Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Aarhus Kommune"

Transkript

1 Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Aarhus Kommune Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING LOKALRAPPORT: AARHUS KOMMUNE Nettodriftsudgifter pr. indbygger Udsatteområdets andel af de samlede udgifter Projektmidler BILAG 1: PROJEKTMIDLER BILAG 2: DATA FOR AARHUS KOMMUNE METODE Overordnet tilgang Dataafgrænsning Dataindsamling Forudsætninger og forbehold Kommunespecifikke forhold Side 2 af 13

3 1 Indledning Rådet for Socialt Udsatte (efterfølgende Rådet) skal være talerør for socialt udsatte, herunder hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere. Rådet har blandt andet til opgave at følge udviklingen i tilbud til denne målgruppe og stille forslag til forbedringer. Et vigtigt tema er kommunernes budgetter og udgifter på udsatteområdet som et udtryk for serviceniveau og prioritering af området. Rådet samarbejder med 20 lokale udsatteråd, blandt andet om at kortlægge og analysere udsatte gruppers økonomiske betingelser. Et element i dette arbejde er at lave landsdækkende og lokale analyser af udgiftsudviklingen på udsatteområdet. Analyserne bruges både landspolitisk og lokalt til at kvalificere drøftelserne med folketingsmedlemmer og kommunalpolitikere om udsatte gruppers økonomiske betingelser. Formålet med denne rapport er at understøtte de lokale udsatteråd, så de kan initiere en dialog med kommunen og øvrige interessenter om den økonomiske udvikling på udsatteområdet på et objektivt grundlag. Rapporten omfatter en sammenligning mellem den økonomiske udvikling i kommunerne med et lokalt udsatteråd, og rapporten omfatter en sammenligning mellem udgiftsudviklingen for sindslidende og socialt udsatte i forhold til de samlede udgifter. Nøgletalsanalysen er en gentagelse af en tilsvarende nøgletalsanalyse gennemført medio De to analyser er gennemført med samme metodiske udgangspunkt. Beskrivelser af metode til grund for dataindsamling og -bearbejdning findes sidst i denne rapport. Maj 2013 Side 3 af 13

4 2 Lokalrapport: Aarhus Kommune 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger Udgifterne til socialt udsatte og sindslidende i Aarhus Kommune udviser omtrent den samme udvikling som i de øvrige kommuner med et lokalt udsatteråd. Efter et væsentligt fald fra 2010 til 2011 stiger udgiftsniveauet lidt igen, og forventes at falde igen med budget I hele perioden fra regnskab 2010 til budget 2013 er der tale om et fald i udgifter på 20 procent. Aarhus Kommune har generelt et lavere udgiftsniveau (23 procent, 2012) på udsatteområdet end gennemsnittet for de øvrige kommuner med et lokalt udsatteråd. Figur 1: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte. Kr. pr. indbygger ( årige), faste priser Kr. pr. indbygger R2010 R2011 R2012 B2013 År Aarhus Kommune Vægtet gns. deltagende kommuner Noter: Følgende pris- og lønsatser er anvendt for årene med satsen angivet i parentes: 2010 (1,033242), 2011 (1,022000), 2012 (1,000000) samt 2013 (0,991000). Pris- og lønsatserne er udregnet på grundlag af KL s pris- og lønskøn pr. marts Udgifterne er inklusiv overhead. Gennemsnittet er vægtet med indbyggertallet. I tabel 1 nedenfor er udgiftsudviklingen pr. indbygger vist efter hvilke indsatsområder, der er tale om, og med en sammenligning til gennemsnittet for de øvrige kommuner med et lokalt udsatteråd. Aarhus Kommune er kendetegnet af markant lavere udgifter vedrørende længevarende botilbud til målgruppen ( , primært sindslidende). Der er ingen øvrige markante udsving i perioden på tværs af de forskellige tilbud, udover det generelle fald i udgiftsniveauet. Side 4 af 13

5 Tabel 1: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte. Kr. pr. indbygger år, faste priser. Funktion R2010 R2011 R2012 B2013 Vægtet gns. deltagende kommuner R2012 Udgifter til udsatte og sindslidende i alt Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Noter: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte for 2010 og 2013 er estimeret med udgangspunkt i en vægtning baseret på forholdet mellem de respektive funktioners samlede nettodriftsudgifter og nettodriftsudgifter vedr. specifikt sindslidende og socialt udsatte for Følgende pris- og lønsatser er anvendt for årene med satsen angivet i parentes: 2010 (1,033242), 2011 (1,022000), 2012 (1,000000) samt 2013 (0,991000). Pris- og lønsatserne er udregnet på grundlag af KL s pris- og lønskøn pr. marts Udgifterne er inklusiv overhead. Gennemsnittet er vægtet med indbyggertallet. 2.2 Udsatteområdets andel af de samlede udgifter De samlede udgifter til socialt udsatte og sindslidende er i tabel 2 opgjort som en andel af kommunens samlede udgifter samt andelen af kommunens udgifter på det sociale område. Opgørelsen er baseret på regnskab 2010 og Tabel 2: Udgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte opgjort som andel af kommunens samlede udgifter og sociale udgifter (R2010, R2011). Udgifter vedr. målgruppen Andel af samlede udgifter Andel af udgifter på det sociale (konto 0-6) område (konto 5) R2010 R2011 R2010 R2011 Aarhus Kommune 2,46% 2,03% 3,79% 2,97% Vægtet gns. deltagende kommuner 2,70% 2,64% 4,18% 3,95% Noter: Beregningen er baseret på kommunernes nettodriftsudgifter (dranst 1) vedr. sindslidende og socialt udsatte for regnskab 2010 og Samlede udgifter er hovedkonto 0-6. Det sociale område er hovedkonto 5. Det vægtede gennemsnit er vægtet med indbyggertallet. Udgifterne er inklusiv overhead. Side 5 af 13

6 Nedenstående tabel 3 viser kommunernes udgifter pr. indbygger i forhold til det socioøkonomiske indeks. Det socioøkonomiske indeks har været anvendt til den kommunale udligning mellem kommunerne siden Værdierne er udtryk for kommunens relative udgiftsbehov i forhold til gennemsnittet af kommunerne, hvor landsgennemsnittet er fastsat til 1,00. Værdier over 1 viser således et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet, mens værdier under 1 viser et udgiftsbehov under gennemsnittet. Det socioøkonomiske indeks beregnes med baggrund i en række parametre, bl.a.: antal årige uden beskæftigelse antal årige uden erhvervsuddannelse antal udlejede beboelseslejligheder antal diagnosticerede psykiatriske patienter antal børn i familier med lav uddannelse antal enlige over 65 år antal personer med lav indkomst antal handicappede uden for arbejdsstyrken antal indvandrere Tabel 3: Udgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte kr. pr. indbygger (R2012) og socioøkonomisk indeks (2012). Kommune Udgifter pr. indbygger Socioøkonomisk indeks Aarhus Kommune ,08 Esbjerg Kommune ,13 Fredericia Kommune ,10 Helsingør Kommune ,08 Herning Kommune ,86 Holstebro kommune ,84 Horsens Kommune ,01 Høje Taastrup Kommune ,19 Københavns Kommune ,34 Odense Kommune ,15 Randers Kommune ,97 Slagelse Kommune ,20 Svendborg Kommune ,97 Viborg Kommune ,81 Vægtet gns. deltagende kommuner Kilde: De Kommunale Nøgletal, Socioøkonomisk indeks (i pct.) for ,14 Noter: Udgiften pr. indbygger vedrørende sindslidende og socialt udsatte er en gengivelse fra tabel 1 (R2012). Gennemsnit er vægtet med indbyggertallet. Det fremgår, at Aarhus Kommunes udgiftsbehov er opgjort til at ligge lidt over landsgennemsnittet, mens de anvendte ressourcer i form af udgiftsniveauet ligger væsentligt under gennemsnittet for de øvrige kommuner med et lokalt udsatteråd. Side 6 af 13

7 2.3 Projektmidler Kommunerne kan modtage eksterne midler typisk fra statslige puljer, EU eller private fonde, hvilket kan udgøre en større eller mindre del af den samlede finansiering på udsatteområdet. Kommunerne modtager midler fra blandt andet satspuljen til projekter, der ofte strækker sig over flere år. I nedenstående tabel er det vist, hvor mange projektmidler Aarhus Kommune brugte i henholdsvis 2011 og 2012, samt hvor stor en andel af kommunens udgifter til udsatteområdet, der udgøres af eksterne midler. Der er i opgørelsen samtidig medtaget 18 midler, som er kommunale tilskud til private og foreninger jf. lov om social service. Det fremgår, at disse midler i 2011 udgjorde 12 procent af Aarhus Kommunes udgifter til udsatteområdet, mens denne andel i 2012 er 8 procent. Tabel 4: Projektmidler vedr. sindslidende og socialt udsatte. Projektmidler i kr. Andel ift. udgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte Vægtet gns. deltagende kommuner R ,10% 9,25% R ,15% 6,48% Note: 2012-priser. Vægtning ift. indbyggertal. Udgifterne vedr. sindslidende og socialt udsatte er inklusiv overhead. Viborg Kommune er, på grund af manglende data, ikke medregnet i det vægtede gennemsnit for Side 7 af 13

8 3 Bilag 1: Projektmidler Tabel 5: Projektmidler vedr. sindslidende og socialt udsatte Projekttitel Funktion Projektmidler i kr. R2012 Samlede projektmidler Ombold fodbold for de sindslidende Hjemløsepl. Proj.C CB bostøtteteam Hjemløsepl. Proj.E Specialinds. Særpleje Projekt psykiatri Hjemløsepl. Proj.C Ungeteam Proj. Opsøgn. af gravide alkoholmisbrugere Statstilskud Døgnsats Prævention SundhedsRUM CFM Læge ordineret Heroin Udsatterådet SUV Hjemløsepl. Proj.A Styrket opsøg.indsat Frem Aktiv Idræt Røgfrie væresteder Opsøgende Tandplejeteam Angstforeningen Bedre Psykiatri pårørende til sindslidende Beggars banquet BISTAD Blå Kors Danmark Brugerforummet Den venlige psykiatribrugerforening Cafe Husrum Café Parasollen Changemakers De Splittergale Dalgasserne Depressionsforeningen Depressionsforeningens forældregruppe Det grønlandske hus Fontænehusets venner Foreningen Beboerfryd Fristedet Gadens Unge/Værestedet Hamlet Gadeplansarbejdet Gadecafeen Gallo Gartneri Gallo Kriserådgivning IOGT Husets Rådgivning Julearrangement på rådhuset for hjemløse LAP, Aarhus Kommune Muhabet Aarhus OCD foreningen, Aarhus gruppen ODA Rejsecaféens Venner SAND Århus SIND Nettet, Aarhus Sindslidendes Vilkår Sinds pårørenderådgivning Værestedet Solsikken Værestedet Bazen Værestedet i Holmstrup Aarhus klunserne Side 8 af 13

9 4 Bilag 2: Data for Aarhus Kommune Tabel 6: Totale og målgruppespecifikke nettodriftsudgifter efter kontoområde Funktion Nettodriftsudgifter i alt m. overhead Nettodriftsudgifter i alt vedr. målgruppe m. overhead Vægtning I alt , , , , , , , , ,53 Note: Udgifterne er inklusiv overhead, som er tillagt nettodriftsudgifterne, hvis ikke kommunen selv har udkonteret disse fra konto 6. Løbende priser. De indsamlede økonomidata er blevet systematiseret og viderebehandlet. For funktioner med blandet målgruppe er der udledt en vægtning af udgifterne på baggrund af regnskab 2012, som også er anvendt på regnskab 2010 og budget Vægtene er udledt på baggrund af det materiale, kommunerne har stillet til rådighed. Vægtene afspejler således forholdet mellem udgifter til udsatteområdet i forhold til de samlede udgifter på den enkelte funktion i BDO har adspurgt kommunerne om væsentlige afvigelser i regnskab 2011 og budget 2013 set i forhold til regnskab Vægtene kan således ikke uden forbehold anvendes på øvrige regnskabs- og budgettal. I kommuner, hvor de eksterne midler ikke er udkonteret, har BDO fordelt midlerne på de mest relevante funktioner og grupperinger. Side 9 af 13

10 5 Metode 5.1 Overordnet tilgang BDO har gennem repræsentanter fra de deltagende kommuner indhentet regnskabsdata for 2012 og i enkelte tilfælde Data er gennem interviews blevet kvalificeret og valideret. Der er ud fra regnskab 2012 beregnet en vægtning på baggrund af forholdet mellem generelle udgifter og målgruppespecifikke udgifter. Denne vægtning er anvendt til at vurdere målgruppespecifikke udgifter for regnskab 2010 og budget Således fungerer 2012 som referenceår, og denne kan være forskellig fra vægtningen for 2011, som blev anvendt i sidste års nøgletalsanalyse. Figur 3: Proces Kvantitative data Kvalitative data Kvalificering via interviews Dataindsamling Databehandling Vægtning af R2010 og B2013 Korrektioner Tværgående og kommunespecifikke nøgletalsanalyser Afrapportering 5.2 Dataafgrænsning I nøgletalsanalysen indgår regnskabstal fra 2010, 2011, 2012 samt budget Regnskabstallene er kun baseret på nettodriftsudgifter på dranst 1. Dermed er statsrefusion ikke medregnet. Regnskabstal 2010 samt budgettal 2013 er hentet fra Danmarks Statistikbank og der er anvendt data fra sidste års nøgletalsanalyse med generelle og målgruppespecifikke udgifter. Regnskabstal fra 2012 er ikke tilgængelige i statistikbanken i dataindsamlingsperioden februar april 2013, og er derfor indsamlet via direkte kontakt til de 14 kommuner. Det bemærkes, at budgettal typisk er behæftet med væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget og det senere regnskab. Analysen er afgrænset til at indeholde kommunernes udgifter til socialt udsatte og sindslidende, der konteres på nedenstående funktioner og grupperinger jf. tabel 7. Side 10 af 13

11 Tabel 7: Dataafgrænsning Konto Lovgrundlag : Forebyggende indsats for ældre og handicappede Gruppering 003: Afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydelig nedsat funktionsevne - her konteres typisk bostøtte- og hjemmevejlederordninger til borgere i eget hjem. Serviceloven 84, 85, 102 ( ) Gruppering 004: Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller varige sociale problemer Serviceloven 84, 85, 102 ( ) Botilbud til personer med særlige sociale problemer Serviceloven 109 og Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedsloven Behandling af stofmisbrugere Serviceloven 101 Sundhedsloven Botilbud for længerevarende ophold Serviceloven 108 Gruppering 001: Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. Gruppering 003: Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 Gruppering 001: Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Gruppering 003: Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsagerordninger Gruppering 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Gruppering 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Serviceloven 99 Serviceloven Beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Gruppering 001: Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Gruppering 003: Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Gruppering 001: Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Gruppering 003: Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling På nogle af funktionerne og grupperingerne herunder typisk ( 85-bostøtte) konteres både udgifter, der vedrører socialt udsatte og sindslidende, samt udgifter, der vedrører ældre eller handicappede (personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser). BDO s nøgletalsanalyse omhandler socialt udsatte og sindslidende, afgrænset i dataudtræk fra de medvirkende kommuner. At adskille udsatteområdet fra handicapområdet har været en del af Side 11 af 13

12 hensigten med at indsamle data direkte i kommunerne. Det er BDO s vurdering, at kommunerne i rimelig høj grad foretager denne skelnen, hvorfor de indsamlede data indeholder udgifter og aktiviteter vedrørende udsatteområdet og ikke handicapområdet. BDO har endvidere indsamlet oplysninger om eventuelle uautoriserede grupperinger med udgifter, der vedrører sindslidende eller socialt udsatte. I de offentligt tilgængelige kilder er det ikke muligt at undersøge hvilken målgruppe, som udgifterne på de uautoriserede grupperinger vedrører. Udgifter på uautoriserede grupperinger, der vedrører målgruppen, er således en væsentlig del af BDO s nøgletalsanalyse. 5.3 Dataindsamling BDO har i samarbejde med Rådet taget kontakt til de 20 kommuner, der har nedsat et lokalt udsatteråd. 14 kommuner har givet tilsagn om at medvirke i analysen, mens seks kommuner på området har valgt ikke at deltage, primært på grund af andre igangværende benchmarkundersøgelser. Analysen er således baseret på data fra 14 kommuner. Kommunerne har tilvejebragt regnskabstal med udgangspunkt i ovennævnte afgrænsning jf. tabel 7. BDO har været i dialog med alle medvirkende kommuner og drøftet konteringspraksis, kommunespecifikke forhold samt validitet og pålidelighed vedrørende data. Der er konstateret en række forskelle i konteringspraksis kommunerne imellem, som er forsøgt imødegået med korrektioner i databehandlingen og supplerende oplysninger fra kommunerne. BDO har indhentet kommunernes indbyggertal (18-64-årige) fra Danmarks Statistiskbank. For 2010, 2011 og 2012 er der anvendt gennemsnit af indbyggertallene på baggrund af fire kvartalstal for hvert år. Indbyggertallene for 2013 er indbyggertallet for første kvartal i Forudsætninger og forbehold Nøgletalsanalyserne er baseret på data leveret af kommunerne. Der er ikke foretaget en revisionsmæssig gennemgang mht. overholdelse af konteringsreglerne. Nogle kommuner udkonterer udgifter til IT, ejendomsdrift og puljer, mens andre kommuner ikke gør. BDO har valgt at lægge den regionale eller lokale overheadprocent (typisk fastlagt i den regionale rammeaftale) til i de kommuner, hvor udgifterne ikke eller i begrænset omfang er udkonteret. I enkelte kommuner er overhead beregnet på baggrund af individuelle forholdstal mellem internt og eksternt køb. BDO har vurderet omfanget af udkonterede overheadudgifter og på denne baggrund besluttet, om der skulle tillægges yderligere overhead eller ej. De fleste kommuner modtager en del eksterne midler blandt andet fra Folketingets satspuljer til projekter. Projektmidlerne indgår i de fleste kommuner i regnskabet på ovennævnte funktioner og forøger således udgifterne til området. I analyserne indgår derfor en tabel med eksternt finansiererede projekter i 2012, således at det er muligt at se, hvor stort et beløb, der er tale om. BDO har ikke trukket beløbet fra i analysen. Herudover er oplyst, hvor stor en andel de eksterne midler udgør af de samlede udgifter til udsatteområdet. Som bilag er vedlagt en oversigt over de eksterne projekter i Side 12 af 13

13 Der er foretaget en dataindsamling vedrørende eksterne midler, der tilflyder udsatteområdet (f.eks. satspuljemidler) samt kommunale tilskud til private og foreninger jf. Lov om Social Service 18, som for en dels vedkommende kan tilgå udsatteområdet. I nogle kommuner udgør disse en relativ stor andel af udgifterne på området, og kan betragtes som en del af det kommunale serviceniveau. En oversigt af de samlede projektmidler er vedlagt som bilag. 5.5 Kommunespecifikke forhold Udgifterne vedrørende botilbud for personer med særlige sociale problemer (konto ) var for 2011 behæftet med fejl. Disse er blevet rettet og indeholder nu både 109 og 110. Denne rapport for 2012 indeholder de korrekte og validerede tal også for årene Omfanget af udgifter til færdigbehandlede patienter i 2012 er 3,6 mio. kr. (lokal kontostreng ). Disse udgifter er ikke medtaget i opgørelsen. Side 13 af 13

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AARHUS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010 Forfatter: BAK Sidst gemt: Revision: 3 Antal sider: 53 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Forfatter: jbe Sidst gemt: Revision: 2 Antal sider: 52 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Fredericia Kommune Benchmarkinganalyse på Voksenområdet

Fredericia Kommune Benchmarkinganalyse på Voksenområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkinganalyse på Voksenområdet Maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 DATAGRUNDLAG... 4 2.1 Sammenligningskommuner... 4 2.2 Datagrundlag...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

Marts 2014 Rapport. Frederikssund Kommune Analyse af handicap- og psykiatriområdet

Marts 2014 Rapport. Frederikssund Kommune Analyse af handicap- og psykiatriområdet Marts 2014 Rapport Frederikssund Kommune Analyse af handicap- og psykiatriområdet Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 Områdets udgifts- og serviceniveau 4 Sagsbehandling og visitationspraksis 5 Samarbejde

Læs mere

Bornholms Regionskommune Analyse af det specialiserede voksensocialområde

Bornholms Regionskommune Analyse af det specialiserede voksensocialområde Bornholms Regionskommune Analyse af det specialiserede voksensocialområde Rapport April 2015 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 1. Indledning 2. Nøgletalsanalyse 3. Tilbudsviften 4. Borgernes støttebehov

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011 Ministeren, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-2448 Kommunalbestyrelsesmedlemmer December 2012 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN 2010 DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen Kolofon Udgivet af Social- og

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON Udgivet af Social-, Børne-

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 29. juli 2015 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Analyse af det Specialiserede Socialområde

Analyse af det Specialiserede Socialområde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rapport til Vejen Analyse af det Specialiserede Socialområde - Drift og udvikling af sociale tilbud på handicap- og psykiatriområdet Marts 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metodisk appendiks - botilbudsområdet

Metodisk appendiks - botilbudsområdet Metodisk appendiks - botilbudsområdet Fremgangsmåde for dataindsamling til KREVIs undersøgelsesrække på området for botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet

Læs mere