Årsplan for Børnehaveklassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015"

Transkript

1 1 Årsplan for Børnehaveklassen Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen.

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt s 3-6 Intro s 7 Sprog s 7 Øvrige undervisning s 8 Matematisk opmærksomhed s 9 Naturfaglige fænomener s 9 Kreative og Musiske udtryksformer s 10 Krop og bevægelse s 10 Engagement og fællesskab s 11 Designindsatsområdet s 12 Inddragelse af IT i undervisningen s 13 Elevmedbestemmelse s 14 Alternative uger s 14 Faglig evaluering s 14 Færdselsundervisning s 15 Understøttende undervisning s 15 Læringsstile s 16 Skolepædagoger i undervisningen s 16 Venskabsklasse s 16

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 Årsplan for børnehaveklassen 2014/15 Intro: Børnene kommer med vidt forskellige forudsætninger, og målet i bh. kl. er, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, det sociale fællesskab, undervisningen og de forskellige arbejdsformer. Dette skoleår skal gerne være en STOR appetitvækker for deres videre skolegang. Undervisningen i bh. kl. skal iflg. UNDERVISNINGSMINISTERIETS S Fælles mål for Børnehaveklassen, mindst omfatte følgende temaer: -Sprog -Matematisk opmærksomhed -Naturfaglige fænomener -Kreative og musiske udtryksformer -Krop og bevægelse -Engagement og fællesskab Anette Sørensen/ Berit Albeck August 2014

8 8 UDDYBELSE: SPROG I bh. Kl. starter vi skoleåret med en gennemgang af bogstaverne. Vi bruger Halfdan Rasmussens Alfabet og Alfabetsange. Når alle bogstaverne er gennemgået, tager vi fat på Fandango Mini. Fandango Mini indeholder et bogstav lydforløb, der strækker sig over 20 uger samt forskellige fiktionsforløb med udgangspunkt i nyere børnelitteratur. Der arbejdes med fokus på leg, læsning og skrivning. En af de væsentligste forudsætninger for at komme i gang med at læse er, opmærksomheden på enkeltlyde i sproget. Der arbejdes derfor grundigt og systematisk med sproglydsopmærksomhed I begyndelsen af skoleåret. Resten af året arbejdes der overvejende med at koble bogstav og lyd sammen, anvende det funktionelt i ord og mindre sætningsdannelser. Gennem hele skoleåret arbejder børnene med små enkle læsetekster. Fra sommerferien til efterårsferien: Bogstavindlæring og forberedende aktiviteter, der øver opmærksomheden på enkeltlyde og rim. Der arbejdes på, at eleverne opnår sikkerhed i bogstavernes navne og form. Fra efterårsferien til jul: Eleven lærer 1-2 bogstaver og deres lyde om ugen. Der er tale om bogstavers standardlyde, som er de lyde, der indgår i lydrette ord. Der evalueres på ovenstående. Fra jul til vinterferien: Der undervises i konsonanter med standardudtaler og betingede udtaler, samt sjældne anvendte bogstaver. Der evalueres på ovenstående. Fra vinterferien til påske: Der undervises i hyppige betingede udtaler af vokaler. Der evalueres på ovenstående. Fra påske til sommerferien: Læsning i letlæsningsbøger, som passer til den enkelte elevs læseniveau. Sprogforståelse og fiktionskompetence:

9 9 Sideløbende med bogstav lydforløbet undervises der i at give eleverne mange og varierede erfaringer med sproget gennem aktiv medvirken i såvel samtale som oplæsning. Der arbejdes også med at udvide børnenes ordforråd, sprogbrug og sproglige bevidsthed. Til dette arbejde anvendes nyere og forskellig børnelitteratur. ØVRIGE UNDERVISNING: Børnene vil støde på NYE ORD. Vi giver et ord, og børnene får anledning til at tale om ordet, undre sig over ordet og/eller sproget og søge forklaring. Trinmål: - Tal om sprog I løbet af året vil børnene få rig mulighed for selv at fortælle om oplevelser, fra såvel skoledagen som weekender og ferier. Nogle fortællinger vil tage udgangspunkt i fabulerende emner, såsom: Når jeg bliver stor eller Hvis jeg havde en flyvemaskine, så ville jeg. Trinmål: - Fortælle om egne oplevelser i sammenhængende form. I løbet af året vil børnene få læst højt. De vil blive introduceret for en bred skala af børnebøger, så deres kendskab til illustratorer, indhold/ handling, længde, målgruppe m. m. bliver så bred som mulig. Trinmål: - Videreudvikle og nuancere ordforråd og begrebsforståelse. UDDYBELSE: MATEMATISK OPMÆRKSOMHED I bh. Kl. arbejdes der med systemet Format, der indeholder opgaveløsninger i en arbejdsbog, værkstedsundervisning til træning af konkrete opgaver, samt opgaver til mindre projekter og et evalueringshæfte.

10 10 Der bruges IT i den understøttende undervisning, for at styrke børnenes matematiske kompetencer, der bruges konkret materiale såsom centicubes, klodser der giver børnene en praktisk vinkel på faget. Børnene skal have kendskab til: - Tal og tælleremser - Opbygge talforståelse (talnavn, symbol og antal) - Have kendskab til matematiske begreber (navngive og beskrive former og fænomener) - Arbejde med regnehistorier - Sortere efter kategorier (form, farve, antal, vægt). I starten af året får børnene udleveret en arbejdsbog. Denne bog er bygget op om virkelighedsnære emner, der relaterer til ovenstående. Indtil jul: Emne 1: Stranden lære tallene fra 0-10 Emne 3: Legetøj lær tallene fra 0-20 Efter jul: Emne 4: Cirkus Plus vi lærer at lægge sammen Emne 5. Ridderborgen mønstre og spejling Emne 6: Mad vi lærer at trække fra. UDDYBELSE: NATURFAGLIGE FÆNOMENER I løbet af året tales der i klassen om alt det, der sker i naturen. Ex: tordenvejr, løvfald, vinterhi, nytår, regnbue, dag og nat m. m. Der lægges vægt på børnenes nysgerrighed og iagttagelser. I klassen taler vi om dag, dato, og måned, og hvilken tid på året det er. Trinmål:

11 11 - Lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder tænke over, stille spørgsmål til og tale om børnenes iagttagelser. - Kende til årets og døgnets gang samt begivenheder, som er knyttet dertil. - Kende forskellige vejrfænomener - Udnytte hele skolen og dens legeområder og kende lokalområdets muligheder og begrænsninger I løbet af året vil gåture i området, danne grundlag for undervisningen i naturfag. KREATIVE OG MUSISKE UDTRYKSFORMER Målet er at skabe nogle rammer hvor elevernes sanser stimuleres, hvor de får oplevelser og erfaringer, og hvor de får mulighed selv for at udtrykke sig gennem kreative og musiske udtryksformer. De får mulighed for at formidle og være skabende. Trinmål: - Støtte op om børnenes kreative evner - Børnene skal inspireres til kreative udfordringer - Give plads til at børnene kan udfolde sig på egne betingelser, i dans, tegne, male, synge, lave drama, rollespil - At børnene kan udfolde deres egen fantasi. KROP OG BEVÆGELSE Motion og bevægelse foregår bl.a. i den understøttende undervisning. Det er pædagogerne der underviser bl.a. i sociale lege, aktiviteter, sanglege, vandreture, boldspil, orienteringsløb, m. m. - Motion og bevægelse skal fremme børnenes sundhed - Motion og bevægelse skal understøtte motivation og læring. ENGAGEMENT OG FÆLLESSKAB Status:

12 12 Når børnene begynder i skolen, kender de hinanden fra glidende overgang. De har besøgt skolen i forbindelse med morgensang og været på besøg i bh. kl. et par gange. Fra glidende overgang i SFO en kender børnene gode regler og normer. Efter skolestart finder vi status og arbejder videre med følgende mål. Mål: - AT ALLE BØRN SKAL HAVE DET GODT I SKOLEN - At børnene er trygge og trives i skolen. - At børnene bliver fortrolige med og lærer skolens rammer at kende - At vi behandler hinanden med respekt og tolerance - At lære vores venskabsklasse at kende og udnytte de fordele der er i at være store og små børn sammen. Handleplan: I begyndelsen af skoleåret spiller de voksne en stor rolle. Vi skal være tydelige, så børnene har klare regler og normer at læne sig op af. Eleverne hjælper selv med at udforme skrevne klasseregler. Metode: Rose og tale med børnene, komme med løsningsforslag, være tydelige, insistere på god ro og orden, arbejde med regler for samvær og være opmærksomme på børnenes individuelt og i gruppen. Herudover vil vi lære børnene, hvordan man respekterer kammeraterne og viser tolerance i samarbejde og fællesskab. Forældre og ansatte på skolen er gode rollemodeller i forhold til tolerance og respekt. Evaluering: Klassen og den enkelte elevs trivsel evalueres løbende af de ansatte i bh. kl. Vi gør brug af klasselog (et værktøj på intra, som anvendes af skole og SFO til iagttagelsesbeskrivelser af børns trivsel og udvikling.) Har vi brug for at tale med forældre, kontaktes de via intra eller telefon.

13 13 DESIGNINDSATSOMRÅDET: Mål: At eleverne på en aldersvarende måde lærer at tænke design, kvalitet og æstetik ind i de enkelte fag/ emner. Eleverne skal øve sig i at undre sig over form, farve og funktion. Ud fra forskellige metoder skal børnene stifte bekendtskab med en skabende og ide genereringsfase, hvor processen bliver vægtet højt, og senere sætter vi fokus på produktet. Handleplan: Arbejdet med design skal tænkes ind i dagligdagens fag og emner, så vidt det er muligt. Evaluering: Der evalueres løbende med de ansatte i bh. kl., den enkelte elev og klassen. INDDRAGELSE AF IT I UNDERVISNINGEN: Status: Med udgangspunkt i børnenes alder og deres forskellige kendskab til computere, spil og tablets m.m. vil vi introducere børnene til computere og interaktive tavler som arbejdsredskab. Efter den nye Folkeskolelov skal IT i højere grad inddrages i undervisningen i bh. kl. Mål: - At eleven får et begyndende kendskab til computerens funktioner og anvendelse. - At eleverne bliver introduceret til forskellige programmer, som de med fordel kan bruge, når de skal øve tal og bogstaver. Handleplan:

14 14 I hverdagen bruges klassens interaktive tavle i alle relevante undervisningssituationer. Børnene bliver via tavlen introduceret til relevante billeder, musik og film. I både dansk og matematik foregår undervisningen på interaktive tavler, sideløbende med at børnene arbejder i egne bøger. Evaluering: Undervisningsform, elevernes deltagelse og udbytte evalueres løbende med klassen, og personale i bh. kl. ELEVMEDBESTEMMELSE I begyndelsen af skoleåret præsenterer vi børnene for hverdagens rytmer og rutiner. En forudsætning for at børnene kan være medbestemmende er, at de kender rammerne. Når børnene kender rammerne, introducerer vi dem for elevmedbestemmelse. Børnene vil opleve, at de i forhold til dagligdagen kan bidrage med forslag og være med til at afgøre spørgsmål i og om undervisningen. ALTERNATIVE UGER Uge 41 Krop og sundhed sammen med indskolingen Ugen slutter med en motionsdag Uge 16 Minisamfund FAGLIG EVALUERING I bh. kl. evaluerer vi løbende både på fag og emne. Målet med evalueringen er at sikre den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Resultatet af evalueringen anvendes til at opsætte nye faglige mål ud fra elevens aktuelle faglige niveau eller eventuelt anvendelse af andre undervisningsformer. Resultatet af evalueringen vil indgå i elevplanen.

15 15 Ud fra de individuelle mål for den enkelte elev, skal der være en opfølgningsdel, på hvilken måde eleven, lærer og eventuelt forældre skal følge op på målene, hvornår de forskellige initiativer i opfølgningen skal finde sted. Børnene er selv med til at sætte deres mål. Børnene inddrages i at opsætte egne faglige mål, efterfulgt af evaluering af mål og læringsprocessen. I begyndelsen af skoleåret laves en sprogvurdering på alle børn, således at undervisningen fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer. Resultatet af sprogvurderinger vil indgå i elevplanen. Der evalueres også løbende på undervisningsformer, indhold, planlægning og gennemførelse for at sikre den bedste kvalitet i undervisningen. FÆRDELSUNDERVISNING I bh. kl. undervises børnene, så de kender færdselsregler med henblik på at bevæge sig sikkert som fodgænger i lokalområdet. UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING I den nye Folkeskolereform indgår faglig fordybelse og lektiehjælp i den understøttende undervisning. I løbet af året i bh. kl. vil mængden af lektier variere. Målet med den understøttende undervisning. - At børnene oplever læringsprocesser hvor teori og praksis kobles sammen. - Lektiehjælp samt træning og automatisering af færdigheder - At den enkelte elev bliver inddraget, så der laves individuelle mål for den enkelte elevs læring samt statusdel der viser progression i forhold til de opstillede læringsmål. - At vi inddrager nærmiljø, kultur og foreningsliv. Oplysninger om lektier/opgaver, der skal løses hjemme, finder forældrene på intra. LÆRINGSSTILE

16 16 Undervisningen i bh. kl. er meget varieret. Børnene vil opleve, at de både skal høre, se, røre, og ikke mindst bevæge sig. Formålet er at tilgodese flest mulige børn i forbindelse med læring af, for nogen, ny og svær viden. Gennem den varierede undervisning, introducerer vi også børnene til forskellige måder at tilegne sig ny viden på. SKOLEPÆDAGOGER I UNDERVISNINGEN Formålet er at optimere den daglige undervisning, at støtte elever med særlige behov og hjælpe i den praktiske del af undervisningen. Pædagogerne har også en del af den understøttende undervisning og lektiehjælp. Skolepædagogerne deltager i teamarbejdet, som indeholder planlægningen og evaluering af trivsel, og det daglige arbejde i klassen. VENSKABSKLASSE Børnehaveklasserne har 4E som venskabsklasse. De 3 klasser vil i løbet af året lave forskellige aktiviteter. Målet er at samværet giver grobund for venskaber på tværs af klasserne.

17 17

18 18

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

0.klasses årsplan 2011/2012

0.klasses årsplan 2011/2012 Uge Emne Aktiviteter Læringsmål Evaluering 33-26 Det talte sprog Sommerferiekasse, navnerim, rim og remser, sange, lege, gåder, højtlæsning, morgensamling, begreber, overbegreber, flertal, sproglege, rollespil,

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere