Nordisk forskningssamarbejde. Projektplan. Standardisering af testmetode for saltspredere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk forskningssamarbejde. Projektplan. Standardisering af testmetode for saltspredere"

Transkript

1 Projektplan Projekt: Akronym: Projektejere: Standardisering af testmetode for saltspredere Stansalt Freddy Knudsen Vejdirektoratet Danmark Jan Ölander Trafikverket Sverige Jan Krokeborg Vegvesen Norge Einer Pálsson Vegagerdin Island

2 INDHOLD Indhold Dokumentoplysninger Titel og status Log over ændringer Sammendrag Baggrund, formål og nytte med projektet Eksisterende viden på området Overordnet beskrivelse af projektet Projektets afgrænsning Beskrivelse af projektets hovedmål og -opgaver (incl leverancer) Projektets effektmål... 6 Projektets succeskriterier Resultater og nytteværdi implementering af resultater Milepæle og leverancer... 8 Organisering Projektets organisering Ressourcer og Økonomi Ekstern konsulentbistand Udstyr Budgetbeskrivelse Finansiering Bilag Udvikling af metoden Bilag (23)

3 1. DOKUMENTOPLYSNINGER 1.1 TITEL OG STATUS Projektnavn: Standardisering af testmetode for saltspredere Navn Dato Forfatter: Tine Damkjær 14. oktober 2010 Godkendt af (NordFoU medlem): 1.2 LOG OVER ÆNDRINGER Version: Dato: Beskrivelse af ændringer Forfatter(e): 3 (23)

4 2. SAMMENDRAG BAGGRUND, FORMÅL OG NYTTE MED PROJEKTET For at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed glatførebekæmpes vejene i Norden. Som glatførebekæmpelsesmiddel benyttes i stor udstrækning vejsalt (NaCl), som spredes med en saltspreder. Den udspredte salt har en negativ påvirkning på miljøet, og udgør en økonomisk belastning for vejbestyrelserne. Af miljømæssige og økonomiske grunde er der ønske om at nedsætte forbruget af salt til glatførebekæmpelse. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at have en testmetode til bestemmelse af kvaliteten af saltsprederens spredebillede i forhold til præcision og styring, og det er nødvendigt at den effektive udspredte mængde bliver kendt og dokumenteret. I foråret 1998 nedsatte Vinterudvalget i Danmark en arbejdsgruppe, SaltsprederUdviklingsGruppen (SUG). I 2007 tog SUG kontakt til Spredeteknisk Laboratorium, Engineering Center Bygholm i Horsens, hvis ekspertise og faciliteter anvendes til afprøvning, udvikling og godkendelse af gødningsspredere efter EN Der har siden foregået et tæt samarbejde mellem SUG og Engineering Center Bygholm med at få konverteret standardiseringsmetoden for gødningsspredere til en metode til standardisering af saltspredere. Det overordnede formål med dette projekt er at få tilvejebragt den nødvendige dokumentation, således at testmetoden udviklet på Bygholm kan opnå en en standardisering i CEN regi. Testmetoden skal desuden tilpasses behov og interesser i de enkelte nordiske lande. Projektets nytte er, at opnå en større viden om, og sikkerhed for saltspredernes spredemæssige egenskaber, for dermed at kunne nedsætte saltforbruget, med det formål at opnå en økonomisk og miljømæssig og gevinst. Ved at have sikkerhed for en præcis spredning på tværs af vejen kan der også opnås en trafiksikkerhedsmæssig gevist. 2.1 EKSISTERENDE VIDEN PÅ OMRÅDET I foråret 1998 nedsatte Vinterudvalget en arbejdsgruppe, SaltsprederUdviklingsGruppen (SUG), hvis opgave var at fastlægge retningslinjerne for gennemførelsen en række saltspredningsforsøg. Formålet med forsøgene var at undersøge, hvorledes saltsprederne reelt fordeler saltet under forskellige betingelser. I juni måned år 2000 blev forsøget gennemført Århus Lufthavn Forsøget var en succes, forstået på den måde, at man for første gang kunne observere saltspredernes spredebillede dels visuelt og ved mængdeanalyser. Afviklingen af forsøget var dog også meget kostbart, og da det foregik udendørs ville en gentagelse være afhængig af vejrlig og af mulighederne for at leje lufthavnsarealet igen. Konklusionen var at de deltagne spredertyper spredte salt med betydelig ujævnt spredebillede. Andre lignende forsøg har ligeledes vist en stor usikkerhed i forhold til det udspredte salt. 4 (23)

5 2.2 OVERORDNET BESKRIVELSE AF PROJEKTET Der arbejdes i hele Norden på at nedsætte saltforbruget og kun at sprede den absolut nødvendige mængde salt ud på vejen for at sikre fremkommelighed og ikke mindst trafiksikkerhed. Hvis den udbredte saltmængde skal nedsættes, er det nødvendigt at kende saltsprederens spredeegenskaber, og der skal være sikkehed for at sprederen kan indstilles til at kunne levere det ønskede fordelingsbillede uanset materiale eller kørselsforhold. Der er i dag kun ringe kontrol og dokumentation af saltspredernes spredekvalitet, og undersøgelser viser at en stor del (ca.30 %) af det udspredte salt enten er ujævnt fordelt eller spredes udenfor vejbanen. En optimering af spredeegenskaberne, og styringen af det udspredte salt forventes at give en besparelse på økonomi og miljø. Der er derfor behov for en metode til dels at vurdere saltsprederens egenskaber, og dels en metode til indstilling af spredere for optimering af spredebillede. I Norden benyttes salt er af varierende kvalitet. Der benyttes grovkornet salt (hav- og stensalt) og finkornet salt (vakuumsalt). Også her er der ringe dokumentation for hvorledes saltsprederen skal indstilles til de forskellige salttyper, og de forskellige salttypers indvirkning på spredebilledet. I dette projekt vil de forskellige salttyper blive testet. De testmetoder for saltspredere, som benyttes i dag i Norden og det øvrige Europa er kendetegnet ved at være ressourcekrævende, og da de foregår udendørs, er resultaterne svære at reproducere. De nævnte ulemper er netop ikke kendetegnet ved den test der er udviklet på Engineering Center Bygholm, som er en laboratoriemetode og foregår indendørs uden vejr eller trafikmæssig indflydelse. Der mangler imidlertid dokumentation for at en saltspreder, der indstilles til en optimal spredning i efter metoden udviklet på Bygholm, også giver en optimal spredning ved kørsel på vej og ved varierende hastigheder. 2.3 PROJEKTETS AFGRÆNSNING Dette projekt går derfor ud på at uarbejde den nødvendige dokumentation, som kan sikre at Bygholmtesten kan blive godkendt, som standardiseret metode i CEN-regi 2.4 BESKRIVELSE AF PROJEKTETS HOVEDMÅL OG -OPGAVER (INCL LEVERANCER) Formålet er en standardisering af Bygholm spredetesten i Europæisk regi. Den metode, som er udviklet på Engineering Centre Bygholm, (se beskrivelse af forsøgsmetoden på bilag 1) har en række fordele. Den er hurtig, kræver få ressourcer, er uafhængig af vejrlig, og arbejder ud fra et videnskabeligt grundlag, og dermed kan resultaterne reproduceres. 5 (23)

6 Metoden møder dog også kritik, og der er to hovedkritikpunkter, som markerer sig. Det ene kritikpunkt er at testen foregår ved lav hastighed (kørslerne foregår inde i en hal) og at spredebilledet ikke bliver påvirket af at saltet springer på vejen, som under en normalt spredning (saltet opsamles i tragte inde i hallen). For at få spredetesten accepteret, skal der gennemføres en række supplerende test, der skal underbygge testen pålidelighed i forhold til en virkelighed, som saltsprederen agerer i. Det er målet at sammenligne det spredebillede, som opnås inde i testhallen med det spredebillede, der opnås ved en normal kørehastighed på f.eks. en motorvej. Det kræver følgende test: 1. Gennemførelse af strømningsforsøg til undersøgelse af turbulenseffekt bag saltsprederen. 2. Gennemførelse af spredertest på asfaltunderlag ved forskellige kørehastigheder. 3. Sammenligning med resultater fra Bygholm spredetest og en eventuelt tilpasning af metode. 4. Udvikling af kalibreringsmetode, der kan benyttes af brugere i nærmiljøet, til indstilling af saltspredere. Ad 1) Når der køres med hastigheder svarende til normale kørehastigheder, antages det at lastbilen turbulens påvirker spredebilledet. Det er dog usikkert, ved hvilken hastighed turbulensen indvirker og hvor stor en effekt turbulensen har på spredebilledet. Dette forsøg, skal netop give den nødvendige viden. Ad 2) Denne forsøgsrække skal vise, hvilken effekt det har, at saltet springer når det rammer vejen, sammenlignet med spredebillede opnået inde i hallen. Forsøgene foregår på en udendørs asfaltbane ved varierende kørehastighed. Se skitser over forsøgsfremgang på bilag 2. Ad 3) Resultaterne fra de to nævnte forsøg, skal sammenlignes med resultater frembragt i testhallen. Der skal eventuelt efterfølgende foretages en justering af testmetoden i testhallen. Ad 4) Der findes i dag ingen måde, hvorpå man som bruger af saltspredere, f.eks. en kommune, kan undersøge sprederens spredebillede. Der foretages forskellige stationære og visuelle test, men undersøgelser viser, at de er meget upålidelige. Det er derfor også en opgave i dette projekt at udvikle en metode, så vejbestyrelser i Norden kan kalibrere deres spredere til optimal spredning. Metoden skal kunne benyttes på vejbestyrelsernes pladser. Det står stadig åben, hvordan dette skal gøres. 2.5 PROJEKTETS EFFEKTMÅL Som køber af en saltspreder, har man i dag ikke mulighed for at kontrollere saltspredernes spredekvalitet, og dokumentationen for et optimalt spredebillede er, mangelfuld. Undersøgelser viser at en stor del (ca.30 %) af det udspredte salt enten er ujævnt fordelt eller spredes udenfor vejbanen. 6 (23)

7 Der arbejdes i dag i vejbestyrelserne i Norden på at nedsætte saltforbruget, men med den usikkerhed der er på fordelingen af salt på tværs af vejbanen, kan man ikke af trafiksikkerhedsgrunde nedsætte saltforbruget. Alene på statsvejene bruges i Norden på en gennemsnitsvinter knapt tons salt fordelt på forskellige salttyper. Den udspredte mængde svarer til ca. 30 mill.. Det må forventes at større viden og sikkedhed for et optimalt spredebillede, kan give mulighed for en nedsættelse af saltforbruges, og selv små bespredelser vil give en stor øknomisk besparelse. Vejsalt har nogle uønkede virkning på miljøet. Dels er der de inddirekte påvirkninger fra udvinding og tranport at salt, der kræver afbrænding af fossilebrændstoffer. Det giver en negativ indvirkning på CO² regnskabet. Derudover er der de direkte påvirkning i form af skader på vejbeplantning og rust på biler. Desuden er biotoper langs vejene også udsat for saltpåvirkninger, der har en negativ indflydelse på plante og dyreliv. En optimering af spredeegenskaberne, og styringen af det udspredte salt forventes at give en besparelse på økonomi og miljø. PROJEKTETS SUCCESKRITERIER Gennemførelse af test nævnt i 2.4 og eventuelt efterfølgende justering på testen. Metoden godkendt til CEN standardisering. 2.6 RESULTATER OG NYTTEVÆRDI Resultatet bliver at der for ud ved køb af saltspredere i Norden kan gennemføres ensartede test, der godtgør at saltsprederen kan fordele tømaterialer efter de kriterier, der er opstilles i de enkelte lande. Dermed kan vejbestyrelserne i Norden målrettet arbejde på at nedsætte saltforbruget. 2.7 IMPLEMENTERING AF RESULTATER Resultaterne skal implementeres ved Vejbestyrelsernes udbud, hvori det skal fremgå at en given saltspredertype, skal gennemgå et standardiseret testforløb, inden køb kan komme på tale. Ved stikprøvekontrol eller ved mistanke om fejl på saltspreder, kan metoden bruges til fejlfinding og kalibrering af saltsprederen. 7 (23)

8 3. MILEPÆLE OG LEVERANCER Aktiviteter Hovedopgaver P1 Etablering af arbejdsgruppe P1 P1 P2 Gennemførelse af studier af P2 P2 P2 P2 P2 strømningsforhold omkring lastbil og spreder laboratorium eller praksis P3 Gennemførelse af sammenlignende P3 P3 P3 P3 P3 test af fordelingsbillede i laboratoriet samt prøvestrækning. P4 Udvikling af kalibreringsmetode P4 P4 P4 P4 P4 Deltagelse i CEN standardiseringsgruppe Leverancer L1 Samling af deltagere Dec. L2 Gennemførelse af strømningsforsøg Dec. L3 Gennemførelse af sammenlignende Dec. test L4 Beslutning af yderligere tiltag på Okt. baggrund af testresultater L5 Udvikling af kalibrering metode Dec.

9 Projektstyring Planlægning Adm. / opfølgning Nordisk forskningssamarbejde Styregruppemøder Feb. Nov. Nov. Okt. Møder CEN Møde CEN Møder projektgruppen Dec. Feb. Sep. Mar. Sep. Mar. Sep. Seminar/Workshop Feb. Nordic way Slutrapport Sverige Møde CEN? Møde CEN? Møde CEN? Okt. 9 (23)

10 ORGANISERING Nordisk forskningssamarbejde 3.1 PROJEKTETS ORGANISERING Styregruppe DK: Freddy Knudsen S: Jan Ölander N: Jon Krokenborg IS: Einer Pálson DK SprederUdviklings Gruppen, SUG Referencegrupper Projektgruppe BrancheGruppen Sverige Projektleder: Tine Damkjær Anders Svanekil Lennert Johansson Björn Svensson Konsulent: Krister Persson NVF Nordisk Vintergruppe 10 (23)

11 Tabel 3: Projektets deltagere og interessenter Rolle Navne Organisation NordFoU kontaktperson Brian Gross Larsen Projektstyregruppe DK: Freddy Knudsen Projektleder Tine Damkjær Vejdirektoratet i Danmark Koordinationsgruppe Delprojektleder(e) 11 (23)

12 4. RESSOURCER OG ØKONOMI Tabel 1: Foreslået budget for arbejdspakker ( ) Hovedopgaver År Sum ( ) Strømningstest Sammenlignings test laboratorium/testbane Analyse af resultater Udvikling af kalibreringsmetode, Totalsum EKSTERN KONSULENTBISTAND Krister Persson fra Engineering Centre Bygholm deltager i projektgruppen 12 (23)

13 4.2 UDSTYR Nordisk forskningssamarbejde Testhallen på Bygholm. Udstyr til bestemmelse af saltmængder på prøvestrækning. Saltanalyse udstyr Kørebane til spredekørsler ved varierende hastigheder. Lastbil med spredeudstyr til fordeling af tørsalt, befugtet salt samt saltlage. 4.3 BUDGETBESKRIVELSE Der er tiltænkt en større del af budgettet til udførelse af test på Engineering Centre Bygholm og det efterfølgende analysearbejde med resultaterne. 4.4 FINANSIERING Tabel 4: Foreslåede bidragsydere Land SUM Danmark Sverige Norge Island Totalsum (23)

14 Width = 60m Nordisk forskningssamarbejde 5. BILAG 1 Laboratorium for spredeteknik. På Engineering center Bygholm ligger Europas største laboratorium for spredeteknik, som igennem en årrække har udført forskning samt afprøvning og udvikling af udstyr primært beregnet til spredning af faste produkter som handelsgødning og kalk. Length = 80m Measuring area Driving lane Figur 1 Europas største spredehal Figur 2 Spredehal Spredehallens dimensioner er på 60x80 meter og er klimastyret, således at luftfugtighed og minimumstemperatur holdes konstant. 14 (23)

15 På tværs af hallen er et opsamlingsareal, bestående af nedsænkede tragte. Under disse tragte sidder opsamlingsbeholderen på en vejecelle som online registrerer, den opsamlede mængde tørstof. Tragtene har dimensioner 0.25x0,50 meter og der findes i alt 448 stk. I forbindelse med forsøgene beregnes af praktiske årsager på en bakkestørrelse på 0,50x0,50 m. Figur 3 Saltspreder kører over målefeltet Figur 4 Opsamlingsbeholdere med vejecelle Efter en overkørsel med udspredning af tørsalt bliver saltmængden registreret online, da der er forbindelse fra hver vejecelle til hallens computer. Computeren sørger for de nødvendige udregninger, således at de registrerede mængder omsættes til grafiske figurer.. Nedenstående billede er et eksempel på en udskrift fra en kørsel med en Epoke SW 4402 og spredning af tørt havsalt. 15 (23)

16 Udskriften indeholder oplysninger om : Mængder udspredt under kørsel Venstre/højre fordeling Fordeling på tværs af kørebanen Grøn streg = min accepteret mængde Rød streg = max accepteret mængde Resultatet i forhold til opsatte kriterier. Grøn = accepteret Rød = ikke accepteret 3.1 Udvikling af metoden. I forbindelse med metodeudviklingen er der fokuseret på en række delelementer der har indflydelse på den praktisk gennemførlige saltspredning. Der er således fokuseret på indsåning og kontrol af doseringsmængden, vurdering af spredebilledet ved stationær kontrol samt kontrol af spredebilledet ved mobile forsøg. Der køres med flere typer af salt, nemlig tør og befugtet salt samt saltlage. Testmetoden er udviklet ved brug af gængse spredere på det danske marked og ved medvirken af repræsentanter for de pågældende leverandører Indsåning og doseringskontrol. 16 (23)

17 Amount gram / sec Ved indsåning er der lagt vægt på at følge de instruktioner der gives af fabrikanten. Indsåningen foretages stationært ved opsamling af den doserede mængde over et givet tidsrum. Efter vejning af materialet er der evt. foretaget justering af maskinen. Nordisk forskningssamarbejde Doseringskontrollen foretages under testen ved opsamling af salt direkte fra doseringsmekanismen uden udspredning af materialet. Materialet opsamles i en beholder idet denne vejes kontinuerligt med en frekvens på 10Hz. Ved en kontinuerlig vejning opnås informationer om dels den gennemsnitlige doseringsnøjagtighed og dels om pulsationer i doseringen. Ud fra et miljømæssigt synspunkt er tildelingsnøjagtigheden af stor betydning, hvorimod tildelingsjævnheden anses for vigtig af sikkerhedsmæssige hensyn. Doseringskontrollen er gennemført dels ved konstant dosering i kombinationer af spredebredde, hastighed samt ønsket dosering og dels ved simuleret skift fra et doseringsniveau til et andet. Anden del af doseringskontrollen har til formål dels at vurdere doseringsnøjagtighed inden for de enkelte doseringsniveauer dels at vurdere sprederens evne til at foretage en nøjagtig ændring af tildelingsniveau. Endelig giver kontrollen mulighed for at vurdere den tid, der bruges for at skifte fra et doseringsniveau til et andet Constant application rate Time, sec Varying application rate Eksempel på doseringskontrol ved konstant (30km/t og 10gr/m2) samt varieret dosering (40 km/h og henholdsvis 15,10 og 15 g/m2) over 30 sekunder Spredekontrol ved stationær test. 17 (23)

18 Stationære spredeforsøg er den mulighed der findes praksis i forbindelse kontrol af spredebilledet ved ændring af f.eks. salttype eller spredebredde. Denne type spredekontrol Nordisk forskningssamarbejde kan foretages ved udspredning af materialet over et optegnet målefelt på et plant underlag. I forbindelse med de gennemførte undersøgelser er der gennemført et mindre antal stationære forsøg for at kunne sammenligne denne type test med mobile spredeforsøg. Forsøgene gennemføres ved at udsprede salten over et tidsrum på 30 sekunder hvorefter der er foretaget opfejning samt vejning af materialet i 1 meter brede baner. Som supplement til vejning af materialet er der foretaget fotografering af spredebilledet. Fastlæggelse af spredebillede ved stationært forsøg Fastlæggelse af spredebillede ved sammefejning af materialet i 1 m brede baner Spredekontrol ved mobile forsøg Mobile forsøg ved spredning over det tidligere beskrevne målefelt er det vigtigste element ved de gennemførte undersøgelser. Tidligere undersøgelser er gennemført under praktiske forhold på vejstrækninger i Danmark, hvor det udspredte materiale opsamles ved 18 (23)

19 sammenfejning eller opsugning med vådstøvsugere. De tidligere undersøgelser har vist forskellige resultater bl.a. fordi undersøgelserne har været påvirket at vejrliget. Nordisk forskningssamarbejde Ved de nye undersøgelser, der gennemføres indendøre er der lagt vægt på at fastlægge spredeudstyrets formåen uden indvirkning af vejrlig, luftstrømningsforhold omkring lastbilen etc Ved fastlæggelse af spredebilledet for tørt materiale er den udspredte salt vejet for hver meter ved hjælp af vejsystemet i spredehallen. Ved arbejde med befugtet materiale eller rene væsker er der sket en afvaskning af opsamlebakkerne i måleområdet. Efter opsamling af vaskevandet bestemmes saltmængden ved kemisk analyse.. Ved hidtidige gennemførte undersøgelser er der anvendt spredematerialer, der er gængse i Danmark. Disse materialer er vacuum-, stensamt til dels havsalt. Krav til Kvaliteten for de anvendte materialer er defineret i Vejreglerne. Anvendelse af befugtet salt eller ren saltlage er udbredt i Danmark, hvorfor dette også indgår i undersøgelserne. Ved de indledende forsøg blev der gennemført kørsler med hastigheder på op til 60 km/h ved gennemkørsel af måleområdet. Kørsel ved høje hastigheder er forbundet med stor risiko ligesom det er anstrengende for chaufføren at gennemkøre måleområdet ved tilstrækkelig præcision. Det er derfor valgt ved fremtidige målinger at udføre test ved lave hastigheder d.v.s. 10 km/h Anvendelse af lav hastighed har betydet at indflydelse af turbulens fra lastbilen kan undgås således at de opnåede resultater synes at vise spredeudstyrets formåen. Måleområdet er bygget til måling af fordelingen handelsgødning efter gældende international standard. Opbygningen af måleområdet betyder et det udspredte saltmateriale opfanges og dermed registreres, der hvor materialer lander første gang på vejbanen. Måleområdets opbygning betyder at der ikke er muligt for materialet at hoppe eller skride et stykke hen over vejbanen, som det sker i praksis. Dette faktum har betydet at det for nogle materialers vedkommende har kunnet iagttages at det registrerede spredebillede er smallere, end det vil være i praksis. Med henblik på at imødegå dette vil målefeltet fremover være forsynet med vejbanelignende belægning foran og bagved opsamlebakkerne således at materialet tilnærmelsesvis kan hoppe/skride, som det sker i praksis. 19 (23)

20 Sammenligning af de mængder materiale der opsamles henholdsvis med og uden plader foran og efter måleområdet nogen væsentlig forskel. Ved forsøg uden plade ved måleområdet opsamles tilnærmelsesvis den indsåede mængde hvorimod der med plader opsamles en del mere. Da anvendelsen af afdækningsplader omkring måleområdet giver et godt billede af den mængde materialer, der spredes uden for vejbanen er det besluttet at fortsætte udviklingen af testmetoden med denne afdækning og udelukkende vurdere doseringsevne ud fra stationære forsøg. Nedenstående figurer viser eksempel på resultater ved anvendelse af de forskellige metoder. Figur. Eksempel på fordelingsbillede ved gennemførelse af forsøg med og uden afdækningsplader ved måleområde 20 (23)

21 BILAG 2 Nordisk forskningssamarbejde 21 (23)

22 22 (23)

23 23 (23)

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Mødenotat 19. august 2014

Mødenotat 19. august 2014 Mødenotat 19. august 2014 Sagsnr.: 06.016 mn3_udd_140824 SAG : Vinterudvalget (VU) Uddannelsesgruppen EMNE : Møde nr. 3 TIDSPUNKT : Tirsdag den 19. august 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Hotel Opus, Horsens

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej!

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej! KURSUSKATALOG 2013 / 2014 den sikre vej! Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud 2013/2014 fra Epoke A/S. Udstyr som anvendes til vejvedligehold er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

KURSUSKATALOG. - den sikre vej

KURSUSKATALOG. - den sikre vej KURSUSKATALOG 2014 - den sikre vej Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2014 fra Epoke A/S. Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON EKSEMPLER STI SPREDERE 2015 BILAG 1 TIL STISPREDERHÅNDBOG

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON EKSEMPLER STI SPREDERE 2015 BILAG 1 TIL STISPREDERHÅNDBOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28 01 2015 EKSEMPLER STI SPREDERE 2015 BILAG 1 TIL STISPREDERHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. EKSEMPLER PÅ STISPREDERE 2014... 4 1.1. EPOKE (FABRIKANT

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 2 UENS SPREDNING KOSTER UDBYTTE OG ER BESVÆRLIGT.. Hvad er vigtigt? Præcis spredning Nem indstilling Stor kapacitet Lavt vedligehold,

Læs mere

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Informationsmøde, De selvejende institutioner 1 Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Musikhuskvarteret - Aalborg Gødstrup Hospital

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune.

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PM) Lejre kommune

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Januar 2003. Fugtsalt kontra saltlage på motorvej. Epoke

Januar 2003. Fugtsalt kontra saltlage på motorvej. Epoke Januar 2003 Fugtsalt kontra saltlage på motorvej Vejdirektoratet Fyns Amt Epoke Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATTENDE ARTIKEL 5 1.1 INDLEDNING 5 1.2 PROJEKTETS FORMÅL 6 1.3 SALTNING MED BEFUGTET SALT (FUGTSALT)

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet?

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Seminar om effektiv styring af statslige it- og digitaliseringsprojekter Thomas Fredenslund,

Læs mere

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk SUVO SUND VOGN Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk Rigtig sort arbejde Nye biler ruster også Når du overlader din bil til

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk SUVO SUND VOGN Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk Rigtig sort arbejde Nye biler ruster også Når du overlader din bil til

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

P L A N T E R & V E J S A L T V E J D I R E K T O R A T E T S K O V & L A N D S K A B ( F S L

P L A N T E R & V E J S A L T V E J D I R E K T O R A T E T S K O V & L A N D S K A B ( F S L PLANTER & VEJSALT VEJDIREKTORATET SKOV & LANDSKAB (FSL) Indhold Forord............................................... 3 Klimaet er drilsk........................................ 4 Misvækst og visne bladrande..............................

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

NOTAT. Etablering af skøjtebane i Kalundborg. Baggrund. Økonomiske konsekvenser

NOTAT. Etablering af skøjtebane i Kalundborg. Baggrund. Økonomiske konsekvenser Etablering af skøjtebane i Kalundborg DATO 1. august 2012 SAGSNR. Baggrund I forlængelse af planseminaret har Økonomiudvalget anmodet om at der udarbejdes et notat om muligheder og omkostninger ved etablering

Læs mere