Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger Millinge 6 5 Jordbrugskommisionen 8 6 Fyns Stift 15 7 Banedanmark 16 8 Erhvervsstyrelsen 17 9 Centrovice Susanne Jervelund, Faaborg Pusser Hansen, Millinge Mark Marius Jensen, Faaborg Elisabeth og Sven Åradsson, Bøjden Tage Christiansen, Faaborg Søllinge SG&I Advokat for Christian Madsen, Årslev Ditlev Berner, Holstenshus Nr. Broby Vandværk Lena Bagge og Karin Guldbæk-Ahvo, Horne Ditte Haslund og Jacob Alsted, Faaborg Assens Kommune Faldsled-Millinge-Svannninge Lokalråd Peter Flint, på vegne af ejerne af Søvej 24, Ringe Lokalrådet for Horne Land Friluftsrådet Kreds Sydfyn Lokalrådet for Rolfsted Sogn By & Land Midtfyn Patriotisk Selskab på vegne af Claus Koch Ringe Handelsstandsforening Amstrup&Baggesen på vegne af ejeren af Bytoften 1, Ringe Ringe Byforum DN Faaborg-Midtfyn Region Syddanmark Hans Haages, Focus Advokater Naturstyrelsen 80

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Udvikling og Fritid Nørregade Faaborg Vedr. forslag til Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Odense Bys Museer har ikke umiddelbart kommentarer til Kommuneplan Mange af de præsenterede rammeområder vil rumme jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Sådanne arealer vil blive udpeget i forbindelse med tilladelser til konkrete anlægsarbejder. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. Kulturarv Overgade 48 DK-5000 Odense C Tlf Mob Fax +45 DATO 7. januar 2013 JOURNAL NR. Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger. Med venlig hilsen Mikael Holdgaard Nielsen Museumsinspektør Side 1 af 1 1

3 Fra: Helge Müller Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :38 Vedrørende: Re: Svar: Re: Forslag Kommuneplan 2013 campingplads Bøjden Det er en fejl at retningslinje har den ordlyd. Bestemmelserne vedrørende Bøjden Camping er ikke ændret fra kommuneplan 2009 til forslag til kommuneplan Det er således en fejl der er ført videre fra kommuneplan (Hvor den burde have været rettet i forbindelse med den endelig vedtagelse). Der er ikke i kommuneplanen (heller ikke i kommuneplan 2009) et rammekort der viser udvidelsesmuligheder ud over lokalplanområdet. Retningslinjen burde være: Bøjden Campingplads gives yderligere udvidelsesmuligheder. Udvidelsen forudsætter en landskabsanalyse, som viser et projekt, der tager væsentlige landskabelige hensyn. Fejlen noteres i listen over bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013 og ændringen medtages ved behandling af den endelige kommuneplan. Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: >>> :23 >>> Til Helge Müller Jeg tillader mig at vende tilbage omkring spørgsmål vedr. mulig udvidelse Bøjden Strand. Jeg har kopieret tekst fra Kommunplanforslaget 2013 fra Placering af ferie- og fritidsanlæg Retningslinier punkt 9: (Bøjden Campingplads gives yderligere udvidelsesmuligheder mod øst med et areal som vist på kommuneplanens rammekort for Bøjden. Udvidelsen forudsætter en landskabsanalyse, som viser et projekt, der tager væsentlige landskabelige hensyn.) Jeg vil gerne have oplyst hvor der helt konkret er en udvidelsesmulighed mod øst. 2

4 Hvor kan jeg finde det indtegnede rammekort der er nævnt i teksten?. Med venlig hilsen Mogens Larsen On Monday 07/01/2013 at 11:34:33, Helge Müller wrote: Af dine mail's opfatter jeg, at det er anmeldelse af ulovlig anvendelse af Bøjdenlandevej 18 til campingformål. Jeg oversender derfor din anmeldelse til vores byggesagsafdeling som vil kontakte ejeren herom. Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: >>> :58 >>> Til Helge Müller Tak for det hurtige svar. Udvidelsen bag ved Bøjdenlandevej 18, er udenfor afgrænsningen af lokalplan 4.74 forholder planafdelingen sig til om det er lovligt. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside den 2. november 2012, stadfæster Miljøklagenævnet Naturstyrelsen i Odenses afslag om udvidelse. On Friday 04/01/2013 at 11:27:40, Helge Müller wrote: Hovedstrukturkortet fastlægger alene, at der er en eksisterede campingplads med udvidelsesmulighed, ikke præcist hvor. Hvis en udvidelse (ud over det der ligger i det eksisterende rammeområde) bliver aktuel, skal ovenstående følges op af en planlægning hvor udvidelsesmulighederne fastlægges i kommuneplanens rammedel (udvidelse af rammeområdet Bøj.R.1). Det kan ske ved en kommende revision af kommuneplanen eller et tillæg til den gældende. Med hensyn til mulig fejl på kortet ved Bøjdenlandevej 18 er afgrænsningen af kommuneplanrammen (Bøj.R.1) for campingpladsen ikke ændret i forhold til kommuneplan 2009 og svarer til afgrænsningen af lokalplan

5 Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: >>> :30 >>> Til Helge Møller Jeg har nu konstateret at det er muligt at gå ind via link i kommuneplanen så fejlen må være rettet. Jeg vil gerne have præciceret hvor man ser udvidelsesmuligheden. Derudover vil jeg gerne have oplyst om der er en fejl i kortet der er vedhæftet linket på vores adresse. N r jeg klikker på linket i kommuneforslaget 2013 under vores adresse bøjdenlandevej 6 er udvidelsen der ligger i forlængelse af beboelsen bøjdenlandevej 18 ikke medindtegnet på kortet der er monteret strømforsyning m.v. på arealet. Hilsen Lene On Thursday 03/01/2013 at 14:19:03, Helge Müller wrote: Tak for dine bemærkninger til funktionaliteten i forslag til kommuneplan Til spørgsmålet om campingpladsen i Bøjeden kan oplyses at: Campingpladsen er markeret ens på hovedstrukturkortet i Kommuneplan 2009 og i forslag til Kommuneplan Nemlig som Eksisterende campingplads med udvidelsesmulighed.. Der er således ikke ændret i forholdene. Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: 4

6 Fra: Skovly Plantage Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :26 Vedrørende: Rute 329 Hej Tak for sidst - og tak for kaffe. Det var en god orientering, vi fik. Men det s?tter selvf?lgelig nogle tanker i gang omkring vores eget omr?de. N?r I tager planen om rute 329 ud, hvordan er vi s? stillet med hensyn til at etablere en cykelsti Faldsled-Svanninge og Svanninge -F?borg? Vi har rigtig mange b?rn, som nu m? cykle til Tofteg?rdsskolen. Er der en tidsplan for evt. sikring (lyskryds) af "det runde hj?rne", som det hedder i daglig tale ( krydset Assensvej/Kirkegyden/?sterbyvej)? Vi er jo lidt bekymrede for vores b?rns sikkerhed, og trafikken bliver jo ikke mindre. Med hensyn til Als-forbindelsen, synes jeg, det kunne v?re fint med en motor/trafikvej som beskrevet p? m?det. Det h?ber jeg, der bliver arbejdet videre med. Med venlig hilsen Pusser (lokalr?det) Online l?n? se oversigt over l?n og kreditkortudbydere Klik her! Sammenlign mobilpriser og abonnementer klik her og se 5

7 Vi har med tilfredshed konstateret, at Faaborg-Midtfyn Kommune indstiller til at vejreservation til forlægning af kommunevejen Rute 329 ved Faldsled og Millinge aflyses (Punkt 5 i trafikplanen). Vejreservationen har betydelige konsekvenser for vores arbejde med at genoprette, udvikle og pleje natur, biodiversitet og kulturlandskab, og for driften på ejendommen i det hele taget Siden overtagelsen den 1. januar 2011 har vi arbejdet målrettet for at skabe rammerne for en virksomhed, der er bæredygtig på alle niveauer. Den 1. juli 2011 har vi påbegyndt omlægning af hele ejendommen (både land- og skovbrug) til økologisk drift. Naturgenopretning og biodiversitet bliver i den forbindelse en integreret del af vores arbejde. Vi håber vores virksomhed her, på sigt, kan bidrage til at skabe nye arbejdspladser og dynamik i lokalområdet. Ved at tage del i den nye Riderute Sydfyn samt lægge jord til Øhavsstien synes vi også vi arbejder for at gøre de naturoplevelser, vi værner om, mere tilgængeligt. Det er vores plan at producere fødevarer, der har en meget høj kvalitet og som har lokal forankring. For at opnå dette skal vore dyr i højere grad end i dag på græs. I forbindelse med at vi udlægger større dele af ejendommen til græs, arbejder vi lige nu også på at få genetableret af de hegn og andre småbiotoper, der tidligere er blevet fjernet på ejendommen, samtidig med at vi vil etablere helt nye skovområder, levende hegn og økologiske spredningskorridorer, til styrkelse af biodiversiteten og til glæde for vildt og samfund. Til efteråret vil vi således være klar til at plante de første hegn - med hjemmehørende træer og buske, der har en tilknytning til egnen. For at pleje græsarealerne på Steensgaard bedst muligt arbejder vi sammen med Savory Institute fra USA, der har mange års erfaring med holistisk græsmanagement til gavn for biodiversitet, jordstruktur og drøvtyggere. Græsningssystemerne kræver at dyrene ofte flyttes, så græsarealerne ikke overgræsses. Dette kræver at vi flytter vores dyr meget rundt på ejendommen, og vi har brug for den længst mulige tidshorisont i.f.m. etablering af permanente græsningsfolde. Mange af de ovenstående initiativer blokeres i dag desværre af den gamle, amtslig vejreservation, der skærer sig tværs igennem det historiske herregårdslandskab, som Steensgaard netop udgør. Aflysningen af vejudlægget hilses derfor særdeles velkomment. Med venlig hilsen/ best regards Ann og Henning Wiesinger Steensgaard 7 DK-5642 Millinge Tel.:

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 Fyens Stift Dato: 25. januar 2013 Sagsbehandler: Nina Billund Direkte tlf.: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøcenter Odense, Att.: Frans Hejgaard, Løbenr. Forslag til Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune - høringssvar Faaborg-Midtfyn Kommune har sendt Forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring i perioden 18. december februar Stiftsøvrigheden har som sektormyndighed gennemgået planforslaget ud fra folkekirkens interesser og har særligt set på retningslinjer, nye arealudlæg og væsentlige ændringer af udlæg samt rammebestemmelser. Planforslaget giver alene anledning til bemærkning til de foreslåede ændringer for rammeområder med kirker. Som et led i en harmonisering har flere kirker fået selvstændige rammeområder og de fleste rammeområder med kirker har fået følgende bestemmelse: Bortset fra kirken må bygningernes højde ikke overstige 6 m målt fra naturligt terræn (niveauplan). Bestemmelsen er principielt i folkekirkens interesse, da den kan være med til at beskytte den landskabelige oplevelse af kirkerne og kirkeomgivelserne som tydelige/markante kendingsmærker i landskabet og begrænse byggeri, der vil påvirke indblikket til og udsynet fra kirke og kirkegård. Imidlertid er byggeri på kirkegårdsarealer allerede detaljeret reguleret ved den kirkelige lovgivning 1, Byggeri inden for kirkegårdens indhegning skal således godkendes af Stiftsøvrigheden, som i den forbindelse modtager sagkyndig bistand fra Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet samt folkekirkens konsulentordning 2. Folkekirken vil således selv kunne varetage de hensyn, der er knyttet til kirken og kirkegården, som en del kulturarven, i forbindelse med byggeri på arealer, der er udlagt til kirkegård. Stiftsøvrigheden opfordrer derfor Faaborg-Midtfyn Kommune til at omformulere den højderegulerende rammebestemmelse for kirkeområderne, således at den ikke omfatter selv kirkegårdsarealet. Dette foreslås gennemført for alle kirkerammeområder med højderegulerende rammebestemmelser, dvs. som en harmonisering den anden vej. Hvis vi ikke kan undgå en højderegulerende bestemmelse for kirkegårdsarealer, bør den fastsættes svarende til de normalt gældende 8,5 m. Såfremt kommunen ikke umiddelbart kan imødekomme opfordringen anmoder Stiftsøvrigheden samtidig herved Naturstyrelse ved Miljøcenter Odense om at betragte dette høringssvar som en indsigelse, der ønskes behandlet i teknikermødet den 30. januar Med venlig hilsen Nina Billund 1 Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, LBK nr. 77 af 02/02/2009 og Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, BEK nr 1238 af 22/10/ Bekendtgørelse om folkekirkens konsulenter, BEK nr. 955 af 06/10/2009 m. tilhørende vejl. og cir. om fælles instruks. FYENS STIFT KLINGENBERG ODENSE C Tlf.: Fax:

17 Fra: Ib Erik Dalhøj Madsen (EDM) Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :01 Vedrørende: Bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013 Til Faaborg-Midtfyn Kommune. Banedanmark har ved gennemsyn af kommuneplanforslag noteret sig, at der flere steder i planen er nævnt kommende projekter tæt ved banen og også niveaufri krydsning af denne. Banedanmark vil herigennem gøre opmærksom på, at de beskrevne tiltag på nuværende tidspunkt ikke er godkendt af Banedanmark. Banedanmark er åben for dialog om emner i forsøget på at finde løsninger, som tilgodeser alle parter. Erik Madsen Arealgeograf Banedanmark Areal & Miljø Amerika Plads København Ø Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail? 16

18 Fra: Doris Magaly Titichoca Cruz Til: Kopi: 'Peter Engelbrecht' Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :02 Vedrørende: SV: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2013 Vedhæftninger: erhvervsstyrelsen_logo.gif Kommune: FaaborgMidtfyn Vedr. Kommuneplan 2013 Erhvervsstyrelsen har den 18. december 2012 modtaget fra plansystemdk angående ovennævnte og skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på eventuelle radiokæder i området. Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie. Udover Erhvervs- og Vækstministeriet har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående planlægning og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de relevante operatører. En liste med radiokædeoperatører er tilgængelig på hjemmesiden - på dette link: På dette link er der vejledning i at undersøge, om der skulle være en radiokæde i det pågældende område samt generel information om radiokæder: Det kan endvidere oplyses, at Erhvervs- og Vækstministeriet meget gerne modtager planforslag på e- mailadressen Med venlig hilsen Doris Magaly Titichoca Cruz Kontorelev ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Telefon nr: Direkte tlf:

19 Erhvervsstyrelsen blev etableret den 1. januar Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Vi er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra: Sendt: 18. december :32 Til: Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2013 Dato: d. 18. december 2012 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK: PlanID: Kommune: Faaborg-Midtfyn Plantype: Kommuneplan Planstatus: Forslag Plannavn: Kommuneplan 2013 Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 18. december 2012 Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 19. februar 2013 Ikrafttrædelsesdato: Planen er nu offentliggjort på Vis Plandokument: 18

20 Faaborg-Midtfyn kommune Plan, Udvikling og Fritid Nørregade Faaborg Afd. Natur og Miljø Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg tlf fax Sendt elektronisk Vissenbjerg, den Bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2013 Fra Centrovices side kvitterer vi for at blive inddraget inden høringsfasen samt for at have mulighed for at følge op og give et høringssvar på Forslaget til Kommuneplan Vi noterer os, at elementer fra vores tidligere dialog er indarbejdet. Vi har valgt at sætte fokus på udpegningerne vedrørende særligt værdifulde landbrugsområder og arealer til lokalisering af store husdyrbrug. Helt grundlæggende for betydningen af kortlægningen er hvordan udpegningerne bliver administreret i praksis. Vi opfordrer til at administrationen af kortlægningen tager afsæt i og fastholdes på en overordnet politisk vision eller strategi. Det er afgørende, at kommuneplan 2013 signalerer, at landbrugserhvervet kan udvikle sig til gavn for beskæftigelse, bosætning m.m. De behandlede emner er alle underlagt anden konkret lovgivning som detaljeret regulerer områderne. Derfor ser vi Kommuneplan 2013 som et signal om hvad kommunen fremadrettet vil med landbruget og tilhørende aktiviteter. Kommunen skal være bevidst om at de gennem udpegningerne påtager sig et potentielt ansvar for værdisætning af ejendomme og jord. Særligt værdifulde landbrugsområder Vi anerkender planens udgangspunkt baseret på at al landbrugsjord er værdifuld. Ligeså hæfter vi os ved kommunens ønske om fortsat at være en landbrugskommune med et bredt differentieret landbrugserhverv. Konsekvensen heraf må netop være, at al landbrugsjord er værdifuldt for at imødekomme arealanvendelsen til forskellige landbrugsmæssige formål. I denne tilgang ligger implicit, at selvom et område med landbrugsjord er underlagt en udpegning er det grundlæggende stadigt værdifuld. Hvis det ikke er værdifuldt i én sammenhæng kan det udmærket være det i en anden. Det samme gælder for eventuelle miljøfølsomme arealer. Dér skal iagttages nogle miljøforanstaltninger, men det er stadig værdifuld landbrugsjord. 19

21 Arealer til lokalisering af store husdyrbrug Områdeudpegningerne Landbrugslandet og Motorvejsbåndet er udpeget som lokaliseringsområder for store husdyrbrug. Det fremgår ikke om eller hvordan lokalisering indenfor de 2 områder understøttes i praksis i forhold til lokalisering udenfor. Vi må fastholde, at store husdyrbrug fortsat kan lokalisere sig udenfor de 2 områder under hensyn til den konkrete lovgivning på området. Med venlig hilsen Niels Rasmussen Formand /Ejler Petersen Chefkonsulent, miljø 20

22 Fra: Susanne Jervelund Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :19 Vedrørende: Kommuneplan Bemærkning vedr. områder i kommunen I kommuneplan/ udviklingsplan benævnes den sydlige del af kommunen "Det Maritime Sydfyn". Jeg finder at denne betegnelse ikke er i tråd med området, idet navnet virker begrænsende og ikke som en åbning af muligheder. Forslag til nyt navn for områder er ØHAVSLANDET Dette navn indikerer at her er både land og hav - og det er jo trods alt på land de fleste folk bor! Desuden er det særligt, at det er her man er tæt på øhavet, med den mange kvaliteter det giver, med venlig hilsen Susanne Jervelund Grubbemøllegyden 8A 5600 Faaborg 21

23 Fra: Skovly Plantage Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :30 Vedrørende: Navn på et egnsområde Hej Kommune. Lokalr?det for Faldsled-Millinge-Svanninge vil gerne komme med et forslag til navne?ndring p? vort egns-omr?de. Fra jeres side er foresl?et "det maritime sydfyn" Vi forst?r godt, at dette navn fremkommer, da det helt klart er omr?det med mest kystlinie, men for os lokale bekriver det mere det sydlige Fyn. Derfor foresl?r vi navnet "?havslandet", som vi synes mere beskriver vort omr?de med land og mange?er. H?ber I vil tage det op til overvejelse. Med venlig hilsen Pusser Faldsled-Millinge-Svanninge lokalr?d. Find dit nye job p? Jobindex.dk Klik her! Kalder k?rligheden? - Gratis dating p? Scor.dk klik her og se 22

24 Fra: Til: Sendt dato: Modtaget Dato: Vedrørende: M Jensen (Tom) :02 Fwd: kommuneplanforslag - bemærkning vedr. Detailhandel i Faaborg - nu med rettet link Videresendte meddelelser Fra: M Jensen Dato: 12. feb Emne: kommuneplanforslag - bemærkning vedr. Detailhandel i Faaborg Til: Jeg kan tilslutte mig at Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Faaborgs dagligvarebutikker i højere grad placeres i eller i kanten af strøgområdet mellem SuperBrugsen og Faaborg Museum. Det må som anført - alt andet lige - skabe større kundetilstrømning til strøgområdet, til fordel for områdets butikker som helhed. Et er dog teori, et andet er praksis. Projektkonkurrencen vedr. Helios mv. viser - efter min menig klart at der ikke her kan etableres en stor dagligvarebutik, ud fra det oplæg til størrelse, udformning mv. som kommunen havde lavet til konkurrencen. Jeg foreslår derfor at det undersøges om ikke en sådan butik kan ligge et andet sted tæt ved Østergades østlige ende. Fx øst for den tidligere politistation eller i tilknytning til det tidligere postkontor. Det er anført i kommuneplanforslaget at hvor det er muligt - under hensyntagen til bymiljøet - også kan laves større udvalgvarebutikker, der kan give mulighed for fornyelse af detailhandlen i strøgområdet. Det samme bør gælde for større dagligvarebutikker, altså at de kun placeres hvor det er muligt - under hensyntagen til bymiljøet samt udformes i respekt for den historiske bykerne. Det bør også fremgå af kommuneplanen, ikke mindst som vejledning for potentielle investorer. Det forslag til dagligvarebutik der er indeholdt i vinderprojektet i projektkonkurrencen vedr. Helios er efter min opfattelse - ualmindeligt dårligt tilpasset den historiske bykerne og også i sig selv et grimt bygningsværk. Jeg tør næsten ikke tænke på hvilke øgenavne det ville få i folkemunde. Nærmere begrundelser for disse synspunkter kan I se på 23

25 Mvh Marius Jensen Østerbrogade Faaborg 24

26 Fra: E & S Åradsson Til: Kopi: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :11 Vedrørende Ang forslag til kommuneplan , høringssvar om Bøjden Campingplads/Stran : Henvendelsen her drejer sig om placering af ferie-og fritidsanlæg, retningslinierne herfor og 8.3.2, pkt 8 og 9. Nærmere om Bøjden Campingplads, den 5-stjernede Ferie-Strandpark v/ Gitte og Per Blåbjerg. I kommuneplanen for 2009 fremgår det - understreget af et skraveret felt mod øst - at man ønsker campingpladsen udvidet i denne retning. Det tænkes udlagt til rekreation/fritidsformål. Vi får nu at vide - af ansatte i plan-kultur-afd - at dette forslag er taget af bordet, at det ligefrem er en fejl, at det er vist i planen! I den nye kommuneplan for fremgår det, at der stadig er et stykke jord mod øst (kaldet Langelinie), som kommunen ønsker at ekspropriere fra privatmand til privatmand. 1. Vi stiller spmtegn ved, om behovet for yderligere udvidelse af campingpladsen overhovedet er til stede. Er der lavet analyser forud for dette? Ejerne af campingpladsen har gennem årene overtrådt reglerne for lovlighed og god opførsel - i flere spm undervejs i udvidelserne. (Jvf. en nu kørende sag om ulovlig udnyttelse af et stk fredet grund, spm om højden og omfanget af byggeriet (tidl.), hegn om fredet grund, som han måtte pille ned igen, spm om prisen på grunden v overløbs-bassinet (FFV), nedlæggelse af den offentlige 'Kærlighedsstien' langs m bækken, besættelse af strandarealerne, som tilhører os alle etc etc) 2. Hvordan sikrer vi os, at det, der før var lagt ud til rekreativt område/fritidsformål, bli'r taget af bordet - og hvad har kommunen tænkt sig at sætte i stedet for? 3. Kvoten for hvad Bøjden by og landevej, de fastboende og området i det hele taget kan rumme af trafik og tivolisering er for længst opbrugt! - Husk også på færgetrafikken i begge retninger - i 3-4 sommer-mdr ank og afg hver fulde time. Ønsker man fra politisk side slet ikke at tage hensyn til de fastboende i den henseende, eller er det kun et spm om turistkroner i kassen, der tæller? 4. Er der fortsat politisk vilje til at udvide campingpladsen - koste hvad det vil? Vi forventer svar på vore spm, tak. 25

27 Venlig hilsen Elisabeth og Sven Åradsson Bøjdenlandevej 2A 5600 Faaborg 26

28 27

29 28

30 29

31 Fra: Ulrik Theodorsen Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :18 Vedrørende: Intet emne Faaborg-Midtfyn Kommune Indsigelse til kommuneplan forslaget 2013 Ved gennemgang af kortmateriale i anden anledning har jeg konstateret der ikke er afsat lokaliceringsområde omkring 50m. skydebanen i Søllinge. Det må være en fejl, da banen har årlig salonskydning og har haft det ubrudt gennem årene, ligesom banen årligt bliver godkendt af politimyndigheden, som der er krav om. Jeg forventer denne fejl bliver rettet og hvis der er samme mangler eller fejl i tekstdelen, at denne også bliver rettet. Søllinge SG&I På skyttegruppens vegne Formand Ulrik Theodorsen Søllingevej Ringe tlf.:

32 31

33 32

34 Holstenshuus Faaborg Midtfyn Kommune Plan og Kultur Nørregade Faaborg Slotsalleen Faaborg Tel Fax februar 2013 Indsigelse i forbindelse med kommuneplan 2013 I forslaget til kommuneplan 2013 og frem er der lagt op til at områderne Faa.B.20 og Faa.B.21 beliggende syd og nord for Alleskovvej skal ændre status til byzone og tillades bebygget. Yderligere forberedes bebyggelse af område Faa.B.7. Forlaget er en videreførelse af de tanker, der ligger i masterplanen for udviklingen af Faaborg by. I forbindelse med kommuneplanen genindsender jeg min indsigelse til masterplanen fra 2009, i det jeg mener, at der stadig er en klar overvægt af forhold, der taler i mod omdannelsen af disse områder fra land til by. De negative konsekvenser vil bl.a. være : Den nuværende smukke og glidende overgang mellem skov / land og by vil blive totalt spoleret, såfremt byen klistres helt op af skoven. De landskabelige værdier vil i høj grad blive ødelagt både for beskueren til land og til søs. Der er ikke taget hensyn til skovbyggelinjer Skoven som åndehul for dyr og planter vil blive væsentligt ødelagt, når der åbnes for bebyggelse så tæt på skovbrynet. Områdets funktion som drikkevandsreservoir vil blive udsat for unødig belastning Endnu flere tomme og overflødige byggegrunde i Faaborg. Området er præget af fraflytning. Det vil være en meget mere fornuftig strategi at få det eksisterende grundlag brugt før man planlægger nye boligområder. Der er pt. en overkapacitet af boliger i Danmark på boliger. Normalt ligger dette tal på boliger. Netto behovet for nye boliger har de sidste 30 år været stk pr. år. Med andre ord, vil det tage 8-9 år før, der reelt er behov for nye boliger i Danmark. Dette er vel og mærke i gennemsnit. I (udkants)områder som Faaborg må der nok påregnes en endnu længere periode før behovet for nye boliger opstår. Specielt når antallet af ledige byggegrunde og eksisterende tomme kvadratmeter i området inddrages i betragtningen. 33

35 Side 2 Derfor forekommer det overilet og uden hold i virkeligheden, at man udlægger 3 følsomme områder til byzone for at skabe grundlag for en byudvikling, som der ikke er behov for de kommende år. Jeg vil derfor anmode om, at områderne Faa.B.20, Faa. B.21 samt Faa. B.7 tages ud af kommuneplanen Venlig hilsen Ditlev Berner Bilag : Indsigelse indsendt i maj

36 Holstenshuus Faaborg Midtfyn Kommune Plan og Kultur Nørregade Faaborg Slotsalleen Faaborg Tel Fax maj 2009 Kommentar / indsigelse til masterplansforslag for Faaborg I forbindelse med forslaget til masterplan for Faaborg Faaborg i Udvikling er der lagt op til, at byudviklingen skal foregå mod øst i området ved Alleskoven samt Kaleko og Kaleko Mølle. Argumentet for boliger i netop dette område er, at byen med sin hidtidige udvikling bliver mere og mere langstrakt, hvorfor man ønsker at skabe nye boligområder, der kan medvirke til at samle byen. Hvorvidt byen tager skade af at være langstrakt eller ej, må være et holdningsspørgsmål, da det i Masterplanen ikke ses sandsynliggjort, at spredning af boligområderne i en by påvirker byens miljø eller handelsliv i negativ retning. Man kan med lige så god ret argumentere for at mange uafhængige bolig-klynger giver nuancerede oplevelser både for indbyggere og turister. Derimod er det som angivet i forslaget afgørende for bymiljøet, at handelslivet i bymidten bevares samlet og understøttes gennem en overordnet plan for placeringen af boliger, industri og detailhandel. Dette har undertegnede tidligere gjort opmærksom på i forbindelse med tilladelsen til opførelsen af det nye Føtex og udbygningen af Herregårdscenteret i 2001, se bilag 1. Tager man udgangspunkt i målsætningen om at samle byen, kan den overordnede grænse for byudviklingen indtegnes som bylinien på kortet angivet i Masterplanen side 10 og 11, se bilag 2. Indenfor dette område må opgaven være at placere boliger og erhverv/industri på en harmonisk måde, der samtidig tilgodeser de store naturmæssige værdier, der omgiver Faaborg, sådan som det også er nævnt i Masterplansforslaget. Detailhandelen forudsættes bevaret i bymidten som angivet, hvorfor jeg ikke vil kommentere dette yderligere. Ligeledes synes erhvervsområderne ikke at medføre problemer i forhold til omgivelserne. Forslaget til nye boligområder på Fiona grunden samt ved det gamle Jernvirke er oplagte muligheder, der efter min opfattelse styrker målsætningen om at samle byen forudsat, at bebyggelsen harmonerer med de omkringliggende boligers udformning. Derimod er forslaget om nye boligområder ved Alleskoven og Kaleko meget tvivlsomt, da det indebærer en lang række problemstillinger, som Masterplanen ikke tager hensyn til. Endvidere forekommer der at være bedre alternativer til placering af nye boligområder indenfor det, jeg har indtegnet som bylinien i bilag 2. Undertegnede vil derfor gøre indsigelse i mod udlæggelsen af områderne med Vand i byen og Bakkeøerne, hvilket jeg vil begrunde i det følgende. Områderne i og omkring Alleskoven samt Kaleko Mølle er de højest målsatte natur og kulturhistoriske arealer indenfor bylinien. Således er hele det åbne land på sydsiden og til dels østsiden af Alleskoven lagt ud som landskab, der ønskes beskyttet, så man bevarer et frit skovbryn mod vandsiden, jfr. oplægget 35

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Dato: 20.9.2010 Dokumentnr. 08/00652-16 Sagsbehandler: Anna Louise Seiersbøl Østergaard Direkte tlf.nr.: 99 63 63 37 Deres reference: Kystdirektoratets bemærkninger

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Til Holstebro Kommune, Miljø & Teknik - Planafdelingen

Til Holstebro Kommune, Miljø & Teknik - Planafdelingen Fra: Rikke Blom [rbl@vestforsyning.dk] TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen- Til: Postkasse@holstebro.dk] Sendt dato: 14-08-2014 13:11 Modtaget Dato: 14-08-2014 13:11 Høringssvar fra Vestforsyning

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

HVIDBOG. Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i idéfasen for vindmølleplanen d. 12. maj 10. juni 2010. Vurdering og konklusion 28.09.

HVIDBOG. Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i idéfasen for vindmølleplanen d. 12. maj 10. juni 2010. Vurdering og konklusion 28.09. HVIDBOG Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i idéfasen for vindmølleplanen d. 12. maj 10. juni 2010 Vurdering og konklusion 28.09.11 HVIDBOG Oversigt over indkomne forslag og bemærkninger i

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Felthaus Arkitekter A/S Låsbygade 29 haj@felthaus.net Landzonetilladelse til opførelse af 2 enfamiliehuse Kolding Kommune har den 14. august 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til opførelse af 2

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium FORNYET HØRING Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 064-420 Udvidelse af Super Spar i Agerskov Sagsnr.: 01.02.05-p16-50-12 1. Indsendt af: Ribe Stift Ribe Stift har fået forelagt forslag

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Samlet indsigelser til Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Center for Miljø og Teknik Januar 2015 Susanne Nørgaard Fra: cfn@cfnpeople.com Sendt: 2. oktober 2014 01:26 Til: Susanne Nørgaard Emne:

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen.

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen. Fra: [jakobstilling@hotmail.com] Til: Birgit Berggrein [bibe@randers.dk] Kopi: Malte Larsen [Malte.Larsen@randers.dk] Sendt dato: 10-07-2013 13:54 Modtaget Dato: 10-07-2013 13:54 Vedrørende: RE: SV: Derudover

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1 Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013 Ny ramme Bol.R.1 Billede fra MC-Camp Fyn. Her i anledning af Nimbus træf. Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 20.8.2013

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere