Januar Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk"

Transkript

1 Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1

2 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles Medicinkort i WinPLC... 5 Overfør medicin fra lokalt medicinkort til FMK... 7 Information om recepter på medicinkortet... 9 Receptserver recepter uden tilknytning... 9 Pakn Status... 9 Muligheder i højrekliksmenuen Tilknyttede recepter Lægemiddelordination Ny ordination Dosisdispensering Ny magistrelord Ny standardordination Genordination Seponer Slet ord Undgå dobbeltordinationer! Dubletkontrol Hjemmeplejerecepter Afstem medicinkort Markeringer i FMK Symboler Bogstaver Farvemarkeringer Udløb Privatmarkering Se privatmarkerede ordinationer

3 Suspendering af medicinkort Invalidering af medicinkort Øvrige FMK-funktioner Vis alt Gruppér på ATC Opret ordination u/recept Opret medfort. recept Opret magistrel recept Opret stdord. recept Genordiner recept Rette Pauser Ophæv pausering Ophæv seponering Kopier fast medicin Vis recepter Vis effektueringer Opret effektueringer Hjælpefunktion (Tooltips) Andet vedr. medicin Medicinbestilling til egen praksis Annullering af recept Begreber i FMK

4 Før du går i gang med FMK Digital signatur For at I på klinikken kan benytte FMK, er det nødvendigt, at alle brugere har en NemID medarbejdersignatur. NemID medarbejdersignaturerne skal alle være med CPR-nummer. I skal udpege en administrator, som opretter den første NemID signatur som administrator (LRA). Denne kan bestilles via Administrator skal sørge for at bestille de resterende signaturer. Dette gøres ved Nets DanID: https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/bestil_nemid/index.html?execution=e1s1 Har du brug for hjælp, til oprettelse af NemID medarbejdersignaturer, kontakt Regionernes datakonsulenter: https://www.sundhed.dk/service/hjaelp/hjaelp-sundhedsfaglig/om-klinikadministration/datakonsulenthjaelp/ Adgangskode og velkomst (som skal bruges ved aktivering) vil herefter blive fremsendt. NemID medarbejdersignaturen skal fornyes med mellemrum. Du vil modtage en , når det er tid til dette. Husk at forny den inden udløb, da den kun kan fornyes via Internettet, så længe den IKKE er udløbet endnu. Det er en forudsætning, at Nets DanID har de korrekte adresser. Bemærk, at der skal bestilles en nøglefil. Et nøglekort kan ikke bruges. CPR-nummer på alle FMK-brugere For at FMK kan identificere den enkelte bruger er det nødvendigt, at alle FMK-brugere indtaster deres CPRnummer i WinPLC. Dette gøres under menupunktet Kartoteker - Bruger. Opret klinikkens øvrige personale For at klinikkens øvrige praksispersonale kan få adgang til FMK, skal ALLE klinikkens læger hver især logge på og give fuldmagt til personalet under punktet Medhjælp. 4

5 Fælles Medicinkort i WinPLC A-Data har ligesom andre leverandører af IT-systemer udviklet sin egen brugerflade i forhold til FMK, hvad angår design og opbygning. Indholdet og begreberne er dog det samme i de forskellige systemer. Hver gang du åbner WinPLC, kommer der også et vindue, hvori du skal indtaste din NemID signatur for at logge på FMK via programmet. Dit login gælder i 9 timer, medmindre du lukker programmet i mellemtiden. Første gang du åbner en patients medicinkort i WinPLC, vil der automatisk blive oprettet et FMK-medicinkort på patienten. Nedenfor ses et eksempel på et skærmbillede af en FMK-brugerflade, som den kan se ud i WinPLC. Under fanebladet Medicinkort, vises patientens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK. I skærmens nederste del kan der skiftes mellem tre faneblade, Lokalt medicinkort, Receptserver-recepter uden tilknytning og Tilknyttede recepter. Den nederste del vises automatisk, hvis der er aktive eller aktuelle recepter uden tilknytning (løse recepter), dvs. indhold i det midterste faneblad. Du kan derudover altid kalde det frem vha. klik på bogstavet R på tastaturet eller ved at højreklikke på en ordination og i menuen, der fremkommer, vælge Vis Recepter. Lokalt medicinkort er en genganger, som du måske allerede kender fra WinPLC. Her finder du alle gamle ordinationer (dvs. også dem, der er ældre end 2 år). 5

6 Receptserver-recepter uden tilknytning har tidligere gået under betegnelsen Løse recepter, og dækker over de seneste to års recepter (receptordinationer) hentet fra receptserveren, som administreres af NSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen). Tilknyttede recepter viser de eventuelle recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i FMK-delen af medicinkortet). Her vises bl.a. hvilken dato medicinen evt. er udleveret samt status på recepten (om den stadigvæk er åben). Bemærk! Der kan ikke oprettes et FMK-medicinkort på patienter, som ikke har dansk bopæl og et gyldig dansk CPRnummer. Hvis du sletter (inaktiverer) en patient i WinPLC (på deres stamkort), slår programmet ikke automatisk op på FMK, hvis du åbner patientens medicinkort. I stedet vises FMK, som det så ud sidst, inden du slettede patienten. Du kan altid se, hvornår indlæsningen er fra i det øverste højre hjørne i medicinkortet. Udskriv medicinkort Hvis du ønsker at udskrive de aktuelle ordinationer på FMK på papir, skal du klikke med musen på en ordination i FMK og trykke CTRL+P (eller på printerikonet øverst i programmet). 6

7 Overfør medicin fra lokalt medicinkort til FMK Selvom der automatisk oprettes et FMK-medicinkort på patienten, overføres medicinhistorikken for patienten ikke automatisk. Det kan du til gengæld med fordel gøre for med det samme at få et retvisende FMK-medicinkort. Højreklik på FMK-kortet, og vælg Overfør til FMK fra lokalt medicinkort. Et nyt vindue vil åbnes, og heri vises patientens aktuelle lægemiddelordinationer, udledt ud fra ordinationerne i det lokale medicinkort. Hvis der er præparater, som er udgåede, mangelfulde eller dubletter, vil disse blive markeret med rødt og med falmet tekst. De vil ikke blive overført til FMK. (Ved dubletter bliver kun den nyeste automatisk overført). 7

8 Præparater med denne markering bliver ikke overført til FMK, når du klikker på OK (F10). En ordination er mangelfuld, hvis en eller flere af følgende oplysninger mangler: Administrationsvej Indikation Dosering Ønsker du at udfylde /rette i de manglende oplysninger, klik på lægemiddelordinationen og tryk på ENTER. Hvis en ordination ønskes fjernet fra vinduet, klik på præparatet og tryk på DELETE. Tryk OK (F10) for at overføre ordinationer til FMK. FMK medicinkortet vil nu være klar til brug. Medicinkortet vil selvfølgelig kun indeholde de aktuelle ordinationer, og evt. privatmarkeret medicin er skjult for alt andet sundhedspersonale end den, som efter patientens ønske, har privatmarkeret det. Du kan med fordel sørge for at afstemme medicinkortet med det samme (se evt. kapitlet om Afstemning af medicinkortet ). 8

9 Information om recepter på medicinkortet I medicinkortets nederste del findes informationer om recepter (både Receptserver-recepter uden tilknytning og recepter tilknyttet ordinationer på FMK). Receptserver-recepter uden tilknytning Under dette faneblad kan du se de recepter, der stadig er at finde på Receptserveren men som er uden tilknytning til en ordination på FMK. De kan fx være fra en læge, der endnu ikke er på FMK. Du kan se en evt. udleveringsdato for medicinen samt om recepten stadigvæk er åben. Er datofeltet markeret blåt, betyder det, at recepten er ordineret af andre. Pakn. Kolonnen Pakn. viser hvor mange pakninger der i alt kan udleveres på recepten, detaljerne om re-iterering kan ses som tooltip ved mouseover (hold musen hen over det pågældende felt). Status Kolonnen Status viser status for recepten. Den kan vise følgende muligheder:????: Historiske recepter. Vil kun være at finde i tilfælde af, at der ikke kan hentes et nyt medicinkort. Fx hvis patienten er markeret som slettet. Åben: Der er endnu ikke foretaget udleveringer på ordinationen. Afsluttet: Ordinationen er afsluttet af apoteket, og der kan ikke foretages flere udleveringer. Annulleret: En aktør har annulleret receptordinationen (svarende til seponeret, inaktiv eller ugyldig). Kladde: Vil i fremtiden blive anvendt til at markere hjemmesygeplejens bestillinger. Inaktiv: Patienten har inaktiveret ordinationen via sundhed.dk. Der kan ikke foretages udleveringer. Delleveret: Der er foretaget mindst én udlevering, og der kan foretages mindst én udlevering endnu. 9

10 Behandles: Et apotek har ordinationen under behandling. Ordinationen er låst for alle andre end dette apotek. En ordination kan kun ekspederes, hvis den er under behandling af det lokationsnummer, der ønsker at ekspedere den. Denne lås er indført for at garantere, at den samme udlevering ikke bliver ekspederet to gange. Ugyldig: Apoteket kan markere en ordination som ugyldig. Dosisdisp.: Ordinationer til dosisdispensering har et afvigende statusforløb: Status starter som Åben, herefter henter apoteket ordinationen og sætter evt. status til Behandles. På det tidspunkt hvor den første ekspedition af en ordination sker med en markering af, at lægemidlet er dosisdispenseret, sættes status til Dosisdisp. Dette betyder, at ordinationen fremefter er låst for alle andre end dette apotek. Muligheder i højrekliksmenuen Hvis du højreklikker på en recept i fanebladet, vises en højrekliksmenu med en række muligheder: Vis egne: Egne udstedte recepter bliver inkluderet i oversigten (dvs. recept udstedet af klinikken på enten papir eller præ-fmk). Vis afstemte: Recepter som nogen allerede har markeret som irrelevante (dvs. enten ikke længere aktuel, eller som allerede er repræsenteret på FMK) bliver inkluderet i oversigten. Marker recept som uaktuel/ Marker recept som aktuel: Tidligere var den eneste måde at fjerne en løs recept, at afstemme et medicinkort. Nu er det også muligt at markere en enkelt recept som værende uaktuel (og omgøre det igen ved at markere den som aktuel). Vær dog opmærksom på, at åbne recepter aldrig skjules, heller ikke selvom de er klinikkens egne eller, at de eksplicit er markerede som uaktuelle. Da oversigten derfor kan indeholde recepter, som på den ene side er markeret som uaktuelle, men som stadig er aktive (dvs. der kan udleveres medicin på dem), er alle uaktuelle recepter angivet i kursiv. Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Bemærk, at det kun er lægen, der kan annullere en recept. 10

11 Opret som lægemiddelordination: Ønsker du at oprette en lægemiddelordination på en af recepterne, skal du højreklikke på recepten og vælge Opret som lægemiddelordination. Den vil nu blive flyttet til FMK. Tilknyttede recepter Her vises de eventuelle recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i FMK-delen af medicinkortet). En farvemarkering på FMK-delens øverste del, viser om der er recepter tilknyttet ordinationen. Grøn markering (+) betyder, at ordinationen er aktiv, og at der stadigvæk er aktive recepter, som der kan udleveres på. En rød markering (!) betyder også, at der er aktive recepter tilknyttet, men at ordinationen er udløbet eller seponeret. Du kan ligesom med Receptserverrecepter uden tilknytning se status for recepten. Du kan også vælge at afhægte eller annullere (slette) en tilknyttet recept ved at højreklikke på recepten. Afhægt recept fjerner receptens tilknytning til lægemiddelordinationen. Recepten bliver til en løs recept og vil være at finde under fanebladet Receptserver-recepter uden tilknytning. Du kan tilknytte den til en anden ordination ved at højreklikke på ordinationen i FMKs øverste del, og så vælge Tilknyt. Denne mulighed benyttes hvis et lægemiddel fx seponeres og erstattes af et andet. Recepten fra det gamle kan så tilknyttes den nye ordination. Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Vis effektueringer viser de reelle udleveringer på den aktuelle recept. Ønskes en samlet udleveringsoversigt for alle recepterne tilknyttet en lægemiddelordination, samt evt. indgivninger og klinikudleveringer, så vælg samme punkt i højrekliksmenuen for lægemiddelordinationen. 11

12 Lægemiddelordination Ny ordination Klik på Ny ordination i højre side af WinPLC. Følgende vindue vil da komme frem. Indtast min. de første 3 bogstaver og tryk på ENTER for at søge lægemiddel. Klik på det ønskede lægemiddel og klik på OK. I de følgende billeder vælges form/styrke, pakning/handelsnavn (Præparat) og tekst (Indikation). 12

13 Vælg hvor mange pakninger patienten kan få udleveret pr. gang, samt hvor mange gange der kan udleveres med hvor lang tids mellemrum (iterering). Klik på OK (F10) for at godkende ordinationen. Bemærk, at hvis programmet kommer frem med en dubletkontrol, fordi ordinationen allerede findes, bør du genordinere den oprindelige ordination i stedet for at oprette en ny. Nu er selve ordinationen lavet. Herefter vælger du i højre side, hvad der skal ske med en evt. recept. Send ordinationens recept som elektronisk FMK (tidligere Edifact). Send ordinationens recept til Receptserveren. Udskriv ordinationens recept på papir. Når recepten bliver indløst på apoteket, vil den komme til at fremstå som en Receptserverrecept uden tilknytning, selvom der er en ordination på FMK. Papirrecepter bør derfor så vidt muligt undgås. 13

14 Dosisdispensering På de lægemidler, hvor dosisdispensering er mulig, kan dette vælges i forbindelse med ordinationen. Ordinationens recept skal herefter sendes som Elek. FMK. Sæt flueben ved Dosisdispensering. Det bliver så muligt at vælge, hvilken periode dispenseringen skal gælde for. Ny magistrelord. Til oprettelse af magistrelle ordinationer. Magistrelle ordinationer kan ikke oprettes uden recept. Bemærk, at disse skal udskrives på papir. De kan ikke sendes som elektronisk FMK eller lægges på receptserveren. Ny standardordination Hvis du i det lokale medicinkort har en ordination liggende, som du kunne tænke dig at bruge som standard til andre patienter, kan du vælge at benytte den som en standardordination. Når du så skal bruge den til en anden patient, kan du nøjes med at vælge den rette standardordination fra din liste, fremfor at skulle igennem de fulde ordinationsforløb. 14

15 Højreklik på ordinationen i det lokale medicinkort, og vælg Benyt som std. ord. Hvis du vælger Ny standardordination i venstre side, vises listen med de ordinationer, som du har valgt at benytte som standardordinationer. Ønsker du at slette en standardordination fra listen igen, skal du markere ordinationen og trykke på Delete. Dobbeltklik på den ordination, du ønsker at benytte, og du vil komme til ordinationsbilledet, hvorfra du kan godkende ordinationen som normalt. 15

16 Genordination For at genordinere en ordination kan du klikke på ordinationen i FMK og derefter klikke på Genordination i venstre side. Herefter kommer der et ordinationsvindue frem, hvori du evt. kan rette i oplysningerne og derefter klikke på OK (F10) for at godkende ordinationen. Ligesom ved en ny ordination er det kun ordinationen, der er lavet. Hvis du ønsker at lave en recept hertil, skal du i højre side vælge, om den skal ud via Edifact, på Receptserveren eller udskrives. Seponer Hvis du ønsker at ophøre en ordination, kan du seponere denne. Hvis der er aktive recepter tilknyttet hertil, vil WinPLC spørge, om disse skal annulleres. Slet ord. Receptkladder (fra de grønne ordinationer i toppen af medicinkortet) kan slettes. Derudover kan der ikke slettes på FMK. Lægemiddelordinationer kan dog seponeres, og recepter kan annulleres. Undgå dobbeltordinationer! Når du laver ordinationer på FMK, er det meget vigtigt at forsøge at undgå dobbeltordinationer. Hvis du laver en ny ordination på et medikament, som patienten allerede får, fx fordi doseringen ændres, kommer begge ordinationer til at stå i FMK. Dette kan betyde, at der opstår tvivl om, hvorvidt patienten skal tage begge eller kun den nyeste. Den korrekte fremgangsmåde er i stedet at genordinere ordinationen, og hvis fx dosering har ændret sig, at rette den til. Dubletkontrol Hvis du opretter en ordination, hvor der allerede findes en aktiv ordination, vises en FMK Dubletkontrol, som advarsel om, at den allerede eksisterer. Opret kun ordinationen, hvis det er korrekt, at de begge skal være på FMK. Hvis der på FMK findes en dobbeltordination, kan du se, hvor dubletten er. Hvis du klikker på en ordination, vil en evt. aktiv dobbeltordination til denne blive vist med dette symbol. 16

17 Ny ordination. Eksisterende dublet til den nye ordination. 17

18 Hjemmeplejerecepter Når hjemmeplejen anmoder om en receptfornyelse, kommer denne til at ligge under Kommunikationsstatus (sidemenuen i højre side af WinPLC) og punktet Hj.pl.receptfornyelser. Når der ligger ubehandlede receptfornyelser er punktet markeret med fed skrift Hvis du dobbeltklikker på en receptfornyelse, åbnes FMK på patienten. De anmodede receptfornyelser står markeret under det lokale medicinkort. Hvis du klikker på OK(F10) vil der blive oprettet en ordination på præparatet, men da ordinationen normalt allerede vil findes på FMK, er det korrekte at afvise (slette) receptfornyelsen, og så finde ordinationen på FMK og her genordinere den. 18

19 Afstem medicinkort At afstemme en patients medicinkort betyder, at du tjekker om FMK, efter din bedste overbevisning, stemmer overens med det, som patienten aktuelt er i behandling med. Medicinkortet bør afstemmes jævnligt, så alle har så retvisende et billede som muligt. Er der receptserver-recepter uden tilknytning (løse recepter), som stadigvæk er åbne, forsvinder disse IKKE ved afstemning af medicinkortet på FMK Afstemning skal ikke forveksles med en medicingennemgang, der er en kritisk gennemgang af al patientens medicin mht. om patienten får den rette medicin, korrekt dosis m.m. Højreklik på en af ordinationerne og vælg Marker FMK-Medicinkort som afstemt. Når medicinkortet på FMK er afstemt, vil det stå på medicinkortet, hvem der har afstemt det og hvornår. 19

20 Markeringer i FMK De forskellige ordinationer kan være markerede med forskellige symboler/bogstaver i venstre side og/eller de kan have en farvemarkering over hele ordinationslinjen. Her vises en liste over, hvad de forskellige ting betyder: Symboler = Ny ordination, som du har lavet på FMK. = Genordination, som du har lavet på FMK. = Dublet. Der findes en lignende aktiv ordination på FMK. = En ordination, som andre end dig har lagt på FMK. =Andre end dig har ændret i ordinationen. = Ordinationen er seponeret. = Fast medicin. Bogstaver S= Seponeret U= Udløbet P= Pauseret Farvemarkeringer (lyseblå markering af datofeltet)= Ordinationen er senest ændret af en læge på en anden klinik. (lysegrøn markering af hele linjen)= Receptkladde. Der er endnu ikke lavet en recept på ordinationen. (Lysegul markering af hele linjen + FED skrift)= Ordinationen er privatmarkeret. (grå skrift over hele linjen)= Ordinationen er ikke længere aktiv. Udløb xx-xx-xx= ordinations udløbsdato (på ikke-fast medicin) (xx-xx-xx) =Udløbsdatoen på fast medicin ordineret af klinikken. På denne dato forventes recepten at være udløbet. Andre, der logger på patientens FMK, vil ikke få denne dato vist. D:xx-xx-xx= Dosisdispenseret ordination 20

21 Privatmarkering Patienten kan bede om at få en ordination privatmarkeret, således at ikke andre end den ordinerende læge kan se ordinationen på FMK. Andre sundhedspersoner, som logger på patientens FMK, vil kunne se, at der findes en eller flere ordinationer med privatmarkering, men vil ikke kunne se, hvad ordinationen indeholder. Sæt flueben her for at privatmarkere ordinationen. Ønsker du at privatmarkere en eksisterende ordination, skal du dobbeltklikke på linjen med ordinationen. Så kommer ovenstående vindue frem. Privatmarkering set fra ordinerende læges FMK: De privatmarkerede ordinationer er tydeligt markeret med gult. Privatmarkering set fra IKKE ordinerende læges FMK: Tydelig markering viser, at der er privatmarkerede ordinationer, som ikke vises på medicinkortet. 21

22 Se privatmarkerede ordinationer Hvis der på en patient er privatmarkerede ordinationer, som er ordineret af en anden læge, er det muligt at se disse hvis nødvendigt. Højreklik her for at få menuen frem. Bemærk, at muligheden for at hente privatmarkerede ordinationer UDEN samtykke absolut kun bør benyttes i de tilfælde, hvor værdispringsreglen træder i kraft. Se evt. afsnittet om Begreber i FMK bagerst i denne vejledning. Suspendering af medicinkort Hvis en patient fx indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere medicinkortet på FMK, for at fortælle, at medicinkortet ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis er retvisende. Når patienten udskrives, skal ordinationerne overføres til FMK og suspenderingen ophæves. Suspenderingen bør ophæves af den, der har lavet suspenderingen. Har sygehuset glemt at ophæve suspenderingen efter patientens udskrivelse, bør du rette kontakt til den ansvarlige her. Evt. kan suspenderingen ophæves via FMK-online - dog skal du her være sikker på, at den manglende ophævelse skyldes en fejl/forglemmelse. Suspendering vises med en tydelig gul markering på FMK. Det er stadigvæk muligt at se og arbejde i medicinkortet. Invalidering af medicinkort NSI kan vælge at invalidere et medicinkort, hvis de vurderer, at oplysningerne er ukorrekte eller upålidelige. Dette vises med en tydelig rød markering i FMK. Det er stadigvæk muligt at se medicinkortet samt at rette i det. 22

23 Øvrige FMK-funktioner Hvis du højreklikker i FMK medicinkortet, vises en menu med nogle yderligere muligheder. Nogle af mulighederne gælder kun for den eventuelle ordination, som du står på. Vis alt Viser alle ordinationer for de sidste 2 år på FMK - også de udløbne og seponerede. Gruppér på ATC Sorterer ordinationerne på ATC-koder i stedet for efter dato. En kolonne med bogstavet fra ATC-koden vil fremkomme. Opret ordination u/recept Denne mulighed kan benyttes, hvis patienten fx tager noget håndkøbsmedicin, eller hvis det er medicin, som du udleverer eller indgiver til patienten (Se gerne Opret effektuering ). 23

24 Opret medfort. recept Her kan du oprette en receptordination ud fra Medicinfortegnelsen. Opret magistrel recept Her kan du oprette en Magistrel receptordination. Bemærk, at denne ikke kan sendes som Edifact. Opret stdord. recept Se afsnittet Standardordination. Genordiner recept Mulighed for at genordinere en receptordination. Medicin.dk Link til Pro.Medicin.dk Rette Hvis du ønsker at ændre i eksemplvis doseringen på en eksisterende ordination, kan du vælge at rette i den pågældende ordination. Dette er bedre end at oprette en ny ordination og derved have ordinationen liggende dobbelt på FMK. Pauser Hvis patienten skal holde en pause med medicinen (fx ved behandling med blodfortyndende medicin i tilfælde, hvor patienten skal til tandlægen og have trukket en tand ud). Ophæv pausering Ophæver en evt. pausering på den markerede ordination, og den betragtes som værende aktiv igen. Ophæv seponering Det er muligt at ophæve en seponering, hvis du ved en fejl har seponeret en ordination. Bemærk, at ordinationsdatoen vil blive overskrevet af den dato, hvorpå du ophævede seponeringen. Kopier fast medicin Kopierer alt patientens aktuelle medicin til udklipsholderen, (hvorfra det kan kopieres ind i fx dokumenter ved hjælp af Ctrl+V). 24

25 Vis recepter Viser de 3 faneblade i nederste del af medicinkortet: Lokalt medicinkort, Receptserver recepter uden tilknytning og Tilknyttede recepter. Vis effektueringer Effektueringer benyttes til at markere, hvilken medicin, der er udleveret eller indgivet til patienten fx hos lægen. Vis effektueringer kan vælges i højrekliksmenuen på enten FMK-medicinkortet eller fanebladet Receptserver recepter uden tilknytning. Det billede, der kommer frem, viser hvilke præparater, der er udleveret/indgivet til patienten samt deres styrke og mængde. 25

26 Opret effektueringer Hvis en patient får udleveret eller indgivet medicin, kan du oprette en effektuering på dette, så det bliver vist på FMK. Opret først en Ordination u/recept (også i højrekliksmenuen), højreklik herefter på den og vælg Opret effektuering. Vælg imellem udlevering af Enkelte enheder eller Pakninger og angiv antallet og evt. pakning. 26

27 Hjælpefunktion (Tooltips) Tooltips er nyttig information, der fremkommer, når du holder musen henover et bestemt område. Her har vi udvalgt fire eksempler for nærmere at forklare, hvilken funktion de har i FMK. Holder du musen hen over FMK-logoet øverst til venstre, fremgår det, hvornår det pågældende FMK-kort senest er blevet ændret og afstemt, samt af hvem. Holder du musen hen over de enkelte ordinationers dato, fremgår det, hvornår den pågældende ordination senest er blevet oprettet og ændret, samt af hvem. Holder du musen hen over en pauseret ordination, fremgår det, hvornår den pågældende ordination er blevet oprettet, pauseret og senest ændret, samt af hvem. 27

28 Holder du musen hen over navnet på et præparat, fremgår det, hvilket aktivt stof medikamentet indeholder samt navne på evt. synonyme præparater. 28

29 Andet vedr. medicin Medicinbestilling til egen praksis Det er ikke muligt at bestille medicin til egen klinik via FMK-løsningen i WinPLC. Dette skal i stedet gøres via Annullering af recept Det er kun lægen, der kan annullere recepter. En dosisdispenseret recept kan ikke annulleres via FMK. Her er du nødt til at ringe til det apotek, som den er sendt til. 29

30 Begreber i FMK Nedenfor findes en liste over de nye begreber, der vil optræde i WinPLC i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK). A Afstemt medicinkort Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, afstemmer lægen medicinkortet, og herefter skjules recepterne. Aktuel lægemiddelordination Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. Lægen kan knytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer. E Effektuering Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten fx hos lægen, på sygehuset eller på apoteket. Læger kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten. G Grønne recepter De grønne recepter bruges til ernæringspræparater. Recepten skal udskrives på papir eller laves via Elek. FMK. I Invalideret medicinkort NSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen) har, som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort, såfremt de vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet. Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i banneret foroven til rød, så du tydeligt kan se medicinkortets status. L Lægemiddelordination En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og evt. varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og lægen kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse. 30

31 M Medicinafstemning på FMK En medicinafstemning er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf. Dette indebærer, at alle tidligere receptserver-recepter (løse recepter) ikke længere vil optræde på medicinkortet, med mindre du eksplicit beder om at få dem vist. Medicingennemgang Medicingennemgang er en fuldkommen, kritisk gennemgang af al patientens medicin med henblik på at tjekke om patienten får det, vedkommende har brug for, om nogle medikamenter evt. skal skiftes ud eller om dosis skal ændres. P Pausering En pausering betyder en midlertidig afbrydning af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med at patienten skal til tandlægen. Privatmarkering Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge, kan patienten bede lægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult. Når en ordination er privatmarkeret, vil den blive markeret med gul i FMK-medicinkortet i WinPLC. Produkter uden for taksten Dækker over vitamin- og kosttilskud. Der kan oprettes en lægemiddelordination på produktet, således at omverdenen kan se, at patienten tager produktet. De mest brugte produkter kan lægges på receptserveren - for de resterende skal recepten udskrives på papir. R Receptgennemgang Receptgennemgang er en handling, hvor lægen gennemgår alle receptserver-recepter uden tilknytning (tidligere kaldet løse recepter ) og opretter lægemiddelordinationer således, at FMK afspejler patientens aktuelle samlede medicinering. Når alle recepter er gennemgået, og aktuelle ordinationer er oprettet, signeres der for receptgennemgang eller afstemt medicinkort, og de resterende recepter uden tilknytning vil blive skjult. Receptordination En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget. En receptordination kan være aktuel, fremtidig eller historisk. 31

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere