Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004"

Transkript

1 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter: nif Sidst gemt: :57 Sidst udskrevet: :58 L:\ Kommunal indsats overfor svage grupper II\Afrapportering\Socialt udsatte grupper Endelig version.doc Revision: 10 Antal sider: 38

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Indledning...7 Den overordnede metode...7 Kapitel 1. Budgetanalysen Den overordnede vurdering Analysens fokus og forbehold Udviklingen på de forskellige konti...16 Kapitel 2. Behandlingspladser Analysens fokus og forbehold Antallet af behandlingspladser...24 Kapitel 3. Overordnet kvalitativ vurdering Resume Vurderingen af indsatsen...30 Bilag A udgiftsfordelingen for de enkelte kommuner og amtskommuner...38 Bilag B - Behandlingspladser i de enkelte kommuner og amtskommuner 2

3 Sammenfatning Budgetanalysen af udvalgte konti viser, at der i kommunerne og amtskommunerne generelt er tale om en stigning i indsatsen over for socialt udsatte grupper fra 2003 til Målt på de udvalgte konti sker der samlet set en stigning i udgifterne på 9% (6% i faste 2003-priser). Dette dækker dog over store forskelle, både mellem (amts)kommunerne og mellem de enkelte konti. Det skal samtidig understeges, at det for en række af kommunerne og amtskommuner gælder, at der blot er tale om en fremskrivning at udgifterne fra Antallet af kommuner og amtskommuner, hvor der sker stigninger i antallet af behandlingspladser til socialt udsatte grupper, er større end antallet af kommuner og amtskommuner, som skærer ned på antallet af behandlingspladser. Kommunernes og amtskommunernes overordnede vurdering af den forventede indsats over for socialt udsatte grupper viser, at der ikke er nogen kommuner eller amtskommuner, som forventer nedskæringer i indsatsen. I tabellen ses udviklingen i de undersøgte konti. På de såkaldte kernekonti, som relaterer sig direkte til socialt udsatte grupper, sker der en stigning på 13% i løbende priser (10% i 2003-priser). Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem i pct. på de udvalgte konti Konti Indhold Korrigerede data Kernekonti 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte 12% (8%) grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til 5% (2%) udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%) Total 13% (10%) Tilgrænsende konti 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret til specielt udsatte grupper. 8% (5%) Både udsatte og handicappede) 5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v. 6% (3%) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 4% (0%) 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende+handicappet) 0% (-3%) Total 3% (1%) 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) -1% (-4%) Samlet Total: 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. Tabellen på næste side viser resultaterne af de tre analyser, undersøgelsen dækker over. Tabellen er et udtryk for en meget overordnet vurdering af indsatsen. For budgetanalysen vises to kolonner; en med titlen Ukorrigerede og en med titlen Korrigerede. Forskellen på de to kolonner er, at i kolonnen med de ubehandlede tal er alle undersøgte konti (10 stk.) for den enkelte kommune og amtskommune medregnet. Problemet er imidlertid, at budgettallene, i visse tilfælde, er misvisende, idet store stigninger eller fald kan være udtryk for budgetmæssige forhold, som intet 3

4 har at gøre med indsatsen over for socialt udsatte grupper. I kolonnen med de behandlede tal er der tage højde for denne problematik, idet enkelte konti er udeladt. Budgetanalysen afdækker udviklingen af 10 forskellige konti for 23 kommuner og amtskommuner. Derved består analysen af 230 poster. Af de 230 poster benyttes 34 ikke af kommunerne og amtskommunerne, og 22 er udeladt grundet de netop beskrevne budgetmæssige forehold. Beregninger fortaget på baggrund af de behandlede data består således af 174 poster. Den overordnet vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Budgetundersøgelsen Ukorrigerede Korrigerede Udviklingen i antallet af behandlingspladser Den kvalitative vurdering Frederiksborg Amt 4% (1%) 4% (1%) Fyns Amt 3% (0%) 3% (0%) Københavns Amt 3% (0%) 3% (0%) Nordjyllands Amt -30% (-32%) 18% (14%) Ribe Amt -2% (-5%) -1% (-4%) Ringkøbings Amt 10% (6%) 10% (6%) Roskilde Amt 19% (15%) -3% (-6%) Storstrøms Amt 50% (46%) 50% (46%) Sønderjyllands Amt 7% (4%) 7% (4%) Vejle Amt 14% (10%) 14% (11%) Vestsjællands Amt 52% (47%) - Viborg Amt 3% (0%) 10% (7%) Århus Amt 19% (15%) 19% (15%) Esbjerg Kommune 13% (10%) 10% (7%) Helsingør Kommune 7% (4%) 7% (4%) Horsens Kommune 25% (22%) 25% (22%) Kolding Kommune 1% (-2%) 1% (-2%) Randers Kommune 8% (5%) 8% (5%) Århus Kommune -1% (-4%) 3% (0%) Aalborg Kommune 8% (5%) 8% (5%) Københavns Kommune 13% (10%) 12% (9%) Frederiksberg Kommune 7% (4%) 7% (4%) Bornholms Regionskommune -1% (-4%) -1% (-4%) ( ) Total 7% (4%) 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Der er forhold omkring enkelte konti, som gør, at procenttallet i kolonnen Ukorrigerede ikke er udtryk for ændring i indsatsen. Oftest skyldes det budgetmæssige omlægninger. I den ubehandlede total er alle konti medregnet, mens nogle er udeladt i totalen med titlen korrigerede. Årsagen til at nogle konti er udeladt kan ses i bilag A. Beregningerne i den ukorrigerede kolonne er godkendt af kommunerne og amtskommunerne, mens tallene i den behandlede kolonne er fremkommet gennem Oxford Research beregninger. Udviklingen i antallet af behandlingspladser måles på 10 forskellige områder. De fleste kommuner og amtskommuner har ikke pladser på alle områderne. Er der tale om en stigning på blot én plads, vil det være illustreret med en opadrettet pil. De har ikke været muligt at opgøre antallet af behandlingspladser i Horsens og Kolding Kommune, med henvisning til at det er en amtskommunal opgave. Den kvalitative undersøgelse består af udviklingen pr. fem områder. I denne tabel er der markeret en stigning, hvis der som minimum sker stigninger på to områder. Hvis indsatsen på ét område fader, neutraliserer det en stigning på et andet. Størrelsen af ændringen i indsatsen er ikke beskrevet. Det har ikke været muligt at lave en kvalitativ vurdering af den samlede indsats i Bornholms Regionskommune. Beskrivelsen er kun for hjemløse og psykisk syge. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. 4

5 Budgetanalysens fokus er på udviklingen i de enkelte konti og ikke på udviklingen i de enkelte kommuner og amtskommuner. Indsatsen over for socialt udsatte kan også være placeret på andre konti end de udvalgte, og derfor er resultaterne ikke udtryk for de samlede ændringer, der sker i den enkelte kommunes eller amtskommunes samlede indsats over for socialt udsatte grupper, ligesom behovet for og tilrettelæggelsen af indsatsen ikke er omfattet. Behandlingspladsanalysen viser, at der overordnet set, sker en fastholdelse eller en stigning i antallet af behandlingspladser til socialt udsatte grupper. Ses der på den samlede kvalitative vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper, sker der så godt som ingen steder et decideret fald i indsatsen. De steder, hvor niveauet for 2004 ikke er det samme som for 2003, sker der stigninger. En del af stigningerne kan forklares som følge af en forbedret effektivitet i behandlingen såvel som i forvaltningerne, men stigningen skyldes også, at der bliver tilført flere midler til området. 5

6 6

7 Indledning Rådet for Socialt Udsatte har bedt Oxford Research undersøge, om der fra 2003 til 2004 sker ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats på serviceydelsesområdet over for socialt udsatte grupper. Undersøgelsen er foretaget i november måned 2003 blandt landets 13 amtskommuner, de 9 største kommuner (Københavns, Frederiksberg, Esbjerg, Aalborg, Århus, Helsingør, Horsens, Kolding, og Randers Kommune) 1 samt Bornholms Regionskommune. Hovedelementet i undersøgelsen er en budgetanalyse af de konti, i de kommunale og amtskommunale budgetter, som vedrører socialt udsatte grupper. Denne analyse suppleres af en kortlægning af antallet af behandlingspladser til socialt udsatte samt en interviewundersøgelse, som bygger på telefoninterview med nøglepersoner på det sociale område i kommunerne og amtskommunerne. De ændringer, som der måtte være i indsatsen over for socialt udsatte grupper, bliver derved målt på tre forskellige parametre; budgetterne, antallet af behandlingspladser samt en kvalitativ vurdering. Denne tredeling er foretaget, idet ingen af elementerne alene kan beskrive udviklingen i indsatsen. Det skyldes, at der er en lang række af forbehold for hver af de tre undersøgelsesmetoder, som gør, at indsatsen ikke alene kan vurderes på baggrund af en enkelt delanalyse. Derfor er det også afgørende, at der ikke alene tolkes på resultaterne fra én enkelt del af undersøgelsen, men at resultaterne holdes op mod resultaterne fra de andre dele af undersøgelsen. De konti, som indsatsen måles på i budgetundersøgelsen, er udvalgt af Rådet for Socialt Udsatte. Det samme gør sig gældende for de paragraffer, som afdækkes i afsnittet, som beskriver udviklingen i antallet af behandlingspladser Undersøgelsen har kun til formål at afdække, om der sker ændringer i indsatsen fra 2003 til 2004 og giver derfor ikke noget indblik i niveauet af indsatsen. Desuden er det kun udbudssiden, der afdækkes, og det er derfor hverken muligt at sige noget om niveauet eller kvaliteten af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Den overordnede metode For at give et fyldestgørende billede af ændringerne i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper er undersøgelsen opdelt i tre dele. Første del afdækker de budgetmæssige ændringer, som har fundet sted fra 2003 til Anden del fokuseres på udviklingen i antallet af behandlingspladser, mens tredje del er en kvalitativ vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Forløbet for de tre dele er beskrevet herunder. 1 Odense Kommune indgik fra start i undersøgelsen, men er siden undladt, idet der ikke fandtes tal fra 2004 på det tidspunkt hvor undersøgelsen blev gennemført. 7

8 Budgetanalyse For på bedst mulig måde at afdække de budgetmæssige ændringer, der er sket på området fra 2003 til 2004, er en høj datasikkerhed afgørende. Derfor har kommunerne og amtskommunerne haft mulighed for at kommentere og godkende alle tal, som er anvendt i rapporten. De undersøgte konti, er alle udvalgt af Rådet for Socialt Udsatte. Oxford Research har indhentet budgetter (vis muligt de reviderede budgetter) fra alle kommuner og amtskommuner og herudfra fundet de relevante tal fra Tallene er derefter sendt som mail i et Excel-regneark til de relevante økonomiske kontakter i kommunerne og amterne, som derefter har haft mulighed for at kontrollere og kommentere tallene. Det har været afgørende for undersøgelsen, at tallene fra 2004 var fra de vedtagne budgetter. Det har i de fleste tilfælde ikke været muligt at fremskaffe disse på tryk, da budgetterne for 2004 først blev vedtaget midt oktober, og derfor tidligst blev trykt midt november, hvilket er uden for den periode, hvor undersøgelsen blev gennemført. Tallene for 2004 er derfor blev fremsendt til Oxford Research enten som kopi fra de endnu ikke trykte budgetter, som specialkørsler fra kommunernes eller amtskommunernes budgetprogrammer eller som Excel-filer, hvorefter Oxford Research har identificeret de relevante budgettal. I enkelte tilfælde har kommunerne og amtskommunerne selv indskrevet 2004-tallene i et regneark fremsendt af Oxford Research. Efter godkendelse af tallene i de enkelte kommuner og amtskommuner, har Oxford Research gennemført et telefoninterview med en person i kommunerne og amtskommunerne med kompetence til at kommentere udviklingen i tallene og de budgetmæssige forhold. I mange tilfælde er der gennemført flere telefoninterview i den enkelte kommune eller amtskommune, idet de relevante konti ofte er placeret under forskellige ressourceområder. Afslutningsvis har amtskommunerne og kommunerne modtaget de endelige budgettal på mail til endelig godkendelse, som det er præsenteret i bilag A. Behandlingspladser Den anden del i forløbet har haft til formål at afdække antallet af de behandlingspladser, kommunerne og amtskommunerne stiller til rådighed for socialt udsatte grupper. Tallene er indsamlet ved at lade kommunerne og amtskommunerne udfylde det skema, som kan ses i bilag B. Kontaktpersonerne i kommunerne og amtskommunerne blev overvejende fundet i forbindelse med indsamlingen af budgettallene fra den første runde. Visse tal er indhentet gennem telefoninterview, mens kommunerne og amtskommunerne i andre tilfælde har returneret det udfyldte skema med de kommentarer, der måtte være. Det har dog i mange tilfælde ikke været muligt for kommunerne og amtskommunerne at oplyse de præcise tal for antallet af behandlingspladser, hvilket fremgår af afsnittet, som behandler udviklingen i antallet af behandlingspladser. Overordnet kvalitativ vurdering Den tredje del af undersøgelsen er medtaget for at give en kvalitativ vurdering af indsatsen overfor socialt udsatte grupper. Herved opfanges nuancer i indsatsen over 8

9 for socialt udsatte grupper, som ikke nødvendigvis kommer til udtryk gennem budgetterne og udviklingen i antallet af behandlingspladser. Desuden giver det mulighed for en bedre forståelse af årsagen til de eventuelle ændringer. Den kvalitative vurdering er gennemført på baggrund af telefoninterview med en nøgleperson inden for det sociale område i den enkelte kommune eller amtskommune. Før interviewet fik nøglepersonen, som oftest, tilsendt en spørgeguide samt budgettallene og tallene fra antallet af behandlingspladser. Interviewet blev gennemført med det formål at få en overordnet vurdering af, om der er sket ændringer i kommunernes og amtskommunernes indsats over for stofmisbrugere, alkoholikere, prostituerede, hjemløse og psykisk syge. Det har været tilstræbt, at interviewet blev gennemført med socialcheferne eller en person med et tilsvarende overordnet ansvar og overblik over indsatsen over for socialt udsatte grupper. Det har været afgørende for Oxford Research, at interviewede efterfølgende er blevet godkendt til brug i denne rapport, og de interviewet personer har derfor fået tilsendt det tekststykke, som beskriver deres kommune eller amtskommunes indsats. 9

10 10

11 Kapitel 1. Budgetanalysen Kapitlet har til formål at afdække udviklingen fra år 2003 til 2004 i de konti, der vedrører kommunernes og amtskommunernes indsats over for socialt udsatte grupper. Som nævnt, har Rådet for Socialt Udsatte udvalgt de konti, der undersøges. Der er dog en lang række forhold, som det er nødvendigt at forholde sig til, og som er vigtige at huske på, når tallene vurderes. Kapitlet indledes med en sammenfatning af resultaterne samt en samlet oversigt over den procentvise ændring i de forskellige konti, fordelt på kommunerne og amtskommunerne. Dernæst følger en beskrivelse af de overordnede forbehold, som budgetanalysen skal læses med samt en beskrivelse af de metodiske overvejelser, kapitlet er bygget op omkring. Afslutningsvis fokuseres på de enkelte konti, som overordnet er beskrevet i sammenfatningen. Her vil enkelte forbehold omkring kontiene også være beskrevet, og det er derfor afgørende, at disse forbehold læses, før der konkluderes på de resultater, der fremgår af sammenfatningen. For at budgetanalysen ikke skal stå alene, foretages der i de to følgende kapitler en analyse af udviklingen i antallet af behandlingspladser samt en kvalitativ vurdering Den overordnede vurdering Analysen af udvalgte konti viser, at der i kommunerne og amtskommunerne generelt er tale om en stigning i indsatsen over for socialt udsatte grupper fra 2003 til Dette dækker dog over store forskelle, både mellem (amts)kommunerne og mellem de enkelte konti. Nedenstående tabel viser den samlede indsats i kommunerne og amtskommunerne over for socialt udsatte grupper målt på alle de udvalgte konti (5.08, 5.39, 5.42, 5.44, 5.45, 5.51, 5.52, 5.53, 5.55 og5.56). Ikke alle konti for alle kommuner og amtskommuner indgår i de efterfølgende beregninger, idet ændringerne kan være forårsaget af forhold, som ikke er relateret til indsatsen over for socialt udsatte. Specifikt hvilke konti for de enkelte kommuner og amtskommuner, som ikke indgår i beregningerne, kan ses af tabel 1.3. Tabel 1.1: Totalen for de udvalgte konti 5.08, 5.39, 5.42, 5.44, 5.45, 5.51, 5.52, 5.53, 5.55 og 5.56 Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. 11

12 Målt på de udvalgte konti sker der samlet set en stigning i udgifterne på 9% (6% i 2003-priser). Det skal understeges, at der for en række af kommunerne og amtskommunerne gælder, at der blot er tale om en fremskrivning at udgifterne fra Nedenstående tabel viser den procentvise ændring i de udvalgte konti. Der er overordnet lavet to opdelinger; Kernekonti og tilgrænsende konti. Kernekonti vedrører direkte socialt udsatte grupper, mens de tilgrænsende konti også kan omfatte andre grupper end de udsatte som for eksempel handicappet. Konti, som i tabel 1.3 er markeret med gråt, indgår ikke i beregningerne. Tabel 1.2: Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem i pct. på de udvalgte konti Konti Kernekonti Indhold 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte 12% (8%) grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til 5% (2%) udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%) Total 13% (10%) Tilgrænsende konti 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret til specielt udsatte grupper. 8% (5%) Både udsatte og handicappede) 5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v. 6% (3%) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 4% (0%) 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende+handicappet) 0% (-3%) Total 3% (1%) 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) -1% (-4%) Samlet Total: 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3 Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser Ses der på udviklingen i kernekontiene, stiger udgifterne med 13% (10% i priser). Den samlede stigning dækker over store udsving i de enkelte konti. Dog bemærkes det, at der kun er tale om fald for konto 5.56 (amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for sindslidende). Konto 5.55 og 5.45 har begge stigninger på over 15%. For den sidste konto skal stigningen i høj grad ses i lyset af behandlingsgarantien. Desuden er der tale om en stigning i konto 5.42 (botilbud til personer med særlige sociale problemer) på 12% (8% i faste priser). Overordnet sker der derfor en stigning i de konti, som specifikt vedrører socialt udsatte grupper. I gruppen af tilgrænsende konti er der i højere grad tale om status quo, idet stigningen er på 3% (1% i 2003-priser). Den største stigning er her konto 3.39 med 8% (5%). Bevægelserne på konto 5.52 og 5.53 er yderst begrænsede. Tabel 1.3 viser udviklingen i de enkelte kommuner og amtskommuner. De felter, som er markeret med gråt, betyder, at værdierne bør tolkes med varsomhed. En uddybning af dette forhold er beskrevet efter tabellen. For amtskommunerne gælder det, at der kun er tale om et samlet fald i de udvalgte konti i Nordjyllands Amt og Ribe Amt, hvilket i begge tilfælde skyldes budgetmæssi- 12

13 ge forhold, som ikke har nogen relation til indsatsen på området, og som for Nordjyllands Amt også ændre sig når der tages udgangspunkt i de behandlede data. Der ses også en generel samlet stigning blandt de udvalgte konti for kommunerne. Undtagelsen er Århus Kommune, men også her skyldes det i høj grad budgetmæssige forhold og ikke en nedprioritering af indsatsen. Der er også tale om en stigning i indsatsen for Frederiksberg og Københavns Kommuner. Der er dog en række budgetmæssige forbehold omkring stigningen i Københavns Kommune, som gør, at resultatet skal tolkes varsomt. Disse forhold fremgår af bilag A. Stigningen er dog stort set den samme når der ses på de behandlede data. Der sker et mindre fald i de udvalgte konti i Bornholms Regionskommune. Udviklingen skal dog ses i lyset af, at den nylige sammenlægning af kommunerne på Bornholm kan betyde, at ikke alle udgifter bliver konteret ens. Tabel 1.3: Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem i pct. på de udvalgte konti Kommune/konto Total Ukorrigerede Korrigerede Frederiksborg Amt -8% 48% 4% 3% 9% 6% 2% -10% 0% 4% 4% Fyns Amt 3% 3% -1% 0% 16% -1% -53% -1% -11% 3% 3% Københavns Amt 0% n/a 23% -2% 7% n/a -80% 24% 22% 2% 3% 3% Nordjyllands Amt 2% 21% 47% 26% 4% 63% -83% 2% 3% -22% -30% 18% Ribe Amt -9% 4% -3% 6% -8% -15% 1% 10% 0% -2% -1% Ringkøbings Amt -25% -2% 8% 0% 17% 0% 18% 10% 10% Roskilde Amt 3% 118% -4% 16% 6% -41% -29% -14% 396% -63% 19% -3% Storstrøms Amt 80% 23% 10% 27% 3% 3% -47% 142% 0% 50% 50% Sønderjyllands Amt 4% 1% -13% 3% 100% -3% 2% 4% 3% 7% 7% Vejle Amt 4% 9% 4% 3% 38% n/a -26% 10% 10% 14% 14% Vestsjællands Amt 0% 3% 4% 8% 419% 9008% -11% 8% 52% - Viborg Amt -6% 7% 2% 3% 20% 13% -26% 4% 48% -40% 3% 10% Århus Amt -6% 13% 3% 7% 26% 79% -11% 155% 19% 19% Esbjerg Kommune -24% -4% 95% -4% 10% 7% 60% 13% 10% Helsingør Kom. -4% -6% 11% 4% 22% -14% 4% 7% 7% Horsens Kommune -1% 65% 3% -55% 39% 32% 16% 25% 25% Kolding Kommune -2% 64% -36% -13% -18% -16% 1% 1% 1% Randers Kommune 3% -26% 55% 8% 7% 48% -14% 8% 8% Århus Kommune 5% 7% -100% 477% -27% 18% 1% 2% -76% -1% 3% Aalborg Kommune 2% 6% 13% 13% 2% 3% 8% 8% Københavns Kom. 2% 1% 30% 17% -27% -3% 62% 16% -20% 13% 12% Frederiksberg Kom. 23% 3% 55% 20% 1% 9% 3% 0% 3% 7% 7% Bornholms Regions. -36% 2% 0% -1% -12% -1% -4% -100% 0% -1% -1% Total 7% (4%) 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Bemærkning: Blanke felter = Kontoen benyttes ikke af den pågældende kommune/amt. Bemærkning: n.a = Negative udgifter i 2003 eller 2004, som gør, at procenttallet ikke udregnes, Bemærkning: Grå felter = Forhold omkring konti, som gør, at procenttallet ikke er udtryk for ændring i indsatsen. Oftest skyldes det budgetmæssige omlægninger. I den ubehandlede total er de grå felter medregnet, mens de er udeladt i totale med titlen korrigerede. De grå felter indgår ikke i beregninger til andre tabeller i dette kapitel. Årsagen til de grå felter kan ses i bilag A. Hvor der er grå felter, bør værdierne for kommuner/amtskommuner tolkes med varsomhed. Det er et udtryk for, at der er forhold omkring den relevante konto, som gør, at procenttallet ikke beskriver den reelle udvikling. I totalkolonnen med titlen ukorrigerede indgår de grå felter i beregningerne, mens de er udeladt i totalkolonnen med titlen korrigerede. De grå felter indgår ikke i beregningerne i den resterende del af kapitlet. 13

14 Der er overordnet set tre årsager til, at det har været nødvendigt, at udelade de konti som er markeret med gråt fra beregningerne. Kommunerne/amtskommunerne har budgetteret forkert i Det skyldes i flere tilfælde de nye grundtakstregler. Kommunerne/amtskommunerne har flyttet udgifterne til en anden konto af budgetmæssige årsager. Kommunerne/amtskommunerne har brugt én konto i 2003 som en buffer for derefter at fordele pengene ud på andre konti. Dette skyldes i nogle tilfælde usikkerhed om grundtakstmodellen. En uddybning af disse forbehold er beskrevet i det næste afsnit Analysens fokus og forbehold Denne nedenstående tabel beskriver indholdet af de konti, som der fokuseres på i budgetanalysen. Tabel 1.4: Konti som undersøges i budgetanalysen Konti Indhold 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret specielt til udsatte grupper. (Både udsatte og handicappede) 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende + handicappede) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende Kilde: De benyttede konti er udvalgt af sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte. De udvalgte konti dækker ikke fuldt ud over den samlede kommunale og amtskommunale indsats over for socialt udsatte grupper, idet der også vil være andre konti, som vedrører indsatsen over for socialt udsatte grupper. Eksempelvis kan nævnes konto 5.38, som vedrører beskyttet beskæftigelse. Tilsvarende vil de udvalgte konti i nogle tilfælde, også dække over udgifter og indtægter, som ikke udelukkende kan relateres til socialt udsatte grupper. Resultatet af budgetanalysen skal også ses i sammenhæng med analysen af antallet af behandlingspladser i kapitel 2 samt den kvalitative vurdering i kapitel 3. Som det blev beskrevet i afsnittet om forløbet for undersøgelsen, er al data indsamlet med hjælp fra kommunerne og amtskommunerne. Alle tal er placeret i bilag A, i den form som kommunerne og amtskommunerne har godkendt dem. De specifikke kommentarer, som kommunerne og amtskommunerne har haft til budgettallene, fremgår også af skemaerne i bilaget. 14

15 Undersøgelsen består af budgettal fra landets 13 amter, de 9 største kommuner (Københavns, Frederiksberg, Esbjerg, Aalborg, Århus, Helsingør, Horsens, Kolding og Randers Kommune 2 samt Bornholms Regionskommune. Som udgangspunkt er der indhentet de reviderede budgetter fra Det er sket ud fra en betragtning om, at undersøgelsen herved, i højere grad, afspejler de reelle ændringer, som finder sted mellem 2003 og Det har dog i mange tilfælde ikke været muligt, idet et revideret budget ikke forelå. I de tilfælde, er det oprindelige budget blevet benyttet. Det har været afgørende, at budgettallene fra 2004 har været fra de vedtagne budgetter. Budgetanalysen bygger på en lang række forbehold, som det er afgørende at være opmærksom på. For at kunne analysere udviklingen i de forskellige konti, har det været nødvendigt at foretage en række valg, med hensyn til hvilke kommuner og amtskommuner, som har skulle være med i de samlede beregninger. Der er i alt 240 forskellige udgiftsposter, hvis berettigelse i undersøgelsen har skulle vurderes. Ud af de 240 poster skal trækkes kontiene fra Odense Kommune, da det ikke har været muligt at inddrage dem i undersøgelsen samt de konti som ikke benyttes (i alt 34 poster), og dem som er blevet kasseret (i alt 22 konti). Netop derfor har det været afgørende, at de enkelte kommuner og amtskommuner har haft mulighed for at kommentere de ændringer, som finder sted. Forbehold Der er en række overordnede forbehold, det er vigtigt at være opmærksom på, når budgettallene vurderes. De udvalgte konti dækker ikke fuldstændigt over de udgifter, som relaterer sig til et område. Kommuner og amtskommuner har mulighed for at postere udgifter forskelligt og vælge, om visse konti skal benyttes eller udelades. At måle på enkelte konti giver derfor ikke umiddelbart et fuldstændigt billede af udgiftssituationen på et område. Som udgangspunkt er der indhentet de reviderede budgetter fra Det har dog i mange tilfælde ikke været muligt, idet et revideret budget enten ikke lå på tryk eller ikke eksisterede, og derfor er det oprindelige budget blevet brugt. Ofte vil ændringen fra 2003 til 2004 være mindre, når der er taget udgangspunkt i det reviderede budget fra I nogle tilfælde er der større udgiftsstigninger eller udgiftsfald grundet en omprioritering mellem konti. I flere tilfælde kan der være tale om, at udgifter bliver flyttet mellem to konti, hvoraf den ene ikke er udvalgt til denne undersøgelse. Ændringer i de relevante konti er i de tilfælde relateret til budgetændringer og ikke et tegn på en ændring i indsatsen. Det har derfor i visse tilfælde været nødvendigt ikke at medregne budgettallene fra enkelte kommuner eller amtskommuner, da det ellers ville give et misvisende billede af indsatsen. Både kommunerne og amtskommunerne har givet oplysninger om de samme konti på trods af, at nogle konti kun er orienteret mod enten amtslige eller kommunale udgifter. Undersøgelsen har dog til en vis grad vist, at grænsen alligevel 2 Odense Kommune indgik fra start i undersøgelsen, men er siden undladt, idet der ikke fandtes tal fra 2004 på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev gennemført. 15

16 er flydende mellem posteringerne, således at konti, der vedrører amtslige opgaver, også benyttes til kommunale posteringer og omvendt. Budgettallene indeholder refusion (gælder kun for konto 5.42) samt grundtakstbetaling og midler fra puljer på indtægtssiden 3, i de tilfælde hvor en sådan betaling har fundet sted. Det skyldes, at det har vist sig umuligt at rense budgetterne for disse beløb. Det er dog vurderingen, at det ikke har den store betydning, idet kommunerne og amtskommunerne også budgetterer med disse indtægter i 2004-budgetterne. Derfor indeholder de tal, der sammenlignes fra 2003 og 3004, det samme, og da det netop er ændringen i indsatsen der fokuseres på, har det ingen betydning for resultaterne. Undersøgelsen afdækker ikke indholdet og kvaliteten af indsatsen, men beskriver udelukkende, om der sker ændringer i indsatsen. Behovet og antallet af personer i systemet belyses heller ikke. Ikke alle kommuner og amtskommuner indgår i analysen af de enkelte konti. Dels på grund af at alle konti ikke benyttes alle steder og dels på grund af posteringsfejl. Alle tal er i løbende priser med undtagelse af ét budget 4. Beregningerne er efterfølgende omregnet til 2003-priser, og den samlede procentvise ændring i tabellerne er beskrevet i både løbende og faste priser. Tallene, som er placeret i parentes, er 2003-priser. De tal, som beskrivelsen i de forskellige konti tager udgangspunkt i, er de løbende priser. Der er regnet med en prisfremskrivning mellem 2003 og 2004 på 3,1%. I det næste afsnit beskrives udviklingen for de undersøgte konti. De konti, som er markeret med gråt i tabel 1.3, indgår ikke i beregningerne grundet de ovenstående forbehold. Som nævnt, kan forklaringen på udeladelserne findes i bilag A under de enkelte kommuner/amtskommuner Udviklingen på de forskellige konti Afsnittet er overordnet opdelt i to hovedområder; Kernekonti og tilgrænsende konti. Afsnittet om kernekonti beskriver udviklingen i de konti, som vedrører stofmisbrugere (5.45), alkoholmisbrugere (5.44), hjemløse (5.42) og sindslidende ( ). Afsnittet om de tilgrænsende konti omfatter udsatte grupper, men også andre grupper som for eksempel handicappede. Det er kontiene 5.39, 5.51, 5.52 og Konto 5.08 (støtte til frivilligt socialt arbejde) beskrives uafhængigt af de to hovedområder,. Tabellerne giver en indikation af udviklingen i de forskellige konti. Dog er det vigtigt at være opmærksom på en række forhold, som har indflydelse på udviklingen i kontiene. Disse er beskrevet i forbindelse med gennemgangen af de enkelte konti. 3 I enkelte tilfælde er budgettallene uden grundtakstbetaling og refusion. 4 Ringkjøbing Amt. 16

17 Kernekonti Kernekonti samlet Tabel 1.5: Kernekonti samlet (5.45, 5.44, , 5.56) Konti Kernekonti Indhold 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte 12% (8%) grupper) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til 5% (2%) udsatte grupper) 5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%) Total 13% (10%) Kilde: Oxford Research 2003 Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser Ser man på de konti, som specifikt vedrører socialt udsatte grupper, sker der en stigning på 13% (10% i 2003-priser). Stigningen bæres især af konto 5.45 og konto 5.55, hvor stigningerne er over 15%. Faldet i konto 5.56 på 15% bør desuden bemærkes. Stofmisbrugere Nedenstående tabel viser udviklingen i konto 5.45, som omhandler behandlingen af stofmisbrugere. Den samlet stigning er på 15% (12% i 2003-priser). Tabel 1.6: Stofmisbrugere konto 5.45 Amter Kommuner Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 15% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 27% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 17% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 15% (12%) Kilde: Oxford Research 2003 Esbjerg Kommune og Århus Amt indgår ikke i beregningerne. Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Bloktilskud til behandlingsgaranti indgår ikke i budgettet for Ringkjøbing Amt. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. 17

18 I såvel kommunerne som amtskommunerne er der betydelige stigninger i indsatsen over for stofmisbrugere, hvis denne vurderes ud fra ændringerne i konto Der er især tale om en markant stigning blandt kommunerne (27%). Udgifterne i amtskommunerne stiger samlet 15%, hvilket har effekt for den samlede total, idet amtskommunerne i denne undersøgelse bærer langt den største del af udgifterne på området. Stigningerne skal i høj grad ses i lyset af behandlingsgaranti er for stofmisbrugere (regeringens lov- og cirkulæreprogram). På trods af, at behandlingsgarantien trådte i kraft i midten af 2003, slår den tilsyneladende først rigtigt igennem på budgetterne i For Bornholm er indsatsen uændret. Alkoholmisbrugere Kontoen dækker over udgifter og indtægter, som vedrører ambulant behandling og døgnbehandling af alkoholskader efter sygehusloven 16. Tabel 1.7: Alkoholmisbrug 5.44 Amter Kommuner Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 5% 2003 (1000 kr.) 0 Kr (1000 kr.) 0 Kr. Ændring (1000 kr.) 0 Kr. Ændring (%) 0% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) 0 Kr. Ændring (%) 0% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 5% (2%) Kilde: Oxford Research 2003 Århus Kommune og Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. Konto 5.44, alkoholbehandlingen og behandlingen for alkoholskader, viser en forventet stigning på samlet 5% (2% i 2003-priser). Ses der på udviklingen i 2003-priser, er der reelt en meget beskeden stigning i Behandlingen af alkoholmisbrugere er en amtskommunal opgave, og kommunerne har derfor ingen udgifter på denne konto. I grupperingen bestående af Frederiksberg, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune, er det kun sidstnævnte, som har udgifter på området, idet opgaven er placeret under H:S i hovedstadsområdet. 18

19 Hjemløse Konto 5.42 omhandler botilbud til personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 94 om herberger, forsorgscentre og krisecentre). Tabel 1.8: Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 94 herberger mv.) 5.42 Amter Kommuner Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Udgifter 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 9% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) -84 Kr. Ændring (%) -3% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 27% 2003 (1000 kr.) Kr (1000 kr.) Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. Ændring (%) 12% (8%) Kilde: Oxford Research 2003 Århus Kommune og Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. På konto 5.42 forventes en samlet stigning i udgifterne på 12% i løbende priser (8% i 2003-priser). I amternes tilfælde er der tale om en stigning på 9%, mens kommunerne forventer et fald på 3%. Stigningen for Frederiksberg, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune skal først og fremmest ses i lyset af en stor stigning på konto 5.42 i Københavns Kommune. Konto 5.42 indeholder refusion, hvilket kan have betydning for udviklingen i udgifterne. Dog regnes der med refusion i såvel 2003 som 2004, og derfor bør dette delvis udligne hinanden. Sindslidende konti 5.55 og 5.56 De to konti beskriver tilsammen udviklingen i udgifter og indtægter, som vedrører sindslidende. Konto 5.55 er botilbud til længerevarende ophold for sindslidende, og konto 5.56 er amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende. Tabel 1.9: Sindslidende 5.55 og 5.56 Amter Kommuner Enheder Total 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 25% -12% 22% 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 6% -17% -5% 19

20 Tabel 1.9: Sindslidende 5.55 og 5.56 Kbh., Frb. & Bornholm Total Enheder Total 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 16% -8% 14% 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr. Ændring (%) 19% (15%) -15% (-17%) 13% (10%) Kilde: Oxford Research 2003 Roskilde Amt indgår ikke i beregningerne for konto Viborg Amt og Københavns Kommune indgår ikke i beregningerne for konto Vestsjællands Amt indgår ikke i beregningerne. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser. Der er samlet set tale om en stigning på 13% (10% i 2003-priser). Stigningen dækker over en forventet amtskommunal stigning på 22% og et kommunalt fald på 5%. Københavns Kommune indgår ikke i beregningerne for konto 5.56 grundet budgetmæssige ændringer. Herved er der en forventet stigning på 14% i Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune. Der er dog stor forskel på udviklingen i de to konti. For konto 5.55 gælder, at der i amtskommunerne forventes en stigning på 25%, mens stigningen i Frederiksberg, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune forventes at blive på 16%. I kommunerne forventes der en stigning på 6%, hvilket samlet set giver en total stigning for konto på 5.55 på 19% (15% i 2003-priser). For konto 5.56 gælder, at der for amterne, kommunerne, Frederiksberg og Bornholms Regionskommune forventes et fald på henholdsvis 12%, 17% og 8%. Faldet blandt kommunerne hænger i høj grad sammen med et stort fald i Århus Kommune. Det bør bemærkes, at konto 5.53 i mange tilfælde kun dækker over en indsats, som vedrører handicappede, og derfor ikke beskriver en indsats, som er rettet mod sindslidende Tilgrænsende konti Afsnittet om de tilgrænsende konti omfatter udsatte grupper, men også andre grupper som for eksempel handicappede. Det er konto 5.39 om aktivitets- og samværstilbud, konto 5.51 om amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold til handicappede, konto 5.52 om kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov og konto 5.53 om kontaktpersoner og ledsagerordninger. Tabel 1.10: Tilgrænsende konti : 5.39, 5.51, 5.52 og 5,53 Amter Kommuner 20 Enheder Total 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr. Ændring (%) 10% 17% -24% -2% 5% 2003 (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr (1000 kr.) Kr Kr Kr Kr Kr. Ændring (1000 kr.) Kr. -1 Kr Kr Kr Kr. Ændring (%) 12% 0% 14% 4% 2%

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2004 til 2005

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2004 til 2005 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2004 til 2005 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 13. december 2004 Forfatter

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2005 til 2006

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2005 til 2006 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2005 til 2006 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 27. december 2005 Forfatter

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003 - analyse gennemført i alle amter og de 6 største kommuner - Notat - oktober 2002

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2009 til 2010 Forfatter: BAK Sidst gemt: Revision: 3 Antal sider: 53 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Forfatter: jbe Sidst gemt: Revision: 2 Antal sider: 52 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HERNING KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker.

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Målgruppen og sociale indsatser

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Høje-Taastrup Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Høje-Taastrup Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Høje-Taastrup Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HØJE-TAASTRUP KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: FREDERIKSBERG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HERNING KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Helsingør Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Helsingør Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Helsingør Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HELSINGØR KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 3 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Slagelse Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Slagelse Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Slagelse Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Horsens Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Horsens Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Horsens Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Svendborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Svendborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Svendborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 UNI C Statistik & Analyse, 20. april 2007 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse 1 Forord og resumé 3 2 Metode 4 3 Elever i den vidtgående

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Døve

Institutionsprofil for Center for Døve Institutionsprofil for Center for Døve September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Døve...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...9 4. Venteliste...10

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Fredericia Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 LOKAL RAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...5 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: KØBENHAVNS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Folkeskolens vidtgående specialundervisning 1985-2001 FORORD...2 UDVIKLINGEN I DEN VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING...4 Metode... 4 Tabel 1 Antal børn og unge i alderen 6-16 år. Danmarks Statistiks folketælling

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere