, 2014, Pernille Due, Finn Diderichsen, Charlotte Meilstrup, Merete Nordentoft, Carsten Obel, Annelli Sandbæk, Vidensråd for forebyggelse. Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler med elever i 7. og 9. klasse om, hvordan livsstil påvirker sundheden og hvilke handlemuligheder den enkelte har. Med afsæt i disse samtaler kan læreren planlægge et forløb med fokus på livsstil, levevilkår og sundhedsfremme. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Den åbne skole Inviter eller besøg lokale politikere og interview dem om, hvad de gør for at fremme unges sundhed og trivsel i kommunen. Tal også med politikerne om, hvordan man som ung i kommunen kan få indflydelse på kommunens sundhedspolitik, eller hvordan man kan få kommunal opbakning til initiativer, der fremmer unges sundhed og trivsel. Når det er svært at være ung i DK Unges trivsel og mistrivsel i tal af Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec (2010), CEFU 5

6 Færdigheds- og vidensområde - Livsstil og levevilkår Færdighedsmål: Eleven kan vurdere sundhedsfaktorer i relation til eget liv Vidensmål: Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge Tværfaglige muligheder: Dansk, biologi, idræt, understøttende undervisning, Ideer til indhold: Hvordan er de valg unge træffer i forhold til sundhed påvirket af forhold som venner, normer, medier, forældre, gruppepres? Hvordan iscenesættes krop, seksualitet og seksuel adfærd i medier og realityprogrammer, og hvordan påvirkes unge af dette? Hvordan har levevilkårene for børn og unge i Danmark ændret sig de seneste år, og hvad har det betydet for børns sundhed og trivsel? Hvordan kan man som ung påvirke levevilkår, der har betydning for ens muligheder i forhold til at træffe valg, der kan fremme egen og andres sundhed og trivsel? Hvilke miljømæssige faktorer kan påvirke unges sundhed, og hvilke demokratiske muligheder har man for at påvirke beslutninger, der positivt kan ændre på disse miljømæssige faktorer. Ideer til aktiviteter Arbejd med flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser i forhold til rygning, alkohol og sex. Undersøg, hvordan budskaber om sundhed eksempelvis i forhold til alkohol, narkotika, rygning, sol og seksuel adfærd er blevet formidlet til unge gennem de seneste årtier. Udarbejd egne forslag til indsatser, der kan fremme unges sundhed i forhold til disse tematikker. Undersøg normer for krop og seksuel adfærd i realityprogrammer og musikvideoer og tal om, hvordan det påvirker unges egne normer og forestillinger om krop og seksuel adfærd. Iværksæt anonyme spørgeskemaundersøgelser om unges holdninger til, hvad der er en flot krop og, hvorvidt de bliver påvirket af mediernes og reklamernes fremstillinger af idealkroppe, og den måde hvorpå kroppen iscenesættes på sociale medier. Sammenlign med hvad undersøgelser fortæller om unges forhold til kroppen. Opstil ideer og iværksæt konkrete handlinger som, eleverne mener, kan ændre på forhold, der presser unge til at leve op til uopnåelige kropsidealer. Læs historiske kilder om børn og unges levevilkår og sundhed for år siden. Analyser, hvilke ændringer der er sket i børns levevilkår, hvilke årsager der er til disse ændringer, og hvad det har betydet for børn og unges trivsel. Undersøg hvilke sundhedsmæssige udfordringer i børn og unges levevilkår der er i dag. Opstil ideer og iværksæt konkrete initiativer, der kan bidrage til at ændre på levevilkår, der påvirker børn og unges sundhed og trivsel i en negativ retning. Undersøg hvordan unges sundhed kan påvirkes af omgang med hormonforstyrrende stoffer i forskellige produkter. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Grundmateriale til klasse. Undervisnings materiale med konkrete øvelser til undervisningen. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Unge hjerter - Undervisningsmateriale om sundhed og livsstil Film og tv Et sygt fedt liv, temaside på DR Skole om livsstil og sundhed. Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler med elever i 7. og 9. klasse om, hvordan livsstil påvirker sundheden og hvilke handlemuligheder den enkelte har. Med afsæt i disse samtaler kan læreren planlægge et forløb med fokus på livsstil, levevilkår og sundhedsfremme. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år 6

7 Færdigheds- og vidensområde - Ulighed i sundhed Færdighedsmål: Eleven kan diskutere ulighed i sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv Vidensmål: Eleven har viden om faktorer, der skaber ulighed i sundhed Tværfaglige muligheder: Samfundsfag, matematik Ideer til indhold Hvilke faktorer har statistisk betydning for ulighed i sundhed? Hvordan og hvorfor har faktorer som køn, seksualitet, indkomst, bolig, livsstil mfl. betydning for ulighed i sundhed? Hvorfor er det et demokratisk problem med ulighed i sundhed? Hvordan hænger sundhed og trivsel sammen? Hvad kan man gøre for at skabe mere lighed i sundhed? Ideer til aktiviteter Arbejd i grupper med statistikker der omhandler ulighed i sundhed og undersøg hvilke faktorer der inddrages i statistikkerne. Diskuter i klassen hvorfor disse faktorer har betydning for ulighed i sundhed. Inddrag eventuelt artikler og analyser om ulighed i sundhed i diskussionen. Undersøg i grupper ud fra statistikker hvordan køn og seksualitet har betydning for ulighed i sundhed. Tal i klassen om hvad statistikker kan fortælle noget om (generelle tendenser) og hvad statistikker ikke kan fortælle om (konkrete levede liv). Øvelser fra temamateriale til Uge Sex 2015, Sammen om sundhed og trivsel (øvelse 3.1 Sundhed for alle og øvelse 3.2 Tanker om trivsel) Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Temamateriale til Klasse, Sammen om sundhed og trivsel. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen. Flere øvelser kan bruges til arbejde med ulighed i sundhed. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Inspiration til underviseren Find statistikker på: Danmarks statistik Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Center for Alternativ for Samfundsanalyse CASA Lige eller Ulige, CASA, 2009; Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal, Center for Ungdomsforskning, Stigende social ulighed i levetiden, analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd, Den åbne skole Undersøg kommunens sociogeografiske sammensætning Arbejd i grupper med en vision/ide til hvordan lighed i sundhed kan forbedres og udarbejdelse af konkrete handlemuligheder, der kan lede hen til visionen. 7

8 Færdigheds- og vidensområde - Personlige grænser Færdighedsmål: Eleven kan diskutere hvordan overgreb på børn og unge kan forebygges Vidensmål: Eleven har viden om vold og overgreb af fysisk, psykisk og seksuel karakter. Tværfaglige muligheder: Dansk, matematik, samfundsfag Ideer til indhold: Hvad betyder det at have ret til egen krop og hvordan kommer det til udtryk i unges hverdag? Hvad betyder den seksuelle lavalder, og hvad siger lovgivningen i forhold til hvem, der må have et seksuelt forhold til hvem? Hvilke forskelle og ligheder er der på fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb? Hvad er risikoadfærd og risikosituationer i forhold til seksuelle overgreb? Hvad fortæller statistikker og undersøgelser om seksuelle overgreb blandt unge? Hvad kan man gøre for at reducere omfanget af seksuelle overgreb blandt unge? Hvad er omfanget af hatecrimes i Danmark og hvilke initiativer kan reducere omfanget af hatecrimes? Hvor kan man få hjælp og støtte, hvis man selv eller nogen man kender har været udsat for et seksuelt overgreb? Lav rollespil og forumspil om at mærke grænser og sige fra. Undersøg hvilke forskellige typer af vold og overgreb, der findes og undersøg omfanget af disse former for vold og overgreb på unge i Danmark. Opstil ideer til hvordan vold og overgreb på unge kan forhindres. Cases og dilemmaøvelser om grænser og overgreb. Sæt fokus på hvad man kan gøre for at forebygge grænser og overgreb og hvilke handlemuligheder man har hvis man oplever seksuelle overgreb. Arbejd med undervisningsmaterialet om kærestevold. Det Kriminalpræventive Råd. Arbejd med filmen og undervisningsmaterialet Træneren om grooming og seksuelle overgreb på og Spil dilemmaspil på Undersøg omfanget af hatecrimes i Danmark og hvad der politisk gøres for at forhindre hatecrimes. Udarbejd ideer til, hvordan hatecrimes kan forhindres. Tal om følelser og reaktioner, der kan være forbundet med seksuelle overgreb blandt unge. Undersøg hvor man som barn/ung kan henvende sig for at få hjælp, hvis man selv eller nogen man kender, har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb. Ideer til aktiviteter Tal om eksempler på, hvad det betyder for unge at have ret til egen krop med afsæt i film på og 8

9 Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Om vold, Danner Stiftelsen, et undervisningsmateriale Om vold. Materialet er udviklet til til børn i klasse, men der kan hentes inspiration i materialet til et tilsvarende forløb om vold io de ældste klasser. Andre links Stop hadforbrydelser, Københavns Politis Facebook side om hadforbrydelser. Gå til siden via Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundheds pædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. Den åbne skole Besøg eller få besøg af Center for Voldtægtsofre til oplæg og dialog om omfanget af seksuelle overgreb blandt unge, typiske følelser og reaktioner hos unge, der udsættes for overgreb og hvordan man kan få hjælp hos eksempelvis Center for Voldtægtsofre. 9

10 Færdigheds- og vidensområde - Relationer Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet. Tværfaglige muligheder: Dansk, understøttende undervisning Ideer til indhold: Hvilke forskelle og ligheder er der mellem en ven og en kæreste? Hvordan er man en god ven, og hvordan er man en god kæreste? Hvad er kærlighed og hvordan ved man, man er forelsket? Hvad betyder mental sundhed og hvordan kan gode relationer fremme unges mentale sundhed? Hvilke følelsesmæssige dilemmaer kan man opleve i forskellige relationer, og hvordan kan man håndtere disse? Hvordan udtrykkes kærlighed, følelser og relationer i kunst og litteratur, og hvad fortæller kunsten og litteraturen om sammenhængen mellem kærlighed, følelser, relationer og trivsel? Ideer til aktiviteter Læs og analyser sange, romaner og skønlitterære tekster om følelser, kærlighed, venskaber og parforhold. Undersøg hvad rapporter og undersøgelser fortæller om unges oplevelse af livskvalitet i forhold til venner, kærester og familieliv. Opstil ideer til, hvordan man som samfund kan skabe gode rammer for et godt ungdomsliv. Arbejd med dilemmaer og cases om unges forskellige udfordringer og spørgsmål i forhold til venner, kærester og familie. Tal om følelser og håndtering af dilemmaer i relationer med afsæt i relevante kortfilm og ungdomsfilm. Lav interviews med andre unge eller voksne om forelskelse, følelser, kærester, kærlighed mv. Undersøg hvilke muligheder der som ung er for at få rådgivning om følelser, kærlighed og forelskelse på nettet og andre steder - og tal om fordele og ulemper ved at bruge de forskellige muligheder. Undersøg hvad begrebet mental sundhed betyder, og hvilken betydning relationer har for unges trivsel. Opstil ideer og afprøv konkrete handlinger, der kan fremme unges muligheder for at indgå i gode relationer, eksempelvis i skolen eller lokalmiljøet. Sammenlign forholdet mellem følelser, kærlighed og relationer, som det kommer til udtryk i billedkunst, sange og digte fra forskellige historiske perioder, fx romantikken, mellemkrigstiden og digte fra i dag. 10

11 Forslag til materialer og henvisninger Fiktion Sæson for hummere, Katrine Marie Guldager. Fra Nu er vi så her, Gyldendal Novelle om adoptivbarnet Per, der aldrig rigtig kommer til at føle sig som en del af familien. Som voksen besøger han sine adoptivforældre. Et besøg, der ender med, at Per afslutter forbindelsen til familien, da han føler, at det hele er en forestilling. De tomme pladser i novellen kan danne udgangspunkt for diskussioner om, hvad der skal til for at være en del af en familie. Hvorfor har Per denne afstand til sin familie? Hvad er det, der mangler? Min fucking familie, Ina Bruhn, Høst Romanen kan danne afsæt for refleksion omkring rummelighed i familier samt betydningen af ikke at føle sig som en del af familien. Skal man overhovedet elske sin familie? Romanen kan i sin helhed også bruges som frilæsning. (Læs. Evt. Uddrag s ) Inspiration til underviseren Børn og unges mentale helbred, 2014, Pernille Due, Finn Diderichsen, Charlotte Meilstrup, Merete Nordentoft, Carsten Obel, Annelli Sandbæk, Vidensråd for forebyggelse. Når det er svært at være ung i DK Unges trivsel og mistrivsel i tal af Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec (2010), CEFU Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. 11

12 Færdigheds- og vidensområde - Seksuel sundhed Færdighedsmål: Eleven kan vurdere hvad der fremmer egen og andre unges seksuelle sundhed og trivsel Vidensmål: Eleven har viden om seksuel sundhed og trivsel Tværfaglige muligheder: Dansk, understøttende undervisning, geografi, biologi, samfundsfag, engelsk Ideer til indhold Hvad er seksuel sundhed og hvad fremmer unges seksuelle sundhed og trivsel? Hvad betyder livsstil og livsvilkår for unges seksuelle sundhed og trivsel i Danmark og andre steder i verden? Hvordan kan man som ung påvirke levevilkår, der har betydning for unges seksuelle sundhed og trivsel? Hvad er sex? Hvornår er man klar til sex? Hvordan mærkes lyst? Hvordan ved man om man har lyst eller ikke lyst til sex? Hvilke myter og fakta er der om unge og sex, hvad fortæller aviserne og medierne om unge og sex, og hvordan bliver man påvirket af mediernes fortællinger om unge og sex? Hvad er mødommen og hvilke fortællinger og myter findes om mødommen? Hvilke uønskede konsekvenser kan der være af seksual livet og hvad kan man gøre for at forebygge disse? Hvilke præventionsformer findes og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige præventionsformer? Hvilke sexsygdomme findes, hvilke konsekvenser er der forbundet med at blive smittet med en sexsygdom og hvad skal man gøre, hvis man er usikker på, om man er smittet med en sexsygdom? Hvad betyder de seksuelle rettigheder for unges seksuelle sundhed og trivsel i Danmark og andre steder i verden, og hvad kan man gøre for at styrke de seksuelle rettigheder, så unges seksuelle sundhed og trivsel fremmes nationalt og globalt. Hvem har ret til abort og hvilke dilemmaer, fordele og ulemper er der forbundet med abort? Hvilke visioner har unge i forhold til valg omkring familie liv og hvad påvirker unges valg i forhold til familieliv? Hvad hæmmer og fremmes unges frugtbarhed, og hvordan kan man fremme frugtbarheden hos unge, der ved de vil have børn engang? Hvor kan man som ung finde viden og få rådgivning om spørgsmål og dilemmaer i relation til seksuel sundhed? Ideer til aktiviteter Dilemmaøvelser, vurderingsøvelser, cases, quizzer, undersøgelser og dialog om seksuel sundhed og trivsel. Opstil visioner for unges seksuelle sundhed og trivsel og iværksæt konkrete initiativer, der kan bidrage til at fremme den seksuelle sundhed og trivsel blandt unge i Danmark. Søg oplysninger om seksuel sundhed nationalt og globalt og undersøg, hvad livsvilkår betyder for unges muligheder for at træffe valg i forhold til seksuel sundhed. Tal om, hvilke muligheder man som ung har for selv at påvirke livsvilkår og fremme den seksuelle sundhed nationalt og globalt. Læs om de seksuelle rettigheder på sexfordig.dk eller rettentilmig.dk og tal om, hvilken betydning opfyldelsen af de seksuelle rettigheder har for unges seksuelle sundhed og trivsel. Sæt fokus på, hvilke rettigheder unge kun i begrænset omfang får opfyldt nationalt og globalt. Udarbejd forslag til initiativer, der kan styrke unges muligheder for at få opfyldt deres seksuelle rettigheder i Danmark. Tal om forestillinger, forventninger og følelser forbundet med den seksuelle debut med afsæt i film, litteratur og cases. Arbejd med politiske visioner og sundhedspolitikker i forhold til unges seksuelle sundhed og trivsel. Der kan tages afsæt i øvelse 3.3 Sundhedspolitik i Uge Sex temamateriale 2015, Sex & Samfund. 12

13 Undersøg historien om lovgivningen i forhold til retten til abort i Danmark og sammenlign med den aktuelle lovgivning omkring abort i andre lande i og uden for Europa. Tal om hvad retten til abort og prævention betyder for unges seksuelle sundhed og trivsel Vurderingsøvelser, cases og dilemmaøvelser, der sætter fokus på dilemmaer, fordele, ulemper og handlemuligheder i forhold til spørgsmål omkring uønsket graviditet og abort. Læs om mødommen og prøv mødomsquizzen på etniskung.dk Quiz, film og projektforløb om prævention og sexsygdomme på sexfordig.dk. Udarbejd egne kampagner og ideer til, hvad der kan fremme sikker sex blandt unge i Danmark. Marker World-Aids-dagen d. 1. oktober ved at iværksætte oplysningsindsatser og dialog om hiv/aids. Hent inspiration under mærkedage på bedreseksualundervisning.dk Find fakta om sexsygdomme og prævention i sexikon på sexfordig.dk og på sexlinien.dk. Opstil ideer til konkrete initiativer, der kan fremme den seksuelle sundhed og positivt påvirke normer og holdninger i forhold til sikker sex blandt unge. Undersøg hvilke budskaber til unge, der ligger bag kampagner om sikker sex, og hvordan man har kommunikeret til unge om sikker sex gennem de seneste 50 år. Udarbejd elevernes egne forslag til nutidige kampagner med relevante budskaber om sikker sex målrettet unge. Undersøg hvilke faktorer, der har betydning for fertiliteten og muligheden for at få de børn man gerne vil have. (Se ideer til øvelser og læringsforløb i Uge Sex Temamateriale 2015 Sammen om sundhed og trivsel ). Besøg relevante rådgivningssteder på nettet og undersøg hvilke spørgsmål unge hyppigst stiller omkring emner som eksempelvis seksualitet, følelser, forelskelse, kæresterelationer, prævention, sex sygdomme og abort. Tal om hvad spørgsmålene og svar fortæller om sammenhænge mellem seksualitet, følelser, sundhed og trivsel. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Grundmateriale til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sammen om sundhed og trivsel, Uge Sex temamateriale 2015 med konkrete øvelser til undervisningen om seksuel sundhed og trivsel. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sex & Samfund. Lærervejledning kan downloades fra siden. Film, quizzer og projektforløb om forskellige perspektiver på seksuel sundhed. Find øvelser på Retten til mig, undervisningsmateriale om de seksuelle rettigheder på Sex & Samfund og Red Barnet. Fiktion Spejlbilleder, af Aage Brandt. Fra Spejlbilleder, Gyldendal I denne novelle fortælles om de følelser, der kan være forbundet med første date. Novellen skildrer begge parters følelser. I en litterær realistisk ramme formidles følelser, forelskelse og forvirring, som flere udskolingselever formentlig vil kunne genkende. Novelleanalysen af personerne og personernes følelser kan skabe afsæt for et eksemplarisk tematisk arbejde med følelser, der knytter sig til pubertet og kærlighed. Sex og det historier fra hjertet og ned, af Marianne Iben Hansen. Gyldendal Samtidsnoveller om unge mennesker og deres tanker, oplevelser og følelser i relation til sex. Historierne er multimodale og anvender teksttyper som både sms, mails og notater. Novellernes tilgængelighed og direkte henvendelse til målgruppen gør dem velegnede til selvstændigt arbejde i udskolingen. Udvalgte noveller kan også indgå i et klassefællesskab, hvor der stilles skarpt på sex og følelser. 13

14 Dig og mig ved daggry, af Sanne Munk Jensen og Glenn Ringtved, Gyldendal Den fatale kærligheds historie, som Louise aldrig fik fortalt. Før nu. Det er en historie om tilfældigheder, mis forståelser, svigt og tilgivelse, og om at elske så vildt og meningsfyldt, at det er værd at dø for. Romanen giver mulighed for at drøfte problemstillinger og dilemmaer omkring grænser, følelser, kærlighed, sex, stoffer og trivsel. Sagprosa Bestil gratis pjecer om præventionsformer ( Klar besked ) i webshoppen hos Sex & Samfund på (Bemærk porto og ekspeditionsgebyr) Film og tv Fra afholdenhed til på med dutten, videoartikel om budskaber om sikker sex gennem de seneste 50 år, med tilhørende arbejdsspørgsmål på Film om sex, prævention og sexsygdomme på Sex på hjernen, temapakke med film om forelskelse og sex fra Filmcentralen med tilhørende undervisningsvejledninger. Find cases og spørgsmål om den seksuelle debut, sexsygdomme, prævention og abort på Fakta om abort og lovgivningen omkring abort på Sex & Samfund Temaside om abort på Tal og undersøgelser om abort og unges seksuelle sundhed hos Sundhedsstyrelsen, Kun med kondom, Sundhedsstyrelsens kampagne til forebyggelse af sexsygdomme, Leksikon og historiske kilder om abort på Aarhus Universitet Læs om World Aids Day på Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. Andre links Fakta og quiz om mødommen og dilemmaspil om æresrelaterede konflikter på 14

15 Kompetenceområde Køn, krop og seksualitet Færdigheds- og vidensområde - Normer og idealer Færdighedsmål: Eleven kan analysere køn, krop og seksualitet i i samtidigt, historisk og globalt perspektiv Vidensmål: Eleven har viden om kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet Tværfaglige muligheder: Dansk, historie, samfundsfag, geografi, idræt Ideer til indhold: Hvordan kommer sociale og kulturelle normer for køn, krop og seksualitet til udtryk i litteraturen og i film forskellige perioder og hvordan har normerne ændret sig over tid? Hvad betyder normer og idealer for køn, krop og seksualitet for unges trivsel? Hvordan kommer normer og brud med normer for køn, krop og seksualitet til udtryk i billedkunsten i forskellige perioder og hvad betyder det for vores forståelse af normerne, at kunsten bryder med normerne? Hvordan kommer nutidige normer for køn, krop og seksualitet til udtryk i medier, litteratur, film og musik? Hvordan er unge selv med til at fastholde og skabe normer for køn, krop pog seksualitet og hvordan man kan som ung alene og sammen med andre bryde og udvide normerne for køn, krop og seksualitet? Hvem kan man som ung tale med om spørgsmål og dilemmaer, der knytter sig til krop, køn og seksualitet? Ideer til aktiviteter Analyser normer for køn, krop og seksualitet i litterære værker, eksempelvis i udvalgte kanonværker. Undervisningsforløb om kropsnormer med afsæt i undervisningsmaterialet Kend din kropspolitik fra Steno Museet. Interview forældre og bedsteforældre om normer for køn og seksualitet, da de var unge. Undersøg globale forskelle og ligheder mellem normer for køn, krop og seksualitet i Danmark. Diskuter årsager til de forskelle og ligheder der er. Opstil visioner for hvordan normer for køn, krop og seksualitet vil se ud om 10 år og iværksæt konkrete handlinger, der kan bidrage til at opfylde visionerne. Undersøg hvilke historiske begivenheder, initiativer og konkrete handlinger, der har haft betydning i forhold til at skabe ligestilling, når det handler om køn og seksualitet. Tal om hvilke konkrete handlinger og initiativer der er brug for fortsat at arbejde for at skabe et mangfoldigt samfund i forhold til køn og seksualitet i Danmark og globalt. Cases og dilemmaøvelser om normer for krop, køn og seksualitet med fokus på unges handlemuligheder i forhold til at bryde med eller udvide normerne for krop, køn og seksualitet. Tal om fordele og ulemper ved porno og hvilken betydning de idealer for krop, køn og seksualitet der findes i pornoen kan have for unges opfattelser af normer og idealer. Iværksæt en anonym spørgeskemaundersøgelse om unges normer og idealer i forhold til krop, køn og seksua litet samt unges egne overvejelser over, hvordan de bliver påvirket af normer og idealer de møder i forskellige medier. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Køn, Uge Sex Temamateriale 2012 til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen om køn, normer for køn og kønsroller. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Kvinders valgret og køn gennem tiden, Undervisnings materialer fra Historiefaget.dk (Kræver login) Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Kvinders valgret, Undervisningsmateriale fra Arbejdermusset,

16 Koner og kællinger/herrer og homies, Simon Skov Fougt, Alinea Et undervisningsmateriale og en antologi med tekster, der inspirerer til arbejdet med et historisk perspektiv på kønsidentitet og kønsopfattelse. Sæt spot på homofobi med din klasse, Amnesty International, Undervisningsmateriale om homofobi. Kan downloades hos Kend din kropspolitik, undervisningsmateriale om kropsnormer og idealer, af Morten A. Skydsgaard og Line Line Stald (red) Steno Museet Læs mere om materialet, der kan bestilles og læses som e-bog her: Fiktion Plastic, af Mette Thomsen, Lindhardt og Ringhoff 1995, Uddrag s Romanen tematiserer emner som kropsidealer, selviscenesættelse og livet set fra overfladen. I romanuddraget, som er romanens første kapitel, introduceres Mona, hvis verden er præget af drømmen om det perfekte liv kontra den mindre perfekte virkeligheds kendsgerninger. Særligt romanens tema er interessant for det dansk faglige arbejde med kroppen og samfundsforankrede kropsidealer. Hvordan kommer de til udtryk i værket og i samfundet? Og hvilken betydning har de for vores selvforståelse? Catwalk, af Jesper Wung-Sung, Fra Tretten tynde teenagere, Dansklærerforeningens forlag Novelle hvor hovedpersonerne går hele vejen i forhold til at opnå den ideelle krop og den opmærksomhed, der følger med. Novellen anvender humor, fantastisk realisme, ironi og overtydelighed som virkemidler for at understrege kropsfikseringens absurditet. Ved at arbejde analytisk med novellens fremstillingsformer og virkemidler kan det tematiske arbejde med emner som kropsidealer og kropsidentitet understøttes. Nej, jeg bliver aldrig undertøjsmodel, Lone Hørslev, Fra Lige mig, Gyldendal Digt om kroppens splittelse mellem samfundsmæssige kropsidealer og de ydre værdier kontra kroppens egentlige væsen, lyster, funktioner og drifter.digtet kan gennem den litterære analyse af for eksempel billedsproget åbne op for en diskussion omkring kroppens betydning og funktion i forhold til både kultur og natur, samfund og biologi. Sår, Naja Marie Aidt, Fra Bavian, Gyldendal I novellens fortælleforhold suspenderes kønnet, så der sås tvivl om fortællerens køn. Dette litterære virkemiddel kan i undervisningen danne et udgangspunkt for refleksion over kønnets betydning i en tekst og læserens indbyggede forventninger til køn. Hun ser godt ud, Vita Andersen, Fra Tryghedsnarkomaner, Gyldendal I dette digt fra 1970 erne præsenteres et kvindesyn gennem kvindens samfundsprægede blik på sig selv. Digtet rummer muligheder for at arbejde med et mere historisk perspektiv på kvinders position og kvindesyn, men trækker samtidig dybe og genkendelige spor til nutiden og bevarer dermed sin aktualitet. Kan suppleres af andre tekster fra samme forfatter, for eksempel fra novellesamlingen Hold kæft og vær smuk. Min fucking familie, af Ina Bruh, Høst 2009, Uddrag s OM Christoffer der er transperson og familien, der har svært ved at acceptere ham som den han er. Buresøfortællinger, Digt s , Dy Plambeck, Gyldendal I digtet uden titel optræder en jeg-fortæller, der udtrykker forvirring over sit køn og sin seksualitet. Digtet kan åbne op for samtale omkring følelser og forvirring i barndom og pubertet i forhold til seksualitet. Digtets fokus på transseksualitet og eksistensen af flere end to forskellige køn kan desuden åbne op for refleksion omkring køn og seksualitet mere generelt. 16

17 Franz Pander, Herman Bang, Fra Excentriske noveller, Gyldendal Novellen om Franz Pander af kanon forfatteren Herman Bang foregår i slutningen af 1800-tallet og beskriver homoseksualitetens udfordringer i en tid, hvor den afvigende karakter gøres til et forstyrrende element for den samfundsmæssige optræden. Syndfloden over Norderney, Novelleuddrag: Calypsos historie s Fra Syv Fantastiske Fortællinger, Gyldendal Et novelleuddrag fra kanonforfatteren Karen Blixen, hvor historien om den unge Frøken Calypso fortælles. Frøken Calypso vokser op i et homoseksuelt miljø og har svært ved at finde sine feminine sider. Proforma, af Sanne Søndergaard, Gyldendal Ungdomsroman om kærlighed og udfordringerne ved at springe ud som homo. Vennerne Lukas og Siv udgiver sig for at være kærester, men i virkeligheden dækker de over deres egentlige seksualitet. Når mænd elsker mænd, og kvinder elsker kvinder. Udvalgt af Peter Legård Nielsen. Forum Antologi med fortællinger om homoseksualitet gennem 160 år skrevet af danske forfattere som for eksempel Suzanne Brøgger, Christian Kampmann, Johannes V. Jensen og Kirsten Thorup. Novellerne og romanuddragene skildrer forskellige tiders holdninger til bøsser og lesbiske. Ved at foretage nedslag i fortællingerne kan de benyttes i undervisningen til at skabe et historisk og kronologisk overblik over homoseksualiteten, som den gennem tiden er blevet repræsenteret i litteraturen. erkender sin seksualitet, da han forelsker sig i den ældre Thies. Ungdomsromanen tematiserer, hvor forvirrende det kan være at finde sin seksualitet. Selv om romanen omhandler et homoseksuelt forhold, kan den bruges i undervisningen til refleksion over, hvordan man egentlig lærer sin seksualitet og sine følelser at kende. Den kan eventuelt sammenlignes med den noget ældre ungdomsroman Min ven Thomas af Kirsten Holst (Gyldendal 1987), der ligeledes tematiserer heteroseksualitet, homoseksualitet og venskab. Film og tv Homoseksualitet og identitet, temapakke fra Filmcentralen med en række film om homoseksualitet og identitet med tilhørende undervisningsvejledning. Film om køn på Sex & Samfunds elevwebsite til udskolingen, Tema om køn og kønsroller på DR Skole, MIX Copenhagen LesbianGayBiTrans Film Festival viser film om køn, seksualitet, krop og kærlighed. Læs mere om festivalen og download MIX Skolefilms nye, gratis undervisningsmateriale på Drengen med stjernekaster, af Thomas Lagermann Lundme, Carlsen En kærlighedshistorie fortalt af hovedpersonen Morten, der langsomt 17

18 Andre links LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Se eksempelvis Den Lille grønne om LGBT, Om kønsidentitet og seksuel orientering. Rådgivningssites: rådgivning for unge om krop, køn, seksualitet og seksuel sundhed rådgivning for unge med etnisk minoritetsbaggrund rådgivning for LBGT unge med etnisk minoritetsbaggrund rådgivning for unge om transkønnethed, homo- og biseksualitet. Inspiration til underviseren Åbne og lukkede døre: en antologi om køn i pædagogik, Ane Kirk, Katrine Scott, Karoline Siemens og Anne Wind (red.), Frydenlund, Køn og skole, Temanummer af Unge Pædagoger, nr. 1, 2008 Indeholder artikler om køn og skole skrevet af danske og udenlandske kønsforskere, lærebogsforfattere og en artikel af daværende ligestillingsminister og undervisningsminister. Kønnet i pædagogikken Temanummer af Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, Kønsforskelle, hjerne og kognition Christian Gerlach, Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 2, 2008 Christian Gerlach, der er tidligere seniorforsker ved Rigshospitalets Neurobiologisk Forskningsenhed, og nuværende forskningsleder ved Learning Lab Denmark, DPU, gennemgår i artiklen den eksisterende viden om kønsforskelle i neuroanatomi og kognition. Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. Den åbne skole Besøg Steno museets udstilling: Kære krop, svære krop. 18

19 Færdigheds- og vidensområde - Seksuelle rettigheder Færdighedsmål: Eleven kan diskutere seksuelle rettigheder i Danmark og globalt Vidensmål: Eleven har viden om rettigheder relateret til krop, køn, seksualitet og familie Tværfaglige muligheder: Historie, dansk, samfundsfag, geografi, understøttende undervisning Ideer til indhold: Hvad er de seksuelle rettigheder? Hvad betyder de seksuelle rettigheder for unge i Danmark og resten af verden? Hvordan kommer de seksuelle rettigheder til udtryk i unges hverdag i Danmark? Hvordan kommer de seksuelle rettigheder til udtryk i den danske lovgivning? Hvilke dilemmaer knytter sig til rettigheder i forhold til krop, køn, seksualitet og familie? Hvordan kan unge i Danmark bidrage til, at de selv og andre unge får opfyldt de seksuelle rettigheder? Ideer til aktiviteter Dialog om de seksuelle rettigheder med afsæt i film og quizzer om de seksuelle rettigheder på Dilemmaøvelser og cases om dilemmaer knyttet til de seksuelle rettigheder. Prioriteringsøvelse om de seksuelle rettigheder fra Uge Sex temamateriale om Sundhed og trivsel til klasse, Sex & Samfund, Tal om de seksuelle rettigheder, hvad de betyder konkret i danske unges liv og hvilke handlemuligheder man har, hvis man oplever, at ens rettigheder ikke overholdes. Undersøg hvordan homo- og biseksuelles samt transpersoners rettigheder har udviklet sig gennem de sidste 100 år. Opstil visioner og konkrete initiativer, der kan bidrage til at alle uanset seksualitet får deres seksuelle rettigheder opfyldt. Undervisning med afsæt i undervisningsmateriale om de seksuelle rettigheder fra Red Barnet og Sex & Samfund på Projektarbejde om forskelle og ligheder mellem opfyld elsen af de seksuelle rettigheder i Danmark og andre steder i verden. Undervisning med afsæt i undervisningsmaterialet Børn har ret.til at kende deres rettigheder, fra Red Barnet. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Grænser, Uge Sex temamateriale 2014, Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen om grænser og rettigheder. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sundhed og trivsel, Uge Sex temamateriale Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Uge Sex Grundmateriale, Undervisningsmateriale, der blandt andet indeholder dilemma- og caseøvelser om de seksuelle rettigheder. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Børn har ret til at kende deres rettigheder, Red Barnet Kan bestilles og downloades fra Megafonen, Red Barnets undervisningsportal om børn og unges rettigheder med tekster, film og opgaver. Sæt spot på homofobi med din klasse, Amnesty International, Undervisningsmateriale om homofobi. Kan downloades hos 19

20 Sagprosa Personlige historier om at være sig selv, Sex & Samfund, Findes på Sex & Samfunds undervisningssite Engelsksproget deklaration om Sexual Rights: Film og tv Se film om rettigheder på Sex & Samfunds elevwebsite til udskolingen, Andre links Find tema om unge og porno på Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, Se eksempelvis Den Lille grønne om LGBT, Om kønsidentitet og seksuel orientering. Personlige fortællinger og fakta om homoseksualitet på tværs af køn, religiøsitet og etnicitet på Bogen Den forbandede kærlighed kan købes hos Sex & Samfund på Relevante oplysninger og dokumenter til undervisningen hos LGBT Danmark på Om Sex og Samfunds internationale arbejde og globale problemer med seksuel sundhed på Om hiv/aids og seksuel sundhed på Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om seksualitet, prævention og grænser. Layout: Skole

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Seksualundervisning 7. - 9. klasse. Seksualundervisning. 7. - 9. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning 7. - 9. klasse. Seksualundervisning. 7. - 9. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning 7. - 9. klasse Seksualundervisning 7. - 9. klasse Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

4.-6. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune

4.-6. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune Vejledning til 4.-6. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vejledning til sundheds-

Læs mere

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren Vejledning til 0.-9. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Introduktion til underviseren Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord..................................... 4 2. Baggrund for læseplanen...................... 5 3. Seksualundervisning i

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om seksualitet, køn, krop og rettigheder 1. Kend dine rettigheder.

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- ORIENTERet seksualundervisning Af Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 9 / HELHEDSORIENTERet seksualundervisning 147 I Sex & Samfunds optik er der ingen tvivl om,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid.

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid. LÆRERVEJLEDNING I denne vejledning kan du læse om Skriv for Livs faglige relevans i forhold til de forenklede Fælles Mål og hvilke fag, kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, der er særlig relevante.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL Plan for grunduddannelsen liste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen MATERIALELISTE Et af vores principper for grunduddannelsen er,

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

0.-3. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune

0.-3. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune Vejledning til 0.-3. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vej ledning til sundheds-

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag oversigt Indledning s. 36 2.1: At blive testet

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

lærervejledning for HHX

lærervejledning for HHX lærervejledning for HHX Indledning Unge på hhx mangler viden om sexsygdomme, herunder symptomer og behandlingsformer. Unge på hhx efterspørger seksualundervisning om alternative præventionsformer, hetero-,

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?!

DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?! DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?! PROGRAM MANDAG DEN 24. SEPTEMBER 2012 12.30 12.45 Dagens program og præsentation Det nationale videncenter KOSMOS 12.45 14.15 Oplæg med øvelser i

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu oversigt Indledning

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om sociale kompetencer, relationer og fællesskaber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af Liv i Lungerne

Præsentation af Liv i Lungerne Præsentation af Liv i Lungerne Skriv meget gerne til mig på mm@lunge.dk, hvis I ønsker præsentationen elektronisk. Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 49, B-8 :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Fremtidens biblioteker. Bryder bibliotekerne den sociale arv?

Fremtidens biblioteker. Bryder bibliotekerne den sociale arv? Fremtidens biblioteker Bryder bibliotekerne den sociale arv? Lisbeth Zornig Andersen Økonom fra Københavns Universitet Stifter af Huset Zornig Stifter af Børnenes It-fond Formand for Social Innovations

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere