1. Prioriteringsforslag for Center for Administrativ Service Prioriteringsforslag for Center for Borger Service... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Prioriteringsforslag for Center for Administrativ Service... 2. 2. Prioriteringsforslag for Center for Borger Service... 5"

Transkript

1 Budget -19 Bilag: eduktions Indholdsfortegnelse 1. for Center for dministrativ ervice for Center for Borger ervice for Center for Ejendomme og Intern ervice for Center for Plan, Kultur og Erhverv for Center for Center for kole og Dagtilbud for Center for Center for undhed og msorg for Center for ocial ervice for Center for Teknik og Miljø for Direktion og sekretariat for Jobcenteret

2 Budget -19 Bilag: eduktions 1. for Center for dministrativ ervice versigt: der vedrører reduktioner for Center for dministrativ ervice nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- C D: Nedlæggelse af seniorpuljen C D: Personalegoder - ogbye fravælges I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger I de efterfølgende skemaer uddybes ene på reduktioner. 2

3 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: Nedlæggelse af eniorpuljen Udvalg Center erviceområde: Økonomiudvalget Center for administrativ ervice ælles for alle lønpuljer m.v., lønpuljer kema : eniorpuljen anvendes til medfinansiering, når en leder indstiller en seniormedarbejder til en seniorordning. rdningerne er typisk, at en seniormedarbejder går ned i arbejdstid (som medarbejderen selv finansiere) med betaling af pensionsordning sv.t. den tidligere arbejdstid, hvor udgiften hertil delen mellem den ansøgende enheds totalramme og seniorpuljen. Puljen er tidligere blevet beskåret mange gange i forbindelse med omprioriteringsrunder Kontoen er nu budgetlagt med 0,170 mio. kr., der er pt. disponeret over 0,120 mio. kr. Der kan næppe bespares yderligere i puljen, hvorfor puljen foreslås nedlagt, beløbene vil indgå i den takt de indgåede aftaler løber ud (når pågældende medarbejdere fratræder på pension/efterløn). En nedlæggelse af puljen vil ikke få konsekvenser ift. de aftaler som allerede er indgået, idet disse skal fortsætte indtil de pågældende medarbejdere ophører i ansættelsen eller jf. den indgåede aftale. Den væsentligste konsekvens vil være i forhold til de fremtidige aftaler, som kan forventes at blive færre når de enkelte enheders rammer selv skal bære hele udgiften, og i forhold til signalværdien overfor seniormedarbejderne. isici forbundet med et: ærre tilbud/goder på kommunens personalepolitiske paletten. ærre muligheder for de enkelte enheder til at indgå senioraftaler, når de selv skal bære den fulde udgift. Dette kan medføre færre muligheder for at fastholde kompetence seniormedarbejdere, og færre muligheder for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse i seniormedarbejdernes sidste arbejdsår. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 3

4 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: Personalegoder ogbye fravælges Udvalg Center erviceområde: Økonomiudvalget Center for administrativ ervice ælles for alle lønpuljer m.v., uddannelsespuljer m.v. kema : ogbuy er en personalegode, hvor man som ansat I Egedal Kommune gennem et login på nettet får adgang til rabatter hos mere end butikker. ogbye koster ca kr. årligt i udgift. Der er indgået aftale indtil udgangen af, så besparelsen kan først blive fra. isici forbundet med et: Mulighed for utilfredshed hos personalet. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 4

5 Budget -19 Bilag: eduktions 2. for Center for Borger ervice versigt: der vedrører reduktioner for Center for Borgerservicenettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- CB D: ndring i tiden i pakkerne til personlig pleje og praktisk hjælp CB D: Velfærdsteknologiske indsatser (Medicinbokse) CB D: engøring hver 3. uge CB D: engøring hver 4. uge (orudsat at CB D er vedtaget) CB D: Hurtigere opfølgning tættere visitation I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger I de efterfølgende skemaer uddybes ene på reduktioner. 5

6 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: ndring i tiden i pakkerne til personlig pleje og praktisk hjælp Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borgerservice Den Tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af orslaget: Den Tværfaglige Myndighed bevilliger hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, som udføres af den kommunale leverandør samt de private leverandører. Den tid, som bevilliges til borgeren er en gennemsnitlig tid, en pakke, som skal leveres hos borgeren. Den Tværfaglige myndighed afregner herefter den visiterede tid til borgerne med den leverandør, som borgeren har valgt. Den tid, som er visiteret til borgerne, er fastsat i et ydelseskatalog. Ydelseskataloget er opdelt i de ydelser og den begrænsning, som borgeren har, og dermed omfanget af deres behov for hjælp. Ydelserne fremgår af pakkerne. Der er sat tid til hver pakke, så leverandørerne er bekendt med rammen for deres opgave og dermed den tid, som de kan opkræve Den Tværfaglige Myndighed for. Der er mulighed for at skære i den tid, som leveres hos borgerne i forhold til følgende områder uden, at dette generelt vil medføre, at den visiterede hjælp ikke kan leveres: tandard (td.) Type Nu (antal minutter) Efter ændring (antal minutter) ndring i procent ntal borgere i april Besøg morgen % 25 3 Besøg morgen % Besøg morgen % 24 4 Besøg formiddag % 0 4 Besøg middag % 7 1 Besøg tidlig eftermiddag % 0 2 Besøg tidlig eftermiddag % 16 3 Besøg tidlig eftermiddag % 37 4 Besøg tidlig eftermiddag % 6 3 Besøg tidlig aften % 68 3 Besøg sen aften % 81 3 Grundig rengøring % 1 4 Grundig rengøring % 0 4 engøring % 236 Ydelseskataloget skal ændres i forhold til information til leverandørne, så de pr. 1. januar er bekendt med det nye tidsomfanget i de visiterede pakker. eduktion på 5 mio. kr. svarer til 11 årsværk. Budget er fordelt med 64 % til den kommunale leverandør og 36% til de private leverandører. Det skønnes derfor at 7 årsværk henhører under den kommunale leverandør. Borgerne har fritvalg og fordelingen kan derfor ændres. isici forbundet med et: - Der kan være en risiko for, at nogle af borgerne, som er vurderet til standard 4-hjælp, kan have behov for mere tid end det nye tidsomfang i pakkerne. Dette kan medføre, at nogle borgere, kan få behov for at få visiteret mere tid som tillægspakker. - Der er en risiko for at timeprisen for personlig pleje og praktisk hjælp skal efterreguleres, såfremt omfanget af visiterede timer reduceres. Årsagen hertil er, at de faste omkostninger i timeprisen ikke re- 6

7 Budget -19 Bilag: eduktions duceres kun lønninger til medarbejderne kan reduceres. - eduktion i ydelserne vil betyde at både kvalitet og omfang af ydelserne mindskes. eduktionen i tid vil også betyde, at der er mindre tid til generel observation i forhold til borgeren og til omsorg. Helhedstankegangen omkring borgeren vil fortone sig, da der kun er tid til helt konkrete visiterede opgaver. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 7

8 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: Velfærdsteknologiske indsatser (medicinbokse) Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borgerservice Den Tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af et: Borgere, som har behov for hjælp til administration af medicin, bevilliges en sygeplejeindsats. Borgerne får i dag bevilliget et besøg på 10 min. 1 4 gange dagligt afhængigt af borgerens individuelle behov for sygeplejefaglig indsats. Indsatsen videredelegeres oftest til en social- og sundhedsassistent, som er instrueret i at varetage denne opgave. Et besøg på 10 min. udgør en udgift på ca. 55 kr. pr. visiteret pakke. Et alternativ til et personligt besøg kan være en velfærdsteknologisk indsats i form af et medicin huskesystem. Det fungerer, som en elektronisk reminder til dosispakket medicin eller pilleæsker. Med bip og blink minder den om, hvornår medicinen skal tages og gør det muligt at monitorere mange medicin-brugere samtidig. Bliver der ikke kvitteret for indtagelsen på den eneste knap, kan back up-personer aktiveres automatisk. Back-up personalet vil som udgangspunkt være det plejepersonale, som borgeren selv har valgt som leverandør. Dette medicin huske-system kan udgøre en første års udgift på kr. pr. borger, hvorefter det kun vil være selve abonnementet på monitoreringen på kr. årligt pr. borger. Dette medicin huske-system er indført i 40 kommuner både i hjemmeplejen og på plejecentrene med stor succes, da den tydelige monitorering af medicinen medfører færre fejl. Dette medicin huske-system vil være muligt at indføre hos 25 borgere, som modtager medicinadministration én gang dagligt og hos 25 borgere, som modtager medicinadministration to gange dagligt. Borgere skal have et personligt besøg to gange pr. md. til opfyldning af medicinen i huske-systemet. Den forventede besparelse/effektivisering vil udgøre: 25 borgere x 340 dage x 55 kr. = kr. årligt 25 borgere x 2 x 340 dage x 55 kr. = kr. årligt Indkøb af medicin huske-systemer + abonnement 1. år: 50 x kr. = kr. årligt Udgiften til abonnement 2. år: 50 x kr. = kr. Det forventede besparelsespotentiale vil dermed udgøre kr. ( kr.) isici forbundet med et: kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter ,1-3,1-3,1-3,1 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 8

9 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: engøring hver 3. uge Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borger ervice Den Tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af et: Borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har mulighed for at få hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp f.eks. i form af rengøring. erviceniveauet for personlig pleje og praktisk hjælp fastsættes mindst en gang årligt af Byrådet. Byrådet har i denne forbindelse mulighed for at ændre serviceniveauet i forhold til hvor ofte borgeren får gjort rent i deres eget hjem. På nuværende tidspunkt er det fastsatte serviceniveau, at borgerne får gjort rent hver 2. uge. Denne beslutning traf Byrådet i forbindelse med ansøgning om puljemidler fra ldremilliarden. Der er nu gennemsnitligt 500 borgere, som modtager rengøring hver 2. uge. Bindingen på de ansøgte puljemidler udløber med udgangen af Byrådet har derfor mulighed for at træffe beslutning om ændring i serviceniveauet for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge fra. En sådan ændring af serviceniveauet vil medføre at alle 500 borgere skal have revurderet deres behov for hjælp, da der skal ske en individuel konkret vurdering i forhold til hver enkel borgerens behov for hjælp, herunder hyppigheden for behovet for hjælp. Denne revurdering af alle 500 borgere kan medføre, at der vil blive visiteret timer mindre til rengøring i. Dette vil medføre en besparelse på timer x 300,-kr. i timeprise = kr. årligt på udgifter til eksterne leverandører. I vil besparelsen ikke have fuld gennemslagskraft, da revurdering af alle 500 borgeres sager, vil medføre øget personale udgifter på timer til en timeløn af 280,-kr. i timen, for at gennemføre alle revurderingerne. De øgede personaleudgifter vil medføre en mindre besparelse på kr. i. isici forbundet med et: kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter _ mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 9

10 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: engøring hver 4. uge (orudsat at CB D vedtages) Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borgerservice Den tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af et: orudsætter at CB D vedtages Borgere med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har mulighed for at få hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp f.eks. i form af rengøring. erviceniveauet for personlig pleje og praktisk hjælp fastsættes min. 1 gang årligt af Byrådet. Byrådet har i denne forbindelse mulighed for at ændre serviceniveauet i forhold til hvor ofte borger får gjort rent i deres eget hjem. På nuværende tidspunkt er det fastsatte serviceniveau, at borgerne får gjort rent hver 2. uge. Denne beslutning traf Byrådet i forbindelse med ansøgning om puljemidler fra ldremilliarden. Der er nu gennemsnitligt 500 borgere, som modtager rengøring hver 2. uge. Bindingen på de ansøgte puljemidler udløber med udgangen af Byrådet har derfor mulighed for at træffe beslutning om ændring i serviceniveauet for rengøring fra hver 2. uge til hver 4. uge fra. En sådan ændring af serviceniveauet vil medføre at alle 500 borgere skal have revurderet deres behov for hjælp, da der skal ske en individuel konkret vurdering i forhold til hver enkel borger behov for hjælp, herunder hyppigheden for behovet for hjælp. Denne revurdering af alle 500 borgere kan medføre, at der vil blive visiteret timer mindre til rengøring i. Dette vil medføre en besparelse på timer x 300,-kr. i timeprise = kr. årligt på udgifter til eksterne leverandører. I vil besparelsen ikke have fuld gennemslagskraft, da revurdering af alle 500 borgeres sager, vil medføre øget personale udgifter på timer til en timeløn af 280,-kr. i timen, for at gennemføre alle revurderingerne. De øgede personaleudgifter vil medføre en mindre besparelse på kr. i, som er indregnet i CB D. isici forbundet med et: - En nedsættelse af serviceniveauet til rengøring hver 4. uge er ikke indført i andre kommuner, dog har flere kommuner fremsendt om dette for budget. To statsinstanser -nkestyrelsen og Tilsynet - har tidligere truffet modsatrettet beslutninger omkring lovligheden i forringelse af rengøringsfrekvensen til hver 4. uge. - Der er en risiko for at timeprisen for personlig pleje og praktisk hjælp skal efterreguleres, såfremt omfanget af visiterede timer reduceres. Årsagen hertil er, at de faste omkostninger i timeprisen ikke reduceres kun lønninger til medarbejderne reduceres. kema B: kr. - øn - Øvrige udgifter - Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldrebolige 10

11 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CB D: Hurtigere opfølgning tættere visitation Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for Borger ervice Den Tværfaglige myndighed kema : Beskrivelse af et: I budgetopfølgningen pr (behandles politisk i august) har Den Tværfaglige Myndighed ansøgt om en tillægsbevilling på 0,830 mio. kr. til lønudgifter til myndighedsmedarbejdere såsom visitatorer, træningsvisitatorer og sagsbehandlende ergoterapeuter. Årsagen hertil er, at antallet af borgersager er steget med mellem 5-10 % fra 1. kvartal 2014 til 4. kvartal åfremt Byrådet godkender denne tillægsbevilling vil det være muligt at gennemføre hurtigere opfølgning af sager end 1 gang årligt. Ved en hurtigere opfølgning forventes det, at borgere kan ændres i den visiterede tid hurtigere end i dag, hvor Den Tværfaglige Myndighed er afhængig af, at den leverandør, som kommer i hjemmet, selv melder tilbage, hvis borgeren ikke har brug for så meget tid, som myndigheden har visiteret. everandørens indtægt er afhængig af den tid, som er visiteret, hvilket giver en dobbeltrolle i forhold til tilbagemeldingsforpligtigelsen. Budget er fordelt med 64 % til den kommunale leverandør og 36% til de private leverandører. Det skønnes derfor at 65 % af reduktionen svarende til 1,4 årsværk henhører under den kommunale leverandør. Borgerne har fritvalg og fordelingen kan derfor ændres. isici forbundet med et: kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter ,4-1,4-1,4-1,4 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 11

12 Budget -19 Bilag: eduktions 3. for Center for Ejendomme og Intern ervice versigt: der vedrører reduktion for Center for Ejendomme og Intern ervice nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CEI D: Ejendomsvedligeholdelse I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 12

13 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktion: CEI D: Ejendomsvedligeholdelse Udvalg Center erviceområde: Planudvalget Center for Ejendomme og Intern Ejendomsrenovering ervice kema : Beskrivelse af et: eduktion af det samlede budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Effekten er beskrevet nedenfor. isici forbundet med et: Der er en tæt sammenhæng mellem hvor stor en andel af ejendomsvedligeholdelsen, der er akut, og hvor stor en andel, der er planlagt og forebyggende. En reduktion af den forebyggende vedligeholdelse af kommunens ejendomme vil betyde, at andelen af akut vedligeholdelse vil stige. Dette vil gøre vedligeholdelse af kommunens ejendomme dyrere, da akut vedligeholdelse er mere omkostningsfuld end planlagt og forebyggende vedligehold. Desuden vil kommunens realkapital blive reduceret, hvis bygningernes værdi forringes som følge af mindre ejendomsvedligeholdelse. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 13

14 Budget -19 Bilag: eduktions 4. for Center for Plan, Kultur og Erhverv versigt: der vedrører reduktioner for Center for Plan og Kultur nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- CPK D: tiplanlægning og formidling af stierne CPK D: pdatering og trykning af vægkort og foldere I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger I de efterfølgende skemaer uddybes ne. 14

15 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører anskaffelse af råderum: CPK D: tiplanlægning og formidling af stierne Udvalg Center erviceområde: Planudvalget Center for Plan og Kultur Kommuneplanlægning, planlægning af stier og formidling af disse kema : Beskrivelse af et: Dette er ikke et krav i planloven, at der laves stiplanlægning, men der har været meget fokus på det hidtil. Planlægningen laves sammen med Center for Teknik og Miljø, som har opgaven iht. Vejlovgivningen. Der har ved alle borgermøder været en efterspørgsel efter formidling af de mange stiruter, der findes i kommunen og derfor har det været planlagt at bruge ca. ca. 3-4 ugers arbejde pr. år fordelt på en række medarbejdere. udviklingsarbejde (ruteplanlægning, apps m.m.) og omkring 4 ugers arbejde på promovering af stier med events, kommunikationstiltag osv. isici forbundet med et: Kendskabet til de mange stiruter og muligheder for at bruge kortet vil ikke blive udbredt så hurtigt. Da opgaven er fordelt over flere medarbejdere vil det ikke være muligt at realisere et ved nedgang i tid. kema B: kr. øn -75 Øvrige udgifter Indtægter ,2 _ mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 15

16 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CPK D: pdatering og trykning af Vægkort og foldere Udvalg Center erviceområde: Planudvalget Center for Plan og Kultur GI, Genoptrykning af vægkort kema : Beskrivelse af et: Der hænger en række trykte kort over Egedal kommune forskellige steder i kommunen og kortet er også lavet som foldere. Hvis vi ikke trykker kortet, må vi selv og borgerne gøre brug af de digitale løsninger. oruden selve trykningen af kortene indebærer produktionen også, at de teknisk skal opsættes med vejfortegnelser m.v. før trykningen. Besparelsen kan kun realiseres i, da budgettet i, og er afsat til betaling for fællesoffentlig flyfotografering og grundkortproduktion i bl.a. det kommunale og statslige samarbejde GeoDanmark. Trykning af kort er ikke noget vi gør hvert år. Vi har i GI budgettet beregnet en udgift på kr. i, men ikke igen før tidligst i idste opdatering var i forbindelse med kommunesammenlægningen dog først i isici forbundet med et: Der kommer ikke nye opdaterede foldekort og kort til ophængning. Der vil stadig være opdaterede digitale kort, men de er ikke anvendelige til tryk, da vejnavne og andre betegnelser ikke er placeret optimalt. Det trykte kort er derfor stadig efterspurgt. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 16

17 Budget -19 Bilag: eduktions 5. for Center for kole og Dagtilbud versigt: der vedrører reduktion for Center for kole og Dagtilbud nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- CD D: eduktion af ressourcepædagogkorpset (støttepædagoger) CD D: eduktion af korpset af inklusionsvejledere CD D: eduktion af PP med en talehørepædagog og en psykolog CD D: Nedlæggelse af flyverkorps CD D: eduktion på tandplejen CD D: eduktion af dagplejen CD D: eduktion af medarbejdere i centeret med tre stillinger CD D: eduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer og IT CD D: eduktion af klubbernes budgetter til pædagogiske materialer og aktiviteter CD D: eduktion af budget til Ung Egedal CD D: ptimering af klassekoefficient til 26 elever - skole CD D: ptimering af klassekoefficient fra 26 til 27 elever - skole CD D: Nedlæggelse af Veksø og lagslunde koler I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 17

18 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af ressourcepædagogkorpset (støttepædagoger) - dagtilbud Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud kema : Beskrivelse af et: essourcepædagogerne arbejder med inklusion i kommunens dagtilbud. De giver inkluderede børn den nødvendige støtte, således at børn med særlige behov kan inkluderes i det almene dagtilbud. Konsekvensen af at sænke serviceniveauet vil være, at færre børn kan få støtte, hvilket kan betyde flere klagesager fra forældre. essourcepædagogkorpset reduceres med 3 fuldtidsstillinger ud af 12. Budgettet til ressourcepædagoger indgår i beregning af takster til daginstitutioner. Det betyder, at bruttobesparelsen udgør 1,3 mio. kr., og nettobesparelsen 1 mio. kr. isici forbundet med et: En yderligere konsekvens kan blive, at flere børn må ekskluderes med en tilhørende merudgift. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter - Indtægter ,25-3,0-3,0-3,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 18

19 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af korpset af inklusionsvejledere Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud kema : Beskrivelse af et: Inklusionsvejlederne støtter og vejleder personalet i dagtilbud i arbejdet med inklusion af børn med særlige behov Konsekvensen af at reducere antallet af inklusionsvejledere bliver, at personalet i dagtilbud vil få mindre mulighed for at få vejledning til deres inklusionsopgaver. Inklusionsvejlederne reduceres med 3 fuldtidsstillinger ud af 7. Budgettet til inklusionsvejledere indgår i beregning af takster til daginstitutioner. Det betyder, at bruttobesparelsen udgør 1,3 mio. kr., og nettobesparelsen 1 mio. kr. isici forbundet med et: En yderligere konsekvens kan blive, at flere børn må ekskluderes med en tilhørende merudgift. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter - Indtægter ,25-3,0-3,0-3,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 19

20 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af PP med en tale-hørepædagog og en psykolog Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud og skole kema : Beskrivelse af et: Tale-hørepædagogerne giver støtte til børn med tale- og hørevanskeligheder og vejleder institutionspersonale og lærere om arbejdet med børn med særlige behov på tale- og høreområdet. De betjener både dagtilbud og skoler. Psykologerne giver råd og vejledning til personalet i dagtilbud og skoler og vejleder lederne ved indstillinger til specialpædagogisk bistand. igeledes udarbejder de pædagogiske-psykologiske beskrivelser på børn med særligt behov. Konsekvensen af at reducere antallet af tale-hørepædagoger og psykologer vil være længere ventetid på at få tale-høre hjælp for børn med tale- og hørevanskeligheder og længere ventetid på specialpædagogisk bistand. Det kan betyde flere forældreklager på grund af ventetid. orslaget indebærer, at der reduceres med 2 fuldtidsstillinger. isici forbundet med et: Gennemførelse af orslaget kan betyde at flere børn må ekskluderes med en tilhørende merudgift. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,5-2,0-2,0-2,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 20

21 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: Nedlæggelse af flyverkorps - skole Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud kole kema : Beskrivelse af et: lyverkorpset vejleder lærerne i skolen i arbejdet med inklusion. Konsekvensen af at nedlægge flyverkorpset vil blive, at der ikke længere vil være mulighed for vejledning af lærere i forbindelse med arbejdet med inklusion. Det vil betyde at nogle af lærerne formentlig vil få vanskeligere ved at arbejde med børn, der skal inkluderes. Hvis flyverkorpset nedlægges vil det resultere i en reduktion af 4 fuldtidsstillinger. isici forbundet med et: Kvaliteten i arbejdet med inklusion vil blive forringet. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,0-4,0-4,0-4,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 21

22 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion på tandplejen Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Tandplejen, børn og unge kema : Beskrivelse af et: Der skal visiteres med henblik på at reducere udgifterne til specialtandpleje, reguleringstandpleje og omsorgstandpleje, som købes eksternt. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 22

23 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af dagplejen Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud kema : Beskrivelse af et: Dagplejen passer og understøtter udviklingen af børn fra 6 mdr. til 2 år og 10 mdr. Der skal ske en tilpasning af budgettet, hvilket betyder, at der skal optimeres i driften, særligt i forhold til mere effektiv anvendelse af dispositionsdagplejepladser (gæstedagplejere) ved sygdom, ferier mv. Der reduceres med 3,8 fuldtidsstilling. Da forældrene betaler 24 % af bruttodriftsudgiften af dagplejepladser vil den samlede bruttobesparelse blive mio. kr. Nettobesparelsen vil blive 1,5 mio. kr. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,0-3,8-3,8-3,8 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 23

24 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af medarbejdere i centeret med tre stillinger Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud og skoler - fælles kema : Beskrivelse af et: Centeret vil ved denne reduktion have svært ved at stille medarbejdere til rådighed i arbejdet med de strategiske mål, innovationsfestival og andre tværgående udviklingsopgaver. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter s -2,8-3,0-3,0-3,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 24

25 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer og IT - skole Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud kole kema : Beskrivelse af et: Ved at gennemføre reduktionen, vil skolerne ikke i samme omfang kunne indkøbe Ipads og IT udstyr til eleverne, som tidligere. Det vil derfor være vanskeligt at leve op til standarden i Medielæringsstrategien. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 25

26 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af klubbernes budgetter til pædagogiske materialer og aktiviteter - klubber Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Dagtilbud - klubber kema : Beskrivelse af et: eduktionen vil give færre muligheder for aktiviteter og koloniophold. eduktionen svarer til 351 kr. pr. klubmedlem pr. år. Der tildeles før en eventuel besparelse gennemføres kr. pr medlem pr. år. orældrene betaler 20 % af bruttodriftsudgiften pr. plads pr. år i egenbetaling. Bruttobesparelsen vil derfor blive kr., svarende til en nettobesparelse på kr. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 26

27 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: eduktion af budget til Ung Egedal Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud Børn og unge - fritidsundervisning kema : Beskrivelse af et: eduktionen vil give færre muligheder for aktiviteter og færre muligheder for at deltage i tværgående arbejde med unge. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,0-1,0-1,0-1,0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 27

28 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: ptimering af klassekoefficient til 26 elever - skole Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud olkeskole kema : Beskrivelse af et: Ved at optimere klassekoefficienten til 26 i forbindelse med klassedannelse i alle klasser kan de samlede skolebudgetter reduceres med 2,1 mio. kr. i, svarende til at der i skoleåret /17 reduceres med 4,5 lærerstillinger. Der er i beregningerne taget højde for, at budgetåret og skoleåret ikke er det samme, hvilket kan betyde, at der ikke er fuld parallelitet mellem årlig besparelse og antal reducerede lærerstillinger. Konsekvenserne er følgende: Der skal ske en opbrydning af nogle klasser for at optimere klassekoefficienten til 26. Derved skal der flyttes elever fra en matrikel til en anden indenfor distriktsskolen. Nogle elever vil få længere til skole. Der henvises til rapporten om optimering af brugen af skolernes faciliteter. Her fremgår det under de enkelte distrikter, hvor mange elever der skal flyttes. isici forbundet med et: kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,5-10,9-9,0-6,9 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 28

29 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: ptimering af klassekoefficient fra 26 til 27 elever skole (orudsætter at CD D og CD D vedtages) Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud olkeskole kema : Beskrivelse af et: orslaget forudsætter vedtagelse af CD D Ved at optimere klassekoefficienten fra 26 (se CD D) til 27 i forbindelse med klassedannelse i alle klasser kan de samlede skolebudgetter reduceres med 1,2 mio. kr. i, svarende til at der i skoleåret /17 reduceres med 2,5 lærerstillinger. Der er i beregningerne taget højde for, at budgetåret og skoleåret ikke er det samme, hvilket kan betyde, at der ikke er fuld parallelitet mellem årlig besparelse og antal reducerede lærerstillinger. Konsekvenserne er følgende: Der skal ske en opbrydning af nogle klasser for at optimere klassekoefficienten til 27. Derved skal der flyttes elever fra en matrikel til en anden indenfor distriktsskolen. Nogle elever vil få længere til skole. Der henvises til rapporten om optimering af brugen af skolernes faciliteter. Her fremgår det under de enkelte distrikter, hvor mange elever der skal flyttes. De besparelser, der er i nedenstående skema, er forskellen på at danne klasser med en klassekoefficient på 26 og 27. isici forbundet med et: Ved en optimering til 27, skal der ikke mange tilflyttere til, før der skal oprettes en klasse yderligere med en omkostning på mellem 0,5 til 0,8 mio. kr. til følge afhængig af om det er en 0. klasse eller en 8. klasse. Der må ifølge folkeskoleloven kun være 28 i hver klasse. kema B: kr. : - øn - Øvrige udgifter Indtægter ,5-5,9-5,3-5,7 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 29

30 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: CD D: Nedlæggelse af Veksø og lagslunde koler (orudsætter at CD D og CD D vedtages) Udvalg Center erviceområde: Børne- og koleudvalget Center for skole og dagtilbud olkeskole kema : Beskrivelse af et: orslaget forudsætter vedtagelse af CD D og CD D. Når klassekoefficienten optimeres til 26 eller 27 i forbindelse med klassedannelse i alle klasser kan eleverne fra Veksø kole rummes på ærkeskolen og eleverne fra lagslunde kole rummes på Ganløse kole. Derved kan man lukke Veksø skole og lagslunde kole. Ved det, kan der opnås en besparelse på kr. pr år, sammensat af fra lagslunde skole og fra Veksø skole Besparelsen er sammensat af følgende: eduktion antal lærerstillinger: Ingen, reduktionen indgår i CD16-11 eller CD16-12 eduktion antal lederstillinger: 4 fuldtidsstillinger eduktion 1 sekretærstilling (2 halve) eduktion øvrig drift: engøring Der er i den beregnede samlede besparelse indregnet, at der ud fra et kvalificeret skøn skal bruges ca kr. pr år til øgede udgifter til elevtransport. (e rapporten: ptimering af brugen af skolernes faciliteter) Konsekvenserne er følgende: Der vil ikke være nogen besparelse på lærere og undervisningsmateriale, da eleverne skal undervises på anden skole. Der vil kunne spares en afdelingsleder, en -afdelingsleder og en halv sekretærstilling på hver skole. Der vil kunne spares udgifter til rengøring. Øvrige driftsudgifter til bygninger kan først spares, efter bygningerne er solgt. eduktion af årsværk er 5/12 i, da eventuel lukning af de to skoler må følge skoleåret. isici forbundet med et: Der gøres opmærksom på at begge skoler er med i T-projektet, hvilket vil have betydning for eventuelt salg. Den gældende leasingaftale for de to skoler løber til 30. juni 2025, men åbner mulighed for at tilbagekøbe dem frem til. Prisen for tilbagekøb undersøges, og vil kunne oplyses primo uge 34. kema B: kr. - øn - Øvrige udgifter Indtægter , mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) (+) = flere personale, ( ) = færre personale =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 30

31 Budget -19 Bilag: eduktions 6. for Center for undhed og msorg versigt: der vedrører reduktioner for Center undhed & msorg nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Prioriteringringringrings Priorite- Priorite- Priorite- C D: Øge ventetiden på træning efter fra 10 til 30 dage C D: Øge ventetiden på børnetræning efter 44 fra 10 til 30 dage C D: kære alle træningsforløb med % C D: ænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost Diabetes/overvægt C D: ænke volumen på sundhedsforebyggelse/events nedlægge sundhedsbus- sen C D: educerer antallet af timer til demenskoordinatorer i undhedsteamet C D: educere antallet af pladser i aktivitetscenteret med % C D: pkræve betaling for transport til aktivitetscentre C D: Den forebyggende indsats Det gode hverdagsliv implementeres ikke på plejecentrene C D: educerer normeringen på plejecentrene svarende til 1 tim / beboer / uge C D: educerer normeringen plejecentrene svarende til 2 tim / beboer / uge C D: educerer normeringen på plejecentrene svarende til 3 tim / beboer / uge C D: educerer normeringen på plejecentrene svarende til 4 tim / beboer / uge (forudsætter godkendt) C D: Nedlæggelse af mindre driftsdyre plejeenheder i takt med udvidelsen af de større plejecentre C D: ntallet af borgere der henvises til sygeplejeklinikken i stedet for hjemmebesøg øges C D: Hjemmesygepleje. kærpelse af kriterier og reduktion i ydelser og tidsudmålinger I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger I de efterfølgende skemaer uddybes prioriteringsne. 31

32 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: Øge ventetiden på træning efter 86 fra 10 til 30 dage Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg Genoptræning kema : Beskrivelse af et: Ventetiden på træning efter servicelovens 86 øges fra 10 dage til 30 dage. ra ldremilliarden blev der bevilget en stilling til at nedsætte ventetiden på træning efter 86 for at understøtte at borgerne fik hjælp til selvhjælp så hurtigt som muligt, denne ændring kan reverseres, men den vil betyde, at nogle borgere får brug for kompenserende hjælp i ventetiden. Denne udgift er ikke beregnet. isici forbundet med et: Dette er lovligt, men står i kontrast til beslutning om, at investering i forebyggende tiltag skal sikre, at Egedal Kommune fortsat kan tilbyde en god service til de borgere, der får behov for hjælp, også om 10 år når antallet af borgere over 85 år er tredoblet. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) -0, s =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 32

33 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktion: C D: Øge ventetiden på børnetræning efter 44 fra 10 til 30 dage Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg Genoptræning kema : Beskrivelse af et: Ventetiden på børnetræning efter ervicelovens 44 øges fra 10 dage til 30 dage. Dette må vi godt, men vi må forvente at nogle vil benytte sig af i stedet at vælge træningstilbud fra andre kommuner eller private, en udgift som Egedal Kommune skal dække. Det anslås, at 1/3 vil søge træning andre steder, hvilket svarer til en udgift på ca. 1/3 af det sparede Kr. isici forbundet med et: t en del af en potentiel besparelse ikke kan høstes fordi ressourcestærke forældre finder andre løsninger som det må forventes koster ca. 1/3 af besparelsen kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s s -0, s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 33

34 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: kære alle træningsforløb med ca. 20 % Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg undhedsfremme og orebyggelse kema : Besparelserne handler primært om at frigøre mere tid, således at der skal bruges ca. 20 % mindre personaleressourcer til at varetage driften i træningsteamet. lle vil indebære en forringelse af serviceniveauet. - Ved standard træningsforløb fx efter en ny hofte, et nyt knæ, skulderskader, kan tilbydes kortere træningsforløb og derved spares op til 2 timer pr. borger. Borgerne deltager på holdtræning med disse diagnoser. Dette vil give ca kr. i besparelse. - Ved udvidet forløb fx neurologiske diagnoser, noget cancer og komplicerede ryg problemer, kan forløbene forkortes og derved spares op til 6 timer pr. borger. Disse borgere får ofte hjemmetræning eller individuel træning i undhedscentret. Dette vil give en besparelse på ca kr. - Ved de komplekse forløb fx komplicerede neurologisk med mange tværkommunale samarbejder, vi forløbene kunne afkortes, derved kan spares op til 24 timer pr. borger. Der er ikke så mange af disse borgere, men det vil kunne give en besparelse på ca kr. Derudover vil det være muligt at udskifte en fysioterapeut med en træningsassistent / fitnessinstruktør / fysioterapeut studerende eller lign. Denne person vil primært kunne dække den almene træning og skiftet vil kunne give en besparelse på ca kr. amlet vil ovenstående give en besparelse på ca. 1.0 mio. kr. isici forbundet med et: lle ovenstående vil som nævnt være en forringelse af serviceniveauet. orkortelsen af træningsforløbene vil indebære den risiko at Egedal Kommune ikke leverer det, som borgerne har brug for og ret til i henhold til kravene i sundhedsloven: ormålet med genoptræningen er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Borgerne vil selv skulle udføre en langt større del af deres genoptræning, og der vil derved også blive større risiko for, at nogen af dem kommer hurtigt igen. Dette gælder især de ældre, men også borgere med nye hofter osv. Derved vil træningsbehovet og udgiften samlet pr. borger over tid kunne stige. En del af de borgere vi ser til træning, har hjemmehjælp og ved at vi afslutter dem for tidligt vil de have brug for mere hjælp i det daglige og måske også tidligere have brug for personlig pleje, end hvis vi havde sikret deres funktionsniveau. Derved kan borgerne blive dyrere på sigt. kema B: kr. - øn - Øvrige udgifter Indtægter mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) -2,2-2,2-2,2-2,2 =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 34

35 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktion: C D: ænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost Diabetes/overvægt Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg undhed kema : Beskrivelse af et: ærre tilbud der rammer risikogrupper som fx meget overvægtige, indvandrer kvinder og borgere med meget lav egenomsorg. Ingen forebyggelse af kronisk sygedom og borgerne først i holdtilbud, når de er syge. Dette er lovligt, men står naturligvis i kontrast til at bl.a. undhedsprofilen viser, at overvægt og livsstilssygdomme bør være indsatsområder i Egedal Kommune. ølgelig må det forventes at en sænkning af tilbuddene vil give øget behov for hjælp / kompenserende ydelser på sigt. isici forbundet med et: Dette står i kontrast til beslutning om, at investering i forebyggende tiltag skal sikre, at Egedal Kommune fortsat kan tilbyde en god service til de borgere, der får behov for hjælp, også om 10 år når antallet af ældre borgere vokser. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s s -1-1,5-1,5-1,5 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 35

36 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktioner: C D: ænke volumen på sundhedsforebyggelse/events + nedlægge sundhedsbussen Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg undhed kema : Beskrivelse af et: ænke tilbud om information / støtte til borgere i risiko for at få eller med livsstilssygdomme. På kort sigt vil der opstå ventetid på tilbud. På langt sigt vil livstilssygdomme ikke forebygges, men borgerne vil i højere grad debutere med de sygdomme som livstilsproblematikker er årsag til, herefter øgede udgifter til behandling. isici forbundet med et: Dette er lovligt, men står i kontrast til at bl.a. undhedsprofilen viser at overvægt og livsstilssygdomme bør være indsatsområder i Egedal Kommune. ølgelig må det forventes, at en sænkning af tilbuddene vil give øget behov for hjælp / kompenserende ydelser på sigt. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter s s -0,5-0,5-0,5-0,5 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger s 36

37 Budget -19 Bilag: eduktions der vedrører reduktion: C D: educere antallet af timer til demenskoordinatorer i undhedsteamet Udvalg Center erviceområde: ocial- og undhedsudvalget Center for undhed & msorg Plejen kema : Beskrivelse af et: 2 deltidsstillinger konverteres til 1 demenskoordinator på fuld tid. Hvis dette skal gennemføres, uden at det opleves af borgerne som serviceforringelse eller giver øget ventetid i forhold til rådgivning til det stigende antal borgere / pårørende til borgere, der rammes af demenssygdomme, vil det kræve en analyse og omorganisering af tilbuddene på området, hvor Demens taskforcen overtager nogle opgaver og Den Tværfaglige myndighedsfunktion andre. Dette vil kunne gennemføres inden udgangen af isici forbundet med et: Der er den risiko, at omlægningen vil betyde en øget indsats i andre enheder, der vil tage en del af gevinsten. kema B: kr. øn Øvrige udgifter Indtægter ,5-0,5-0,5-0,5 s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) =ktivitetsbestemt medfinansiering =ldreboliger 37

1. Prioriteringsforslag for Center for Ejendomme og Internservice... 2. 2. Prioriteringsforslag for Center for Plan, Kultur og Erhverv...

1. Prioriteringsforslag for Center for Ejendomme og Internservice... 2. 2. Prioriteringsforslag for Center for Plan, Kultur og Erhverv... Budget -19 Bilag: Udvidelses Indhold 1. for Center for Ejendomme og Internservice... 2 2. for Center for Plan, Kultur og Erhverv... 6 3. for Center for kole og Dagtilbud... 18 4. for Center for undhed

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Budgetkatalog 2015. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund. albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68

Budgetkatalog 2015. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund. albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 Budgetkatalog 2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 Indhold Forord til budgetkatalog 2015... 5 1.1 Reduktion af kommunens administrative

Læs mere

Nr. Sundheds- og Seniorudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Sundheds- og Seniorudvalget 2016 2017 2018 2019 Nr. (1.000 kr.) 39.011 371 3.401 3.401 Økonomiaftale 15.109 15.109 15.109 15.109 11.7.1.1 Omlægning af ældremilliard - indgår nu i bloktilskudet 15.109 15.109 15.109 15.109 Fagudvalgenes effektiviserings-

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje 1 - Beskrivelse af området Budgetområde 1.01 Administration Budget 2011 2012 2013 2014 1.01-6.899-6.902-6.906-6.906 i 1.000 kr. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Bilag 5 Besparelser i Nyborg Kommune 2013-2016

Bilag 5 Besparelser i Nyborg Kommune 2013-2016 Bilag 5 Besparelser i Nyborg Kommune 2013-2016 27. september 2012 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Teknik- og Miljøudvalget... 6 3. Beredskabskommissionen... 8 4. Skole- og Dagtilbudsudvalget...

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje 1 - Beskrivelse af området Budgetområde 1.01 Administration Budget 2011 2012 2013 2014 1.01-6.899-6.902-6.906-6.906 i 1.000 kr. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget Råderumsforslag Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Reduceret

Læs mere

Budget 2016-19. Budgetkatalog Sundhedsudvalget

Budget 2016-19. Budgetkatalog Sundhedsudvalget Budget 2016-19 Budgetkatalog Sundhedsudvalget 1 Budget 2016-19: Opdrift under Sundhedsudvalgets områder Økonomiudvalget har den 18. marts 2015 besluttet budgetprocessen for budgetlægningen til budget 2016

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget 2014 2017. Nedprioritering

Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget 2014 2017. Nedprioritering Økonomi- og Erhvervsudvalg - Tværgående - 10% reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i 2012 Forslag nr. 00-01 1.000 kr. 2013-priser 2.800 2.800 2.800 2.800 Mindre udgift - 400-400

Læs mere

Besparelser på ældreområdet

Besparelser på ældreområdet Besparelser på ældreområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på ældreområdet. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Analyser

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Forord... 3 Index....4 00.0 Generelle

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. maj 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278.

HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. maj 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. maj 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser fra formanden

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG

PRIORITERINGSKATALOG PRIORITERINGSKATALOG UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-218596 Sags nr. 480-2015-67019

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering... 5 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere