Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts"

Transkript

1 34. årgang Nr marts 2014 Suppl-Fæ-møde Redaktion Hjørdis Hjemmeside: Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts Kære bofæller! Der er i denne Bakkanal lidt supplerende materiale til fællesmødet på torsdag. Vi beklager, at det pga. misforståelser ikke har været muligt at holde det hele i én Bakkanal. Så denne gang skal du have både denne og sidste Fællesmøde-Bakkanal med til mødet. Her er det nye materiale: 1. Ny revideret dagsorden for fællesmødet (erstatter den tidl. udsendte)... s Vedr. pkt. 4: Referat af det ekstraordinære fællesmøde d. 18. marts... s Vedr. pkt. 5: Referat af bestyrelsesmødet d. 23. marts... s Vedr. pkt. 6 c): Miks forslag om opkrævning af underskud/afvigelse i f.t. budget og anvendelse af overskud til konsolidering... s Vedr. pkt. 7 d): Skriv fra Projektgruppen vedr. indretning af fælleshus til bofællernes Vedr. pkt. 7 d): Fælleshusmøbleringsplan... s Vedr. pkt. 7 d): Budget for planlagte renovering af Fælleshuset... s. 8 Pbv Kh Dan 1

2 Dagsorden for Fællesmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Maria. 2. Referent Det er hus 9's tur, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde Referater af fællesmødet d. 25. februar og det ekstraordinære møde d. 18. marts 5. Nyt fra bestyrelsen a) Gården b) Velkomstfamilie til Eva og Christian c) Generalforsamlingen 6. Punkter til beslutning a) Hus 3's forslag om drivhus på deres sydvæg b) Mik og Mette24's forslag til principper for rammestyring af Bakkens 5-årsplan c) Miks forslag om opkrævning af underskud/afvigelse i f.t. budget og anvendelse af overskud til konsolidering 7. Punkter til debat a) Forslag fra hus 23, hus 1, hus 26a og hus 26c om ændrede spisetider i Fælleshuset b) Forslag fra Anne-Lise om 'Adfærd omkring fælles beplantning...' c) Forslag fra Erik om indkøb af el-hækkeklipper og akku-græstrimmer d) Forslag fra projektgruppen vedr. indretning af fælleshus renoveringsplan og budget 8. Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver a) Projektudvalget herunder koordinering af projekter b) Vedligeholdelsesgruppen/Vinduesudskiftningsgruppen c) Interesselistegruppen d) Gårdudvalget e) Fåregruppen 9. Eventuelt Vel mødt bestyrelsen 2

3 Ekstraordinært fællesmøde tirsdag d. 18. Marts 2014 kl Hus: 1, 3, 4, 5a, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, Mødeleder: Dan 2. Referent: Maria 3. Debat om principper om rammestyring vedr. 5. års plan 4. Konkret forslag til 5 års budget Materiale: Mik & Mette 24, Projektgruppen, Erik Mik & Mette 24: Gennemgang af oplæg til principper for rammestyring af 5 års budget. Væsentligt, at GEF forbliver stabil. Principperne for rammestyring bør der derfor være enighed om, før selve budgettet diskuteres. Opfordring til benhård styring. Projektgruppen: Steffen gennemgik kort projektgruppens oplæg Drøftelse / Debat: Erik: efterlyser klarhed over de forskellige betegnelser for udvalg og budgetforslag Helge: Hvad forholder generalforsamlingen sig til? Hvad forholder fællesmøderne sig til? Mik: foreslår at der nedsættes et udvalg, der forbereder og fremlægger nærværende forslag til 5 års budget til generalforsamlingen. Susan: forslag: at der én gang årligt, er en status for hver enkelt gruppes arbejde og forbrug Helge: forslag: at vi på generalforsamlingen vedtager de ændringer vedr. budgettet, der er fremkommet undervejs i løbet af året lige så vel som vi også vedtager GEF på GF Mette: X udvalget kan bestå af 1 medlem fra bestyrelsen, 1 fra vedligeholdelsesgruppen, 1 fra projektgruppen, kasseren Erik: Der må være løbende opfølgning på projektgruppernes udfordringer på fællesmøderne. Forslag om at lave en 5 årsplan med afsæt fra , vi kan ikke nå andet Mik: Drøftelser skal være overståede og afklarede så vi udelukkende kan vedtage på GF (til Helge s kommentar) Bodil: skal der nedsættes et nyt udvalg, kan vi nedlægge projektgruppen, der er ingen grund til bureaukrati Rammen for budgettet vedtages på GF. Det er muligt at flytte på forbruget indenfor de forskellige projekter på fællesmøderne, bare det ikke overkrider rammerne. Forslag om en buffer på 10 15% til afvigelser og uforudsete udgifter/ budgetoverskridelser. Steffen: De pågældende projektgrupper (ex Kolbøtten) bør vende tilbage til fællesmødet med konkrete løsningsforslag ved budgetoverskridelser. Helge: Udgangspunktet bør være ved budgetoverskridelse, at pengene findes indenfor budgettet eller i en buffer svarende til 10% af budgettet årligt.. Forslag om rullende budget over 3 år 3

4 Maria: Det er et holdningsspørgsmål, om der skal nedsættes et ekstra udvalg over de forskellige projektgrupper. Et udvalg, som skal have fokus på de enkelte gruppers økonomi og udarbejde budgetforslag til vedtagelse på GF. I fh.t. forslag om 3-årigt budget må jeg konstatere, at det var, hvad projektgruppen havde udarbejdet sidste år. Flemming: lad os holde fast i bagkanten 2017, derefter kan der være mulighed for, at det overgår til rullende budget Mik: Kan der ikke findes dækning for et underskud, kan et forslag være, at løfte den pågældende overskridelse over i driftsregnskabet, som vi må forholde os til som et underskud på regnskabet (jf. traktoren) for at sikre os, at problemet løses Susan: forslag: grønthøster/salami som princip. Budgetoverskridelser skal holdes inden for rammen Helge: tilhænger af et bufferbeløb. Forslag: et rullende budget = 4 år + 1 år overslagsår. Det år, der ligger længst væk, er det år, der tages stilling til på GF 2. Konkret forslag til 5 års plan Når principperne for styringen er vedtaget, kan et budgetforslag for 2014 udarbejdes indenfor den overordnede ramme og med hensyntagen til de vedtagne principper Det overordnede råderum vedtages på GF Dan: Det er hensigten, at debatten så vidt mulig er overstået før GF, så der foreligger et oplæg til beslutning 4

5 Bofællesskabet Bakken Referat af bestyrelsens møde søndag d. 23. marts 2014 Til stede Lene, Mette 24, Mette 15, Maria og Dan Fraværende Sebastian Pkt. 1 Valg af mødeleder og referent Lene blev valgt til mødeleder og Dan til referent Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Pkt. 3 Budget 2014 Kassereren forelagde et forslag til revideret budgetforslag, som tager højde for muligheden af 2 måneder uden husleje på det ene af de 2 lejemål og en renovering af fugtskaden i stueetagen. Hvis de 2 ting tages med i budgettet, lander det på en GEF-stigning på 130,- kr./hus/opkrævning i stedet for en GEF-nedsættelse på 10,- kr./hus/opkrævning. Bestyrelsen besluttede at fremsætte det reviderede budgetforslag til generalforsamlingen. Pkt. 4 Styring af projekter fra femårsplanen I forbindelse med 2.-behandlingen af Mik og Mettes forslag på det kommende fællesmøde tilbyder bestyrelsen at påtage sig et koordinerende projektansvar, herunder for økonomien. Hvordan vi i praksis vil udøve ansvaret drøftes videre på næste (og kommende?) møder. Der var enighed om at Projektgruppen (tidl. Caféudvalget) har fuldført den oprindelige vigtige opgave med gennem kreative processer at få formuleret projekter på de områder, vi som bofællesskab gerne vil arbejde med. Pkt. 5 Forberedelse af Generalforsamlingen Forslaget til særlige frister for indsendelse af forslag (på grund af påsken) er tidligere vedtaget på et fællesmøde. Vi prøver at have mulige kandidater på plads til ledige bestyrelses- og suppleantpladser på plads inden generalforsamlingen. Maria bager brød, Bodil køber vin, Lene køber ost og tilbehør. Lene snakker med Helge om dirigenthvervet. Referentjobbet følger alm. turnus. Pkt. 6 og 7 Gården, udlejning m.v. Angående renovering efter vandskaden og reparationer i øvrigt kontakter Lene Vedligeholdelsesgruppen. Mette15 tager kontakt til Anne-Gerd og Rune om evt. slutistandsættelse. Pkt. 8 Status vedr. GEF og husleje Kassereren orienterede om status. Pkt. 9 Ansøgning til kommunen om godkendelse af 2 lejemål Mette15 orienterede om kontakten til kommunen. Der forventes svar snart. Pkt. 10 Velkomstfamilie til Eva og Christian Lene spørger Hus 23. Pkt. 11 Dagsorden til fællesmødet d. 27/3 Er behandlet tidligere og sendt ud med fællesmødenummer. Bliver nu suppleret med et nyt fællesmødenummer pga. misforståelser. Pkt. 12 Eventuelt Intet. 23/03 '14 dm 5

6 Forbrug koster Vi bruger dejlig, fornuftig tid på at diskutere budget op til og på Generalforsamlingen super med denne ansvarsfulde adfærd. Men i løbet af året så har budgettet med at glide lidt i baggrunden, og det truer den stramme - og i mine øjne både fornuftige og nødvendige styring af Bakkens økonomi. Generalforsamlingens gode takter må vi ikke sætte over styr i årets stres og jag. Derfor forslår jeg, at et evt. underskud på årets regnskab (eller afvigelse fra budgetteret underskud) resulterer i en automatisk/administrativ ekstra regning på 1/25 af underskuddet per hus. Dermed sikre vi, at årets budget per definition overholdes præcis lige som regnskaberne for vand, varme og vaskeriet. Og dermed at vi ikke ubevidst kannibaliserer os selv rent økonomisk set, som tilfældet var i fortiden. Et evt. større overskud end budgetteret vil jeg foreslå bruges vil konsolidering (=øge egenkapitalen). Mik / Kære bofæller på Bakken. Som I ved, har vi i Projektgruppen for renovering af Fælleshuset haft flere udfordringer og forsinkelser det sidste års tid, men nu er det lykkedes at lave en spændende og gennemarbejdet renoveringsplan og budget, som dækker årene Jørgen og Anne har tegnet en meget flot og detaljeret overordnet plan for renovering af Fælleshuset. Planen bygger dels på en videreførelse af input fra tidligere fællesmøder sidste år og dels på de mange inspirerende tanker og ideer, som bofæller siden er kommet til os med. Vi har samtidig helt gratis modtaget nogle meget flotte Alto-spisestole gennem Anne-Dorthe, hvoraf vi foreløbigt har ca. 70 stk. De er i meget flot stand men nogle af stolene skal have repareret gjordene i sæderne. Da der allerede er afsat kr. i bakkens budget sidste år, som ikke er brugt, er dette beløb indregnet i vores samlede budget (som løbet over ialt 4 år). Budgettet er i alt på fordelt over de 4 år. For hver husstand i bofælleskabet svarer det til en udgift på kr. over 4 år. (pengene har vi allerede i det store budget, som jeg har forstået det.) For at følge procedurerne, vil vi foreslå, at planen sættes til debat på næste fællesmøde i marts og efterfølgende til beslutning på fællesmøde/generalforsamling i april. Mange hilsner Fælleshusgruppen Jørgen, Anne, Maria og Bodil 6

7 7

8 Budget for den planlagte renovering af Fælleshuset Febr (Se også vedlagte detaljerede tegning) Udgifter i alt fordeles over 4 år: Reparation af Alto-stole (80 stk.) Brugte Alto spiseborde (10 stk.) Lamper til spiseborde (vestsektion 12 stk.) Lamper til mødeborde (østsektion 14 stk.) Lænestole (midtersektion 2 stk.) Sofabænk inkl. hynder ( østsektion langs væg 12 stk.) Diverse (avis/bogreoler, opslagstavler, børneindretning m.v.) I alt Udgifter fordeles over i alt fire år med: kr. i 2013 (er afsat) kr. i kr. i kr. i 2016 De samlede udgifter vil pr. husstand koste i alt kr, som kan fordeles over 4 år. 8

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 12 1. april 2012

32. årgang Nr. 12 1. april 2012 32. årgang Nr. 12 1. april 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 25 3. september 2012

32. årgang Nr. 25 3. september 2012 32. årgang Nr. 25 3. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere