Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004"

Transkript

1 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter: nif Sidst gemt: :57 Sidst udskrevet: :58 L:\ Kommunal indsats overfor svage grupper II\Afrapportering\Socialt udsatte grupper Endelig version.doc Revision: 10 Antal sider: 38

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Indledning...7 Den overordnede metode...7 Kapitel 1. Budgetanalysen Den overordnede vurdering Analysens fokus og forbehold Udviklingen på de forskellige konti...16 Kapitel 2. Behandlingspladser Analysens fokus og forbehold Antallet af behandlingspladser...24 Kapitel 3. Overordnet kvalitativ vurdering Resume Vurderingen af indsatsen...30 Bilag A udgiftsfordelingen for de enkelte kommuner og amtskommuner...38 Bilag B - Behandlingspladser i de enkelte kommuner og amtskommuner 2

3 Sammenfatning Budgetanalysen af udvalgte konti viser, at der i kommunerne og amtskommunerne generelt er tale om en stigning i indsatsen over for socialt udsatte grupper fra 2003 til Målt på de udvalgte konti sker der samlet set en stigning i udgifterne på 9% (6% i faste 2003-priser). Dette dækker dog over store forskelle, både mellem (amts)kommunerne og mellem de enkelte konti. Det skal samtidig understeges, at det for en række af kommunerne og amtskommuner gælder, at der blot er tale om en fremskrivning at udgifterne fra Antallet af kommuner og amtskommuner, hvor der sker stigninger i antallet af behandlingspladser til socialt udsatte grupper, er større end antallet af kommuner og amtskommuner, som skærer ned på antallet af behandlingspladser. Kommunernes og amtskommunernes overordnede vurdering af den forventede indsats over for socialt udsatte grupper viser, at der ikke er nogen kommuner eller amtskommuner, som forventer nedskæringer i indsatsen. I tabellen ses udviklingen i de undersøgte konti. På de såkaldte kernekonti, som relaterer sig direkte til socialt udsatte grupper, sker der en stigning på 13% i løbende priser (10% i 2003-priser). Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem i pct. på de udvalgte konti Konti Indhold Korrigerede data Kernekonti 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte 12% (8%) grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til 5% (2%) udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%) Total 13% (10%) Tilgrænsende konti 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret til specielt udsatte grupper. 8% (5%) Både udsatte og handicappede) 5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v. 6% (3%) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 4% (0%) 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende+handicappet) 0% (-3%) Total 3% (1%) 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) -1% (-4%) Samlet Total: 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. Tabellen på næste side viser resultaterne af de tre analyser, undersøgelsen dækker over. Tabellen er et udtryk for en meget overordnet vurdering af indsatsen. For budgetanalysen vises to kolonner; en med titlen Ukorrigerede og en med titlen Korrigerede. Forskellen på de to kolonner er, at i kolonnen med de ubehandlede tal er alle undersøgte konti (10 stk.) for den enkelte kommune og amtskommune medregnet. Problemet er imidlertid, at budgettallene, i visse tilfælde, er misvisende, idet store stigninger eller fald kan være udtryk for budgetmæssige forhold, som intet 3

4 har at gøre med indsatsen over for socialt udsatte grupper. I kolonnen med de behandlede tal er der tage højde for denne problematik, idet enkelte konti er udeladt. Budgetanalysen afdækker udviklingen af 10 forskellige konti for 23 kommuner og amtskommuner. Derved består analysen af 230 poster. Af de 230 poster benyttes 34 ikke af kommunerne og amtskommunerne, og 22 er udeladt grundet de netop beskrevne budgetmæssige forehold. Beregninger fortaget på baggrund af de behandlede data består således af 174 poster. Den overordnet vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Budgetundersøgelsen Ukorrigerede Korrigerede Udviklingen i antallet af behandlingspladser Den kvalitative vurdering Frederiksborg Amt 4% (1%) 4% (1%) Fyns Amt 3% (0%) 3% (0%) Københavns Amt 3% (0%) 3% (0%) Nordjyllands Amt -30% (-32%) 18% (14%) Ribe Amt -2% (-5%) -1% (-4%) Ringkøbings Amt 10% (6%) 10% (6%) Roskilde Amt 19% (15%) -3% (-6%) Storstrøms Amt 50% (46%) 50% (46%) Sønderjyllands Amt 7% (4%) 7% (4%) Vejle Amt 14% (10%) 14% (11%) Vestsjællands Amt 52% (47%) - Viborg Amt 3% (0%) 10% (7%) Århus Amt 19% (15%) 19% (15%) Esbjerg Kommune 13% (10%) 10% (7%) Helsingør Kommune 7% (4%) 7% (4%) Horsens Kommune 25% (22%) 25% (22%) Kolding Kommune 1% (-2%) 1% (-2%) Randers Kommune 8% (5%) 8% (5%) Århus Kommune -1% (-4%) 3% (0%) Aalborg Kommune 8% (5%) 8% (5%) Københavns Kommune 13% (10%) 12% (9%) Frederiksberg Kommune 7% (4%) 7% (4%) Bornholms Regionskommune -1% (-4%) -1% (-4%) ( ) Total 7% (4%) 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Der er forhold omkring enkelte konti, som gør, at procenttallet i kolonnen Ukorrigerede ikke er udtryk for ændring i indsatsen. Oftest skyldes det budgetmæssige omlægninger. I den ubehandlede total er alle konti medregnet, mens nogle er udeladt i totalen med titlen korrigerede. Årsagen til at nogle konti er udeladt kan ses i bilag A. Beregningerne i den ukorrigerede kolonne er godkendt af kommunerne og amtskommunerne, mens tallene i den behandlede kolonne er fremkommet gennem Oxford Research beregninger. Udviklingen i antallet af behandlingspladser måles på 10 forskellige områder. De fleste kommuner og amtskommuner har ikke pladser på alle områderne. Er der tale om en stigning på blot én plads, vil det være illustreret med en opadrettet pil. De har ikke været muligt at opgøre antallet af behandlingspladser i Horsens og Kolding Kommune, med henvisning til at det er en amtskommunal opgave. Den kvalitative undersøgelse består af udviklingen pr. fem områder. I denne tabel er der markeret en stigning, hvis der som minimum sker stigninger på to områder. Hvis indsatsen på ét område fader, neutraliserer det en stigning på et andet. Størrelsen af ændringen i indsatsen er ikke beskrevet. Det har ikke været muligt at lave en kvalitativ vurdering af den samlede indsats i Bornholms Regionskommune. Beskrivelsen er kun for hjemløse og psykisk syge. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. 4

5 Budgetanalysens fokus er på udviklingen i de enkelte konti og ikke på udviklingen i de enkelte kommuner og amtskommuner. Indsatsen over for socialt udsatte kan også være placeret på andre konti end de udvalgte, og derfor er resultaterne ikke udtryk for de samlede ændringer, der sker i den enkelte kommunes eller amtskommunes samlede indsats over for socialt udsatte grupper, ligesom behovet for og tilrettelæggelsen af indsatsen ikke er omfattet. Behandlingspladsanalysen viser, at der overordnet set, sker en fastholdelse eller en stigning i antallet af behandlingspladser til socialt udsatte grupper. Ses der på den samlede kvalitative vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper, sker der så godt som ingen steder et decideret fald i indsatsen. De steder, hvor niveauet for 2004 ikke er det samme som for 2003, sker der stigninger. En del af stigningerne kan forklares som følge af en forbedret effektivitet i behandlingen såvel som i forvaltningerne, men stigningen skyldes også, at der bliver tilført flere midler til området. 5

6 6

7 Indledning Rådet for Socialt Udsatte har bedt Oxford Research undersøge, om der fra 2003 til 2004 sker ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats på serviceydelsesområdet over for socialt udsatte grupper. Undersøgelsen er foretaget i november måned 2003 blandt landets 13 amtskommuner, de 9 største kommuner (Københavns, Frederiksberg, Esbjerg, Aalborg, Århus, Helsingør, Horsens, Kolding, og Randers Kommune) 1 samt Bornholms Regionskommune. Hovedelementet i undersøgelsen er en budgetanalyse af de konti, i de kommunale og amtskommunale budgetter, som vedrører socialt udsatte grupper. Denne analyse suppleres af en kortlægning af antallet af behandlingspladser til socialt udsatte samt en interviewundersøgelse, som bygger på telefoninterview med nøglepersoner på det sociale område i kommunerne og amtskommunerne. De ændringer, som der måtte være i indsatsen over for socialt udsatte grupper, bliver derved målt på tre forskellige parametre; budgetterne, antallet af behandlingspladser samt en kvalitativ vurdering. Denne tredeling er foretaget, idet ingen af elementerne alene kan beskrive udviklingen i indsatsen. Det skyldes, at der er en lang række af forbehold for hver af de tre undersøgelsesmetoder, som gør, at indsatsen ikke alene kan vurderes på baggrund af en enkelt delanalyse. Derfor er det også afgørende, at der ikke alene tolkes på resultaterne fra én enkelt del af undersøgelsen, men at resultaterne holdes op mod resultaterne fra de andre dele af undersøgelsen. De konti, som indsatsen måles på i budgetundersøgelsen, er udvalgt af Rådet for Socialt Udsatte. Det samme gør sig gældende for de paragraffer, som afdækkes i afsnittet, som beskriver udviklingen i antallet af behandlingspladser Undersøgelsen har kun til formål at afdække, om der sker ændringer i indsatsen fra 2003 til 2004 og giver derfor ikke noget indblik i niveauet af indsatsen. Desuden er det kun udbudssiden, der afdækkes, og det er derfor hverken muligt at sige noget om niveauet eller kvaliteten af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Den overordnede metode For at give et fyldestgørende billede af ændringerne i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper er undersøgelsen opdelt i tre dele. Første del afdækker de budgetmæssige ændringer, som har fundet sted fra 2003 til Anden del fokuseres på udviklingen i antallet af behandlingspladser, mens tredje del er en kvalitativ vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Forløbet for de tre dele er beskrevet herunder. 1 Odense Kommune indgik fra start i undersøgelsen, men er siden undladt, idet der ikke fandtes tal fra 2004 på det tidspunkt hvor undersøgelsen blev gennemført. 7

8 Budgetanalyse For på bedst mulig måde at afdække de budgetmæssige ændringer, der er sket på området fra 2003 til 2004, er en høj datasikkerhed afgørende. Derfor har kommunerne og amtskommunerne haft mulighed for at kommentere og godkende alle tal, som er anvendt i rapporten. De undersøgte konti, er alle udvalgt af Rådet for Socialt Udsatte. Oxford Research har indhentet budgetter (vis muligt de reviderede budgetter) fra alle kommuner og amtskommuner og herudfra fundet de relevante tal fra Tallene er derefter sendt som mail i et Excel-regneark til de relevante økonomiske kontakter i kommunerne og amterne, som derefter har haft mulighed for at kontrollere og kommentere tallene. Det har været afgørende for undersøgelsen, at tallene fra 2004 var fra de vedtagne budgetter. Det har i de fleste tilfælde ikke været muligt at fremskaffe disse på tryk, da budgetterne for 2004 først blev vedtaget midt oktober, og derfor tidligst blev trykt midt november, hvilket er uden for den periode, hvor undersøgelsen blev gennemført. Tallene for 2004 er derfor blev fremsendt til Oxford Research enten som kopi fra de endnu ikke trykte budgetter, som specialkørsler fra kommunernes eller amtskommunernes budgetprogrammer eller som Excel-filer, hvorefter Oxford Research har identificeret de relevante budgettal. I enkelte tilfælde har kommunerne og amtskommunerne selv indskrevet 2004-tallene i et regneark fremsendt af Oxford Research. Efter godkendelse af tallene i de enkelte kommuner og amtskommuner, har Oxford Research gennemført et telefoninterview med en person i kommunerne og amtskommunerne med kompetence til at kommentere udviklingen i tallene og de budgetmæssige forhold. I mange tilfælde er der gennemført flere telefoninterview i den enkelte kommune eller amtskommune, idet de relevante konti ofte er placeret under forskellige ressourceområder. Afslutningsvis har amtskommunerne og kommunerne modtaget de endelige budgettal på mail til endelig godkendelse, som det er præsenteret i bilag A. Behandlingspladser Den anden del i forløbet har haft til formål at afdække antallet af de behandlingspladser, kommunerne og amtskommunerne stiller til rådighed for socialt udsatte grupper. Tallene er indsamlet ved at lade kommunerne og amtskommunerne udfylde det skema, som kan ses i bilag B. Kontaktpersonerne i kommunerne og amtskommunerne blev overvejende fundet i forbindelse med indsamlingen af budgettallene fra den første runde. Visse tal er indhentet gennem telefoninterview, mens kommunerne og amtskommunerne i andre tilfælde har returneret det udfyldte skema med de kommentarer, der måtte være. Det har dog i mange tilfælde ikke været muligt for kommunerne og amtskommunerne at oplyse de præcise tal for antallet af behandlingspladser, hvilket fremgår af afsnittet, som behandler udviklingen i antallet af behandlingspladser. Overordnet kvalitativ vurdering Den tredje del af undersøgelsen er medtaget for at give en kvalitativ vurdering af indsatsen overfor socialt udsatte grupper. Herved opfanges nuancer i indsatsen over 8

9 for socialt udsatte grupper, som ikke nødvendigvis kommer til udtryk gennem budgetterne og udviklingen i antallet af behandlingspladser. Desuden giver det mulighed for en bedre forståelse af årsagen til de eventuelle ændringer. Den kvalitative vurdering er gennemført på baggrund af telefoninterview med en nøgleperson inden for det sociale område i den enkelte kommune eller amtskommune. Før interviewet fik nøglepersonen, som oftest, tilsendt en spørgeguide samt budgettallene og tallene fra antallet af behandlingspladser. Interviewet blev gennemført med det formål at få en overordnet vurdering af, om der er sket ændringer i kommunernes og amtskommunernes indsats over for stofmisbrugere, alkoholikere, prostituerede, hjemløse og psykisk syge. Det har været tilstræbt, at interviewet blev gennemført med socialcheferne eller en person med et tilsvarende overordnet ansvar og overblik over indsatsen over for socialt udsatte grupper. Det har været afgørende for Oxford Research, at interviewede efterfølgende er blevet godkendt til brug i denne rapport, og de interviewet personer har derfor fået tilsendt det tekststykke, som beskriver deres kommune eller amtskommunes indsats. 9

10 10

11 Kapitel 1. Budgetanalysen Kapitlet har til formål at afdække udviklingen fra år 2003 til 2004 i de konti, der vedrører kommunernes og amtskommunernes indsats over for socialt udsatte grupper. Som nævnt, har Rådet for Socialt Udsatte udvalgt de konti, der undersøges. Der er dog en lang række forhold, som det er nødvendigt at forholde sig til, og som er vigtige at huske på, når tallene vurderes. Kapitlet indledes med en sammenfatning af resultaterne samt en samlet oversigt over den procentvise ændring i de forskellige konti, fordelt på kommunerne og amtskommunerne. Dernæst følger en beskrivelse af de overordnede forbehold, som budgetanalysen skal læses med samt en beskrivelse af de metodiske overvejelser, kapitlet er bygget op omkring. Afslutningsvis fokuseres på de enkelte konti, som overordnet er beskrevet i sammenfatningen. Her vil enkelte forbehold omkring kontiene også være beskrevet, og det er derfor afgørende, at disse forbehold læses, før der konkluderes på de resultater, der fremgår af sammenfatningen. For at budgetanalysen ikke skal stå alene, foretages der i de to følgende kapitler en analyse af udviklingen i antallet af behandlingspladser samt en kvalitativ vurdering Den overordnede vurdering Analysen af udvalgte konti viser, at der i kommunerne og amtskommunerne generelt er tale om en stigning i indsatsen over for socialt udsatte grupper fra 2003 til Dette dækker dog over store forskelle, både mellem (amts)kommunerne og mellem de enkelte konti. Nedenstående tabel viser den samlede indsats i kommunerne og amtskommunerne over for socialt udsatte grupper målt på alle de udvalgte konti (5.08, 5.39, 5.42, 5.44, 5.45, 5.51, 5.52, 5.53, 5.55 og5.56). Ikke alle konti for alle kommuner og amtskommuner indgår i de efterfølgende beregninger, idet ændringerne kan være forårsaget af forhold, som ikke er relateret til indsatsen over for socialt udsatte. Specifikt hvilke konti for de enkelte kommuner og amtskommuner, som ikke indgår i beregningerne, kan ses af tabel 1.3. Tabel 1.1: Totalen for de udvalgte konti 5.08, 5.39, 5.42, 5.44, 5.45, 5.51, 5.52, 5.53, 5.55 og 5.56 Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. 11

12 Målt på de udvalgte konti sker der samlet set en stigning i udgifterne på 9% (6% i 2003-priser). Det skal understeges, at der for en række af kommunerne og amtskommunerne gælder, at der blot er tale om en fremskrivning at udgifterne fra Nedenstående tabel viser den procentvise ændring i de udvalgte konti. Der er overordnet lavet to opdelinger; Kernekonti og tilgrænsende konti. Kernekonti vedrører direkte socialt udsatte grupper, mens de tilgrænsende konti også kan omfatte andre grupper end de udsatte som for eksempel handicappet. Konti, som i tabel 1.3 er markeret med gråt, indgår ikke i beregningerne. Tabel 1.2: Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem i pct. på de udvalgte konti Konti Kernekonti Indhold 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte 12% (8%) grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til 5% (2%) udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%) Total 13% (10%) Tilgrænsende konti 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret til specielt udsatte grupper. 8% (5%) Både udsatte og handicappede) 5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v. 6% (3%) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 4% (0%) 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende+handicappet) 0% (-3%) Total 3% (1%) 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) -1% (-4%) Samlet Total: 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3 Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser Ses der på udviklingen i kernekontiene, stiger udgifterne med 13% (10% i priser). Den samlede stigning dækker over store udsving i de enkelte konti. Dog bemærkes det, at der kun er tale om fald for konto 5.56 (amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for sindslidende). Konto 5.55 og 5.45 har begge stigninger på over 15%. For den sidste konto skal stigningen i høj grad ses i lyset af behandlingsgarantien. Desuden er der tale om en stigning i konto 5.42 (botilbud til personer med særlige sociale problemer) på 12% (8% i faste priser). Overordnet sker der derfor en stigning i de konti, som specifikt vedrører socialt udsatte grupper. I gruppen af tilgrænsende konti er der i højere grad tale om status quo, idet stigningen er på 3% (1% i 2003-priser). Den største stigning er her konto 3.39 med 8% (5%). Bevægelserne på konto 5.52 og 5.53 er yderst begrænsede. Tabel 1.3 viser udviklingen i de enkelte kommuner og amtskommuner. De felter, som er markeret med gråt, betyder, at værdierne bør tolkes med varsomhed. En uddybning af dette forhold er beskrevet efter tabellen. For amtskommunerne gælder det, at der kun er tale om et samlet fald i de udvalgte konti i Nordjyllands Amt og Ribe Amt, hvilket i begge tilfælde skyldes budgetmæssi- 12

13 ge forhold, som ikke har nogen relation til indsatsen på området, og som for Nordjyllands Amt også ændre sig når der tages udgangspunkt i de behandlede data. Der ses også en generel samlet stigning blandt de udvalgte konti for kommunerne. Undtagelsen er Århus Kommune, men også her skyldes det i høj grad budgetmæssige forhold og ikke en nedprioritering af indsatsen. Der er også tale om en stigning i indsatsen for Frederiksberg og Københavns Kommuner. Der er dog en række budgetmæssige forbehold omkring stigningen i Københavns Kommune, som gør, at resultatet skal tolkes varsomt. Disse forhold fremgår af bilag A. Stigningen er dog stort set den samme når der ses på de behandlede data. Der sker et mindre fald i de udvalgte konti i Bornholms Regionskommune. Udviklingen skal dog ses i lyset af, at den nylige sammenlægning af kommunerne på Bornholm kan betyde, at ikke alle udgifter bliver konteret ens. Tabel 1.3: Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem i pct. på de udvalgte konti Kommune/konto Total Ukorrigerede Korrigerede Frederiksborg Amt -8% 48% 4% 3% 9% 6% 2% -10% 0% 4% 4% Fyns Amt 3% 3% -1% 0% 16% -1% -53% -1% -11% 3% 3% Københavns Amt 0% n/a 23% -2% 7% n/a -80% 24% 22% 2% 3% 3% Nordjyllands Amt 2% 21% 47% 26% 4% 63% -83% 2% 3% -22% -30% 18% Ribe Amt -9% 4% -3% 6% -8% -15% 1% 10% 0% -2% -1% Ringkøbings Amt -25% -2% 8% 0% 17% 0% 18% 10% 10% Roskilde Amt 3% 118% -4% 16% 6% -41% -29% -14% 396% -63% 19% -3% Storstrøms Amt 80% 23% 10% 27% 3% 3% -47% 142% 0% 50% 50% Sønderjyllands Amt 4% 1% -13% 3% 100% -3% 2% 4% 3% 7% 7% Vejle Amt 4% 9% 4% 3% 38% n/a -26% 10% 10% 14% 14% Vestsjællands Amt 0% 3% 4% 8% 419% 9008% -11% 8% 52% - Viborg Amt -6% 7% 2% 3% 20% 13% -26% 4% 48% -40% 3% 10% Århus Amt -6% 13% 3% 7% 26% 79% -11% 155% 19% 19% Esbjerg Kommune -24% -4% 95% -4% 10% 7% 60% 13% 10% Helsingør Kom. -4% -6% 11% 4% 22% -14% 4% 7% 7% Horsens Kommune -1% 65% 3% -55% 39% 32% 16% 25% 25% Kolding Kommune -2% 64% -36% -13% -18% -16% 1% 1% 1% Randers Kommune 3% -26% 55% 8% 7% 48% -14% 8% 8% Århus Kommune 5% 7% -100% 477% -27% 18% 1% 2% -76% -1% 3% Aalborg Kommune 2% 6% 13% 13% 2% 3% 8% 8% Københavns Kom. 2% 1% 30% 17% -27% -3% 62% 16% -20% 13% 12% Frederiksberg Kom. 23% 3% 55% 20% 1% 9% 3% 0% 3% 7% 7% Bornholms Regions. -36% 2% 0% -1% -12% -1% -4% -100% 0% -1% -1% Total 7% (4%) 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Bemærkning: Blanke felter = Kontoen benyttes ikke af den pågældende kommune/amt. Bemærkning: n.a = Negative udgifter i 2003 eller 2004, som gør, at procenttallet ikke udregnes, Bemærkning: Grå felter = Forhold omkring konti, som gør, at procenttallet ikke er udtryk for ændring i indsatsen. Oftest skyldes det budgetmæssige omlægninger. I den ubehandlede total er de grå felter medregnet, mens de er udeladt i totale med titlen korrigerede. De grå felter indgår ikke i beregninger til andre tabeller i dette kapitel. Årsagen til de grå felter kan ses i bilag A. Hvor der er grå felter, bør værdierne for kommuner/amtskommuner tolkes med varsomhed. Det er et udtryk for, at der er forhold omkring den relevante konto, som gør, at procenttallet ikke beskriver den reelle udvikling. I totalkolonnen med titlen ukorrigerede indgår de grå felter i beregningerne, mens de er udeladt i totalkolonnen med titlen korrigerede. De grå felter indgår ikke i beregningerne i den resterende del af kapitlet. 13

14 Der er overordnet set tre årsager til, at det har været nødvendigt, at udelade de konti som er markeret med gråt fra beregningerne. Kommunerne/amtskommunerne har budgetteret forkert i Det skyldes i flere tilfælde de nye grundtakstregler. Kommunerne/amtskommunerne har flyttet udgifterne til en anden konto af budgetmæssige årsager. Kommunerne/amtskommunerne har brugt én konto i 2003 som en buffer for derefter at fordele pengene ud på andre konti. Dette skyldes i nogle tilfælde usikkerhed om grundtakstmodellen. En uddybning af disse forbehold er beskrevet i det næste afsnit Analysens fokus og forbehold Denne nedenstående tabel beskriver indholdet af de konti, som der fokuseres på i budgetanalysen. Tabel 1.4: Konti som undersøges i budgetanalysen Konti Indhold 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret specielt til udsatte grupper. (Både udsatte og handicappede) 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende + handicappede) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende Kilde: De benyttede konti er udvalgt af sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte. De udvalgte konti dækker ikke fuldt ud over den samlede kommunale og amtskommunale indsats over for socialt udsatte grupper, idet der også vil være andre konti, som vedrører indsatsen over for socialt udsatte grupper. Eksempelvis kan nævnes konto 5.38, som vedrører beskyttet beskæftigelse. Tilsvarende vil de udvalgte konti i nogle tilfælde, også dække over udgifter og indtægter, som ikke udelukkende kan relateres til socialt udsatte grupper. Resultatet af budgetanalysen skal også ses i sammenhæng med analysen af antallet af behandlingspladser i kapitel 2 samt den kvalitative vurdering i kapitel 3. Som det blev beskrevet i afsnittet om forløbet for undersøgelsen, er al data indsamlet med hjælp fra kommunerne og amtskommunerne. Alle tal er placeret i bilag A, i den form som kommunerne og amtskommunerne har godkendt dem. De specifikke kommentarer, som kommunerne og amtskommunerne har haft til budgettallene, fremgår også af skemaerne i bilaget. 14

15 Undersøgelsen består af budgettal fra landets 13 amter, de 9 største kommuner (Københavns, Frederiksberg, Esbjerg, Aalborg, Århus, Helsingør, Horsens, Kolding og Randers Kommune 2 samt Bornholms Regionskommune. Som udgangspunkt er der indhentet de reviderede budgetter fra Det er sket ud fra en betragtning om, at undersøgelsen herved, i højere grad, afspejler de reelle ændringer, som finder sted mellem 2003 og Det har dog i mange tilfælde ikke været muligt, idet et revideret budget ikke forelå. I de tilfælde, er det oprindelige budget blevet benyttet. Det har været afgørende, at budgettallene fra 2004 har været fra de vedtagne budgetter. Budgetanalysen bygger på en lang række forbehold, som det er afgørende at være opmærksom på. For at kunne analysere udviklingen i de forskellige konti, har det været nødvendigt at foretage en række valg, med hensyn til hvilke kommuner og amtskommuner, som har skulle være med i de samlede beregninger. Der er i alt 240 forskellige udgiftsposter, hvis berettigelse i undersøgelsen har skulle vurderes. Ud af de 240 poster skal trækkes kontiene fra Odense Kommune, da det ikke har været muligt at inddrage dem i undersøgelsen samt de konti som ikke benyttes (i alt 34 poster), og dem som er blevet kasseret (i alt 22 konti). Netop derfor har det været afgørende, at de enkelte kommuner og amtskommuner har haft mulighed for at kommentere de ændringer, som finder sted. Forbehold Der er en række overordnede forbehold, det er vigtigt at være opmærksom på, når budgettallene vurderes. De udvalgte konti dækker ikke fuldstændigt over de udgifter, som relaterer sig til et område. Kommuner og amtskommuner har mulighed for at postere udgifter forskelligt og vælge, om visse konti skal benyttes eller udelades. At måle på enkelte konti giver derfor ikke umiddelbart et fuldstændigt billede af udgiftssituationen på et område. Som udgangspunkt er der indhentet de reviderede budgetter fra Det har dog i mange tilfælde ikke været muligt, idet et revideret budget enten ikke lå på tryk eller ikke eksisterede, og derfor er det oprindelige budget blevet brugt. Ofte vil ændringen fra 2003 til 2004 være mindre, når der er taget udgangspunkt i det reviderede budget fra I nogle tilfælde er der større udgiftsstigninger eller udgiftsfald grundet en omprioritering mellem konti. I flere tilfælde kan der være tale om, at udgifter bliver flyttet mellem to konti, hvoraf den ene ikke er udvalgt til denne undersøgelse. Ændringer i de relevante konti er i de tilfælde relateret til budgetændringer og ikke et tegn på en ændring i indsatsen. Det har derfor i visse tilfælde været nødvendigt ikke at medregne budgettallene fra enkelte kommuner eller amtskommuner, da det ellers ville give et misvisende billede af indsatsen. Både kommunerne og amtskommunerne har givet oplysninger om de samme konti på trods af, at nogle konti kun er orienteret mod enten amtslige eller kommunale udgifter. Undersøgelsen har dog til en vis grad vist, at grænsen alligevel 2 Odense Kommune indgik fra start i undersøgelsen, men er siden undladt, idet der ikke fandtes tal fra 2004 på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev gennemført. 15

16 er flydende mellem posteringerne, således at konti, der vedrører amtslige opgaver, også benyttes til kommunale posteringer og omvendt. Budgettallene indeholder refusion (gælder kun for konto 5.42) samt grundtakstbetaling og midler fra puljer på indtægtssiden 3, i de tilfælde hvor en sådan betaling har fundet sted. Det skyldes, at det har vist sig umuligt at rense budgetterne for disse beløb. Det er dog vurderingen, at det ikke har den store betydning, idet kommunerne og amtskommunerne også budgetterer med disse indtægter i 2004-budgetterne. Derfor indeholder de tal, der sammenlignes fra 2003 og 3004, det samme, og da det netop er ændringen i indsatsen der fokuseres på, har det ingen betydning for resultaterne. Undersøgelsen afdækker ikke indholdet og kvaliteten af indsatsen, men beskriver udelukkende, om der sker ændringer i indsatsen. Behovet og antallet af personer i systemet belyses heller ikke. Ikke alle kommuner og amtskommuner indgår i analysen af de enkelte konti. Dels på grund af at alle konti ikke benyttes alle steder og dels på grund af posteringsfejl. Alle tal er i løbende priser med undtagelse af ét budget 4. Beregningerne er efterfølgende omregnet til 2003-priser, og den samlede procentvise ændring i tabellerne er beskrevet i både løbende og faste priser. Tallene, som er placeret i parentes, er 2003-priser. De tal, som beskrivelsen i de forskellige konti tager udgangspunkt i, er de løbende priser. Der er regnet med en prisfremskrivning mellem 2003 og 2004 på 3,1%. I det næste afsnit beskrives udviklingen for de undersøgte konti. De konti, som er markeret med gråt i tabel 1.3, indgår ikke i beregningerne grundet de ovenstående forbehold. Som nævnt, kan forklaringen på udeladelserne findes i bilag A under de enkelte kommuner/amtskommuner Udviklingen på de forskellige konti Afsnittet er overordnet opdelt i to hovedområder; Kernekonti og tilgrænsende konti. Afsnittet om kernekonti beskriver udviklingen i de konti, som vedrører stofmisbrugere (5.45), alkoholmisbrugere (5.44), hjemløse (5.42) og sindslidende ( ). Afsnittet om de tilgrænsende konti omfatter udsatte grupper, men også andre grupper som for eksempel handicappede. Det er kontiene 5.39, 5.51, 5.52 og Konto 5.08 (støtte til frivilligt socialt arbejde) beskrives uafhængigt af de to hovedområder,. Tabellerne giver en indikation af udviklingen i de forskellige konti. Dog er det vigtigt at være opmærksom på en række forhold, som har indflydelse på udviklingen i kontiene. Disse er beskrevet i forbindelse med gennemgangen af de enkelte konti. 3 I enkelte tilfælde er budgettallene uden grundtakstbetaling og refusion. 4 Ringkjøbing Amt. 16

17 Kernekonti Kernekonti samlet Tabel 1.5: Kernekonti samlet (5.45, 5.44, , 5.56) Konti Kernekonti Indhold 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte 12% (8%) grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til 5% (2%) udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%) Total 13% (10%) Kilde: Oxford Research 2003 Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser Ser man på de konti, som specifikt vedrører socialt udsatte grupper, sker der en stigning på 13% (10% i 2003-priser). Stigningen bæres især af konto 5.45 og konto 5.55, hvor stigningerne er over 15%. Faldet i konto 5.56 på 15% bør desuden bemærkes. Stofmisbrugere Nedenstående tabel viser udviklingen i konto 5.45, som omhandler behandlingen af stofmisbrugere. Den samlet stigning er på 15% (12% i 2003-priser). Tabel 1.6: Stofmisbrugere konto 5.45 Amter Kommuner Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 15% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 27% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 17% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 15% (12%) Kilde: Oxford Research 2003 Esbjerg Kommune og Århus Amt indgår ikke i beregningerne. Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Bloktilskud til behandlingsgaranti indgår ikke i budgettet for Ringkjøbing Amt. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. 17

18 I såvel kommunerne som amtskommunerne er der betydelige stigninger i indsatsen over for stofmisbrugere, hvis denne vurderes ud fra ændringerne i konto Der er især tale om en markant stigning blandt kommunerne (27%). Udgifterne i amtskommunerne stiger samlet 15%, hvilket har effekt for den samlede total, idet amtskommunerne i denne undersøgelse bærer langt den største del af udgifterne på området. Stigningerne skal i høj grad ses i lyset af behandlingsgaranti er for stofmisbrugere (regeringens lov- og cirkulæreprogram). På trods af, at behandlingsgarantien trådte i kraft i midten af 2003, slår den tilsyneladende først rigtigt igennem på budgetterne i For Bornholm er indsatsen uændret. Alkoholmisbrugere Kontoen dækker over udgifter og indtægter, som vedrører ambulant behandling og døgnbehandling af alkoholskader efter sygehusloven 16. Tabel 1.7: Alkoholmisbrug 5.44 Amter Kommuner Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 5% 2003 (1000 kr.) 0 Kr (1000 kr.) 0 Kr. Ændring (1000 kr.) 0 Kr. Ændring (%) 0% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) 0 Kr. Ændring (%) 0% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 5% (2%) Kilde: Oxford Research 2003 Århus Kommune og Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. Konto 5.44, alkoholbehandlingen og behandlingen for alkoholskader, viser en forventet stigning på samlet 5% (2% i 2003-priser). Ses der på udviklingen i 2003-priser, er der reelt en meget beskeden stigning i Behandlingen af alkoholmisbrugere er en amtskommunal opgave, og kommunerne har derfor ingen udgifter på denne konto. I grupperingen bestående af Frederiksberg, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune, er det kun sidstnævnte, som har udgifter på området, idet opgaven er placeret under H:S i hovedstadsområdet. 18

19 Hjemløse Konto 5.42 omhandler botilbud til personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 94 om herberger, forsorgscentre og krisecentre). Tabel 1.8: Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 94 herberger mv.) 5.42 Amter Kommuner Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 9% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) -84 Kr. Ændring (%) -3% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 27% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 12% (8%) Kilde: Oxford Research 2003 Århus Kommune og Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. På konto 5.42 forventes en samlet stigning i udgifterne på 12% i løbende priser (8% i 2003-priser). I amternes tilfælde er der tale om en stigning på 9%, mens kommunerne forventer et fald på 3%. Stigningen for Frederiksberg, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune skal først og fremmest ses i lyset af en stor stigning på konto 5.42 i Københavns Kommune. Konto 5.42 indeholder refusion, hvilket kan have betydning for udviklingen i udgifterne. Dog regnes der med refusion i såvel 2003 som 2004, og derfor bør dette delvis udligne hinanden. Sindslidende konti 5.55 og 5.56 De to konti beskriver tilsammen udviklingen i udgifter og indtægter, som vedrører sindslidende. Konto 5.55 er botilbud til længerevarende ophold for sindslidende, og konto 5.56 er amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende. Tabel 1.9: Sindslidende 5.55 og 5.56 Amter Kommuner Enheder Total 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 25% -12% 22% 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 6% -17% -5% 19

20 Tabel 1.9: Sindslidende 5.55 og 5.56 Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Total 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 16% -8% 14% 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 19% (15%) -15% (-17%) 13% (10%) Kilde: Oxford Research 2003 Roskilde Amt indgår ikke i beregningerne for konto Viborg Amt og Københavns Kommune indgår ikke i beregningerne for konto Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. Der er samlet set tale om en stigning på 13% (10% i 2003-priser). Stigningen dækker over en forventet amtskommunal stigning på 22% og et kommunalt fald på 5%. Københavns Kommune indgår ikke i beregningerne for konto 5.56 grundet budgetmæssige ændringer. Herved er der en forventet stigning på 14% i Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune. Der er dog stor forskel på udviklingen i de to konti. For konto 5.55 gælder, at der i amtskommunerne forventes en stigning på 25%, mens stigningen i Frederiksberg, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune forventes at blive på 16%. I kommunerne forventes der en stigning på 6%, hvilket samlet set giver en total stigning for konto på 5.55 på 19% (15% i 2003-priser). For konto 5.56 gælder, at der for amterne, kommunerne, Frederiksberg og Bornholms Regionskommune forventes et fald på henholdsvis 12%, 17% og 8%. Faldet blandt kommunerne hænger i høj grad sammen med et stort fald i Århus Kommune. Det bør bemærkes, at konto 5.53 i mange tilfælde kun dækker over en indsats, som vedrører handicappede, og derfor ikke beskriver en indsats, som er rettet mod sindslidende Tilgrænsende konti Afsnittet om de tilgrænsende konti omfatter udsatte grupper, men også andre grupper som for eksempel handicappede. Det er konto 5.39 om aktivitets- og samværstilbud, konto 5.51 om amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold til handicappede, konto 5.52 om kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov og konto 5.53 om kontaktpersoner og ledsagerordninger. Tabel 1.10: Tilgrænsende konti : 5.39, 5.51, 5.52 og 5,53 Amter Kommuner 20 Enheder Total 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr. Ændring (%) 10% 17% -24% -2% 5% 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. -1 Kr Kr Kr Kr. Ændring (%) 12% 0% 14% 4% 2%

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010 Forfatter: BAK Sidst gemt: Revision: 3 Antal sider: 53 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Forfatter: jbe Sidst gemt: Revision: 2 Antal sider: 52 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AARHUS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere