1. Prioriteringsforslag for Center for Administrativ Service Prioriteringsforslag for Center for Borger Service... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Prioriteringsforslag for Center for Administrativ Service... 2. 2. Prioriteringsforslag for Center for Borger Service... 5"

Transkript

1 Budget -19 Bilag: eduktions Indholdsfortegnelse 1. for Center for dministrativ ervice for Center for Borger ervice for Center for Ejendomme og Intern ervice for Center for Plan, Kultur og Erhverv for Center for Center for kole og Dagtilbud for Center for Center for undhed og msorg for Center for ocial ervice for Center for Teknik og Miljø for Direktion og sekretariat for Jobcenteret

2 Budget -19 Bilag: eduktions 1. for Center for dministrativ ervice versigt: der vedrører reduktioner for Center for dministrativ ervice nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- C D: Nedlæggelse af seniorpuljen C D: Personalegoder - ogbye fravælges I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger I de efterfølgende skemaer uddybes ene på reduktioner. 2

3 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: Nedlæggelse af eniorpuljen Udvalg Center erviceområde: Økonomiudvalget Center for administrativ ervice ælles for alle lønpuljer m.v., lønpuljer kema : eniorpuljen anvendes til medfinansiering, når en leder indstiller en seniormedarbejder til en seniorordning. rdningerne er typisk, at en seniormedarbejder går ned i arbejdstid (som medarbejderen selv finansiere) med betaling af pensionsordning sv.t. den tidligere arbejdstid, hvor udgiften hertil delen mellem den ansøgende enheds totalramme og seniorpuljen. Puljen er tidligere blevet beskåret mange gange i forbindelse med omprioriteringsrunder Kontoen er nu budgetlagt med 0,170 mio. kr., der er pt. disponeret over 0,120 mio. kr. Der kan næppe bespares yderligere i puljen, hvorfor puljen foreslås nedlagt, beløbene vil indgå i den takt de indgåede aftaler løber ud (når pågældende medarbejdere fratræder på pension/efterløn). En nedlæggelse af puljen vil ikke få konsekvenser ift. de aftaler som allerede er indgået, idet disse skal fortsætte indtil de pågældende medarbejdere ophører i ansættelsen eller jf. den indgåede aftale. Den væsentligste konsekvens vil være i forhold til de fremtidige aftaler, som kan forventes at blive færre når de enkelte enheders rammer selv skal bære hele udgiften, og i forhold til signalværdien overfor seniormedarbejderne. isici forbundet med et: ærre tilbud/goder på kommunens personalepolitiske paletten. ærre muligheder for de enkelte enheder til at indgå senioraftaler, når de selv skal bære den fulde udgift. Dette kan medføre færre muligheder for at fastholde kompetence seniormedarbejdere, og færre muligheder for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse i seniormedarbejdernes sidste arbejdsår. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 3

4 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: Personalegoder ogbye fravælges Udvalg Center erviceområde: Økonomiudvalget Center for administrativ ervice ælles for alle lønpuljer m.v., uddannelsespuljer m.v. kema : ogbuy er en personalegode, hvor man som ansat I Egedal Kommune gennem et login på nettet får adgang til rabatter hos mere end butikker. ogbye koster ca kr. årligt i udgift. Der er indgået aftale indtil udgangen af, så besparelsen kan først blive fra. isici forbundet med et: Mulighed for utilfredshed hos personalet. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 4

5 Budget -19 Bilag: eduktions 2. for Center for Borger ervice versigt: der vedrører reduktioner for Center for Borgerservicenettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- CB D: ndring i tiden i pakkerne til personlig pleje og praktisk hjælp CB D: Velfærdsteknologiske indsatser (Medicinbokse) CB D: engøring hver 3. uge CB D: engøring hver 4. uge (orudsat at CB D er vedtaget) CB D: Hurtigere opfølgning tættere visitation I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger I de efterfølgende skemaer uddybes ene på reduktioner. 5

6 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: ndring i tiden i pakkerne til personlig pleje og praktisk hjælp Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borgerservice Den Tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af orslaget: Den Tværfaglige Myndighed bevilliger hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, som udføres af den kommunale leverandør samt de private leverandører. Den tid, som bevilliges til borgeren er en gennemsnitlig tid, en pakke, som skal leveres hos borgeren. Den Tværfaglige myndighed afregner herefter den visiterede tid til borgerne med den leverandør, som borgeren har valgt. Den tid, som er visiteret til borgerne, er fastsat i et ydelseskatalog. Ydelseskataloget er opdelt i de ydelser og den begrænsning, som borgeren har, og dermed omfanget af deres behov for hjælp. Ydelserne fremgår af pakkerne. Der er sat tid til hver pakke, så leverandørerne er bekendt med rammen for deres opgave og dermed den tid, som de kan opkræve Den Tværfaglige Myndighed for. Der er mulighed for at skære i den tid, som leveres hos borgerne i forhold til følgende områder uden, at dette generelt vil medføre, at den visiterede hjælp ikke kan leveres: tandard (td.) Type Nu (antal minutter) Efter ændring (antal minutter) ndring i procent ntal borgere i april Besøg morgen % 25 3 Besøg morgen % Besøg morgen % 24 4 Besøg formiddag % 0 4 Besøg middag % 7 1 Besøg tidlig eftermiddag % 0 2 Besøg tidlig eftermiddag % 16 3 Besøg tidlig eftermiddag % 37 4 Besøg tidlig eftermiddag % 6 3 Besøg tidlig aften % 68 3 Besøg sen aften % 81 3 Grundig rengøring % 1 4 Grundig rengøring % 0 4 engøring % 236 Ydelseskataloget skal ændres i forhold til information til leverandørne, så de pr. 1. januar er bekendt med det nye tidsomfanget i de visiterede pakker. eduktion på 5 mio. kr. svarer til 11 årsværk. Budget er fordelt med 64 % til den kommunale leverandør og 36% til de private leverandører. Det skønnes derfor at 7 årsværk henhører under den kommunale leverandør. Borgerne har fritvalg og fordelingen kan derfor ændres. isici forbundet med et: - Der kan være en risiko for, at nogle af borgerne, som er vurderet til standard 4-hjælp, kan have behov for mere tid end det nye tidsomfang i pakkerne. Dette kan medføre, at nogle borgere, kan få behov for at få visiteret mere tid som tillægspakker. - Der er en risiko for at timeprisen for personlig pleje og praktisk hjælp skal efterreguleres, såfremt omfanget af visiterede timer reduceres. Årsagen hertil er, at de faste omkostninger i timeprisen ikke re- 6

7 Budget -19 Bilag: eduktions duceres kun lønninger til medarbejderne kan reduceres. - eduktion i ydelserne vil betyde at både kvalitet og omfang af ydelserne mindskes. eduktionen i tid vil også betyde, at der er mindre tid til generel observation i forhold til borgeren og til omsorg. Helhedstankegangen omkring borgeren vil fortone sig, da der kun er tid til helt konkrete visiterede opgaver. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 7

8 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: Velfærdsteknologiske indsatser (medicinbokse) Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borgerservice Den Tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af et: Borgere, som har behov for hjælp til administration af medicin, bevilliges en sygeplejeindsats. Borgerne får i dag bevilliget et besøg på 10 min. 1 4 gange dagligt afhængigt af borgerens individuelle behov for sygeplejefaglig indsats. Indsatsen videredelegeres oftest til en social- og sundhedsassistent, som er instrueret i at varetage denne opgave. Et besøg på 10 min. udgør en udgift på ca. 55 kr. pr. visiteret pakke. Et alternativ til et personligt besøg kan være en velfærdsteknologisk indsats i form af et medicin huskesystem. Det fungerer, som en elektronisk reminder til dosispakket medicin eller pilleæsker. Med bip og blink minder den om, hvornår medicinen skal tages og gør det muligt at monitorere mange medicin-brugere samtidig. Bliver der ikke kvitteret for indtagelsen på den eneste knap, kan back up-personer aktiveres automatisk. Back-up personalet vil som udgangspunkt være det plejepersonale, som borgeren selv har valgt som leverandør. Dette medicin huske-system kan udgøre en første års udgift på kr. pr. borger, hvorefter det kun vil være selve abonnementet på monitoreringen på kr. årligt pr. borger. Dette medicin huske-system er indført i 40 kommuner både i hjemmeplejen og på plejecentrene med stor succes, da den tydelige monitorering af medicinen medfører færre fejl. Dette medicin huske-system vil være muligt at indføre hos 25 borgere, som modtager medicinadministration én gang dagligt og hos 25 borgere, som modtager medicinadministration to gange dagligt. Borgere skal have et personligt besøg to gange pr. md. til opfyldning af medicinen i huske-systemet. Den forventede besparelse/effektivisering vil udgøre: 25 borgere x 340 dage x 55 kr. = kr. årligt 25 borgere x 2 x 340 dage x 55 kr. = kr. årligt Indkøb af medicin huske-systemer + abonnement 1. år: 50 x kr. = kr. årligt Udgiften til abonnement 2. år: 50 x kr. = kr. Det forventede besparelsespotentiale vil dermed udgøre kr. ( kr.) isici forbundet med et: kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter ,1-3,1-3,1-3,1 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 8

9 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: engøring hver 3. uge Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borger ervice Den Tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af et: Borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har mulighed for at få hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp f.eks. i form af rengøring. erviceniveauet for personlig pleje og praktisk hjælp fastsættes mindst en gang årligt af Byrådet. Byrådet har i denne forbindelse mulighed for at ændre serviceniveauet i forhold til hvor ofte borgeren får gjort rent i deres eget hjem. På nuværende tidspunkt er det fastsatte serviceniveau, at borgerne får gjort rent hver 2. uge. Denne beslutning traf Byrådet i forbindelse med ansøgning om puljemidler fra ldremilliarden. Der er nu gennemsnitligt 500 borgere, som modtager rengøring hver 2. uge. Bindingen på de ansøgte puljemidler udløber med udgangen af Byrådet har derfor mulighed for at træffe beslutning om ændring i serviceniveauet for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge fra. En sådan ændring af serviceniveauet vil medføre at alle 500 borgere skal have revurderet deres behov for hjælp, da der skal ske en individuel konkret vurdering i forhold til hver enkel borgerens behov for hjælp, herunder hyppigheden for behovet for hjælp. Denne revurdering af alle 500 borgere kan medføre, at der vil blive visiteret timer mindre til rengøring i. Dette vil medføre en besparelse på timer x 300,-kr. i timeprise = kr. årligt på udgifter til eksterne leverandører. I vil besparelsen ikke have fuld gennemslagskraft, da revurdering af alle 500 borgeres sager, vil medføre øget personale udgifter på timer til en timeløn af 280,-kr. i timen, for at gennemføre alle revurderingerne. De øgede personaleudgifter vil medføre en mindre besparelse på kr. i. isici forbundet med et: kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter _ mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 9

10 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: engøring hver 4. uge (orudsat at CB D vedtages) Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borgerservice Den tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af et: orudsætter at CB D vedtages Borgere med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har mulighed for at få hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp f.eks. i form af rengøring. erviceniveauet for personlig pleje og praktisk hjælp fastsættes min. 1 gang årligt af Byrådet. Byrådet har i denne forbindelse mulighed for at ændre serviceniveauet i forhold til hvor ofte borger får gjort rent i deres eget hjem. På nuværende tidspunkt er det fastsatte serviceniveau, at borgerne får gjort rent hver 2. uge. Denne beslutning traf Byrådet i forbindelse med ansøgning om puljemidler fra ldremilliarden. Der er nu gennemsnitligt 500 borgere, som modtager rengøring hver 2. uge. Bindingen på de ansøgte puljemidler udløber med udgangen af Byrådet har derfor mulighed for at træffe beslutning om ændring i serviceniveauet for rengøring fra hver 2. uge til hver 4. uge fra. En sådan ændring af serviceniveauet vil medføre at alle 500 borgere skal have revurderet deres behov for hjælp, da der skal ske en individuel konkret vurdering i forhold til hver enkel borger behov for hjælp, herunder hyppigheden for behovet for hjælp. Denne revurdering af alle 500 borgere kan medføre, at der vil blive visiteret timer mindre til rengøring i. Dette vil medføre en besparelse på timer x 300,-kr. i timeprise = kr. årligt på udgifter til eksterne leverandører. I vil besparelsen ikke have fuld gennemslagskraft, da revurdering af alle 500 borgeres sager, vil medføre øget personale udgifter på timer til en timeløn af 280,-kr. i timen, for at gennemføre alle revurderingerne. De øgede personaleudgifter vil medføre en mindre besparelse på kr. i, som er indregnet i CB D. isici forbundet med et: - En nedsættelse af serviceniveauet til rengøring hver 4. uge er ikke indført i andre kommuner, dog har flere kommuner fremsendt om dette for budget. To statsinstanser -nkestyrelsen og Tilsynet - har tidligere truffet modsatrettet beslutninger omkring lovligheden i forringelse af rengøringsfrekvensen til hver 4. uge. - Der er en risiko for at timeprisen for personlig pleje og praktisk hjælp skal efterreguleres, såfremt omfanget af visiterede timer reduceres. Årsagen hertil er, at de faste omkostninger i timeprisen ikke reduceres kun lønninger til medarbejderne reduceres. kema B: kr. - øn - Øvrige udgifter - Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldrebolige 10

11 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: Hurtigere opfølgning tættere visitation Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borger ervice Den Tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af et: I budgetopfølgningen pr (behandles politisk i august) har Den Tværfaglige Myndighed ansøgt om en tillægsbevilling på 0,830 mio. kr. til lønudgifter til myndighedsmedarbejdere såsom visitatorer, træningsvisitatorer og sagsbehandlende ergoterapeuter. Årsagen hertil er, at antallet af borgersager er steget med mellem 5-10 % fra 1. kvartal 2014 til 4. kvartal åfremt Byrådet godkender denne tillægsbevilling vil det være muligt at gennemføre hurtigere opfølgning af sager end 1 gang årligt. Ved en hurtigere opfølgning forventes det, at borgere kan ændres i den visiterede tid hurtigere end i dag, hvor Den Tværfaglige Myndighed er afhængig af, at den leverandør, som kommer i hjemmet, selv melder tilbage, hvis borgeren ikke har brug for så meget tid, som myndigheden har visiteret. everandørens indtægt er afhængig af den tid, som er visiteret, hvilket giver en dobbeltrolle i forhold til tilbagemeldingsforpligtigelsen. Budget er fordelt med 64 % til den kommunale leverandør og 36% til de private leverandører. Det skønnes derfor at 65 % af reduktionen svarende til 1,4 årsværk henhører under den kommunale leverandør. Borgerne har fritvalg og fordelingen kan derfor ændres. isici forbundet med et: kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter ,4-1,4-1,4-1,4 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 11

12 Budget -19 Bilag: eduktions 3. for Center for Ejendomme og Intern ervice versigt: der vedrører reduktion for Center for Ejendomme og Intern ervice nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CEI D: Ejendomsvedligeholdelse I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 12

13 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktion: CEI D: Ejendomsvedligeholdelse Udvalg Center erviceområde: Planudvalget Center for Ejendomme og Intern Ejendomsrenovering ervice kema : Beskrivelse af et: eduktion af det samlede budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Effekten er beskrevet nedenfor. isici forbundet med et: Der er en tæt sammenhæng mellem hvor stor en andel af ejendomsvedligeholdelsen, der er akut, og hvor stor en andel, der er planlagt og forebyggende. En reduktion af den forebyggende vedligeholdelse af kommunens ejendomme vil betyde, at andelen af akut vedligeholdelse vil stige. Dette vil gøre vedligeholdelse af kommunens ejendomme dyrere, da akut vedligeholdelse er mere omkostningsfuld end planlagt og forebyggende vedligehold. Desuden vil kommunens realkapital blive reduceret, hvis bygningernes værdi forringes som følge af mindre ejendomsvedligeholdelse. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 13

14 Budget -19 Bilag: eduktions 4. for Center for Plan, Kultur og Erhverv versigt: der vedrører reduktioner for Center for Plan og Kultur nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- CPK D: tiplanlægning og formidling af stierne CPK D: pdatering og trykning af vægkort og foldere I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 14

15 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører anskaffelse af råderum: CPK D: tiplanlægning og formidling af stierne Udvalg Center erviceområde: Planudvalget Center for Plan og Kultur Kommuneplanlægning, planlægning af stier og formidling af disse kema : Beskrivelse af et: Dette er ikke et krav i planloven, at der laves stiplanlægning, men der har været meget fokus på det hidtil. Planlægningen laves sammen med Center for Teknik og Miljø, som har opgaven iht. Vejlovgivningen. Der har ved alle borgermøder været en efterspørgsel efter formidling af de mange stiruter, der findes i kommunen og derfor har det været planlagt at bruge ca. ca. 3-4 ugers arbejde pr. år fordelt på en række medarbejdere. udviklingsarbejde (ruteplanlægning, apps m.m.) og omkring 4 ugers arbejde på promovering af stier med events, kommunikationstiltag osv. isici forbundet med et: Kendskabet til de mange stiruter og muligheder for at bruge kortet vil ikke blive udbredt så hurtigt. Da opgaven er fordelt over flere medarbejdere vil det ikke være muligt at realisere et ved nedgang i tid. kema B: kr. øn -75 Øvrige udgifter Indtægter ,2 _ mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 15

16 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CPK D: pdatering og trykning af Vægkort og foldere Udvalg Center erviceområde: Planudvalget Center for Plan og Kultur GI, Genoptrykning af vægkort kema : Beskrivelse af et: Der hænger en række trykte kort over Egedal kommune forskellige steder i kommunen og kortet er også lavet som foldere. Hvis vi ikke trykker kortet, må vi selv og borgerne gøre brug af de digitale løsninger. oruden selve trykningen af kortene indebærer produktionen også, at de teknisk skal opsættes med vejfortegnelser m.v. før trykningen. Besparelsen kan kun realiseres i, da budgettet i, og er afsat til betaling for fællesoffentlig flyfotografering og grundkortproduktion i bl.a. det kommunale og statslige samarbejde GeoDanmark. Trykning af kort er ikke noget vi gør hvert år. Vi har i GI budgettet beregnet en udgift på kr. i, men ikke igen før tidligst i idste opdatering var i forbindelse med kommunesammenlægningen dog først i isici forbundet med et: Der kommer ikke nye opdaterede foldekort og kort til ophængning. Der vil stadig være opdaterede digitale kort, men de er ikke anvendelige til tryk, da vejnavne og andre betegnelser ikke er placeret optimalt. Det trykte kort er derfor stadig efterspurgt. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 16

17 Budget -19 Bilag: eduktions 5. for Center for kole og Dagtilbud versigt: der vedrører reduktion for Center for kole og Dagtilbud nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- CD D: eduktion af ressourcepædagogkorpset (støttepædagoger) CD D: eduktion af korpset af inklusionsvejledere CD D: eduktion af PP med en talehørepædagog og en psykolog CD D: Nedlæggelse af flyverkorps CD D: eduktion på tandplejen CD D: eduktion af dagplejen CD D: eduktion af medarbejdere i centeret med tre stillinger CD D: eduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer og IT CD D: eduktion af klubbernes budgetter til pædagogiske materialer og aktiviteter CD D: eduktion af budget til Ung Egedal CD D: ptimering af klassekoefficient til 26 elever - skole CD D: ptimering af klassekoefficient fra 26 til 27 elever - skole CD D: Nedlæggelse af Veksø og lagslunde koler I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 17

18 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af ressourcepædagogkorpset (støttepædagoger) - dagtilbud Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud kema : Beskrivelse af et: essourcepædagogerne arbejder med inklusion i kommunens dagtilbud. De giver inkluderede børn den nødvendige støtte, således at børn med særlige behov kan inkluderes i det almene dagtilbud. Konsekvensen af at sænke serviceniveauet vil være, at færre børn kan få støtte, hvilket kan betyde flere klagesager fra forældre. essourcepædagogkorpset reduceres med 3 fuldtidsstillinger ud af 12. Budgettet til ressourcepædagoger indgår i beregning af takster til daginstitutioner. Det betyder, at bruttobesparelsen udgør 1,3 mio. kr., og nettobesparelsen 1 mio. kr. isici forbundet med et: En yderligere konsekvens kan blive, at flere børn må ekskluderes med en tilhørende merudgift. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter - Indtægter ,25-3,0-3,0-3,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 18

19 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af korpset af inklusionsvejledere Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud kema : Beskrivelse af et: Inklusionsvejlederne støtter og vejleder personalet i dagtilbud i arbejdet med inklusion af børn med særlige behov Konsekvensen af at reducere antallet af inklusionsvejledere bliver, at personalet i dagtilbud vil få mindre mulighed for at få vejledning til deres inklusionsopgaver. Inklusionsvejlederne reduceres med 3 fuldtidsstillinger ud af 7. Budgettet til inklusionsvejledere indgår i beregning af takster til daginstitutioner. Det betyder, at bruttobesparelsen udgør 1,3 mio. kr., og nettobesparelsen 1 mio. kr. isici forbundet med et: En yderligere konsekvens kan blive, at flere børn må ekskluderes med en tilhørende merudgift. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter - Indtægter ,25-3,0-3,0-3,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 19

20 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af PP med en tale-hørepædagog og en psykolog Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud og skole kema : Beskrivelse af et: Tale-hørepædagogerne giver støtte til børn med tale- og hørevanskeligheder og vejleder institutionspersonale og lærere om arbejdet med børn med særlige behov på tale- og høreområdet. De betjener både dagtilbud og skoler. Psykologerne giver råd og vejledning til personalet i dagtilbud og skoler og vejleder lederne ved indstillinger til specialpædagogisk bistand. igeledes udarbejder de pædagogiske-psykologiske beskrivelser på børn med særligt behov. Konsekvensen af at reducere antallet af tale-hørepædagoger og psykologer vil være længere ventetid på at få tale-høre hjælp for børn med tale- og hørevanskeligheder og længere ventetid på specialpædagogisk bistand. Det kan betyde flere forældreklager på grund af ventetid. orslaget indebærer, at der reduceres med 2 fuldtidsstillinger. isici forbundet med et: Gennemførelse af orslaget kan betyde at flere børn må ekskluderes med en tilhørende merudgift. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,5-2,0-2,0-2,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 20

21 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: Nedlæggelse af flyverkorps - skole Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud kole kema : Beskrivelse af et: lyverkorpset vejleder lærerne i skolen i arbejdet med inklusion. Konsekvensen af at nedlægge flyverkorpset vil blive, at der ikke længere vil være mulighed for vejledning af lærere i forbindelse med arbejdet med inklusion. Det vil betyde at nogle af lærerne formentlig vil få vanskeligere ved at arbejde med børn, der skal inkluderes. Hvis flyverkorpset nedlægges vil det resultere i en reduktion af 4 fuldtidsstillinger. isici forbundet med et: Kvaliteten i arbejdet med inklusion vil blive forringet. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,0-4,0-4,0-4,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 21

22 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion på tandplejen Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Tandplejen, børn og unge kema : Beskrivelse af et: Der skal visiteres med henblik på at reducere udgifterne til specialtandpleje, reguleringstandpleje og omsorgstandpleje, som købes eksternt. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 22

23 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af dagplejen Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud kema : Beskrivelse af et: Dagplejen passer og understøtter udviklingen af børn fra 6 mdr. til 2 år og 10 mdr. Der skal ske en tilpasning af budgettet, hvilket betyder, at der skal optimeres i driften, særligt i forhold til mere effektiv anvendelse af dispositionsdagplejepladser (gæstedagplejere) ved sygdom, ferier mv. Der reduceres med 3,8 fuldtidsstilling. Da forældrene betaler 24 % af bruttodriftsudgiften af dagplejepladser vil den samlede bruttobesparelse blive mio. kr. Nettobesparelsen vil blive 1,5 mio. kr. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,0-3,8-3,8-3,8 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 23

24 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af medarbejdere i centeret med tre stillinger Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud og skoler - fælles kema : Beskrivelse af et: Centeret vil ved denne reduktion have svært ved at stille medarbejdere til rådighed i arbejdet med de strategiske mål, innovationsfestival og andre tværgående udviklingsopgaver. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter s -2,8-3,0-3,0-3,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 24

25 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer og IT - skole Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud kole kema : Beskrivelse af et: Ved at gennemføre reduktionen, vil skolerne ikke i samme omfang kunne indkøbe Ipads og IT udstyr til eleverne, som tidligere. Det vil derfor være vanskeligt at leve op til standarden i Medielæringsstrategien. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 25

26 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af klubbernes budgetter til pædagogiske materialer og aktiviteter - klubber Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud - klubber kema : Beskrivelse af et: eduktionen vil give færre muligheder for aktiviteter og koloniophold. eduktionen svarer til 351 kr. pr. klubmedlem pr. år. Der tildeles før en eventuel besparelse gennemføres kr. pr medlem pr. år. orældrene betaler 20 % af bruttodriftsudgiften pr. plads pr. år i egenbetaling. Bruttobesparelsen vil derfor blive kr., svarende til en nettobesparelse på kr. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 26

27 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af budget til Ung Egedal Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Børn og unge - fritidsundervisning kema : Beskrivelse af et: eduktionen vil give færre muligheder for aktiviteter og færre muligheder for at deltage i tværgående arbejde med unge. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,0-1,0-1,0-1,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 27

28 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: ptimering af klassekoefficient til 26 elever - skole Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud olkeskole kema : Beskrivelse af et: Ved at optimere klassekoefficienten til 26 i forbindelse med klassedannelse i alle klasser kan de samlede skolebudgetter reduceres med 2,1 mio. kr. i, svarende til at der i skoleåret /17 reduceres med 4,5 lærerstillinger. Der er i beregningerne taget højde for, at budgetåret og skoleåret ikke er det samme, hvilket kan betyde, at der ikke er fuld parallelitet mellem årlig besparelse og antal reducerede lærerstillinger. Konsekvenserne er følgende: Der skal ske en opbrydning af nogle klasser for at optimere klassekoefficienten til 26. Derved skal der flyttes elever fra en matrikel til en anden indenfor distriktsskolen. Nogle elever vil få længere til skole. Der henvises til rapporten om optimering af brugen af skolernes faciliteter. Her fremgår det under de enkelte distrikter, hvor mange elever der skal flyttes. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,5-10,9-9,0-6,9 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 28

29 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: ptimering af klassekoefficient fra 26 til 27 elever skole (orudsætter at CD D og CD D vedtages) Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud olkeskole kema : Beskrivelse af et: orslaget forudsætter vedtagelse af CD D Ved at optimere klassekoefficienten fra 26 (se CD D) til 27 i forbindelse med klassedannelse i alle klasser kan de samlede skolebudgetter reduceres med 1,2 mio. kr. i, svarende til at der i skoleåret /17 reduceres med 2,5 lærerstillinger. Der er i beregningerne taget højde for, at budgetåret og skoleåret ikke er det samme, hvilket kan betyde, at der ikke er fuld parallelitet mellem årlig besparelse og antal reducerede lærerstillinger. Konsekvenserne er følgende: Der skal ske en opbrydning af nogle klasser for at optimere klassekoefficienten til 27. Derved skal der flyttes elever fra en matrikel til en anden indenfor distriktsskolen. Nogle elever vil få længere til skole. Der henvises til rapporten om optimering af brugen af skolernes faciliteter. Her fremgår det under de enkelte distrikter, hvor mange elever der skal flyttes. De besparelser, der er i nedenstående skema, er forskellen på at danne klasser med en klassekoefficient på 26 og 27. isici forbundet med et: Ved en optimering til 27, skal der ikke mange tilflyttere til, før der skal oprettes en klasse yderligere med en omkostning på mellem 0,5 til 0,8 mio. kr. til følge afhængig af om det er en 0. klasse eller en 8. klasse. Der må ifølge folkeskoleloven kun være 28 i hver klasse. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,5-5,9-5,3-5,7 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 29

30 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: Nedlæggelse af Veksø og lagslunde koler (orudsætter at CD D og CD D vedtages) Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud olkeskole kema : Beskrivelse af et: orslaget forudsætter vedtagelse af CD D og CD D. Når klassekoefficienten optimeres til 26 eller 27 i forbindelse med klassedannelse i alle klasser kan eleverne fra Veksø kole rummes på ærkeskolen og eleverne fra lagslunde kole rummes på Ganløse kole. Derved kan man lukke Veksø skole og lagslunde kole. Ved det, kan der opnås en besparelse på kr. pr år, sammensat af fra lagslunde skole og fra Veksø skole Besparelsen er sammensat af følgende: eduktion antal lærerstillinger: Ingen, reduktionen indgår i CD16-11 eller CD16-12 eduktion antal lederstillinger: 4 fuldtidsstillinger eduktion 1 sekretærstilling (2 halve) eduktion øvrig drift: engøring Der er i den beregnede samlede besparelse indregnet, at der ud fra et kvalificeret skøn skal bruges ca kr. pr år til øgede udgifter til elevtransport. (e rapporten: ptimering af brugen af skolernes faciliteter) Konsekvenserne er følgende: Der vil ikke være nogen besparelse på lærere og undervisningsmateriale, da eleverne skal undervises på anden skole. Der vil kunne spares en afdelingsleder, en -afdelingsleder og en halv sekretærstilling på hver skole. Der vil kunne spares udgifter til rengøring. Øvrige driftsudgifter til bygninger kan først spares, efter bygningerne er solgt. eduktion af årsværk er 5/12 i, da eventuel lukning af de to skoler må følge skoleåret. isici forbundet med et: Der gøres opmærksom på at begge skoler er med i T-projektet, hvilket vil have betydning for eventuelt salg. Den gældende leasingaftale for de to skoler løber til 30. juni 2025, men åbner mulighed for at tilbagekøbe dem frem til. Prisen for tilbagekøb undersøges, og vil kunne oplyses primo uge 34. kema B: kr. - øn - Øvrige udgifter Indtægter , mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 30

31 Budget -19 Bilag: eduktions 6. for Center for undhed og msorg versigt: der vedrører reduktioner for Center undhed & msorg nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- C D: Øge ventetiden på træning efter fra 10 til 30 dage C D: Øge ventetiden på børnetræning efter 44 fra 10 til 30 dage C D: kære alle træningsforløb med % C D: ænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost Diabetes/overvægt C D: ænke volumen på sundhedsforebyggelse/events nedlægge sundhedsbus- sen C D: educerer antallet af timer til demenskoordinatorer i undhedsteamet C D: educere antallet af pladser i aktivitetscenteret med % C D: pkræve betaling for transport til aktivitetscentre C D: Den forebyggende indsats Det gode hverdagsliv implementeres ikke på plejecentrene C D: educerer normeringen på plejecentrene svarende til 1 tim / beboer / uge C D: educerer normeringen plejecentrene svarende til 2 tim / beboer / uge C D: educerer normeringen på plejecentrene svarende til 3 tim / beboer / uge C D: educerer normeringen på plejecentrene svarende til 4 tim / beboer / uge (forudsætter godkendt) C D: Nedlæggelse af mindre driftsdyre plejeenheder i takt med udvidelsen af de større plejecentre C D: ntallet af borgere der henvises til sygeplejeklinikken i stedet for hjemmebesøg øges C D: Hjemmesygepleje. kærpelse af kriterier og reduktion i ydelser og tidsudmålinger I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger I de efterfølgende skemaer uddybes prioriteringsne. 31

32 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: Øge ventetiden på træning efter 86 fra 10 til 30 dage Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg Genoptræning kema : Beskrivelse af et: Ventetiden på træning efter servicelovens 86 øges fra 10 dage til 30 dage. ra ldremilliarden blev der bevilget en stilling til at nedsætte ventetiden på træning efter 86 for at understøtte at borgerne fik hjælp til selvhjælp så hurtigt som muligt, denne ændring kan reverseres, men den vil betyde, at nogle borgere får brug for kompenserende hjælp i ventetiden. Denne udgift er ikke beregnet. isici forbundet med et: Dette er lovligt, men står i kontrast til beslutning om, at investering i forebyggende tiltag skal sikre, at Egedal Kommune fortsat kan tilbyde en god service til de borgere, der får behov for hjælp, også om 10 år når antallet af borgere over 85 år er tredoblet. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) -0, s =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 32

33 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktion: C D: Øge ventetiden på børnetræning efter 44 fra 10 til 30 dage Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg Genoptræning kema : Beskrivelse af et: Ventetiden på børnetræning efter ervicelovens 44 øges fra 10 dage til 30 dage. Dette må vi godt, men vi må forvente at nogle vil benytte sig af i stedet at vælge træningstilbud fra andre kommuner eller private, en udgift som Egedal Kommune skal dække. Det anslås, at 1/3 vil søge træning andre steder, hvilket svarer til en udgift på ca. 1/3 af det sparede Kr. isici forbundet med et: t en del af en potentiel besparelse ikke kan høstes fordi ressourcestærke forældre finder andre løsninger som det må forventes koster ca. 1/3 af besparelsen kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s s -0, s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 33

34 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: kære alle træningsforløb med ca. 20 % Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg undhedsfremme og orebyggelse kema : Besparelserne handler primært om at frigøre mere tid, således at der skal bruges ca. 20 % mindre personaleressourcer til at varetage driften i træningsteamet. lle vil indebære en forringelse af serviceniveauet. - Ved standard træningsforløb fx efter en ny hofte, et nyt knæ, skulderskader, kan tilbydes kortere træningsforløb og derved spares op til 2 timer pr. borger. Borgerne deltager på holdtræning med disse diagnoser. Dette vil give ca kr. i besparelse. - Ved udvidet forløb fx neurologiske diagnoser, noget cancer og komplicerede ryg problemer, kan forløbene forkortes og derved spares op til 6 timer pr. borger. Disse borgere får ofte hjemmetræning eller individuel træning i undhedscentret. Dette vil give en besparelse på ca kr. - Ved de komplekse forløb fx komplicerede neurologisk med mange tværkommunale samarbejder, vi forløbene kunne afkortes, derved kan spares op til 24 timer pr. borger. Der er ikke så mange af disse borgere, men det vil kunne give en besparelse på ca kr. Derudover vil det være muligt at udskifte en fysioterapeut med en træningsassistent / fitnessinstruktør / fysioterapeut studerende eller lign. Denne person vil primært kunne dække den almene træning og skiftet vil kunne give en besparelse på ca kr. amlet vil ovenstående give en besparelse på ca. 1.0 mio. kr. isici forbundet med et: lle ovenstående vil som nævnt være en forringelse af serviceniveauet. orkortelsen af træningsforløbene vil indebære den risiko at Egedal Kommune ikke leverer det, som borgerne har brug for og ret til i henhold til kravene i sundhedsloven: ormålet med genoptræningen er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Borgerne vil selv skulle udføre en langt større del af deres genoptræning, og der vil derved også blive større risiko for, at nogen af dem kommer hurtigt igen. Dette gælder især de ældre, men også borgere med nye hofter osv. Derved vil træningsbehovet og udgiften samlet pr. borger over tid kunne stige. En del af de borgere vi ser til træning, har hjemmehjælp og ved at vi afslutter dem for tidligt vil de have brug for mere hjælp i det daglige og måske også tidligere have brug for personlig pleje, end hvis vi havde sikret deres funktionsniveau. Derved kan borgerne blive dyrere på sigt. kema B: kr. - øn - Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) -2,2-2,2-2,2-2,2 =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 34

35 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktion: C D: ænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost Diabetes/overvægt Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg undhed kema : Beskrivelse af et: ærre tilbud der rammer risikogrupper som fx meget overvægtige, indvandrer kvinder og borgere med meget lav egenomsorg. Ingen forebyggelse af kronisk sygedom og borgerne først i holdtilbud, når de er syge. Dette er lovligt, men står naturligvis i kontrast til at bl.a. undhedsprofilen viser, at overvægt og livsstilssygdomme bør være indsatsområder i Egedal Kommune. ølgelig må det forventes at en sænkning af tilbuddene vil give øget behov for hjælp / kompenserende ydelser på sigt. isici forbundet med et: Dette står i kontrast til beslutning om, at investering i forebyggende tiltag skal sikre, at Egedal Kommune fortsat kan tilbyde en god service til de borgere, der får behov for hjælp, også om 10 år når antallet af ældre borgere vokser. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s s -1-1,5-1,5-1,5 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 35

36 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: ænke volumen på sundhedsforebyggelse/events + nedlægge sundhedsbussen Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg undhed kema : Beskrivelse af et: ænke tilbud om information / støtte til borgere i risiko for at få eller med livsstilssygdomme. På kort sigt vil der opstå ventetid på tilbud. På langt sigt vil livstilssygdomme ikke forebygges, men borgerne vil i højere grad debutere med de sygdomme som livstilsproblematikker er årsag til, herefter øgede udgifter til behandling. isici forbundet med et: Dette er lovligt, men står i kontrast til at bl.a. undhedsprofilen viser at overvægt og livsstilssygdomme bør være indsatsområder i Egedal Kommune. ølgelig må det forventes, at en sænkning af tilbuddene vil give øget behov for hjælp / kompenserende ydelser på sigt. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s s -0,5-0,5-0,5-0,5 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger s 36

37 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktion: C D: educere antallet af timer til demenskoordinatorer i undhedsteamet Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg Plejen kema : Beskrivelse af et: 2 deltidsstillinger konverteres til 1 demenskoordinator på fuld tid. Hvis dette skal gennemføres, uden at det opleves af borgerne som serviceforringelse eller giver øget ventetid i forhold til rådgivning til det stigende antal borgere / pårørende til borgere, der rammes af demenssygdomme, vil det kræve en analyse og omorganisering af tilbuddene på området, hvor Demens taskforcen overtager nogle opgaver og Den Tværfaglige myndighedsfunktion andre. Dette vil kunne gennemføres inden udgangen af isici forbundet med et: Der er den risiko, at omlægningen vil betyde en øget indsats i andre enheder, der vil tage en del af gevinsten. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter ,5-0,5-0,5-0,5 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 37

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Prioriteringsemner for budget

Prioriteringsemner for budget Prioriteringsemner 2 Prioriteringsemner for budget 2017-2020 1. eduktionsemner drift versigt: Prioriteringsemner der vedrører driftsreduktioner, fordelt pr. center - nettoudgifter (1.000 kr.) Priorite-

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi. 15. september

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi. 15. september Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Visitationen: Hanne Rasmussen Økonomisk konsulent: Anne Grethe Eriksen Program: Oplæg Spørgerunde myndighed Spørgerunde

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 SUNDHED & ÆLDRE NOTAT UDKAST Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 Dato: 7. august 2015 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen Sundhed og Ældre Rådhuset - Torvet - 7400 Herning Tlf.

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Bestillerfunktionen Hanne Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktiskog personlig hjælp, træning og

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT BILAG 5 19. april 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1810557 Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Dette notat indeholder

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31. 08. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetmappe 2013-2016 Prioriteringsbidrag

Budgetmappe 2013-2016 Prioriteringsbidrag Budget 2013-2016 Prioriteringsbidrag Nr. 9-11 Reduktion af hjælp til rengøring for hjemmeboende Dato 22. maj 2012 Forslagsstiller: Administrationen Revideret dato 24. maj 2012 Udvalg: Ældreudvalget Center:

Læs mere

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation Økonomisk konsulent: Anne Grethe Eriksen Pleje- og sundhedschef: Lone V. Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktisk- og

Læs mere