FarmTest - Planteavl nr Kalkspredning med GPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS"

Transkript

1 FarmTest - Planteavl nr Kalkspredning med GPS

2 Kalkspredning med GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Telefax

3 Titel: Kalkspredning med GPS Forfattere: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Layout: Berit L. Kolind, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Tryk: Landbrugets Rådgivningscenter Udgave: 1. udgave 2002 Oplag: 40 stk. Udgiver: Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon fax ISSN: Kalkspredning med GPS 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Sammendrag og konklusioner Anbefalinger Baggrund Formål Teknik Forsøgsmetode og beregninger Resultater, langsgående fordeling Resultater, tværgående fordeling Appendiks Spredning af kalk målt i spredehal Kommentarer fra Landskontoret for Bygninger og Maskiner til resultater fra spredehal Kalkspredning med GPS 3

5 1. Forord Baggrunden for denne undersøgelse er, at kalk i et stigende omfang bliver udbragt varieret ved brug af GPS. Fra flere sider er rejst spørgsmål om, hvorvidt kalken med den nye teknik bliver bragt ud, som man ønsker det. Undersøgelsens forholdsvis gode resultater giver ikke forsikring om, at dette altid er tilfældet. Mange forhold har indflydelse på sprederesultatet i en aktuel situation herunder sprederens indstilling og vedligeholdelse samt den benyttede elektronik og dens indstilling. Desuden afhænger en del jo stadig af chaufførens påpasselighed. Vi har i denne undersøgelse kun mødt dygtige og påpasselige chauffører fra Gamst og Jerslev maskinstationer. Konsulent Torben Pedersen, LandboNord og konsulent Jesper Jensen Kjelde, Landbogården i Brørup har været behjælpelige med at udvælge og levere doseringskort til brug ved undersøgelsen. Maskinfabrikken Bredal har være behjælpelig med råd og vejledning. De har sammen med Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) leveret de sprederesultater, som er offentliggjort i denne rapports appendiks. Krister Persson, Danmarks JordbrugsForskning, har været behjælpelig med råd. Spredebakkerne, som vi benyttede var venligst udlånt af Danmarks JordbrugsForskning. Jeg vil hermed gerne takke alle for deres medvirken og samarbejde, ikke mindst de landmænd hvis marker vi målte på. Fra Landskontoret for Bygninger og Maskiner hører vi gerne fra landmænd, maskinstationer eller konsulenter der har gode eller mindre gode erfaringer med positionsbestemt spredning af kalk. Skejby, februar 2002 Hans Henrik Pedersen Kalkspredning med GPS 4

6 2. Sammendrag og konklusioner Der er foretaget en orienterende undersøgelse af fordeling af kalk bag to kalkspredere udstyret med elektronik til varieret tildeling af kalk. Ved brug af spredebakker er fordelingen af kalk målt bag to maskinstationers kalksprederne. Der er i målingerne lagt vægt på at undersøge, hvorledes fordelingen sker, når der skiftes fra et doseringsniveau til et andet. Undersøgelsen viser, at et ønsket doseringsskifte i det store hele blev fulgt i praksis. Det gjaldt både doseringsændringer på langs og på tværs af kørselsretningen. Jordbrugsbrugskalk er generelt vanskeligt at fordele jævnt. Der er dog ikke noget i denne undersøgelse, der tyder på, at nøjagtigheden ved varieret tildeling er væsentlig mindre end nøjagtigheden ved tildeling af konstante doseringer. Da en betydelig del af kalken ikke blev opfanget i spredebakkerne, var det ikke muligt at kontrollere, om doseringen af kalk var korrekt. Det var alene muligt at måle på forskelle i bakkerne og dermed om kalktilførslen blev varieret som ønsket. Ifølge førerne af de to traktorer med kalkspredere er der dog altid god overensstemmelse mellem den kalkmængde, der bliver doseret ifølge elektronikken, og den mængde der leveres til marken. Skift af doseringsniveau i kørselsretningen skete stort set tilfredsstillende. Fordelingen kunne dog forbedres, hvis doseringsskiftet havde været forsinket mellem 2 og 10 m. Fordelingen på tværs af kørselsretningen blev målt ved to arbejdsbredder. Ved 16 m. arbejdsbredde var tværfordelingen acceptabel. Et doseringsfald på tværs af kørselsretningen blev fulgt. Der blev imidlertid målt en væsentlig variation indenfor sprederens arbejdsbredde. Tværfordelingen målt ved 20 m. arbejdsbredde var ikke acceptabel. Den benyttede spreder anbefales da også kun til spredning med op til 18 m. arbejdsbredde. Ud fra denne undersøgelse og fra tidligere målinger foretaget i spredehal vurderes det, at kalk i praksis sjældent vil blive spredt positionsbestemt med variationskoefficienter væsentligt under 25 %, når man medregner variation både på langs og på tværs af kørselsretningen. Dette betyder eksempelvis, at der i et område med en gennemsnitlig dosering på 4 ton, vil 2/3 af arealet blive tilført mellem 3 og 5 ton/ha. 1/3 af arealet vil enten blive tildelt mindre end 3 ton/ha eller mere end 5 ton/ha. Kalkspredning med GPS 5

7 3. Anbefalinger I princippet bør der, som i denne undersøgelse, foretages en bakketest til optimering af sprederen, før den benyttes. En sådan bakketest er imidlertid arbejdskrævende, og den er kun gældende for én kalktype med én given fugtighed og kun for én arbejdsbredde. Derfor vil en bakketest i praksis kun blive udført, hvor det vurderes, at der er problemer. Tværfordeling For en vurdering af sprederens indstilling anbefales det at iagttage spredebredden. Denne iagttagelse skal ske med god afstand og med stor påpasselighed, da kalk kan indeholde flintesten! Spredebilledet vil normalt være trekantformet. Det vil sige, at den største mængde placeres bag sprederen, og at doseringen falder med stigende afstand til sprederen. For at opnå en jævn spredning skal kalken spredes med dobbelt overlap. Dette opnås ved, at kalken kastes ud til de to nærmest liggende kørespor. Hvis ikke kalken når ud til nabokøresporene, eller hvis en stor mængde kastes længere væk, bør spredeværket justeres ifølge instruktionsbogen, eller der bør ændres spredebredde, hvis dette er muligt. En visuel vurdering af kalkens fordeling er vanskelig, da kalkstøv bæres med vinden og sjældent vil blive jævnt fordelt. Ved en visuel vurdering er de større kalkklumper vigtigere end støvet. Anbefalingen for hastigheden på spredetallerkener fra Maskinfabrikken Bredal er, at PTOomdrejningerne ved alle arbejdsbredder skal være 540 omdr./min. En større hastighed medfører, at kalkklumper i større omfang slås til støv, og at arbejdsbredden derfor ikke nødvendigvis øges. Justeringen af spredebilledet sker derfor primært ved at skubbe spredeværket frem og tilbage. Herved justeres nedfaldspunktet for kalken på tallerknerne. Langsgående fordeling Ændringer i doseringsskifte skete for hurtigt for de to undersøgte spredere. Om dette er tilfældet med en anden spreder, er svært at erkende uden omfattende målinger og beregninger som i denne undersøgelse. For at vurdere om doseringsskift sker på korrekte positioner, bør man iagttage fordelingen af kalk, hvor der er sket et skifte. Desuden vurderes fordelingen mellem dosering og ingen dosering. Hvorledes sker skiftet i to nabospor, hvor der køres i hver sin retning? Er der væsentlige forskelle, uden at dette skyldes forskelle i doseringer i de to spor, så bør elektronikken justeres. Det er naturligvis kalkens fordeling på jorden, der skal iagttages og ikke, hvor maskinerne holder op med at støve. Dosering Elektronikken giver en god mulighed for at sikre, at de korrekte mængder kalk bliver udbragt til hver enkelt mark og med brug af GPS også korrekt fordelt indenfor markerne. Derfor bør den mængde kalk der doseres ifølge computeren, kontrolleres op mod den mængde kalk, der er leveret. Hvis afvigelsen er mere end nogle få procent, bør computeren kalibreres. Der skal ofres særlig opmærksomhed på dette, hvis der skiftes mellem kalktyper eller mellem kalk med forskellig fugtighed. Man skal også være særlig opmærksom ved ændringer i doseringsskoddets indstilling. Der bør ikke planlægges med doseringer under kg pr. ha., da man kan risikere, at redskabscomputeren slår dosering fra under dette niveau. Kalkspredning med GPS 6

8 Vedligeholdelse Der er naturligvis vigtigt at holde en kalkspreder vedlige. Kalk kan indeholde flint, der slider hårdt på spredevingerne. Tallerkener med skæve, hullede eller bulede vinger skal udskiftes. Tallerkener, der er benyttet til kalk, bør desuden ikke efterfølgende benyttes til spredning af handelsgødning. For at kalken kan doseres og fordeles korrekt, er det vigtigt, at den kan flyde frit under doseringsskod ned på spredetallerknerne. Klumper af jord og kalk skal fjernes, og bøjede nedløb skal rettes eller udskiftes. Kalkspredning med GPS 7

9 4. Baggrund Kalk er den indsatsfaktor, hvor GPS-teknologi i størst udstrækning er taget i brug til positionsbestemt planteavl. Dette skyldes nok, at der har været tradition for at udbringe kalk i varierede doseringer ved at dele marker op i mindre områder. Det vurderes, at der i Danmark i alt er udbragt kalk med brug af GPS-teknologi på ha i løbet af de sidste par år. Kalk udbringes overvejende af maskinstationer. Og flere maskinstationer har de seneste år set et marked i at kunne tilbyde varieret tildeling ved brug af GPS. Planteavlskonsulenter på Landbrugscentrene er gået aktivt ind i dette arbejde dels med at udtage og bearbejde jordbundprøver, dels med at producere doseringskort, således at doseringen sker på et mere detaljeret grundlag end tidligere. Ofte varierer behovet for kalk fra 0 til 10 tons pr. ha. indenfor den samme mark. Det stiller store krav til kalksprederen. Jordbrugskalk er vanskeligere at sprede end handelsgødning. Dette ses bl.a. af spredetest foretaget under kontrollerede forhold i spredehallen på Forskningscenter Bygholm. Her blev variationen i tværfordelingen målt på niveauer to til tre gange højere, end når der måles fordelingsnøjagtighed for handelsgødning. Hovedresultaterne fra disse test fremgår af appendiks til denne rapport. Da kalk har en langtidseffekt er utilsigtet variation i fordelingen uheldig. De områder, der har fået for lidt kalk kan eksempelvis i de følgende år lide af manganmangel med udbyttetab til følge. En overdosering med kalk kan også have en uheldig virkning. Forskningscenter Bygholm og Landskontoret for Bygninger og Maskiner udførte i 1999 en undersøgelse af spredenøjagtigheden for handelsgødningsspredere til positionsbestemt spredning. En væsentlig årsag til, at gødningen ikke blev optimalt fordelt, var at doseringsskift mellem doseringsniveauer ikke var timet optimalt. Kalkspredning med GPS 8

10 5. Formål Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, hvorledes kalk i praksis bliver fordelt på marken i forhold til den tildeling, der på forhånd var planlagt. Dette er undersøgt ved at måle, om den langsgående fordeling er tilfredsstillende. Det vil sige, om planlagte doseringsændringer sker på korrekte positioner. Desuden er fordelingsnøjagtigheden på tværs af kørselsretningen ved varierende doseringsniveauer undersøgt. Kalkspredning med GPS 9

11 6. Teknik Undersøgelsen foregik på flere landbrug, der brugte henholdsvis Jerslev og Gamst maskinstationer til spredning af kalk på marken. Tabel 1: Oversigt over anvendt teknik og software, maskinstationer og konsulentcentre. Doseringskort Spredning GPS- og Redskabscomputer Spreder udarbejdet af udarbejdet udført af datamodul iprogram Jerslev Maskinstation Gamst Maskinstation LH Datalink og DGPS modul Fieldstar DGPS og comm.unit LH 5000 Bredal LBS computer Bredal K-105 Bredal K-105 LandboNord, Brønderslev Landbogården, Brørup AgroSat Kemira LORIS De to undersøgte spredere var af typen Bredal K105. De var begge monteret med Bredals standard spredeværk SPC 4500, der kan sprede kalk med en arbejdsbredde på op til 18 meter. På dette spredeværk, der kan benyttes til både gødning og kalk, roterer tallerkenerne ude fra og ind (centre-line). Spredeværk med modsat omløbsretning (off-centre) benyttes også på nogle spredere. Spredning med off-centre spredeværk er ikke undersøgt i denne undersøgelse. Bredals SPC 4500 spredeværk monteret til centre line spredning. Det vil sige, at kalken kastes udefra og mod midten. Over spredeværket sidder oliemotoren, der trækker aflæssebåndet i bunden af sprederen. Doseringen ændres ved at ændre omdrejningshastigheden på denne motor. De elektroniske styresystemer på de to undersøgte spredere og traktorer var henholdsvis elektronik fra LH Technologies og Fieldstar elektronik fra AGCO kombineret med Bredals LBSredskabscomputer. Denne computer sidder som en sort boks på selve sprederen og kan kobles sammen med en Fieldstar terminal ved brug af den tyske LBS standard. Doseringskortene blev fremstillet i to forskellige PC-programmer, som det fremgår af tabel 1. Kalkspredning med GPS 10

12 7. Forsøgsmetode og beregninger Landbrugscentre blev kontaktet for at finde egnede marker, hvortil der var udarbejdet doseringskort med væsentlig variation. Doseringsnøjagtigheden blev målt ved at placere spredebakker på 50 x 50 cm i områder, hvor der ifølge doseringskortene var planlagt et skifte i dosering. Ved undersøgelse af den langsgående fordeling blev der placeret tre rækker bakker med 32 bakker i hver række. To rækker blev placeret midt i to nabokørespor. Den tredje række blev placeret midt mellem de to kørespor. Afstanden mellem bakkerne i rækken var 2 m. Et måleområde strakte sig således over 62 m. Opsætning af i alt 96 spredebakker i tre rækker til måling af den langsgående fordeling. Ved undersøgelse af fordelingen på tværs af kørselsretningen var afstanden mellem bakker ikke ens i alle serier. I en måleserie blev tre rækker bakker placeret som ved de langsgående undersøgelser, altså over 62 meter, men på tværs af kørselsretningen. I to andre serier blev bakkerne på tværs af kørselsretningen placeret side om side for mere nøjagtigt at måle spredenøjagtigheden indenfor maskinens arbejdsbredde. Kalkspredning med GPS 11

13 Spredebakker placeret side om side til måling af spredenøjagtighed på tværs af kørselsretningen. Den opsamlede kalk blev hældt fra bakkerne over i plastikposer, som efterfølgende blev vejet. Ved omregning fra gram kalk pr. bakke til ton kalk pr. ha. erkendte vi, at der ifølge vores målinger var doseret 20-40% for lidt i alle serier. Dette skyldes givetvis, at kalkklumperne har tendens til at springe op igen, når de rammer i bakkerne. Det er også sandsynligt, at nogle kalkklumper slås i stykker, når de rammer bakkerne. Som nedenstående billede viser, var der ofte opsamlet forholdsvis mange kalkklumper på bagsiden af bakkerne. Disse skulle have været i bakkerne, men er blevet stoppet af bakkens kant. Ved den valgte metode er det dermed ikke muligt at fastlægge, om kalken er doseret i korrekt mængde. Derfor er alle målinger korrigeret op under den antagelse, at kalken er doseret korrekt. En del kalkklumper blev opfanget af bakkernes kant. Derfor er det med spredebakken ikke er muligt at måle den eksakte udbragte mængde, men alene forholdet mellem doseringen i de enkelte bakker. Kalkspredning med GPS 12

14 Kørehastighed og PTO-omdrejninger blev aflæst på traktorens instrumenter. Hastigheden var i alle serier 9-10 km/t. PTO-omdrejninger var 540 omdr./ min. for 12 m. arbejdsbredde, 630 omdr./ min. for 16 m. arbejdsbredde og omdr./ min. for serien med 20 m. arbejdsbredde. Billede 5: Bakkernes placering blev målt med GPS-udstyr. I alle serier er de målte og korrigerede mængder af kalk sammenlignet med den planlagte mængde. Datacomputeren i traktoren får via et datakort doseringsangivelser i kvadrater på typisk 10x10 eller 20x20 m. Da sprederen ikke kan forventes at dosere marken i kvadrater, er den planlagte dosering der sammenlignes med først omregnet, så der er en glidende overgang mellem kvadraterne (også kaldet grid). Udjævning af den planlagte dosering fra angivelse i kvadrater (til venstre) til glidende overgang mellem doseringsskift (til højre). Doseringer med glidende overgang, som vist i kortet til højre, er sammenlignet med den realiserede dosering målt i bakker. Kalkspredning med GPS 13

15 8. Resultater, langsgående fordeling Der er foretaget tre serier af målinger for de to kalkspreder. Resultaterne fremgår af kurver og nøgletal på de følgende tre sider. For hver række af bakker angiver kurver, dels hvor meget det i følge doseringsinstruktionen er planlagt at udbringe i den pågældende række, dels hvor meget kalk der faktisk er målt i spredebakkerne. Den udbragte mængde er angivet som både vejede og korrigerede mængder i hver bakke og som en kurve, der angiver tendensen. Nøgletal Sammen med kurverne er der for hver række af bakker beregnet to nøgletal: GNS doseringsfejl: Den gennemsnitlige doseringsfejl angiver, hvor meget der gennemsnitligt er doseret for meget eller for lidt i forhold til de andre rækker i serien. Da bakkernes indhold er korrigeret op, er gennemsnittet af tre rækker: 0 kg pr. ha. VK på doseringsfejl: Variationskoefficienten på doseringsfejl angiver variationen eller stabiliteten mellem målinger i en række. VK på doseringsfejl beregnes som standardafvigelsen på doseringsfejlen for alle spredebakker divideret med den gennemsnitlige udbragte mængde i rækken. Den kan sammenlignes med variationskoefficienter for ensartede doseringer. Populært sagt angiver GNS fordelingsfejl, hvorledes kalken fordeles mellem de tre rækker. VK på doseringsfejl angiver, hvor jævnt kurven for den realiserede dosering følger kurven for den ønskede dosering. Kommentarer til resultater For alle serier ses en klar sammenhæng mellem kurvernes forløb for henholdsvis den ønskede og den realiserede dosering. I alle tre serier er der underdoseret i de kørespor, hvor der køres mod en lavere dosering. I modsat retning, hvor der køres mod en højere dosering er der doseret for meget. Tildelingen ville derfor have ramt bedre, hvis doseringsskiftet var forsinket 2 til 10 m. Det vil være vanskeligere at følge en varieret dosering end at holde en konstant dosering. Spredenøjagtigheden for kalk må desuden forventes at være mindre end ved spredning af handelsgødning. Endelig giver bakketest en større unøjagtighed og dermed en større variation end tilsvarende målinger udført i spredehal. Derfor vurderes, at en VK på op til 25% er acceptabel. Seks ud af de ni målinger lå under dette niveau. I serie 2 er der i den ene ende af måleområdet planlagt en dosering på 750 kg pr. ha. Bakkerne i denne ende var stort set tomme. Det skyldes, at LH 5000 redskabscomputeren var indstillet til en minimumsdosering på kg pr. ha. Under dette niveau slås dosering fra. Der bør altså ikke planlægges med dosering under kg pr. ha. I serie 3 skyldes den målte unøjagtighed primært, at den målte dosering falder mod den ende, hvor doseringen er høj. Der er ikke i den planlagte dosering for marken angivet, at doseringen skal falde. I forlængelse af måleområdet stiger den planlagte dosering tværtimod til et lidt højere niveau. Kalkspredning med GPS 14

16 1. serie langsgående: Jerslev Maskinstation Arbejdsbredde : 12 m Planlagt dosering fra til kg pr. ha. Række 1: Spredebakker i kørespor GNS doseringsfejl: - 13 % VK på doseringsfejl: 16 % Række 2: Spredebakker imellem kørespor GNS doseringsfejl: -2 % VK på doseringsfejl: 11 % Række 3: Spredebakker i kørespor GNS doseringsfejl: 13 % VK på doseringsfejl: 16 % Gennemsnit af tre rækker: GNS doseringsfejl: 0 % VK på doseringsfejl: 14 % Kalkspredning med GPS 15

17 2. serie langsgående Doseringskortet for denne serie fremgår af figuren på side 13. Jerslev Maskinstation Arbejdsbredde : 12 m. Planlagt dosering fra 750 til kg pr. ha. Række 1: Spredebakker i kørespor GNS doseringsfejl: 15 % VK på doseringsfejl: 28 % Række 2: Spredebakker imellem kørespor GNS doseringsfejl: 1 % VK på doseringsfejl: 32 % Række 3: Spredebakker i kørespor GNS doseringsfejl: -15 % VK på doseringsfejl: 23 % Gennemsnit af tre rækker: GNS doseringsfejl: 0 % VK på doseringsfejl: 28 % Kalkspredning med GPS 16

18 3. serie langsgående: Gamst Maskinstation Arbejdsbredde : 12 m. Planlagt dosering fra 430 til kg pr. ha. Række 1: Spredebakker i kørespor GNS doseringsfejl: -19 % VK på doseringsfejl: 35 % Række 2: Spredebakker imellem kørespor GNS doseringsfejl: 16 % VK på doseringsfejl: 16 % Række 3: Spredebakker i kørespor GNS doseringsfejl: 4 % VK på doseringsfejl: 23 % Gennemsnit af tre rækker: GNS doseringsfejl: 0 % VK på doseringsfejl: 24 % Kalkspredning med GPS 17

19 9. Resultater, tværgående fordeling Der er i ligeledes foretaget tre serier af målinger på tværs af kørselsretningen for de to kalkspredere. Bakkerne er ikke placeret med samme indbyrdes afstand i de tre serie. Antallet af rækker med spredebakker er enten 1, 2 eller 3 rækker som angivet under den enkelte serie. Arbejdsbredden har været henholdsvis 16 og 20 m. Alle serier er altså udført med større arbejdsbredde end serierne for den langsgående fordeling. Som for serierne med langsgående dosering angiver grafer og nøgletal, dels hvor meget kalk der er planlagt udbragt, dels hvor meget der er målt. Da rækkerne af bakker i disse serier har stået tæt ved hinanden, er der kun beregnet én kurve for den planlagte dosering. Flere rækker af bakker er dermed gentagne målinger af samme fordeling. Nøgletal De samme to nøgletal benyttes for disse serier som for serierne med den langsgående fordeling. Den gennemsnitlige doseringsfejl er dog kun beregnet for serie 1, hvor der er flere gentagne rækker af bakker med samme afstand mellem bakker. Kommentarer til resultater Som for den langsgående fordeling er der for serie 1 og 2 tydelig sammenhæng mellem kurvernes forløb for henholdsvis den planlagte og den realiserede dosering. I de to serier, blev der målt med henholdsvis tre og to rækker bakker. Da kurverne stort set følger hinanden, er der god overensstemmelse mellem gentagelser. Spredebakker er altså velegnede til at måle variation. Spredenøjagtigheden ved 16 meters arbejdsbredde må betegnes som tilfredsstillende. Variationskoefficienterne ligger mellem 13 og 26 %, hvilket som forventet er noget over de variationskoefficienter, der ved tidligere undersøgelser er målt i spredehal (se appendiks). Tendenser i skævhed i spredebilledet kan erkendes ved at studere kurverne. Sprederen benyttet i serie 1 og serie 2 placerer eksempelvis mere kalk lige til venstre for sprederen i forhold til mod højre. Denne tendens ses mest tydelig i serie 1, der strækker sig over flere arbejdsbredder. Der er kørt i skiftende retning, derfor er puklen skiftevis på den en og på den anden side af køresporet. Serie 3, hvor der kun er målt på én række bakker, er foretaget i et område af en mark, hvor den planlagte dosering er konstant. I denne serie udgik en række af opgørelsen, da rækken var placeret for tæt på markens forager. Denne serie er udført med en arbejdsbredde på 20 m., hvilket er mere end den maksimale anbefalede arbejdsbredde på 18 m. for det benyttede spredeværk. Med en variationskoefficient på 31% er fordelingen da heller ikke tilfredsstillende. Kalkspredning med GPS 18

20 1. serie tværgående: Gamst Maskinstation Arbejdsbredde : 16 m. Omdrejninger, PTO: 630 omdr./min. Planlagt dosering fra til kg pr. ha. Antal rækker af målebakker : 3 (gentagelser). Bakker i hver række : 32. Afstand mellem hver bakke: 200 cm kg/ha meter Planlagt dosering Kørespor Målt række 1 Målt række 2 Målt række 3 Række 1 Række 2 Række 3 GNS af rækker GNS doseringsfejl 2,2 % -2,9 % 0,6 % 0,0 % VK på doseringsfejl 26 % 21 % 22 % 23 % Kalkspredning med GPS 19

21 2. serie tværgående: Gamst Maskinstation Arbejdsbredde : 16 m. Omdrejninger, PTO: 630 omdr./min. Planlagt dosering fra til kg pr. ha. Antal rækker af målebakker : 2 (gentagelser). Bakker i hver række : 31 / 58. Afstand mellem hver bakke i række 1: 50 cm. Afstand mellem hver bakke i række 2: 100 cm. kg/ha Planlagt dosering Kørespor Målt række 1 Målt række 2 meter Række 1 Række 2 GNS af rækker VK på doseringsfejl 16 % 13 % 15 % Kalkspredning med GPS 20

22 3. serie tværgående: Jerslev Maskinstation Arbejdsbredde : 20 m. Omdrejninger, PTO: omdr./min. Planlagt dosering kg pr. ha. (konstant). Antal rækker af målebakker : 1 (gentagelse). Bakker i rækken : 36. Afstand mellem bakker: 50 cm kg/ha Planlagt dosering Kørespor meter Målt række 1 Række 1 VK på doseringsfejl 31 % Kalkspredning med GPS 21

23 Appendiks Spredning af kalk målt i spredehal Følgende skema summerer hovedresultater for en række spredetest foretaget i spredehallen ved Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm. Ved testen er tværfordelingen ved spredning af kalk målt med forskellige kalktyper, ved forskellige arbejdsbredder og ved forskellig indstilling af sprederen. Målingerne er foretaget på plant betongulv med de samme spredebakker, som er benyttet ved FarmTest undersøgelsen. Resultaterne er stillet til rådighed for offentliggørelse af henholdsvis Maskinfabrikken Bredal og Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG). Tabel 2: Resultater af spredetest med kalk udført i spredehal Udført for 1) Kalk type 2) Spredeværk 3) PTO omdr./ Skala indstil. spredeværk Kørehast. Planlagt mgd. Realiseret mgd. Arbejdsbredde, Var.- koeff. m. min. km/t kg/ha. kg/ha. % D DLG Cent , ) 20,19 D DLG Cent , ) 19,23 D DLG Cent , ) 23,27 D DLG Cent , ,9 D DLG Cent , ,62 D DLG Cent , ,42 D DLG Cent , ,96 D DLG Cent , ,05 D DLG Cent , ,60 D DLG Cent , ,72 B Kong Cent , ) 12,20 B Kong Cent , ) 12,10 B Kong Cent , ,58 B Faxe Cent , ,23 B Faxe Off , ) 8,25 1) Målinger er udført for og stillet til rådighed af: D=DLG, B=Maskinfabrikken Bredal. 2) Kalktype: DLG=DLG Landbrugskalk. Faxe=Faxekalk 0-10 mm. Kong=Kongerslev kalk. 3) Spredeværk : Cent : Centre line - tallerkener roterer udefra og mod midten. Off : Off centre - tallerkener roterer fra midten og udad. 4) I disse serier er der kørt over bakkerne tre gange. 5) I disse serier er der kørt over bakkerne to gange. Kalkspredning med GPS 22

24 Kommentarer fra Landskontoret for Bygninger og Maskiner til resultater fra spredehal Variationskoefficienterne ligger som forventet på et noget lavere niveau end ved målinger udført i marken. Doseringsniveauer Af disse test fremgår, at spredenøjagtigheden er afhængig af doseringsniveauet. De største variationskoefficienter er opnået med DLG Landbrugskalkmed en planlagt dosering på kg pr. ha. Den samme kalk er spredt ved højere dosering med noget bedre resultat. Modsat er Kongerslev kalk spredt med det bedste resultat ved en planlagt lav dosering, hvorimod den høje dosering på kg pr. ha. voldte problemer. Sprederens indstilling Der er sket en forbedring af spredning af DLG landbrugskalk ved at øge PTO omdrejningerne ved den høje dosering. Derudover er der ved målinger på variationskoefficienter ikke konstateret væsentlige eller systematiske effekter ved at ændre indstillinger. Spredeværkstype Den sidste test i tabellen er, som den eneste, foretaget med et Off-centre spredeværk, hvor tallerkener roterer modsat i forhold til de øvrige serier. Variationskoefficienten er den bedste af de 15 tests. Off centre maskiner er imidlertid følsomme over for kalkens egenskaber og over for en korrekt indstilling til en specifik arbejdsbredde. Da centre-line maskiner er mindre følsomme og dermed mere fleksible er dette princip det mest udbredte på nyere kalkspredere. Ved kalk med dårlige flydeegenskaber, f.eks. våd kalk, er off centre maskinerne dog ofte af foretrække, da der på disse er mindre risiko for tilstopning i spredeværket. Doseringsmængde Som i målinger i marken har der været væsentlig mindre kalk samlet i spredebakkerne end der burde være. I de fleste test er der mellem 15 og 25 % for lidt. Dette skyldes nok primært, at kalk er hoppet videre, når det har ramt bakkerne. Kalkspredning med GPS 23

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst Maskiner og planteavl 113 vfl.dk farmtest.dk Titel: Etablering af efterafgrøder ved høst Forfatter: Jens J. Høy, AgroTech og Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret

Læs mere

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVILKEN GØDNINGSSPREDER ER BEDST? V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 2 UENS SPREDNING KOSTER UDBYTTE OG ER BESVÆRLIGT.. Hvad er vigtigt? Præcis spredning Nem indstilling Stor kapacitet Lavt vedligehold,

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 BRUGSANVISNING Sprederen monteres vandret på traktoren. Afstanden fra spredeskive til vejen skal være ca. 60 cm. Traktorens stabiliseringskæder bør strammes

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Positionsbestemt planteavl

Positionsbestemt planteavl FarmTest - Planteavl nr. 13-22 Positionsbestemt planteavl Erfaringer og beslutningsadfærd Positionsbestemt planteavl Erfaringer og beslutningadfærd Af ph.d. studerende Spyros Fountas, Den Kgl. Veterinære-

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

EMC: Formlen til større doseringspræcision

EMC: Formlen til større doseringspræcision Arbejdsbredde 18 til 50 m EMC: Formlen til større doseringspræcision Innovation for maksimal præcision H-Drive: hydraulisk træk af spredeskiver ISOBUS-styring med CCI-, John Deere- og Müller-terminaler

Læs mere

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 Der tages forbehold for rettelser i priser og specifikationer PRÆSTBRO Sneskær Dette sneskær leveres som standard med gummiskær men kan på bestilling leveres

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr.

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr. Husdyrbrug nr. 25 Maj 2002 Stabilisering af drivveje til køer Kaj Hansen, Jan S. Strøm & Morten Levring, Afdeling for Jordbrugsteknik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Markgrænser. For at programmet kan behandle analysedata, skal du have oprettet et markkort for kunden. Til dette formål anvendes

Markgrænser. For at programmet kan behandle analysedata, skal du have oprettet et markkort for kunden. Til dette formål anvendes Generelt. Følgende afsnit beskriver hvordan man udarbejder analysekort samt beregner tildelingskort i programmet. Opgaven tager udgangspunkt i at prøverne er taget med GPS med en tæthed der muliggør en

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? M-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? I 1934 startede BOGBALLEs grundlægger, Anders Peter Laursen, produktion af inventar til fjerkræavl i landsbyen Bøgballe. Tiderne skiftede og i starten af 1950 erne blev

Læs mere

Moderne planteavl kræver effektive løsninger

Moderne planteavl kræver effektive løsninger Arbejdsbredde 10 til 18 m Moderne planteavl kræver effektive løsninger MDS viser sine styrker i det daglige arbejde Uanset om det er almindelig planteavl med plejesporsystemer op til 18 m eller specialdyrkninger,

Læs mere

Dosering og spredning af flisaske. institut for geovidenskab. Simon Skov Morten Ingerslev. IGN Rapport. institut for geovidenskab

Dosering og spredning af flisaske. institut for geovidenskab. Simon Skov Morten Ingerslev. IGN Rapport. institut for geovidenskab institut for geovidenskab o g n at u r f o rva lt n i n g kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t institut for geovidenskab o g n at u r f o r va lt n i n g kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t rolighedsvej

Læs mere

Skitse til projekt. Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland

Skitse til projekt. Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland Skitse til projekt Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland KORTLÆGNING AF JORDEN ANVENDELSE I MARKEN DATABEHANDLING Indhold 1. Baggrund 2. Generel beskrivelse

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS FarmTest - Planteavl nr. 2-2001 Marksprøjter med injektionssystem og GPS Marksprøjter med injektionssystem og GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer Saltspredningsmåling med SOBO Falkøping CLC med mixer Målinger gennemført den 1. november 9 Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden DK Nr. Aaby, Denmark jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive Maskiner og planteavl nr. 108 2009 FarmTest Pickup rive Titel: FarmTest af pickup rive Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Jens Johnsen Høy, AgroTech, og Karsten Attermann Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær Maskiner og planteavl nr. 65 2007 FarmTest Sprøjteteknik i jordbær Sprøjteteknik i jordbær Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Planteproduktion og Hans Henrik Pedersen, AgroTech, Afdeling

Læs mere

Boksforsøg nr. 81. Sammenligning af drikkeventilerne: Corti Stempel, Val, Corti Kugle og Ziggity

Boksforsøg nr. 81. Sammenligning af drikkeventilerne: Corti Stempel, Val, Corti Kugle og Ziggity Boksforsøg nr. 81 Sammenligning af drikkeventilerne: Corti Stempel, Val, Corti Kugle og Ziggity Udført for Dansk Slagtefjerkræ September 2004 Jette Søholm Petersen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE Jørn Pedersen Landskontoret for Kvæg Just Jensen Statens Husdyrbrugsforsøg Landbrugets Rådgivningscenter Maj 1996 1 2 Forord I dansk kvægavl bliver der beregnet

Læs mere

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT Kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til en overkommelig pris med en arbejdsbredde på 43, 51 og 50 cm Gulvvaskemaskiner 45 E-B/50 E-B-BT-52 BT Velegnet til daglig rengøring

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

4. Byggeri, teknik og Miljø

4. Byggeri, teknik og Miljø 4. Byggeri, teknik og Miljø af Chefkonsulent Jette Søholm Petersen, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ 4.1 Boksforsøg med slagtekyllinger i 2012 For at alle slagtekyllingeproducenter hurtigt kan dele og

Læs mere

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden Gyllekørsel uden stop Hvis du har store mængder gylle, som du ønsker udbragt på kort tid - så skal du vælge en SDS gylleudlægger. Agrometers selvkørende udlægger er udviklet over mere end 15 år, og er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Nordic Biomass havde den 27. september 2007 inviteret til demonstration af flishuggere til brug i energipil. Formålet var at få afprøvet nogle af

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning Markbrug nr. 293 Maj 2004 Reduceret jordbearbejdning Metoder og økonomi Claus Grøn Sørensen og Henrik S. Mortensen, Forskningscenter Bygholm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kort om Eksponentielle Sammenhænge

Kort om Eksponentielle Sammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Eksponentielle Sammenhænge 2011 Karsten Juul Dette hæfte indeholder bl.a. mange småspørgsmål der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd KOMPLET VOGNPROGRAM Vogne designet af danske landmænd DESIGNET AF DANSKE LANDMÆND KONSTANT UDVIKLING AF VOGNENE MI tipvognprogrammet består i dag af 5 serier af tipvogne med lasteevner på fra 8 til 30

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Markbrug nr. 283 September 2003 Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Peter Sørensen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 014 Karsten Juul TEST 1 StikprÅver... 1 1.1 Hvad er populationen?... 1 1. Hvad er stikpråven?... 1 1.3 Systematiske fejl ved valg af stikpråven.... 1 1.4 TilfÇldige fejl

Læs mere

HÅNDBOG STI SPREDERE

HÅNDBOG STI SPREDERE DATO 22. jan. 2015 DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON HÅNDBOG STI SPREDERE KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSPRINCIPPPER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. SPREDESYSTEMER... 5 Fast spredebredde...

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien?

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Rasmus Andersen, Produktionsøkonomigruppen Kvæg - 55 - Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? v/ Rasmus

Læs mere

Kyndestoft Demeter 836

Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Fremtidens landbrugsmaskiner Dette er standard på sprøjterne fra Kyndestoft: Stort suge filter, Trykfilter, sikkerhedsfilter og liniefiltre Led lys baglygter og sidemarkering

Læs mere

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 731-2009 Annual Report Partiel bearbejdning Strip tillage Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual BaehrTec NT 250 Micromotor elektrisk Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse Side forord 3 indhold 4 forholdsregler 5-6 Beskrivelse af Styreenhed 7-10 Beskrivelse af håndstykke 11 Beskrivelse af El tilslutning

Læs mere

Opgavesæt om Gudenaacentralen

Opgavesæt om Gudenaacentralen Opgavesæt om Gudenaacentralen ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Gudenaacentralen... 1 1. Vandet i tilløbskanalen... 1 2. Hvor kommer vandet fra... 2 3. Turbinerne... 3 4. Vandets potentielle energi...

Læs mere

Foreløbig konklusion:

Foreløbig konklusion: Notat om 21. november 2015 Kvælstofudledningen omkring år 1900. i DCE har til udarbejdet et notat, som konkluderer, at kvælstofudledningen omkring år 1900 var således, at koncentrationen af kvælstof i

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER Forord Traktorer med frontredskaber kan udgøre en farlig kombination i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man

Læs mere

International matematikkonkurrence

International matematikkonkurrence Facit til demoopgaver for 6. og 7. klassetrin Navn og klasse 3 point pr. opgave Facit 1 Hvilken figur har netop halvdelen farvet? A B C D E 2 På min paraply fra Australien står der KANGAROO: Hvilket af

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010

Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010 Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010 En oversigt over kyndestoft maskinfabriks produkter Indhold Indhold...1 Trailersprøjter 5500/7000...2 Liftsprøjter...2 Teleskopbom...2 Injektion...3 Mikronæring...3

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

Applikationen Klip (dansk)

Applikationen Klip (dansk) Applikationen Klip (dansk) PMH Version 3.0-0315 Indhold 1 Manual 2 1.1 Vejledning................................. 2 1.1.1 Starten.............................. 8 1.1.2 Strækkene mellem posterne...................

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Opmåling af landbrugsarealer

Opmåling af landbrugsarealer Vejledning om Opmåling af landbrugsarealer April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD INDLEDNING... 2 KORREKTE MARKSTØRRELSER... 3 HVEM HAR ANSVARET?...

Læs mere

Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant

Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant Af Lars Bo Pedersen, Skov & Landskab, KVL og Jens Jacob Knudsen, Vej og Park, Københavns Kommune Vejsalt forbedrer fremkommeligheden på det danske

Læs mere

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Birte Boelt & René Gislum Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg Anvendelse af efter- og grøngødningsafgrøder Gennem de seneste 10-15 år

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Topdressing af øko-grønsager

Topdressing af øko-grønsager Topdressing af øko-grønsager Også økologisk dyrkede afgrøder kan have behov for tilførsel af ekstra gødning. Syv forskellige organiske produkter, som kan fås i almindelig handel og som er tørret og pelleteret

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Specielfremstillede hjælpemidler

Specielfremstillede hjælpemidler Specielfremstillede hjælpemidler - ALT kan lade sig gøre Side 2 Det sker ofte at man som terapeut står i en situation, hvor man bare har lyst til at give op. Man har prøvet alle de hjælpemidler man har

Læs mere

Referenceblad for vingeforsøg

Referenceblad for vingeforsøg Referenceblad for vingeforsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité Revision August 999. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af vingeforsøg i kohæsionsjord. Ved vingeforsøg

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

GrundlÄggende variabelsammenhänge

GrundlÄggende variabelsammenhänge GrundlÄggende variabelsammenhänge for C-niveau i hf 2014 Karsten Juul LineÄr sammenhäng 1. OplÄg om lineäre sammenhänge... 1 2. Ligning for lineär sammenhäng... 1 3. Graf for lineär sammenhäng... 2 4.

Læs mere

Axial Flow gnasker sig gennem høsten

Axial Flow gnasker sig gennem høsten Salling-traktor.dk Nordvestjysk-traktor.dk Axial Flow gnasker sig gennem høsten Hos Goul Agro i Brøndum på Salling, er det en CaseIH Axial Flow 9120 der tager sig af høstarbejdet og dette gør den til UG,

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT Vejledningsplan MFT Indholdsfortegnelse Indledning...1 Planlægning af Militær Fysisk Træning...1 Skemaets opbygning og anvendelse...1 Eksempel på fastlæggelse af træningsniveau...2 Progression...2 Pauser

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadranterne i instrumentpakken fra geomat.dk er kopier af et instrument lavet af Georg Hartman i 1547. Originalen

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Tripelsæt slåmaskiner

Tripelsæt slåmaskiner Tripelsæt slåmaskiner GXT-serien, arbejdsbredde 12,3 m Knivbjælke GXT Store arbejdsbredder øger effektiviteten, perfekt til faste kørespor Størst mulig effektivitet hænger sammen med store arbejdsbredder.

Læs mere

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14.august 2013 Bo Sommer bs1@vd.dk 7244 7433 DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING MUG STATUSRAPPORT 14. AUGUST 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Den bariatriske person

Den bariatriske person Den bariatriske person Erfaringer indsamlet år 2009 Det er svært at få praktisk erfaring i håndtering af den bariatriske person. Dette materiale skal ses som inspirationskilde og forhåbentligt give lyst

Læs mere