Nordisk forskningssamarbejde. Projektplan. Standardisering af testmetode for saltspredere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk forskningssamarbejde. Projektplan. Standardisering af testmetode for saltspredere"

Transkript

1 Projektplan Projekt: Akronym: Projektejere: Standardisering af testmetode for saltspredere Stansalt Freddy Knudsen Vejdirektoratet Danmark Jan Ölander Trafikverket Sverige Jan Krokeborg Vegvesen Norge Einer Pálsson Vegagerdin Island

2 INDHOLD Indhold Dokumentoplysninger Titel og status Log over ændringer Sammendrag Baggrund, formål og nytte med projektet Eksisterende viden på området Overordnet beskrivelse af projektet Projektets afgrænsning Beskrivelse af projektets hovedmål og -opgaver (incl leverancer) Projektets effektmål... 6 Projektets succeskriterier Resultater og nytteværdi implementering af resultater Milepæle og leverancer... 8 Organisering Projektets organisering Ressourcer og Økonomi Ekstern konsulentbistand Udstyr Budgetbeskrivelse Finansiering Bilag Udvikling af metoden Bilag (23)

3 1. DOKUMENTOPLYSNINGER 1.1 TITEL OG STATUS Projektnavn: Standardisering af testmetode for saltspredere Navn Dato Forfatter: Tine Damkjær 14. oktober 2010 Godkendt af (NordFoU medlem): 1.2 LOG OVER ÆNDRINGER Version: Dato: Beskrivelse af ændringer Forfatter(e): 3 (23)

4 2. SAMMENDRAG BAGGRUND, FORMÅL OG NYTTE MED PROJEKTET For at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed glatførebekæmpes vejene i Norden. Som glatførebekæmpelsesmiddel benyttes i stor udstrækning vejsalt (NaCl), som spredes med en saltspreder. Den udspredte salt har en negativ påvirkning på miljøet, og udgør en økonomisk belastning for vejbestyrelserne. Af miljømæssige og økonomiske grunde er der ønske om at nedsætte forbruget af salt til glatførebekæmpelse. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at have en testmetode til bestemmelse af kvaliteten af saltsprederens spredebillede i forhold til præcision og styring, og det er nødvendigt at den effektive udspredte mængde bliver kendt og dokumenteret. I foråret 1998 nedsatte Vinterudvalget i Danmark en arbejdsgruppe, SaltsprederUdviklingsGruppen (SUG). I 2007 tog SUG kontakt til Spredeteknisk Laboratorium, Engineering Center Bygholm i Horsens, hvis ekspertise og faciliteter anvendes til afprøvning, udvikling og godkendelse af gødningsspredere efter EN Der har siden foregået et tæt samarbejde mellem SUG og Engineering Center Bygholm med at få konverteret standardiseringsmetoden for gødningsspredere til en metode til standardisering af saltspredere. Det overordnede formål med dette projekt er at få tilvejebragt den nødvendige dokumentation, således at testmetoden udviklet på Bygholm kan opnå en en standardisering i CEN regi. Testmetoden skal desuden tilpasses behov og interesser i de enkelte nordiske lande. Projektets nytte er, at opnå en større viden om, og sikkerhed for saltspredernes spredemæssige egenskaber, for dermed at kunne nedsætte saltforbruget, med det formål at opnå en økonomisk og miljømæssig og gevinst. Ved at have sikkerhed for en præcis spredning på tværs af vejen kan der også opnås en trafiksikkerhedsmæssig gevist. 2.1 EKSISTERENDE VIDEN PÅ OMRÅDET I foråret 1998 nedsatte Vinterudvalget en arbejdsgruppe, SaltsprederUdviklingsGruppen (SUG), hvis opgave var at fastlægge retningslinjerne for gennemførelsen en række saltspredningsforsøg. Formålet med forsøgene var at undersøge, hvorledes saltsprederne reelt fordeler saltet under forskellige betingelser. I juni måned år 2000 blev forsøget gennemført Århus Lufthavn Forsøget var en succes, forstået på den måde, at man for første gang kunne observere saltspredernes spredebillede dels visuelt og ved mængdeanalyser. Afviklingen af forsøget var dog også meget kostbart, og da det foregik udendørs ville en gentagelse være afhængig af vejrlig og af mulighederne for at leje lufthavnsarealet igen. Konklusionen var at de deltagne spredertyper spredte salt med betydelig ujævnt spredebillede. Andre lignende forsøg har ligeledes vist en stor usikkerhed i forhold til det udspredte salt. 4 (23)

5 2.2 OVERORDNET BESKRIVELSE AF PROJEKTET Der arbejdes i hele Norden på at nedsætte saltforbruget og kun at sprede den absolut nødvendige mængde salt ud på vejen for at sikre fremkommelighed og ikke mindst trafiksikkerhed. Hvis den udbredte saltmængde skal nedsættes, er det nødvendigt at kende saltsprederens spredeegenskaber, og der skal være sikkehed for at sprederen kan indstilles til at kunne levere det ønskede fordelingsbillede uanset materiale eller kørselsforhold. Der er i dag kun ringe kontrol og dokumentation af saltspredernes spredekvalitet, og undersøgelser viser at en stor del (ca.30 %) af det udspredte salt enten er ujævnt fordelt eller spredes udenfor vejbanen. En optimering af spredeegenskaberne, og styringen af det udspredte salt forventes at give en besparelse på økonomi og miljø. Der er derfor behov for en metode til dels at vurdere saltsprederens egenskaber, og dels en metode til indstilling af spredere for optimering af spredebillede. I Norden benyttes salt er af varierende kvalitet. Der benyttes grovkornet salt (hav- og stensalt) og finkornet salt (vakuumsalt). Også her er der ringe dokumentation for hvorledes saltsprederen skal indstilles til de forskellige salttyper, og de forskellige salttypers indvirkning på spredebilledet. I dette projekt vil de forskellige salttyper blive testet. De testmetoder for saltspredere, som benyttes i dag i Norden og det øvrige Europa er kendetegnet ved at være ressourcekrævende, og da de foregår udendørs, er resultaterne svære at reproducere. De nævnte ulemper er netop ikke kendetegnet ved den test der er udviklet på Engineering Center Bygholm, som er en laboratoriemetode og foregår indendørs uden vejr eller trafikmæssig indflydelse. Der mangler imidlertid dokumentation for at en saltspreder, der indstilles til en optimal spredning i efter metoden udviklet på Bygholm, også giver en optimal spredning ved kørsel på vej og ved varierende hastigheder. 2.3 PROJEKTETS AFGRÆNSNING Dette projekt går derfor ud på at uarbejde den nødvendige dokumentation, som kan sikre at Bygholmtesten kan blive godkendt, som standardiseret metode i CEN-regi 2.4 BESKRIVELSE AF PROJEKTETS HOVEDMÅL OG -OPGAVER (INCL LEVERANCER) Formålet er en standardisering af Bygholm spredetesten i Europæisk regi. Den metode, som er udviklet på Engineering Centre Bygholm, (se beskrivelse af forsøgsmetoden på bilag 1) har en række fordele. Den er hurtig, kræver få ressourcer, er uafhængig af vejrlig, og arbejder ud fra et videnskabeligt grundlag, og dermed kan resultaterne reproduceres. 5 (23)

6 Metoden møder dog også kritik, og der er to hovedkritikpunkter, som markerer sig. Det ene kritikpunkt er at testen foregår ved lav hastighed (kørslerne foregår inde i en hal) og at spredebilledet ikke bliver påvirket af at saltet springer på vejen, som under en normalt spredning (saltet opsamles i tragte inde i hallen). For at få spredetesten accepteret, skal der gennemføres en række supplerende test, der skal underbygge testen pålidelighed i forhold til en virkelighed, som saltsprederen agerer i. Det er målet at sammenligne det spredebillede, som opnås inde i testhallen med det spredebillede, der opnås ved en normal kørehastighed på f.eks. en motorvej. Det kræver følgende test: 1. Gennemførelse af strømningsforsøg til undersøgelse af turbulenseffekt bag saltsprederen. 2. Gennemførelse af spredertest på asfaltunderlag ved forskellige kørehastigheder. 3. Sammenligning med resultater fra Bygholm spredetest og en eventuelt tilpasning af metode. 4. Udvikling af kalibreringsmetode, der kan benyttes af brugere i nærmiljøet, til indstilling af saltspredere. Ad 1) Når der køres med hastigheder svarende til normale kørehastigheder, antages det at lastbilen turbulens påvirker spredebilledet. Det er dog usikkert, ved hvilken hastighed turbulensen indvirker og hvor stor en effekt turbulensen har på spredebilledet. Dette forsøg, skal netop give den nødvendige viden. Ad 2) Denne forsøgsrække skal vise, hvilken effekt det har, at saltet springer når det rammer vejen, sammenlignet med spredebillede opnået inde i hallen. Forsøgene foregår på en udendørs asfaltbane ved varierende kørehastighed. Se skitser over forsøgsfremgang på bilag 2. Ad 3) Resultaterne fra de to nævnte forsøg, skal sammenlignes med resultater frembragt i testhallen. Der skal eventuelt efterfølgende foretages en justering af testmetoden i testhallen. Ad 4) Der findes i dag ingen måde, hvorpå man som bruger af saltspredere, f.eks. en kommune, kan undersøge sprederens spredebillede. Der foretages forskellige stationære og visuelle test, men undersøgelser viser, at de er meget upålidelige. Det er derfor også en opgave i dette projekt at udvikle en metode, så vejbestyrelser i Norden kan kalibrere deres spredere til optimal spredning. Metoden skal kunne benyttes på vejbestyrelsernes pladser. Det står stadig åben, hvordan dette skal gøres. 2.5 PROJEKTETS EFFEKTMÅL Som køber af en saltspreder, har man i dag ikke mulighed for at kontrollere saltspredernes spredekvalitet, og dokumentationen for et optimalt spredebillede er, mangelfuld. Undersøgelser viser at en stor del (ca.30 %) af det udspredte salt enten er ujævnt fordelt eller spredes udenfor vejbanen. 6 (23)

7 Der arbejdes i dag i vejbestyrelserne i Norden på at nedsætte saltforbruget, men med den usikkerhed der er på fordelingen af salt på tværs af vejbanen, kan man ikke af trafiksikkerhedsgrunde nedsætte saltforbruget. Alene på statsvejene bruges i Norden på en gennemsnitsvinter knapt tons salt fordelt på forskellige salttyper. Den udspredte mængde svarer til ca. 30 mill.. Det må forventes at større viden og sikkedhed for et optimalt spredebillede, kan give mulighed for en nedsættelse af saltforbruges, og selv små bespredelser vil give en stor øknomisk besparelse. Vejsalt har nogle uønkede virkning på miljøet. Dels er der de inddirekte påvirkninger fra udvinding og tranport at salt, der kræver afbrænding af fossilebrændstoffer. Det giver en negativ indvirkning på CO² regnskabet. Derudover er der de direkte påvirkning i form af skader på vejbeplantning og rust på biler. Desuden er biotoper langs vejene også udsat for saltpåvirkninger, der har en negativ indflydelse på plante og dyreliv. En optimering af spredeegenskaberne, og styringen af det udspredte salt forventes at give en besparelse på økonomi og miljø. PROJEKTETS SUCCESKRITERIER Gennemførelse af test nævnt i 2.4 og eventuelt efterfølgende justering på testen. Metoden godkendt til CEN standardisering. 2.6 RESULTATER OG NYTTEVÆRDI Resultatet bliver at der for ud ved køb af saltspredere i Norden kan gennemføres ensartede test, der godtgør at saltsprederen kan fordele tømaterialer efter de kriterier, der er opstilles i de enkelte lande. Dermed kan vejbestyrelserne i Norden målrettet arbejde på at nedsætte saltforbruget. 2.7 IMPLEMENTERING AF RESULTATER Resultaterne skal implementeres ved Vejbestyrelsernes udbud, hvori det skal fremgå at en given saltspredertype, skal gennemgå et standardiseret testforløb, inden køb kan komme på tale. Ved stikprøvekontrol eller ved mistanke om fejl på saltspreder, kan metoden bruges til fejlfinding og kalibrering af saltsprederen. 7 (23)

8 3. MILEPÆLE OG LEVERANCER Aktiviteter Hovedopgaver P1 Etablering af arbejdsgruppe P1 P1 P2 Gennemførelse af studier af P2 P2 P2 P2 P2 strømningsforhold omkring lastbil og spreder laboratorium eller praksis P3 Gennemførelse af sammenlignende P3 P3 P3 P3 P3 test af fordelingsbillede i laboratoriet samt prøvestrækning. P4 Udvikling af kalibreringsmetode P4 P4 P4 P4 P4 Deltagelse i CEN standardiseringsgruppe Leverancer L1 Samling af deltagere Dec. L2 Gennemførelse af strømningsforsøg Dec. L3 Gennemførelse af sammenlignende Dec. test L4 Beslutning af yderligere tiltag på Okt. baggrund af testresultater L5 Udvikling af kalibrering metode Dec.

9 Projektstyring Planlægning Adm. / opfølgning Nordisk forskningssamarbejde Styregruppemøder Feb. Nov. Nov. Okt. Møder CEN Møde CEN Møder projektgruppen Dec. Feb. Sep. Mar. Sep. Mar. Sep. Seminar/Workshop Feb. Nordic way Slutrapport Sverige Møde CEN? Møde CEN? Møde CEN? Okt. 9 (23)

10 ORGANISERING Nordisk forskningssamarbejde 3.1 PROJEKTETS ORGANISERING Styregruppe DK: Freddy Knudsen S: Jan Ölander N: Jon Krokenborg IS: Einer Pálson DK SprederUdviklings Gruppen, SUG Referencegrupper Projektgruppe BrancheGruppen Sverige Projektleder: Tine Damkjær Anders Svanekil Lennert Johansson Björn Svensson Konsulent: Krister Persson NVF Nordisk Vintergruppe 10 (23)

11 Tabel 3: Projektets deltagere og interessenter Rolle Navne Organisation NordFoU kontaktperson Brian Gross Larsen Projektstyregruppe DK: Freddy Knudsen Projektleder Tine Damkjær Vejdirektoratet i Danmark Koordinationsgruppe Delprojektleder(e) 11 (23)

12 4. RESSOURCER OG ØKONOMI Tabel 1: Foreslået budget for arbejdspakker ( ) Hovedopgaver År Sum ( ) Strømningstest Sammenlignings test laboratorium/testbane Analyse af resultater Udvikling af kalibreringsmetode, Totalsum EKSTERN KONSULENTBISTAND Krister Persson fra Engineering Centre Bygholm deltager i projektgruppen 12 (23)

13 4.2 UDSTYR Nordisk forskningssamarbejde Testhallen på Bygholm. Udstyr til bestemmelse af saltmængder på prøvestrækning. Saltanalyse udstyr Kørebane til spredekørsler ved varierende hastigheder. Lastbil med spredeudstyr til fordeling af tørsalt, befugtet salt samt saltlage. 4.3 BUDGETBESKRIVELSE Der er tiltænkt en større del af budgettet til udførelse af test på Engineering Centre Bygholm og det efterfølgende analysearbejde med resultaterne. 4.4 FINANSIERING Tabel 4: Foreslåede bidragsydere Land SUM Danmark Sverige Norge Island Totalsum (23)

14 Width = 60m Nordisk forskningssamarbejde 5. BILAG 1 Laboratorium for spredeteknik. På Engineering center Bygholm ligger Europas største laboratorium for spredeteknik, som igennem en årrække har udført forskning samt afprøvning og udvikling af udstyr primært beregnet til spredning af faste produkter som handelsgødning og kalk. Length = 80m Measuring area Driving lane Figur 1 Europas største spredehal Figur 2 Spredehal Spredehallens dimensioner er på 60x80 meter og er klimastyret, således at luftfugtighed og minimumstemperatur holdes konstant. 14 (23)

15 På tværs af hallen er et opsamlingsareal, bestående af nedsænkede tragte. Under disse tragte sidder opsamlingsbeholderen på en vejecelle som online registrerer, den opsamlede mængde tørstof. Tragtene har dimensioner 0.25x0,50 meter og der findes i alt 448 stk. I forbindelse med forsøgene beregnes af praktiske årsager på en bakkestørrelse på 0,50x0,50 m. Figur 3 Saltspreder kører over målefeltet Figur 4 Opsamlingsbeholdere med vejecelle Efter en overkørsel med udspredning af tørsalt bliver saltmængden registreret online, da der er forbindelse fra hver vejecelle til hallens computer. Computeren sørger for de nødvendige udregninger, således at de registrerede mængder omsættes til grafiske figurer.. Nedenstående billede er et eksempel på en udskrift fra en kørsel med en Epoke SW 4402 og spredning af tørt havsalt. 15 (23)

16 Udskriften indeholder oplysninger om : Mængder udspredt under kørsel Venstre/højre fordeling Fordeling på tværs af kørebanen Grøn streg = min accepteret mængde Rød streg = max accepteret mængde Resultatet i forhold til opsatte kriterier. Grøn = accepteret Rød = ikke accepteret 3.1 Udvikling af metoden. I forbindelse med metodeudviklingen er der fokuseret på en række delelementer der har indflydelse på den praktisk gennemførlige saltspredning. Der er således fokuseret på indsåning og kontrol af doseringsmængden, vurdering af spredebilledet ved stationær kontrol samt kontrol af spredebilledet ved mobile forsøg. Der køres med flere typer af salt, nemlig tør og befugtet salt samt saltlage. Testmetoden er udviklet ved brug af gængse spredere på det danske marked og ved medvirken af repræsentanter for de pågældende leverandører Indsåning og doseringskontrol. 16 (23)

17 Amount gram / sec Ved indsåning er der lagt vægt på at følge de instruktioner der gives af fabrikanten. Indsåningen foretages stationært ved opsamling af den doserede mængde over et givet tidsrum. Efter vejning af materialet er der evt. foretaget justering af maskinen. Nordisk forskningssamarbejde Doseringskontrollen foretages under testen ved opsamling af salt direkte fra doseringsmekanismen uden udspredning af materialet. Materialet opsamles i en beholder idet denne vejes kontinuerligt med en frekvens på 10Hz. Ved en kontinuerlig vejning opnås informationer om dels den gennemsnitlige doseringsnøjagtighed og dels om pulsationer i doseringen. Ud fra et miljømæssigt synspunkt er tildelingsnøjagtigheden af stor betydning, hvorimod tildelingsjævnheden anses for vigtig af sikkerhedsmæssige hensyn. Doseringskontrollen er gennemført dels ved konstant dosering i kombinationer af spredebredde, hastighed samt ønsket dosering og dels ved simuleret skift fra et doseringsniveau til et andet. Anden del af doseringskontrollen har til formål dels at vurdere doseringsnøjagtighed inden for de enkelte doseringsniveauer dels at vurdere sprederens evne til at foretage en nøjagtig ændring af tildelingsniveau. Endelig giver kontrollen mulighed for at vurdere den tid, der bruges for at skifte fra et doseringsniveau til et andet Constant application rate Time, sec Varying application rate Eksempel på doseringskontrol ved konstant (30km/t og 10gr/m2) samt varieret dosering (40 km/h og henholdsvis 15,10 og 15 g/m2) over 30 sekunder Spredekontrol ved stationær test. 17 (23)

18 Stationære spredeforsøg er den mulighed der findes praksis i forbindelse kontrol af spredebilledet ved ændring af f.eks. salttype eller spredebredde. Denne type spredekontrol Nordisk forskningssamarbejde kan foretages ved udspredning af materialet over et optegnet målefelt på et plant underlag. I forbindelse med de gennemførte undersøgelser er der gennemført et mindre antal stationære forsøg for at kunne sammenligne denne type test med mobile spredeforsøg. Forsøgene gennemføres ved at udsprede salten over et tidsrum på 30 sekunder hvorefter der er foretaget opfejning samt vejning af materialet i 1 meter brede baner. Som supplement til vejning af materialet er der foretaget fotografering af spredebilledet. Fastlæggelse af spredebillede ved stationært forsøg Fastlæggelse af spredebillede ved sammefejning af materialet i 1 m brede baner Spredekontrol ved mobile forsøg Mobile forsøg ved spredning over det tidligere beskrevne målefelt er det vigtigste element ved de gennemførte undersøgelser. Tidligere undersøgelser er gennemført under praktiske forhold på vejstrækninger i Danmark, hvor det udspredte materiale opsamles ved 18 (23)

19 sammenfejning eller opsugning med vådstøvsugere. De tidligere undersøgelser har vist forskellige resultater bl.a. fordi undersøgelserne har været påvirket at vejrliget. Nordisk forskningssamarbejde Ved de nye undersøgelser, der gennemføres indendøre er der lagt vægt på at fastlægge spredeudstyrets formåen uden indvirkning af vejrlig, luftstrømningsforhold omkring lastbilen etc Ved fastlæggelse af spredebilledet for tørt materiale er den udspredte salt vejet for hver meter ved hjælp af vejsystemet i spredehallen. Ved arbejde med befugtet materiale eller rene væsker er der sket en afvaskning af opsamlebakkerne i måleområdet. Efter opsamling af vaskevandet bestemmes saltmængden ved kemisk analyse.. Ved hidtidige gennemførte undersøgelser er der anvendt spredematerialer, der er gængse i Danmark. Disse materialer er vacuum-, stensamt til dels havsalt. Krav til Kvaliteten for de anvendte materialer er defineret i Vejreglerne. Anvendelse af befugtet salt eller ren saltlage er udbredt i Danmark, hvorfor dette også indgår i undersøgelserne. Ved de indledende forsøg blev der gennemført kørsler med hastigheder på op til 60 km/h ved gennemkørsel af måleområdet. Kørsel ved høje hastigheder er forbundet med stor risiko ligesom det er anstrengende for chaufføren at gennemkøre måleområdet ved tilstrækkelig præcision. Det er derfor valgt ved fremtidige målinger at udføre test ved lave hastigheder d.v.s. 10 km/h Anvendelse af lav hastighed har betydet at indflydelse af turbulens fra lastbilen kan undgås således at de opnåede resultater synes at vise spredeudstyrets formåen. Måleområdet er bygget til måling af fordelingen handelsgødning efter gældende international standard. Opbygningen af måleområdet betyder et det udspredte saltmateriale opfanges og dermed registreres, der hvor materialer lander første gang på vejbanen. Måleområdets opbygning betyder at der ikke er muligt for materialet at hoppe eller skride et stykke hen over vejbanen, som det sker i praksis. Dette faktum har betydet at det for nogle materialers vedkommende har kunnet iagttages at det registrerede spredebillede er smallere, end det vil være i praksis. Med henblik på at imødegå dette vil målefeltet fremover være forsynet med vejbanelignende belægning foran og bagved opsamlebakkerne således at materialet tilnærmelsesvis kan hoppe/skride, som det sker i praksis. 19 (23)

20 Sammenligning af de mængder materiale der opsamles henholdsvis med og uden plader foran og efter måleområdet nogen væsentlig forskel. Ved forsøg uden plade ved måleområdet opsamles tilnærmelsesvis den indsåede mængde hvorimod der med plader opsamles en del mere. Da anvendelsen af afdækningsplader omkring måleområdet giver et godt billede af den mængde materialer, der spredes uden for vejbanen er det besluttet at fortsætte udviklingen af testmetoden med denne afdækning og udelukkende vurdere doseringsevne ud fra stationære forsøg. Nedenstående figurer viser eksempel på resultater ved anvendelse af de forskellige metoder. Figur. Eksempel på fordelingsbillede ved gennemførelse af forsøg med og uden afdækningsplader ved måleområde 20 (23)

21 BILAG 2 Nordisk forskningssamarbejde 21 (23)

22 22 (23)

23 23 (23)

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

Evaluation report. Project: Acronym: Project owners: STANDARDISERING AF TESTMETODE FOR SALTSPREDERE. STANsalt. Danmark, Projektleder Tine Damkjær

Evaluation report. Project: Acronym: Project owners: STANDARDISERING AF TESTMETODE FOR SALTSPREDERE. STANsalt. Danmark, Projektleder Tine Damkjær Evaluation report Project: Acronym: Project owners: STANDARDISERING AF TESTMETODE FOR SALTSPREDERE STANsalt Danmark, Projektleder Tine Damkjær 1. Background and purpose of the project Af miljømæssige og

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens Vegvesen - kai-rune.lysbakken@vegvesen.no

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens Vegvesen - kai-rune.lysbakken@vegvesen.no

Læs mere

Vinter. Saltsprednings måling. Epoke Kombi spreder (SH 4502)

Vinter. Saltsprednings måling. Epoke Kombi spreder (SH 4502) Fyns Amt Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 2 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Saltsprednings måling Epoke Kombi spreder (SH 42) Kørt den 23.

Læs mere

Vinter. Salt sprednings måling. Epoke fugtsaltspreder Ældre model (SW 3501)

Vinter. Salt sprednings måling. Epoke fugtsaltspreder Ældre model (SW 3501) Fyns Amt Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 22 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Salt sprednings måling Epoke fugtsaltspreder Ældre model (SW

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark Freddy Knudsen Vejdirektoratet Pressens bevågenhed Pressens bevågenhed Vinter Winter in Denmark i Danmark 100 saltudkald (Rim og frysende våde vejbaner) 5-10 dage

Læs mere

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Juni 2009 (3. udgave) Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden 3 DK 5580 Nr. Aaby jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indhold 1. Forord. 2. Udfordringer. 3.

Læs mere

Hvordan sikrer vi en mere effektiv vintertjeneste i fremtiden. Freddy Knudsen 4. december

Hvordan sikrer vi en mere effektiv vintertjeneste i fremtiden. Freddy Knudsen 4. december Hvordan sikrer vi en mere effektiv vintertjeneste i fremtiden Freddy Knudsen 4. december Doseringsinstruks 2014/15 Max. 15 ml Skema B Rev. 25 08 2014 Doserings valg Udkaldsårsag Kombi spreder (fugtsalt

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI / Trafikverket - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens

Læs mere

Brug af saltlage kan reducere antallet af trafikdræbte markant

Brug af saltlage kan reducere antallet af trafikdræbte markant Brug af saltlage kan reducere antallet af trafikdræbte markant Mellem 5 og 10 % af trafikulykker i Danmark har glat føre som medvirkende årsag i, hvilket svarer til mellem 20 og 40 dræbte pr. år. Nye data

Læs mere

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer Saltspredningsmåling med SOBO Falkøping CLC med mixer Målinger gennemført den 1. november 9 Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden DK Nr. Aaby, Denmark jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mødenotat 19. august 2014

Mødenotat 19. august 2014 Mødenotat 19. august 2014 Sagsnr.: 06.016 mn3_udd_140824 SAG : Vinterudvalget (VU) Uddannelsesgruppen EMNE : Møde nr. 3 TIDSPUNKT : Tirsdag den 19. august 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Hotel Opus, Horsens

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej!

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej! KURSUSKATALOG 2013 / 2014 den sikre vej! Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud 2013/2014 fra Epoke A/S. Udstyr som anvendes til vejvedligehold er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

HÅNDBOG STI SPREDERE

HÅNDBOG STI SPREDERE DATO 22. jan. 2015 DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON HÅNDBOG STI SPREDERE KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSPRINCIPPPER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. SPREDESYSTEMER... 5 Fast spredebredde...

Læs mere

Vinter. Salt sprednings måling. Epoke Spra-tronic Spreder SL.H 14-9

Vinter. Salt sprednings måling. Epoke Spra-tronic Spreder SL.H 14-9 Fyns Amt -Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 22 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Salt sprednings måling Epoke Spra-tronic Spreder SL.H 14-9 Forsøg

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS FarmTest - Planteavl nr. 3-2002 Kalkspredning med GPS Kalkspredning med GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus

Læs mere

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km NOTAT Analyse af risiko og omkostninger ved saltning af veje. Asperup den 20. april 2016 Risiko oplistet efter årlig udgift for det offentlige. I parentes er samfundets omkostning. 1) Kombi spreders fejl

Læs mere

COLA Glatførebekæmpelse med COmbi- og LAgespredere

COLA Glatførebekæmpelse med COmbi- og LAgespredere COLA Glatførebekæmpelse med COmbi- og LAgespredere 7. april 2003 VINTERUDVALGET Kommuner Amter Vejdirektoratet Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 BAGGRUND 5 1.2 ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING 5 1.3 KOMMISSORIUM

Læs mere

Vinter. Salt sprednings måling. Kyndestoft lagespreder liter

Vinter. Salt sprednings måling. Kyndestoft lagespreder liter Fyns Amt Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 22 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Salt sprednings måling Kyndestoft lagespreder 11. liter Forsøg

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Mødenotat 3. juni 2014

Mødenotat 3. juni 2014 Mødenotat 3. juni 2014 Sagsnr.: 06.016 mn1_udd_140603 SAG : Vinterudvalget (VU) Uddannelse af chauffører EMNE : Møde nr. 1 TIDSPUNKT : Mandag den 26. maj 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Scandic, Odense DELTAGERE

Læs mere

KURSUSKATALOG. - den sikre vej

KURSUSKATALOG. - den sikre vej KURSUSKATALOG 2014 - den sikre vej Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2014 fra Epoke A/S. Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI / Trafikverket - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens

Læs mere

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Version 1.0 9. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 ANTILOPE PROJEKTET... 4 3 FASEPLAN

Læs mere

NVF Vinterseminar 2010 Scandic Bygholm Park Horsens

NVF Vinterseminar 2010 Scandic Bygholm Park Horsens NVF Vinterseminar 2010 Scandic Bygholm Park Horsens Sted og dato for seminaret: Scandic Bygholm Park, Horsens d. 15.09.2010 kl. 10.00 til d. 16.09.2010 kl. 16.00 http://www.scandichotels.dk/da/hotels/countries/danmark/horsens/hotels/scandic

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Vinter. Salt sprednings måling. Falkøbing kombispreder CLC-546

Vinter. Salt sprednings måling. Falkøbing kombispreder CLC-546 Fyns Amt Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 2 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Salt sprednings måling Falkøbing kombispreder CLC-46 Forsøg kørt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON EKSEMPLER STI SPREDERE 2015 BILAG 1 TIL STISPREDERHÅNDBOG

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON EKSEMPLER STI SPREDERE 2015 BILAG 1 TIL STISPREDERHÅNDBOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28 01 2015 EKSEMPLER STI SPREDERE 2015 BILAG 1 TIL STISPREDERHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. EKSEMPLER PÅ STISPREDERE 2014... 4 1.1. EPOKE (FABRIKANT

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst Maskiner og planteavl 113 vfl.dk farmtest.dk Titel: Etablering af efterafgrøder ved høst Forfatter: Jens J. Høy, AgroTech og Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret

Læs mere

Bilag A Kravspecifikation

Bilag A Kravspecifikation Bilag A Kravspecifikation Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Vejsalt i løsvægt... 4 2.1. Generelle krav... 4 2.2. Vandindhold... 5 2.3. Vanduopløselige

Læs mere

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2 SIDE 3 www.vejregler.dk Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14.august 2013 Bo Sommer bs1@vd.dk 7244 7433 DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING MUG STATUSRAPPORT 14. AUGUST 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 546 Tallerken- og dysespreder Højhastighedsspreder

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 546 Tallerken- og dysespreder Højhastighedsspreder Saltspredningsmåling med SOBO Falkøping CLC 5 Tallerken- og dysespreder Højhastighedsspreder Målinger gennemført den. november 9 Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden DK 55 Nr. Aaby, Denmark

Læs mere

INTERESSENTHÅNDTERING

INTERESSENTHÅNDTERING AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til interessenthåndtering... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 2 UENS SPREDNING KOSTER UDBYTTE OG ER BESVÆRLIGT.. Hvad er vigtigt? Præcis spredning Nem indstilling Stor kapacitet Lavt vedligehold,

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 1. Projekttitel Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 2. Resumé Alle hospitaler har et stort

Læs mere

Fuzzy teknologi. Den reducer omkostningerne og CO 2 -udslippet, og fastholder varmeforsyningen - læs mere på de næste sider

Fuzzy teknologi. Den reducer omkostningerne og CO 2 -udslippet, og fastholder varmeforsyningen - læs mere på de næste sider Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget EPU alm. del - Bilag 313,MPU alm. del - Bilag 573 Offentligt Hinnerup Fjernvarme a.m.b.a: - systemet blev installeret og idriftsat ultimo september.

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Specifikationer for vejsalt til glatførebekæmpelse. December 2009. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Specifikationer for vejsalt til glatførebekæmpelse. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT DRIFT LEVERING AF VEJSALT Specifikationer for vejsalt til glatførebekæmpelse December 2009 Vejregelrådet VRA-U32-v3-vejsalt_specifikation_(pub).doc Specifikationer, Levering af vejsalt

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Dataopsamling / EpoTrack

Dataopsamling / EpoTrack KURSUSKATALOG 2 Dataopsamling / EpoTrack Kære kursist. Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2016 fra Epoke Group. Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret

Læs mere

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent Direktionssekretariatet Notat Til: Styregruppen Sagsnr.: 2011/06925 Dato: 27-10-2011 Sag: Sagsbehandler: Kommissorium - Servicepolitik Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent 1. Baggrund Byrådet

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant

Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant Af Lars Bo Pedersen, Skov & Landskab, KVL og Jens Jacob Knudsen, Vej og Park, Københavns Kommune Vejsalt forbedrer fremkommeligheden på det danske

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017

Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017 Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele Årsag til

Læs mere

SALTLAGESPREDNING PÅ TRAFIKVEJE

SALTLAGESPREDNING PÅ TRAFIKVEJE SALTLAGESPREDNING PÅ TRAFIKVEJE Fyns Amt 1999/2000 Revision 17. april 2000 1 Saltlagespredning på trafikveje, april 2000 Af: Driftschef J. Kr. Fonnesbech, Fyns Amt Rådgivende Ingeniør Knud Bjørn Prahl,

Læs mere

Udbud af et plejehjem samt fritvalgsydelser på ældreområdet, inkl. hjemmesygepleje. Projektplan, oktober 2014

Udbud af et plejehjem samt fritvalgsydelser på ældreområdet, inkl. hjemmesygepleje. Projektplan, oktober 2014 Udbud af et plejehjem samt fritvalgsydelser på ældreområdet, inkl. hjemmesygepleje Projektplan, oktober 2014 Udgangspunkt for udbuddet Formål: Formålet med at udlicitere et plejehjem samt fritvalgsydelser,

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Udvikling af nye nordiske modeller for vejes nedbrydning på netværksniveau Af Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet,

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Informationsmøde, De selvejende institutioner 1 Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Musikhuskvarteret - Aalborg Gødstrup Hospital

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

NordFoU og NVF Af Brian Gross Larsen,

NordFoU og NVF Af Brian Gross Larsen, NordFoU og NVF Af Brian Gross Larsen, Generalsekretær NordFoU Disposition Hvad er NordFoU? Hvordan fungerer NordFoU? Hvad kan NVF bruge NordFoU til? (og omvendt) Hvad er NordFoU? Hvad: Et Forsknings- og

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Test og videreudvikling af dataopsamling og GPS-styring. Fokus: De igangværende forsøg

Test og videreudvikling af dataopsamling og GPS-styring. Fokus: De igangværende forsøg Test og videreudvikling af dataopsamling og GPS-styring Fokus: De igangværende forsøg Dataopsamling SIDE 2 Frederiksborg Amt SIDE 3 De første testdata blev modtaget i oktober 1998 Jubiii: En prik på kortet

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

KURSUSKATALOG. - den sikre vej

KURSUSKATALOG. - den sikre vej KURSUSKATALOG 2015 - den sikre vej Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2015 fra Epoke A/S. Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere