Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger Millinge 6 5 Jordbrugskommisionen 8 6 Fyns Stift 15 7 Banedanmark 16 8 Erhvervsstyrelsen 17 9 Centrovice Susanne Jervelund, Faaborg Pusser Hansen, Millinge Mark Marius Jensen, Faaborg Elisabeth og Sven Åradsson, Bøjden Tage Christiansen, Faaborg Søllinge SG&I Advokat for Christian Madsen, Årslev Ditlev Berner, Holstenshus Nr. Broby Vandværk Lena Bagge og Karin Guldbæk-Ahvo, Horne Ditte Haslund og Jacob Alsted, Faaborg Assens Kommune Faldsled-Millinge-Svannninge Lokalråd Peter Flint, på vegne af ejerne af Søvej 24, Ringe Lokalrådet for Horne Land Friluftsrådet Kreds Sydfyn Lokalrådet for Rolfsted Sogn By & Land Midtfyn Patriotisk Selskab på vegne af Claus Koch Ringe Handelsstandsforening Amstrup&Baggesen på vegne af ejeren af Bytoften 1, Ringe Ringe Byforum DN Faaborg-Midtfyn Region Syddanmark Hans Haages, Focus Advokater Naturstyrelsen 80

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Udvikling og Fritid Nørregade Faaborg Vedr. forslag til Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Odense Bys Museer har ikke umiddelbart kommentarer til Kommuneplan Mange af de præsenterede rammeområder vil rumme jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Sådanne arealer vil blive udpeget i forbindelse med tilladelser til konkrete anlægsarbejder. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. Kulturarv Overgade 48 DK-5000 Odense C Tlf Mob Fax +45 DATO 7. januar 2013 JOURNAL NR. Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger. Med venlig hilsen Mikael Holdgaard Nielsen Museumsinspektør Side 1 af 1 1

3 Fra: Helge Müller Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :38 Vedrørende: Re: Svar: Re: Forslag Kommuneplan 2013 campingplads Bøjden Det er en fejl at retningslinje har den ordlyd. Bestemmelserne vedrørende Bøjden Camping er ikke ændret fra kommuneplan 2009 til forslag til kommuneplan Det er således en fejl der er ført videre fra kommuneplan (Hvor den burde have været rettet i forbindelse med den endelig vedtagelse). Der er ikke i kommuneplanen (heller ikke i kommuneplan 2009) et rammekort der viser udvidelsesmuligheder ud over lokalplanområdet. Retningslinjen burde være: Bøjden Campingplads gives yderligere udvidelsesmuligheder. Udvidelsen forudsætter en landskabsanalyse, som viser et projekt, der tager væsentlige landskabelige hensyn. Fejlen noteres i listen over bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013 og ændringen medtages ved behandling af den endelige kommuneplan. Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: >>> :23 >>> Til Helge Müller Jeg tillader mig at vende tilbage omkring spørgsmål vedr. mulig udvidelse Bøjden Strand. Jeg har kopieret tekst fra Kommunplanforslaget 2013 fra Placering af ferie- og fritidsanlæg Retningslinier punkt 9: (Bøjden Campingplads gives yderligere udvidelsesmuligheder mod øst med et areal som vist på kommuneplanens rammekort for Bøjden. Udvidelsen forudsætter en landskabsanalyse, som viser et projekt, der tager væsentlige landskabelige hensyn.) Jeg vil gerne have oplyst hvor der helt konkret er en udvidelsesmulighed mod øst. 2

4 Hvor kan jeg finde det indtegnede rammekort der er nævnt i teksten?. Med venlig hilsen Mogens Larsen On Monday 07/01/2013 at 11:34:33, Helge Müller wrote: Af dine mail's opfatter jeg, at det er anmeldelse af ulovlig anvendelse af Bøjdenlandevej 18 til campingformål. Jeg oversender derfor din anmeldelse til vores byggesagsafdeling som vil kontakte ejeren herom. Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: >>> :58 >>> Til Helge Müller Tak for det hurtige svar. Udvidelsen bag ved Bøjdenlandevej 18, er udenfor afgrænsningen af lokalplan 4.74 forholder planafdelingen sig til om det er lovligt. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside den 2. november 2012, stadfæster Miljøklagenævnet Naturstyrelsen i Odenses afslag om udvidelse. On Friday 04/01/2013 at 11:27:40, Helge Müller wrote: Hovedstrukturkortet fastlægger alene, at der er en eksisterede campingplads med udvidelsesmulighed, ikke præcist hvor. Hvis en udvidelse (ud over det der ligger i det eksisterende rammeområde) bliver aktuel, skal ovenstående følges op af en planlægning hvor udvidelsesmulighederne fastlægges i kommuneplanens rammedel (udvidelse af rammeområdet Bøj.R.1). Det kan ske ved en kommende revision af kommuneplanen eller et tillæg til den gældende. Med hensyn til mulig fejl på kortet ved Bøjdenlandevej 18 er afgrænsningen af kommuneplanrammen (Bøj.R.1) for campingpladsen ikke ændret i forhold til kommuneplan 2009 og svarer til afgrænsningen af lokalplan

5 Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: >>> :30 >>> Til Helge Møller Jeg har nu konstateret at det er muligt at gå ind via link i kommuneplanen så fejlen må være rettet. Jeg vil gerne have præciceret hvor man ser udvidelsesmuligheden. Derudover vil jeg gerne have oplyst om der er en fejl i kortet der er vedhæftet linket på vores adresse. N r jeg klikker på linket i kommuneforslaget 2013 under vores adresse bøjdenlandevej 6 er udvidelsen der ligger i forlængelse af beboelsen bøjdenlandevej 18 ikke medindtegnet på kortet der er monteret strømforsyning m.v. på arealet. Hilsen Lene On Thursday 03/01/2013 at 14:19:03, Helge Müller wrote: Tak for dine bemærkninger til funktionaliteten i forslag til kommuneplan Til spørgsmålet om campingpladsen i Bøjeden kan oplyses at: Campingpladsen er markeret ens på hovedstrukturkortet i Kommuneplan 2009 og i forslag til Kommuneplan Nemlig som Eksisterende campingplads med udvidelsesmulighed.. Der er således ikke ændret i forholdene. Med venlig hilsen Helge Müller Faaborg Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf.: Mail: 4

6 Fra: Skovly Plantage Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :26 Vedrørende: Rute 329 Hej Tak for sidst - og tak for kaffe. Det var en god orientering, vi fik. Men det s?tter selvf?lgelig nogle tanker i gang omkring vores eget omr?de. N?r I tager planen om rute 329 ud, hvordan er vi s? stillet med hensyn til at etablere en cykelsti Faldsled-Svanninge og Svanninge -F?borg? Vi har rigtig mange b?rn, som nu m? cykle til Tofteg?rdsskolen. Er der en tidsplan for evt. sikring (lyskryds) af "det runde hj?rne", som det hedder i daglig tale ( krydset Assensvej/Kirkegyden/?sterbyvej)? Vi er jo lidt bekymrede for vores b?rns sikkerhed, og trafikken bliver jo ikke mindre. Med hensyn til Als-forbindelsen, synes jeg, det kunne v?re fint med en motor/trafikvej som beskrevet p? m?det. Det h?ber jeg, der bliver arbejdet videre med. Med venlig hilsen Pusser (lokalr?det) Online l?n? se oversigt over l?n og kreditkortudbydere Klik her! Sammenlign mobilpriser og abonnementer klik her og se 5

7 Vi har med tilfredshed konstateret, at Faaborg-Midtfyn Kommune indstiller til at vejreservation til forlægning af kommunevejen Rute 329 ved Faldsled og Millinge aflyses (Punkt 5 i trafikplanen). Vejreservationen har betydelige konsekvenser for vores arbejde med at genoprette, udvikle og pleje natur, biodiversitet og kulturlandskab, og for driften på ejendommen i det hele taget Siden overtagelsen den 1. januar 2011 har vi arbejdet målrettet for at skabe rammerne for en virksomhed, der er bæredygtig på alle niveauer. Den 1. juli 2011 har vi påbegyndt omlægning af hele ejendommen (både land- og skovbrug) til økologisk drift. Naturgenopretning og biodiversitet bliver i den forbindelse en integreret del af vores arbejde. Vi håber vores virksomhed her, på sigt, kan bidrage til at skabe nye arbejdspladser og dynamik i lokalområdet. Ved at tage del i den nye Riderute Sydfyn samt lægge jord til Øhavsstien synes vi også vi arbejder for at gøre de naturoplevelser, vi værner om, mere tilgængeligt. Det er vores plan at producere fødevarer, der har en meget høj kvalitet og som har lokal forankring. For at opnå dette skal vore dyr i højere grad end i dag på græs. I forbindelse med at vi udlægger større dele af ejendommen til græs, arbejder vi lige nu også på at få genetableret af de hegn og andre småbiotoper, der tidligere er blevet fjernet på ejendommen, samtidig med at vi vil etablere helt nye skovområder, levende hegn og økologiske spredningskorridorer, til styrkelse af biodiversiteten og til glæde for vildt og samfund. Til efteråret vil vi således være klar til at plante de første hegn - med hjemmehørende træer og buske, der har en tilknytning til egnen. For at pleje græsarealerne på Steensgaard bedst muligt arbejder vi sammen med Savory Institute fra USA, der har mange års erfaring med holistisk græsmanagement til gavn for biodiversitet, jordstruktur og drøvtyggere. Græsningssystemerne kræver at dyrene ofte flyttes, så græsarealerne ikke overgræsses. Dette kræver at vi flytter vores dyr meget rundt på ejendommen, og vi har brug for den længst mulige tidshorisont i.f.m. etablering af permanente græsningsfolde. Mange af de ovenstående initiativer blokeres i dag desværre af den gamle, amtslig vejreservation, der skærer sig tværs igennem det historiske herregårdslandskab, som Steensgaard netop udgør. Aflysningen af vejudlægget hilses derfor særdeles velkomment. Med venlig hilsen/ best regards Ann og Henning Wiesinger Steensgaard 7 DK-5642 Millinge Tel.:

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 Fyens Stift Dato: 25. januar 2013 Sagsbehandler: Nina Billund Direkte tlf.: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøcenter Odense, Att.: Frans Hejgaard, Løbenr. Forslag til Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune - høringssvar Faaborg-Midtfyn Kommune har sendt Forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring i perioden 18. december februar Stiftsøvrigheden har som sektormyndighed gennemgået planforslaget ud fra folkekirkens interesser og har særligt set på retningslinjer, nye arealudlæg og væsentlige ændringer af udlæg samt rammebestemmelser. Planforslaget giver alene anledning til bemærkning til de foreslåede ændringer for rammeområder med kirker. Som et led i en harmonisering har flere kirker fået selvstændige rammeområder og de fleste rammeområder med kirker har fået følgende bestemmelse: Bortset fra kirken må bygningernes højde ikke overstige 6 m målt fra naturligt terræn (niveauplan). Bestemmelsen er principielt i folkekirkens interesse, da den kan være med til at beskytte den landskabelige oplevelse af kirkerne og kirkeomgivelserne som tydelige/markante kendingsmærker i landskabet og begrænse byggeri, der vil påvirke indblikket til og udsynet fra kirke og kirkegård. Imidlertid er byggeri på kirkegårdsarealer allerede detaljeret reguleret ved den kirkelige lovgivning 1, Byggeri inden for kirkegårdens indhegning skal således godkendes af Stiftsøvrigheden, som i den forbindelse modtager sagkyndig bistand fra Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet samt folkekirkens konsulentordning 2. Folkekirken vil således selv kunne varetage de hensyn, der er knyttet til kirken og kirkegården, som en del kulturarven, i forbindelse med byggeri på arealer, der er udlagt til kirkegård. Stiftsøvrigheden opfordrer derfor Faaborg-Midtfyn Kommune til at omformulere den højderegulerende rammebestemmelse for kirkeområderne, således at den ikke omfatter selv kirkegårdsarealet. Dette foreslås gennemført for alle kirkerammeområder med højderegulerende rammebestemmelser, dvs. som en harmonisering den anden vej. Hvis vi ikke kan undgå en højderegulerende bestemmelse for kirkegårdsarealer, bør den fastsættes svarende til de normalt gældende 8,5 m. Såfremt kommunen ikke umiddelbart kan imødekomme opfordringen anmoder Stiftsøvrigheden samtidig herved Naturstyrelse ved Miljøcenter Odense om at betragte dette høringssvar som en indsigelse, der ønskes behandlet i teknikermødet den 30. januar Med venlig hilsen Nina Billund 1 Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, LBK nr. 77 af 02/02/2009 og Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, BEK nr 1238 af 22/10/ Bekendtgørelse om folkekirkens konsulenter, BEK nr. 955 af 06/10/2009 m. tilhørende vejl. og cir. om fælles instruks. FYENS STIFT KLINGENBERG ODENSE C Tlf.: Fax:

17 Fra: Ib Erik Dalhøj Madsen (EDM) Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :01 Vedrørende: Bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013 Til Faaborg-Midtfyn Kommune. Banedanmark har ved gennemsyn af kommuneplanforslag noteret sig, at der flere steder i planen er nævnt kommende projekter tæt ved banen og også niveaufri krydsning af denne. Banedanmark vil herigennem gøre opmærksom på, at de beskrevne tiltag på nuværende tidspunkt ikke er godkendt af Banedanmark. Banedanmark er åben for dialog om emner i forsøget på at finde løsninger, som tilgodeser alle parter. Erik Madsen Arealgeograf Banedanmark Areal & Miljø Amerika Plads København Ø Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail? 16

18 Fra: Doris Magaly Titichoca Cruz Til: Kopi: 'Peter Engelbrecht' Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :02 Vedrørende: SV: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2013 Vedhæftninger: erhvervsstyrelsen_logo.gif Kommune: FaaborgMidtfyn Vedr. Kommuneplan 2013 Erhvervsstyrelsen har den 18. december 2012 modtaget fra plansystemdk angående ovennævnte og skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på eventuelle radiokæder i området. Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie. Udover Erhvervs- og Vækstministeriet har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående planlægning og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de relevante operatører. En liste med radiokædeoperatører er tilgængelig på hjemmesiden - på dette link: På dette link er der vejledning i at undersøge, om der skulle være en radiokæde i det pågældende område samt generel information om radiokæder: Det kan endvidere oplyses, at Erhvervs- og Vækstministeriet meget gerne modtager planforslag på e- mailadressen Med venlig hilsen Doris Magaly Titichoca Cruz Kontorelev ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Telefon nr: Direkte tlf:

19 Erhvervsstyrelsen blev etableret den 1. januar Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Vi er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra: Sendt: 18. december :32 Til: Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2013 Dato: d. 18. december 2012 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK: PlanID: Kommune: Faaborg-Midtfyn Plantype: Kommuneplan Planstatus: Forslag Plannavn: Kommuneplan 2013 Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 18. december 2012 Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 19. februar 2013 Ikrafttrædelsesdato: Planen er nu offentliggjort på Vis Plandokument: 18

20 Faaborg-Midtfyn kommune Plan, Udvikling og Fritid Nørregade Faaborg Afd. Natur og Miljø Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg tlf fax Sendt elektronisk Vissenbjerg, den Bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2013 Fra Centrovices side kvitterer vi for at blive inddraget inden høringsfasen samt for at have mulighed for at følge op og give et høringssvar på Forslaget til Kommuneplan Vi noterer os, at elementer fra vores tidligere dialog er indarbejdet. Vi har valgt at sætte fokus på udpegningerne vedrørende særligt værdifulde landbrugsområder og arealer til lokalisering af store husdyrbrug. Helt grundlæggende for betydningen af kortlægningen er hvordan udpegningerne bliver administreret i praksis. Vi opfordrer til at administrationen af kortlægningen tager afsæt i og fastholdes på en overordnet politisk vision eller strategi. Det er afgørende, at kommuneplan 2013 signalerer, at landbrugserhvervet kan udvikle sig til gavn for beskæftigelse, bosætning m.m. De behandlede emner er alle underlagt anden konkret lovgivning som detaljeret regulerer områderne. Derfor ser vi Kommuneplan 2013 som et signal om hvad kommunen fremadrettet vil med landbruget og tilhørende aktiviteter. Kommunen skal være bevidst om at de gennem udpegningerne påtager sig et potentielt ansvar for værdisætning af ejendomme og jord. Særligt værdifulde landbrugsområder Vi anerkender planens udgangspunkt baseret på at al landbrugsjord er værdifuld. Ligeså hæfter vi os ved kommunens ønske om fortsat at være en landbrugskommune med et bredt differentieret landbrugserhverv. Konsekvensen heraf må netop være, at al landbrugsjord er værdifuldt for at imødekomme arealanvendelsen til forskellige landbrugsmæssige formål. I denne tilgang ligger implicit, at selvom et område med landbrugsjord er underlagt en udpegning er det grundlæggende stadigt værdifuld. Hvis det ikke er værdifuldt i én sammenhæng kan det udmærket være det i en anden. Det samme gælder for eventuelle miljøfølsomme arealer. Dér skal iagttages nogle miljøforanstaltninger, men det er stadig værdifuld landbrugsjord. 19

21 Arealer til lokalisering af store husdyrbrug Områdeudpegningerne Landbrugslandet og Motorvejsbåndet er udpeget som lokaliseringsområder for store husdyrbrug. Det fremgår ikke om eller hvordan lokalisering indenfor de 2 områder understøttes i praksis i forhold til lokalisering udenfor. Vi må fastholde, at store husdyrbrug fortsat kan lokalisere sig udenfor de 2 områder under hensyn til den konkrete lovgivning på området. Med venlig hilsen Niels Rasmussen Formand /Ejler Petersen Chefkonsulent, miljø 20

22 Fra: Susanne Jervelund Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :19 Vedrørende: Kommuneplan Bemærkning vedr. områder i kommunen I kommuneplan/ udviklingsplan benævnes den sydlige del af kommunen "Det Maritime Sydfyn". Jeg finder at denne betegnelse ikke er i tråd med området, idet navnet virker begrænsende og ikke som en åbning af muligheder. Forslag til nyt navn for områder er ØHAVSLANDET Dette navn indikerer at her er både land og hav - og det er jo trods alt på land de fleste folk bor! Desuden er det særligt, at det er her man er tæt på øhavet, med den mange kvaliteter det giver, med venlig hilsen Susanne Jervelund Grubbemøllegyden 8A 5600 Faaborg 21

23 Fra: Skovly Plantage Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :30 Vedrørende: Navn på et egnsområde Hej Kommune. Lokalr?det for Faldsled-Millinge-Svanninge vil gerne komme med et forslag til navne?ndring p? vort egns-omr?de. Fra jeres side er foresl?et "det maritime sydfyn" Vi forst?r godt, at dette navn fremkommer, da det helt klart er omr?det med mest kystlinie, men for os lokale bekriver det mere det sydlige Fyn. Derfor foresl?r vi navnet "?havslandet", som vi synes mere beskriver vort omr?de med land og mange?er. H?ber I vil tage det op til overvejelse. Med venlig hilsen Pusser Faldsled-Millinge-Svanninge lokalr?d. Find dit nye job p? Jobindex.dk Klik her! Kalder k?rligheden? - Gratis dating p? Scor.dk klik her og se 22

24 Fra: Til: Sendt dato: Modtaget Dato: Vedrørende: M Jensen (Tom) :02 Fwd: kommuneplanforslag - bemærkning vedr. Detailhandel i Faaborg - nu med rettet link Videresendte meddelelser Fra: M Jensen Dato: 12. feb Emne: kommuneplanforslag - bemærkning vedr. Detailhandel i Faaborg Til: Jeg kan tilslutte mig at Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Faaborgs dagligvarebutikker i højere grad placeres i eller i kanten af strøgområdet mellem SuperBrugsen og Faaborg Museum. Det må som anført - alt andet lige - skabe større kundetilstrømning til strøgområdet, til fordel for områdets butikker som helhed. Et er dog teori, et andet er praksis. Projektkonkurrencen vedr. Helios mv. viser - efter min menig klart at der ikke her kan etableres en stor dagligvarebutik, ud fra det oplæg til størrelse, udformning mv. som kommunen havde lavet til konkurrencen. Jeg foreslår derfor at det undersøges om ikke en sådan butik kan ligge et andet sted tæt ved Østergades østlige ende. Fx øst for den tidligere politistation eller i tilknytning til det tidligere postkontor. Det er anført i kommuneplanforslaget at hvor det er muligt - under hensyntagen til bymiljøet - også kan laves større udvalgvarebutikker, der kan give mulighed for fornyelse af detailhandlen i strøgområdet. Det samme bør gælde for større dagligvarebutikker, altså at de kun placeres hvor det er muligt - under hensyntagen til bymiljøet samt udformes i respekt for den historiske bykerne. Det bør også fremgå af kommuneplanen, ikke mindst som vejledning for potentielle investorer. Det forslag til dagligvarebutik der er indeholdt i vinderprojektet i projektkonkurrencen vedr. Helios er efter min opfattelse - ualmindeligt dårligt tilpasset den historiske bykerne og også i sig selv et grimt bygningsværk. Jeg tør næsten ikke tænke på hvilke øgenavne det ville få i folkemunde. Nærmere begrundelser for disse synspunkter kan I se på 23

25 Mvh Marius Jensen Østerbrogade Faaborg 24

26 Fra: E & S Åradsson Til: Kopi: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :11 Vedrørende Ang forslag til kommuneplan , høringssvar om Bøjden Campingplads/Stran : Henvendelsen her drejer sig om placering af ferie-og fritidsanlæg, retningslinierne herfor og 8.3.2, pkt 8 og 9. Nærmere om Bøjden Campingplads, den 5-stjernede Ferie-Strandpark v/ Gitte og Per Blåbjerg. I kommuneplanen for 2009 fremgår det - understreget af et skraveret felt mod øst - at man ønsker campingpladsen udvidet i denne retning. Det tænkes udlagt til rekreation/fritidsformål. Vi får nu at vide - af ansatte i plan-kultur-afd - at dette forslag er taget af bordet, at det ligefrem er en fejl, at det er vist i planen! I den nye kommuneplan for fremgår det, at der stadig er et stykke jord mod øst (kaldet Langelinie), som kommunen ønsker at ekspropriere fra privatmand til privatmand. 1. Vi stiller spmtegn ved, om behovet for yderligere udvidelse af campingpladsen overhovedet er til stede. Er der lavet analyser forud for dette? Ejerne af campingpladsen har gennem årene overtrådt reglerne for lovlighed og god opførsel - i flere spm undervejs i udvidelserne. (Jvf. en nu kørende sag om ulovlig udnyttelse af et stk fredet grund, spm om højden og omfanget af byggeriet (tidl.), hegn om fredet grund, som han måtte pille ned igen, spm om prisen på grunden v overløbs-bassinet (FFV), nedlæggelse af den offentlige 'Kærlighedsstien' langs m bækken, besættelse af strandarealerne, som tilhører os alle etc etc) 2. Hvordan sikrer vi os, at det, der før var lagt ud til rekreativt område/fritidsformål, bli'r taget af bordet - og hvad har kommunen tænkt sig at sætte i stedet for? 3. Kvoten for hvad Bøjden by og landevej, de fastboende og området i det hele taget kan rumme af trafik og tivolisering er for længst opbrugt! - Husk også på færgetrafikken i begge retninger - i 3-4 sommer-mdr ank og afg hver fulde time. Ønsker man fra politisk side slet ikke at tage hensyn til de fastboende i den henseende, eller er det kun et spm om turistkroner i kassen, der tæller? 4. Er der fortsat politisk vilje til at udvide campingpladsen - koste hvad det vil? Vi forventer svar på vore spm, tak. 25

27 Venlig hilsen Elisabeth og Sven Åradsson Bøjdenlandevej 2A 5600 Faaborg 26

28 27

29 28

30 29

31 Fra: Ulrik Theodorsen Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :18 Vedrørende: Intet emne Faaborg-Midtfyn Kommune Indsigelse til kommuneplan forslaget 2013 Ved gennemgang af kortmateriale i anden anledning har jeg konstateret der ikke er afsat lokaliceringsområde omkring 50m. skydebanen i Søllinge. Det må være en fejl, da banen har årlig salonskydning og har haft det ubrudt gennem årene, ligesom banen årligt bliver godkendt af politimyndigheden, som der er krav om. Jeg forventer denne fejl bliver rettet og hvis der er samme mangler eller fejl i tekstdelen, at denne også bliver rettet. Søllinge SG&I På skyttegruppens vegne Formand Ulrik Theodorsen Søllingevej Ringe tlf.:

32 31

33 32

34 Holstenshuus Faaborg Midtfyn Kommune Plan og Kultur Nørregade Faaborg Slotsalleen Faaborg Tel Fax februar 2013 Indsigelse i forbindelse med kommuneplan 2013 I forslaget til kommuneplan 2013 og frem er der lagt op til at områderne Faa.B.20 og Faa.B.21 beliggende syd og nord for Alleskovvej skal ændre status til byzone og tillades bebygget. Yderligere forberedes bebyggelse af område Faa.B.7. Forlaget er en videreførelse af de tanker, der ligger i masterplanen for udviklingen af Faaborg by. I forbindelse med kommuneplanen genindsender jeg min indsigelse til masterplanen fra 2009, i det jeg mener, at der stadig er en klar overvægt af forhold, der taler i mod omdannelsen af disse områder fra land til by. De negative konsekvenser vil bl.a. være : Den nuværende smukke og glidende overgang mellem skov / land og by vil blive totalt spoleret, såfremt byen klistres helt op af skoven. De landskabelige værdier vil i høj grad blive ødelagt både for beskueren til land og til søs. Der er ikke taget hensyn til skovbyggelinjer Skoven som åndehul for dyr og planter vil blive væsentligt ødelagt, når der åbnes for bebyggelse så tæt på skovbrynet. Områdets funktion som drikkevandsreservoir vil blive udsat for unødig belastning Endnu flere tomme og overflødige byggegrunde i Faaborg. Området er præget af fraflytning. Det vil være en meget mere fornuftig strategi at få det eksisterende grundlag brugt før man planlægger nye boligområder. Der er pt. en overkapacitet af boliger i Danmark på boliger. Normalt ligger dette tal på boliger. Netto behovet for nye boliger har de sidste 30 år været stk pr. år. Med andre ord, vil det tage 8-9 år før, der reelt er behov for nye boliger i Danmark. Dette er vel og mærke i gennemsnit. I (udkants)områder som Faaborg må der nok påregnes en endnu længere periode før behovet for nye boliger opstår. Specielt når antallet af ledige byggegrunde og eksisterende tomme kvadratmeter i området inddrages i betragtningen. 33

35 Side 2 Derfor forekommer det overilet og uden hold i virkeligheden, at man udlægger 3 følsomme områder til byzone for at skabe grundlag for en byudvikling, som der ikke er behov for de kommende år. Jeg vil derfor anmode om, at områderne Faa.B.20, Faa. B.21 samt Faa. B.7 tages ud af kommuneplanen Venlig hilsen Ditlev Berner Bilag : Indsigelse indsendt i maj

36 Holstenshuus Faaborg Midtfyn Kommune Plan og Kultur Nørregade Faaborg Slotsalleen Faaborg Tel Fax maj 2009 Kommentar / indsigelse til masterplansforslag for Faaborg I forbindelse med forslaget til masterplan for Faaborg Faaborg i Udvikling er der lagt op til, at byudviklingen skal foregå mod øst i området ved Alleskoven samt Kaleko og Kaleko Mølle. Argumentet for boliger i netop dette område er, at byen med sin hidtidige udvikling bliver mere og mere langstrakt, hvorfor man ønsker at skabe nye boligområder, der kan medvirke til at samle byen. Hvorvidt byen tager skade af at være langstrakt eller ej, må være et holdningsspørgsmål, da det i Masterplanen ikke ses sandsynliggjort, at spredning af boligområderne i en by påvirker byens miljø eller handelsliv i negativ retning. Man kan med lige så god ret argumentere for at mange uafhængige bolig-klynger giver nuancerede oplevelser både for indbyggere og turister. Derimod er det som angivet i forslaget afgørende for bymiljøet, at handelslivet i bymidten bevares samlet og understøttes gennem en overordnet plan for placeringen af boliger, industri og detailhandel. Dette har undertegnede tidligere gjort opmærksom på i forbindelse med tilladelsen til opførelsen af det nye Føtex og udbygningen af Herregårdscenteret i 2001, se bilag 1. Tager man udgangspunkt i målsætningen om at samle byen, kan den overordnede grænse for byudviklingen indtegnes som bylinien på kortet angivet i Masterplanen side 10 og 11, se bilag 2. Indenfor dette område må opgaven være at placere boliger og erhverv/industri på en harmonisk måde, der samtidig tilgodeser de store naturmæssige værdier, der omgiver Faaborg, sådan som det også er nævnt i Masterplansforslaget. Detailhandelen forudsættes bevaret i bymidten som angivet, hvorfor jeg ikke vil kommentere dette yderligere. Ligeledes synes erhvervsområderne ikke at medføre problemer i forhold til omgivelserne. Forslaget til nye boligområder på Fiona grunden samt ved det gamle Jernvirke er oplagte muligheder, der efter min opfattelse styrker målsætningen om at samle byen forudsat, at bebyggelsen harmonerer med de omkringliggende boligers udformning. Derimod er forslaget om nye boligområder ved Alleskoven og Kaleko meget tvivlsomt, da det indebærer en lang række problemstillinger, som Masterplanen ikke tager hensyn til. Endvidere forekommer der at være bedre alternativer til placering af nye boligområder indenfor det, jeg har indtegnet som bylinien i bilag 2. Undertegnede vil derfor gøre indsigelse i mod udlæggelsen af områderne med Vand i byen og Bakkeøerne, hvilket jeg vil begrunde i det følgende. Områderne i og omkring Alleskoven samt Kaleko Mølle er de højest målsatte natur og kulturhistoriske arealer indenfor bylinien. Således er hele det åbne land på sydsiden og til dels østsiden af Alleskoven lagt ud som landskab, der ønskes beskyttet, så man bevarer et frit skovbryn mod vandsiden, jfr. oplægget 35

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Silkeborg kommune Att. Afd.post Dato: 11.04.2012 Vor ref.: Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 8722-8932 E-mail: Lokalplanforslag nr. 10-014 Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Hvidbog for Kommuneplan 2013 Samlet oversigt over indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger og anbefalinger

Hvidbog for Kommuneplan 2013 Samlet oversigt over indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger og anbefalinger Hvidbog for Kommuneplan 2013 Samlet oversigt over indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger og anbefalinger 2 Indhold Resumé... 5 Indstillinger... 5 Oversigt over indkomne høringssvar...

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere