Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Kommunal annoncering i foreningsblade /3 Etablering af fodboldbaner m.v. i Ø. Brønderslev /4 Genforhandling af lejekontrakt mellem Dronninglund Kommune og Dronninglund-Hallerne /5 Brønderslev-Dronninglund-ordningen - tilskud til kørsel til handicapforeninger /6 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven /7 Vedtægter for Brønderslev-Dronninglund Musikskole /8 Bogbuskøreplan /9 Ledige lokaler i forbindelse med nedlæggelse af biblioteksfilialer /10 Projekt "Skoven er din" /11 Orientering Lukkede sager: 11/12 Orientering

3 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 2 Åbne sager: 01/2 Kommunal annoncering i foreningsblade. Sagsfremstilling: Asaa Billardklub har gennem byrådsmedlem Peter Bandholm ansøgt om kommunal annonce i foreningens klubblad. Henvendelsen er oversendt til behandling i Fritids- og Kulturudvalget med henvisning til, at der er tale om annoncering i klubblad for forening, som henhører under Fritidsog Kulturudvalgets ansvarsområde. Det kan oplyses, at det hidtil har været Økonomiudvalgene i de 2 hidtidige kommuner, der har varetaget opgaven vedr. annoncering. Børne- og Kulturenheden oplyser: Foreninger får i henhold til Folkeoplysningsloven tilskud til aktiviteter til børn og unge under 25 år gennem Brønderslev-Dronninglund-ordningen. Endvidere ydes lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Indstilling: Børne- og Kulturenheden anmoder udvalget om at drøfte og beslutte, om kommunen annoncerer i foreningers klubblade og evt. fastsætte regelsæt herfor. FK Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Der tegnes ikke annoncer i foreningers klubblad.

4 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 3 02/3 Etablering af fodboldbaner m.v. i Ø. Brønderslev. Sagsfremstilling: Ø. Brønderslev Idrætsforening søger om at få arealet øst for foreningens nuværende fodboldbaner indrettet til fodboldbaner og herefter få arealet stillet til rådighed. Det oplyses, at arealet er i en sådan beskaffenhed, at det for relativt få omkostninger kan laves til baner. Arealet skal rettes op, herefter kan man tage noget af det overskudsjord, der er i kommunen og blande det med sand. Dette strøs ud på arealet, der planeres og tromles, og om et par vil det være velegnet til at så græs i. Ydermere søges om, at foreningens volleyballbane samt petanquebane planeres ud og herefter sås græs. Foreningen henviser til, at man har fået en del af eksisterende træningsareal inddraget og at det øvrige træningsareal er af en sådan beskaffenhed, at det ikke er muligt at bruge det i hele den periode, der trænes fodbold. Forvaltningen bemærker: Der er ikke foretaget undersøgelse om arealets beskaffenhed til formålet, ligesom der ikke er foretaget økonomiske beregninger på udgifterne ved etablering af fodboldbaner m.v. FK Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at foreningens ønske indgår i budgetønsker for kommende år, idet der ikke i 2007 er midler til rådighed til et sådant formål. Der henvises i øvrigt til, at ønsket bør indgå i prioritering med evt. andre ønsker i samarbejde med Idrætssamvirket. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Godkendt.

5 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 4 03/4 Genforhandling af lejekontrakt mellem Dronninglund Kommune og Dronninglund-Hallerne FK/ØK/BY Genoptagelse af sag fra Underudvalget for Fritid og Kulturs møde den 21. december 2006, hvor det blev besluttet at indkalde Dronninglund-Hallernes bestyrelse til møde om genforhandling af kontrakten den 11. januar Der vedlægges referat af mødet mellem Fritids- og Kulturudvalget og repræsentanter for Dronninglund-Hallernes bestyrelse den 11. januar Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Dronninglund-Hallerne anmoder om genforhandling af lejekontrakten mellem Dronninglund kommune og Dronninglund-Hallerne. Det oplyses, at Dronninglund-Hallerne har afsluttet de sidste års regnskaber med underskud. Årsagen hertil anføres at være, at Dronninglund Kommune har nedsat skolelejen med ca kr. årligt. Endvidere er Dronninglund-Hallerne løbet ind i problemer med utætte tage i begge haller og yderligere kr. årligt i varmeudgifter. Børne- og Kulturforvaltningen oplyser: Der er indgået 4-årig kontrakt med Dronninglund-Hallerne med følgende udbetalinger: 2005: kr. 2006: kr. 2007: kr. 2008: kr. Beløbene fremskrives med virkning fra 1. januar 2006 med KL s fremskrivningsprocent. Det korrigerede lejebeløb fra 2004 udgør kr., hvortil er aftalt diverse tillæg: 2005: Delvis fortsættelse af aftale af 4. september 2001: kr. Belysning i den gamle hal: kr. Ny el-tavle: kr. I alt: kr. 2006: Delvis fortsættelse af aftale af 4. september 2001: kr. 2 porte i den gamle hal mod vest: kr. I alt kr. 2007:

6 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 5 Delvis fortsættelse af aftale af 4. september 2001: kr. Nyt indgangsparti hovedindgang: kr. I alt: kr. 2008: Delvis fortsættelse af aftale af 4. september 2001: kr. I alt kr. Økonomi: Der kan ikke anvises finansiering af yderligere midler til området. Indstilling: Med baggrund i mødet mellem Fritids- og Kulturudvalget og repræsentanter for Bestyrelsen for Dronninglund-Hallerne den 11. januar 2007 anbefaler Børne- og Kulturenheden, at den mellem tidligere Dronninglund Kommune og Den selvejende institution Dronninglund Idrætshal indgåede lejekontrakt af 14. december 2004 fortsætter i 2007 og 2008 med følgende ændring: kr. afsat i tilskuddet for 2007 med forudsætning om anvendelse til nyt indgangsparti (hovedindgang) overføres til dækning af hallens løbende drift for 2007 og Det meddeles hallens bestyrelsen, at Fritids- og Kulturudvalget ønsker at blive holdt orienteret om hallens økonomi og forventer at få regnskab tilsendt. Bilag: Referat af møde om genforhandling Dronninglund-Hallerne Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Indstilles til godkendelse.

7 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 6 04/5 Brønderslev-Dronninglund-ordningen - tilskud til kørsel til handicapforeninger. Sagsfremstilling: FK/ØK/BY Sammenlægnigsudvalget vedtog i sit møde den 14. december 2006 regler for fritidsområdet i Brønderslev-Dronninglund Kommune, dog at der tages forbehold for omlægning af handicapkørsel. Forslag om ikke at yde tilskud til handicapforeningers kørsel til haller i forhold til det enkelte medlem er en del af finansieringen vedrørende tilskud til egne/lejede lokaler og tilskud til lysanlæg, jfr. følgende pkt. 2, som formuleret i Underudvalget for fritid og kulturs indstilling til Sammenlægningsudvalget: 2. Tilskud til egne og lejede lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven undtagen udgifter til leje af timer i haller: Underudvalget for fritid og kultur foreslår At der ydes tilskud med 75% af foreningens udgifter til egne og lejde lokaler At der for medlemmer over 25 år sker fradrag i forhold til, at 6 børn giver 1 voksen fri At der ydes refusion af udgifter til vedligeholdelse/tilsyn og drift af lysanlæg efter de almindelige regler for tilskud til lokaler (75% med fradrag for medlemmer over 25 år efter, at 6 børn giver 1 voksen fri). Reglen om fradrag for medlemmer over 25 år er p.t. gældende i Brønderslev Kommune, dog at fradrag sker i forhold til, at 5 børn giver 1 voksen fri. Ændring fra 5 til 6 børn giver 1 voksen fri, er foreslået for at finansiere forslag om at yde tilskud til udgifter til vedligeholdelse/eftersyn og drift af lysanlæg.. Der ydes p.t. 100% refusion i nuværende Dronninglund kommune. I nuværende Brønderslev kommune ydes ikke refusion (I henhold til Folkeoplysningsloven er der er ingen forpligtigelse for kommunen til at yde tilskud til lysanlæg, da der er tale om udendørsanlæg). Merudgiften herved er anslået til ca kr. Økonomi: Merudgifter: Reglen om, at 6 børn giver 1 voksen fri for foreningerne i nuværende Dronninglund

8 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 7 Kommune er opgjort til kr. Samvirkernes repræsentanter i Arbejdsgruppen foreslår, at der købes et mindre haltimer til foreningerne i nuværende Dronninglund Kommune. Underudvalget for Fritid og Kultur foreslår, at merudgiften finansieres af budget til BY-ordninger. Tilskud til udgifter til vedligeholdelse/tilsyn og drift af lysanlæg i nuværende Brønderslev Kommune kr. Oprindelig havde Arbejdsgruppen besluttet at foreslå, at reduktion for medlemmer over 25 år skulle ske ved, at 5 børn giver 1 voksen fri. Det ville betyde en merudgift på kr. For at kunne finansiere tilskud til lysanlæg besluttede Arbejdsgruppen i stedet at foreslå, at reduktion for medlemmer over 25 år ændres til, at 6 børn giver 1 voksen fri. Det betyder en merudgift på kr. Det vil sige, at der er en besparelse mellem de 2 forslag på kr. Herudover foreslår arbejdsgruppen, at der ikke ydes tilskud til handicapforeningers kørsel til haller i forhold til det enkelte medlem, men kun i forhold til, hvor foreningen har hjemsted og derfra transport til hal, når der er mere end 10 km. Der er tale om en besparelse på kr. Underudvalget for Fritid og Kultur anbefaler dette forslag. Indstilling: Børne- og Kulturenheden anmoder om udvalgets stillingtagen til Sammenlægningsudvalgets forbehold for omlægning af handicapkørsel, herunder evt. manglende finansiering, såfremt det besluttes, at der fortsat ydes tilskud til handicapforeningers kørsel til haller i forhold til det enkelte medlem kr. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Der udarbejdes forslag til finansiering af kørselsudgifter. Forslaget sendes til udtalelse i Handicaprådet, og sagen behandles igen på udvalgets næste møde.

9 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 8 05/6 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. FK Økonomiudvalget tilbagesender sagen med henblik på vurdering af harmonisering af tilskudsprocent til handicapundervisning, ad pkt. 5. Det bemærkes endvidere, at sagen er sendt til høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Der er i budgettet for 2007 afsat en tilskudsramme på kr. til fritidsundervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven. Der skal herefter tages stilling til følgende: 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister 3. Forslag om betaling for brug af offentlige lokaler 4. Forslag til fordeling af tilskud til brug ved leje af private lokaler. 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning 6. Forslag om at afskaffe pulje til lærer- og lederuddannelse Ad 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen. Tilskudsrammen udgør efter fradrag af kr. til brug ved tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister kr. Se vedhæftede bilag over indkomne ansøgninger og forslag til udmøntning. Børne- og Kulturenheden foreslår, at man anvender forslag 1. Tilsagnet er beregnet i forhold til aftenskolernes faktiske lønudgifter i For så vidt angår de nye foreninger er deres lønudgifter baseret på et skøn. Ad 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister. Projektgruppen for Fritid og Kultur har i sin rapport foreslået, at der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der skal ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. I Dronninglund Kommune har man kunnet få et tilskud pr. time, der har varieret fra 2 kr. til 5 kr. I Brønderslev Kommune har der ikke været afsat midler til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. Der er udarbejdet følgende oversigt, der viser regnskab for 2005 og ansøgning/forslag

10 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 9 for 2007: Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Born Dronninglund Sangkor FOF Nordvest-Vendsyssel Frit Oplysningsforbund Hjallerup Sangkor Klokkerholm Fritidsskole Klokkerholm Husmoderforening LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening I alt Tilskud pr. time 3 kr. 2 kr. Børne- og Kulturenheden foreslår, at der afsættes midler til finansiering af en nedsættelse af deltagerbetalingen på 2 kr. pr. time. Da Brønderslev Kommune ikke tidligere har haft afsat midler til dette tilskud, vil der være tale om et skøn i forhold til antal timer for aftenskolerne. I Dronninglund Kommune er der søgt om tilskud. Det betyder, at man kender tallene. På baggrund af tallene i Dronninglund Kommune er der foretaget en forholdsmæssig beregning af pensionisttimer i Brønderslev Kommune. Det foreslås med baggrund heri, at der afsættes kr. til formålet. Ad 3. Betaling for brug af offentlige lokaler. I Dronninglund Kommune har det været gratis for aftenskolerne at benytte skolerne i forbindelse med deres undervisning. I Brønderslev Kommune er der blevet opkrævet en takst på kr. 5,75 pr. time (2006). Da der således ikke er blevet opkrævet en takst i Dronninglund Kommune, vil det betyde en yderligere indtægt, såfremt det besluttes at fortsætte med denne ordning. Da der er budgetteret med en indtægt, vil det omvendt betyde, at såfremt ordningen ikke fortsætter, vil der skulle findes finansiering for den manglende indtægt. Et skønsmæssigt overslag for Dronninglund Kommune viser, at antallet af timer på skolerne ikke vil udgøre mere en timer pr. år. Da indtægten derfor vil være forholdsmæssig lille, vil det på nuværende tidspunkt ikke være et parameter, der kan anvendes i forhold til f.eks. at forhøje tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen for

11 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 10 pensionister. Det foreslås, at man afventer udviklingen for 2007, da man således har et bedre grundlag for en eventuel højere takst til pensionisterne. Børne- og Kulturenheden foreslår, at er i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler. Ad 4. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler. Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Born Frit Oplysningsforbund Hjallerup Sangkor LOF Nord Musisk Oplysningsforbund SFOF Br. Slev Dr. Lund Vendsyssel Husflidskreds Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening Østvendsyssel Højskolekreds I alt Både i Brønderslev og i Dronninglund Kommuner har der tidligere været afsat penge til betaling af private lokaler i de tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet anvise egnede lokaler. Der er på budgettet for 2007 afsat kr Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger ikke den afsatte ramme på området, hvorfor det ikke er nødvendigt at anvende noget af rammen til finansiering af dette. Der vil således være et overskud på denne konto, men da der løbende kommer ansøgninger om anvendelse af private lokaler, indstilles det, at restbeløbet ikke overføres til anvendelse af yderligere tilsagn til undervisning. Ad 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning. Tilskudsprocenten til handicappede kan maksimalt udgøre 8/9. I Brønderslev Kommune har tilskudsprocenten været 8/9, medens den i Dronninglund Kommune har været 7/9. I tilfælde af at der anvendes en tilskudsprocent på 8/9 vil udgiften være ca kr., som i givet fald skal reduceres i tilskudsrammen. Det vil for oplysningsforbundene i nuværende Brønderslev Kommune betyde et mindretilskud på ca kr. i forhold til deres ansøgninger.

12 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 11 Børne- og Kulturenheden foreslår, at der anvendes en tilskudsprocent på 7/9. Ad 6. Forslag om afskaffelse af pulje til lærer- og lederuddannelse. Der har tidligere været afsat midler til lærer- og lederuddannelse i Dronninglund Kommune. Der har stort ikke været forbrugt penge fra puljen (senest 500 kr.). Det foreslås derfor, at puljen afskaffes. Indstilling: Børne- og Kulturdirektøren foreslår, at fordeling af tilskudsrammen til undervisning for 2007 sker efter forslag 1 der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev-Dronninglund Kommune. der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler fordelingen af tilskud til brug ved leje af private lokaler sker som forslået tilskudsprocenten til handicapundervisning nedsættes fra 8/9 til 7/9 puljen til lærer- og lederuddannelse afskaffes. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Afventer udtalelse fra Handicaprådet.

13 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 12 06/7 Vedtægter for Brønderslev-Dronninglund Musikskole. Sagsfremstilling: I forbindelse med sammenlægning af musikskolerne i tidligere Brønderslev og Dronninglund kommuner til én musikskole skal der etableres nye vedtægter. Forslaget til vedtægter er anbefalet på 2 fælles bestyrelsesmøder af de hidtidige musikskolebestyrelser. Det oplyses endvidere, at Kunststyrelsen har haft vedtægterne til gennemsyn og ikke har haft noget at bemærke. Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at følgende Vedtægter for Brønderslev- Dronninglund Musikskole fremsendes til Byrådet til godkendelse: 1. Navn og status: Musikskolens navn er Brønderslev-Dronninglund Musikskole. Musikskolen er en kommunal institution med hjemsted i Brønderslev-Dronninglund Kommune. 2. Formål: Musikskolen har til formål: Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere At bibringe den enkelte elev instrumental/vokal færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge forståelse af sig selv som en del af et fællesskab At virke til fremme at det lokale musikmiljø 3. Indhold: Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne. Musikskolen kan tilbyde billedskole, drama og bevægelse. FK 4. Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 1 medlem udpeges af Byrådet.

14 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 13 4 medlemmer vælges af og blandt musikskolens forældre 1 medlem vælges af og blandt musikskolens medarbejdere 2 medlemmer vælges af og blandt musikskolens elever 1 repræsentant fra folkeskolerne i kommunen Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentant. Der udpeges én suppleant for hvert medlem. Alle medlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige, overværer dog ikke den del af drøftelserne, der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i 5b nævnte forhold. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, som vælges blandt forældrerepræsentanterne. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af byrådet udpegede medlemmer udpeges dog for hele byrådets funktionsperiode. Genvalg kan finde sted. 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar: a. Bestyrelsen har over for byrådet det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, byrådet træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af byrådet trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v. Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem Folkeskolen og musikskolen, mellem musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Bestyrelsen kan dog delegere denne kompetence til musikskolelederen. b. Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder. 6 Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

15 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 14 Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen. 7. Musikskolens leder og daglig drift: Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen. Der henvises til punkt 7 i de vejledende retningslinier for musikskoler. Musikskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, byrådets og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinier fra Kulturministeriet og Kunstrådet. 8. Økonomi, budget og regnskab: Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommunen, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musikskolelovens bestemmelse herom. Musikskolens regnskab følger kalenderåret. Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen. Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i byrådet inden den af byrådet fastsætte tidsfrist. Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunstrådet sammen med ansøgning om statstilskud. Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revision og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeriet fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens 12 a. 9. Støttekreds: For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde. 10. Vedtægter: Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, Byrådet og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Byrådet og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

16 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side Ophør: Musikskolens drift skal indstilles, hvis byrådet efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for skolens ophør. Bestyrelsen skal ved musikskolens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt. Det bemærkes, at Børne- og Kulturenheden i forhold til Musikskolebestyrelsernes forslag foreslår ændring af 8, 4. afsnit, således at Musikskolens budget godkendes af Fritids- og Kulturudvalget i stedet for af Byrådet. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Udvalget indstiller vedtægterne til godkendelse.

17 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 16 07/8 Bogbuskøreplan. Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget vedtog den 28. november 2006 at nedlægge filialerne i Agersted, Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm, Jerslev og Ø. Brønderslev og erstatte filialerne med bogbusbetjening. Filialerne nedlægges 1. februar 2007 og der skal derfor udarbejdes bogbuskøreplan gældende fra denne dato. Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at følgende forslag til bogbuskøreplan godkendes: Mandag: 10-11: Aså Agersted (Pause og opfyldning og personaleskift i Dronninglund) Hallund Hellum Flauenskjold Klokkerholm. Tirsdag: Book en bogbus Ø. Brønderslev (Pause og opfyldning og personaleskift i Brønderslev) Manne Serritslev Sterup Jerslev Onsdag: Flauenskjold Klokkerholm (Pause og opfyldning og personaleskift i Hjallerup/Dronninglund) Hollensted Agersted Aså. Torsdag: Book en bogbus Jerslev (Pause, opfyldning og personaleskift i Brønderslev) Stenum FK

18 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side Thise Ø. Brønderslev. Fredag: Book en bogbus Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Udvalget godkender køreplanen. Biblioteket foretager fremtidige justeringer med en orientering til udvalget.

19 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 18 08/9 Ledige lokaler i forbindelse med nedlæggelse af biblioteksfilialer. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af biblioteksfilialerne i Asaa, Agersted, Flauenskjold, Klokkerholm, Jerslev og Ø. Brønderslev er følgende lokaler blevet ledige: Asaa: lokaler i kommunal ejet lejlighed Agersted: lokaler på Agersted skole Flauenskjold: lokaler på Flauenskjold skole Klokkerholm: lejede lokaler i Beboerhus dagplejen og Fiskeriforeningen har ligeledes til huse i bygningen Jerslev: lokaler i kommunalt ejet bygning Husflidsforeningen og Egnsmindesamlingen for Jerslev og omegn har ligeledes lokaler i bygningen Ø. Brønderslev: lokaler på plejehjemmet Indstilling: FK Børne- og Kulturenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender følgende: At det undersøges hvilke anvendelsesmuligheder og ønsker, der er fra evt. brugere vedr. følgende ledigblevne lokaler: Asaa, Agersted, Flauenskjold og Klokkerholm At man afventer stillingtagen til evt. salg af ejendommen Boulevarden 15 i Jerslev, indtil der er en afklaring på projektet om renovering af Jerslev forskole under henvisning til, at der arbejdes med, at Husflidsforeningen og Egnsmindesamlingen for Jerslev og omegn flyttes til Jerslev forskole i forbindelse med renoveringsprojektet At de ledige lokaler på plejehjemmet i Ø. Brønderslev stilles til rådighed for Lokalhistorisk arkiv og Lokalbladet i fællesskab. Social- og Sundhedsforvaltningen har godkendt dette. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Godkendt.

20 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 19 09/10 Projekt "Skoven er din" FK/ØK/BY Genoptagelse af sag fra mødet den 27. november 2006, hvor udvalget vedtog at godkende, at ansøgning om tilskud fremsendes til Friluftsrådet. Sagsfremstilling: Friluftsrådet har nu meddelt, at man har besluttet at yde et tilskud til løn til naturvejleder på fuld tid i 3 år. Der er bevilget 3 x kr. fra 2007 til Tilskuddet gives på følgende betingelser: 1. Tilskuddet er bevilget i forhold til det budget, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen 2. Hvis projektet ikke gennemføres som det er beskrevet i ansøgningen, skal det meddeles Friluftsrådet hurtigst muligt. 3. Normalt kan tilskud udbetales, når projektet er gennemført i sin helhed i følge det indsendte budget og projektbeskrivelse 4. Tilskud skal hæves inden tre år fra bevillingsdato. Det skal skriftligt bekræftes inden 1. februar 2007 om det bevilgede tilskud ønskes udnyttet på de anførte vilkår. Det bemærkes endvidere, at Friluftsrådet anfører, at grundlaget for bevillingen er: Målet er, at kommunens grønne områder bidrager til en bedre livskvalitet gennem oplysende, aktiverende og sanselige oplevelser af en smuk natur. Derved skabes rammerne for bedre og meningsfyldte fritidstilbud, stigende benyttelse af de grønne områder, grønne områder, der understøtter og fremmer institutionernes muligheder i deres arbejde med de pædagogiske læreplaner. Der lægges vægt på: Lokale beboere, institutioner, foreninger med mere inddrages og får indflydelse på at skabe og udvikle oaserne Etableringen af et tværfagligt samarbejde mellem de forskellige dele af kommunens forvaltninger, der sikrer en god koordinering og udvikling af de grønne områder En fortsat udvikling af projekt Skoven er din, så disse aktiviteter spredes ud over andre områder i den nye kommune Et tilskud forudsætter, at Friluftsrådet får tilsendt og godkender en samlet budget- og finansieringsplan. Medarbejderne bag projekt Skoven er din ansøger om godkendelse og finansiering af en fortsættelse af projektet for en ny 3 årig periode.

21 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 20 Skoven er din er et projekt, som har kørt i en 3 årig periode i nuværende Brønderslev Kommune. Projektet slutter med udgangen af Projektet foreslås udvidet til at omfatte hele Brønderslev-Dronninglund Kommune. Visionen for ny ansøgning: Kommunen skal tjene som bopælskommune for tilflyttere fra andre kommuner i Nordjylland med tilbud om grønne områder og muligheder for aktiviteter i naturen. Tilbudet vil samtidig hæve livskvaliteten for de nuværende borgere og institutioner. Det er målet, at de grønne områder giver muligheder for både oplysende, aktiverende og sanselige oplevelser af en smuk natur. Området skal blive et særligt aktiv og give en værdi, som matcher en grøn bopælskommune. Gennem aktivitet og oplevelser i skoven skal den give svage grupper af børn større livskvalitet i hverdagen. Formål: Formålet med projektet er at inddrage beboere og daginstitutioner i at skabe oaser, der giver muligheder for aktiviteter, oplevelser og giver brugeren en fornemmelse af ejerskab og ansvar for naturen omkring bysamfundene i den nye Brønderslev- Dronninglund Kommune. Herudover: I de enkelte områder vil projektet kunne være etablering af natursti, bålpladser, bålhytter, bord/bænkesæt, udsigtsposter, udsigtstårne, fældning af bevoksning, junglestier m.v. Økonomi: Løn skovtekniker kr. Materialer kr. Kørsel kr. I alt udgifter kr. Tilskud fra Friluftsrådet kr. Salg af træ anslået kr. I alt kommunal udgift kr. Skovens drift i øvrigt: Skovens drift varetages og finansieres af Teknik og Forsyning. Historik: Børne- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i nuværende Brønderslev Kommune vedtog i oktober 2003 at godkende, at Søheden Plantage blev stillet til rådighed for naturvejlederne under forudsætning af, at det var uden udgift for udvalgenes budgetområder. Formålet med projektet var bl.a. at give børn og unge et ejerskab af skove for at bevare naturen og at opbygge et område med muligheder for masser af aktivitet for børn og unge.

22 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 21 Børne- og Kulturudvalget vedtog at bevilge kr. i årene 2004, 2005 og 2006 til dækning af lønudgifter i projektet. Teknik- og Miljøudvalget bevilgede kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006 til fortsættelse af projektet. Friluftsrådet bevilgede tilskud på ,- kr. pr. år til løn og kr. for den 3- årige periode til materialer. Indstilling: Børne- og Kulturenheden fremsender sagen til drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget, idet der gøres opmærksom på, at der ikke umiddelbart kan anvises finansiering af den kommunale udgift. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Udvalget indstiller, at projektet gennemføres med kommunal finansiering fordelt på de 3 udvalg Teknik- og Miljøudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget således for: 2007: kr. fra Friluftsrådet kr. fra overførte EU-midler kr. fra Teknik- og Miljøudvalget kr. fra Fritids- og Kulturudvalget kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget Finansieringen for 2008 og 2009 søges optaget på budgettet.

23 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 22 10/11 Orientering. 1. Kulturelt Samråd: Referat fra møde den 12. december Vedr. fester i Ungdomsskolen for de årige med alkohol. Politikdirektøren for Nordjyllands Politi meddeler, at det er besluttet at drøfte problemstillingen om fester for unge i alderen år med alkohol på et møde med landets øvrige politidirektører med henblik på at få fastlagt ens retningslinier på landsplan. 3. Vedr.byrådsrepræsentanter i Brønderslev-Hallernes bestyrelse. Brønderslev-Hallens bestyrelsen har meddelt, at en forudsætning for at effektuere Sammenlægningsudvalgets beslutning om ikke at udpege byrådsrepræsentanter i hallens bestyrelse er, at hallens vedtægter skal ændres. Det er i vedtægterne forudsat, at Byrådet godkender vedtægtsændringer. Det betyder, at Sammenlægningsudvalgets beslutning først kan effektueres, når Byrådet har godkendt de nye vedtægter. En konsekvens af dette er, at byrådets repræsentanter er medlem af Brønderslev-Hallernes bestyrelse, indtil Byrådet har godkendt nye vedtægter. 4. Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland og Biblioteksforeningen i Region Nordjylland: Indbyder til konferencen Kan vi stå distancen? den april 2007 i Aalborg. Bilag: Bilag 1 Referat af fra Kulturelt Samråd Bilag 4 Indbydelse til Midt-Nord konference Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Til efterretning.

24 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 23 Lukkede sager: 11/12 Orientering. FK Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Intet.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER Indhold Indhold 2 Indledning 3 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende bestemmelserne på musikskoleområdet 4 Uddrag af Musikloven Kapitel 2a. Musikskoler 4 De vejledende retningslinier

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere