PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager Hedehusene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene"

Transkript

1 wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager Hedehusene AnsneppoRT 1. januar december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej 73 4 Roskilde Tlt.:72 44O 355

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Bestyrelsespåtegning Den uafhæng ige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger Arsregnskab 1. januar december 214 Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgørelse Balance, aktiver... Balance, passiver Noter Nøgleoplysninger for Andelsboligforeningen Thorsbo Driftsbudgetter Side 2

3 wvvw primorevision dk BESTYRELSESPATEGNING U nderteg nede har aflagt årsrapport for Andelsboligforeningen Thorsbo. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.31. december 214 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 214. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foren ingens finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 3o Reerslev, den ly 215 Bestyrelse Side 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PATEGNING PA ARSREGNSKABET PRIMA www primorevision dk Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Thorsbo. Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Thorsbo for perioden 1. januar december 214, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 1 1, og 6, stk. 2 og I samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vorås opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar december 214 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2ogB samtforeningensvedtægter. Side 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVTSORS PATEGNING PA ANSNEGNSKABET R PRIMA Supplerende oplysn inger vedrørende forståelsen af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervss relsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision. Roskitde, den "1 f 2rc Side 5

6 \ A/r'w primorevision dk FORENINGSOPLYSN!NGER Foreningen Bestyrelse Revisor Andelsboligforeningen Thorsbo Thorsager Hedehusene Regnskabsåi: '1. januar december Susanne Hansen John Nielsen Lone Dannesøe Jensen PRIMA Ringstedvej 73 4 Roskilde Side 6

7 wvvw primorevision dk ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Arsrapporten for Andelsboligforeningen Thorsbo er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. 1,og 6, Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 215, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 8, samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 1 1, krævede oplysninger om til bagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. RESULTATOPGøRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det for!øbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afuigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold ti! budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.!ndtægter Bolig afg ift vedrørende reg nskabsperioden indgår i resultatopg ørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende reg nskabsperioden indgår i resultatopg ørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld), indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån samt renter af bankgæld, Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om Side 7

8 ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS overførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amortisering af kurstab, i ndeksreg ulering ved rørende i ndekslån m.v. ). BALANCEN Materielle an!ægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til kostpris. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse i overensstemmelse.med generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægternes indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. "Overført resultat mv. " indeholder akkumu leret resultat. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter frad rag af afholdte transaktionsomkostninger. Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. Øv rige gældsforpl igtelser Øvrige gældsforpligtelser værd iansættes til nom inel værd i. Side 8

9 ANVENDT REGNSI(ABSPRAKSIS øvrige NOTER Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af noterne. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt foreningens vedtægter. Vedtægteme bestemmer, at selvom der Iovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Nøgleoplysninger De i noterne anførte nøgleoplysninger har ti! formål at leve op ti! de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 213 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Side 9

10 P RIMA www primorevision di RESU LTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Budget 214 lndbetalt, andelshavere... Overført til vandregnskab... lndtægter ved salg af andelsbolig lndtægter i alt Ejendomsskat... Tilbagebetalt ejendomsskat tidligere år... Forsikringer... Renovation Elforbrug Vedligeholdelse af fællesarealer... Arbejdsdag Fødselsdag/j ulearrangement Vedligeholdelse... Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansieringsomkostninger Finansiering ialt Arets resultat Forslag til resultatdisponering : Overført til "Overført resultat m.v.": Betalte prioritetsafdrag... Henlæggelse til opsparingskonto Overført restandel af årets resultat Resultatdisponering i a1t Side 1

11 R BALANCE PR. 31. DECEMBER 214 AKTIVER 214 Grunde og bygninger... Materielle anlægsaktiver i alt Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver Andre tilgodehavender... Tilgodehavender i alt... Likvide beholdninger... Omsætningsaktiver Side 11

12 rwwv primorevision.dk BALANCE PR. 31. DECEMBER 214 PASSlVER 214 Andelsindskud... Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat m.v.... Andre reserver (f. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til vedligeholdelse af ejendom Andre reselver i a t... Egenkapital U Prioritetsgæld... Langfristede gældsforpligtelser i alt... Skyldige omkostninger... Kortfristede gældsforpligtelser i alt... Gæ!dsforpligtelser PASSIVER I Bestyrelsesansvarsforsikring 1 Hæftelser 11 Andelshaverindskud Beregning af andelsværdi 12 Nøgletalsoplysninger Side 12

13 www primorevlsion dk NOTER Vedligeholdelse Låseservice Elektriker Småanskaffelser Måling af skimmelsvamp... Maler Vedligeholdelse i alt... Adm i nistrationsomkostn i nger Kontorartikler/tryksager... lt-udgifter og Web side... Porto... Revision og regnskabsmæssig assistance Mødeudgifter... Kursus ABF kontingent... Administrationsomkostninger i alt Budget Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter... Udbytter, værdipapirer... Kursgevinster, værdipapirer... Finansielle indtægter i alt Fi nansieringsom kostninger Prioritetsrenter, Realkredit gl. lån... Offentlig støtte - prioritetsrenter... Prioritetsrenter, Realkredit nyt lån... Finansieringsomkostninger i alt Side 13

14 wvwv.primorevision dk NOTER 214 Grunde og bygninger Kostpris, primo... Opskrivninger, primo. Grunde og bygninger ialt Otfentlig kontant ejendomsværdi for 214, kr Likvide beholdninger Danske lnvest Engros, Kommune 4 Fælleskassen Nordea Nordea Fælleskassen, ved ligeholdelseskonto Likvide beholdninger i alt Egenkapital Andelsindskud Saldo primo Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Saldo primo Overført resultat m.v. Overført overskud eller tab, primo... Arets resultat Betalte prioritetsafdrag... lndeksregulering lån Egenkapita! før andre reserver Reserveret til vedligeholdelse af ejendom Saldo primo Arets tilgang Egenkapital i alt Side 14

15 wvvw primorevision dk NOTER Prioritetsgæld Realkredit Danmark, gl lån, primo... Realkredit Danmark, nyt lån, primo... Arets afdrag Arets indeksregulering Prioritetsgæld i alt Bestyrelsesansvarsforsikring Bestyrelsen har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring med en samlet dækningssum på kr , dog maksimum kr pr. bestyrelsesmedlem 1 Hæftelser Andelshaverne hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. For de lån i realkreditinstitutter eller pengeinstitutter, der optages i henhold til lovlig vedtagelse på en generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i andelsboligforeningens ejendom, hæfter andelshaverne personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Side 15

16 w^ww primorevision dk NOTER Andelshaverindskud Andelsboligforeningen består af 1 boliger således: Type A B c D I alt Antal m' Oprindelig indskud lndskud pr. lejlighed lndskud er fuldt indbetalt. Beregning af andelskrone: Andelsboligforeningen har vedtaget at beregne andelskronen efter modellen "offentlig kontant ejendomsvurdering" Egenkapital ifølge regnskab Henlæggelse til vedligeholdelse, ultimo Kursregulering prioritetsgæld m.v Beregningsværdi i alt Andelskroneværdi ud gør 5,47 Værdi af andelsbeviser pr. 31. december 214: Type A = bolig 12b og 12i... Type B = bolig 12c, 12e, 12f og 12h Type C = bolig.12a og 12k... Type D = bolig 12d og 12g Side 16

17 wvwv primorevision dk NOTER )plvsninqer i skemaet er udfvldt pr. 31t Grundlæooende oolvsninoer om andelsbolioforeninoen )plvsninqerne i afsnit 1-3 samt P oq R i afsnit 4 er opqiort pr t -åneoplvsninqer i afsnit 4 (undtaqen P oq R) er opoiort pr. 31t12-21t Seneste reg nskabsperiode 1. januar december 212 B Anta BBR Area m: )1 \ndelsboliqer 1( 9t )2 rhvervsandele l3 lolioleiemål )4 rhvervsleiemål 35 Vvrioe leiemå. kældre. oaraoer mv. 36 alt 1C 9t iæt kryds )1 lvilket fordelingstal benyttes ved roo ørelse af andelsværdien? )2 lvilket fordelingstal benyttes ved rooørelse af bolioafo iften? 3 lvis andet, beskrives fordelingsnøglen ler: Boligernes areal (BBR) x Boligernes areal (ander kitde) Det rprindelige indskud X Andet ) )1 =oreninqen stiftelsesår 199( )2 liendommens ooførelsesår 199( Ja 1 læfter andelshaverne for mere end deres indskud? X lvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen: =_2 Nei =or de lån i realkreditinstitutter eller pengeinstitutter, der optages i henhold til lovlig redtagelse på en generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i >jerpantebrev i andelsboligforeningens ejendom, hæfter andelshaverne personligt og pro ata efter deres andel iformuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom Side 17

18 wvwv primorevision dk NOTER lgrundlæqqende odlvsninoer om andelsbolioforeninqen iæt kryds Anskaffelsesorisen Valuarvurderino Offentlig vurderino =1 \nvendt vurderingsprincip til beregning lf andelsværdien Kr Gennemsnit kr.or.m2 =2 iiendommens værdi ved det anvendte vurderinosorincio 11.6.( 12.77! :3 3eneralforsamlinosbestemte reserver ( 3r otr =4 leserver i procent af eiendomsværdi 2.3t J Ja Nei Jl -{ar foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal x ilbaoebetales ved foreninosopløsninq? 32 ir foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. x ov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. 'lovbekendtoørelse nr. 978 af 19. oktober 29)? -:5 ir der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på breninoens eiendom? x 2 Andelsboliqforeninqens drift. herunder udleininqsvirksomhed { 3ennemsnit kr, pr. andels-m' rr. år 11 lolioafoift irhvervsleiei ndtæoter ( l3 lolisleieindtæqter ( x t1 \rets overskud (før afdrag), gennemsnit <r. pr. andels-m2 (sidste 3 år) Forriqe å Sidste år rå 24! i 3ennemsnit kr. or. andels-m' (1 \ndelsværdi <2 3æld - omsætninqsaktiver 1.74! (3 feknisk andelsværdi 12.35i Side 18

19 wrwv primorevision.dk NOTER l Bvqqeteknik oq vedliqeholdelse t, Forriqe år Sidste år lår vtl V2 /edligeholdelse, løbende (gennemsnit «r.or-m2) 5t 3: 24 /edligeholdelse, genopretning og 3t 11i ( 'enoverino (qennemsnit kr.or.m2) \/l3 /edlioehold. i alt (kr.or..m' 7C 14( 24 I :inansielle forhold D )1 :riværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens eonskabsmæssioe værdi) o/o 78.t R Forrioe år Sidste år lår R1 \rets afdrao or. andels-m'(sidste 3 år) 46e 46( 49t Side 19

20 PR REV wvwv primorevision dk DRIFTSBUDGETTER lndtægter: Boligafgift.. Overføfttil vandregnskab..... lndtægter ved salg Realiseret ,5 Budget revideret Budgetforslag lndtægter i alt Udgifter: Ejendomsskat... Er :.:.:.: Renovation og storskrald... Forsikringer... Vedligeholdelse fællesarealer, grønt udvalg Småanskaffelser... Jul og fødselsdag Øvrig vedligeholdelse Diverse Administration: Revisorhonorar... EDB og kontorhold. Kontingent ABF... Møder, kursus og generalforsamling Finansiering: Renteindtægter... Renteudgifter, Realkredit Danmark... Rentebidrag, ydelsesstøtte Udgifter ia1t Arets.resultat lør afdrag og henlæggelser Afdrag, Realkredit Danmark... Overtuttil opsparing OOO OOO Arets resultat i alt... Finansieret via nedsparingslån Resultat, overføres til næste år eller opsparing OOO Side 2

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag:

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag: PETEREGEMAR AdvokatL CLAUSCLAUSEN AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 iill lliiii lil lili illlllllilll lilmi lllll lr"illeliiiii København, den 22. april

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere