Kriminalitetsforebyggende Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016"

Transkript

1 Kriminalitetsforebyggende Plan Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4 Børn der ikke går i klub... 4 Medarbejdernes oplevelser... 5 Kriminalitetsforebyggende indsatser... 5 Opbyggende indsatser... 5 Forebyggende indsatser... 6 Kriminalitetsafhjælpende indsatser... 6 Overgange og fastholdelse i uddannelse... 7 Samarbejde med fritidsområdet... 7 Forældresamarbejdet... 7

2 Baggrund og ramme Ifølge lovgivningsinitiativet Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge under Serviceloven 19 er alle kommuner forpligtet til at lave en plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet. Der medfølger ikke konkrete anvisninger til planen men regeringens kommission vedr. ungdomskriminalitet har i sin betænkning fra 2009 på baggrund af aktuel viden om indsatser - anbefalet, at indsatsen bør være tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende. Denne plan giver dels et indblik i omfanget og typen af udsatte og kriminelle børn og unge i Frederikssund Kommune, dels et overblik over de forebyggende indsatser, der er iværksat på børne- og ungeområdet. Desuden beskrives hvilke indsatser, der vil blive arbejdet særligt med de kommende år. Det er ikke muligt at tegne et præcist billede af, hvordan ungdomskriminaliteten og omfanget af udsatte børn og unge ser ud i kommunen. Men i det følgende beskrives en række forskellige indikatorer, som tilsammen giver en pejling på, hvad det er for nogle områder, der er vigtige at sætte fokus på i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune Der udarbejdes hvert år en kriminalitetsstatistik over sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune. Statistikken udarbejdes af Familieafdelingen, og tallene bygger dels på de registreringer Familieafdelingen foretager, når de deltager ved politiafhøringer af børn og unge under 18 år, dels på oplysninger fra politiet i de sager, hvor Familieafdelingen ikke har deltaget som socialrepræsentanter. Antal sigtede børn og unge over de seneste 5 år: ÅR Antal sigtede år Fordelt på henholdsvis køn og alder: ÅR % af alle årige 0,5 0,29 0,36 0,33 0,19 0,45 % af alle årige 1,5 2,23 2,74 1,42 2,06 1,52 Den type af kriminalitet, der fylder mest i statistikken overordnet set er vold/trusler, butikstyveri, tyveri og hærværk. Desuden har der været et stigende antal sigtelser vedr. euforiserende stoffer i 2011 og Justitsministeriet udgav i marts 2013 en opgørelse over udviklingen i børne- og ungdomskriminaliteten samlet set og pr. kommune i Opgørelsen er lavet på baggrund af oplysninger fra Rigspolitiet om samtlige tilfælde, hvor et barn under 18 år er sigtet eller mistænkt for at have begået en straffelovsovertrædelse. Nedenfor er tallene for Frederikssund sammenlignet med henholdsvis 2/7

3 kommuner, der ligner Frederikssund Kommune i forhold til det socioøkonomiske indeks 1 og kommuner, der geografisk tæt på Frederikssund Kommune: Socioøkonomisk sammenlignelige kommuner Mistænkte/sigtede børn og unge pr indbyggere år socioøkonomisk indeks årige årige Furesø Kommune ,78 0,2 % 1,4 % Lyngby-Taarbæk Kommune ,79 0,2 % 1,4 % Stevns Kommune ,8 0,2 % 1,4 % Syddjurs Kommune ,75 0,1 % 1,6 % Hillerød Kommune ,71 0,7 % 1,8 % Frederikssund Kommune ,76 0,6 % 2,2 % Gribskov Kommune ,79 0,6 % 2,2 % Silkeborg Kommune ,75 0,5 % 2,4 % Fanø Kommune ,77 0,6 % 3,3 % Nabokommuner Mistænkte/sigtede børn og unge pr indbyggere år socioøkonomisk årige årige indeks Egedal Kommune ,47 0,2 % 1,0 % Allerød Kommune ,47 0,6 % 2,0 % Lejre Kommune ,53 0,1 % 1,6 % Hillerød Kommune ,71 0,7 % 1,8 % Frederikssund Kommune ,76 0,6 % 2,2 % Roskilde Kommune ,81 0,2 % 2,3 % Holbæk Kommune ,4 % 2,9 % Halsnæs Kommune ,9 % 3,2 % Odsherred Kommune ,12 0,8 % 3,8 % Oplysningerne er baseret på den mistænktes/sigtedes bopælskommune. I Frederikssund har vi en institution for særligt udsatte unge, fortrinsvis fra Københavns kommune, som modtager unge der er belastet af både en svær opvækst, misbrug og kriminalitet. Desuden er der et Røde Korscenter, som modtager uledsagede flygtningebørn. Erfaringer fra Familieafdeling og politi viser, at unge fra disse institutioner særligt førstnævnte påvirker statistikken for Frederikssund Kommune. Det er formentlig årsagen til, at tallet for Frederikssund Kommunes egen statistik er lavere end tallet fra Justitsministeriets opgørelse for Det kan samtidig være med til at forklare, at vi ligger lidt højere end nogle af sammenligningskommunerne. De unge, der er anbragt på de institutioner, har folkeregisteradresse i kommunen, men da vi ikke er betalingskommune, har vi kun få muligheder for at forebygge kriminalitet blandt denne gruppe unge. En anden mulig forklaring bag nogle af kommunernes kriminalitetsstatistik (bl.a. Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Helsingør) er, at der i de kommuner foregår organiseret kriminalitet i større eller mindre omfang. En del af den organiserede kriminalitet er at hverve nye unge medlemmer for at styrke organisationen, og derfor kan dette også påvirke andelen af kriminelle unge under 18 år. 1 Fra 'Kommunal udligning og generelle tilskud'. Indekset måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner ud fra en række socioøkonomiske kriterier. En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne, imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet. 3/7

4 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse Der blev i efteråret 2012 foretaget en spørgeskemaundersøgelse om livsstil og kriminalitetsadfærd blandt 8. og 9. klasser i Frederikssund Kommunes folkeskoler. Baggrunden for undersøgelsen var et ønske fra SSP Frederikssund om at få yderligere viden om unges risikoadfærd for at kunne tilpasse og målrette den kriminalpræventive indsats. Ifølge undersøgelsen kan 4 % af eleverne i 8. klasse og 12% af eleverne i 9. klasse betegnes som risikosøgende. Det vil sige, at de har en risikobetonet adfærd i forhold til eksempelvis alkohol, tobak, butikstyveri eller hash. Læs mere om undersøgelsen i referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget d. 19. april Det er ikke muligt at sammenligne med tilsvarende nationale tal, da undersøgelsen ikke er identisk med lignende undersøgelser på nationalt plan. Men der er ingen tvivl om, at gruppen af risikosøgende er vigtig at have stor opmærksomhed på for at forebygge, at de bliver kriminelle. Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt i spørgeskemaundersøgelsen er, at 15% svarer, at de har været udsat for mobning i en sådan grad, at de ikke ville i skole. Det kan være svært at vide, hvad de unge forstår ved mobning, og hvad tallene dækker over. Men det bekræfter, at mobning er noget, som der fortsat skal arbejdes med at forebygge og afhjælpe i alle kommunens skoler og institutioner. Udsatte børn i fritidsklubberne I forbindelse med Frederikssund Klubbernes arbejde med sårbare og udsatte børn har medarbejderne i skoleåret på baggrund af egen vurdering gennemgået alle børn i klubberne (ca. 1500) og inddelt dem i tre kategorier: Børn der trives, børn der er midt imellem trivsel og mistrivsel og børn der er udsatte. Frederikssund Klubberne har brugt undersøgelsen til at prioritere temaer og pædagogiske pejlemærker i det forebyggende arbejde og til en strategisk kompetenceudvikling af personalegrupperne. Gennemgangen viser, at den største gruppe af børn, omkring 71%, trives og er aktive i fritidslivet, har venner og deltager i diverse fællesskaber. For klubberne er denne gruppe af børn vigtig at fastholde da de er kulturbærere, rollemodeller og legemestre for andre børn. Omkring 18% er i en gråzone mellem trivsel og mistrivsel. Det er børn man i klubberne lægger mærke til, fordi de signalerer mistrivsel uden at man umiddelbart kan henvise til en årsag. Det kan være børn, som signalerer ligegyldighed, uplejethed, indesluttethed eller uforståelig adfærd. 2 Der arbejdes i klubberne med målrettede projektgrupper for børn i gråzonen. Ca. 11% er udsatte børn. Det vil sige børn som mistrives i en eller anden grad, og hvor der er et samarbejde med andre, f.eks. familien, skolen, familieafdelingen eller ungevejledere. Det kan eksempelvis være børn som har været udsat for omsorgssvigt, har forældre med skrøbelig forældrekompetence eller har svært ved at indgå i sociale sammenhænge med andre børn. Denne gruppe af børn har brug for en tæt relation til klubbens medarbejdere for at få styrket deres personlige ressourcer og livsduelighed. Børn der ikke går i klub I alt 1500 børn, svarende til ca. 58% af alle kommunens børn i klasse, går i Frederikssund Kommunes fritidsklubber rundt omkring i kommunen. Ikke overraskende falder antallet af børn der går i klub med alderen. I 7. klasse er det kun 33% der går i klub. Der kan være mange årsager til, at børn ikke går i klub. Måske er de engageret i idrætsforeninger eller i andre fællesskaber. En vigtig beskyttende faktor i forhold til kriminalitetsforebyggelse er at indgå i fællesskaber, hvor man føler sig værdsat og anerkendt. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de børn, der ikke går i klub. I nogle distrikter foretages fælles klassegennemgange mellem skoleledelse, lærere og klubpersonale. Der arbejdes på at udbrede det til alle skoler/klubber, da det giver en bredere viden om enkelte børn og hele børnegrupper. 2 Begreber fra håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældre, Socialministeriet, /7

5 Medarbejdernes oplevelser Som en del af udarbejdelsen af denne plan blev der gennemført interview med 14 medarbejdere eller frivillige, der på forskellig vis arbejder med børn og unge i Frederikssund Kommune. Interviewene havde fokus på hvordan man oplever forskellige former for mistrivsel blandt børn og unge, og hvilke løsninger man vurderer, der kan imødekomme de udfordringer. De problematikker, som flest medarbejdere nævner som noget, de oplever i deres daglige arbejde er: Hashmisbrug blandt unge Ensomme unge Ulovligt fravær fra skolen i længere perioder Begrænsede uddannelsesmuligheder for tidligere straffede unge Meget få tilbud for udsatte/kriminelle unge over 18 år Det som medarbejderne prioriterer i forhold til løsninger er blandt andet: Tidlig indsats og hurtig reaktion ude i de almene skoler og institutioner Alle medarbejdere omkring børn og unge skal have overblik over relevante aktører og tilbud Overgange for børn og unge og overlevering fra den ene afdeling til den anden Mere kvalitet og flere muligheder i forældresamarbejdet Kriminalitetsforebyggende indsatser Hvis man kigger på årsager til, at børn og unge bliver kriminelle kan man ikke via forskningen pege på de præcise årsager til, hvorfor den enkelte unge eller grupper af unge bliver kriminelle. Men forskning kan fortælle hvilke faktorer der øger risikoen for, at et barn eller en ung begår kriminalitet. Blandt de vigtigste risikofaktorer er f.eks. social udstødelse/marginalisering, ensomhed, manglende uddannelse, succes med krænkelse af andres grænser, manglende respekt for andre, manglende kærlighed, anerkendelse og krav (kommissionen vedr. ungdomskriminalitet, 2009). Derfor er en del af arbejdet med at forebygge kriminalitet i Frederikssund Kommune at sikre, at der hele tiden arbejdes med at reducere ovenstående risikofaktorer. Kort sagt, at alle børn og unge mødes med anerkendelse og respekt, og at der arbejdes på at styrke det sociale fællesskab samtidig med, at der stilles passende krav og udfordringer til det enkelte barn og den unge. Arbejdet med at understøtte og efterleve disse værdier skal foregå alle steder i kommunen uanset om målgruppen er velfungerende børn og unge i trivsel eller om det er børn og unge der mistrives eller har særlige behov. Det er dog nødvendigt at differentiere og målrette indsatserne i forhold til graden af bekymring eller mistrivsel. Inspireret af Det Kriminalpræventive Råd opdeles Frederikssund Kommunes samlede kriminalitetsforebyggende indsatser i tre niveauer: Opbyggende, forebyggende og kriminalitetsafhjælpende. Nogle indsatser er svære at placere på et enkelt af de tre niveauer men opdelingen giver et overblik over de forskellige typer af forebyggende indsatser. Nedenstående liste er på ingen måde udtømmende men viser et udsnit af vigtige indsatser på området. Opbyggende indsatser Arbejdet med de opbyggende indsatser foregår i høj grad ude i kommunens dagtilbud, skoler, SFO er, fritids- og ungdomsklubber, hvor størstedelen af kommunens børn og unge er. Udover det opbyggende arbejde med børn og unge i skoler, institutioner og klubber, er et godt forældresamarbejde også en vigtig del af det opbyggende arbejde. LP-arbejdet på skoler og i daginstitutioner. Undervisningsplan omkring børns trivsel i folkeskolerne tilpasset alle klassetrin heri er også fokus på forældresamarnejdet. Klar-til-barn kurser for kommende forældre Legepatruljer på skolerne. Fritidspas - foreninger og klubber tilbyder børn og unge gratis træning/arrangementer i en periode. Kulturpas til 4.klasser - passet giver 4. klasseelever gratis adgang til kommunens kulturinstitutioner. Projekt samarbejde mellem frivillige foreninger og fritidsklubber der har fokus på børns trivsel i fritidslivet. Aktiviteter på tværs af kommunens børn og unge. Fx ungdomsskolens Kajak & surf, Sommer & sjov. Sommeraktiviteter arrangeret 5/7

6 af Kultur og Fritid. Frederikssundklubbernes årlige koloni for ca. 350 børn og mor/søn -far/datter aftener i klubberne. Opkvalificeringsforløb for medarbejdere i fritidsklubberne med fokus på metoder til samtaler og dialog med børn. Der er i sær fokus på at udvikle de velfungerende børns evne til at indgå i mangfoldige og forpligtende fællesskaber, hvor der er børn der er anderledes eller har særlige behov. Forebyggende indsatser De forebyggende indsatser handler i høj grad om de børn og unge, der viser små såvel som store tegn på en eller anden form for mistrivsel. Disse indsatser skal sikre at børnene og de unge hurtigt bliver inkluderet i positive børne og ungemiljøer, der kan hjælpe dem til at komme i trivsel igen. Projekt BTI. Tidlig opsporing og bedre tværfaglig indsats på 0-6 års området og på fritidsklubområdet. Brobygning mellem SFO og fritidsklubberne og samarbejdsaftaler mellem folkeskolerne og fritidsklubberne. Mødregrupper unge mødre Mødregruppe for kvinder med efterfødselsreaktioner SSP-arbejdet - SSP-lærere, netværksmøder og gadeteams. Grupper i Familieafdelingen. Målrettede gruppeindsatser overfor udsatte børn, unge og deres familier fx skilsmissegruppe, sorggruppe, forældregruppe, idrætsgruppe, pigegruppe, gruppe for børn og unge med misbrugende/psykisk syge forældre mv. Grupper for udsatte børn på klubområdet. Forskning viser, at omfattende skolefravær øger risikoen for ungdomskriminalitet samtidig med, at det skader de unges skolekundskaber på kort sigt og begrænser deres uddannelsesmuligheder på længere sigt. Projekt elevfravær digital registrering af ulovligt skolefravær pr. lektion Åben anonym rådgivning. Et gratis tilbud til familier, børn og unge, der bor i kommunen. Forebyggelseskonsulenter i skolerne. Konsulenter fra Familieafdelingen er placeret på folkeskoler med udskolingsklasser for at styrke muligheden for at sætte tidligt ind overfor børn, unge og familier i mistrivsel. Familieterapeut ansat på to skoler med klasse. Projekt Livsmod. Forebyggelse/behandling af unges selvmordsforsøg eller selvskadende handlinger. Beredskab overfor børn udsat for overgreb. Et tværfagligt team (BUFO) handler akut ved sager, hvor der er mistanke eller viden om børn udsat for overgreb. Handleguide vedr. brug af rusmidler blandt unge og tilbud om mindre indgribende foranstaltninger jf. servicelovens 52, f.eks. samtaler med unge og familier, kontaktperson m.m. Ungekoordineringen. Samarbejde mellem UU-Vest, Familieafdelingen, jobcenteret og voksenafdelingen om konkrete unge. Bekymringsbreve. Politiet sender en advisering til forældre, når unge under 18 år ses i bekymrende selskab, eller på tidspunkter hvor de burde være hjemme pga. deres alder. Kriminalitetsafhjælpende indsatser Målrettede indsatser overfor de børn og unge, der har begået kriminalitet for at undgå, at de begår kriminalitet igen. Familieafdelingen deltager ved afhøringer af børn og unge under 18 år. Akutteam: Udveksling af kendskab til episoder og personer der kræver øget opmærksomhed. Orientering om foranstaltninger der er iværksat og hvilke der bør iværksættes. Hjemmebesøg hos unge, der har begået lovbrud, hvor repræsentanter fra politi, Familieafdeling og ungdomsskole/klub deltager. Besøget kan følges af forskellige tiltag, fx familiesamtaler med socialrådgiver ved begået kriminalitet. Aktiviteter for særlige grupper af unge, der har begået lovbrud / været i farezonen - tilbud om foranstaltninger efter serviceloven. Mentorordningen - socialpædagogisk støtte. Den unge får tilknyttet en støttekontaktperson, som kan hjælpe med at støtte den unge i alt, hvad der er svært i hverdagen, finde andre strategier i forhold uhensigtsmæssige indlærte adfærds- og tankemønstre. Der gives også evt. støtte til at stoppe misbrugs- og kriminalitetsadfærd. 6/7

7 Oversigten over indsatser vidner om, at der er mange forebyggende indsatser i gang, og der igangsættes løbende nye initiativer, der har til formål at reducere de risikofaktorer, som børn og unge udsættes for. Der er dog fortsat områder, som har brug for videreudvikling. I de kommende år vil der med udgangspunkt i en tværkommunal arbejdsgruppe blive arbejdet særligt på at styrke og forbedre indsatser indenfor tre områder: Overgange og fastholdelse i uddannelse, samarbejde mellem kommune og frivillige foreninger samt forældresamarbejdet. Overgange og fastholdelse i uddannelse Overgange er et vigtigt opmærksomhedspunkt, da der er risiko for at de kan forstærke sårbarhed, risikovillighed og mistrivsel blandt børn og unge, og at overlevering af viden og samarbejdet mellem forskellige enheder/afdelinger i kommunen glipper. Det gælder alle de naturlige overgange fra børnehave til skole/sfo, fra SFO til klub, fra 6. klasse på fødeskoler til 7. klasse på overbygningsskoler, fra fritidsklub til ungdomsskoleklub og fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Desuden er der overgangen mellem de unge, der får social støtte fra Familieafdelingen, og som overgår til Voksenafdelingen/Jobcenteret. Overgange indebærer et brat skift i voksenrelationer, og igangværende indsatser ophører ofte. Det forstærker sårbarheden og risikoen for drop-outs for særlige udsatte børn. Der skal derfor hele tiden være fokus på, at de unge oplever overgangene som glidende, og at den støttende indsats ikke slippes, selvom den skifter hænder. For at fastholde den unge i ungdomsuddannelsen arbejdes der på at sætte tidligt ind med personlig støtte i form af mentor, kontaktperson el.lign. Der er behov for fokus på at sætte konkrete målsætninger for at skabe helhed og sammenhæng for de udsatte unge, så de unge, der får social støtte, kun skal en vej ind i kommunen. De personlige relationer som den unge har gennem tiden er vigtige at fastholde. Samarbejde med fritidsområdet Samarbejdet mellem kommunen og de frivillige foreninger i forhold til de udsatte børn og unge foregår lige nu i et begrænset omfang. Foreningerne er tæt på børnene og har en anden viden om og tilgang til børnene. Derfor vil der fremadrettet blive sat fokus på et tættere samarbejde med henblik på at styrke indsatsen for at hjælpe udsatte og risikovillige børn og unge. Det gælder både i det konkrete samarbejde om enkelte udsatte børn og unge men også i forhold til at samarbejde om indsatser, der retter sig mod en bredere gruppe af udsatte børn og unge. Som en del af dette samarbejde er det væsentligt at have fokus på forebyggende tiltag samt de frivillige foreningers handlemuligheder, når de har bekymringer om børn og unge i mistrivsel. Samtidig kunne et tættere samarbejde give et bedre overblik over, hvor mange børn der bruger fritidstilbud (kommunale såvel som frivillige), og hvilke børn der ikke er engageret i fritidstilbud. Forældresamarbejdet Grundlaget for alt forældresamarbejde er, at det foregår ud fra gensidig respekt for hinandens forskellighed. Et godt forældresamarbejde er helt afgørende i arbejdet med kriminalitetsforebyggelse. Derfor vil der blive sat fokus på, om vi i de kommunale tilbud kan blive endnu bedre til at udvikle indsatser, der styrker samarbejdet med forældre til børn og unge i mistrivsel. Der er i mange kommuner fokus på at inddrage forældrene i højere grad end tidligere og iværksætte tiltag, der styrker et tæt forældresamarbejde med fokus på barnets udvikling og trivsel. Det kan være aktiviteter som åbner op for tættere dialog mellem medarbejdere og forældre med udgangspunkt i barnet f.eks. ud fra temaer som digitale udfordringer, lektier, konflikter mm. Det kan også være opkvalificering af medarbejdere, så de bliver endnu bedre kvalificeret til at samarbejde med forældrene. 7/7

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne

FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

I forordet til Nyborg kommunes Børne og ungepolitik skriver borgmester Kenneth Muhs at

I forordet til Nyborg kommunes Børne og ungepolitik skriver borgmester Kenneth Muhs at Indledning Nyborg Kommune har i henhold til lov om Social Service 19 stk. 3 udarbejdet en sammenhængende politik for kriminalitetsforebyggelse. Planen skal betragtes som et tillæg til Nyborg Kommunes Sammen

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

SSP/Opsøgende Team. Side 1

SSP/Opsøgende Team. Side 1 SSP/Opsøgende Team Side 1 Indholdsfortegnelse SSP/Opsøgende Team Baggrund for SSP/Opsøgende Teams arbejde Hvad gør vi og hvad kan du bruge os til? Trivselshåndbogen Social pejling Forældremøder...10 Rådgivning

Læs mere

STRATEGI FOR FOREBYGGELSE

STRATEGI FOR FOREBYGGELSE STRATEGI FOR FOREBYGGELSE BØRNE- OG UNGDOMS KRIMINALITET HØRING 2014-2018 2 Indledning Vejle Kommune ønsker med denne kriminalitetsforebyggende strategi at styrke indsatsen for at forebygge kriminalitet

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Handlingsplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet Handlingsplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet Indhold Baggrund for handlingsplanen... 3 Lovgrundlag... 5 Mål og visioner... 5 Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer... 6 Beskyttende faktorer...

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Notat til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om arbejdet med Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. 2. november 2009

Notat til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om arbejdet med Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. 2. november 2009 Notat til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om arbejdet med Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. 2. november 2009 Indledning: Siden 1. januar 2007 har Frederikssund Kommune haft en sammenhængende børne-

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler FORORD I Vordingborg Kommune tager

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Orientering om Underretning 1. halvår 2017

Orientering om Underretning 1. halvår 2017 Punkt 3. Orientering om Underretning 1. hvår 7 7-041575 Familie- og Beskæftigelsesforvtningen fremsender til Familie- og sociudvgets orientering underretning 1. hvår 7. Familie- og Sociudvget Møde den

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. Referat Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder + Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere