Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004"

Transkript

1 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter: nif Sidst gemt: :57 Sidst udskrevet: :58 L:\ Kommunal indsats overfor svage grupper II\Afrapportering\Socialt udsatte grupper Endelig version.doc Revision: 10 Antal sider: 38

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Indledning...7 Den overordnede metode...7 Kapitel 1. Budgetanalysen Den overordnede vurdering Analysens fokus og forbehold Udviklingen på de forskellige konti...16 Kapitel 2. Behandlingspladser Analysens fokus og forbehold Antallet af behandlingspladser...24 Kapitel 3. Overordnet kvalitativ vurdering Resume Vurderingen af indsatsen...30 Bilag A udgiftsfordelingen for de enkelte kommuner og amtskommuner...38 Bilag B - Behandlingspladser i de enkelte kommuner og amtskommuner 2

3 Sammenfatning Budgetanalysen af udvalgte konti viser, at der i kommunerne og amtskommunerne generelt er tale om en stigning i indsatsen over for socialt udsatte grupper fra 2003 til Målt på de udvalgte konti sker der samlet set en stigning i udgifterne på 9% (6% i faste 2003-priser). Dette dækker dog over store forskelle, både mellem (amts)kommunerne og mellem de enkelte konti. Det skal samtidig understeges, at det for en række af kommunerne og amtskommuner gælder, at der blot er tale om en fremskrivning at udgifterne fra Antallet af kommuner og amtskommuner, hvor der sker stigninger i antallet af behandlingspladser til socialt udsatte grupper, er større end antallet af kommuner og amtskommuner, som skærer ned på antallet af behandlingspladser. Kommunernes og amtskommunernes overordnede vurdering af den forventede indsats over for socialt udsatte grupper viser, at der ikke er nogen kommuner eller amtskommuner, som forventer nedskæringer i indsatsen. I tabellen ses udviklingen i de undersøgte konti. På de såkaldte kernekonti, som relaterer sig direkte til socialt udsatte grupper, sker der en stigning på 13% i løbende priser (10% i 2003-priser). Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem i pct. på de udvalgte konti Konti Indhold Korrigerede data Kernekonti 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte 12% (8%) grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til 5% (2%) udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%) Total 13% (10%) Tilgrænsende konti 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret til specielt udsatte grupper. 8% (5%) Både udsatte og handicappede) 5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v. 6% (3%) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 4% (0%) 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende+handicappet) 0% (-3%) Total 3% (1%) 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) -1% (-4%) Samlet Total: 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. Tabellen på næste side viser resultaterne af de tre analyser, undersøgelsen dækker over. Tabellen er et udtryk for en meget overordnet vurdering af indsatsen. For budgetanalysen vises to kolonner; en med titlen Ukorrigerede og en med titlen Korrigerede. Forskellen på de to kolonner er, at i kolonnen med de ubehandlede tal er alle undersøgte konti (10 stk.) for den enkelte kommune og amtskommune medregnet. Problemet er imidlertid, at budgettallene, i visse tilfælde, er misvisende, idet store stigninger eller fald kan være udtryk for budgetmæssige forhold, som intet 3

4 har at gøre med indsatsen over for socialt udsatte grupper. I kolonnen med de behandlede tal er der tage højde for denne problematik, idet enkelte konti er udeladt. Budgetanalysen afdækker udviklingen af 10 forskellige konti for 23 kommuner og amtskommuner. Derved består analysen af 230 poster. Af de 230 poster benyttes 34 ikke af kommunerne og amtskommunerne, og 22 er udeladt grundet de netop beskrevne budgetmæssige forehold. Beregninger fortaget på baggrund af de behandlede data består således af 174 poster. Den overordnet vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Budgetundersøgelsen Ukorrigerede Korrigerede Udviklingen i antallet af behandlingspladser Den kvalitative vurdering Frederiksborg Amt 4% (1%) 4% (1%) Fyns Amt 3% (0%) 3% (0%) Københavns Amt 3% (0%) 3% (0%) Nordjyllands Amt -30% (-32%) 18% (14%) Ribe Amt -2% (-5%) -1% (-4%) Ringkøbings Amt 10% (6%) 10% (6%) Roskilde Amt 19% (15%) -3% (-6%) Storstrøms Amt 50% (46%) 50% (46%) Sønderjyllands Amt 7% (4%) 7% (4%) Vejle Amt 14% (10%) 14% (11%) Vestsjællands Amt 52% (47%) - Viborg Amt 3% (0%) 10% (7%) Århus Amt 19% (15%) 19% (15%) Esbjerg Kommune 13% (10%) 10% (7%) Helsingør Kommune 7% (4%) 7% (4%) Horsens Kommune 25% (22%) 25% (22%) Kolding Kommune 1% (-2%) 1% (-2%) Randers Kommune 8% (5%) 8% (5%) Århus Kommune -1% (-4%) 3% (0%) Aalborg Kommune 8% (5%) 8% (5%) Københavns Kommune 13% (10%) 12% (9%) Frederiksberg Kommune 7% (4%) 7% (4%) Bornholms Regionskommune -1% (-4%) -1% (-4%) ( ) Total 7% (4%) 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Der er forhold omkring enkelte konti, som gør, at procenttallet i kolonnen Ukorrigerede ikke er udtryk for ændring i indsatsen. Oftest skyldes det budgetmæssige omlægninger. I den ubehandlede total er alle konti medregnet, mens nogle er udeladt i totalen med titlen korrigerede. Årsagen til at nogle konti er udeladt kan ses i bilag A. Beregningerne i den ukorrigerede kolonne er godkendt af kommunerne og amtskommunerne, mens tallene i den behandlede kolonne er fremkommet gennem Oxford Research beregninger. Udviklingen i antallet af behandlingspladser måles på 10 forskellige områder. De fleste kommuner og amtskommuner har ikke pladser på alle områderne. Er der tale om en stigning på blot én plads, vil det være illustreret med en opadrettet pil. De har ikke været muligt at opgøre antallet af behandlingspladser i Horsens og Kolding Kommune, med henvisning til at det er en amtskommunal opgave. Den kvalitative undersøgelse består af udviklingen pr. fem områder. I denne tabel er der markeret en stigning, hvis der som minimum sker stigninger på to områder. Hvis indsatsen på ét område fader, neutraliserer det en stigning på et andet. Størrelsen af ændringen i indsatsen er ikke beskrevet. Det har ikke været muligt at lave en kvalitativ vurdering af den samlede indsats i Bornholms Regionskommune. Beskrivelsen er kun for hjemløse og psykisk syge. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. 4

5 Budgetanalysens fokus er på udviklingen i de enkelte konti og ikke på udviklingen i de enkelte kommuner og amtskommuner. Indsatsen over for socialt udsatte kan også være placeret på andre konti end de udvalgte, og derfor er resultaterne ikke udtryk for de samlede ændringer, der sker i den enkelte kommunes eller amtskommunes samlede indsats over for socialt udsatte grupper, ligesom behovet for og tilrettelæggelsen af indsatsen ikke er omfattet. Behandlingspladsanalysen viser, at der overordnet set, sker en fastholdelse eller en stigning i antallet af behandlingspladser til socialt udsatte grupper. Ses der på den samlede kvalitative vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper, sker der så godt som ingen steder et decideret fald i indsatsen. De steder, hvor niveauet for 2004 ikke er det samme som for 2003, sker der stigninger. En del af stigningerne kan forklares som følge af en forbedret effektivitet i behandlingen såvel som i forvaltningerne, men stigningen skyldes også, at der bliver tilført flere midler til området. 5

6 6

7 Indledning Rådet for Socialt Udsatte har bedt Oxford Research undersøge, om der fra 2003 til 2004 sker ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats på serviceydelsesområdet over for socialt udsatte grupper. Undersøgelsen er foretaget i november måned 2003 blandt landets 13 amtskommuner, de 9 største kommuner (Københavns, Frederiksberg, Esbjerg, Aalborg, Århus, Helsingør, Horsens, Kolding, og Randers Kommune) 1 samt Bornholms Regionskommune. Hovedelementet i undersøgelsen er en budgetanalyse af de konti, i de kommunale og amtskommunale budgetter, som vedrører socialt udsatte grupper. Denne analyse suppleres af en kortlægning af antallet af behandlingspladser til socialt udsatte samt en interviewundersøgelse, som bygger på telefoninterview med nøglepersoner på det sociale område i kommunerne og amtskommunerne. De ændringer, som der måtte være i indsatsen over for socialt udsatte grupper, bliver derved målt på tre forskellige parametre; budgetterne, antallet af behandlingspladser samt en kvalitativ vurdering. Denne tredeling er foretaget, idet ingen af elementerne alene kan beskrive udviklingen i indsatsen. Det skyldes, at der er en lang række af forbehold for hver af de tre undersøgelsesmetoder, som gør, at indsatsen ikke alene kan vurderes på baggrund af en enkelt delanalyse. Derfor er det også afgørende, at der ikke alene tolkes på resultaterne fra én enkelt del af undersøgelsen, men at resultaterne holdes op mod resultaterne fra de andre dele af undersøgelsen. De konti, som indsatsen måles på i budgetundersøgelsen, er udvalgt af Rådet for Socialt Udsatte. Det samme gør sig gældende for de paragraffer, som afdækkes i afsnittet, som beskriver udviklingen i antallet af behandlingspladser Undersøgelsen har kun til formål at afdække, om der sker ændringer i indsatsen fra 2003 til 2004 og giver derfor ikke noget indblik i niveauet af indsatsen. Desuden er det kun udbudssiden, der afdækkes, og det er derfor hverken muligt at sige noget om niveauet eller kvaliteten af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Den overordnede metode For at give et fyldestgørende billede af ændringerne i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper er undersøgelsen opdelt i tre dele. Første del afdækker de budgetmæssige ændringer, som har fundet sted fra 2003 til Anden del fokuseres på udviklingen i antallet af behandlingspladser, mens tredje del er en kvalitativ vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Forløbet for de tre dele er beskrevet herunder. 1 Odense Kommune indgik fra start i undersøgelsen, men er siden undladt, idet der ikke fandtes tal fra 2004 på det tidspunkt hvor undersøgelsen blev gennemført. 7

8 Budgetanalyse For på bedst mulig måde at afdække de budgetmæssige ændringer, der er sket på området fra 2003 til 2004, er en høj datasikkerhed afgørende. Derfor har kommunerne og amtskommunerne haft mulighed for at kommentere og godkende alle tal, som er anvendt i rapporten. De undersøgte konti, er alle udvalgt af Rådet for Socialt Udsatte. Oxford Research har indhentet budgetter (vis muligt de reviderede budgetter) fra alle kommuner og amtskommuner og herudfra fundet de relevante tal fra Tallene er derefter sendt som mail i et Excel-regneark til de relevante økonomiske kontakter i kommunerne og amterne, som derefter har haft mulighed for at kontrollere og kommentere tallene. Det har været afgørende for undersøgelsen, at tallene fra 2004 var fra de vedtagne budgetter. Det har i de fleste tilfælde ikke været muligt at fremskaffe disse på tryk, da budgetterne for 2004 først blev vedtaget midt oktober, og derfor tidligst blev trykt midt november, hvilket er uden for den periode, hvor undersøgelsen blev gennemført. Tallene for 2004 er derfor blev fremsendt til Oxford Research enten som kopi fra de endnu ikke trykte budgetter, som specialkørsler fra kommunernes eller amtskommunernes budgetprogrammer eller som Excel-filer, hvorefter Oxford Research har identificeret de relevante budgettal. I enkelte tilfælde har kommunerne og amtskommunerne selv indskrevet 2004-tallene i et regneark fremsendt af Oxford Research. Efter godkendelse af tallene i de enkelte kommuner og amtskommuner, har Oxford Research gennemført et telefoninterview med en person i kommunerne og amtskommunerne med kompetence til at kommentere udviklingen i tallene og de budgetmæssige forhold. I mange tilfælde er der gennemført flere telefoninterview i den enkelte kommune eller amtskommune, idet de relevante konti ofte er placeret under forskellige ressourceområder. Afslutningsvis har amtskommunerne og kommunerne modtaget de endelige budgettal på mail til endelig godkendelse, som det er præsenteret i bilag A. Behandlingspladser Den anden del i forløbet har haft til formål at afdække antallet af de behandlingspladser, kommunerne og amtskommunerne stiller til rådighed for socialt udsatte grupper. Tallene er indsamlet ved at lade kommunerne og amtskommunerne udfylde det skema, som kan ses i bilag B. Kontaktpersonerne i kommunerne og amtskommunerne blev overvejende fundet i forbindelse med indsamlingen af budgettallene fra den første runde. Visse tal er indhentet gennem telefoninterview, mens kommunerne og amtskommunerne i andre tilfælde har returneret det udfyldte skema med de kommentarer, der måtte være. Det har dog i mange tilfælde ikke været muligt for kommunerne og amtskommunerne at oplyse de præcise tal for antallet af behandlingspladser, hvilket fremgår af afsnittet, som behandler udviklingen i antallet af behandlingspladser. Overordnet kvalitativ vurdering Den tredje del af undersøgelsen er medtaget for at give en kvalitativ vurdering af indsatsen overfor socialt udsatte grupper. Herved opfanges nuancer i indsatsen over 8

9 for socialt udsatte grupper, som ikke nødvendigvis kommer til udtryk gennem budgetterne og udviklingen i antallet af behandlingspladser. Desuden giver det mulighed for en bedre forståelse af årsagen til de eventuelle ændringer. Den kvalitative vurdering er gennemført på baggrund af telefoninterview med en nøgleperson inden for det sociale område i den enkelte kommune eller amtskommune. Før interviewet fik nøglepersonen, som oftest, tilsendt en spørgeguide samt budgettallene og tallene fra antallet af behandlingspladser. Interviewet blev gennemført med det formål at få en overordnet vurdering af, om der er sket ændringer i kommunernes og amtskommunernes indsats over for stofmisbrugere, alkoholikere, prostituerede, hjemløse og psykisk syge. Det har været tilstræbt, at interviewet blev gennemført med socialcheferne eller en person med et tilsvarende overordnet ansvar og overblik over indsatsen over for socialt udsatte grupper. Det har været afgørende for Oxford Research, at interviewede efterfølgende er blevet godkendt til brug i denne rapport, og de interviewet personer har derfor fået tilsendt det tekststykke, som beskriver deres kommune eller amtskommunes indsats. 9

10 10

11 Kapitel 1. Budgetanalysen Kapitlet har til formål at afdække udviklingen fra år 2003 til 2004 i de konti, der vedrører kommunernes og amtskommunernes indsats over for socialt udsatte grupper. Som nævnt, har Rådet for Socialt Udsatte udvalgt de konti, der undersøges. Der er dog en lang række forhold, som det er nødvendigt at forholde sig til, og som er vigtige at huske på, når tallene vurderes. Kapitlet indledes med en sammenfatning af resultaterne samt en samlet oversigt over den procentvise ændring i de forskellige konti, fordelt på kommunerne og amtskommunerne. Dernæst følger en beskrivelse af de overordnede forbehold, som budgetanalysen skal læses med samt en beskrivelse af de metodiske overvejelser, kapitlet er bygget op omkring. Afslutningsvis fokuseres på de enkelte konti, som overordnet er beskrevet i sammenfatningen. Her vil enkelte forbehold omkring kontiene også være beskrevet, og det er derfor afgørende, at disse forbehold læses, før der konkluderes på de resultater, der fremgår af sammenfatningen. For at budgetanalysen ikke skal stå alene, foretages der i de to følgende kapitler en analyse af udviklingen i antallet af behandlingspladser samt en kvalitativ vurdering Den overordnede vurdering Analysen af udvalgte konti viser, at der i kommunerne og amtskommunerne generelt er tale om en stigning i indsatsen over for socialt udsatte grupper fra 2003 til Dette dækker dog over store forskelle, både mellem (amts)kommunerne og mellem de enkelte konti. Nedenstående tabel viser den samlede indsats i kommunerne og amtskommunerne over for socialt udsatte grupper målt på alle de udvalgte konti (5.08, 5.39, 5.42, 5.44, 5.45, 5.51, 5.52, 5.53, 5.55 og5.56). Ikke alle konti for alle kommuner og amtskommuner indgår i de efterfølgende beregninger, idet ændringerne kan være forårsaget af forhold, som ikke er relateret til indsatsen over for socialt udsatte. Specifikt hvilke konti for de enkelte kommuner og amtskommuner, som ikke indgår i beregningerne, kan ses af tabel 1.3. Tabel 1.1: Totalen for de udvalgte konti 5.08, 5.39, 5.42, 5.44, 5.45, 5.51, 5.52, 5.53, 5.55 og 5.56 Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. 11

12 Målt på de udvalgte konti sker der samlet set en stigning i udgifterne på 9% (6% i 2003-priser). Det skal understeges, at der for en række af kommunerne og amtskommunerne gælder, at der blot er tale om en fremskrivning at udgifterne fra Nedenstående tabel viser den procentvise ændring i de udvalgte konti. Der er overordnet lavet to opdelinger; Kernekonti og tilgrænsende konti. Kernekonti vedrører direkte socialt udsatte grupper, mens de tilgrænsende konti også kan omfatte andre grupper end de udsatte som for eksempel handicappet. Konti, som i tabel 1.3 er markeret med gråt, indgår ikke i beregningerne. Tabel 1.2: Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem i pct. på de udvalgte konti Konti Kernekonti Indhold 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte 12% (8%) grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til 5% (2%) udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%) Total 13% (10%) Tilgrænsende konti 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret til specielt udsatte grupper. 8% (5%) Både udsatte og handicappede) 5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v. 6% (3%) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 4% (0%) 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende+handicappet) 0% (-3%) Total 3% (1%) 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) -1% (-4%) Samlet Total: 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3 Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser Ses der på udviklingen i kernekontiene, stiger udgifterne med 13% (10% i priser). Den samlede stigning dækker over store udsving i de enkelte konti. Dog bemærkes det, at der kun er tale om fald for konto 5.56 (amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for sindslidende). Konto 5.55 og 5.45 har begge stigninger på over 15%. For den sidste konto skal stigningen i høj grad ses i lyset af behandlingsgarantien. Desuden er der tale om en stigning i konto 5.42 (botilbud til personer med særlige sociale problemer) på 12% (8% i faste priser). Overordnet sker der derfor en stigning i de konti, som specifikt vedrører socialt udsatte grupper. I gruppen af tilgrænsende konti er der i højere grad tale om status quo, idet stigningen er på 3% (1% i 2003-priser). Den største stigning er her konto 3.39 med 8% (5%). Bevægelserne på konto 5.52 og 5.53 er yderst begrænsede. Tabel 1.3 viser udviklingen i de enkelte kommuner og amtskommuner. De felter, som er markeret med gråt, betyder, at værdierne bør tolkes med varsomhed. En uddybning af dette forhold er beskrevet efter tabellen. For amtskommunerne gælder det, at der kun er tale om et samlet fald i de udvalgte konti i Nordjyllands Amt og Ribe Amt, hvilket i begge tilfælde skyldes budgetmæssi- 12

13 ge forhold, som ikke har nogen relation til indsatsen på området, og som for Nordjyllands Amt også ændre sig når der tages udgangspunkt i de behandlede data. Der ses også en generel samlet stigning blandt de udvalgte konti for kommunerne. Undtagelsen er Århus Kommune, men også her skyldes det i høj grad budgetmæssige forhold og ikke en nedprioritering af indsatsen. Der er også tale om en stigning i indsatsen for Frederiksberg og Københavns Kommuner. Der er dog en række budgetmæssige forbehold omkring stigningen i Københavns Kommune, som gør, at resultatet skal tolkes varsomt. Disse forhold fremgår af bilag A. Stigningen er dog stort set den samme når der ses på de behandlede data. Der sker et mindre fald i de udvalgte konti i Bornholms Regionskommune. Udviklingen skal dog ses i lyset af, at den nylige sammenlægning af kommunerne på Bornholm kan betyde, at ikke alle udgifter bliver konteret ens. Tabel 1.3: Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem i pct. på de udvalgte konti Kommune/konto Total Ukorrigerede Korrigerede Frederiksborg Amt -8% 48% 4% 3% 9% 6% 2% -10% 0% 4% 4% Fyns Amt 3% 3% -1% 0% 16% -1% -53% -1% -11% 3% 3% Københavns Amt 0% n/a 23% -2% 7% n/a -80% 24% 22% 2% 3% 3% Nordjyllands Amt 2% 21% 47% 26% 4% 63% -83% 2% 3% -22% -30% 18% Ribe Amt -9% 4% -3% 6% -8% -15% 1% 10% 0% -2% -1% Ringkøbings Amt -25% -2% 8% 0% 17% 0% 18% 10% 10% Roskilde Amt 3% 118% -4% 16% 6% -41% -29% -14% 396% -63% 19% -3% Storstrøms Amt 80% 23% 10% 27% 3% 3% -47% 142% 0% 50% 50% Sønderjyllands Amt 4% 1% -13% 3% 100% -3% 2% 4% 3% 7% 7% Vejle Amt 4% 9% 4% 3% 38% n/a -26% 10% 10% 14% 14% Vestsjællands Amt 0% 3% 4% 8% 419% 9008% -11% 8% 52% - Viborg Amt -6% 7% 2% 3% 20% 13% -26% 4% 48% -40% 3% 10% Århus Amt -6% 13% 3% 7% 26% 79% -11% 155% 19% 19% Esbjerg Kommune -24% -4% 95% -4% 10% 7% 60% 13% 10% Helsingør Kom. -4% -6% 11% 4% 22% -14% 4% 7% 7% Horsens Kommune -1% 65% 3% -55% 39% 32% 16% 25% 25% Kolding Kommune -2% 64% -36% -13% -18% -16% 1% 1% 1% Randers Kommune 3% -26% 55% 8% 7% 48% -14% 8% 8% Århus Kommune 5% 7% -100% 477% -27% 18% 1% 2% -76% -1% 3% Aalborg Kommune 2% 6% 13% 13% 2% 3% 8% 8% Københavns Kom. 2% 1% 30% 17% -27% -3% 62% 16% -20% 13% 12% Frederiksberg Kom. 23% 3% 55% 20% 1% 9% 3% 0% 3% 7% 7% Bornholms Regions. -36% 2% 0% -1% -12% -1% -4% -100% 0% -1% -1% Total 7% (4%) 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Bemærkning: Blanke felter = Kontoen benyttes ikke af den pågældende kommune/amt. Bemærkning: n.a = Negative udgifter i 2003 eller 2004, som gør, at procenttallet ikke udregnes, Bemærkning: Grå felter = Forhold omkring konti, som gør, at procenttallet ikke er udtryk for ændring i indsatsen. Oftest skyldes det budgetmæssige omlægninger. I den ubehandlede total er de grå felter medregnet, mens de er udeladt i totale med titlen korrigerede. De grå felter indgår ikke i beregninger til andre tabeller i dette kapitel. Årsagen til de grå felter kan ses i bilag A. Hvor der er grå felter, bør værdierne for kommuner/amtskommuner tolkes med varsomhed. Det er et udtryk for, at der er forhold omkring den relevante konto, som gør, at procenttallet ikke beskriver den reelle udvikling. I totalkolonnen med titlen ukorrigerede indgår de grå felter i beregningerne, mens de er udeladt i totalkolonnen med titlen korrigerede. De grå felter indgår ikke i beregningerne i den resterende del af kapitlet. 13

14 Der er overordnet set tre årsager til, at det har været nødvendigt, at udelade de konti som er markeret med gråt fra beregningerne. Kommunerne/amtskommunerne har budgetteret forkert i Det skyldes i flere tilfælde de nye grundtakstregler. Kommunerne/amtskommunerne har flyttet udgifterne til en anden konto af budgetmæssige årsager. Kommunerne/amtskommunerne har brugt én konto i 2003 som en buffer for derefter at fordele pengene ud på andre konti. Dette skyldes i nogle tilfælde usikkerhed om grundtakstmodellen. En uddybning af disse forbehold er beskrevet i det næste afsnit Analysens fokus og forbehold Denne nedenstående tabel beskriver indholdet af de konti, som der fokuseres på i budgetanalysen. Tabel 1.4: Konti som undersøges i budgetanalysen Konti Indhold 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret specielt til udsatte grupper. (Både udsatte og handicappede) 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende + handicappede) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende Kilde: De benyttede konti er udvalgt af sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte. De udvalgte konti dækker ikke fuldt ud over den samlede kommunale og amtskommunale indsats over for socialt udsatte grupper, idet der også vil være andre konti, som vedrører indsatsen over for socialt udsatte grupper. Eksempelvis kan nævnes konto 5.38, som vedrører beskyttet beskæftigelse. Tilsvarende vil de udvalgte konti i nogle tilfælde, også dække over udgifter og indtægter, som ikke udelukkende kan relateres til socialt udsatte grupper. Resultatet af budgetanalysen skal også ses i sammenhæng med analysen af antallet af behandlingspladser i kapitel 2 samt den kvalitative vurdering i kapitel 3. Som det blev beskrevet i afsnittet om forløbet for undersøgelsen, er al data indsamlet med hjælp fra kommunerne og amtskommunerne. Alle tal er placeret i bilag A, i den form som kommunerne og amtskommunerne har godkendt dem. De specifikke kommentarer, som kommunerne og amtskommunerne har haft til budgettallene, fremgår også af skemaerne i bilaget. 14

15 Undersøgelsen består af budgettal fra landets 13 amter, de 9 største kommuner (Københavns, Frederiksberg, Esbjerg, Aalborg, Århus, Helsingør, Horsens, Kolding og Randers Kommune 2 samt Bornholms Regionskommune. Som udgangspunkt er der indhentet de reviderede budgetter fra Det er sket ud fra en betragtning om, at undersøgelsen herved, i højere grad, afspejler de reelle ændringer, som finder sted mellem 2003 og Det har dog i mange tilfælde ikke været muligt, idet et revideret budget ikke forelå. I de tilfælde, er det oprindelige budget blevet benyttet. Det har været afgørende, at budgettallene fra 2004 har været fra de vedtagne budgetter. Budgetanalysen bygger på en lang række forbehold, som det er afgørende at være opmærksom på. For at kunne analysere udviklingen i de forskellige konti, har det været nødvendigt at foretage en række valg, med hensyn til hvilke kommuner og amtskommuner, som har skulle være med i de samlede beregninger. Der er i alt 240 forskellige udgiftsposter, hvis berettigelse i undersøgelsen har skulle vurderes. Ud af de 240 poster skal trækkes kontiene fra Odense Kommune, da det ikke har været muligt at inddrage dem i undersøgelsen samt de konti som ikke benyttes (i alt 34 poster), og dem som er blevet kasseret (i alt 22 konti). Netop derfor har det været afgørende, at de enkelte kommuner og amtskommuner har haft mulighed for at kommentere de ændringer, som finder sted. Forbehold Der er en række overordnede forbehold, det er vigtigt at være opmærksom på, når budgettallene vurderes. De udvalgte konti dækker ikke fuldstændigt over de udgifter, som relaterer sig til et område. Kommuner og amtskommuner har mulighed for at postere udgifter forskelligt og vælge, om visse konti skal benyttes eller udelades. At måle på enkelte konti giver derfor ikke umiddelbart et fuldstændigt billede af udgiftssituationen på et område. Som udgangspunkt er der indhentet de reviderede budgetter fra Det har dog i mange tilfælde ikke været muligt, idet et revideret budget enten ikke lå på tryk eller ikke eksisterede, og derfor er det oprindelige budget blevet brugt. Ofte vil ændringen fra 2003 til 2004 være mindre, når der er taget udgangspunkt i det reviderede budget fra I nogle tilfælde er der større udgiftsstigninger eller udgiftsfald grundet en omprioritering mellem konti. I flere tilfælde kan der være tale om, at udgifter bliver flyttet mellem to konti, hvoraf den ene ikke er udvalgt til denne undersøgelse. Ændringer i de relevante konti er i de tilfælde relateret til budgetændringer og ikke et tegn på en ændring i indsatsen. Det har derfor i visse tilfælde været nødvendigt ikke at medregne budgettallene fra enkelte kommuner eller amtskommuner, da det ellers ville give et misvisende billede af indsatsen. Både kommunerne og amtskommunerne har givet oplysninger om de samme konti på trods af, at nogle konti kun er orienteret mod enten amtslige eller kommunale udgifter. Undersøgelsen har dog til en vis grad vist, at grænsen alligevel 2 Odense Kommune indgik fra start i undersøgelsen, men er siden undladt, idet der ikke fandtes tal fra 2004 på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev gennemført. 15

16 er flydende mellem posteringerne, således at konti, der vedrører amtslige opgaver, også benyttes til kommunale posteringer og omvendt. Budgettallene indeholder refusion (gælder kun for konto 5.42) samt grundtakstbetaling og midler fra puljer på indtægtssiden 3, i de tilfælde hvor en sådan betaling har fundet sted. Det skyldes, at det har vist sig umuligt at rense budgetterne for disse beløb. Det er dog vurderingen, at det ikke har den store betydning, idet kommunerne og amtskommunerne også budgetterer med disse indtægter i 2004-budgetterne. Derfor indeholder de tal, der sammenlignes fra 2003 og 3004, det samme, og da det netop er ændringen i indsatsen der fokuseres på, har det ingen betydning for resultaterne. Undersøgelsen afdækker ikke indholdet og kvaliteten af indsatsen, men beskriver udelukkende, om der sker ændringer i indsatsen. Behovet og antallet af personer i systemet belyses heller ikke. Ikke alle kommuner og amtskommuner indgår i analysen af de enkelte konti. Dels på grund af at alle konti ikke benyttes alle steder og dels på grund af posteringsfejl. Alle tal er i løbende priser med undtagelse af ét budget 4. Beregningerne er efterfølgende omregnet til 2003-priser, og den samlede procentvise ændring i tabellerne er beskrevet i både løbende og faste priser. Tallene, som er placeret i parentes, er 2003-priser. De tal, som beskrivelsen i de forskellige konti tager udgangspunkt i, er de løbende priser. Der er regnet med en prisfremskrivning mellem 2003 og 2004 på 3,1%. I det næste afsnit beskrives udviklingen for de undersøgte konti. De konti, som er markeret med gråt i tabel 1.3, indgår ikke i beregningerne grundet de ovenstående forbehold. Som nævnt, kan forklaringen på udeladelserne findes i bilag A under de enkelte kommuner/amtskommuner Udviklingen på de forskellige konti Afsnittet er overordnet opdelt i to hovedområder; Kernekonti og tilgrænsende konti. Afsnittet om kernekonti beskriver udviklingen i de konti, som vedrører stofmisbrugere (5.45), alkoholmisbrugere (5.44), hjemløse (5.42) og sindslidende ( ). Afsnittet om de tilgrænsende konti omfatter udsatte grupper, men også andre grupper som for eksempel handicappede. Det er kontiene 5.39, 5.51, 5.52 og Konto 5.08 (støtte til frivilligt socialt arbejde) beskrives uafhængigt af de to hovedområder,. Tabellerne giver en indikation af udviklingen i de forskellige konti. Dog er det vigtigt at være opmærksom på en række forhold, som har indflydelse på udviklingen i kontiene. Disse er beskrevet i forbindelse med gennemgangen af de enkelte konti. 3 I enkelte tilfælde er budgettallene uden grundtakstbetaling og refusion. 4 Ringkjøbing Amt. 16

17 Kernekonti Kernekonti samlet Tabel 1.5: Kernekonti samlet (5.45, 5.44, , 5.56) Konti Kernekonti Indhold 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte 12% (8%) grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til 5% (2%) udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%) Total 13% (10%) Kilde: Oxford Research 2003 Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser Ser man på de konti, som specifikt vedrører socialt udsatte grupper, sker der en stigning på 13% (10% i 2003-priser). Stigningen bæres især af konto 5.45 og konto 5.55, hvor stigningerne er over 15%. Faldet i konto 5.56 på 15% bør desuden bemærkes. Stofmisbrugere Nedenstående tabel viser udviklingen i konto 5.45, som omhandler behandlingen af stofmisbrugere. Den samlet stigning er på 15% (12% i 2003-priser). Tabel 1.6: Stofmisbrugere konto 5.45 Amter Kommuner Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 15% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 27% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 17% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 15% (12%) Kilde: Oxford Research 2003 Esbjerg Kommune og Århus Amt indgår ikke i beregningerne. Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Bloktilskud til behandlingsgaranti indgår ikke i budgettet for Ringkjøbing Amt. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. 17

18 I såvel kommunerne som amtskommunerne er der betydelige stigninger i indsatsen over for stofmisbrugere, hvis denne vurderes ud fra ændringerne i konto Der er især tale om en markant stigning blandt kommunerne (27%). Udgifterne i amtskommunerne stiger samlet 15%, hvilket har effekt for den samlede total, idet amtskommunerne i denne undersøgelse bærer langt den største del af udgifterne på området. Stigningerne skal i høj grad ses i lyset af behandlingsgaranti er for stofmisbrugere (regeringens lov- og cirkulæreprogram). På trods af, at behandlingsgarantien trådte i kraft i midten af 2003, slår den tilsyneladende først rigtigt igennem på budgetterne i For Bornholm er indsatsen uændret. Alkoholmisbrugere Kontoen dækker over udgifter og indtægter, som vedrører ambulant behandling og døgnbehandling af alkoholskader efter sygehusloven 16. Tabel 1.7: Alkoholmisbrug 5.44 Amter Kommuner Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 5% 2003 (1000 kr.) 0 Kr (1000 kr.) 0 Kr. Ændring (1000 kr.) 0 Kr. Ændring (%) 0% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) 0 Kr. Ændring (%) 0% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 5% (2%) Kilde: Oxford Research 2003 Århus Kommune og Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. Konto 5.44, alkoholbehandlingen og behandlingen for alkoholskader, viser en forventet stigning på samlet 5% (2% i 2003-priser). Ses der på udviklingen i 2003-priser, er der reelt en meget beskeden stigning i Behandlingen af alkoholmisbrugere er en amtskommunal opgave, og kommunerne har derfor ingen udgifter på denne konto. I grupperingen bestående af Frederiksberg, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune, er det kun sidstnævnte, som har udgifter på området, idet opgaven er placeret under H:S i hovedstadsområdet. 18

19 Hjemløse Konto 5.42 omhandler botilbud til personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 94 om herberger, forsorgscentre og krisecentre). Tabel 1.8: Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 94 herberger mv.) 5.42 Amter Kommuner Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 9% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) -84 Kr. Ændring (%) -3% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 27% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 12% (8%) Kilde: Oxford Research 2003 Århus Kommune og Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. På konto 5.42 forventes en samlet stigning i udgifterne på 12% i løbende priser (8% i 2003-priser). I amternes tilfælde er der tale om en stigning på 9%, mens kommunerne forventer et fald på 3%. Stigningen for Frederiksberg, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune skal først og fremmest ses i lyset af en stor stigning på konto 5.42 i Københavns Kommune. Konto 5.42 indeholder refusion, hvilket kan have betydning for udviklingen i udgifterne. Dog regnes der med refusion i såvel 2003 som 2004, og derfor bør dette delvis udligne hinanden. Sindslidende konti 5.55 og 5.56 De to konti beskriver tilsammen udviklingen i udgifter og indtægter, som vedrører sindslidende. Konto 5.55 er botilbud til længerevarende ophold for sindslidende, og konto 5.56 er amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende. Tabel 1.9: Sindslidende 5.55 og 5.56 Amter Kommuner Enheder Total 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 25% -12% 22% 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 6% -17% -5% 19

20 Tabel 1.9: Sindslidende 5.55 og 5.56 Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Total 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 16% -8% 14% 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 19% (15%) -15% (-17%) 13% (10%) Kilde: Oxford Research 2003 Roskilde Amt indgår ikke i beregningerne for konto Viborg Amt og Københavns Kommune indgår ikke i beregningerne for konto Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. Der er samlet set tale om en stigning på 13% (10% i 2003-priser). Stigningen dækker over en forventet amtskommunal stigning på 22% og et kommunalt fald på 5%. Københavns Kommune indgår ikke i beregningerne for konto 5.56 grundet budgetmæssige ændringer. Herved er der en forventet stigning på 14% i Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune. Der er dog stor forskel på udviklingen i de to konti. For konto 5.55 gælder, at der i amtskommunerne forventes en stigning på 25%, mens stigningen i Frederiksberg, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune forventes at blive på 16%. I kommunerne forventes der en stigning på 6%, hvilket samlet set giver en total stigning for konto på 5.55 på 19% (15% i 2003-priser). For konto 5.56 gælder, at der for amterne, kommunerne, Frederiksberg og Bornholms Regionskommune forventes et fald på henholdsvis 12%, 17% og 8%. Faldet blandt kommunerne hænger i høj grad sammen med et stort fald i Århus Kommune. Det bør bemærkes, at konto 5.53 i mange tilfælde kun dækker over en indsats, som vedrører handicappede, og derfor ikke beskriver en indsats, som er rettet mod sindslidende Tilgrænsende konti Afsnittet om de tilgrænsende konti omfatter udsatte grupper, men også andre grupper som for eksempel handicappede. Det er konto 5.39 om aktivitets- og samværstilbud, konto 5.51 om amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold til handicappede, konto 5.52 om kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov og konto 5.53 om kontaktpersoner og ledsagerordninger. Tabel 1.10: Tilgrænsende konti : 5.39, 5.51, 5.52 og 5,53 Amter Kommuner 20 Enheder Total 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr. Ændring (%) 10% 17% -24% -2% 5% 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. -1 Kr Kr Kr Kr. Ændring (%) 12% 0% 14% 4% 2%

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Medarbejderne og strukturreformen

Medarbejderne og strukturreformen Leena Eskelinen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende før og efter Publikationen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune tmc Karen Zobbe Bo Ertmann Indholdsfortegnelse Forord... Resumé... Indledning... Metoder og dataindsamling... 6 Præsentation

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere