Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb"

Transkript

1 Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

2 Nye reformer - nye muligheder De nye reformer giver mulighed for at tilbyde borgeren et individuelt og skræddersyet forløb, der indeholder præcis det, der skal til for at udvikle borgerens ressourcer. Udfordringen er at gøre et ofte langvarigt forløb sammenhængende og koordineret, således indsatserne supplerer hinanden og udviklingen ikke går i stå ved skift mellem aktører. KIApro har udviklet en modulopbygget ressourceforløbspakke, som den koordinerede sagsbehandler fleksibelt kan sammensætte. Job- eller uddannelsesparat Eksternt praktikforløb Lav funktionsevne, ringe motivation TTA workshop, intern praktikforløb Workshops omkring livstilsfaktorer, stress, angst og depression, fysisk funktionstræning, coachforløb Tværfaglig udredning, funktionsvurdering i eget hjem, ADHD og smerteskole, mentorstøtte KIApro's ressourceforløbspakke er fleksibel. Det betyder, at borgeren kan starte på præcis det udviklingstrin, der passer til borgerens situation og forløbet kan have den varighed, som koordinerende sagsbehandler finder relevant. Forløbspakken købes normalt med en samlet ugepris, men kan også købes som monofaglige enkeltindsatser. Her vil den koordinerende sagsbehandler kommunikere direkte med KIApro's fagperson og således selv forestå hele koordineringen af alle delindsatser.

3 KIApro's ressourceforløbspakke HELHEDSORIENTERET OG INDIVIDUELT TILRETTELAGT KIApro s ressourceforløbspakke bliver individuelt tilrettelagt og kan rumme borgere på alle udviklingstrin. Forløbet tager hånd om borgeren lige fra den helt håndholdte indsats, til udplacering i virksomhedspraktik, hvor de tilegnede arbejdsmarkedsrettede færdigheder afprøves og trænes. I starten kan succeskriteriet blot være at få borgeren i gang med egenomsorg, følge ordineret behandling og få struktur på dagligdagen. Dernæst bruges fysisk aktivitet som en vej til at øge det psykiske energiniveau og det fysisiske funktionniveau, så borgeren gøres i stand til at opsøge aktiviteter uden for hjemmet for derigennem at bryde social isolation. Et forløb kan også indeholde deltagelse på workshops målrettet borgerens udviklingsområder i forhold til arbejdsmarkedet og afprøvning af færdigheder og skånebehov på vores interne praktikpladser. Til sidst udsluses borgeren i et eksternt praktikforløb, som afsluttes med en funktionsbeskrivelse. Det ultimative mål er et job på enten ordinære eller særlige vilkår. KIApro koordinerer hele vejen med tæt kontakt til sagsbehandler samt øvrige relevante aktører omkring borgeren (eks. forskellige afdelinger i Kommunen, egen læge, distrikts-psykiatrien, misbrugscentre, øvrige behandlere, m.fl.). FLEKSIBLE 1. Forsamtale, der foregår hos KIApro, i jobcenteret eller i borgerens hjem. 2. Tværfaglig udredningspakke af arbejds- og funktionsevnen 3. Funktionsbeskrivelse i eget hjem 4. Tværfaglig smerteskole 5. Forløb med redskaber til håndtering af stress, angst, depression og PTSD 6. Skræddersyet forløb for borgere med ADHD 7. Sundhed, kost og livstil (kost, rygning, alkohol, motion, søvn og struktur) 8. Fysisk funktionstræning tilpasset borgerens ressourcer og udfordringer 9. Psykologisk coachforløb (psykologisk støtte til udvikling af handlekompetencer) 10. Mentor med sundhedsfaglig baggrund 11. Coachforløb for at støtte borgeren i at se bredere på arbejdsmarkedet 12. Tilbage til arbejde (TTA) Workshop hvor borgeren lærer at bruge sine skånebehov rigtigt 13. Intern praktik, hvor borgeren får mulighed for at bruge og træne nyerhvervede færdigheder 14. Udplacering i virksomhedspraktik nøje tilpasset borgerens skånebehov og funktionsevne Indsatserne kan foregå sideløbende eller hver for sig alt efter borgerens behov. Der er samtidig mulighed for, at kombinere indsatsen med tiltag inden for sundhedsloven, f.eks. tværfaglig smertebehandling. KIApro forestår gerne koordineringen med andre tiltag, efter nærmere aftale med koordinerende sagsbehandler. HENVISNING OG STATUSBESKRIVELSER TIL KOORDINERENDE SAGSBEHANDLER Koordinerende sagsbehandler kan henvise direkte i KIApros elektroniske forløbsjournal RCM (RehabCare Manager). Her kan alle relevante dokumenter vedr. borgeren vedhæftes direkte. KIApro leverer tværfagligt statusnotat hver 4. uge, således progression kan følges løbende, herunder borgerens egen vurdering af progression. Længere intervaller kan aftales individuelt. Derudover kan koordinerende sagsbehandler følge forløbet direkte i KIApro's tværfaglige forløbsjournal (RCM).

4 1. Forsamtale (indsatsmodul) Borgere hvor koordinerende sagsbehandler vurderer, at der er brug for en tæt overlevering for at sikre borgerens fremmøde og succes i indsatsen (eksempelvis borgere med angstproblematikker, hvor nye tiltag kan være en barriere for borgeren eller hvor der kan være tvivl om motivation). At sikre, at skabe tillid mellem borger og KIApro samt sikre overensstemmelse mellem borgerens mål og målet med indsatsen. OM SAMTALEN Samtalen kan foregå hos KIApro, på jobcenteret eller i borgerens eget hjem. Fra KIApro deltager den fagperson, der skal forestå indsatsen. Ved ugeforløb deltager KIApros koordinator (socialrådgiver). PRIS: Ved samlet forløbspakke er forsamtalen inkluderet i prisen.

5 2. Tværfaglig udredningspakke af arbejds- og funktionsevne TVÆRFAGLIG UDREDNINGSPAKKE Tværfaglig udredning hjælper rehabiliteringsteamet og den koordinerende sagsbehandler i uafklarede og/eller komplekse sager. Den tværfaglige udredning giver en konkret retning og et kvalificeret afsæt for et længerevarende jobafklarings- eller ressourceforløb. Dette er medvirkende til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. KORTERE SAGSBEHANDLINGSTID SKABER VÆRDI FOR ALLE En tværfaglig udredning og afklaring efter KIA-metoden kan reducere antallet af måske unødvendige indsatser. Udredningen har fokus på borgerens ressourcer og hvordan det er muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet på kortest mulig tid gennem udvikling af borgerens funktionsevne. FAGPERSONALE I DEN TVÆRFAGLIGE UDREDNING I den tværfaglige udredning kan følgende faggrupper indgå: Fysioterapeut, Kiropraktor, Psykolog, Arbejdspladskonsulent, Socialrådgiver, Læge med speciale i almen medicin, smertebehandling og rehabilitering, arbejdsmedicin, psykiatri, mfl.. Alle har indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen og samarbejde med Jobcentret. Udredningen udføres enten på en af KIApro's lokationer eller på vores samarbejdspartneres lokationer af vores tværfaglige rejsehold. TVÆRFAGLIG UDREDNING VED SUNDHEDSFAGLIGT TEAM Vi har igennem 5 år forfinet vores tværfaglige udredning og afklaring ud fra den oprindelige KIA-metode. Vores tværfaglige udredning sker normalt på én og samme dag og indeholder: En afklaring af de helbredsmæssige, psykologiske og sociale forhold og deres betydning for borgerens funktionsevne på arbejdsmarkedet En samlet tværfaglig vurdering og konkrete forslag til udvikling af borgerens funktionsevne i relation til arbejdsmarkedet. FAKTABOKS Målgruppe: Borgere der overvejes indstillet eller er indstillet til ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Indikation for henvisning: Ved uklarhed om hvilken betydning de helhedsmæssige forhold og funktionsevnen har for at tilrettelægge de rette indsatser mest optimalt. Procedure for henvisning: Borgeren henvises elektronisk og bliver kontaktet indenfor 2 arbejdsdage. Indkaldes derefter til forsamtale inden for 2 uger efter henvisning. Pris: For yderligere oplysning kontakt vores socialfaglige medarbejdere i nærmeste KIA-center. Herlev: Lone Weidekamp, Ålborg: Tine Lønsmann Christensen, Kolding: Dorthe Bech,

6 3. Funktionsvurdering i eget hjem og beskrivelse (indsatsmodul) Borgere hvis funktionsniveau er så begrænset, at de ikke er i stand til at møde op i et almindeligt erhvervsafklaringsforløb. At få et klart og præcist billede af borgerens ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet til brug for rehabiliteringsteamets afgørelse. OM FUNKTIONSVURDERING Funktionsvurderingen foretages i borgerens eget hjem af en arbejdspladskonsulent med sundheds-, social-, eller beskæftigelsesfagligbaggrund, alt afhængigt af problematikken. Dette aftales nærmere med den koordinerende sagsbehandler. Der foretages en vurdering af borgerens fysiske og mentale funktionsniveau, herunder kognitive funktioner, samt ergonomiske forhold i hjemmet. Dette er med henblik på tilretninger og evt. tilførsel af hjælpemidler/arbejdsredskaber, der kan øge funktionsevnen ift. arbejdsmarkedet. I ydelsen kan også indgå ansøgning til bopælskommunen om evt. hjælpemidler. OM BESKRIVELSEN Der udfærdiges en beskrivelse af funktionsevnen ud fra borgerens subjektive oplevelser i kombination med arbejdspladskonsulentens objektive observationer i nedenstående aktiviteter: Generelle observationer, udførelse af daglige gøremål, struktur i dagligdagen og søvn Hvordan arbejdsopgaver i hjemmet kan udføres mere hensigtsmæssigt og hvordan det kan overføres til jobfunktioner på arbejdsmarkedet Specifikke observationer i forhold til en konkret aktivitetsudfoldelse. Beskrivelsen indeholder også en sammenfattende vurdering af aktivitetsformåen (Motoriske og procesmæssige færdigheder) samt stillingtagen til ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, mhp. vurdering af varige skånehensyn, herunder evt. mulige arbejdsområder og udviklingsmuligheder. Beskrivelsen sendes til den kommunale sagsbehandler. PRIS Kan købes som enkeltmodul

7 4. Tværfaglig smerteskole (indsatsmodul) Borgere med langvarige smertesymptomer (over 6 mdr.) der er helbredsmæssigt afklaret, men har brug for vejledning til bedre smertehåndtering i relation til hverdag og arbejdsliv. Formålet er, at deltagerne får større viden om, og forståelse for, langvarige smertetilstande, og at deltagerne udvikler en bedre håndtering og mestring af smerten, så den får mindst mulig indflydelse på arbejdsliv og hverdag fremover. VARIGHED: 5 gange over 5 uger á 2,5 time pr. gang OM UNDERVISNINGEN: KIApro s tværfaglige undervisning varetages af speciallæge, psykolog, sygeplejerske og fysioterapeut. Workshoppen er baseret på vidensformidling (psykoedukation) om smertemekanismer og forskellen på akut og kronisk smerte. Undervisningen giver også deltagerne praktiske redskaber til håndtering af smertetilstanden. Vi holder fokus på, hvordan den enkelte kan arbejde aktivt på at finde hensigtsmæssige metoder til at udvikle en bedre håndtering og mestring af langvarig smerte i dagligdagen herunder også arbejdslivet, således de samlede ressourcer øges. Det sker bl.a. ved deltagernes aktive arbejde med deres personlige smerteudfordringer og øvelser på egen hånd fra uge til uge. PRIS: Kan købes som enkelt modul eller som en del af en samlet ressourceforløbspakke.

8 5. Stress, angst og depression (indsatsmodul) Borgere med stress, angst og depression der har brug for vejledning til bedre håndtering af deres psykiske udfordringer i relation til hverdag og arbejdsliv. At deltagerne får viden om stress, angst og depression og ikke mindst hvordan den enkelte kan arbejde aktivt på at genfinde balancen i hverdagslivet og arbejdslivet. Det indgår derfor i kurset, at vi afprøver værktøjer til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv og redskaber til at afhjælpe og håndtere stress, angst, og depression. Der inddrages samtidigt et forebyggelsesperspektiv i forhold til deltagernes fremtidige arbejdsliv. Nye vaner søges indarbejdet ved hjælp af mindre øvelser og opgaver fra gang til gang. VARIGHED: 6 gange over 6 uger á 2,5 time pr. gang OM UNDERVISNINGEN Undervisningen varetages af psykologer med indgående kendskab til både den kliniske psykologi, beskæftigelseslovgivningen samt muligheder på arbejdsmarkedet. Workshoppens temaer er: Biologien bag stress, angst og depression, hukommelse og nedsat immunforsvar, søvn og restitution, mindfulness og afspænding, kognitive teknikker mod undgåelsesadfærd og negative tankemøstre, worklife balance og hvad man selv kan gøre for at bevare den gode balance. De valgte temaer og undervisningsformer sigter på en læring, som kan styrke deltagerne i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med korte oplæg og deltagernes erfaring og ønsker om fordybning indgår som en del af undervisningens indhold, i plenum eller smågrupper. PRIS Kan købes som enkelt workshop eller som en del af en samlet ressourceforløbspakke.

9 6. Arbejdsmarkedsrettet udviklingsforløb for borgere med ADHD eller symptomer på ADHD (indsatsmodul) Borgere med diagnostiseret ADHD eller væsentlige udfordringer fra ADHD symptomer. ADHD behøver ikke at være en hindring for tilknytning til arbejdsmarkedet, såfremt borgeren lærer at håndtere de udfordringer det medfører. På en del hjælper det at tage medicin og på en del virker medicinen ikke eller også får de så store bivirkninger, at de må ophøre med at tage medicinen. For alle gælder dog, at medicinen kun hjælper et stykke af vejen. Derfor har alle behov for psykoedukation, hvor man lærer at håndtere de praktiske udfordringer i hverdagen og får indøvet gode vaner, så man kan fuldføre sit studie eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. OM FORLØBET Forløbet skræddersys til den enkelte borger og borgerens alder. Forløbet indeholder: En tværfaglig udredningspakke af arbejds- og funktionsevnen, samt helbredsmæssige forhold, en tværfaglig konference med oplæg til helhedsorienteret og individuel handleplan for tilbagevenden til arbejde. Teamet kan bestå af speciallæge (smertelæge/psykiater), psykolog, fysioterapeut, arbejdspladskonsulent og socialrådgiver (ikke på hold). Samtale og opfølgning med speciallæge i psykiatri efter aftale med sagsbehandler Afklaring af læringsvanskeligheder og læringsstil Afklaring af erhvervsrelevante kompetencer Psykoedukation i gruppeforløb/individuelt, hvor lavpraktiske mestringsstrategier er hovedfokus Coaching i forhold til at skabe struktur i dagligdagen Fysisk aktivitet for at demonstrere at fysisk aktivitet kan mindske symptomerne Kostvejledning efter gældende evidens Afklaring af funktionsevnen gennem sideløbende praktik tilpasset borgerens specifikke udfordringer evt. med mentor Instruktion af praktikstedet i forhold til at sikre, at praktikken bliver vellykket Progressionsrapport hver 4. uge Koordinerende kontakt til egen læge, evt. speciallæger, sygehuse og andre behandlere Afsluttende rapport hvor ressourcer, helbredsmæssige faktorer og progression beskrives samt hvilke forudsætninger, der skal være til stede på arbejdspladsen for at borgeren kan fastholdes Overlevering til Jobcenteret/uddannelsesstedet/a-kassen ved rundbordsamtale ved behov. VARIGHED: Efter aftale med sagsbehandler PRIS:

10 7. Sundhed, kost og livsstil (indsatsmodul) Borgere der kan have en eller flere af følgende udfordringer: Nedsat energiniveau, vanskeligt ved at varetage egen sundhed, mangel på struktur i hverdagen, langvarige smerter, overvægt og psykiske udfordringer. Formålet er, at deltagerne får større viden om og forståelse for, hvordan man tager vare på egen sundhed herunder holder gode faste rytmer i dagligdagen og opnår energi til at kunne bestride et arbejde samtidig med, at hverdagens udfordringer tackles OM UNDERVISNINGEN Undervisningen varetages af sygeplejerske og fysioterapeut med indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen samt muligheder på arbejdsmarkedet. Workshoppen er baseret på vidensformidling samt praktiske øvelser og konkrete hjemmeopgaver. VARIGHED: 4 gange af 3 timers varighed PRIS: 8. Fysisk funktionstræning (indsatsmodul) Borgere der har en eller flere følgende udfordringer: Nedsat energiniveau, vanskeligt ved at varetage egen sundhed, mangel på struktur i hverdagen, langvarige smerter, overvægt og psykiske udfordringer. Formålet er, at deltagerne får et øget fysisk funktionsniveau, så de kan klare kravene i hverdagen både i arbejds- og fritidslivet. OM TRÆNINGEN Træningen varetages af fysioterapeuter med indgående kendskab til pacing træningsprincipper, beskæftigelseslovgivningen og muligheder på arbejdsmarkedet. Den tilrettelægges ud fra den enkeltes fysiske funktionsniveau og interesseområde. Træningen bygges langsomt op fra eks. gåture til mere konditionspræget og styrkepræget træning. Formålet med den langsomme optrapning er at sikre, at kroppen ikke belastes unødigt. Der lægges vægt på at udforske forskellige træningsformer, så borgeren kan finde den mest hensigtmæssige måde at holde sig fysisk aktiv på. VARIGHED: Indsatsens varighed aftales med sagsbehandler PRIS: Kan købes på konsulentbasis eller som en del af et samlet forløb.

11 9. Psykologisk coachforløb (indsatsmodul) Borgere der har udfordringer i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet grundet psykiske problematikker. Formålet er, at borgeren får indsigt i de psykologiske mekanismer, der giver borgeren udfordring i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet og støtte dem i at udvikle handlekompetencer, så de kan opleve kontrol over eget liv og blive selvforsørgende i størst mulig grad. OM SAMTALERNE Samtalerne er individuelle og foregår med psykolog, der har indgående kendskab til både den kliniske psykologi, beskæftigelseslovgivningen samt muligheder på arbejdsmarkedet. VARIGHED Aftales individuelt med den den koordinerende sagsbehandler PRIS Kan købes på konsulentbasis eller som en del af et samlet forløb. 10. Mentorstøtte med sundhedsfaglig/coachbaggrund (indsatsmodul) Borgere der har brug for ekstra støtte til at nå delmål og mål for ressourceforløbet. KIApro's mentorkorps KIApro's mentorer har alle en socialfaglig/sundhedsfaglig/coachbaggrund og har et indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen og er vant til tværfagligt samarbejde, herunder tæt samarbejde med koordinerende sagsbehandler. Det betyder, at de er klædt på til at støtte og vejlede borgeren i forhold til borgerens præcise problematik. De er også vant til at tage direkte kontakt til borgerens behandlere, og kan derfor koordinere mentorindsats med de øvrige interessenter i borgerens forløb. Vores sundhedsfaglige mentorer er: fysioterapeuter, psykologer, sygeplejersker. VARIGHED Forløbet tilrettelægges individuelt og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsområder og efter aftale med sagsbehandler. PRIS Aftales individuelt med den koordinerende sagsbehandler.

12 11. Coachforløb i forhold til at se bredere på arbejdsmarkedet (indsatsmodul) Borgere der er kommet så langt i deres udvikling at de kan orientere sig mod arbejdsmarkedet. Formålet er, at deltagerne får udvidet deres søgefelt på arbejdsmarkedet gennem udfærdigelse af kompetenceplan og får støtte til at skrive et cv tilpasset deres nuværende funktions- og kompetenceniveau. OM FORLØBET Forløbet varetages af socialrådgivere/jobkonsulenter med coachbaggrund. Der gives praktisk hjælp til udarbejdelse af kompetenceplan, cv og ansøgning. Der orienteres om arbejdsmarkedsforhold herunder kultur på arbejdspladsen, arbejdsforhold og muligheder indenfor de enkelte fag. Der gives sparring og coaching i forhold til realistiske jobvalg. Forløbet indeholder både individuelle samtaler, sessioner i plenum og grupper, samt hjemmeopgaver fra gang til gang. VARIGHED: 4 uger á 3 timer pr. uge PRIS: Kan købes som enkeltindsats eller som en del af et samlet forløb. 12. TTA workshop (indsatsmodul) Borgere der er kommet så langt i deres udvikling at de kan orientere sig mod arbejdsmarkedet. At deltagerne får samlet alle de tillærte redskaber (psykoedukation, smertehåndtering, grænsesætning for fysisk aktivitet, worklife balance etc.) i forhold til at bruge dem så tilknytningen til arbejdsmarkedet genetableres. OM WORKSHOPPEN Workshoppen varetages af socialrådgivere/jobkonsulenter med coachbaggrund. Deltagerne trænes i hvordan de konstruktivt; Tager højde for deres skånebehov i dagligdagen, Finder deres egen arbejdsmåde, Sætter sig mål og når dem, Undgår at falde tilbage i gamle vaner og hvordan de kan bruge de tillærte redskaber konstruktivt i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. De valgte temaer og undervisningsformer sigter på en læring, som kan styrke deltagerne i forhold til selv at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med korte oplæg og deltagernes erfaring og ønsker om fordybning indgår som en del af undervisningens indhold, i plenum eller smågrupper. VARIGHED: 6 gange over 6 uger á 3 timer pr. gang PRIS:

13 13. Internt praktikforløb med funktionsvurdering (indsatsmodul) Borgere der er kommet så langt i deres udvikling at de kan orientere sig mod arbejdsmarkedet, men hvor de endnu ikke er parate til en praktik på en ordinær arbejdsplads eller borgere, hvis funktionsniveau ikke kan udvikles yderligere og hvor det ikke er realistisk med en praktik på en ordinær arbejdsplads, men der vurderes behov for funktionsbeskrivelse i en arbejdspladslignende funktion før sagen præsenteres for rehabiliteringsteamet. 1. At borgeren har mulighed for at afprøve sine nyerhvervede færdigheder (fysisk og psykisk) under trygge forhold og derved opbygge funktionsevnen yderligere før der etableres praktik på det ordinære arbejdsmarked 2. At borgeren får sin funktionsevne beskrevet i en arbejdspladslignende situation, således rehabiliteringsteamet kan træffe deres afgørelse ud fra en både sundhedsfaglig, socialfaglig og beskæftigelsesfaglig vinkel. OM PRAKTIKKEN I KIApro har vi etableret et samarbejde med en privat virksomhed, der pakker krydderier. Arbejdet udføres i KIApros lokaler, hvor der er mulighed for at tilgodese alle skånebehov i det arbejdspladsen er indrettet med hæve-sænkeborde, specialstole og hvilemuligheder. Arbejdet er ikke fysisk belastende og stiller krav til det kognitive funktionsniveau. Arbejdet foregår under supervision af arbejdspladskonsulent med enten socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund. BESKRIVELSE OG RAPPORTERING Forløbet afsluttes med en praktik- og funktionsbeskrivelse som rapporterer følgende elementer: Formål med praktikken, borgerens egen beskrivelse af funktionsniveau frem til opstart, evt. lægelige oplysninger, fremmøde, arbejdsindsats, arbejdstempo, redegørelse for evt.ændringer af arbejdsopgaver foretaget undervejs, afdækkede ressourcer, afdækkede barrierer, søvn, hvilebehov, resumé af udfyldte dagsskemaer, behov for arbejdsredskaber/hjælpemidler og borgerens vurdering af funktionen, arbejdsgivers vurdering af funktionen, samt arbejdspladskonsulentens vurdering af funktionen. VARIGHED: Aftales individuelt med sagsbehandler. PRIS:

14 14. Eksternt praktikforløb med funktionsvurdering (indsatsmodul) Arbejdsmarkedsparate borgere der er klar til at træne og bruge deres nyerhvervede handlekompetencer og strategier på en ordinær arbejdsplads. 1. At borgeren får mulighed for at afprøve arbejdsevne og skånebehov (fysisk og psykisk) i arbejdslignende situationer på det ordinære arbejdsmarked og derigennem bliver parat til arbejdsmarkedsdeltagelse på ordinære eller særlige vilkår 2. At borgeren får sin funktionsevne beskrevet i en arbejdspladslignende situation, så sagsbehandler og rehabiliteringsteam kan træffe afgørelse ud fra en både sundhedsfaglig, socialfaglig og beskæftigelsesfaglig vinkel OM FORLØBET KIApro samarbejder med en række private og offentlige virksomheder indenfor forskellige brancheområder og kan derfor etablere og tilpasse praktikforløb matchet til borgerens interesseområder og skånebehov. Forløbets opfølgning varetages hovedsageligt af arbejdspladskonsulenter med sundhedsfaglig baggrund (fysioterapeut, psykolog eller ergoterapeut). Et typisk forløb indeholder: Individuel samtale med kompetenceafdækning samt evaluering af ønsker og muligheder under praktikforløbet. Det drøftes bla. om det ønskede område er realistisk ift. funktionsevnen, eller om der er andre områder indenfor det brede arbejdsmarked der matcher borgerens funktionsevne bedre. Etablering af nøje tilpasset praktik. Opfølgning på og tilpasning af arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdet samt arbejdsopgavernes indhold under praktikforløbet, bla. på baggrund af evaluerende samtaler med arbejdsplads og borger samt udfyldte dagsskemaer der vedlægges funktionsbeskrivelsen ved forløbsafslutning. Afsluttende møde med borger og arbejdsplads Forløbet afsluttes med en praktik- og funktionsbeskrivelse som rapporterer følgende elementer: Formål med praktikken, borgerens egen beskrivelse af funktionsniveau frem til opstart, evt. lægelige oplysninger, fremmøde, arbejdsindsats, arbejdstempo, redegørelse for evt.ændringer af arbejdsopgaver foretaget undervejs, afdækkede ressourcer, afdækkede barrierer, søvn, hvilebehov, resumé af udfyldte dagsskemaer, behov for arbejdsredskaber/hjælpemidler og borgerens vurdering af funktionen, arbejdsgivers vurdering af funktionen, samt arbejdspladskonsulentens vurdering af funktionen. VARIGHED: Aftales individuelt med sagsbehandler PRIS

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Lis Damsbo, ergoterapeut Program Hvordan er vores forløb opbygget Hvad er speciel for de unge Den tværfaglige tilgang

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB Professionel arbejdsfastholdelse

Læs mere

april 7 Tillægsmoduler CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Tillægsmoduler CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Tillægsmoduler 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Indhold Tillægsmodul: Fysisk træning... 2 Tillægsmodul: Træning i varmtvandsbassin... 4 Tillægsmodul: Kostvejledning... 5 Tillægsmodul:

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe dig i arbejde eller

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 Center for Kvalitet og Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 www.socialmedicin.rm.dk Faglig temadag 2011.. Center for 09.30 10.00 Hvad står for aktuelt og i fremtiden? 10.00 10.25 Hvordan kan

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Job og Aktiv Jobcenter Kolding

Job og Aktiv Jobcenter Kolding September 2015. Job og Aktiv Jobcenter Kolding Sundstyrelsen, Sundhedscenter Kolding og Job center Kolding Tilkendelser af førtidspensioner i Kolding kommune Baggrund 3-årigt projektsamarbejde mellem Jobcenter

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Ressourceforløb og rehabiliteringsteams i praksis Beskæftigelsespolitisk konference 11.december 2013

Ressourceforløb og rehabiliteringsteams i praksis Beskæftigelsespolitisk konference 11.december 2013 Ressourceforløb og rehabiliteringsteams i praksis Beskæftigelsespolitisk konference 11.december 2013 Hvad er det nye At der lægges en fælles tværfaglig og koordineret plan sammen med borgeren At virksomhederne

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Evaluering af Arbejde & Sundhed

Evaluering af Arbejde & Sundhed Sundhed og Forebyggelse Dato: 19.06.2016 Sagsnr.: 16/16229 Sagsbehandler: Michael Metzsch Direkte tlf.: 7376 7820 E-mail: mme@aabenraa.dk Evaluering af Arbejde & Sundhed Projektenheden Arbejde & Sundhed

Læs mere

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november Ressourceforløb Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2016 www.ballerup.dk Hvorfor en sag om ressourceforløb og netop nu? Vi ønsker fornyet og forstærket politisk signal på tværs af udvalg om den tværsektorielle

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Midtvejsstatus for Handleplaner 2017 & 2018

Midtvejsstatus for Handleplaner 2017 & 2018 Midtvejsstatus for Handleplaner 2017 & 2018 December 2017 Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Indledning Byrådet i Hjørring Kommune vedtog februar

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed

Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Investering i arbejdsrettet rehabilitering Seniorkonsulent Torben Birkeholm torben.birkeholm@hjoerring.dk Tlf. 41 22 60 22 29. November 2017 Værdigrundlaget for Arbejdsmarkedspolitikken

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Sygedagpengereformen

Sygedagpengereformen På Preben Thomsen 4199 8456 Sygedagpengereformen 2014-2015 Beskæftigelsesudvalget d. 24.03.15 Anni Martens Hovedpunkter Ændring af varighedsbegrænsningen Indførelse af jobafklaringsforløb Fast Track Mestringskursus

Læs mere

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Job- og borgerservicechef Michael Maaløe Silkeborg Kommune 1 Krav til alle niveauer Niveau Politisk Organisation Ledelse Faglig Drift vilje og investering

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Oplæg v. Marianne Eriksen Søren 28 år Flere år på kontanthjælp Arbejdsmarkedscenter peger på førtidspension Bostøtte via VH (ADHD) hver 14 dag. Tidligere hjemløseproblematik

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage Aktivitetsbeskrivelser

Aktive hurtigere tilbage Aktivitetsbeskrivelser Aktive hurtigere tilbage Aktivitetsbeskrivelser Aalborg Aktive hurtigere tilbage Et undervisnings- og vejledningsforløb for sygedagpengemodtagere, fleksjobgodkendte, som led i et jobafklaringsforløb eller

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær

Fra sygefravær til produktivt nærvær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har viden, metode og teknologi, der hjælper virksomheden med at reducere sygefravær og skabe produktivt nærvær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere