Bestyrelsesmøde 19.maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 19.maj 2014"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 19.maj 2014 Tilstede: Erik Knudsen, John Christensen, Frants Roager Lauritsen, Dorte Hjertsted Boye, Nanna Lohmann, Eva Grady, Paw Stylsvig Jeppesen, Jonas Trelle, Signe Ravnholt, Carsten Claussen, Lars Rahbek Nielsen, Uffe Hansen (referent) Under behandling af punkt 2 deltog Thomas S Lund Rektor bød velkommen til arbejdet i den nye bestyrelse 1 Godkendelse af dagsorden 2 Forventningsafstemning Rektor beklagede den forsinkede postgang i forbindelse med udsendelse af det trykte materiale Thomas S Lund deltog i egenskab af formand for skolens koordinationsudvalg i behandlingen af dette punkt. Rektor gennemgik formalia omkring bestyrelsens sammensætning. Rektor fremlagde, hvad han anser for skolens udfordringer 2014: Søgning: efter en markant fremgang har TG i år oplevet markant tilbagegang i søgetal Optagelseskriterier: Politiske overvejelser om adgangsbegrænsninger Profilering og andre aktiviteter Det interne samarbejde efter OK13 Økonomien Faldende indtægter pr. elev Statslige effektiviseringskrav Dialogen med omgivelserne Forældre Uddannelsesinstitutioner Virksomheder Fremover udsendes materiale på såvel papirform som elektronisk form (pdf). Materialet er også tilgængeligt i bestyrelsens Fronter-arkiv. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af økonomipunkt efter pkt. 2

2 Thomas fremlagde konklusionen af drøftelsen i skolens koordinationsudvalg. Ønsket om, at bestyrelsen er mere synlig på skolen er centralt for elever og personalet. I forbindelse med bestyrelsens selvsupplering foreslår koordinationsudvalget, at der udpeges en fra det lokale erhvervsliv. Meget gerne fra en virksomhed der arbejder internationalt. Thomas foreslog desuden på udvalgets vegne at der laves et arrangement med den nye bestyrelse, hvor elever og ansatte får mulighed for at møde bestyrelsesmedlemmerne Ønske om klarlæggelse af bestyrelsens kompetence Erik Knudsen kommenterede synlighed som svært i forholdt til eleverne, men et legitimt ønske som man skulle bestræbe sig på at leve op til, ikke mindst i forholdt til personalet. Herefter præsenterede de enkelte medlemmer: Erik Knudsen Rektor for UC-Lillebælt. Har været formand for Tornbjergs bestyrelse i 2 perioder. Erik Knudsen har beskæftiget sig med videregående uddannelser i 30 år, de seneste 3 år været formand for UC-rektorkollegiet. Dorte Hjertsted Boye, Byrådsmedlem. Er medlem af kommunens af Børn- og Ungeudvalget. Her udover er Dorte H Boye underviser på VUC-Fyn Frants Roager Lauritsen: Leder af institut for fysik- Kemi og Farmaci på SDU i Odense. Frants R Lauersen ser en opgave i at kunne fremme forventningsafstemning mellem universitetet og gymnasiet, hvor gymnasiet leverer studenter og universitetet uddanner gymnasielærere. John Christensen, Ingeniør. Har siddet 4 år i bestyrelsen udpeget via selvsupplering. John Christensen har haf flere tillidsposter i idrætten både lokalt nationalt og internationalt. Har været med i arbejdet med etablering af eliteidrætsordninger i skole, ungdoms- og videregående uddannelser. Eva Grady, Medarbejderrepræsentant. Lærer på Tornbjerg Gymnasium, medlem af skolebestyrelse på Hjallese skole. Eva Grady har tidligere arbejdet på det internationale kontor på SDU, og har internationalisering på TG som arbejdsområde ved siden af undervisningen. Nanna Lohmann, Skoleleder på Holluf Pile skole. Har særlig interesse for internationaliserings arbejde og vil gerne søge samarbejde og inspiration fra Tornbjerg. Der foregår i øjeblikket et samarbejde, hvor TG-elever underviser på folkeskoleelever på Holluf Pile skole, et godt projekt

3 som gerne må udvides. I bestyrelsesarbejdet vil Nanna Lohmann gerne diskutere profilering i forholdt til de øvrige ungdomsuddannelser. Jonas Trelle og Signe Ravnholt, Elevrepræsentanter. Bringer i det daglige sager mellem bestyrelsen eleverne og ikke mindst til elevrådet. De har særlig interesse i at bevare skolens særkende og profil. Paw S Jeppesen Personalerepræsentant. Lærer og tillidsrepræsentant for GL på tornbjerg Gymnasium, har gennem tiden arbejdet i store dele af skolens organisation som blandt andet tillidsrepræsentant, studievejleder og medlem af diverse udvalg. 3 Bestyrelsens konstituering John Christensen foreslog, at Erik Knudsen fortsætter som formand Erik Knudsen forestod herefter resten af mødet, herunder valg af næstformand. Erik Knudsen foreslog, at man midtvejs i perioden skifter formanden, så næstformanden kunne blive den kommende formand. Dette signal tilsluttede bestyrelsen sig, hvorefter Erik Knudsen foreslog Frants Roager Lauritsen som næstformand. Rektor foreslog John Christensen som bestyrelsesmedlem valgt ved selvsupplering. Som kandidat til den sidste post i bestyrelsen har skolen haft forespørgsel ude hos en større virksomhed i lokalområdet, og det indstilles, at Rektor arbejder videre med dette. EG spurgte om det skulle være en fra erhvervslivet, hvortil EK svarede nærmest ja. Eva Grady foreslog Lars Kirkegaard Bernstoffsminde Efterskole som alternativ, hvis den ovenstående forespørgsel ikke gav resultat. Erik Knudsen valgt med applaus Frants Roager Lauritsen blev udpeget som næstformand med applaus John Christensen udpeget som bestyrelsesmedlem. Det blev aftalt at rektor arbejder videre med den kontakt der har været til virksomheden som lokalområder. Derudover blev det tilkendegivet, at den af Eva Grady foreslåede person kunne være et godt alternativ, hvis den første

4 4 Økonomiprognose 5 Planerne for særlige indsatser i skoleåret Lars Rahbek Nielsen gennemgik kvartalsregnskab og henviste til notat. Hovedpunkter fra gennemgangen: Lavere elevfrafald, mindre forbrug til undervisnings gennemførsel bl.a. manglende ansættelse og en række mindre poster har haft positiv virkning på kvartalsregnskabet. Herefter gennemgik han nøgle for økonomiprognose. Der forventes et mindre overskud end oprindeligt budgetteret. Årsag er primært færre indtægter, da der næppe vil blive gennemsnitlig 28 elever i de kommende 1.g klasser. Der forventes et merforbrug på undervisningens gennemførelse, hvor hovedårsagen er forventningen til udbetaling af merarbejde. Dette er dog forbundet med stor usikkerhed, ikke mindst på grund af udsving i arbejdsbelastning under den forestående eksamen. Fra medarbejderrepræsentanterne efterlystes en uddybning af grundlaget for forventningen til merarbejdsforpligtigelsen og -udbetalingen. Dette udsendes sammen med referat. Rektor oplyste, at skolen overvejer at skifte normperiode, så der bliver bedre mulighed for regulering og dermed undgå virkningen af den skævdelte eksamensbelastning. En del af skønnet bygger på omkostningerne i forbindelse med ændring af normperioden, som vil medføre en uundgåelig skævdeling af arbejdet for en del ansatte. Rektor oplyste, at der var tilbagemelding fra Undervisningsministeriet vedr. gennemgang af årsrapport og revisions protokollat for Ministeriet havde ingen bemærkninger til årsrapport og revisionsprotokollat. Rektor gennemgik punkterne for vision 2015 i skolens indsatsområder for : Tornbjerg ånd Projekt klasserumsledelse Organisationsændring Studieretningsgymnasiet IT-strategi Internationalisering Lifeskills for fastholdelse Det er ledelsens vurdering, at det er for mange indsatsområder. De første bud på nye indsatsområder: henvendelse ikke fører til noget. Gennemgang taget til efterretning. Der udsendes uddybende materiale vedr. de store afvigelser på 816 tkr og merudgift til undervisningens gennemførelse på 858 tkr. De afledte effekter af eksamensbelastningen vil der blive orienteret om på næste bestyrelsesmøde Taget til efterretning

5 6 Mødeplan for skoleåret Meddelelser 8 Eventuelt Skriftlighed Ny tilrettelæggelse af grundforløb Organisationsudvikling Den videre proces: det kommende skoleår skal bruges på at lave et nyt visionsarbejde. Erik Knudsen foreslog, at der arbejdes med mindst 5 årig horisont og at der afsættes de nødvendige resurser til udviklingsprojekter. Ønsket om, at skolen arbejder for, at elevernes arbejdsbyrde over de tre år udjævnes blev fremført fra flere. Rektor oplyste, at skolen det kommende år deltager i forsøg med forkortet grundforløb, som kunne være en del af løsningen. Eleverne bifaldt deltagelse i dette forsøg. Rektor gennemgik årshjulet for bestyrelsens arbejde. Den foreslåede møderække vedtaget, dog med forbehold for maj-mødet 2015 Der vil blive arbejdet hen mod møde med personale og elevrepræsentanter i starten af september. Dette møde tænkes som start på ny visionsproces for skolen. Bestyrelsesseminar afholdes i slutningen af maj 2015 Klassetal: 10 klasser med ca. 266 elever, men der kommer erfaringsmæssigt flere til inden opgørelsestidspunktet i starten af september, så vi forventer lidt mere end 270 elever. Det vigende søgetal blev kort debatteret. Nanna Lohmann oplyste, at Holluf Pile skole havde en markant anden elevsammensætning i den nuværende 9. årgang, og der derfor kan forventes anderledes overgangsfrekvens næste år. Stillingsopslag og besættelser: 2 ansat i faste stillinger 2 udlånt fra Nordfyns Gymnasium, 4 som skal i pædagogikum næste år og yderligere 2 der skal i pædagogikum efterfølgende år. Rektor regner med at skulle ansætte yderligere et par nye lærere samt et antal barselsvikarer m.m. Bestyrelsen stillede op til fotografering. Paw S Jeppesen: Udmøntning af ny løn bør behandles af bestyrelsen. Beløbet udgør et sted i området tkr. Erik Knudsen foreslog, at man gennemfører forhandlingen på skolen og udarbejde en prioriteret liste, som kan danne grundlag, når bestyrelsen har behandlet sagen. Visionsarbejdet vil blive igangsat i forbindelse med bestyrelsens møde med personale og elevrepræsentanter i begyndelsen af september Størrelsen af Ny Lønbeløbet vil blive drøftet på det kommende møde i bestyrelsen.

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 17.5.-18.5.2011

BESTYRELSESMØDE 17.5.-18.5.2011 BESTYRELSESMØDE 17.5.-18.5.2011 Bestyrelsesmødet er holdt i forbindelse med bestyrelsesseminaret 17. 18. maj 2011 på Hindsgavl. Punkt 8 og 9 behandledes 18. maj. Til stede: Erik Knudsen, Flemming Mahler

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere: Rune Wisbech Carstensen, Peter Hansen, Malene Gram, Leon Sebbelin, Susan Vonsild, Steen Madsen,

Læs mere

MK: Vil gerne have et punkt på dagsordenen fremover, hvor man følger op på de beslutninger, der er truffet på tidligere møder.

MK: Vil gerne have et punkt på dagsordenen fremover, hvor man følger op på de beslutninger, der er truffet på tidligere møder. Bestyrelsesmøde Vestjysk Gymnasium Tarm Afholdt fredag den 20. juni kl. 08.00 12.30 på Vestjysk Gymnasium Tarm. Mødt: John Clausen (form.), Peter Larsen (pers.rep.), Martin P. Kristensen (pers.rep.), Maja

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag 10. december 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag 10. december 2010 Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag 10. december 2010 Til stede: John Clausen, Hans Østergaard (deltog i pkt. 1, 2, 3 og 8), Lars Bøttern, Erling Gaasdal, Carsten Laustsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby

Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 1. Valg af dirigent Claus

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 Mødetidspunkt

Læs mere

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 TR-gruppen (AF og Jø) og ledelsen (CA og AT) har ved en række møder drøftet hvordan de nye bestemmelser om arbejdstid i OK-13 bedst kan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Bilag 1. Arkitektskolen Aarhus 15. februar 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Bilag 1. Arkitektskolen Aarhus 15. februar 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 15. februar 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Bilag 1 Til bestyrelsesmødet den 24. februar 2012, pkt. 2: Referat fra bestyrelsesmødet den 1. februar 2012 Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 16. marts 2006 J.nr.: 5.01.01 Sagsbehandler: kol Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag

Læs mere

Referat af strategiseminar 3. september 2010 kl. 9.00-16.00

Referat af strategiseminar 3. september 2010 kl. 9.00-16.00 Referat af strategiseminar 3. september 2010 kl. 9.00-16.00 Til stede: Anita Olesen (AO), Astrid Læssø Christensen (AL), Eva Carmen Finnerup(Eva), Frans Gregersen (FG), Iben Hansen (IH), Cecilie Lonning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 1/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 18.februar kl.16.30

Referat af bestyrelsesmøde 1/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 18.februar kl.16.30 Mødets dagsorden: 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 25. november 2008 (bilag A) 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser a. Elevernes fagvalg og holddannelse b. Undervisningsministeriets analyse

Læs mere