Januar Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk"

Transkript

1 Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1

2 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles Medicinkort i WinPLC... 5 Overfør medicin fra lokalt medicinkort til FMK... 7 Information om recepter på medicinkortet... 9 Receptserver recepter uden tilknytning... 9 Pakn Status... 9 Muligheder i højrekliksmenuen Tilknyttede recepter Lægemiddelordination Ny ordination Dosisdispensering Ny magistrelord Ny standardordination Genordination Seponer Slet ord Undgå dobbeltordinationer! Dubletkontrol Hjemmeplejerecepter Afstem medicinkort Markeringer i FMK Symboler Bogstaver Farvemarkeringer Udløb Privatmarkering Se privatmarkerede ordinationer

3 Suspendering af medicinkort Invalidering af medicinkort Øvrige FMK-funktioner Vis alt Gruppér på ATC Opret ordination u/recept Opret medfort. recept Opret magistrel recept Opret stdord. recept Genordiner recept Rette Pauser Ophæv pausering Ophæv seponering Kopier fast medicin Vis recepter Vis effektueringer Opret effektueringer Hjælpefunktion (Tooltips) Andet vedr. medicin Medicinbestilling til egen praksis Annullering af recept Begreber i FMK

4 Før du går i gang med FMK Digital signatur For at I på klinikken kan benytte FMK, er det nødvendigt, at alle brugere har en NemID medarbejdersignatur. NemID medarbejdersignaturerne skal alle være med CPR-nummer. I skal udpege en administrator, som opretter den første NemID signatur som administrator (LRA). Denne kan bestilles via Administrator skal sørge for at bestille de resterende signaturer. Dette gøres ved Nets DanID: https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/bestil_nemid/index.html?execution=e1s1 Har du brug for hjælp, til oprettelse af NemID medarbejdersignaturer, kontakt Regionernes datakonsulenter: https://www.sundhed.dk/service/hjaelp/hjaelp-sundhedsfaglig/om-klinikadministration/datakonsulenthjaelp/ Adgangskode og velkomst (som skal bruges ved aktivering) vil herefter blive fremsendt. NemID medarbejdersignaturen skal fornyes med mellemrum. Du vil modtage en , når det er tid til dette. Husk at forny den inden udløb, da den kun kan fornyes via Internettet, så længe den IKKE er udløbet endnu. Det er en forudsætning, at Nets DanID har de korrekte adresser. Bemærk, at der skal bestilles en nøglefil. Et nøglekort kan ikke bruges. CPR-nummer på alle FMK-brugere For at FMK kan identificere den enkelte bruger er det nødvendigt, at alle FMK-brugere indtaster deres CPRnummer i WinPLC. Dette gøres under menupunktet Kartoteker - Bruger. Opret klinikkens øvrige personale For at klinikkens øvrige praksispersonale kan få adgang til FMK, skal ALLE klinikkens læger hver især logge på og give fuldmagt til personalet under punktet Medhjælp. 4

5 Fælles Medicinkort i WinPLC A-Data har ligesom andre leverandører af IT-systemer udviklet sin egen brugerflade i forhold til FMK, hvad angår design og opbygning. Indholdet og begreberne er dog det samme i de forskellige systemer. Hver gang du åbner WinPLC, kommer der også et vindue, hvori du skal indtaste din NemID signatur for at logge på FMK via programmet. Dit login gælder i 9 timer, medmindre du lukker programmet i mellemtiden. Første gang du åbner en patients medicinkort i WinPLC, vil der automatisk blive oprettet et FMK-medicinkort på patienten. Nedenfor ses et eksempel på et skærmbillede af en FMK-brugerflade, som den kan se ud i WinPLC. Under fanebladet Medicinkort, vises patientens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK. I skærmens nederste del kan der skiftes mellem tre faneblade, Lokalt medicinkort, Receptserver-recepter uden tilknytning og Tilknyttede recepter. Den nederste del vises automatisk, hvis der er aktive eller aktuelle recepter uden tilknytning (løse recepter), dvs. indhold i det midterste faneblad. Du kan derudover altid kalde det frem vha. klik på bogstavet R på tastaturet eller ved at højreklikke på en ordination og i menuen, der fremkommer, vælge Vis Recepter. Lokalt medicinkort er en genganger, som du måske allerede kender fra WinPLC. Her finder du alle gamle ordinationer (dvs. også dem, der er ældre end 2 år). 5

6 Receptserver-recepter uden tilknytning har tidligere gået under betegnelsen Løse recepter, og dækker over de seneste to års recepter (receptordinationer) hentet fra receptserveren, som administreres af NSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen). Tilknyttede recepter viser de eventuelle recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i FMK-delen af medicinkortet). Her vises bl.a. hvilken dato medicinen evt. er udleveret samt status på recepten (om den stadigvæk er åben). Bemærk! Der kan ikke oprettes et FMK-medicinkort på patienter, som ikke har dansk bopæl og et gyldig dansk CPRnummer. Hvis du sletter (inaktiverer) en patient i WinPLC (på deres stamkort), slår programmet ikke automatisk op på FMK, hvis du åbner patientens medicinkort. I stedet vises FMK, som det så ud sidst, inden du slettede patienten. Du kan altid se, hvornår indlæsningen er fra i det øverste højre hjørne i medicinkortet. Udskriv medicinkort Hvis du ønsker at udskrive de aktuelle ordinationer på FMK på papir, skal du klikke med musen på en ordination i FMK og trykke CTRL+P (eller på printerikonet øverst i programmet). 6

7 Overfør medicin fra lokalt medicinkort til FMK Selvom der automatisk oprettes et FMK-medicinkort på patienten, overføres medicinhistorikken for patienten ikke automatisk. Det kan du til gengæld med fordel gøre for med det samme at få et retvisende FMK-medicinkort. Højreklik på FMK-kortet, og vælg Overfør til FMK fra lokalt medicinkort. Et nyt vindue vil åbnes, og heri vises patientens aktuelle lægemiddelordinationer, udledt ud fra ordinationerne i det lokale medicinkort. Hvis der er præparater, som er udgåede, mangelfulde eller dubletter, vil disse blive markeret med rødt og med falmet tekst. De vil ikke blive overført til FMK. (Ved dubletter bliver kun den nyeste automatisk overført). 7

8 Præparater med denne markering bliver ikke overført til FMK, når du klikker på OK (F10). En ordination er mangelfuld, hvis en eller flere af følgende oplysninger mangler: Administrationsvej Indikation Dosering Ønsker du at udfylde /rette i de manglende oplysninger, klik på lægemiddelordinationen og tryk på ENTER. Hvis en ordination ønskes fjernet fra vinduet, klik på præparatet og tryk på DELETE. Tryk OK (F10) for at overføre ordinationer til FMK. FMK medicinkortet vil nu være klar til brug. Medicinkortet vil selvfølgelig kun indeholde de aktuelle ordinationer, og evt. privatmarkeret medicin er skjult for alt andet sundhedspersonale end den, som efter patientens ønske, har privatmarkeret det. Du kan med fordel sørge for at afstemme medicinkortet med det samme (se evt. kapitlet om Afstemning af medicinkortet ). 8

9 Information om recepter på medicinkortet I medicinkortets nederste del findes informationer om recepter (både Receptserver-recepter uden tilknytning og recepter tilknyttet ordinationer på FMK). Receptserver-recepter uden tilknytning Under dette faneblad kan du se de recepter, der stadig er at finde på Receptserveren men som er uden tilknytning til en ordination på FMK. De kan fx være fra en læge, der endnu ikke er på FMK. Du kan se en evt. udleveringsdato for medicinen samt om recepten stadigvæk er åben. Er datofeltet markeret blåt, betyder det, at recepten er ordineret af andre. Pakn. Kolonnen Pakn. viser hvor mange pakninger der i alt kan udleveres på recepten, detaljerne om re-iterering kan ses som tooltip ved mouseover (hold musen hen over det pågældende felt). Status Kolonnen Status viser status for recepten. Den kan vise følgende muligheder:????: Historiske recepter. Vil kun være at finde i tilfælde af, at der ikke kan hentes et nyt medicinkort. Fx hvis patienten er markeret som slettet. Åben: Der er endnu ikke foretaget udleveringer på ordinationen. Afsluttet: Ordinationen er afsluttet af apoteket, og der kan ikke foretages flere udleveringer. Annulleret: En aktør har annulleret receptordinationen (svarende til seponeret, inaktiv eller ugyldig). Kladde: Vil i fremtiden blive anvendt til at markere hjemmesygeplejens bestillinger. Inaktiv: Patienten har inaktiveret ordinationen via sundhed.dk. Der kan ikke foretages udleveringer. Delleveret: Der er foretaget mindst én udlevering, og der kan foretages mindst én udlevering endnu. 9

10 Behandles: Et apotek har ordinationen under behandling. Ordinationen er låst for alle andre end dette apotek. En ordination kan kun ekspederes, hvis den er under behandling af det lokationsnummer, der ønsker at ekspedere den. Denne lås er indført for at garantere, at den samme udlevering ikke bliver ekspederet to gange. Ugyldig: Apoteket kan markere en ordination som ugyldig. Dosisdisp.: Ordinationer til dosisdispensering har et afvigende statusforløb: Status starter som Åben, herefter henter apoteket ordinationen og sætter evt. status til Behandles. På det tidspunkt hvor den første ekspedition af en ordination sker med en markering af, at lægemidlet er dosisdispenseret, sættes status til Dosisdisp. Dette betyder, at ordinationen fremefter er låst for alle andre end dette apotek. Muligheder i højrekliksmenuen Hvis du højreklikker på en recept i fanebladet, vises en højrekliksmenu med en række muligheder: Vis egne: Egne udstedte recepter bliver inkluderet i oversigten (dvs. recept udstedet af klinikken på enten papir eller præ-fmk). Vis afstemte: Recepter som nogen allerede har markeret som irrelevante (dvs. enten ikke længere aktuel, eller som allerede er repræsenteret på FMK) bliver inkluderet i oversigten. Marker recept som uaktuel/ Marker recept som aktuel: Tidligere var den eneste måde at fjerne en løs recept, at afstemme et medicinkort. Nu er det også muligt at markere en enkelt recept som værende uaktuel (og omgøre det igen ved at markere den som aktuel). Vær dog opmærksom på, at åbne recepter aldrig skjules, heller ikke selvom de er klinikkens egne eller, at de eksplicit er markerede som uaktuelle. Da oversigten derfor kan indeholde recepter, som på den ene side er markeret som uaktuelle, men som stadig er aktive (dvs. der kan udleveres medicin på dem), er alle uaktuelle recepter angivet i kursiv. Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Bemærk, at det kun er lægen, der kan annullere en recept. 10

11 Opret som lægemiddelordination: Ønsker du at oprette en lægemiddelordination på en af recepterne, skal du højreklikke på recepten og vælge Opret som lægemiddelordination. Den vil nu blive flyttet til FMK. Tilknyttede recepter Her vises de eventuelle recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i FMK-delen af medicinkortet). En farvemarkering på FMK-delens øverste del, viser om der er recepter tilknyttet ordinationen. Grøn markering (+) betyder, at ordinationen er aktiv, og at der stadigvæk er aktive recepter, som der kan udleveres på. En rød markering (!) betyder også, at der er aktive recepter tilknyttet, men at ordinationen er udløbet eller seponeret. Du kan ligesom med Receptserverrecepter uden tilknytning se status for recepten. Du kan også vælge at afhægte eller annullere (slette) en tilknyttet recept ved at højreklikke på recepten. Afhægt recept fjerner receptens tilknytning til lægemiddelordinationen. Recepten bliver til en løs recept og vil være at finde under fanebladet Receptserver-recepter uden tilknytning. Du kan tilknytte den til en anden ordination ved at højreklikke på ordinationen i FMKs øverste del, og så vælge Tilknyt. Denne mulighed benyttes hvis et lægemiddel fx seponeres og erstattes af et andet. Recepten fra det gamle kan så tilknyttes den nye ordination. Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Vis effektueringer viser de reelle udleveringer på den aktuelle recept. Ønskes en samlet udleveringsoversigt for alle recepterne tilknyttet en lægemiddelordination, samt evt. indgivninger og klinikudleveringer, så vælg samme punkt i højrekliksmenuen for lægemiddelordinationen. 11

12 Lægemiddelordination Ny ordination Klik på Ny ordination i højre side af WinPLC. Følgende vindue vil da komme frem. Indtast min. de første 3 bogstaver og tryk på ENTER for at søge lægemiddel. Klik på det ønskede lægemiddel og klik på OK. I de følgende billeder vælges form/styrke, pakning/handelsnavn (Præparat) og tekst (Indikation). 12

13 Vælg hvor mange pakninger patienten kan få udleveret pr. gang, samt hvor mange gange der kan udleveres med hvor lang tids mellemrum (iterering). Klik på OK (F10) for at godkende ordinationen. Bemærk, at hvis programmet kommer frem med en dubletkontrol, fordi ordinationen allerede findes, bør du genordinere den oprindelige ordination i stedet for at oprette en ny. Nu er selve ordinationen lavet. Herefter vælger du i højre side, hvad der skal ske med en evt. recept. Send ordinationens recept som elektronisk FMK (tidligere Edifact). Send ordinationens recept til Receptserveren. Udskriv ordinationens recept på papir. Når recepten bliver indløst på apoteket, vil den komme til at fremstå som en Receptserverrecept uden tilknytning, selvom der er en ordination på FMK. Papirrecepter bør derfor så vidt muligt undgås. 13

14 Dosisdispensering På de lægemidler, hvor dosisdispensering er mulig, kan dette vælges i forbindelse med ordinationen. Ordinationens recept skal herefter sendes som Elek. FMK. Sæt flueben ved Dosisdispensering. Det bliver så muligt at vælge, hvilken periode dispenseringen skal gælde for. Ny magistrelord. Til oprettelse af magistrelle ordinationer. Magistrelle ordinationer kan ikke oprettes uden recept. Bemærk, at disse skal udskrives på papir. De kan ikke sendes som elektronisk FMK eller lægges på receptserveren. Ny standardordination Hvis du i det lokale medicinkort har en ordination liggende, som du kunne tænke dig at bruge som standard til andre patienter, kan du vælge at benytte den som en standardordination. Når du så skal bruge den til en anden patient, kan du nøjes med at vælge den rette standardordination fra din liste, fremfor at skulle igennem de fulde ordinationsforløb. 14

15 Højreklik på ordinationen i det lokale medicinkort, og vælg Benyt som std. ord. Hvis du vælger Ny standardordination i venstre side, vises listen med de ordinationer, som du har valgt at benytte som standardordinationer. Ønsker du at slette en standardordination fra listen igen, skal du markere ordinationen og trykke på Delete. Dobbeltklik på den ordination, du ønsker at benytte, og du vil komme til ordinationsbilledet, hvorfra du kan godkende ordinationen som normalt. 15

16 Genordination For at genordinere en ordination kan du klikke på ordinationen i FMK og derefter klikke på Genordination i venstre side. Herefter kommer der et ordinationsvindue frem, hvori du evt. kan rette i oplysningerne og derefter klikke på OK (F10) for at godkende ordinationen. Ligesom ved en ny ordination er det kun ordinationen, der er lavet. Hvis du ønsker at lave en recept hertil, skal du i højre side vælge, om den skal ud via Edifact, på Receptserveren eller udskrives. Seponer Hvis du ønsker at ophøre en ordination, kan du seponere denne. Hvis der er aktive recepter tilknyttet hertil, vil WinPLC spørge, om disse skal annulleres. Slet ord. Receptkladder (fra de grønne ordinationer i toppen af medicinkortet) kan slettes. Derudover kan der ikke slettes på FMK. Lægemiddelordinationer kan dog seponeres, og recepter kan annulleres. Undgå dobbeltordinationer! Når du laver ordinationer på FMK, er det meget vigtigt at forsøge at undgå dobbeltordinationer. Hvis du laver en ny ordination på et medikament, som patienten allerede får, fx fordi doseringen ændres, kommer begge ordinationer til at stå i FMK. Dette kan betyde, at der opstår tvivl om, hvorvidt patienten skal tage begge eller kun den nyeste. Den korrekte fremgangsmåde er i stedet at genordinere ordinationen, og hvis fx dosering har ændret sig, at rette den til. Dubletkontrol Hvis du opretter en ordination, hvor der allerede findes en aktiv ordination, vises en FMK Dubletkontrol, som advarsel om, at den allerede eksisterer. Opret kun ordinationen, hvis det er korrekt, at de begge skal være på FMK. Hvis der på FMK findes en dobbeltordination, kan du se, hvor dubletten er. Hvis du klikker på en ordination, vil en evt. aktiv dobbeltordination til denne blive vist med dette symbol. 16

17 Ny ordination. Eksisterende dublet til den nye ordination. 17

18 Hjemmeplejerecepter Når hjemmeplejen anmoder om en receptfornyelse, kommer denne til at ligge under Kommunikationsstatus (sidemenuen i højre side af WinPLC) og punktet Hj.pl.receptfornyelser. Når der ligger ubehandlede receptfornyelser er punktet markeret med fed skrift Hvis du dobbeltklikker på en receptfornyelse, åbnes FMK på patienten. De anmodede receptfornyelser står markeret under det lokale medicinkort. Hvis du klikker på OK(F10) vil der blive oprettet en ordination på præparatet, men da ordinationen normalt allerede vil findes på FMK, er det korrekte at afvise (slette) receptfornyelsen, og så finde ordinationen på FMK og her genordinere den. 18

19 Afstem medicinkort At afstemme en patients medicinkort betyder, at du tjekker om FMK, efter din bedste overbevisning, stemmer overens med det, som patienten aktuelt er i behandling med. Medicinkortet bør afstemmes jævnligt, så alle har så retvisende et billede som muligt. Er der receptserver-recepter uden tilknytning (løse recepter), som stadigvæk er åbne, forsvinder disse IKKE ved afstemning af medicinkortet på FMK Afstemning skal ikke forveksles med en medicingennemgang, der er en kritisk gennemgang af al patientens medicin mht. om patienten får den rette medicin, korrekt dosis m.m. Højreklik på en af ordinationerne og vælg Marker FMK-Medicinkort som afstemt. Når medicinkortet på FMK er afstemt, vil det stå på medicinkortet, hvem der har afstemt det og hvornår. 19

20 Markeringer i FMK De forskellige ordinationer kan være markerede med forskellige symboler/bogstaver i venstre side og/eller de kan have en farvemarkering over hele ordinationslinjen. Her vises en liste over, hvad de forskellige ting betyder: Symboler = Ny ordination, som du har lavet på FMK. = Genordination, som du har lavet på FMK. = Dublet. Der findes en lignende aktiv ordination på FMK. = En ordination, som andre end dig har lagt på FMK. =Andre end dig har ændret i ordinationen. = Ordinationen er seponeret. = Fast medicin. Bogstaver S= Seponeret U= Udløbet P= Pauseret Farvemarkeringer (lyseblå markering af datofeltet)= Ordinationen er senest ændret af en læge på en anden klinik. (lysegrøn markering af hele linjen)= Receptkladde. Der er endnu ikke lavet en recept på ordinationen. (Lysegul markering af hele linjen + FED skrift)= Ordinationen er privatmarkeret. (grå skrift over hele linjen)= Ordinationen er ikke længere aktiv. Udløb xx-xx-xx= ordinations udløbsdato (på ikke-fast medicin) (xx-xx-xx) =Udløbsdatoen på fast medicin ordineret af klinikken. På denne dato forventes recepten at være udløbet. Andre, der logger på patientens FMK, vil ikke få denne dato vist. D:xx-xx-xx= Dosisdispenseret ordination 20

21 Privatmarkering Patienten kan bede om at få en ordination privatmarkeret, således at ikke andre end den ordinerende læge kan se ordinationen på FMK. Andre sundhedspersoner, som logger på patientens FMK, vil kunne se, at der findes en eller flere ordinationer med privatmarkering, men vil ikke kunne se, hvad ordinationen indeholder. Sæt flueben her for at privatmarkere ordinationen. Ønsker du at privatmarkere en eksisterende ordination, skal du dobbeltklikke på linjen med ordinationen. Så kommer ovenstående vindue frem. Privatmarkering set fra ordinerende læges FMK: De privatmarkerede ordinationer er tydeligt markeret med gult. Privatmarkering set fra IKKE ordinerende læges FMK: Tydelig markering viser, at der er privatmarkerede ordinationer, som ikke vises på medicinkortet. 21

22 Se privatmarkerede ordinationer Hvis der på en patient er privatmarkerede ordinationer, som er ordineret af en anden læge, er det muligt at se disse hvis nødvendigt. Højreklik her for at få menuen frem. Bemærk, at muligheden for at hente privatmarkerede ordinationer UDEN samtykke absolut kun bør benyttes i de tilfælde, hvor værdispringsreglen træder i kraft. Se evt. afsnittet om Begreber i FMK bagerst i denne vejledning. Suspendering af medicinkort Hvis en patient fx indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere medicinkortet på FMK, for at fortælle, at medicinkortet ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis er retvisende. Når patienten udskrives, skal ordinationerne overføres til FMK og suspenderingen ophæves. Suspenderingen bør ophæves af den, der har lavet suspenderingen. Har sygehuset glemt at ophæve suspenderingen efter patientens udskrivelse, bør du rette kontakt til den ansvarlige her. Evt. kan suspenderingen ophæves via FMK-online - dog skal du her være sikker på, at den manglende ophævelse skyldes en fejl/forglemmelse. Suspendering vises med en tydelig gul markering på FMK. Det er stadigvæk muligt at se og arbejde i medicinkortet. Invalidering af medicinkort NSI kan vælge at invalidere et medicinkort, hvis de vurderer, at oplysningerne er ukorrekte eller upålidelige. Dette vises med en tydelig rød markering i FMK. Det er stadigvæk muligt at se medicinkortet samt at rette i det. 22

23 Øvrige FMK-funktioner Hvis du højreklikker i FMK medicinkortet, vises en menu med nogle yderligere muligheder. Nogle af mulighederne gælder kun for den eventuelle ordination, som du står på. Vis alt Viser alle ordinationer for de sidste 2 år på FMK - også de udløbne og seponerede. Gruppér på ATC Sorterer ordinationerne på ATC-koder i stedet for efter dato. En kolonne med bogstavet fra ATC-koden vil fremkomme. Opret ordination u/recept Denne mulighed kan benyttes, hvis patienten fx tager noget håndkøbsmedicin, eller hvis det er medicin, som du udleverer eller indgiver til patienten (Se gerne Opret effektuering ). 23

24 Opret medfort. recept Her kan du oprette en receptordination ud fra Medicinfortegnelsen. Opret magistrel recept Her kan du oprette en Magistrel receptordination. Bemærk, at denne ikke kan sendes som Edifact. Opret stdord. recept Se afsnittet Standardordination. Genordiner recept Mulighed for at genordinere en receptordination. Medicin.dk Link til Pro.Medicin.dk Rette Hvis du ønsker at ændre i eksemplvis doseringen på en eksisterende ordination, kan du vælge at rette i den pågældende ordination. Dette er bedre end at oprette en ny ordination og derved have ordinationen liggende dobbelt på FMK. Pauser Hvis patienten skal holde en pause med medicinen (fx ved behandling med blodfortyndende medicin i tilfælde, hvor patienten skal til tandlægen og have trukket en tand ud). Ophæv pausering Ophæver en evt. pausering på den markerede ordination, og den betragtes som værende aktiv igen. Ophæv seponering Det er muligt at ophæve en seponering, hvis du ved en fejl har seponeret en ordination. Bemærk, at ordinationsdatoen vil blive overskrevet af den dato, hvorpå du ophævede seponeringen. Kopier fast medicin Kopierer alt patientens aktuelle medicin til udklipsholderen, (hvorfra det kan kopieres ind i fx dokumenter ved hjælp af Ctrl+V). 24

25 Vis recepter Viser de 3 faneblade i nederste del af medicinkortet: Lokalt medicinkort, Receptserver recepter uden tilknytning og Tilknyttede recepter. Vis effektueringer Effektueringer benyttes til at markere, hvilken medicin, der er udleveret eller indgivet til patienten fx hos lægen. Vis effektueringer kan vælges i højrekliksmenuen på enten FMK-medicinkortet eller fanebladet Receptserver recepter uden tilknytning. Det billede, der kommer frem, viser hvilke præparater, der er udleveret/indgivet til patienten samt deres styrke og mængde. 25

26 Opret effektueringer Hvis en patient får udleveret eller indgivet medicin, kan du oprette en effektuering på dette, så det bliver vist på FMK. Opret først en Ordination u/recept (også i højrekliksmenuen), højreklik herefter på den og vælg Opret effektuering. Vælg imellem udlevering af Enkelte enheder eller Pakninger og angiv antallet og evt. pakning. 26

27 Hjælpefunktion (Tooltips) Tooltips er nyttig information, der fremkommer, når du holder musen henover et bestemt område. Her har vi udvalgt fire eksempler for nærmere at forklare, hvilken funktion de har i FMK. Holder du musen hen over FMK-logoet øverst til venstre, fremgår det, hvornår det pågældende FMK-kort senest er blevet ændret og afstemt, samt af hvem. Holder du musen hen over de enkelte ordinationers dato, fremgår det, hvornår den pågældende ordination senest er blevet oprettet og ændret, samt af hvem. Holder du musen hen over en pauseret ordination, fremgår det, hvornår den pågældende ordination er blevet oprettet, pauseret og senest ændret, samt af hvem. 27

28 Holder du musen hen over navnet på et præparat, fremgår det, hvilket aktivt stof medikamentet indeholder samt navne på evt. synonyme præparater. 28

29 Andet vedr. medicin Medicinbestilling til egen praksis Det er ikke muligt at bestille medicin til egen klinik via FMK-løsningen i WinPLC. Dette skal i stedet gøres via Annullering af recept Det er kun lægen, der kan annullere recepter. En dosisdispenseret recept kan ikke annulleres via FMK. Her er du nødt til at ringe til det apotek, som den er sendt til. 29

30 Begreber i FMK Nedenfor findes en liste over de nye begreber, der vil optræde i WinPLC i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK). A Afstemt medicinkort Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, afstemmer lægen medicinkortet, og herefter skjules recepterne. Aktuel lægemiddelordination Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. Lægen kan knytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer. E Effektuering Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten fx hos lægen, på sygehuset eller på apoteket. Læger kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten. G Grønne recepter De grønne recepter bruges til ernæringspræparater. Recepten skal udskrives på papir eller laves via Elek. FMK. I Invalideret medicinkort NSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen) har, som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort, såfremt de vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet. Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i banneret foroven til rød, så du tydeligt kan se medicinkortets status. L Lægemiddelordination En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og evt. varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og lægen kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse. 30

31 M Medicinafstemning på FMK En medicinafstemning er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf. Dette indebærer, at alle tidligere receptserver-recepter (løse recepter) ikke længere vil optræde på medicinkortet, med mindre du eksplicit beder om at få dem vist. Medicingennemgang Medicingennemgang er en fuldkommen, kritisk gennemgang af al patientens medicin med henblik på at tjekke om patienten får det, vedkommende har brug for, om nogle medikamenter evt. skal skiftes ud eller om dosis skal ændres. P Pausering En pausering betyder en midlertidig afbrydning af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med at patienten skal til tandlægen. Privatmarkering Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge, kan patienten bede lægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult. Når en ordination er privatmarkeret, vil den blive markeret med gul i FMK-medicinkortet i WinPLC. Produkter uden for taksten Dækker over vitamin- og kosttilskud. Der kan oprettes en lægemiddelordination på produktet, således at omverdenen kan se, at patienten tager produktet. De mest brugte produkter kan lægges på receptserveren - for de resterende skal recepten udskrives på papir. R Receptgennemgang Receptgennemgang er en handling, hvor lægen gennemgår alle receptserver-recepter uden tilknytning (tidligere kaldet løse recepter ) og opretter lægemiddelordinationer således, at FMK afspejler patientens aktuelle samlede medicinering. Når alle recepter er gennemgået, og aktuelle ordinationer er oprettet, signeres der for receptgennemgang eller afstemt medicinkort, og de resterende recepter uden tilknytning vil blive skjult. Receptordination En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget. En receptordination kan være aktuel, fremtidig eller historisk. 31

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Telefoniansvarlig Telia Selvbetjening Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Indhold Introduktion Login............................................... 3 Velkommen til det fulde overblik...............................

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

WinPLC. til alment praktiserende læger

WinPLC. til alment praktiserende læger WinPLC til alment praktiserende læger WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere