Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård"

Transkript

1 Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og vurderinger Bemærkninger fra myndigheder - Naturstyrelsen Odense Øvrige indlæg - Udseende - Bevaringsværdige bygninger - Trafikstøj - Skyggevirkning - Ændret arealanvendelse - Opklarende spørgsmål Modtagne indlæg Nummereret oversigt over de modtagne indlæg Modtagne indlæg 2

3 Indledning Politikerne igangsatte planlægningen af et shoppingcenter ved Esbjerg Banegård i efteråret For at realisere projektet er der derfor udarbejdet et forslag til lokalplan ( ) og KPÆ ( ) med tilhørende VVMredegørelse. Der er indkommet 9 skriftlige indlæg med synspunkter. Indlæggene omhandler blandt andet skyggeforhold, bevaringsværdige bygninger og trafikstøj. De modtagne indlæg er samlet bagerst i denne rapport. Forvaltningen har foretaget en gennemgang af de fremsatte synspunkter. Der er foretaget uddrag og vurdering af indlæggene, og der er opstillet forslag til justeringer. Uddragene og vurderingerne er samlet i en række emneafsnit, som vist i nedenstående indholdsfortegnelse. Hvert afsnit er inddelt i tre underafsnit: - Uddrag af synspunkter i bemærkning nr. - Forvaltningens vurdering - Forvaltningens forslag til justeringer, som vist nedenfor: Uddrag af synspunkter i bemærkning nr. Forvaltningens vurdering Forvaltningens forslag til justeringer Under Uddrag af synspunkter refereres synspunkter fra indlæggene, som har relevans for det pågældende emneafsnit. Der er anført numre for de indlæg, som er repræsenteret i uddraget. Numrene henviser til originalindlæggene bagerst i rapporten. Under Vurdering er foretaget en faglig vurdering af synspunkterne. Under Forslag til justeringer har forvaltningen på baggrund af vurderingerne fremsat forslag til politisk beslutning om hvilke justeringer, der bør foretages i plansagens dokumenter ved den endelige vedtagelse. 3

4 4

5 Kort over området med vejnavne 5

6 Uddrag og vurderinger Bemærkninger fra myndigheder Naturstyrelsen Odenses bemærkninger Uddrag af synspunkter i bemærkning nr.: 2, 6 I Naturstyrelsens bemærkninger er det anført, at den ønskede udvidelse af midtbyafgrænsningen ud over kommuneplanens midtbyafgrænsning kan lade sig gøre, hvis det sker på grundlag den statistiske metode. Der er ikke i ændringen redegjort for brugen af den statistiske metode. Desuden skal der laves en redegørelse baggrunden for den ønskede udvidelse. Forvaltningens vurdering I Kommuneplanen er der udlagt en bymidteafgrænsning. Denne afgrænsning er foretaget i på baggrund af brug af den statistiske metode. På det nedenstående kort ses et udsnit af kortet, der også findes i kommuneplanens redegørelse. Kortet er dog for overskuelighedens skyld tilføjet den ønskede udvidelse af bymidten. 6

7 Behovet for udvidelse af bymidten skydes bl.a. at tilkørsel til det planlagte centers parkeringsforhold på taget samt parkering i terræn. Med ovenstående supplement vurderes det tydeliggjort, at bymidteafgrænsningen ønskes udvidet i forhold til hvad der kan godtgøres ved hjælp at den statistiske metode alene. I kommuneplanændringen er der redegjort for udvidelsen udover hvad den statistiske metode kan angive. Efter en dialog med Naturstyrelsen Odense frafaldes bemærkningen (6). Forvaltningens forslag til justeringer Ingen Kystdirektoratets bemærkninger Uddrag af synspunkter i bemærkning nr.: 11 Forvaltningens vurdering Forvaltningens forslag til justeringer Det anbefales desuden, at laveste sokkekote er mindst 3,89 m DVR90 (11). Området laveste terrænkote (7,90 m DVR90) er over 3,89 m DVR90, hvorfor anbefalingen vurderes fulgt (11). Ingen Øvrige indlæg Udseende Uddrag af synspunkter i bemærkning nr.: 3, 7, 10 Forvaltningens vurdering Forvaltningens forslag til justeringer Ser grimt ud på visualisering. For meget glas og beton. Der bør plantes flere træer (3). Der foreslås etableret et torv på hjørnet af Teglværksgade og Gasværksgade (7). Desuden foreslås en indgang til centret på hjørnet af Exnersgade og Borgergade for at centret mod Exnersgade ikke ligner en mur (10). På dette punkt vurderes der ikke at være synspunkter på kommuneplanniveau. Synspunkter og forslag sendes til vurdering i forbindelse med lokalplanen for projektet. Ingen Bevaringsværdige bygninger Uddrag af synspunkter i bemærkning nr.: 3, 7 Forvaltningens vurde- Gør ikke noget ved banegårdsbygningen (3). Der tages ikke tilstrækkeligt hensyn til bevaringsværdig bygning (7). På dette punkt vurderes der ikke at være synspunkter på 7

8 ring Forvaltningens forslag til justeringer kommuneplanniveau. Synspunkter og forslag sendes til vurdering i forbindelse med lokalplanen for projektet. Ingen. Trafik/trafikstøj Uddrag af synspunkter i bemærkning nr.: 5, 7, 10 Der bør etableres sinalregulering med busprioritering omkring shoppingcentret lang Jernbanegade (5). Projektet vil medføre øget trafik fra kunde- og varetransport, hvorfor vejledende støjgrænser vurderes overskredet. Som alternativ foreslås vejadgang fra nord samt underjordisk parkering med adgang fra eksisterende tunnel, Borgergade (7). Vil medføre forringede adgangsforhold til Vindrosen på grund af den øgede trafik. Det foreslås at der etableres signaregulering med handikapforanstaltninger i Borgergade/Exnersgade-krydset. Det foreslås desuden at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i Exnersgade (10). Forvaltningens vurdering For så vidt angår bemærkningerne 5 og 10 vurderes der ikke at være synspunkter på planniveau udover det der er behandlet i VVM-redegørelsen. Signalregulering er en del af det projekt som er behandlet i VVM-redegørelsen. Der planlægges ikke hastighedsdæmpende foranstaltninger ud over den eksisterende hævede flade ved krydsningen Borgergade/Exnersgade. Mht. placering af handicapparkeringsbåse, så vil synspunkterne blive vurderet i Vej & Park i forbindelse med den senere projektering. Forslagene videresendes til Vej & Park. Vejadgang udelukkende fra nord skønnes at give større gener for boligområdet ved Exnersgade. Det er ikke muligt på grund af oversigtsforholdene, at ændre adgangsforholdene til Centeret. Det forhold at vejstøjen overstiger de vejledende støjgrænser medføre ikke at der skal etableres yderligere støjdæmpende foranstaltninger. I forbindelse med udlægning af ny asfalt vil der blive udlagt støjdæmpende asfalt. Trafikken til og fra Centeret foregår primært via den sydlige del af Exnersgade, som er beliggende i bymidte/bydelscenter-området. Idet Exnersgade 27 er beliggende i dette bymidte/bydelscenter-område, må det forventes, at denne offentlige vej skal kunne trafikbetjene et shoppingcenter. Forslaget om vejadgang fra tunnelen findes ikke realistisk, da der ikke kan etableres rimelige oversigtsforhold. Det foreslås, at Shoppingcenteret skal trafikbetjenes via den nordlige del af Exnersgade. Det vi betyde at trafikken vil foregå via boligområder, hvilket Vej & Park ikke kan anbefale. 8

9 Forvaltningens forslag til justeringer Ingen. Skyggevirkning Uddrag af synspunkter i bemærkning nr.: 7 Forvaltningens vurdering Forvaltningens forslag til justeringer Projektet medfører øget skyggevirkning i en grad hvor den naboretlige tålegrænse vurderes at være overskredet. Der foreslås forskudte plan i shoppingcentret for at afhjælpe en del af skyggevirkningen (7). Det anerkendes at projektet vil give anledning til øget skyggevirkning. Det er kommunens opgave i denne sammenhæng, at påse at lovgivningen på området er overholdt. Det vurderes imidlertid ikke at projektets størrelse og dimensioner er usædvanlige i forhold til området. Ydermere vurderes det, at kommunen ved udvidelsen af bymidten og at man derfor må påregne en større skyggevirkning. Ingen. Ændret arealanvendelse Uddrag af synspunkter i bemærkning nr.: 8, 9, 12 Forvaltningens vurdering Forvaltningens forslag til justeringer Rammeområde ønskes udlagt som bymidte (8) eller blandet cityformål (9) for at sikre udviklingen af området. Som udgangspunkt kan der være en fornuft i på sigt at ændre arealanvendelsen på det nævnte rammeområde på sigt. Forslaget er så væsentlig en ændring, at plangrundlaget skal ud i fornyet høring. Det foreslås derfor, at der vil blive set positivt på en udvikling af det konkrete område. De nødvendige ændringer af plangrundlaget afhænger af et konkret projekt. Det foreslås desuden, at idéen tages med i forbindelse med revision af den næste kommuneplan. Efter en opklarende dialog med DSB trækkes bemærkningen tilbage (12). Ingen. Opklarende spørgsmål/kommentarer Uddrag af synspunkter i bemærkning nr.: 1, 4, 10, 11, 13, God idé, god placering (1). Sikring mod sætningsskader. Valg af facademateriale samt refleksion fra disse. Hvordan forholder det sig i forhold til skyggevirkning (4). Forringelse af udsigt (4). Opretholdes Vindrosens handikapparkeringsplads samt parkering i teglværksgade (10)? De jernbanetekniske krav til byggeriet fra Banedanmark skal efterleves. Lokalplanens gyldighedsområde bør præciseres (13, 14). 9

10 Forvaltningens vurdering Byplan har svaret (4). Med hensyn til de fremtidige parkeringsforhold udenfor projektområdet vil ikke blive behandlet her, men forslaget bliver videresendt til Vej & Park (10). Der er desuden spurgt til jernbanetekniske krav og forventninger. Disse vil blive vurderet i forbindelse med behandling af byggetilladelsen, hvorfor bemærkningen videresendes til Byggeri. Der er desuden bedt om præciseringer af lokalplanens gyldighed (13) samt forslag om ændret byggelinje samt gangbro over kongensgade (14). Dette behandles ikke på kommuneplanniveau, hvorfor sagen sendes videre til Byplan (13, 14). Forvaltningens forslag til justeringer Ingen. 10

11 Modtagne indlæg Nummereret oversigt over modtagne indlæg 1 Familien Hinzmann, Evalds Allé 106, Esbjerg 2 Naturstyrelsen Odense, Frans Hejgaard 3 Anja Bjørnharz, Østergade 115 st. th., 6700 Esbjerg 4 Bestyrelsen for Ejerforeningen Solborg, på hjørnet af Borgergade 1, Jernbanegade 2 og Kongensgade 4 5 Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen 6 Naturstyrelsen Odense, Frans Hejgaard 7 Saxo advokater på vegne af Exnergade 27, 6700 Esbjerg 8 DSB Ejendomme 9 DSB Ejendomsudvikling A/S 10 Vindrosen de frivilliges hus, Teglværksgade 1, 6700 Esbjerg. 11 Kystdirektoratet 12 DSB Ejendomme 13 Banedanmark 14 Finn Christensen, Ewalds allé 46 C, 6700 Esbjerg 11

12 Modtagne indlæg 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård Forslag til Ændring 2009.41 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård November 2010 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2009.41 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Forslag til lokalplan nr. 01-010-0005 Esbjerg By Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård November 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Banegårdscenteret i Esbjerg VVM

Banegårdscenteret i Esbjerg VVM Banegårdscenteret i Esbjerg VVM November 2011 Indhold 1 Indledning 7 1.1 Formål med og indhold i VVM 8 2 Ikke teknisk resumé 9 2.1 Projektbeskrivelse 10 2.2 Visuelle konsekvenser 10 2.3 Arkitektonisk

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 02.03.2010 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Sags ID 2010-2380: Forslag til KPÆ 2010.03. Boligområde

Læs mere

UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26. Uddrag og vurderinger

UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26. Uddrag og vurderinger UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26 1 Uddrag og vurderinger INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 OVERSIGT OVER MODTAGNE INDLÆG 5 UDDRAG OG VURDERINGER 9 BILAG - INDKOMNE INDLÆG

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet

Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen Remiseområdet Februar 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på

Læs mere

Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG LOKALPLAN NR. 5028

Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG LOKALPLAN NR. 5028 Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5028 For Hov Færgehavn 04.02.2008 Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område til havneformål på Hov Færgehavn. En lokalplan

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag 25.11.2009 kl. 7:45 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020 endelig

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård

Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård Orientering om Forslag til tillæg nr. 36 i Kommune- og Miljøplanen Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang G Nørregade

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013.

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013. Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 213006 Brevid. 1819859 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar til forslag til Kommuneplan 2013 22. december 2013 Forslag

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. 19-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. 19-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Kommunalbestyrelsen Dagsorden 19-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Anne Körner Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Christina Stenberg Lillie Curt Købsted Dorete Dandanell Gitte Kjær-Westermann

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere