Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger Millinge 6 5 Jordbrugskommisionen 8 6 Fyns Stift 15 7 Banedanmark 16 8 Erhvervsstyrelsen 17 9 Centrovice Susanne Jervelund, Faaborg Pusser Hansen, Millinge Mark Marius Jensen, Faaborg Elisabeth og Sven Åradsson, Bøjden Tage Christiansen, Faaborg Søllinge SG&I Advokat for Christian Madsen, Årslev Ditlev Berner, Holstenshus Nr. Broby Vandværk Lena Bagge og Karin Guldbæk-Ahvo, Horne Ditte Haslund og Jacob Alsted, Faaborg Assens Kommune Faldsled-Millinge-Svannninge Lokalråd Peter Flint, på vegne af ejerne af Søvej 24, Ringe Lokalrådet for Horne Land Friluftsrådet Kreds Sydfyn Lokalrådet for Rolfsted Sogn By & Land Midtfyn Patriotisk Selskab på vegne af Claus Koch Ringe Handelsstandsforening Amstrup&Baggesen på vegne af ejeren af Bytoften 1, Ringe Ringe Byforum DN Faaborg-Midtfyn Region Syddanmark Hans Haages, Focus Advokater Naturstyrelsen 80

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Udvikling og Fritid Nørregade Faaborg Vedr. forslag til Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Odense Bys Museer har ikke umiddelbart kommentarer til Kommuneplan Mange af de præsenterede rammeområder vil rumme jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Sådanne arealer vil blive udpeget i forbindelse med tilladelser til konkrete anlægsarbejder. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. Kulturarv Overgade 48 DK-5000 Odense C Tlf Mob Fax +45 DATO 7. januar 2013 JOURNAL NR. Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger. Med venlig hilsen Mikael Holdgaard Nielsen Museumsinspektør Side 1 af 1 1

3 Fra: Helge Müller Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :38 Vedrørende: Re: Svar: Re: Forslag Kommuneplan 2013 campingplads Bøjden Det er en fejl at retningslinje har den ordlyd. Bestemmelserne vedrørende Bøjden Camping er ikke ændret fra kommuneplan 2009 til forslag til kommuneplan Det er således en fejl der er ført videre fra kommuneplan (Hvor den burde have været rettet i forbindelse med den endelig vedtagelse). Der er ikke i kommuneplanen (heller ikke i kommuneplan 2009) et rammekort der viser udvidelsesmuligheder ud over lokalplanområdet. Retningslinjen burde være: Bøjden Campingplads gives yderligere udvidelsesmuligheder. Udvidelsen forudsætter en landskabsanalyse, som viser et projekt, der tager væsentlige landskabelige hensyn. Fejlen noteres i listen over bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013 og ændringen medtages ved behandling af den endelige kommuneplan. Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: >>> :23 >>> Til Helge Müller Jeg tillader mig at vende tilbage omkring spørgsmål vedr. mulig udvidelse Bøjden Strand. Jeg har kopieret tekst fra Kommunplanforslaget 2013 fra Placering af ferie- og fritidsanlæg Retningslinier punkt 9: (Bøjden Campingplads gives yderligere udvidelsesmuligheder mod øst med et areal som vist på kommuneplanens rammekort for Bøjden. Udvidelsen forudsætter en landskabsanalyse, som viser et projekt, der tager væsentlige landskabelige hensyn.) Jeg vil gerne have oplyst hvor der helt konkret er en udvidelsesmulighed mod øst. 2

4 Hvor kan jeg finde det indtegnede rammekort der er nævnt i teksten?. Med venlig hilsen Mogens Larsen On Monday 07/01/2013 at 11:34:33, Helge Müller wrote: Af dine mail's opfatter jeg, at det er anmeldelse af ulovlig anvendelse af Bøjdenlandevej 18 til campingformål. Jeg oversender derfor din anmeldelse til vores byggesagsafdeling som vil kontakte ejeren herom. Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: >>> :58 >>> Til Helge Müller Tak for det hurtige svar. Udvidelsen bag ved Bøjdenlandevej 18, er udenfor afgrænsningen af lokalplan 4.74 forholder planafdelingen sig til om det er lovligt. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside den 2. november 2012, stadfæster Miljøklagenævnet Naturstyrelsen i Odenses afslag om udvidelse. On Friday 04/01/2013 at 11:27:40, Helge Müller wrote: Hovedstrukturkortet fastlægger alene, at der er en eksisterede campingplads med udvidelsesmulighed, ikke præcist hvor. Hvis en udvidelse (ud over det der ligger i det eksisterende rammeområde) bliver aktuel, skal ovenstående følges op af en planlægning hvor udvidelsesmulighederne fastlægges i kommuneplanens rammedel (udvidelse af rammeområdet Bøj.R.1). Det kan ske ved en kommende revision af kommuneplanen eller et tillæg til den gældende. Med hensyn til mulig fejl på kortet ved Bøjdenlandevej 18 er afgrænsningen af kommuneplanrammen (Bøj.R.1) for campingpladsen ikke ændret i forhold til kommuneplan 2009 og svarer til afgrænsningen af lokalplan

5 Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: >>> :30 >>> Til Helge Møller Jeg har nu konstateret at det er muligt at gå ind via link i kommuneplanen så fejlen må være rettet. Jeg vil gerne have præciceret hvor man ser udvidelsesmuligheden. Derudover vil jeg gerne have oplyst om der er en fejl i kortet der er vedhæftet linket på vores adresse. N r jeg klikker på linket i kommuneforslaget 2013 under vores adresse bøjdenlandevej 6 er udvidelsen der ligger i forlængelse af beboelsen bøjdenlandevej 18 ikke medindtegnet på kortet der er monteret strømforsyning m.v. på arealet. Hilsen Lene On Thursday 03/01/2013 at 14:19:03, Helge Müller wrote: Tak for dine bemærkninger til funktionaliteten i forslag til kommuneplan Til spørgsmålet om campingpladsen i Bøjeden kan oplyses at: Campingpladsen er markeret ens på hovedstrukturkortet i Kommuneplan 2009 og i forslag til Kommuneplan Nemlig som Eksisterende campingplads med udvidelsesmulighed.. Der er således ikke ændret i forholdene. Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: 4

6 Fra: Skovly Plantage Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :26 Vedrørende: Rute 329 Hej Tak for sidst - og tak for kaffe. Det var en god orientering, vi fik. Men det s?tter selvf?lgelig nogle tanker i gang omkring vores eget omr?de. N?r I tager planen om rute 329 ud, hvordan er vi s? stillet med hensyn til at etablere en cykelsti Faldsled-Svanninge og Svanninge -F?borg? Vi har rigtig mange b?rn, som nu m? cykle til Tofteg?rdsskolen. Er der en tidsplan for evt. sikring (lyskryds) af "det runde hj?rne", som det hedder i daglig tale ( krydset Assensvej/Kirkegyden/?sterbyvej)? Vi er jo lidt bekymrede for vores b?rns sikkerhed, og trafikken bliver jo ikke mindre. Med hensyn til Als-forbindelsen, synes jeg, det kunne v?re fint med en motor/trafikvej som beskrevet p? m?det. Det h?ber jeg, der bliver arbejdet videre med. Med venlig hilsen Pusser (lokalr?det) Online l?n? se oversigt over l?n og kreditkortudbydere Klik her! Sammenlign mobilpriser og abonnementer klik her og se 5

7 Vi har med tilfredshed konstateret, at Faaborg-Midtfyn Kommune indstiller til at vejreservation til forlægning af kommunevejen Rute 329 ved Faldsled og Millinge aflyses (Punkt 5 i trafikplanen). Vejreservationen har betydelige konsekvenser for vores arbejde med at genoprette, udvikle og pleje natur, biodiversitet og kulturlandskab, og for driften på ejendommen i det hele taget Siden overtagelsen den 1. januar 2011 har vi arbejdet målrettet for at skabe rammerne for en virksomhed, der er bæredygtig på alle niveauer. Den 1. juli 2011 har vi påbegyndt omlægning af hele ejendommen (både land- og skovbrug) til økologisk drift. Naturgenopretning og biodiversitet bliver i den forbindelse en integreret del af vores arbejde. Vi håber vores virksomhed her, på sigt, kan bidrage til at skabe nye arbejdspladser og dynamik i lokalområdet. Ved at tage del i den nye Riderute Sydfyn samt lægge jord til Øhavsstien synes vi også vi arbejder for at gøre de naturoplevelser, vi værner om, mere tilgængeligt. Det er vores plan at producere fødevarer, der har en meget høj kvalitet og som har lokal forankring. For at opnå dette skal vore dyr i højere grad end i dag på græs. I forbindelse med at vi udlægger større dele af ejendommen til græs, arbejder vi lige nu også på at få genetableret af de hegn og andre småbiotoper, der tidligere er blevet fjernet på ejendommen, samtidig med at vi vil etablere helt nye skovområder, levende hegn og økologiske spredningskorridorer, til styrkelse af biodiversiteten og til glæde for vildt og samfund. Til efteråret vil vi således være klar til at plante de første hegn - med hjemmehørende træer og buske, der har en tilknytning til egnen. For at pleje græsarealerne på Steensgaard bedst muligt arbejder vi sammen med Savory Institute fra USA, der har mange års erfaring med holistisk græsmanagement til gavn for biodiversitet, jordstruktur og drøvtyggere. Græsningssystemerne kræver at dyrene ofte flyttes, så græsarealerne ikke overgræsses. Dette kræver at vi flytter vores dyr meget rundt på ejendommen, og vi har brug for den længst mulige tidshorisont i.f.m. etablering af permanente græsningsfolde. Mange af de ovenstående initiativer blokeres i dag desværre af den gamle, amtslig vejreservation, der skærer sig tværs igennem det historiske herregårdslandskab, som Steensgaard netop udgør. Aflysningen af vejudlægget hilses derfor særdeles velkomment. Med venlig hilsen/ best regards Ann og Henning Wiesinger Steensgaard 7 DK-5642 Millinge Tel.:

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 Fyens Stift Dato: 25. januar 2013 Sagsbehandler: Nina Billund Direkte tlf.: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøcenter Odense, Att.: Frans Hejgaard, Løbenr. Forslag til Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune - høringssvar Faaborg-Midtfyn Kommune har sendt Forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring i perioden 18. december februar Stiftsøvrigheden har som sektormyndighed gennemgået planforslaget ud fra folkekirkens interesser og har særligt set på retningslinjer, nye arealudlæg og væsentlige ændringer af udlæg samt rammebestemmelser. Planforslaget giver alene anledning til bemærkning til de foreslåede ændringer for rammeområder med kirker. Som et led i en harmonisering har flere kirker fået selvstændige rammeområder og de fleste rammeområder med kirker har fået følgende bestemmelse: Bortset fra kirken må bygningernes højde ikke overstige 6 m målt fra naturligt terræn (niveauplan). Bestemmelsen er principielt i folkekirkens interesse, da den kan være med til at beskytte den landskabelige oplevelse af kirkerne og kirkeomgivelserne som tydelige/markante kendingsmærker i landskabet og begrænse byggeri, der vil påvirke indblikket til og udsynet fra kirke og kirkegård. Imidlertid er byggeri på kirkegårdsarealer allerede detaljeret reguleret ved den kirkelige lovgivning 1, Byggeri inden for kirkegårdens indhegning skal således godkendes af Stiftsøvrigheden, som i den forbindelse modtager sagkyndig bistand fra Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet samt folkekirkens konsulentordning 2. Folkekirken vil således selv kunne varetage de hensyn, der er knyttet til kirken og kirkegården, som en del kulturarven, i forbindelse med byggeri på arealer, der er udlagt til kirkegård. Stiftsøvrigheden opfordrer derfor Faaborg-Midtfyn Kommune til at omformulere den højderegulerende rammebestemmelse for kirkeområderne, således at den ikke omfatter selv kirkegårdsarealet. Dette foreslås gennemført for alle kirkerammeområder med højderegulerende rammebestemmelser, dvs. som en harmonisering den anden vej. Hvis vi ikke kan undgå en højderegulerende bestemmelse for kirkegårdsarealer, bør den fastsættes svarende til de normalt gældende 8,5 m. Såfremt kommunen ikke umiddelbart kan imødekomme opfordringen anmoder Stiftsøvrigheden samtidig herved Naturstyrelse ved Miljøcenter Odense om at betragte dette høringssvar som en indsigelse, der ønskes behandlet i teknikermødet den 30. januar Med venlig hilsen Nina Billund 1 Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, LBK nr. 77 af 02/02/2009 og Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, BEK nr 1238 af 22/10/ Bekendtgørelse om folkekirkens konsulenter, BEK nr. 955 af 06/10/2009 m. tilhørende vejl. og cir. om fælles instruks. FYENS STIFT KLINGENBERG ODENSE C Tlf.: Fax:

17 Fra: Ib Erik Dalhøj Madsen (EDM) Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :01 Vedrørende: Bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013 Til Faaborg-Midtfyn Kommune. Banedanmark har ved gennemsyn af kommuneplanforslag noteret sig, at der flere steder i planen er nævnt kommende projekter tæt ved banen og også niveaufri krydsning af denne. Banedanmark vil herigennem gøre opmærksom på, at de beskrevne tiltag på nuværende tidspunkt ikke er godkendt af Banedanmark. Banedanmark er åben for dialog om emner i forsøget på at finde løsninger, som tilgodeser alle parter. Erik Madsen Arealgeograf Banedanmark Areal & Miljø Amerika Plads København Ø Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail? 16

18 Fra: Doris Magaly Titichoca Cruz Til: Kopi: 'Peter Engelbrecht' Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :02 Vedrørende: SV: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2013 Vedhæftninger: erhvervsstyrelsen_logo.gif Kommune: FaaborgMidtfyn Vedr. Kommuneplan 2013 Erhvervsstyrelsen har den 18. december 2012 modtaget fra plansystemdk angående ovennævnte og skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på eventuelle radiokæder i området. Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie. Udover Erhvervs- og Vækstministeriet har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående planlægning og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de relevante operatører. En liste med radiokædeoperatører er tilgængelig på hjemmesiden - på dette link: På dette link er der vejledning i at undersøge, om der skulle være en radiokæde i det pågældende område samt generel information om radiokæder: Det kan endvidere oplyses, at Erhvervs- og Vækstministeriet meget gerne modtager planforslag på e- mailadressen Med venlig hilsen Doris Magaly Titichoca Cruz Kontorelev ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Telefon nr: Direkte tlf:

19 Erhvervsstyrelsen blev etableret den 1. januar Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Vi er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra: Sendt: 18. december :32 Til: Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2013 Dato: d. 18. december 2012 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK: PlanID: Kommune: Faaborg-Midtfyn Plantype: Kommuneplan Planstatus: Forslag Plannavn: Kommuneplan 2013 Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 18. december 2012 Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 19. februar 2013 Ikrafttrædelsesdato: Planen er nu offentliggjort på Vis Plandokument: 18

20 Faaborg-Midtfyn kommune Plan, Udvikling og Fritid Nørregade Faaborg Afd. Natur og Miljø Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg tlf fax Sendt elektronisk Vissenbjerg, den Bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2013 Fra Centrovices side kvitterer vi for at blive inddraget inden høringsfasen samt for at have mulighed for at følge op og give et høringssvar på Forslaget til Kommuneplan Vi noterer os, at elementer fra vores tidligere dialog er indarbejdet. Vi har valgt at sætte fokus på udpegningerne vedrørende særligt værdifulde landbrugsområder og arealer til lokalisering af store husdyrbrug. Helt grundlæggende for betydningen af kortlægningen er hvordan udpegningerne bliver administreret i praksis. Vi opfordrer til at administrationen af kortlægningen tager afsæt i og fastholdes på en overordnet politisk vision eller strategi. Det er afgørende, at kommuneplan 2013 signalerer, at landbrugserhvervet kan udvikle sig til gavn for beskæftigelse, bosætning m.m. De behandlede emner er alle underlagt anden konkret lovgivning som detaljeret regulerer områderne. Derfor ser vi Kommuneplan 2013 som et signal om hvad kommunen fremadrettet vil med landbruget og tilhørende aktiviteter. Kommunen skal være bevidst om at de gennem udpegningerne påtager sig et potentielt ansvar for værdisætning af ejendomme og jord. Særligt værdifulde landbrugsområder Vi anerkender planens udgangspunkt baseret på at al landbrugsjord er værdifuld. Ligeså hæfter vi os ved kommunens ønske om fortsat at være en landbrugskommune med et bredt differentieret landbrugserhverv. Konsekvensen heraf må netop være, at al landbrugsjord er værdifuldt for at imødekomme arealanvendelsen til forskellige landbrugsmæssige formål. I denne tilgang ligger implicit, at selvom et område med landbrugsjord er underlagt en udpegning er det grundlæggende stadigt værdifuld. Hvis det ikke er værdifuldt i én sammenhæng kan det udmærket være det i en anden. Det samme gælder for eventuelle miljøfølsomme arealer. Dér skal iagttages nogle miljøforanstaltninger, men det er stadig værdifuld landbrugsjord. 19

21 Arealer til lokalisering af store husdyrbrug Områdeudpegningerne Landbrugslandet og Motorvejsbåndet er udpeget som lokaliseringsområder for store husdyrbrug. Det fremgår ikke om eller hvordan lokalisering indenfor de 2 områder understøttes i praksis i forhold til lokalisering udenfor. Vi må fastholde, at store husdyrbrug fortsat kan lokalisere sig udenfor de 2 områder under hensyn til den konkrete lovgivning på området. Med venlig hilsen Niels Rasmussen Formand /Ejler Petersen Chefkonsulent, miljø 20

22 Fra: Susanne Jervelund Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :19 Vedrørende: Kommuneplan Bemærkning vedr. områder i kommunen I kommuneplan/ udviklingsplan benævnes den sydlige del af kommunen "Det Maritime Sydfyn". Jeg finder at denne betegnelse ikke er i tråd med området, idet navnet virker begrænsende og ikke som en åbning af muligheder. Forslag til nyt navn for områder er ØHAVSLANDET Dette navn indikerer at her er både land og hav - og det er jo trods alt på land de fleste folk bor! Desuden er det særligt, at det er her man er tæt på øhavet, med den mange kvaliteter det giver, med venlig hilsen Susanne Jervelund Grubbemøllegyden 8A 5600 Faaborg 21

23 Fra: Skovly Plantage Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :30 Vedrørende: Navn på et egnsområde Hej Kommune. Lokalr?det for Faldsled-Millinge-Svanninge vil gerne komme med et forslag til navne?ndring p? vort egns-omr?de. Fra jeres side er foresl?et "det maritime sydfyn" Vi forst?r godt, at dette navn fremkommer, da det helt klart er omr?det med mest kystlinie, men for os lokale bekriver det mere det sydlige Fyn. Derfor foresl?r vi navnet "?havslandet", som vi synes mere beskriver vort omr?de med land og mange?er. H?ber I vil tage det op til overvejelse. Med venlig hilsen Pusser Faldsled-Millinge-Svanninge lokalr?d. Find dit nye job p? Jobindex.dk Klik her! Kalder k?rligheden? - Gratis dating p? Scor.dk klik her og se 22

24 Fra: Til: Sendt dato: Modtaget Dato: Vedrørende: M Jensen (Tom) :02 Fwd: kommuneplanforslag - bemærkning vedr. Detailhandel i Faaborg - nu med rettet link Videresendte meddelelser Fra: M Jensen Dato: 12. feb Emne: kommuneplanforslag - bemærkning vedr. Detailhandel i Faaborg Til: Jeg kan tilslutte mig at Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Faaborgs dagligvarebutikker i højere grad placeres i eller i kanten af strøgområdet mellem SuperBrugsen og Faaborg Museum. Det må som anført - alt andet lige - skabe større kundetilstrømning til strøgområdet, til fordel for områdets butikker som helhed. Et er dog teori, et andet er praksis. Projektkonkurrencen vedr. Helios mv. viser - efter min menig klart at der ikke her kan etableres en stor dagligvarebutik, ud fra det oplæg til størrelse, udformning mv. som kommunen havde lavet til konkurrencen. Jeg foreslår derfor at det undersøges om ikke en sådan butik kan ligge et andet sted tæt ved Østergades østlige ende. Fx øst for den tidligere politistation eller i tilknytning til det tidligere postkontor. Det er anført i kommuneplanforslaget at hvor det er muligt - under hensyntagen til bymiljøet - også kan laves større udvalgvarebutikker, der kan give mulighed for fornyelse af detailhandlen i strøgområdet. Det samme bør gælde for større dagligvarebutikker, altså at de kun placeres hvor det er muligt - under hensyntagen til bymiljøet samt udformes i respekt for den historiske bykerne. Det bør også fremgå af kommuneplanen, ikke mindst som vejledning for potentielle investorer. Det forslag til dagligvarebutik der er indeholdt i vinderprojektet i projektkonkurrencen vedr. Helios er efter min opfattelse - ualmindeligt dårligt tilpasset den historiske bykerne og også i sig selv et grimt bygningsværk. Jeg tør næsten ikke tænke på hvilke øgenavne det ville få i folkemunde. Nærmere begrundelser for disse synspunkter kan I se på 23

25 Mvh Marius Jensen Østerbrogade Faaborg 24

26 Fra: E & S Åradsson Til: Kopi: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :11 Vedrørende Ang forslag til kommuneplan , høringssvar om Bøjden Campingplads/Stran : Henvendelsen her drejer sig om placering af ferie-og fritidsanlæg, retningslinierne herfor og 8.3.2, pkt 8 og 9. Nærmere om Bøjden Campingplads, den 5-stjernede Ferie-Strandpark v/ Gitte og Per Blåbjerg. I kommuneplanen for 2009 fremgår det - understreget af et skraveret felt mod øst - at man ønsker campingpladsen udvidet i denne retning. Det tænkes udlagt til rekreation/fritidsformål. Vi får nu at vide - af ansatte i plan-kultur-afd - at dette forslag er taget af bordet, at det ligefrem er en fejl, at det er vist i planen! I den nye kommuneplan for fremgår det, at der stadig er et stykke jord mod øst (kaldet Langelinie), som kommunen ønsker at ekspropriere fra privatmand til privatmand. 1. Vi stiller spmtegn ved, om behovet for yderligere udvidelse af campingpladsen overhovedet er til stede. Er der lavet analyser forud for dette? Ejerne af campingpladsen har gennem årene overtrådt reglerne for lovlighed og god opførsel - i flere spm undervejs i udvidelserne. (Jvf. en nu kørende sag om ulovlig udnyttelse af et stk fredet grund, spm om højden og omfanget af byggeriet (tidl.), hegn om fredet grund, som han måtte pille ned igen, spm om prisen på grunden v overløbs-bassinet (FFV), nedlæggelse af den offentlige 'Kærlighedsstien' langs m bækken, besættelse af strandarealerne, som tilhører os alle etc etc) 2. Hvordan sikrer vi os, at det, der før var lagt ud til rekreativt område/fritidsformål, bli'r taget af bordet - og hvad har kommunen tænkt sig at sætte i stedet for? 3. Kvoten for hvad Bøjden by og landevej, de fastboende og området i det hele taget kan rumme af trafik og tivolisering er for længst opbrugt! - Husk også på færgetrafikken i begge retninger - i 3-4 sommer-mdr ank og afg hver fulde time. Ønsker man fra politisk side slet ikke at tage hensyn til de fastboende i den henseende, eller er det kun et spm om turistkroner i kassen, der tæller? 4. Er der fortsat politisk vilje til at udvide campingpladsen - koste hvad det vil? Vi forventer svar på vore spm, tak. 25

27 Venlig hilsen Elisabeth og Sven Åradsson Bøjdenlandevej 2A 5600 Faaborg 26

28 27

29 28

30 29

31 Fra: Ulrik Theodorsen Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :18 Vedrørende: Intet emne Faaborg-Midtfyn Kommune Indsigelse til kommuneplan forslaget 2013 Ved gennemgang af kortmateriale i anden anledning har jeg konstateret der ikke er afsat lokaliceringsområde omkring 50m. skydebanen i Søllinge. Det må være en fejl, da banen har årlig salonskydning og har haft det ubrudt gennem årene, ligesom banen årligt bliver godkendt af politimyndigheden, som der er krav om. Jeg forventer denne fejl bliver rettet og hvis der er samme mangler eller fejl i tekstdelen, at denne også bliver rettet. Søllinge SG&I På skyttegruppens vegne Formand Ulrik Theodorsen Søllingevej Ringe tlf.:

32 31

33 32

34 Holstenshuus Faaborg Midtfyn Kommune Plan og Kultur Nørregade Faaborg Slotsalleen Faaborg Tel Fax februar 2013 Indsigelse i forbindelse med kommuneplan 2013 I forslaget til kommuneplan 2013 og frem er der lagt op til at områderne Faa.B.20 og Faa.B.21 beliggende syd og nord for Alleskovvej skal ændre status til byzone og tillades bebygget. Yderligere forberedes bebyggelse af område Faa.B.7. Forlaget er en videreførelse af de tanker, der ligger i masterplanen for udviklingen af Faaborg by. I forbindelse med kommuneplanen genindsender jeg min indsigelse til masterplanen fra 2009, i det jeg mener, at der stadig er en klar overvægt af forhold, der taler i mod omdannelsen af disse områder fra land til by. De negative konsekvenser vil bl.a. være : Den nuværende smukke og glidende overgang mellem skov / land og by vil blive totalt spoleret, såfremt byen klistres helt op af skoven. De landskabelige værdier vil i høj grad blive ødelagt både for beskueren til land og til søs. Der er ikke taget hensyn til skovbyggelinjer Skoven som åndehul for dyr og planter vil blive væsentligt ødelagt, når der åbnes for bebyggelse så tæt på skovbrynet. Områdets funktion som drikkevandsreservoir vil blive udsat for unødig belastning Endnu flere tomme og overflødige byggegrunde i Faaborg. Området er præget af fraflytning. Det vil være en meget mere fornuftig strategi at få det eksisterende grundlag brugt før man planlægger nye boligområder. Der er pt. en overkapacitet af boliger i Danmark på boliger. Normalt ligger dette tal på boliger. Netto behovet for nye boliger har de sidste 30 år været stk pr. år. Med andre ord, vil det tage 8-9 år før, der reelt er behov for nye boliger i Danmark. Dette er vel og mærke i gennemsnit. I (udkants)områder som Faaborg må der nok påregnes en endnu længere periode før behovet for nye boliger opstår. Specielt når antallet af ledige byggegrunde og eksisterende tomme kvadratmeter i området inddrages i betragtningen. 33

35 Side 2 Derfor forekommer det overilet og uden hold i virkeligheden, at man udlægger 3 følsomme områder til byzone for at skabe grundlag for en byudvikling, som der ikke er behov for de kommende år. Jeg vil derfor anmode om, at områderne Faa.B.20, Faa. B.21 samt Faa. B.7 tages ud af kommuneplanen Venlig hilsen Ditlev Berner Bilag : Indsigelse indsendt i maj

36 Holstenshuus Faaborg Midtfyn Kommune Plan og Kultur Nørregade Faaborg Slotsalleen Faaborg Tel Fax maj 2009 Kommentar / indsigelse til masterplansforslag for Faaborg I forbindelse med forslaget til masterplan for Faaborg Faaborg i Udvikling er der lagt op til, at byudviklingen skal foregå mod øst i området ved Alleskoven samt Kaleko og Kaleko Mølle. Argumentet for boliger i netop dette område er, at byen med sin hidtidige udvikling bliver mere og mere langstrakt, hvorfor man ønsker at skabe nye boligområder, der kan medvirke til at samle byen. Hvorvidt byen tager skade af at være langstrakt eller ej, må være et holdningsspørgsmål, da det i Masterplanen ikke ses sandsynliggjort, at spredning af boligområderne i en by påvirker byens miljø eller handelsliv i negativ retning. Man kan med lige så god ret argumentere for at mange uafhængige bolig-klynger giver nuancerede oplevelser både for indbyggere og turister. Derimod er det som angivet i forslaget afgørende for bymiljøet, at handelslivet i bymidten bevares samlet og understøttes gennem en overordnet plan for placeringen af boliger, industri og detailhandel. Dette har undertegnede tidligere gjort opmærksom på i forbindelse med tilladelsen til opførelsen af det nye Føtex og udbygningen af Herregårdscenteret i 2001, se bilag 1. Tager man udgangspunkt i målsætningen om at samle byen, kan den overordnede grænse for byudviklingen indtegnes som bylinien på kortet angivet i Masterplanen side 10 og 11, se bilag 2. Indenfor dette område må opgaven være at placere boliger og erhverv/industri på en harmonisk måde, der samtidig tilgodeser de store naturmæssige værdier, der omgiver Faaborg, sådan som det også er nævnt i Masterplansforslaget. Detailhandelen forudsættes bevaret i bymidten som angivet, hvorfor jeg ikke vil kommentere dette yderligere. Ligeledes synes erhvervsområderne ikke at medføre problemer i forhold til omgivelserne. Forslaget til nye boligområder på Fiona grunden samt ved det gamle Jernvirke er oplagte muligheder, der efter min opfattelse styrker målsætningen om at samle byen forudsat, at bebyggelsen harmonerer med de omkringliggende boligers udformning. Derimod er forslaget om nye boligområder ved Alleskoven og Kaleko meget tvivlsomt, da det indebærer en lang række problemstillinger, som Masterplanen ikke tager hensyn til. Endvidere forekommer der at være bedre alternativer til placering af nye boligområder indenfor det, jeg har indtegnet som bylinien i bilag 2. Undertegnede vil derfor gøre indsigelse i mod udlæggelsen af områderne med Vand i byen og Bakkeøerne, hvilket jeg vil begrunde i det følgende. Områderne i og omkring Alleskoven samt Kaleko Mølle er de højest målsatte natur og kulturhistoriske arealer indenfor bylinien. Således er hele det åbne land på sydsiden og til dels østsiden af Alleskoven lagt ud som landskab, der ønskes beskyttet, så man bevarer et frit skovbryn mod vandsiden, jfr. oplægget 35

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere