Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb"

Transkript

1 Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

2 Nye reformer - nye muligheder De nye reformer giver mulighed for at tilbyde borgeren et individuelt og skræddersyet forløb, der indeholder præcis det, der skal til for at udvikle borgerens ressourcer. Udfordringen er at gøre et ofte langvarigt forløb sammenhængende og koordineret, således indsatserne supplerer hinanden og udviklingen ikke går i stå ved skift mellem aktører. KIApro har udviklet en modulopbygget ressourceforløbspakke, som den koordinerede sagsbehandler fleksibelt kan sammensætte. Job- eller uddannelsesparat Eksternt praktikforløb Lav funktionsevne, ringe motivation TTA workshop, intern praktikforløb Workshops omkring livstilsfaktorer, stress, angst og depression, fysisk funktionstræning, coachforløb Tværfaglig udredning, funktionsvurdering i eget hjem, ADHD og smerteskole, mentorstøtte KIApro's ressourceforløbspakke er fleksibel. Det betyder, at borgeren kan starte på præcis det udviklingstrin, der passer til borgerens situation og forløbet kan have den varighed, som koordinerende sagsbehandler finder relevant. Forløbspakken købes normalt med en samlet ugepris, men kan også købes som monofaglige enkeltindsatser. Her vil den koordinerende sagsbehandler kommunikere direkte med KIApro's fagperson og således selv forestå hele koordineringen af alle delindsatser.

3 KIApro's ressourceforløbspakke HELHEDSORIENTERET OG INDIVIDUELT TILRETTELAGT KIApro s ressourceforløbspakke bliver individuelt tilrettelagt og kan rumme borgere på alle udviklingstrin. Forløbet tager hånd om borgeren lige fra den helt håndholdte indsats, til udplacering i virksomhedspraktik, hvor de tilegnede arbejdsmarkedsrettede færdigheder afprøves og trænes. I starten kan succeskriteriet blot være at få borgeren i gang med egenomsorg, følge ordineret behandling og få struktur på dagligdagen. Dernæst bruges fysisk aktivitet som en vej til at øge det psykiske energiniveau og det fysisiske funktionniveau, så borgeren gøres i stand til at opsøge aktiviteter uden for hjemmet for derigennem at bryde social isolation. Et forløb kan også indeholde deltagelse på workshops målrettet borgerens udviklingsområder i forhold til arbejdsmarkedet og afprøvning af færdigheder og skånebehov på vores interne praktikpladser. Til sidst udsluses borgeren i et eksternt praktikforløb, som afsluttes med en funktionsbeskrivelse. Det ultimative mål er et job på enten ordinære eller særlige vilkår. KIApro koordinerer hele vejen med tæt kontakt til sagsbehandler samt øvrige relevante aktører omkring borgeren (eks. forskellige afdelinger i Kommunen, egen læge, distrikts-psykiatrien, misbrugscentre, øvrige behandlere, m.fl.). FLEKSIBLE 1. Forsamtale, der foregår hos KIApro, i jobcenteret eller i borgerens hjem. 2. Tværfaglig udredningspakke af arbejds- og funktionsevnen 3. Funktionsbeskrivelse i eget hjem 4. Tværfaglig smerteskole 5. Forløb med redskaber til håndtering af stress, angst, depression og PTSD 6. Skræddersyet forløb for borgere med ADHD 7. Sundhed, kost og livstil (kost, rygning, alkohol, motion, søvn og struktur) 8. Fysisk funktionstræning tilpasset borgerens ressourcer og udfordringer 9. Psykologisk coachforløb (psykologisk støtte til udvikling af handlekompetencer) 10. Mentor med sundhedsfaglig baggrund 11. Coachforløb for at støtte borgeren i at se bredere på arbejdsmarkedet 12. Tilbage til arbejde (TTA) Workshop hvor borgeren lærer at bruge sine skånebehov rigtigt 13. Intern praktik, hvor borgeren får mulighed for at bruge og træne nyerhvervede færdigheder 14. Udplacering i virksomhedspraktik nøje tilpasset borgerens skånebehov og funktionsevne Indsatserne kan foregå sideløbende eller hver for sig alt efter borgerens behov. Der er samtidig mulighed for, at kombinere indsatsen med tiltag inden for sundhedsloven, f.eks. tværfaglig smertebehandling. KIApro forestår gerne koordineringen med andre tiltag, efter nærmere aftale med koordinerende sagsbehandler. HENVISNING OG STATUSBESKRIVELSER TIL KOORDINERENDE SAGSBEHANDLER Koordinerende sagsbehandler kan henvise direkte i KIApros elektroniske forløbsjournal RCM (RehabCare Manager). Her kan alle relevante dokumenter vedr. borgeren vedhæftes direkte. KIApro leverer tværfagligt statusnotat hver 4. uge, således progression kan følges løbende, herunder borgerens egen vurdering af progression. Længere intervaller kan aftales individuelt. Derudover kan koordinerende sagsbehandler følge forløbet direkte i KIApro's tværfaglige forløbsjournal (RCM).

4 1. Forsamtale (indsatsmodul) Borgere hvor koordinerende sagsbehandler vurderer, at der er brug for en tæt overlevering for at sikre borgerens fremmøde og succes i indsatsen (eksempelvis borgere med angstproblematikker, hvor nye tiltag kan være en barriere for borgeren eller hvor der kan være tvivl om motivation). At sikre, at skabe tillid mellem borger og KIApro samt sikre overensstemmelse mellem borgerens mål og målet med indsatsen. OM SAMTALEN Samtalen kan foregå hos KIApro, på jobcenteret eller i borgerens eget hjem. Fra KIApro deltager den fagperson, der skal forestå indsatsen. Ved ugeforløb deltager KIApros koordinator (socialrådgiver). PRIS: Ved samlet forløbspakke er forsamtalen inkluderet i prisen.

5 2. Tværfaglig udredningspakke af arbejds- og funktionsevne TVÆRFAGLIG UDREDNINGSPAKKE Tværfaglig udredning hjælper rehabiliteringsteamet og den koordinerende sagsbehandler i uafklarede og/eller komplekse sager. Den tværfaglige udredning giver en konkret retning og et kvalificeret afsæt for et længerevarende jobafklarings- eller ressourceforløb. Dette er medvirkende til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. KORTERE SAGSBEHANDLINGSTID SKABER VÆRDI FOR ALLE En tværfaglig udredning og afklaring efter KIA-metoden kan reducere antallet af måske unødvendige indsatser. Udredningen har fokus på borgerens ressourcer og hvordan det er muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet på kortest mulig tid gennem udvikling af borgerens funktionsevne. FAGPERSONALE I DEN TVÆRFAGLIGE UDREDNING I den tværfaglige udredning kan følgende faggrupper indgå: Fysioterapeut, Kiropraktor, Psykolog, Arbejdspladskonsulent, Socialrådgiver, Læge med speciale i almen medicin, smertebehandling og rehabilitering, arbejdsmedicin, psykiatri, mfl.. Alle har indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen og samarbejde med Jobcentret. Udredningen udføres enten på en af KIApro's lokationer eller på vores samarbejdspartneres lokationer af vores tværfaglige rejsehold. TVÆRFAGLIG UDREDNING VED SUNDHEDSFAGLIGT TEAM Vi har igennem 5 år forfinet vores tværfaglige udredning og afklaring ud fra den oprindelige KIA-metode. Vores tværfaglige udredning sker normalt på én og samme dag og indeholder: En afklaring af de helbredsmæssige, psykologiske og sociale forhold og deres betydning for borgerens funktionsevne på arbejdsmarkedet En samlet tværfaglig vurdering og konkrete forslag til udvikling af borgerens funktionsevne i relation til arbejdsmarkedet. FAKTABOKS Målgruppe: Borgere der overvejes indstillet eller er indstillet til ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Indikation for henvisning: Ved uklarhed om hvilken betydning de helhedsmæssige forhold og funktionsevnen har for at tilrettelægge de rette indsatser mest optimalt. Procedure for henvisning: Borgeren henvises elektronisk og bliver kontaktet indenfor 2 arbejdsdage. Indkaldes derefter til forsamtale inden for 2 uger efter henvisning. Pris: For yderligere oplysning kontakt vores socialfaglige medarbejdere i nærmeste KIA-center. Herlev: Lone Weidekamp, Ålborg: Tine Lønsmann Christensen, Kolding: Dorthe Bech,

6 3. Funktionsvurdering i eget hjem og beskrivelse (indsatsmodul) Borgere hvis funktionsniveau er så begrænset, at de ikke er i stand til at møde op i et almindeligt erhvervsafklaringsforløb. At få et klart og præcist billede af borgerens ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet til brug for rehabiliteringsteamets afgørelse. OM FUNKTIONSVURDERING Funktionsvurderingen foretages i borgerens eget hjem af en arbejdspladskonsulent med sundheds-, social-, eller beskæftigelsesfagligbaggrund, alt afhængigt af problematikken. Dette aftales nærmere med den koordinerende sagsbehandler. Der foretages en vurdering af borgerens fysiske og mentale funktionsniveau, herunder kognitive funktioner, samt ergonomiske forhold i hjemmet. Dette er med henblik på tilretninger og evt. tilførsel af hjælpemidler/arbejdsredskaber, der kan øge funktionsevnen ift. arbejdsmarkedet. I ydelsen kan også indgå ansøgning til bopælskommunen om evt. hjælpemidler. OM BESKRIVELSEN Der udfærdiges en beskrivelse af funktionsevnen ud fra borgerens subjektive oplevelser i kombination med arbejdspladskonsulentens objektive observationer i nedenstående aktiviteter: Generelle observationer, udførelse af daglige gøremål, struktur i dagligdagen og søvn Hvordan arbejdsopgaver i hjemmet kan udføres mere hensigtsmæssigt og hvordan det kan overføres til jobfunktioner på arbejdsmarkedet Specifikke observationer i forhold til en konkret aktivitetsudfoldelse. Beskrivelsen indeholder også en sammenfattende vurdering af aktivitetsformåen (Motoriske og procesmæssige færdigheder) samt stillingtagen til ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, mhp. vurdering af varige skånehensyn, herunder evt. mulige arbejdsområder og udviklingsmuligheder. Beskrivelsen sendes til den kommunale sagsbehandler. PRIS Kan købes som enkeltmodul

7 4. Tværfaglig smerteskole (indsatsmodul) Borgere med langvarige smertesymptomer (over 6 mdr.) der er helbredsmæssigt afklaret, men har brug for vejledning til bedre smertehåndtering i relation til hverdag og arbejdsliv. Formålet er, at deltagerne får større viden om, og forståelse for, langvarige smertetilstande, og at deltagerne udvikler en bedre håndtering og mestring af smerten, så den får mindst mulig indflydelse på arbejdsliv og hverdag fremover. VARIGHED: 5 gange over 5 uger á 2,5 time pr. gang OM UNDERVISNINGEN: KIApro s tværfaglige undervisning varetages af speciallæge, psykolog, sygeplejerske og fysioterapeut. Workshoppen er baseret på vidensformidling (psykoedukation) om smertemekanismer og forskellen på akut og kronisk smerte. Undervisningen giver også deltagerne praktiske redskaber til håndtering af smertetilstanden. Vi holder fokus på, hvordan den enkelte kan arbejde aktivt på at finde hensigtsmæssige metoder til at udvikle en bedre håndtering og mestring af langvarig smerte i dagligdagen herunder også arbejdslivet, således de samlede ressourcer øges. Det sker bl.a. ved deltagernes aktive arbejde med deres personlige smerteudfordringer og øvelser på egen hånd fra uge til uge. PRIS: Kan købes som enkelt modul eller som en del af en samlet ressourceforløbspakke.

8 5. Stress, angst og depression (indsatsmodul) Borgere med stress, angst og depression der har brug for vejledning til bedre håndtering af deres psykiske udfordringer i relation til hverdag og arbejdsliv. At deltagerne får viden om stress, angst og depression og ikke mindst hvordan den enkelte kan arbejde aktivt på at genfinde balancen i hverdagslivet og arbejdslivet. Det indgår derfor i kurset, at vi afprøver værktøjer til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv og redskaber til at afhjælpe og håndtere stress, angst, og depression. Der inddrages samtidigt et forebyggelsesperspektiv i forhold til deltagernes fremtidige arbejdsliv. Nye vaner søges indarbejdet ved hjælp af mindre øvelser og opgaver fra gang til gang. VARIGHED: 6 gange over 6 uger á 2,5 time pr. gang OM UNDERVISNINGEN Undervisningen varetages af psykologer med indgående kendskab til både den kliniske psykologi, beskæftigelseslovgivningen samt muligheder på arbejdsmarkedet. Workshoppens temaer er: Biologien bag stress, angst og depression, hukommelse og nedsat immunforsvar, søvn og restitution, mindfulness og afspænding, kognitive teknikker mod undgåelsesadfærd og negative tankemøstre, worklife balance og hvad man selv kan gøre for at bevare den gode balance. De valgte temaer og undervisningsformer sigter på en læring, som kan styrke deltagerne i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med korte oplæg og deltagernes erfaring og ønsker om fordybning indgår som en del af undervisningens indhold, i plenum eller smågrupper. PRIS Kan købes som enkelt workshop eller som en del af en samlet ressourceforløbspakke.

9 6. Arbejdsmarkedsrettet udviklingsforløb for borgere med ADHD eller symptomer på ADHD (indsatsmodul) Borgere med diagnostiseret ADHD eller væsentlige udfordringer fra ADHD symptomer. ADHD behøver ikke at være en hindring for tilknytning til arbejdsmarkedet, såfremt borgeren lærer at håndtere de udfordringer det medfører. På en del hjælper det at tage medicin og på en del virker medicinen ikke eller også får de så store bivirkninger, at de må ophøre med at tage medicinen. For alle gælder dog, at medicinen kun hjælper et stykke af vejen. Derfor har alle behov for psykoedukation, hvor man lærer at håndtere de praktiske udfordringer i hverdagen og får indøvet gode vaner, så man kan fuldføre sit studie eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. OM FORLØBET Forløbet skræddersys til den enkelte borger og borgerens alder. Forløbet indeholder: En tværfaglig udredningspakke af arbejds- og funktionsevnen, samt helbredsmæssige forhold, en tværfaglig konference med oplæg til helhedsorienteret og individuel handleplan for tilbagevenden til arbejde. Teamet kan bestå af speciallæge (smertelæge/psykiater), psykolog, fysioterapeut, arbejdspladskonsulent og socialrådgiver (ikke på hold). Samtale og opfølgning med speciallæge i psykiatri efter aftale med sagsbehandler Afklaring af læringsvanskeligheder og læringsstil Afklaring af erhvervsrelevante kompetencer Psykoedukation i gruppeforløb/individuelt, hvor lavpraktiske mestringsstrategier er hovedfokus Coaching i forhold til at skabe struktur i dagligdagen Fysisk aktivitet for at demonstrere at fysisk aktivitet kan mindske symptomerne Kostvejledning efter gældende evidens Afklaring af funktionsevnen gennem sideløbende praktik tilpasset borgerens specifikke udfordringer evt. med mentor Instruktion af praktikstedet i forhold til at sikre, at praktikken bliver vellykket Progressionsrapport hver 4. uge Koordinerende kontakt til egen læge, evt. speciallæger, sygehuse og andre behandlere Afsluttende rapport hvor ressourcer, helbredsmæssige faktorer og progression beskrives samt hvilke forudsætninger, der skal være til stede på arbejdspladsen for at borgeren kan fastholdes Overlevering til Jobcenteret/uddannelsesstedet/a-kassen ved rundbordsamtale ved behov. VARIGHED: Efter aftale med sagsbehandler PRIS:

10 7. Sundhed, kost og livsstil (indsatsmodul) Borgere der kan have en eller flere af følgende udfordringer: Nedsat energiniveau, vanskeligt ved at varetage egen sundhed, mangel på struktur i hverdagen, langvarige smerter, overvægt og psykiske udfordringer. Formålet er, at deltagerne får større viden om og forståelse for, hvordan man tager vare på egen sundhed herunder holder gode faste rytmer i dagligdagen og opnår energi til at kunne bestride et arbejde samtidig med, at hverdagens udfordringer tackles OM UNDERVISNINGEN Undervisningen varetages af sygeplejerske og fysioterapeut med indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen samt muligheder på arbejdsmarkedet. Workshoppen er baseret på vidensformidling samt praktiske øvelser og konkrete hjemmeopgaver. VARIGHED: 4 gange af 3 timers varighed PRIS: 8. Fysisk funktionstræning (indsatsmodul) Borgere der har en eller flere følgende udfordringer: Nedsat energiniveau, vanskeligt ved at varetage egen sundhed, mangel på struktur i hverdagen, langvarige smerter, overvægt og psykiske udfordringer. Formålet er, at deltagerne får et øget fysisk funktionsniveau, så de kan klare kravene i hverdagen både i arbejds- og fritidslivet. OM TRÆNINGEN Træningen varetages af fysioterapeuter med indgående kendskab til pacing træningsprincipper, beskæftigelseslovgivningen og muligheder på arbejdsmarkedet. Den tilrettelægges ud fra den enkeltes fysiske funktionsniveau og interesseområde. Træningen bygges langsomt op fra eks. gåture til mere konditionspræget og styrkepræget træning. Formålet med den langsomme optrapning er at sikre, at kroppen ikke belastes unødigt. Der lægges vægt på at udforske forskellige træningsformer, så borgeren kan finde den mest hensigtmæssige måde at holde sig fysisk aktiv på. VARIGHED: Indsatsens varighed aftales med sagsbehandler PRIS: Kan købes på konsulentbasis eller som en del af et samlet forløb.

11 9. Psykologisk coachforløb (indsatsmodul) Borgere der har udfordringer i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet grundet psykiske problematikker. Formålet er, at borgeren får indsigt i de psykologiske mekanismer, der giver borgeren udfordring i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet og støtte dem i at udvikle handlekompetencer, så de kan opleve kontrol over eget liv og blive selvforsørgende i størst mulig grad. OM SAMTALERNE Samtalerne er individuelle og foregår med psykolog, der har indgående kendskab til både den kliniske psykologi, beskæftigelseslovgivningen samt muligheder på arbejdsmarkedet. VARIGHED Aftales individuelt med den den koordinerende sagsbehandler PRIS Kan købes på konsulentbasis eller som en del af et samlet forløb. 10. Mentorstøtte med sundhedsfaglig/coachbaggrund (indsatsmodul) Borgere der har brug for ekstra støtte til at nå delmål og mål for ressourceforløbet. KIApro's mentorkorps KIApro's mentorer har alle en socialfaglig/sundhedsfaglig/coachbaggrund og har et indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen og er vant til tværfagligt samarbejde, herunder tæt samarbejde med koordinerende sagsbehandler. Det betyder, at de er klædt på til at støtte og vejlede borgeren i forhold til borgerens præcise problematik. De er også vant til at tage direkte kontakt til borgerens behandlere, og kan derfor koordinere mentorindsats med de øvrige interessenter i borgerens forløb. Vores sundhedsfaglige mentorer er: fysioterapeuter, psykologer, sygeplejersker. VARIGHED Forløbet tilrettelægges individuelt og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsområder og efter aftale med sagsbehandler. PRIS Aftales individuelt med den koordinerende sagsbehandler.

12 11. Coachforløb i forhold til at se bredere på arbejdsmarkedet (indsatsmodul) Borgere der er kommet så langt i deres udvikling at de kan orientere sig mod arbejdsmarkedet. Formålet er, at deltagerne får udvidet deres søgefelt på arbejdsmarkedet gennem udfærdigelse af kompetenceplan og får støtte til at skrive et cv tilpasset deres nuværende funktions- og kompetenceniveau. OM FORLØBET Forløbet varetages af socialrådgivere/jobkonsulenter med coachbaggrund. Der gives praktisk hjælp til udarbejdelse af kompetenceplan, cv og ansøgning. Der orienteres om arbejdsmarkedsforhold herunder kultur på arbejdspladsen, arbejdsforhold og muligheder indenfor de enkelte fag. Der gives sparring og coaching i forhold til realistiske jobvalg. Forløbet indeholder både individuelle samtaler, sessioner i plenum og grupper, samt hjemmeopgaver fra gang til gang. VARIGHED: 4 uger á 3 timer pr. uge PRIS: Kan købes som enkeltindsats eller som en del af et samlet forløb. 12. TTA workshop (indsatsmodul) Borgere der er kommet så langt i deres udvikling at de kan orientere sig mod arbejdsmarkedet. At deltagerne får samlet alle de tillærte redskaber (psykoedukation, smertehåndtering, grænsesætning for fysisk aktivitet, worklife balance etc.) i forhold til at bruge dem så tilknytningen til arbejdsmarkedet genetableres. OM WORKSHOPPEN Workshoppen varetages af socialrådgivere/jobkonsulenter med coachbaggrund. Deltagerne trænes i hvordan de konstruktivt; Tager højde for deres skånebehov i dagligdagen, Finder deres egen arbejdsmåde, Sætter sig mål og når dem, Undgår at falde tilbage i gamle vaner og hvordan de kan bruge de tillærte redskaber konstruktivt i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. De valgte temaer og undervisningsformer sigter på en læring, som kan styrke deltagerne i forhold til selv at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med korte oplæg og deltagernes erfaring og ønsker om fordybning indgår som en del af undervisningens indhold, i plenum eller smågrupper. VARIGHED: 6 gange over 6 uger á 3 timer pr. gang PRIS:

13 13. Internt praktikforløb med funktionsvurdering (indsatsmodul) Borgere der er kommet så langt i deres udvikling at de kan orientere sig mod arbejdsmarkedet, men hvor de endnu ikke er parate til en praktik på en ordinær arbejdsplads eller borgere, hvis funktionsniveau ikke kan udvikles yderligere og hvor det ikke er realistisk med en praktik på en ordinær arbejdsplads, men der vurderes behov for funktionsbeskrivelse i en arbejdspladslignende funktion før sagen præsenteres for rehabiliteringsteamet. 1. At borgeren har mulighed for at afprøve sine nyerhvervede færdigheder (fysisk og psykisk) under trygge forhold og derved opbygge funktionsevnen yderligere før der etableres praktik på det ordinære arbejdsmarked 2. At borgeren får sin funktionsevne beskrevet i en arbejdspladslignende situation, således rehabiliteringsteamet kan træffe deres afgørelse ud fra en både sundhedsfaglig, socialfaglig og beskæftigelsesfaglig vinkel. OM PRAKTIKKEN I KIApro har vi etableret et samarbejde med en privat virksomhed, der pakker krydderier. Arbejdet udføres i KIApros lokaler, hvor der er mulighed for at tilgodese alle skånebehov i det arbejdspladsen er indrettet med hæve-sænkeborde, specialstole og hvilemuligheder. Arbejdet er ikke fysisk belastende og stiller krav til det kognitive funktionsniveau. Arbejdet foregår under supervision af arbejdspladskonsulent med enten socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund. BESKRIVELSE OG RAPPORTERING Forløbet afsluttes med en praktik- og funktionsbeskrivelse som rapporterer følgende elementer: Formål med praktikken, borgerens egen beskrivelse af funktionsniveau frem til opstart, evt. lægelige oplysninger, fremmøde, arbejdsindsats, arbejdstempo, redegørelse for evt.ændringer af arbejdsopgaver foretaget undervejs, afdækkede ressourcer, afdækkede barrierer, søvn, hvilebehov, resumé af udfyldte dagsskemaer, behov for arbejdsredskaber/hjælpemidler og borgerens vurdering af funktionen, arbejdsgivers vurdering af funktionen, samt arbejdspladskonsulentens vurdering af funktionen. VARIGHED: Aftales individuelt med sagsbehandler. PRIS:

14 14. Eksternt praktikforløb med funktionsvurdering (indsatsmodul) Arbejdsmarkedsparate borgere der er klar til at træne og bruge deres nyerhvervede handlekompetencer og strategier på en ordinær arbejdsplads. 1. At borgeren får mulighed for at afprøve arbejdsevne og skånebehov (fysisk og psykisk) i arbejdslignende situationer på det ordinære arbejdsmarked og derigennem bliver parat til arbejdsmarkedsdeltagelse på ordinære eller særlige vilkår 2. At borgeren får sin funktionsevne beskrevet i en arbejdspladslignende situation, så sagsbehandler og rehabiliteringsteam kan træffe afgørelse ud fra en både sundhedsfaglig, socialfaglig og beskæftigelsesfaglig vinkel OM FORLØBET KIApro samarbejder med en række private og offentlige virksomheder indenfor forskellige brancheområder og kan derfor etablere og tilpasse praktikforløb matchet til borgerens interesseområder og skånebehov. Forløbets opfølgning varetages hovedsageligt af arbejdspladskonsulenter med sundhedsfaglig baggrund (fysioterapeut, psykolog eller ergoterapeut). Et typisk forløb indeholder: Individuel samtale med kompetenceafdækning samt evaluering af ønsker og muligheder under praktikforløbet. Det drøftes bla. om det ønskede område er realistisk ift. funktionsevnen, eller om der er andre områder indenfor det brede arbejdsmarked der matcher borgerens funktionsevne bedre. Etablering af nøje tilpasset praktik. Opfølgning på og tilpasning af arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdet samt arbejdsopgavernes indhold under praktikforløbet, bla. på baggrund af evaluerende samtaler med arbejdsplads og borger samt udfyldte dagsskemaer der vedlægges funktionsbeskrivelsen ved forløbsafslutning. Afsluttende møde med borger og arbejdsplads Forløbet afsluttes med en praktik- og funktionsbeskrivelse som rapporterer følgende elementer: Formål med praktikken, borgerens egen beskrivelse af funktionsniveau frem til opstart, evt. lægelige oplysninger, fremmøde, arbejdsindsats, arbejdstempo, redegørelse for evt.ændringer af arbejdsopgaver foretaget undervejs, afdækkede ressourcer, afdækkede barrierer, søvn, hvilebehov, resumé af udfyldte dagsskemaer, behov for arbejdsredskaber/hjælpemidler og borgerens vurdering af funktionen, arbejdsgivers vurdering af funktionen, samt arbejdspladskonsulentens vurdering af funktionen. VARIGHED: Aftales individuelt med sagsbehandler PRIS

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Tilbud til Jobcenter Odder

Tilbud til Jobcenter Odder Seneste version: 22. april, 2013 Tilbud til Jobcenter Odder Tilbud til sygedagpengemodtagere Side 2 8 - Tilbage til arbejde Side 3 - Virksomhedsrettede tilbud (senhjerneskadede) Side 4 - Udviklingsforløb

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende

Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende CENTER FOR ERHVERVSAFKLARING & BESKÆFTIGELSE CEB Godsbanevej 1 7400 Herning tlf. 96285100 direkte 96285145 www.cebherning.dk Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Fønix og sagsbehandlere fra Sygedagpengeafsnittet arbejder tæt sammen for at hjælpe sygemeldte borgere. De 2 enheder består af:

Fønix og sagsbehandlere fra Sygedagpengeafsnittet arbejder tæt sammen for at hjælpe sygemeldte borgere. De 2 enheder består af: Fønix arbejder for at nedbringe sygefraværet. Fønix består af et stærkt tværfagligt team, der har stor erfaring med at hjælpe sygemeldte borgere. Har du f.eks. depression, stress, smerter eller angst,

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Vivi Imer Hansen, forhenværende projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Når virksomhedens produktive nærvær er i frit fald... Høj motivation Nedsat fokus Sygefravær + PRODUKTIVT NÆRVÆR Ledere og medarbejdere udfordres

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere