Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Kommunal annoncering i foreningsblade /3 Etablering af fodboldbaner m.v. i Ø. Brønderslev /4 Genforhandling af lejekontrakt mellem Dronninglund Kommune og Dronninglund-Hallerne /5 Brønderslev-Dronninglund-ordningen - tilskud til kørsel til handicapforeninger /6 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven /7 Vedtægter for Brønderslev-Dronninglund Musikskole /8 Bogbuskøreplan /9 Ledige lokaler i forbindelse med nedlæggelse af biblioteksfilialer /10 Projekt "Skoven er din" /11 Orientering Lukkede sager: 11/12 Orientering

3 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 2 Åbne sager: 01/2 Kommunal annoncering i foreningsblade. Sagsfremstilling: Asaa Billardklub har gennem byrådsmedlem Peter Bandholm ansøgt om kommunal annonce i foreningens klubblad. Henvendelsen er oversendt til behandling i Fritids- og Kulturudvalget med henvisning til, at der er tale om annoncering i klubblad for forening, som henhører under Fritidsog Kulturudvalgets ansvarsområde. Det kan oplyses, at det hidtil har været Økonomiudvalgene i de 2 hidtidige kommuner, der har varetaget opgaven vedr. annoncering. Børne- og Kulturenheden oplyser: Foreninger får i henhold til Folkeoplysningsloven tilskud til aktiviteter til børn og unge under 25 år gennem Brønderslev-Dronninglund-ordningen. Endvidere ydes lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Indstilling: Børne- og Kulturenheden anmoder udvalget om at drøfte og beslutte, om kommunen annoncerer i foreningers klubblade og evt. fastsætte regelsæt herfor. FK Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Der tegnes ikke annoncer i foreningers klubblad.

4 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 3 02/3 Etablering af fodboldbaner m.v. i Ø. Brønderslev. Sagsfremstilling: Ø. Brønderslev Idrætsforening søger om at få arealet øst for foreningens nuværende fodboldbaner indrettet til fodboldbaner og herefter få arealet stillet til rådighed. Det oplyses, at arealet er i en sådan beskaffenhed, at det for relativt få omkostninger kan laves til baner. Arealet skal rettes op, herefter kan man tage noget af det overskudsjord, der er i kommunen og blande det med sand. Dette strøs ud på arealet, der planeres og tromles, og om et par vil det være velegnet til at så græs i. Ydermere søges om, at foreningens volleyballbane samt petanquebane planeres ud og herefter sås græs. Foreningen henviser til, at man har fået en del af eksisterende træningsareal inddraget og at det øvrige træningsareal er af en sådan beskaffenhed, at det ikke er muligt at bruge det i hele den periode, der trænes fodbold. Forvaltningen bemærker: Der er ikke foretaget undersøgelse om arealets beskaffenhed til formålet, ligesom der ikke er foretaget økonomiske beregninger på udgifterne ved etablering af fodboldbaner m.v. FK Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at foreningens ønske indgår i budgetønsker for kommende år, idet der ikke i 2007 er midler til rådighed til et sådant formål. Der henvises i øvrigt til, at ønsket bør indgå i prioritering med evt. andre ønsker i samarbejde med Idrætssamvirket. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Godkendt.

5 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 4 03/4 Genforhandling af lejekontrakt mellem Dronninglund Kommune og Dronninglund-Hallerne FK/ØK/BY Genoptagelse af sag fra Underudvalget for Fritid og Kulturs møde den 21. december 2006, hvor det blev besluttet at indkalde Dronninglund-Hallernes bestyrelse til møde om genforhandling af kontrakten den 11. januar Der vedlægges referat af mødet mellem Fritids- og Kulturudvalget og repræsentanter for Dronninglund-Hallernes bestyrelse den 11. januar Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Dronninglund-Hallerne anmoder om genforhandling af lejekontrakten mellem Dronninglund kommune og Dronninglund-Hallerne. Det oplyses, at Dronninglund-Hallerne har afsluttet de sidste års regnskaber med underskud. Årsagen hertil anføres at være, at Dronninglund Kommune har nedsat skolelejen med ca kr. årligt. Endvidere er Dronninglund-Hallerne løbet ind i problemer med utætte tage i begge haller og yderligere kr. årligt i varmeudgifter. Børne- og Kulturforvaltningen oplyser: Der er indgået 4-årig kontrakt med Dronninglund-Hallerne med følgende udbetalinger: 2005: kr. 2006: kr. 2007: kr. 2008: kr. Beløbene fremskrives med virkning fra 1. januar 2006 med KL s fremskrivningsprocent. Det korrigerede lejebeløb fra 2004 udgør kr., hvortil er aftalt diverse tillæg: 2005: Delvis fortsættelse af aftale af 4. september 2001: kr. Belysning i den gamle hal: kr. Ny el-tavle: kr. I alt: kr. 2006: Delvis fortsættelse af aftale af 4. september 2001: kr. 2 porte i den gamle hal mod vest: kr. I alt kr. 2007:

6 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 5 Delvis fortsættelse af aftale af 4. september 2001: kr. Nyt indgangsparti hovedindgang: kr. I alt: kr. 2008: Delvis fortsættelse af aftale af 4. september 2001: kr. I alt kr. Økonomi: Der kan ikke anvises finansiering af yderligere midler til området. Indstilling: Med baggrund i mødet mellem Fritids- og Kulturudvalget og repræsentanter for Bestyrelsen for Dronninglund-Hallerne den 11. januar 2007 anbefaler Børne- og Kulturenheden, at den mellem tidligere Dronninglund Kommune og Den selvejende institution Dronninglund Idrætshal indgåede lejekontrakt af 14. december 2004 fortsætter i 2007 og 2008 med følgende ændring: kr. afsat i tilskuddet for 2007 med forudsætning om anvendelse til nyt indgangsparti (hovedindgang) overføres til dækning af hallens løbende drift for 2007 og Det meddeles hallens bestyrelsen, at Fritids- og Kulturudvalget ønsker at blive holdt orienteret om hallens økonomi og forventer at få regnskab tilsendt. Bilag: Referat af møde om genforhandling Dronninglund-Hallerne Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Indstilles til godkendelse.

7 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 6 04/5 Brønderslev-Dronninglund-ordningen - tilskud til kørsel til handicapforeninger. Sagsfremstilling: FK/ØK/BY Sammenlægnigsudvalget vedtog i sit møde den 14. december 2006 regler for fritidsområdet i Brønderslev-Dronninglund Kommune, dog at der tages forbehold for omlægning af handicapkørsel. Forslag om ikke at yde tilskud til handicapforeningers kørsel til haller i forhold til det enkelte medlem er en del af finansieringen vedrørende tilskud til egne/lejede lokaler og tilskud til lysanlæg, jfr. følgende pkt. 2, som formuleret i Underudvalget for fritid og kulturs indstilling til Sammenlægningsudvalget: 2. Tilskud til egne og lejede lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven undtagen udgifter til leje af timer i haller: Underudvalget for fritid og kultur foreslår At der ydes tilskud med 75% af foreningens udgifter til egne og lejde lokaler At der for medlemmer over 25 år sker fradrag i forhold til, at 6 børn giver 1 voksen fri At der ydes refusion af udgifter til vedligeholdelse/tilsyn og drift af lysanlæg efter de almindelige regler for tilskud til lokaler (75% med fradrag for medlemmer over 25 år efter, at 6 børn giver 1 voksen fri). Reglen om fradrag for medlemmer over 25 år er p.t. gældende i Brønderslev Kommune, dog at fradrag sker i forhold til, at 5 børn giver 1 voksen fri. Ændring fra 5 til 6 børn giver 1 voksen fri, er foreslået for at finansiere forslag om at yde tilskud til udgifter til vedligeholdelse/eftersyn og drift af lysanlæg.. Der ydes p.t. 100% refusion i nuværende Dronninglund kommune. I nuværende Brønderslev kommune ydes ikke refusion (I henhold til Folkeoplysningsloven er der er ingen forpligtigelse for kommunen til at yde tilskud til lysanlæg, da der er tale om udendørsanlæg). Merudgiften herved er anslået til ca kr. Økonomi: Merudgifter: Reglen om, at 6 børn giver 1 voksen fri for foreningerne i nuværende Dronninglund

8 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 7 Kommune er opgjort til kr. Samvirkernes repræsentanter i Arbejdsgruppen foreslår, at der købes et mindre haltimer til foreningerne i nuværende Dronninglund Kommune. Underudvalget for Fritid og Kultur foreslår, at merudgiften finansieres af budget til BY-ordninger. Tilskud til udgifter til vedligeholdelse/tilsyn og drift af lysanlæg i nuværende Brønderslev Kommune kr. Oprindelig havde Arbejdsgruppen besluttet at foreslå, at reduktion for medlemmer over 25 år skulle ske ved, at 5 børn giver 1 voksen fri. Det ville betyde en merudgift på kr. For at kunne finansiere tilskud til lysanlæg besluttede Arbejdsgruppen i stedet at foreslå, at reduktion for medlemmer over 25 år ændres til, at 6 børn giver 1 voksen fri. Det betyder en merudgift på kr. Det vil sige, at der er en besparelse mellem de 2 forslag på kr. Herudover foreslår arbejdsgruppen, at der ikke ydes tilskud til handicapforeningers kørsel til haller i forhold til det enkelte medlem, men kun i forhold til, hvor foreningen har hjemsted og derfra transport til hal, når der er mere end 10 km. Der er tale om en besparelse på kr. Underudvalget for Fritid og Kultur anbefaler dette forslag. Indstilling: Børne- og Kulturenheden anmoder om udvalgets stillingtagen til Sammenlægningsudvalgets forbehold for omlægning af handicapkørsel, herunder evt. manglende finansiering, såfremt det besluttes, at der fortsat ydes tilskud til handicapforeningers kørsel til haller i forhold til det enkelte medlem kr. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Der udarbejdes forslag til finansiering af kørselsudgifter. Forslaget sendes til udtalelse i Handicaprådet, og sagen behandles igen på udvalgets næste møde.

9 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 8 05/6 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. FK Økonomiudvalget tilbagesender sagen med henblik på vurdering af harmonisering af tilskudsprocent til handicapundervisning, ad pkt. 5. Det bemærkes endvidere, at sagen er sendt til høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Der er i budgettet for 2007 afsat en tilskudsramme på kr. til fritidsundervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven. Der skal herefter tages stilling til følgende: 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister 3. Forslag om betaling for brug af offentlige lokaler 4. Forslag til fordeling af tilskud til brug ved leje af private lokaler. 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning 6. Forslag om at afskaffe pulje til lærer- og lederuddannelse Ad 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen. Tilskudsrammen udgør efter fradrag af kr. til brug ved tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister kr. Se vedhæftede bilag over indkomne ansøgninger og forslag til udmøntning. Børne- og Kulturenheden foreslår, at man anvender forslag 1. Tilsagnet er beregnet i forhold til aftenskolernes faktiske lønudgifter i For så vidt angår de nye foreninger er deres lønudgifter baseret på et skøn. Ad 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister. Projektgruppen for Fritid og Kultur har i sin rapport foreslået, at der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der skal ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. I Dronninglund Kommune har man kunnet få et tilskud pr. time, der har varieret fra 2 kr. til 5 kr. I Brønderslev Kommune har der ikke været afsat midler til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. Der er udarbejdet følgende oversigt, der viser regnskab for 2005 og ansøgning/forslag

10 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 9 for 2007: Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Born Dronninglund Sangkor FOF Nordvest-Vendsyssel Frit Oplysningsforbund Hjallerup Sangkor Klokkerholm Fritidsskole Klokkerholm Husmoderforening LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening I alt Tilskud pr. time 3 kr. 2 kr. Børne- og Kulturenheden foreslår, at der afsættes midler til finansiering af en nedsættelse af deltagerbetalingen på 2 kr. pr. time. Da Brønderslev Kommune ikke tidligere har haft afsat midler til dette tilskud, vil der være tale om et skøn i forhold til antal timer for aftenskolerne. I Dronninglund Kommune er der søgt om tilskud. Det betyder, at man kender tallene. På baggrund af tallene i Dronninglund Kommune er der foretaget en forholdsmæssig beregning af pensionisttimer i Brønderslev Kommune. Det foreslås med baggrund heri, at der afsættes kr. til formålet. Ad 3. Betaling for brug af offentlige lokaler. I Dronninglund Kommune har det været gratis for aftenskolerne at benytte skolerne i forbindelse med deres undervisning. I Brønderslev Kommune er der blevet opkrævet en takst på kr. 5,75 pr. time (2006). Da der således ikke er blevet opkrævet en takst i Dronninglund Kommune, vil det betyde en yderligere indtægt, såfremt det besluttes at fortsætte med denne ordning. Da der er budgetteret med en indtægt, vil det omvendt betyde, at såfremt ordningen ikke fortsætter, vil der skulle findes finansiering for den manglende indtægt. Et skønsmæssigt overslag for Dronninglund Kommune viser, at antallet af timer på skolerne ikke vil udgøre mere en timer pr. år. Da indtægten derfor vil være forholdsmæssig lille, vil det på nuværende tidspunkt ikke være et parameter, der kan anvendes i forhold til f.eks. at forhøje tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen for

11 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 10 pensionister. Det foreslås, at man afventer udviklingen for 2007, da man således har et bedre grundlag for en eventuel højere takst til pensionisterne. Børne- og Kulturenheden foreslår, at er i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler. Ad 4. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler. Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Born Frit Oplysningsforbund Hjallerup Sangkor LOF Nord Musisk Oplysningsforbund SFOF Br. Slev Dr. Lund Vendsyssel Husflidskreds Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening Østvendsyssel Højskolekreds I alt Både i Brønderslev og i Dronninglund Kommuner har der tidligere været afsat penge til betaling af private lokaler i de tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet anvise egnede lokaler. Der er på budgettet for 2007 afsat kr Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger ikke den afsatte ramme på området, hvorfor det ikke er nødvendigt at anvende noget af rammen til finansiering af dette. Der vil således være et overskud på denne konto, men da der løbende kommer ansøgninger om anvendelse af private lokaler, indstilles det, at restbeløbet ikke overføres til anvendelse af yderligere tilsagn til undervisning. Ad 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning. Tilskudsprocenten til handicappede kan maksimalt udgøre 8/9. I Brønderslev Kommune har tilskudsprocenten været 8/9, medens den i Dronninglund Kommune har været 7/9. I tilfælde af at der anvendes en tilskudsprocent på 8/9 vil udgiften være ca kr., som i givet fald skal reduceres i tilskudsrammen. Det vil for oplysningsforbundene i nuværende Brønderslev Kommune betyde et mindretilskud på ca kr. i forhold til deres ansøgninger.

12 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 11 Børne- og Kulturenheden foreslår, at der anvendes en tilskudsprocent på 7/9. Ad 6. Forslag om afskaffelse af pulje til lærer- og lederuddannelse. Der har tidligere været afsat midler til lærer- og lederuddannelse i Dronninglund Kommune. Der har stort ikke været forbrugt penge fra puljen (senest 500 kr.). Det foreslås derfor, at puljen afskaffes. Indstilling: Børne- og Kulturdirektøren foreslår, at fordeling af tilskudsrammen til undervisning for 2007 sker efter forslag 1 der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev-Dronninglund Kommune. der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler fordelingen af tilskud til brug ved leje af private lokaler sker som forslået tilskudsprocenten til handicapundervisning nedsættes fra 8/9 til 7/9 puljen til lærer- og lederuddannelse afskaffes. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Afventer udtalelse fra Handicaprådet.

13 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 12 06/7 Vedtægter for Brønderslev-Dronninglund Musikskole. Sagsfremstilling: I forbindelse med sammenlægning af musikskolerne i tidligere Brønderslev og Dronninglund kommuner til én musikskole skal der etableres nye vedtægter. Forslaget til vedtægter er anbefalet på 2 fælles bestyrelsesmøder af de hidtidige musikskolebestyrelser. Det oplyses endvidere, at Kunststyrelsen har haft vedtægterne til gennemsyn og ikke har haft noget at bemærke. Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at følgende Vedtægter for Brønderslev- Dronninglund Musikskole fremsendes til Byrådet til godkendelse: 1. Navn og status: Musikskolens navn er Brønderslev-Dronninglund Musikskole. Musikskolen er en kommunal institution med hjemsted i Brønderslev-Dronninglund Kommune. 2. Formål: Musikskolen har til formål: Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere At bibringe den enkelte elev instrumental/vokal færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge forståelse af sig selv som en del af et fællesskab At virke til fremme at det lokale musikmiljø 3. Indhold: Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne. Musikskolen kan tilbyde billedskole, drama og bevægelse. FK 4. Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 1 medlem udpeges af Byrådet.

14 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 13 4 medlemmer vælges af og blandt musikskolens forældre 1 medlem vælges af og blandt musikskolens medarbejdere 2 medlemmer vælges af og blandt musikskolens elever 1 repræsentant fra folkeskolerne i kommunen Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentant. Der udpeges én suppleant for hvert medlem. Alle medlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige, overværer dog ikke den del af drøftelserne, der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i 5b nævnte forhold. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, som vælges blandt forældrerepræsentanterne. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af byrådet udpegede medlemmer udpeges dog for hele byrådets funktionsperiode. Genvalg kan finde sted. 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar: a. Bestyrelsen har over for byrådet det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, byrådet træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af byrådet trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v. Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem Folkeskolen og musikskolen, mellem musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Bestyrelsen kan dog delegere denne kompetence til musikskolelederen. b. Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder. 6 Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

15 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 14 Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen. 7. Musikskolens leder og daglig drift: Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen. Der henvises til punkt 7 i de vejledende retningslinier for musikskoler. Musikskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, byrådets og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinier fra Kulturministeriet og Kunstrådet. 8. Økonomi, budget og regnskab: Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommunen, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musikskolelovens bestemmelse herom. Musikskolens regnskab følger kalenderåret. Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen. Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i byrådet inden den af byrådet fastsætte tidsfrist. Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunstrådet sammen med ansøgning om statstilskud. Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revision og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeriet fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens 12 a. 9. Støttekreds: For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde. 10. Vedtægter: Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, Byrådet og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Byrådet og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

16 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side Ophør: Musikskolens drift skal indstilles, hvis byrådet efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for skolens ophør. Bestyrelsen skal ved musikskolens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt. Det bemærkes, at Børne- og Kulturenheden i forhold til Musikskolebestyrelsernes forslag foreslår ændring af 8, 4. afsnit, således at Musikskolens budget godkendes af Fritids- og Kulturudvalget i stedet for af Byrådet. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Udvalget indstiller vedtægterne til godkendelse.

17 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 16 07/8 Bogbuskøreplan. Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget vedtog den 28. november 2006 at nedlægge filialerne i Agersted, Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm, Jerslev og Ø. Brønderslev og erstatte filialerne med bogbusbetjening. Filialerne nedlægges 1. februar 2007 og der skal derfor udarbejdes bogbuskøreplan gældende fra denne dato. Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at følgende forslag til bogbuskøreplan godkendes: Mandag: 10-11: Aså Agersted (Pause og opfyldning og personaleskift i Dronninglund) Hallund Hellum Flauenskjold Klokkerholm. Tirsdag: Book en bogbus Ø. Brønderslev (Pause og opfyldning og personaleskift i Brønderslev) Manne Serritslev Sterup Jerslev Onsdag: Flauenskjold Klokkerholm (Pause og opfyldning og personaleskift i Hjallerup/Dronninglund) Hollensted Agersted Aså. Torsdag: Book en bogbus Jerslev (Pause, opfyldning og personaleskift i Brønderslev) Stenum FK

18 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side Thise Ø. Brønderslev. Fredag: Book en bogbus Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Udvalget godkender køreplanen. Biblioteket foretager fremtidige justeringer med en orientering til udvalget.

19 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 18 08/9 Ledige lokaler i forbindelse med nedlæggelse af biblioteksfilialer. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af biblioteksfilialerne i Asaa, Agersted, Flauenskjold, Klokkerholm, Jerslev og Ø. Brønderslev er følgende lokaler blevet ledige: Asaa: lokaler i kommunal ejet lejlighed Agersted: lokaler på Agersted skole Flauenskjold: lokaler på Flauenskjold skole Klokkerholm: lejede lokaler i Beboerhus dagplejen og Fiskeriforeningen har ligeledes til huse i bygningen Jerslev: lokaler i kommunalt ejet bygning Husflidsforeningen og Egnsmindesamlingen for Jerslev og omegn har ligeledes lokaler i bygningen Ø. Brønderslev: lokaler på plejehjemmet Indstilling: FK Børne- og Kulturenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender følgende: At det undersøges hvilke anvendelsesmuligheder og ønsker, der er fra evt. brugere vedr. følgende ledigblevne lokaler: Asaa, Agersted, Flauenskjold og Klokkerholm At man afventer stillingtagen til evt. salg af ejendommen Boulevarden 15 i Jerslev, indtil der er en afklaring på projektet om renovering af Jerslev forskole under henvisning til, at der arbejdes med, at Husflidsforeningen og Egnsmindesamlingen for Jerslev og omegn flyttes til Jerslev forskole i forbindelse med renoveringsprojektet At de ledige lokaler på plejehjemmet i Ø. Brønderslev stilles til rådighed for Lokalhistorisk arkiv og Lokalbladet i fællesskab. Social- og Sundhedsforvaltningen har godkendt dette. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Godkendt.

20 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 19 09/10 Projekt "Skoven er din" FK/ØK/BY Genoptagelse af sag fra mødet den 27. november 2006, hvor udvalget vedtog at godkende, at ansøgning om tilskud fremsendes til Friluftsrådet. Sagsfremstilling: Friluftsrådet har nu meddelt, at man har besluttet at yde et tilskud til løn til naturvejleder på fuld tid i 3 år. Der er bevilget 3 x kr. fra 2007 til Tilskuddet gives på følgende betingelser: 1. Tilskuddet er bevilget i forhold til det budget, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen 2. Hvis projektet ikke gennemføres som det er beskrevet i ansøgningen, skal det meddeles Friluftsrådet hurtigst muligt. 3. Normalt kan tilskud udbetales, når projektet er gennemført i sin helhed i følge det indsendte budget og projektbeskrivelse 4. Tilskud skal hæves inden tre år fra bevillingsdato. Det skal skriftligt bekræftes inden 1. februar 2007 om det bevilgede tilskud ønskes udnyttet på de anførte vilkår. Det bemærkes endvidere, at Friluftsrådet anfører, at grundlaget for bevillingen er: Målet er, at kommunens grønne områder bidrager til en bedre livskvalitet gennem oplysende, aktiverende og sanselige oplevelser af en smuk natur. Derved skabes rammerne for bedre og meningsfyldte fritidstilbud, stigende benyttelse af de grønne områder, grønne områder, der understøtter og fremmer institutionernes muligheder i deres arbejde med de pædagogiske læreplaner. Der lægges vægt på: Lokale beboere, institutioner, foreninger med mere inddrages og får indflydelse på at skabe og udvikle oaserne Etableringen af et tværfagligt samarbejde mellem de forskellige dele af kommunens forvaltninger, der sikrer en god koordinering og udvikling af de grønne områder En fortsat udvikling af projekt Skoven er din, så disse aktiviteter spredes ud over andre områder i den nye kommune Et tilskud forudsætter, at Friluftsrådet får tilsendt og godkender en samlet budget- og finansieringsplan. Medarbejderne bag projekt Skoven er din ansøger om godkendelse og finansiering af en fortsættelse af projektet for en ny 3 årig periode.

21 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 20 Skoven er din er et projekt, som har kørt i en 3 årig periode i nuværende Brønderslev Kommune. Projektet slutter med udgangen af Projektet foreslås udvidet til at omfatte hele Brønderslev-Dronninglund Kommune. Visionen for ny ansøgning: Kommunen skal tjene som bopælskommune for tilflyttere fra andre kommuner i Nordjylland med tilbud om grønne områder og muligheder for aktiviteter i naturen. Tilbudet vil samtidig hæve livskvaliteten for de nuværende borgere og institutioner. Det er målet, at de grønne områder giver muligheder for både oplysende, aktiverende og sanselige oplevelser af en smuk natur. Området skal blive et særligt aktiv og give en værdi, som matcher en grøn bopælskommune. Gennem aktivitet og oplevelser i skoven skal den give svage grupper af børn større livskvalitet i hverdagen. Formål: Formålet med projektet er at inddrage beboere og daginstitutioner i at skabe oaser, der giver muligheder for aktiviteter, oplevelser og giver brugeren en fornemmelse af ejerskab og ansvar for naturen omkring bysamfundene i den nye Brønderslev- Dronninglund Kommune. Herudover: I de enkelte områder vil projektet kunne være etablering af natursti, bålpladser, bålhytter, bord/bænkesæt, udsigtsposter, udsigtstårne, fældning af bevoksning, junglestier m.v. Økonomi: Løn skovtekniker kr. Materialer kr. Kørsel kr. I alt udgifter kr. Tilskud fra Friluftsrådet kr. Salg af træ anslået kr. I alt kommunal udgift kr. Skovens drift i øvrigt: Skovens drift varetages og finansieres af Teknik og Forsyning. Historik: Børne- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i nuværende Brønderslev Kommune vedtog i oktober 2003 at godkende, at Søheden Plantage blev stillet til rådighed for naturvejlederne under forudsætning af, at det var uden udgift for udvalgenes budgetområder. Formålet med projektet var bl.a. at give børn og unge et ejerskab af skove for at bevare naturen og at opbygge et område med muligheder for masser af aktivitet for børn og unge.

22 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 21 Børne- og Kulturudvalget vedtog at bevilge kr. i årene 2004, 2005 og 2006 til dækning af lønudgifter i projektet. Teknik- og Miljøudvalget bevilgede kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006 til fortsættelse af projektet. Friluftsrådet bevilgede tilskud på ,- kr. pr. år til løn og kr. for den 3- årige periode til materialer. Indstilling: Børne- og Kulturenheden fremsender sagen til drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget, idet der gøres opmærksom på, at der ikke umiddelbart kan anvises finansiering af den kommunale udgift. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Udvalget indstiller, at projektet gennemføres med kommunal finansiering fordelt på de 3 udvalg Teknik- og Miljøudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget således for: 2007: kr. fra Friluftsrådet kr. fra overførte EU-midler kr. fra Teknik- og Miljøudvalget kr. fra Fritids- og Kulturudvalget kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget Finansieringen for 2008 og 2009 søges optaget på budgettet.

23 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 22 10/11 Orientering. 1. Kulturelt Samråd: Referat fra møde den 12. december Vedr. fester i Ungdomsskolen for de årige med alkohol. Politikdirektøren for Nordjyllands Politi meddeler, at det er besluttet at drøfte problemstillingen om fester for unge i alderen år med alkohol på et møde med landets øvrige politidirektører med henblik på at få fastlagt ens retningslinier på landsplan. 3. Vedr.byrådsrepræsentanter i Brønderslev-Hallernes bestyrelse. Brønderslev-Hallens bestyrelsen har meddelt, at en forudsætning for at effektuere Sammenlægningsudvalgets beslutning om ikke at udpege byrådsrepræsentanter i hallens bestyrelse er, at hallens vedtægter skal ændres. Det er i vedtægterne forudsat, at Byrådet godkender vedtægtsændringer. Det betyder, at Sammenlægningsudvalgets beslutning først kan effektueres, når Byrådet har godkendt de nye vedtægter. En konsekvens af dette er, at byrådets repræsentanter er medlem af Brønderslev-Hallernes bestyrelse, indtil Byrådet har godkendt nye vedtægter. 4. Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland og Biblioteksforeningen i Region Nordjylland: Indbyder til konferencen Kan vi stå distancen? den april 2007 i Aalborg. Bilag: Bilag 1 Referat af fra Kulturelt Samråd Bilag 4 Indbydelse til Midt-Nord konference Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Til efterretning.

24 Fritids- og Kulturudvalget, 25. januar 2007 Side 23 Lukkede sager: 11/12 Orientering. FK Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 25. januar 2007 Fraværende: Gitte Krogh Intet.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten

Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten Udgave til godkendelse i kommunerne og Kulturstyrelsen 1 Navn, organisation og hjemsted Musikdramatisk TeaterOperaen i Midten er en selvejende

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/112

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart Vedtægter for Børnehuset Stribonitten.. I forbindelse med overgang til selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov om dagtilbud 19-20 og 36 40, eller svarende til senere lovgivning,

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. oktober 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere