Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb"

Transkript

1 Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

2 Nye reformer - nye muligheder De nye reformer giver mulighed for at tilbyde borgeren et individuelt og skræddersyet forløb, der indeholder præcis det, der skal til for at udvikle borgerens ressourcer. Udfordringen er at gøre et ofte langvarigt forløb sammenhængende og koordineret, således indsatserne supplerer hinanden og udviklingen ikke går i stå ved skift mellem aktører. KIApro har udviklet en modulopbygget ressourceforløbspakke, som den koordinerede sagsbehandler fleksibelt kan sammensætte. Job- eller uddannelsesparat Eksternt praktikforløb Lav funktionsevne, ringe motivation TTA workshop, intern praktikforløb Workshops omkring livstilsfaktorer, stress, angst og depression, fysisk funktionstræning, coachforløb Tværfaglig udredning, funktionsvurdering i eget hjem, ADHD og smerteskole, mentorstøtte KIApro's ressourceforløbspakke er fleksibel. Det betyder, at borgeren kan starte på præcis det udviklingstrin, der passer til borgerens situation og forløbet kan have den varighed, som koordinerende sagsbehandler finder relevant. Forløbspakken købes normalt med en samlet ugepris, men kan også købes som monofaglige enkeltindsatser. Her vil den koordinerende sagsbehandler kommunikere direkte med KIApro's fagperson og således selv forestå hele koordineringen af alle delindsatser.

3 KIApro's ressourceforløbspakke HELHEDSORIENTERET OG INDIVIDUELT TILRETTELAGT KIApro s ressourceforløbspakke bliver individuelt tilrettelagt og kan rumme borgere på alle udviklingstrin. Forløbet tager hånd om borgeren lige fra den helt håndholdte indsats, til udplacering i virksomhedspraktik, hvor de tilegnede arbejdsmarkedsrettede færdigheder afprøves og trænes. I starten kan succeskriteriet blot være at få borgeren i gang med egenomsorg, følge ordineret behandling og få struktur på dagligdagen. Dernæst bruges fysisk aktivitet som en vej til at øge det psykiske energiniveau og det fysisiske funktionniveau, så borgeren gøres i stand til at opsøge aktiviteter uden for hjemmet for derigennem at bryde social isolation. Et forløb kan også indeholde deltagelse på workshops målrettet borgerens udviklingsområder i forhold til arbejdsmarkedet og afprøvning af færdigheder og skånebehov på vores interne praktikpladser. Til sidst udsluses borgeren i et eksternt praktikforløb, som afsluttes med en funktionsbeskrivelse. Det ultimative mål er et job på enten ordinære eller særlige vilkår. KIApro koordinerer hele vejen med tæt kontakt til sagsbehandler samt øvrige relevante aktører omkring borgeren (eks. forskellige afdelinger i Kommunen, egen læge, distrikts-psykiatrien, misbrugscentre, øvrige behandlere, m.fl.). FLEKSIBLE 1. Forsamtale, der foregår hos KIApro, i jobcenteret eller i borgerens hjem. 2. Tværfaglig udredningspakke af arbejds- og funktionsevnen 3. Funktionsbeskrivelse i eget hjem 4. Tværfaglig smerteskole 5. Forløb med redskaber til håndtering af stress, angst, depression og PTSD 6. Skræddersyet forløb for borgere med ADHD 7. Sundhed, kost og livstil (kost, rygning, alkohol, motion, søvn og struktur) 8. Fysisk funktionstræning tilpasset borgerens ressourcer og udfordringer 9. Psykologisk coachforløb (psykologisk støtte til udvikling af handlekompetencer) 10. Mentor med sundhedsfaglig baggrund 11. Coachforløb for at støtte borgeren i at se bredere på arbejdsmarkedet 12. Tilbage til arbejde (TTA) Workshop hvor borgeren lærer at bruge sine skånebehov rigtigt 13. Intern praktik, hvor borgeren får mulighed for at bruge og træne nyerhvervede færdigheder 14. Udplacering i virksomhedspraktik nøje tilpasset borgerens skånebehov og funktionsevne Indsatserne kan foregå sideløbende eller hver for sig alt efter borgerens behov. Der er samtidig mulighed for, at kombinere indsatsen med tiltag inden for sundhedsloven, f.eks. tværfaglig smertebehandling. KIApro forestår gerne koordineringen med andre tiltag, efter nærmere aftale med koordinerende sagsbehandler. HENVISNING OG STATUSBESKRIVELSER TIL KOORDINERENDE SAGSBEHANDLER Koordinerende sagsbehandler kan henvise direkte i KIApros elektroniske forløbsjournal RCM (RehabCare Manager). Her kan alle relevante dokumenter vedr. borgeren vedhæftes direkte. KIApro leverer tværfagligt statusnotat hver 4. uge, således progression kan følges løbende, herunder borgerens egen vurdering af progression. Længere intervaller kan aftales individuelt. Derudover kan koordinerende sagsbehandler følge forløbet direkte i KIApro's tværfaglige forløbsjournal (RCM).

4 1. Forsamtale (indsatsmodul) Borgere hvor koordinerende sagsbehandler vurderer, at der er brug for en tæt overlevering for at sikre borgerens fremmøde og succes i indsatsen (eksempelvis borgere med angstproblematikker, hvor nye tiltag kan være en barriere for borgeren eller hvor der kan være tvivl om motivation). At sikre, at skabe tillid mellem borger og KIApro samt sikre overensstemmelse mellem borgerens mål og målet med indsatsen. OM SAMTALEN Samtalen kan foregå hos KIApro, på jobcenteret eller i borgerens eget hjem. Fra KIApro deltager den fagperson, der skal forestå indsatsen. Ved ugeforløb deltager KIApros koordinator (socialrådgiver). PRIS: Ved samlet forløbspakke er forsamtalen inkluderet i prisen.

5 2. Tværfaglig udredningspakke af arbejds- og funktionsevne TVÆRFAGLIG UDREDNINGSPAKKE Tværfaglig udredning hjælper rehabiliteringsteamet og den koordinerende sagsbehandler i uafklarede og/eller komplekse sager. Den tværfaglige udredning giver en konkret retning og et kvalificeret afsæt for et længerevarende jobafklarings- eller ressourceforløb. Dette er medvirkende til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. KORTERE SAGSBEHANDLINGSTID SKABER VÆRDI FOR ALLE En tværfaglig udredning og afklaring efter KIA-metoden kan reducere antallet af måske unødvendige indsatser. Udredningen har fokus på borgerens ressourcer og hvordan det er muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet på kortest mulig tid gennem udvikling af borgerens funktionsevne. FAGPERSONALE I DEN TVÆRFAGLIGE UDREDNING I den tværfaglige udredning kan følgende faggrupper indgå: Fysioterapeut, Kiropraktor, Psykolog, Arbejdspladskonsulent, Socialrådgiver, Læge med speciale i almen medicin, smertebehandling og rehabilitering, arbejdsmedicin, psykiatri, mfl.. Alle har indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen og samarbejde med Jobcentret. Udredningen udføres enten på en af KIApro's lokationer eller på vores samarbejdspartneres lokationer af vores tværfaglige rejsehold. TVÆRFAGLIG UDREDNING VED SUNDHEDSFAGLIGT TEAM Vi har igennem 5 år forfinet vores tværfaglige udredning og afklaring ud fra den oprindelige KIA-metode. Vores tværfaglige udredning sker normalt på én og samme dag og indeholder: En afklaring af de helbredsmæssige, psykologiske og sociale forhold og deres betydning for borgerens funktionsevne på arbejdsmarkedet En samlet tværfaglig vurdering og konkrete forslag til udvikling af borgerens funktionsevne i relation til arbejdsmarkedet. FAKTABOKS Målgruppe: Borgere der overvejes indstillet eller er indstillet til ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Indikation for henvisning: Ved uklarhed om hvilken betydning de helhedsmæssige forhold og funktionsevnen har for at tilrettelægge de rette indsatser mest optimalt. Procedure for henvisning: Borgeren henvises elektronisk og bliver kontaktet indenfor 2 arbejdsdage. Indkaldes derefter til forsamtale inden for 2 uger efter henvisning. Pris: For yderligere oplysning kontakt vores socialfaglige medarbejdere i nærmeste KIA-center. Herlev: Lone Weidekamp, Ålborg: Tine Lønsmann Christensen, Kolding: Dorthe Bech,

6 3. Funktionsvurdering i eget hjem og beskrivelse (indsatsmodul) Borgere hvis funktionsniveau er så begrænset, at de ikke er i stand til at møde op i et almindeligt erhvervsafklaringsforløb. At få et klart og præcist billede af borgerens ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet til brug for rehabiliteringsteamets afgørelse. OM FUNKTIONSVURDERING Funktionsvurderingen foretages i borgerens eget hjem af en arbejdspladskonsulent med sundheds-, social-, eller beskæftigelsesfagligbaggrund, alt afhængigt af problematikken. Dette aftales nærmere med den koordinerende sagsbehandler. Der foretages en vurdering af borgerens fysiske og mentale funktionsniveau, herunder kognitive funktioner, samt ergonomiske forhold i hjemmet. Dette er med henblik på tilretninger og evt. tilførsel af hjælpemidler/arbejdsredskaber, der kan øge funktionsevnen ift. arbejdsmarkedet. I ydelsen kan også indgå ansøgning til bopælskommunen om evt. hjælpemidler. OM BESKRIVELSEN Der udfærdiges en beskrivelse af funktionsevnen ud fra borgerens subjektive oplevelser i kombination med arbejdspladskonsulentens objektive observationer i nedenstående aktiviteter: Generelle observationer, udførelse af daglige gøremål, struktur i dagligdagen og søvn Hvordan arbejdsopgaver i hjemmet kan udføres mere hensigtsmæssigt og hvordan det kan overføres til jobfunktioner på arbejdsmarkedet Specifikke observationer i forhold til en konkret aktivitetsudfoldelse. Beskrivelsen indeholder også en sammenfattende vurdering af aktivitetsformåen (Motoriske og procesmæssige færdigheder) samt stillingtagen til ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, mhp. vurdering af varige skånehensyn, herunder evt. mulige arbejdsområder og udviklingsmuligheder. Beskrivelsen sendes til den kommunale sagsbehandler. PRIS Kan købes som enkeltmodul

7 4. Tværfaglig smerteskole (indsatsmodul) Borgere med langvarige smertesymptomer (over 6 mdr.) der er helbredsmæssigt afklaret, men har brug for vejledning til bedre smertehåndtering i relation til hverdag og arbejdsliv. Formålet er, at deltagerne får større viden om, og forståelse for, langvarige smertetilstande, og at deltagerne udvikler en bedre håndtering og mestring af smerten, så den får mindst mulig indflydelse på arbejdsliv og hverdag fremover. VARIGHED: 5 gange over 5 uger á 2,5 time pr. gang OM UNDERVISNINGEN: KIApro s tværfaglige undervisning varetages af speciallæge, psykolog, sygeplejerske og fysioterapeut. Workshoppen er baseret på vidensformidling (psykoedukation) om smertemekanismer og forskellen på akut og kronisk smerte. Undervisningen giver også deltagerne praktiske redskaber til håndtering af smertetilstanden. Vi holder fokus på, hvordan den enkelte kan arbejde aktivt på at finde hensigtsmæssige metoder til at udvikle en bedre håndtering og mestring af langvarig smerte i dagligdagen herunder også arbejdslivet, således de samlede ressourcer øges. Det sker bl.a. ved deltagernes aktive arbejde med deres personlige smerteudfordringer og øvelser på egen hånd fra uge til uge. PRIS: Kan købes som enkelt modul eller som en del af en samlet ressourceforløbspakke.

8 5. Stress, angst og depression (indsatsmodul) Borgere med stress, angst og depression der har brug for vejledning til bedre håndtering af deres psykiske udfordringer i relation til hverdag og arbejdsliv. At deltagerne får viden om stress, angst og depression og ikke mindst hvordan den enkelte kan arbejde aktivt på at genfinde balancen i hverdagslivet og arbejdslivet. Det indgår derfor i kurset, at vi afprøver værktøjer til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv og redskaber til at afhjælpe og håndtere stress, angst, og depression. Der inddrages samtidigt et forebyggelsesperspektiv i forhold til deltagernes fremtidige arbejdsliv. Nye vaner søges indarbejdet ved hjælp af mindre øvelser og opgaver fra gang til gang. VARIGHED: 6 gange over 6 uger á 2,5 time pr. gang OM UNDERVISNINGEN Undervisningen varetages af psykologer med indgående kendskab til både den kliniske psykologi, beskæftigelseslovgivningen samt muligheder på arbejdsmarkedet. Workshoppens temaer er: Biologien bag stress, angst og depression, hukommelse og nedsat immunforsvar, søvn og restitution, mindfulness og afspænding, kognitive teknikker mod undgåelsesadfærd og negative tankemøstre, worklife balance og hvad man selv kan gøre for at bevare den gode balance. De valgte temaer og undervisningsformer sigter på en læring, som kan styrke deltagerne i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med korte oplæg og deltagernes erfaring og ønsker om fordybning indgår som en del af undervisningens indhold, i plenum eller smågrupper. PRIS Kan købes som enkelt workshop eller som en del af en samlet ressourceforløbspakke.

9 6. Arbejdsmarkedsrettet udviklingsforløb for borgere med ADHD eller symptomer på ADHD (indsatsmodul) Borgere med diagnostiseret ADHD eller væsentlige udfordringer fra ADHD symptomer. ADHD behøver ikke at være en hindring for tilknytning til arbejdsmarkedet, såfremt borgeren lærer at håndtere de udfordringer det medfører. På en del hjælper det at tage medicin og på en del virker medicinen ikke eller også får de så store bivirkninger, at de må ophøre med at tage medicinen. For alle gælder dog, at medicinen kun hjælper et stykke af vejen. Derfor har alle behov for psykoedukation, hvor man lærer at håndtere de praktiske udfordringer i hverdagen og får indøvet gode vaner, så man kan fuldføre sit studie eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. OM FORLØBET Forløbet skræddersys til den enkelte borger og borgerens alder. Forløbet indeholder: En tværfaglig udredningspakke af arbejds- og funktionsevnen, samt helbredsmæssige forhold, en tværfaglig konference med oplæg til helhedsorienteret og individuel handleplan for tilbagevenden til arbejde. Teamet kan bestå af speciallæge (smertelæge/psykiater), psykolog, fysioterapeut, arbejdspladskonsulent og socialrådgiver (ikke på hold). Samtale og opfølgning med speciallæge i psykiatri efter aftale med sagsbehandler Afklaring af læringsvanskeligheder og læringsstil Afklaring af erhvervsrelevante kompetencer Psykoedukation i gruppeforløb/individuelt, hvor lavpraktiske mestringsstrategier er hovedfokus Coaching i forhold til at skabe struktur i dagligdagen Fysisk aktivitet for at demonstrere at fysisk aktivitet kan mindske symptomerne Kostvejledning efter gældende evidens Afklaring af funktionsevnen gennem sideløbende praktik tilpasset borgerens specifikke udfordringer evt. med mentor Instruktion af praktikstedet i forhold til at sikre, at praktikken bliver vellykket Progressionsrapport hver 4. uge Koordinerende kontakt til egen læge, evt. speciallæger, sygehuse og andre behandlere Afsluttende rapport hvor ressourcer, helbredsmæssige faktorer og progression beskrives samt hvilke forudsætninger, der skal være til stede på arbejdspladsen for at borgeren kan fastholdes Overlevering til Jobcenteret/uddannelsesstedet/a-kassen ved rundbordsamtale ved behov. VARIGHED: Efter aftale med sagsbehandler PRIS:

10 7. Sundhed, kost og livsstil (indsatsmodul) Borgere der kan have en eller flere af følgende udfordringer: Nedsat energiniveau, vanskeligt ved at varetage egen sundhed, mangel på struktur i hverdagen, langvarige smerter, overvægt og psykiske udfordringer. Formålet er, at deltagerne får større viden om og forståelse for, hvordan man tager vare på egen sundhed herunder holder gode faste rytmer i dagligdagen og opnår energi til at kunne bestride et arbejde samtidig med, at hverdagens udfordringer tackles OM UNDERVISNINGEN Undervisningen varetages af sygeplejerske og fysioterapeut med indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen samt muligheder på arbejdsmarkedet. Workshoppen er baseret på vidensformidling samt praktiske øvelser og konkrete hjemmeopgaver. VARIGHED: 4 gange af 3 timers varighed PRIS: 8. Fysisk funktionstræning (indsatsmodul) Borgere der har en eller flere følgende udfordringer: Nedsat energiniveau, vanskeligt ved at varetage egen sundhed, mangel på struktur i hverdagen, langvarige smerter, overvægt og psykiske udfordringer. Formålet er, at deltagerne får et øget fysisk funktionsniveau, så de kan klare kravene i hverdagen både i arbejds- og fritidslivet. OM TRÆNINGEN Træningen varetages af fysioterapeuter med indgående kendskab til pacing træningsprincipper, beskæftigelseslovgivningen og muligheder på arbejdsmarkedet. Den tilrettelægges ud fra den enkeltes fysiske funktionsniveau og interesseområde. Træningen bygges langsomt op fra eks. gåture til mere konditionspræget og styrkepræget træning. Formålet med den langsomme optrapning er at sikre, at kroppen ikke belastes unødigt. Der lægges vægt på at udforske forskellige træningsformer, så borgeren kan finde den mest hensigtmæssige måde at holde sig fysisk aktiv på. VARIGHED: Indsatsens varighed aftales med sagsbehandler PRIS: Kan købes på konsulentbasis eller som en del af et samlet forløb.

11 9. Psykologisk coachforløb (indsatsmodul) Borgere der har udfordringer i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet grundet psykiske problematikker. Formålet er, at borgeren får indsigt i de psykologiske mekanismer, der giver borgeren udfordring i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet og støtte dem i at udvikle handlekompetencer, så de kan opleve kontrol over eget liv og blive selvforsørgende i størst mulig grad. OM SAMTALERNE Samtalerne er individuelle og foregår med psykolog, der har indgående kendskab til både den kliniske psykologi, beskæftigelseslovgivningen samt muligheder på arbejdsmarkedet. VARIGHED Aftales individuelt med den den koordinerende sagsbehandler PRIS Kan købes på konsulentbasis eller som en del af et samlet forløb. 10. Mentorstøtte med sundhedsfaglig/coachbaggrund (indsatsmodul) Borgere der har brug for ekstra støtte til at nå delmål og mål for ressourceforløbet. KIApro's mentorkorps KIApro's mentorer har alle en socialfaglig/sundhedsfaglig/coachbaggrund og har et indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen og er vant til tværfagligt samarbejde, herunder tæt samarbejde med koordinerende sagsbehandler. Det betyder, at de er klædt på til at støtte og vejlede borgeren i forhold til borgerens præcise problematik. De er også vant til at tage direkte kontakt til borgerens behandlere, og kan derfor koordinere mentorindsats med de øvrige interessenter i borgerens forløb. Vores sundhedsfaglige mentorer er: fysioterapeuter, psykologer, sygeplejersker. VARIGHED Forløbet tilrettelægges individuelt og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsområder og efter aftale med sagsbehandler. PRIS Aftales individuelt med den koordinerende sagsbehandler.

12 11. Coachforløb i forhold til at se bredere på arbejdsmarkedet (indsatsmodul) Borgere der er kommet så langt i deres udvikling at de kan orientere sig mod arbejdsmarkedet. Formålet er, at deltagerne får udvidet deres søgefelt på arbejdsmarkedet gennem udfærdigelse af kompetenceplan og får støtte til at skrive et cv tilpasset deres nuværende funktions- og kompetenceniveau. OM FORLØBET Forløbet varetages af socialrådgivere/jobkonsulenter med coachbaggrund. Der gives praktisk hjælp til udarbejdelse af kompetenceplan, cv og ansøgning. Der orienteres om arbejdsmarkedsforhold herunder kultur på arbejdspladsen, arbejdsforhold og muligheder indenfor de enkelte fag. Der gives sparring og coaching i forhold til realistiske jobvalg. Forløbet indeholder både individuelle samtaler, sessioner i plenum og grupper, samt hjemmeopgaver fra gang til gang. VARIGHED: 4 uger á 3 timer pr. uge PRIS: Kan købes som enkeltindsats eller som en del af et samlet forløb. 12. TTA workshop (indsatsmodul) Borgere der er kommet så langt i deres udvikling at de kan orientere sig mod arbejdsmarkedet. At deltagerne får samlet alle de tillærte redskaber (psykoedukation, smertehåndtering, grænsesætning for fysisk aktivitet, worklife balance etc.) i forhold til at bruge dem så tilknytningen til arbejdsmarkedet genetableres. OM WORKSHOPPEN Workshoppen varetages af socialrådgivere/jobkonsulenter med coachbaggrund. Deltagerne trænes i hvordan de konstruktivt; Tager højde for deres skånebehov i dagligdagen, Finder deres egen arbejdsmåde, Sætter sig mål og når dem, Undgår at falde tilbage i gamle vaner og hvordan de kan bruge de tillærte redskaber konstruktivt i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. De valgte temaer og undervisningsformer sigter på en læring, som kan styrke deltagerne i forhold til selv at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med korte oplæg og deltagernes erfaring og ønsker om fordybning indgår som en del af undervisningens indhold, i plenum eller smågrupper. VARIGHED: 6 gange over 6 uger á 3 timer pr. gang PRIS:

13 13. Internt praktikforløb med funktionsvurdering (indsatsmodul) Borgere der er kommet så langt i deres udvikling at de kan orientere sig mod arbejdsmarkedet, men hvor de endnu ikke er parate til en praktik på en ordinær arbejdsplads eller borgere, hvis funktionsniveau ikke kan udvikles yderligere og hvor det ikke er realistisk med en praktik på en ordinær arbejdsplads, men der vurderes behov for funktionsbeskrivelse i en arbejdspladslignende funktion før sagen præsenteres for rehabiliteringsteamet. 1. At borgeren har mulighed for at afprøve sine nyerhvervede færdigheder (fysisk og psykisk) under trygge forhold og derved opbygge funktionsevnen yderligere før der etableres praktik på det ordinære arbejdsmarked 2. At borgeren får sin funktionsevne beskrevet i en arbejdspladslignende situation, således rehabiliteringsteamet kan træffe deres afgørelse ud fra en både sundhedsfaglig, socialfaglig og beskæftigelsesfaglig vinkel. OM PRAKTIKKEN I KIApro har vi etableret et samarbejde med en privat virksomhed, der pakker krydderier. Arbejdet udføres i KIApros lokaler, hvor der er mulighed for at tilgodese alle skånebehov i det arbejdspladsen er indrettet med hæve-sænkeborde, specialstole og hvilemuligheder. Arbejdet er ikke fysisk belastende og stiller krav til det kognitive funktionsniveau. Arbejdet foregår under supervision af arbejdspladskonsulent med enten socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund. BESKRIVELSE OG RAPPORTERING Forløbet afsluttes med en praktik- og funktionsbeskrivelse som rapporterer følgende elementer: Formål med praktikken, borgerens egen beskrivelse af funktionsniveau frem til opstart, evt. lægelige oplysninger, fremmøde, arbejdsindsats, arbejdstempo, redegørelse for evt.ændringer af arbejdsopgaver foretaget undervejs, afdækkede ressourcer, afdækkede barrierer, søvn, hvilebehov, resumé af udfyldte dagsskemaer, behov for arbejdsredskaber/hjælpemidler og borgerens vurdering af funktionen, arbejdsgivers vurdering af funktionen, samt arbejdspladskonsulentens vurdering af funktionen. VARIGHED: Aftales individuelt med sagsbehandler. PRIS:

14 14. Eksternt praktikforløb med funktionsvurdering (indsatsmodul) Arbejdsmarkedsparate borgere der er klar til at træne og bruge deres nyerhvervede handlekompetencer og strategier på en ordinær arbejdsplads. 1. At borgeren får mulighed for at afprøve arbejdsevne og skånebehov (fysisk og psykisk) i arbejdslignende situationer på det ordinære arbejdsmarked og derigennem bliver parat til arbejdsmarkedsdeltagelse på ordinære eller særlige vilkår 2. At borgeren får sin funktionsevne beskrevet i en arbejdspladslignende situation, så sagsbehandler og rehabiliteringsteam kan træffe afgørelse ud fra en både sundhedsfaglig, socialfaglig og beskæftigelsesfaglig vinkel OM FORLØBET KIApro samarbejder med en række private og offentlige virksomheder indenfor forskellige brancheområder og kan derfor etablere og tilpasse praktikforløb matchet til borgerens interesseområder og skånebehov. Forløbets opfølgning varetages hovedsageligt af arbejdspladskonsulenter med sundhedsfaglig baggrund (fysioterapeut, psykolog eller ergoterapeut). Et typisk forløb indeholder: Individuel samtale med kompetenceafdækning samt evaluering af ønsker og muligheder under praktikforløbet. Det drøftes bla. om det ønskede område er realistisk ift. funktionsevnen, eller om der er andre områder indenfor det brede arbejdsmarked der matcher borgerens funktionsevne bedre. Etablering af nøje tilpasset praktik. Opfølgning på og tilpasning af arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdet samt arbejdsopgavernes indhold under praktikforløbet, bla. på baggrund af evaluerende samtaler med arbejdsplads og borger samt udfyldte dagsskemaer der vedlægges funktionsbeskrivelsen ved forløbsafslutning. Afsluttende møde med borger og arbejdsplads Forløbet afsluttes med en praktik- og funktionsbeskrivelse som rapporterer følgende elementer: Formål med praktikken, borgerens egen beskrivelse af funktionsniveau frem til opstart, evt. lægelige oplysninger, fremmøde, arbejdsindsats, arbejdstempo, redegørelse for evt.ændringer af arbejdsopgaver foretaget undervejs, afdækkede ressourcer, afdækkede barrierer, søvn, hvilebehov, resumé af udfyldte dagsskemaer, behov for arbejdsredskaber/hjælpemidler og borgerens vurdering af funktionen, arbejdsgivers vurdering af funktionen, samt arbejdspladskonsulentens vurdering af funktionen. VARIGHED: Aftales individuelt med sagsbehandler PRIS

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob.

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING Væksthuset - oktober 2014 Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. Indledning, baggrund og formål Væksthuset

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse...

VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse... VI BYGGER BRO mellem behandling og beskæftigelse... Om JOBINPLACE JOBINPLACE er specialister i uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede indsatser målrettet psykisk sårbare borgere. Siden starten i 2008 har

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere