Kriminalitetsforebyggende Plan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016"

Transkript

1 Kriminalitetsforebyggende Plan Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4 Børn der ikke går i klub... 4 Medarbejdernes oplevelser... 5 Kriminalitetsforebyggende indsatser... 5 Opbyggende indsatser... 5 Forebyggende indsatser... 6 Kriminalitetsafhjælpende indsatser... 6 Overgange og fastholdelse i uddannelse... 7 Samarbejde med fritidsområdet... 7 Forældresamarbejdet... 7

2 Baggrund og ramme Ifølge lovgivningsinitiativet Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge under Serviceloven 19 er alle kommuner forpligtet til at lave en plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet. Der medfølger ikke konkrete anvisninger til planen men regeringens kommission vedr. ungdomskriminalitet har i sin betænkning fra 2009 på baggrund af aktuel viden om indsatser - anbefalet, at indsatsen bør være tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende. Denne plan giver dels et indblik i omfanget og typen af udsatte og kriminelle børn og unge i Frederikssund Kommune, dels et overblik over de forebyggende indsatser, der er iværksat på børne- og ungeområdet. Desuden beskrives hvilke indsatser, der vil blive arbejdet særligt med de kommende år. Det er ikke muligt at tegne et præcist billede af, hvordan ungdomskriminaliteten og omfanget af udsatte børn og unge ser ud i kommunen. Men i det følgende beskrives en række forskellige indikatorer, som tilsammen giver en pejling på, hvad det er for nogle områder, der er vigtige at sætte fokus på i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune Der udarbejdes hvert år en kriminalitetsstatistik over sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune. Statistikken udarbejdes af Familieafdelingen, og tallene bygger dels på de registreringer Familieafdelingen foretager, når de deltager ved politiafhøringer af børn og unge under 18 år, dels på oplysninger fra politiet i de sager, hvor Familieafdelingen ikke har deltaget som socialrepræsentanter. Antal sigtede børn og unge over de seneste 5 år: ÅR Antal sigtede år Fordelt på henholdsvis køn og alder: ÅR % af alle årige 0,5 0,29 0,36 0,33 0,19 0,45 % af alle årige 1,5 2,23 2,74 1,42 2,06 1,52 Den type af kriminalitet, der fylder mest i statistikken overordnet set er vold/trusler, butikstyveri, tyveri og hærværk. Desuden har der været et stigende antal sigtelser vedr. euforiserende stoffer i 2011 og Justitsministeriet udgav i marts 2013 en opgørelse over udviklingen i børne- og ungdomskriminaliteten samlet set og pr. kommune i Opgørelsen er lavet på baggrund af oplysninger fra Rigspolitiet om samtlige tilfælde, hvor et barn under 18 år er sigtet eller mistænkt for at have begået en straffelovsovertrædelse. Nedenfor er tallene for Frederikssund sammenlignet med henholdsvis 2/7

3 kommuner, der ligner Frederikssund Kommune i forhold til det socioøkonomiske indeks 1 og kommuner, der geografisk tæt på Frederikssund Kommune: Socioøkonomisk sammenlignelige kommuner Mistænkte/sigtede børn og unge pr indbyggere år socioøkonomisk indeks årige årige Furesø Kommune ,78 0,2 % 1,4 % Lyngby-Taarbæk Kommune ,79 0,2 % 1,4 % Stevns Kommune ,8 0,2 % 1,4 % Syddjurs Kommune ,75 0,1 % 1,6 % Hillerød Kommune ,71 0,7 % 1,8 % Frederikssund Kommune ,76 0,6 % 2,2 % Gribskov Kommune ,79 0,6 % 2,2 % Silkeborg Kommune ,75 0,5 % 2,4 % Fanø Kommune ,77 0,6 % 3,3 % Nabokommuner Mistænkte/sigtede børn og unge pr indbyggere år socioøkonomisk årige årige indeks Egedal Kommune ,47 0,2 % 1,0 % Allerød Kommune ,47 0,6 % 2,0 % Lejre Kommune ,53 0,1 % 1,6 % Hillerød Kommune ,71 0,7 % 1,8 % Frederikssund Kommune ,76 0,6 % 2,2 % Roskilde Kommune ,81 0,2 % 2,3 % Holbæk Kommune ,4 % 2,9 % Halsnæs Kommune ,9 % 3,2 % Odsherred Kommune ,12 0,8 % 3,8 % Oplysningerne er baseret på den mistænktes/sigtedes bopælskommune. I Frederikssund har vi en institution for særligt udsatte unge, fortrinsvis fra Københavns kommune, som modtager unge der er belastet af både en svær opvækst, misbrug og kriminalitet. Desuden er der et Røde Korscenter, som modtager uledsagede flygtningebørn. Erfaringer fra Familieafdeling og politi viser, at unge fra disse institutioner særligt førstnævnte påvirker statistikken for Frederikssund Kommune. Det er formentlig årsagen til, at tallet for Frederikssund Kommunes egen statistik er lavere end tallet fra Justitsministeriets opgørelse for Det kan samtidig være med til at forklare, at vi ligger lidt højere end nogle af sammenligningskommunerne. De unge, der er anbragt på de institutioner, har folkeregisteradresse i kommunen, men da vi ikke er betalingskommune, har vi kun få muligheder for at forebygge kriminalitet blandt denne gruppe unge. En anden mulig forklaring bag nogle af kommunernes kriminalitetsstatistik (bl.a. Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Helsingør) er, at der i de kommuner foregår organiseret kriminalitet i større eller mindre omfang. En del af den organiserede kriminalitet er at hverve nye unge medlemmer for at styrke organisationen, og derfor kan dette også påvirke andelen af kriminelle unge under 18 år. 1 Fra 'Kommunal udligning og generelle tilskud'. Indekset måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner ud fra en række socioøkonomiske kriterier. En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne, imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet. 3/7

4 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse Der blev i efteråret 2012 foretaget en spørgeskemaundersøgelse om livsstil og kriminalitetsadfærd blandt 8. og 9. klasser i Frederikssund Kommunes folkeskoler. Baggrunden for undersøgelsen var et ønske fra SSP Frederikssund om at få yderligere viden om unges risikoadfærd for at kunne tilpasse og målrette den kriminalpræventive indsats. Ifølge undersøgelsen kan 4 % af eleverne i 8. klasse og 12% af eleverne i 9. klasse betegnes som risikosøgende. Det vil sige, at de har en risikobetonet adfærd i forhold til eksempelvis alkohol, tobak, butikstyveri eller hash. Læs mere om undersøgelsen i referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget d. 19. april Det er ikke muligt at sammenligne med tilsvarende nationale tal, da undersøgelsen ikke er identisk med lignende undersøgelser på nationalt plan. Men der er ingen tvivl om, at gruppen af risikosøgende er vigtig at have stor opmærksomhed på for at forebygge, at de bliver kriminelle. Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt i spørgeskemaundersøgelsen er, at 15% svarer, at de har været udsat for mobning i en sådan grad, at de ikke ville i skole. Det kan være svært at vide, hvad de unge forstår ved mobning, og hvad tallene dækker over. Men det bekræfter, at mobning er noget, som der fortsat skal arbejdes med at forebygge og afhjælpe i alle kommunens skoler og institutioner. Udsatte børn i fritidsklubberne I forbindelse med Frederikssund Klubbernes arbejde med sårbare og udsatte børn har medarbejderne i skoleåret på baggrund af egen vurdering gennemgået alle børn i klubberne (ca. 1500) og inddelt dem i tre kategorier: Børn der trives, børn der er midt imellem trivsel og mistrivsel og børn der er udsatte. Frederikssund Klubberne har brugt undersøgelsen til at prioritere temaer og pædagogiske pejlemærker i det forebyggende arbejde og til en strategisk kompetenceudvikling af personalegrupperne. Gennemgangen viser, at den største gruppe af børn, omkring 71%, trives og er aktive i fritidslivet, har venner og deltager i diverse fællesskaber. For klubberne er denne gruppe af børn vigtig at fastholde da de er kulturbærere, rollemodeller og legemestre for andre børn. Omkring 18% er i en gråzone mellem trivsel og mistrivsel. Det er børn man i klubberne lægger mærke til, fordi de signalerer mistrivsel uden at man umiddelbart kan henvise til en årsag. Det kan være børn, som signalerer ligegyldighed, uplejethed, indesluttethed eller uforståelig adfærd. 2 Der arbejdes i klubberne med målrettede projektgrupper for børn i gråzonen. Ca. 11% er udsatte børn. Det vil sige børn som mistrives i en eller anden grad, og hvor der er et samarbejde med andre, f.eks. familien, skolen, familieafdelingen eller ungevejledere. Det kan eksempelvis være børn som har været udsat for omsorgssvigt, har forældre med skrøbelig forældrekompetence eller har svært ved at indgå i sociale sammenhænge med andre børn. Denne gruppe af børn har brug for en tæt relation til klubbens medarbejdere for at få styrket deres personlige ressourcer og livsduelighed. Børn der ikke går i klub I alt 1500 børn, svarende til ca. 58% af alle kommunens børn i klasse, går i Frederikssund Kommunes fritidsklubber rundt omkring i kommunen. Ikke overraskende falder antallet af børn der går i klub med alderen. I 7. klasse er det kun 33% der går i klub. Der kan være mange årsager til, at børn ikke går i klub. Måske er de engageret i idrætsforeninger eller i andre fællesskaber. En vigtig beskyttende faktor i forhold til kriminalitetsforebyggelse er at indgå i fællesskaber, hvor man føler sig værdsat og anerkendt. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de børn, der ikke går i klub. I nogle distrikter foretages fælles klassegennemgange mellem skoleledelse, lærere og klubpersonale. Der arbejdes på at udbrede det til alle skoler/klubber, da det giver en bredere viden om enkelte børn og hele børnegrupper. 2 Begreber fra håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældre, Socialministeriet, /7

5 Medarbejdernes oplevelser Som en del af udarbejdelsen af denne plan blev der gennemført interview med 14 medarbejdere eller frivillige, der på forskellig vis arbejder med børn og unge i Frederikssund Kommune. Interviewene havde fokus på hvordan man oplever forskellige former for mistrivsel blandt børn og unge, og hvilke løsninger man vurderer, der kan imødekomme de udfordringer. De problematikker, som flest medarbejdere nævner som noget, de oplever i deres daglige arbejde er: Hashmisbrug blandt unge Ensomme unge Ulovligt fravær fra skolen i længere perioder Begrænsede uddannelsesmuligheder for tidligere straffede unge Meget få tilbud for udsatte/kriminelle unge over 18 år Det som medarbejderne prioriterer i forhold til løsninger er blandt andet: Tidlig indsats og hurtig reaktion ude i de almene skoler og institutioner Alle medarbejdere omkring børn og unge skal have overblik over relevante aktører og tilbud Overgange for børn og unge og overlevering fra den ene afdeling til den anden Mere kvalitet og flere muligheder i forældresamarbejdet Kriminalitetsforebyggende indsatser Hvis man kigger på årsager til, at børn og unge bliver kriminelle kan man ikke via forskningen pege på de præcise årsager til, hvorfor den enkelte unge eller grupper af unge bliver kriminelle. Men forskning kan fortælle hvilke faktorer der øger risikoen for, at et barn eller en ung begår kriminalitet. Blandt de vigtigste risikofaktorer er f.eks. social udstødelse/marginalisering, ensomhed, manglende uddannelse, succes med krænkelse af andres grænser, manglende respekt for andre, manglende kærlighed, anerkendelse og krav (kommissionen vedr. ungdomskriminalitet, 2009). Derfor er en del af arbejdet med at forebygge kriminalitet i Frederikssund Kommune at sikre, at der hele tiden arbejdes med at reducere ovenstående risikofaktorer. Kort sagt, at alle børn og unge mødes med anerkendelse og respekt, og at der arbejdes på at styrke det sociale fællesskab samtidig med, at der stilles passende krav og udfordringer til det enkelte barn og den unge. Arbejdet med at understøtte og efterleve disse værdier skal foregå alle steder i kommunen uanset om målgruppen er velfungerende børn og unge i trivsel eller om det er børn og unge der mistrives eller har særlige behov. Det er dog nødvendigt at differentiere og målrette indsatserne i forhold til graden af bekymring eller mistrivsel. Inspireret af Det Kriminalpræventive Råd opdeles Frederikssund Kommunes samlede kriminalitetsforebyggende indsatser i tre niveauer: Opbyggende, forebyggende og kriminalitetsafhjælpende. Nogle indsatser er svære at placere på et enkelt af de tre niveauer men opdelingen giver et overblik over de forskellige typer af forebyggende indsatser. Nedenstående liste er på ingen måde udtømmende men viser et udsnit af vigtige indsatser på området. Opbyggende indsatser Arbejdet med de opbyggende indsatser foregår i høj grad ude i kommunens dagtilbud, skoler, SFO er, fritids- og ungdomsklubber, hvor størstedelen af kommunens børn og unge er. Udover det opbyggende arbejde med børn og unge i skoler, institutioner og klubber, er et godt forældresamarbejde også en vigtig del af det opbyggende arbejde. LP-arbejdet på skoler og i daginstitutioner. Undervisningsplan omkring børns trivsel i folkeskolerne tilpasset alle klassetrin heri er også fokus på forældresamarnejdet. Klar-til-barn kurser for kommende forældre Legepatruljer på skolerne. Fritidspas - foreninger og klubber tilbyder børn og unge gratis træning/arrangementer i en periode. Kulturpas til 4.klasser - passet giver 4. klasseelever gratis adgang til kommunens kulturinstitutioner. Projekt samarbejde mellem frivillige foreninger og fritidsklubber der har fokus på børns trivsel i fritidslivet. Aktiviteter på tværs af kommunens børn og unge. Fx ungdomsskolens Kajak & surf, Sommer & sjov. Sommeraktiviteter arrangeret 5/7

6 af Kultur og Fritid. Frederikssundklubbernes årlige koloni for ca. 350 børn og mor/søn -far/datter aftener i klubberne. Opkvalificeringsforløb for medarbejdere i fritidsklubberne med fokus på metoder til samtaler og dialog med børn. Der er i sær fokus på at udvikle de velfungerende børns evne til at indgå i mangfoldige og forpligtende fællesskaber, hvor der er børn der er anderledes eller har særlige behov. Forebyggende indsatser De forebyggende indsatser handler i høj grad om de børn og unge, der viser små såvel som store tegn på en eller anden form for mistrivsel. Disse indsatser skal sikre at børnene og de unge hurtigt bliver inkluderet i positive børne og ungemiljøer, der kan hjælpe dem til at komme i trivsel igen. Projekt BTI. Tidlig opsporing og bedre tværfaglig indsats på 0-6 års området og på fritidsklubområdet. Brobygning mellem SFO og fritidsklubberne og samarbejdsaftaler mellem folkeskolerne og fritidsklubberne. Mødregrupper unge mødre Mødregruppe for kvinder med efterfødselsreaktioner SSP-arbejdet - SSP-lærere, netværksmøder og gadeteams. Grupper i Familieafdelingen. Målrettede gruppeindsatser overfor udsatte børn, unge og deres familier fx skilsmissegruppe, sorggruppe, forældregruppe, idrætsgruppe, pigegruppe, gruppe for børn og unge med misbrugende/psykisk syge forældre mv. Grupper for udsatte børn på klubområdet. Forskning viser, at omfattende skolefravær øger risikoen for ungdomskriminalitet samtidig med, at det skader de unges skolekundskaber på kort sigt og begrænser deres uddannelsesmuligheder på længere sigt. Projekt elevfravær digital registrering af ulovligt skolefravær pr. lektion Åben anonym rådgivning. Et gratis tilbud til familier, børn og unge, der bor i kommunen. Forebyggelseskonsulenter i skolerne. Konsulenter fra Familieafdelingen er placeret på folkeskoler med udskolingsklasser for at styrke muligheden for at sætte tidligt ind overfor børn, unge og familier i mistrivsel. Familieterapeut ansat på to skoler med klasse. Projekt Livsmod. Forebyggelse/behandling af unges selvmordsforsøg eller selvskadende handlinger. Beredskab overfor børn udsat for overgreb. Et tværfagligt team (BUFO) handler akut ved sager, hvor der er mistanke eller viden om børn udsat for overgreb. Handleguide vedr. brug af rusmidler blandt unge og tilbud om mindre indgribende foranstaltninger jf. servicelovens 52, f.eks. samtaler med unge og familier, kontaktperson m.m. Ungekoordineringen. Samarbejde mellem UU-Vest, Familieafdelingen, jobcenteret og voksenafdelingen om konkrete unge. Bekymringsbreve. Politiet sender en advisering til forældre, når unge under 18 år ses i bekymrende selskab, eller på tidspunkter hvor de burde være hjemme pga. deres alder. Kriminalitetsafhjælpende indsatser Målrettede indsatser overfor de børn og unge, der har begået kriminalitet for at undgå, at de begår kriminalitet igen. Familieafdelingen deltager ved afhøringer af børn og unge under 18 år. Akutteam: Udveksling af kendskab til episoder og personer der kræver øget opmærksomhed. Orientering om foranstaltninger der er iværksat og hvilke der bør iværksættes. Hjemmebesøg hos unge, der har begået lovbrud, hvor repræsentanter fra politi, Familieafdeling og ungdomsskole/klub deltager. Besøget kan følges af forskellige tiltag, fx familiesamtaler med socialrådgiver ved begået kriminalitet. Aktiviteter for særlige grupper af unge, der har begået lovbrud / været i farezonen - tilbud om foranstaltninger efter serviceloven. Mentorordningen - socialpædagogisk støtte. Den unge får tilknyttet en støttekontaktperson, som kan hjælpe med at støtte den unge i alt, hvad der er svært i hverdagen, finde andre strategier i forhold uhensigtsmæssige indlærte adfærds- og tankemønstre. Der gives også evt. støtte til at stoppe misbrugs- og kriminalitetsadfærd. 6/7

7 Oversigten over indsatser vidner om, at der er mange forebyggende indsatser i gang, og der igangsættes løbende nye initiativer, der har til formål at reducere de risikofaktorer, som børn og unge udsættes for. Der er dog fortsat områder, som har brug for videreudvikling. I de kommende år vil der med udgangspunkt i en tværkommunal arbejdsgruppe blive arbejdet særligt på at styrke og forbedre indsatser indenfor tre områder: Overgange og fastholdelse i uddannelse, samarbejde mellem kommune og frivillige foreninger samt forældresamarbejdet. Overgange og fastholdelse i uddannelse Overgange er et vigtigt opmærksomhedspunkt, da der er risiko for at de kan forstærke sårbarhed, risikovillighed og mistrivsel blandt børn og unge, og at overlevering af viden og samarbejdet mellem forskellige enheder/afdelinger i kommunen glipper. Det gælder alle de naturlige overgange fra børnehave til skole/sfo, fra SFO til klub, fra 6. klasse på fødeskoler til 7. klasse på overbygningsskoler, fra fritidsklub til ungdomsskoleklub og fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Desuden er der overgangen mellem de unge, der får social støtte fra Familieafdelingen, og som overgår til Voksenafdelingen/Jobcenteret. Overgange indebærer et brat skift i voksenrelationer, og igangværende indsatser ophører ofte. Det forstærker sårbarheden og risikoen for drop-outs for særlige udsatte børn. Der skal derfor hele tiden være fokus på, at de unge oplever overgangene som glidende, og at den støttende indsats ikke slippes, selvom den skifter hænder. For at fastholde den unge i ungdomsuddannelsen arbejdes der på at sætte tidligt ind med personlig støtte i form af mentor, kontaktperson el.lign. Der er behov for fokus på at sætte konkrete målsætninger for at skabe helhed og sammenhæng for de udsatte unge, så de unge, der får social støtte, kun skal en vej ind i kommunen. De personlige relationer som den unge har gennem tiden er vigtige at fastholde. Samarbejde med fritidsområdet Samarbejdet mellem kommunen og de frivillige foreninger i forhold til de udsatte børn og unge foregår lige nu i et begrænset omfang. Foreningerne er tæt på børnene og har en anden viden om og tilgang til børnene. Derfor vil der fremadrettet blive sat fokus på et tættere samarbejde med henblik på at styrke indsatsen for at hjælpe udsatte og risikovillige børn og unge. Det gælder både i det konkrete samarbejde om enkelte udsatte børn og unge men også i forhold til at samarbejde om indsatser, der retter sig mod en bredere gruppe af udsatte børn og unge. Som en del af dette samarbejde er det væsentligt at have fokus på forebyggende tiltag samt de frivillige foreningers handlemuligheder, når de har bekymringer om børn og unge i mistrivsel. Samtidig kunne et tættere samarbejde give et bedre overblik over, hvor mange børn der bruger fritidstilbud (kommunale såvel som frivillige), og hvilke børn der ikke er engageret i fritidstilbud. Forældresamarbejdet Grundlaget for alt forældresamarbejde er, at det foregår ud fra gensidig respekt for hinandens forskellighed. Et godt forældresamarbejde er helt afgørende i arbejdet med kriminalitetsforebyggelse. Derfor vil der blive sat fokus på, om vi i de kommunale tilbud kan blive endnu bedre til at udvikle indsatser, der styrker samarbejdet med forældre til børn og unge i mistrivsel. Der er i mange kommuner fokus på at inddrage forældrene i højere grad end tidligere og iværksætte tiltag, der styrker et tæt forældresamarbejde med fokus på barnets udvikling og trivsel. Det kan være aktiviteter som åbner op for tættere dialog mellem medarbejdere og forældre med udgangspunkt i barnet f.eks. ud fra temaer som digitale udfordringer, lektier, konflikter mm. Det kan også være opkvalificering af medarbejdere, så de bliver endnu bedre kvalificeret til at samarbejde med forældrene. 7/7

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune SSP-handlingsplan Børne- og Fritidsforvaltningen 2010-2012 SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen SSP-handlingsplan

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19 SSP årsrapport 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Samarbejder... 4 2.1 Forebyggelseskonsulenter... 4 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR)... 4 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)... 4

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET i Brøndby Kommune

INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET i Brøndby Kommune INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET i Brøndby Kommune Indsats mod ungdomskriminalitet i Brøndby Kommune en sammenhængende plan FORORD Ungdomskriminaliteten har været faldende igennem en årrække både på landsplan

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008 Notat SSP-struktur i Albertslund Kommune Dato: 24. september 2008 Sags nr.: 08/9682 Sagsbehandler: MCA Revideret sommer 2008 Baggrund I foråret 2007 tegnede Børne- og Undervisningsforvaltningen en ny struktur

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Forord... 3. Indledning... 4 Resume... 4 Introduktion til politikområdet... 4 Udfordringerne... 4

Forord... 3. Indledning... 4 Resume... 4 Introduktion til politikområdet... 4 Udfordringerne... 4 Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik 2009-2012 Indholdsfortegnelse 02 Forord..................................................... 3 Indledning..................................................

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

DAGTILBUD. børnehaveklassen

DAGTILBUD. børnehaveklassen 10 Dagtilbud DAGTILBUD I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser.

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser. Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere