Vejledning til ansøgningsskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgningsskema"

Transkript

1 Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE SVAR?... 4 DE MINIMIS... 6 RÅDGIVNING... 6 TRIN 1: TITEL, PROJEKTPERIODE OG TIDLIGERE STØTTE... 6 TRIN 2: PROJEKTBESKRIVELSE... 6 TRIN 3: TILDELINGSKRITERIER OG FORVENTEDE EFFEKTER... 5 TRIN 4: CROWDFUNDING... 7 TRIN 5: PROJEKTHOLDER... 7 TRIN 6: KONTAKTPERSON... 8 TRIN 7: REGNSKABSANSVARLIG... 8 TRIN 8: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER... 9 TRIN 9: BILAG DER SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING... 9 INDSENDELSE AF ANSØGNING OG UNDERSKRIFT: BILAG 1: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER... 11

3 Side 3/14 INDLEDNING Denne vejledning hjælper dig trin-for-trin gennem udfyldelsen af ansøgningsskemaet til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde Crowdfunding. Vi anbefaler, at du læser hele vejledningen og relevante bilag grundigt, så du er forberedt på, hvilke oplysninger du skal bruge for at udfylde ansøgningsskemaet korrekt. Markedsmodningsfonden giver tilskud til private virksomheder og konsortier, som kan præsentere en fungerende prototype/betaversion på et innovativt produkt, som er blevet succesfuldt testet i fx demonstrationsanlæg, laboratorieforsøg eller in-house, eller et innovativt koncept til en serviceydelse. Ansøger skal være indehaver af eventuelle IP-rettigheder. DET KAN DU SØGE OM Du kan søge Markedsmodningsfonden om matchfinansiering med crowdfunding til at teste, om din prototype eller dit koncept fungerer i realistiske brugssituationer hos potentielle kunder, samt tilpasning af konceptet eller prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes. Test og tilpasning er defineret ved afprøvning af en teknisk valideret og funktionsdygtig prototype i en reel brugssituation hos potentielle kunder eller slutbrugere. På baggrund af testresultaterne fra potentielle kunder og slutbrugere gennemføres de sidste tilpasninger, der gør produktet eller servicen helt klar til en markedsintroduktion. Fonden medfinansierer ikke projekter, der har karakter af almindelig videreudvikling af et produkt eller en service, der allerede er introduceret til markedet. Din prototype skal umiddelbart ved projektets start være klar til test. Vedrørende it-projekter kan fonden som udgangspunkt ikke medfinansiere udviklingen fra minimal viable product (hvor der udestår væsentlige udviklingsaktiviteter af centrale funktioner) til færdig prototype/betaversion. Fakta om reward-baseret Crowdfunding Der findes flere platforme for crowdfunding, fx Kickstarter, Indiegogo, og danske platforme som Boomerang. Crowdfunding handler om, at invitere brugere på platformen til at give penge til test, tilpasning og den første produktion af nye innovative produkter. Til gengæld for pengene får brugerne en form for belønning. Det kan være alt fra almindeligt merchandise til de første eksemplarer af det færdige produkt. Ved at kombinere crowdfunding med medfinansiering fra Markedsmodningsfonden, får du skabt dit første kundegrundlag, opmærksomhed omkring dit produkt og penge til den første produktion. Samtidig får du medfinansiering til at tilpasse din løsning til markedets reelle krav. Markedsmodningsfondens matchfinansiering kan udgøre mellem kr. og kr. jf. finansieringsmodellen i Bilag 1. NB! Udbetalingen fra Markedsmodningsfonden sker bagudrettet pba. faktisk afholdte udgifter. HVEM KAN SØGE? Private virksomheder kan søge enkeltvis. ansøger skal være en privat virksomhed med dansk CVR-nummer, og virksomheden skal beskæftige mindst to årsværk på ansøgningstidspunktet. Ved to årsværk forstås to fuldtidsansatte eller flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet. Dit projektbudget skal være på mindst kr. og projektet kan maksimalt vare 3 år. Projektholder skal selv være indehaver af eventuelle IPrettigheder. HVAD SKER DER, EFTER DU HAR SENDT DIN ANSØGNING? Markedsmodningsfonden kan vælge at sende din ansøgning til ekstern bedømmelse for at skabe yderligere klarhed over produktet eller servicen. Bedømmeren har tavshedspligt, og bedømmers vurdering sendes efterfølgende i partshøring hos dig. 3

4 Side 4/14 HVORNÅR KAN DU FORVENTE SVAR? Ansøgningsfrist 19. marts 2015 kl Adm. afslag April 2015 Evt. ekstern vurdering Evt. partshøring Bestyrelsesmøde 16. juni 2015 Betinget tilsagn Uge Afslag Uge Forberedelse af kampagne Kampagne tidl. august 2015 Tidligst juli 2015 Tilsagn ved opnåelse af mål Projektstart DE 5 TILDELINGSKRITERIER Afslag hvis mål Ansøgninger til Markedsmodningsfonden ikke opnås vurderes i forhold til 5 overordnende kriterier. Nyhedsværdi Marked og forretningsmodel Kompetencer og relevant samarbejdskreds ikke opnås Afslag hvis mål Vækst- og beskæftigelseseffekter Tilskyndelseseffekt ADMINISTRATIVT AFSLAG Ansøgninger kan i særlige tilfælde modtage et administrativt afslag. Disse forelægges ikke Markedsmodningsfondens bestyrelse. Administrative afslag gives til ufuldstændige ansøgninger, som ikke opfylder gældende krav og formalia, fx et ufuldstændigt budget (se bilag 3), virksomheden beskæftiger under 2 årsværk, mv. Markedsmodningsfonden medfinansierer ikke projekter, der omhandler: - Forskning - Demonstration - Lægemidler og naturmedicin - Finansielle tjenesteydelser 4

5 Side 5/14 HVOR MEGET KAN DU FÅ I MATCHFI- NANSIERING? Matchfinansieringens størrelse afhænger af hvor dit mål på crowdfundingplatformen. Se nærmere i bilag 1. HVORDAN ANSØGER DU? Ansøgninger accepteres kun, hvis de er udarbejdet og indsendt gennem Markedsmodningsfondens elektroniske ansøgningsmodul. Ansøgningsskemaet hentes her: HVILKE OPLYSNINGER SKAL DU IND- SENDE? Udover at udarbejde selve ansøgningen i det elektroniske ansøgningsmodul skal du indsende følgende oplysninger: Leveranceplan og Budget for projektet (skabelon downloades fra det elektroniske ansøgningsmodul) Forretningsplan for løsningen. CV er på projektets centrale aktører. STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNIN- GER KORT FORTALT Der gives tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er afholdt inden for projektperioden, fx: Lønudgifter. Konsulentudgifter (dog lægges der vægt på, at tekniske og kommercielle kompetencer, der er essentielle for produktets succes, skal være en intern del af ansøgers arbejdskraft). Udgifter til afskrivningsværdi af instrumenter og udstyr, der er anskaffet i projektperioden. BEMÆRK: Markedsmodningsfonden udbetaler tilskud bagudrettet. Derfor kan der gå 6 måneder, fra du har fået tilsagn fra Markedsmodningsfonden, indtil du første gang får penge udbetalt. Teknisk beskrivelse og dokumentation for, at prototypen virker. Markedsmodningsfonden indhenter projektholders seneste årsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport for virksomheden, skal du indsende de seneste nøgletal/regnskaber. Hvis du har ansøgt tidligere: En beskrivelse af ændringer i ansøgningen i forhold til tidligere ansøgninger. STANDARDISERINGSTJEK Som en del af regeringens standardiseringsstrategi tilbydes alle ansøgere, der får tilsagn fra fonden, et standardiseringstjek. Se mere under markeds- og forretningsmodel på side 6. 5

6 Side 6/14 DE MINIMIS Fondens medfinansiering bliver tildelt indenfor rammerne af de minimis-forordningen (EU nr. 1407/2013), der giver mulighed for, at private virksomheder kan få de minimis-støtte på op til ca. 1,5 mio. kr. ( EUR) over en treårig periode. Se mere omkring udbetaling i bilag 1. RÅDGIVNING Ved opnåelse af betinget tilsagn kan du få kr. til rådgivning omkring forberedelsen og udførelsen af en crowdfunding-kampagne. Rådgivningen vil forløbe inden din kampagne og rådgiveren vil give dig viden og vejledning omkring, hvordan du bedst sammensætter en crowdfunding-kampagne. Der er i samarbejde med Dansk Crowdfunding Forening blevet certificeret rådgivere, som har ekspertise indenfor crowdfunding. Listen over rådgivere vil være tilgængelig på Markedsmodningsfondens og foreningens hjemmeside efter bestyrelsesmødet 16. juni Det er ud fra denne liste, at du skal vælge en rådgiver, hvis du ønsker en. Rådgivningen gives under de minimis-støtte. Hvis du fravælger rådgivning, skal du i ansøgningen beskrive, hvordan din kampagne skal strukturers og hvorfor. Se nærmere under trin 4. TRIN 1: TITEL, PROJEKTPERIODE OG TIDLIGERE STØTTE Projektets titel Titlen skal være kort og sigende for projektet. Startdato/slutdato Projektet skal gennemføres inden for en sammenhængende periode på højst 3 år fra projektets start (senest 1. december 2015 efter crowdfunding-kampagnen er gennemført succesfuldt). Tidligere ansøgninger/støtte Har du tidligere søgt tilskud fra Fornyelsesfonden/Markedsmodningsfonden eller andre offentlige støtteordninger til det aktuelle projekt eller tidligere stadier i projektet? Hvis ja præcisér følgende: Hvilken tilskudsordning drejer det sig om? Fik projektet tilsagn? På hvilke punkter adskiller den nye ansøgning sig fra den tidligere ansøgning/projekt? (Se mere i TRIN 9) TRIN 2: PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse: Præsentér helt kort projektet i sin helhed gennem de tre punkter nedenfor svarende til ca. 1 A4 sides tekst. Vær opmærksom på, at projektbeskrivelsen som udgangspunkt forelægges Markedsmodningsfondens bestyrelse direkte og dermed er væsentlig for bestyrelsens forståelse af projektet. Derfor er det vigtigt, at projektbeskrivelsen er forståelig for udenforstående, og at tekniske detaljer ved produktet/serviceydelsen ikke indgår her, men i den tekniske beskrivelse, der skal vedhæftes som bilag til ansøgningen, jf. TRIN 9. Husk også at der er tale om et resumé, og at der derfor godt må forekomme gentagelser senere i ansøgningen. Præcisér følgende: Hvad er projektets formål? Beskriv produktet/serviceydelsen og dens funktion hvilket behov udfylder produktet/serviceydelsen hos brugeren? Beskriv helt kort projektets forretningsmodel? Hvordan skal der tjenes penge på produktet/serviceydelsen? 6

7 Side 5/16 TRIN 3: TILDELINGSKRITERIER OG FORVENTEDE EFFEKTER Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til fem overordnede kriterier og kan få afslag, såfremt fondens bestyrelse vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et enkelt kriterium. Derfor er det afgørende, at du beskriver projektet grundigt i forhold til alle fem tildelingskriterier og hvert enkelt af de tilknyttede spørgsmål herunder. Nyhedsværdi: Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende produkter/serviceydelser, der adskiller sig fra eksisterende produkter/serviceydelser på det globale marked og som skaber merværdi for brugeren. Hvordan er produktet/serviceydelsen nyskabende i forhold til allerede kendte løsninger på det globale marked? Hvilken merværdi skaber produktet/serviceydelsen hos brugerne? Beskriv gennem nedenstående punkter din plan i forhold til IP/Intellectual Property intellektuel ejendomsret/immaterielle rettigheder, dvs. patent, brugsmodel, varemærke, design eller ophavsret (find information på IP-portalen, Patent- og Varemærkestyrelsen: Er der opnået, eller vil der blive ansøgt om, patent på dele af de(n) konkrete løsning(er)? Hvis ja hvilke dele er der (ansøgt om) patent på? Hvis nej begrund hvorfor? Hvem er ansøger/ejer af patentet? Er der udarbejdet en krænkelsesundersøgelse for produktet/serviceydelsen? Hvis ja hvad viste undersøgelsen? Hvis nej begrund hvorfor? Marked og forretningsmodel: Der lægges vægt på, at de produkter/serviceydelser, som udvikles, har et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning. Herunder lægges bl.a. vægt på markedspotentiale, konkurrentanalyse, salgs- og markedsføringskanaler samt prissætning. Nedenstående spørgsmål skal besvares i forhold til både nationalt og internationalt niveau. Redegør for produktet/serviceydelsens markedspotentiale, herunder: Hvor stort forventes det samlede markedspotentiale for produktet/serviceydelsen at være? Angiv et estimat for, hvor stor en markedsandel løsningen forventes at opnå af det samlede markedspotentiale. Hvordan er estimatet for løsningens markedsandel beregnet? Sandsynliggør estimatet med udgangspunkt i projektets forretningsplan. Hvem er de potentielle kunder, og hvilket markedssegment fokuseres der indledningsvist på? Hvad vil det koste at producere produktet/serviceydelsen, og hvad forventes prisen at blive? Angiv i denne sammenhæng også prisen på konkurrerende løsninger. Hvem er de vigtigste konkurrenter på markedet, og hvordan skal produktet/serviceydelsen konkurrere med disse (konkurrentanalyse)? Hvilke salgs- og markedsføringskanaler skal bringe produktet/serviceydelsen fra det nuværende stadie til markedet? Hvordan kan produktion, salg, distribution mv. opskaleres til at imødekomme efterspørgslen på nationalt og internationalt plan? Hvad er den eller de vigtigste udfordringer forbundet med at få produktet/serviceydelsen på markedet? Hvilke myndighedskrav stilles der til standarder, godkendelser og mærkninger på området (fx CE-mærkning mv.), og opfylder produktet/serviceydelsen disse? Hvis nej begrund hvorfor? Angiv, om du i tilfælde af tilsagn ønsker at modtage 5 timers gratis rådgivning om relevante standarder fra Dansk Standard.

8 Side 6/14 Kompetencer og relevant samarbejdskreds: Der lægges vægt på, at projektet har de relevante kompetencer og samarbejdspartnere i forhold til at udvikle, teste, producere og kommercialisere de nye produkter/serviceydelser. Hvordan sikres de nødvendige tekniske og kommercielle kompetencer til at udvikle, teste, producere og kommercialisere produktet/serviceydelsen? Angiv om projektet bygger videre på internationale erfaringer, fx forskning eller gennemførte test, samt hvorvidt internationale kompetencer inddrages i projektets gennemførelse? Angiv om din virksomhed har en bestyrelse eller et advisory board, samt en kort redegørelse for den rolle bestyrelsesmedlemmerne eller advisory board spiller i virksomheden. Vækst- og beskæftigelseseffekter: Kommercialiseringen af de produkter/serviceydelser, der ydes medfinansiering til, skal bidrage til skabelsen af størst mulig vækst og beskæftigelse i den private sektor. Der lægges vægt på ambitionsniveau og realiserbarhed i forhold til de opstillede mål for vækst og beskæftigelse. Herunder lægges vægt på, at realiserbarhed bl.a. er sandsynliggjort gennem en klar vækststrategi. Det er vigtigt, at de angivne effektmål er et realistisk bud på resultaterne af projektets aktiviteter. Effektmålene skal derfor sammentænkes med forretningsplanen. Vækst i årlig omsætning (inkl. eksport): Angiv, hvad den årlige omsætning i projektet forventes at blive for din virksomhed. Du skal angive ét samlet beløb (i DKK), og beløbet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i omsætning beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. deltagervirksomhederne. Ligesom ved vækst i omsætning, skal du angive ét samlet beløb (i DKK), og beløbet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i eksport beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Vækst i antal årsværk: Angiv, hvor mange nye årsværk, der forventes som følge af projektets aktiviteter. Du skal angive ét samlet tal. Eventuelle deltidsstillinger omregnes til årsværk. Estimatet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i årsværk beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Tilskyndelseseffekt: Der lægges vægt på, at der med medfinansiering igangsættes økonomiske aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis medfinansieringen ikke blev tildelt. For store virksomheder lægges herudover vægt på, at mulighederne for at gennemføre projektet med og uden finansiering fra fonden er analyseret, og at der dokumenteres en væsentlig forøgelse af projektets størrelse eller omfang eller en væsentligt hurtigere gennemførelse af projektet. Hvordan vil medfinansieringen øge projektets omfang og/eller kvalitet, og hvor meget vil medfinansieringen reducere den tid, der går før produktet/serviceydelsen kommer på markedet? Hvordan har projektets hidtidige udviklingsomkostninger opnået finansiering (fx venturekapital, banklån eller egenfinansiering)? Beskriv hvorfor der er behov for yderligere finansiering for at løfte projektet fremadrettet. Vækst i eksport: Angiv, hvad den årlige eksport som følge af projektets aktiviteter forventes at blive for 6

9 Side 7/16 TRIN 4: CROWDFUNDING Crowdfunding, testsituation og rådgivning: Du skal redegøre for, hvordan test af prototypen gennemføres, hvorfor crowdfunding er relevant, samt hvordan rådgivningen og kampagnen forestilles at skulle varetages. Præcisér følgende: Hvorfor er crowdfunding relevant for projektet? Beskriv bl.a. hvorfor produktet skal markedsvalideres igennem en crowdfunding kampagne. Hvad er formålet med at få testet løsningen hos kunderne? Hvad er det ved din løsning som skal testes og tilpasses (modnes)? I forbindelsen med forberedelsen af din kampagne, hvad forestiller du dig, at du har brug for af viden og rådgivning? Hvis du fravælger ekstern rådgivning i forberedelsen af kampagnen, beskriv da her hvordan din kampagne skal struktureres og hvorfor? Hvor mange enheder af produktet forventes testet i projektperioden? Begrund antallet. TRIN 5: ANSØGERVIRKSOMHED Du skal angive, hvilken privat virksomhed eller privat organisation, der er projektholder. Dvs. den juridiske person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi, og som har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. For at sikre tilstrækkelig erhvervsmæssig forankring af projektet skal du være en privat virksomhed/privat organisation, hvor der beskæftiges mindst to årsværk. Udover virksomhedens navn og adresse skal du bl.a. oplyse følgende: Tegningsberettiget person: Den person, der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. CVR-nummer: Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Selskabsform: Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S eller anden form for privat virksomhed, forening mv. SE-nummer: Et SE-nummer får man tildelt af Told og Skat i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække AM-bidrag og A-skat. P-nummer: En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P- numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Antal årsværk: Her angives antal årsværk opgjort på koncernniveau. Projektholder skal være en virksomhed, der har et sammenlagt timeforbrug som svarer til mindst to årsværk på ansøgningstidspunktet. Bemærk, at 1 person ikke kan tælle for mere end 1 årsværk, men at de to årsværk godt kan fordeles ud på flere end to personer. Mindre virksomheder og opstartsvirksomheder kan afkræves dokumentation i forbindelse hermed. En sådan dokumentation kan være ansættelseskontrakter eller udskrift af lønindberetninger til SKAT. OBS. For opstartsvirksomheder der endnu ikke har lønomkostninger, kan en ejeraftale eller andre typer skriftlige aftaler anvendes som dokumentation. I tilfælde af tilsagn om medfinansiering fra Markedsmodningsfonden, kan der stilles betingelse om at en revisor bekræfter antal årsværk som en del af den obligatoriske revisorpåtegning. Årlig omsætning: Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau (se forordningen (EU) Nr. 1407/2013 (4)). Årlig balance: Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angi-

10 Side 8/14 ver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. TRIN 6: KONTAKTPERSON Angiv navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Kontaktpersonen står også for den løbende kontakt med Markedsmodningsfonden under ansøgningsforløbet og projektets afvikling. TRIN 7: REGNSKABSANSVARLIG Angiv, hvem der er ansvarlig for projektets regnskab, som halvårligt og ved projektets afslutning indsendes til Markedsmodningsfondens sekretariat. Den regnskabsansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder. 8

11 Side 9/14 TRIN 8: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankrede hos projektholder, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er bundet op hos projektholder. Således kan kun en begrænset del af projektets budget anvendes til eksterne konsulenter. Se bilag 1 for vejledning til udfyldelse af budget og finansiering af projektets leverancer. TRIN 9: BILAG DER SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING Du skal huske at vedhæfte din ansøgning nedenstående bilag: Samlet leveranceplan og projektbudget: Du skal udfylde leveranceplanen og projektbudgettet på det excel-ark, der er til rådighed i systemet. Minimumsgrænsen for det samlede projektbudget er kr. Redegør fyldestgørende for hver enkelt af projektets aktiviteter og anfør, hvem der er ansvarlig for leverancen. Forretningsplan: Du skal vedhæfte en forretningsplan for dit produkt/serviceydelse. Der skal være en velunderbygget forretningsplan som redegør for de forskellige relevante aspekter af produktet eller serviceydelsen. Som en tommelfingerregel skal forretningsplanen have samme kvalitet som den, der normalt fremvises til investorer og finansieringsforbindelser. Har du allerede en forretningsplan, kan du anvende den, ellers kan du finde inspiration til din forretningsplan på Teknisk beskrivelse og dokumentation for test: Du skal vedhæfte en teknisk eller detaljeret beskrivelse af produktet/serviceydelsen samt dokumentation for, at løsningen allerede har været demonstreret/testet. Beskrivelsen skal vise din løsnings funktioner og effekter i et omfang, så en eventuel ekstern bedømmer kan foretage en markedsmæssig vurdering af din løsning. Dokumentation for demonstration/test skal være den bedst mulige, fx test foretaget af et godkendt testinstitut eller test gennemført i eget regi. CV er Du skal indsende CV er på de personer, der skal drive og forme projektet som minimum et CV på projektholder. Angiv både de tekniske/faglige og de kommercielle kompetencer, der kan sikre at testfasens mål opnås og bidrage til en succesfuld markedsintroduktion. Endvidere opfordres til så vidt muligt at vedhæfte CV er for bestyrelsesmedlemmer o.lign., der udgør virksomhedens og ledelsens bagland. De minimis-erklæring Både medfinansieringen og rådgivningen falder under de minimis-støtten. Derfor skal der foreligge en erklæring på ansøgningstidspunktet. Du skal underskrive erklæringen, som findes på ansøgningsmodulets hjemmeside på OBS! (Evt. hvis der er tale om en genansøgning) Hvis der er tale om en genansøgning til Markedsmodningsfonden efter et afslag, anfør da på et vedhæftet bilag, på hvilke punkter den nye ansøgning væsentligt adskiller sig fra den tidligere ansøgning. (Evt. kommentering af årsrapport/nøgletal) Markedsmodningsfonden indhenter projektholders seneste årsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Har du oplevet et mindre godt årsregnskab, skal du uddybe årsagerne hertil. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport for virksomheden, skal du indsende de seneste nøgletal/regnskaber. (Evt. dokumentation for tilskyndelseseffekt) Kun relevant for virksomheder med mere end 250 ansatte og en omsætning på over 372 mio. kr. og/eller en årlig samlet balance på 320 mio. kr. Se TRIN 3 Tilskyndelseseffekt. 9

12 Side 10/14 INDSENDELSE AF ANSØGNING OG UNDERSKRIFT: Når du trykker Indsend ansøgning, modtager du en mail med din ansøgning i pdf-udgave samt denne meddelelse: Din ansøgning er modtaget af Markedsmodningsfonden. Projektholder skal underskrive ansøgningen (udskriv, underskriv og scan ind) og returnere den inden for en uge fra dags dato til Modtager du ikke denne kvitteringsmail inden for 10 minutter, skal du kontakte Markedsmodningsfonden. I pdf-udgaven af ansøgningen vedhæftet kvitteringsmailen er der genereret et underskriftfelt i henholdsvis TRIN 5 (projektholder), hvor projektholder skal underskrive ansøgningen. De underskrevne sider af ansøgningen indscannes og fremsendes til Markedsmodningsfonden indenfor en uge. 10

13 Side 11/14 BILAG 1: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER En vigtig del af din ansøgning til Markedsmodningsfonden er projektets leveranceplan og budgetskema. Til disse skal du anvende excel-arket Leveranceplan og Budgetskema, som du finder i ansøgningsmodulet. På side 13 er der en trin-for-trin vejledning til udfyldelse af leveranceplanen og budgetskemaet. FØR DU GÅR I GANG Før du går i gang med at udfylde projektets leveranceplan og budgetskema, anbefaler vi, at du sætter dig ind i hvilke omkostninger, fonden kan medfinansiere. HUSK AT UDSPECIFICERE DINE OMKOSTNINGER manglende udspecificeringer kan give administrativt afslag. Tilskudsberettigede omkostninger hvilke omkostninger kan medfinansieres. De tilskudsberettigede omkostninger er udgifter, der relaterer sig til at gennemføre test og tilpasning af serviceydelser eller produkter i forskellige brugssituationer. Tilskudsberettigede omkostninger kan være: Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankrede i din virksomhed, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er in-house. Eksterne omkostninger i form af konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del af projektets samlede omkostninger. OBS! Vær opmærksom på, at: Afskrivningsværdien for instrumenter og udstyr kan kun medregnes i den periode, de bliver anvendt i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien er beregnet på grundlag af god regnskabspraksis. Følgende omkostninger er ikke tilskudsberettigede (ikke udtømmende liste): Omkostninger til markedsførings- og salgsmaterialer. Moms for momsregistrerede virksomheder Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen Materialer og produktion disse udgifter skal dækkes af det beløb, der rejses på crowdfunding-platformen. Direkte lønomkostninger (se nedenfor under Kolonnen Lønudgifter ), Afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, Service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med: - Konceptmæssig formulering - Planlægning - Udvikling og fremstilling af testelementer. - Test dokumentation af prototype eller koncept, opsamling af resultater og dokumentation Køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængdebetingelser (forudsat at dette udgør en begrænset andel af projektets samlede omkostninger) Projektrelevante omkostninger ved udtagning og validering af patenter og andre immaterielle aktiver, der er afholdt inden for projektperioden (gælder kun for små og mellemstore virksomheder) Projektrelaterede udgifter til revisor Projektrelaterede rejseomkostninger 11

14 Side 12/14 HVOR MEGET KAN JEG SØGE OM? Fondens medfinansiering falder under de minimis forordningen, og du kan derfor maksimalt få euro svarende til ca. 1,5 mio. kr (medfinansiering inklusiv crwodfundingrådgivning). Det endelig beløb afhænger af kursværdien på dagen for endelig tilsagnsgivelse. Dit projekt kan matchfinansieres med crowdfunding efter følgende model (EUR er her omregner til DKK efter kursværdi 1=7,5.): Samlet projektbudget Medfinansiering fra Crowdfunding Medfinansiering fra Markedsmodningsfonden kr. Min kr. Ca kr. > kr. Min kr. Ca kr. Markedsmodningsfondens medfinansiering til dit projekt udløses ved et mål om at opnå kr. eller kr. på en crowdfunding-platform afhængig af projektbudgettets størrelse. Ved betinget tilsagn, vil du modtage et opstartsbeløb på kr., som du skal bruge på indkøb af godkendt konsulentrådgivning under forberedelsen af din crowdfunding-kampagne. Hos Dansk Crowdfunding Forening kan du finde godkendte konsulenter til crowdfunding-rådgivning. Du kan også vælge at afstå fra de kr. Dette skal angives i budgettet og begrundes i ansøgningen. Hvordan modtager du medfinansieringen?: Markedsmodningsfondens medfinansiering bliver betalt bagudrettet på baggrund af faktiske afholdte udgifter. Eksempler på matchfinansiering 1) Dit samlede projekt koster kr kr. af dem skal du rejse på en crowdfundingplatform. De resterende kr. dækkes af Markedsmodningsfonden. 2) Dit samlede projekt koster kr kr. af dem skal du rejse på en crowdfundingplatform. De resterende kr. dækkes af Markedsmodningsfonden. 3) Dit samlede projekt koster kr kr. af dem skal du rejse på en crowdfundingplatform. Markedsmodningsfonden medfinansierer med kr. De resterende kr. lægges af dig i egen finansiering for eksempel i form af arbejdstid. Hvis du får et tilsagn, vil du i første omgang modtage et betinget tilsagn. Dette tilsagn er betinget af, at du opnår den medfinansiering du har angivet at ville rejse på en crowdfunding-platform. Når du har opnået denne del af finansieringen vil du modtage det endelig tilsagnsbrev på det restbeløb du er berettiget til i forhold til ovenstående tabel samt dit indsendte projektbudget. Hvis du ikke opnår det angivne beløb på en crowdfunding-platform vil dit tilsagn frafalde. Når du har modtaget dit betingede tilsagn, vil du, hvis du har sagt ja til at få en crowdfundingrådgiver, få et tilsagn på dette. Beløbet til en crowdfunding rådgiver indgår i den maksimale de minimis ramme. 12

15 Side 13/14 TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING TIL UD- FYLDELSE AF LEVERANCEPLANEN OG PROJEKTBUDGETTET I excel-arket for Leveranceplan og Budgetskema er der en række faneblade, du skal udfylde. Du kan skifte mellem fanebladene nederst i excelarket. Det første faneblad handler om projektets leverancer. I det andet faneblad fremgår budgettet og finansiering. Under det første faneblad Leveranceplan angives projektets leverancer i projektperioden (mindst to leverancer og højest ti). Leverancer er konkrete resultater, som bidrager til, at projektet når i mål. En leverance kan fx være opnået CEmærkning, testresultater, patentering, mv. Det er vigtigt, at leveranceplanen giver et klart billede af projektet. Derfor skal du også beskrive leverancens formål, og de aktiviteter, der ligger i hver leverance. Angiv i excel-arket for Leveranceplanen og Budgettet en forventet start- og slutdato, en overskrift for leverance, formålet med leverancen, samt en mere detaljeret beskrivelse af leverancens aktiviteter. Anfør også den ansvarlige for udførslen af leverancen. Det er vigtigt, at planen for projektets leverancer og budgettet sammentænkes, da du skal budgettere på baggrund af leverancerne. Leveranceplanen danner sammen med budgettet ligeledes udgangspunkt for projektets halvårlige afrapporteringer til fonden. OBS! Vær opmærksom på, at budgettet automatisk opdeles efter de leverancer, du har anført under leveranceplanen på den første fane. Efter du har udfyldt leveranceplanen under første faneblad skal du således udfylde budget under andet faneblad. Du skal for kun udfylde de hvide celler. Nogle af felterne på udfyldes automatisk (markeret med grå) ud fra dine tidligere indtastninger i ansøgningsskemaet. Kolonnen Lønudgifter : I kolonnen Lønudgifter indføres udgifter til løn af ansatte i projektet. Du kan under lønudgifter medregne den tid, der bruges direkte på at gennemføre projektet, herunder projektledelse og administration, samt timelønnen herfor. Når du udfylder kolonnen for lønudgifter, skal udgifterne specificeres i boksen Udspecificering af budgetposter, som fremgår under budgettet for projektholder. Vær opmærksom på, at Markedsmodningsfonden anvender flatrate. Det betyder, at timelønnen er inklusiv indirekte omkostninger/overhead (fællesudgifter, der har at gøre med projektet). FLATRATE-SATSER Der er tre forskellige timesatser for medarbejdernes timeløn: 250 kr. i timen. 450 kr. i timen. 650 kr. i timen. Disse timesatser er inklusiv 20 pct. i overhead. Du kan medtage alle medarbejdere til satsen 250 kr. uden at sandsynliggøre denne timesats. Hvis du ønsker en højere sats på 450 kr. i timen eller 650 kr. i timen, skal du sandsynliggøre, at medarbejderen minimum tjener 450 kr. eller 650 kr. inklusiv 20 pct. overhead. Til sandsynliggørelse af satserne 450 kr. og 650 kr. kan for eksempel benyttes lønsedler eller en oversigt med de enkelte medarbejderes navne, titler og bruttoårsløn. Beregningsgrundlaget for timesatserne er medarbejderens brutto årsløn divideret med 1613 timer. Denne timeløn tillægges 20 pct. i overhead. Den faktiske timeløn inklusiv 20 pct. overhead skal være større eller lig med enten 450 kr. eller 650 kr., for at disse satser kan anvendes. Beregningsgrundlaget skal være udtryk for den sædvanlige lønomkostning. Eksempel: En medarbejder, der har en brutto månedsløn på kr. om måneden har en brutto årsløn på kr. Det divideres med 1613 = 409 kr.. 20 pct. lagt oveni giver 491 kr./time. Du kan dermed anvende satsen 450 kr./time for medarbejderen. Du skal for hver enkelt medarbejder i projektet angive antal timer og valgt flatrate-sats, i boksen Udspecificering af budgetposter. 13

16 Side 14/14 Markedsmodningsfonden godkender udelukkende arbejdsuger på op til 37 timer. Hvis der bliver arbejdet mere, skal du dokumentere, at det også bliver modsvaret af en udbetaling for overarbejde. Kolonnen Egen medfinansiering : Her angives der på baggrund af din tilskudsprocent, hvor meget du bidrager med i egen medfinansiering af projektet. Egen medfinansiering kan både bestå af arbejdstimer og likvide midler. I udspecificeringen skal du redegøre for, hvordan du sikrer likviditet til at gennemføre projektet, da tilskuddet bliver udbetalt bagudrettet. Det kan eksempelvis være ved, at en investor tilkendegiver, at denne vil finansiere projektomkostningerne, en kassekredit, eller at virksomheden selv har likviditet til egen medfinansieringen af projektet mm. Kolonnen Anden offentlig finansiering : Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret af andre offentlige midler end Markedsmodningsfonden (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal denne finansiering angives i denne kolonne. Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret af andre offentlige midler, skal du i boksen Udspecificering af budgetposter angive hvilken anden offentlig myndighed, midlerne kommer fra. Kolonnen Direkte eksterne omkostninger : Kolonnen Direkte eksterne omkostninger udfyldes ved at udfylde skemaet Direkte eksterne omkostninger under det overordnede budgetskema på fanebladene for projektholder. Tallene bliver automatisk overført til totalbudgettet. De forskellige kolonner i Direkte eksterne omkostninger handler om de budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil fx sige udgifter til konsulenter, rejser, instrumenter og udstyr, materialer, mv. for udbud af opgaven i boksen Udspecificering af budgetposter. Rejseomkostninger: Omkostninger ved projektrelevante rejser. Specificer omkostningerne i boksen Udspecificering af budgetposter. Instrumenter og udstyr: Eventuelle udgifter til at anskaffe diverse relevante og nødvendige instrumenter og udstyr til at gennemføre projektet. OBS! Husk, at det kun er afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, der er tilskudsberettiget (se yderligere i afsnittet ovenfor om tilskudsberettigede omkostninger ). Specificer omkostningerne i boksen Udspecificering af budgetposter. Materialer: Eventuelle udgifter til at anskaffe diverse relevante og nødvendige materialer til at gennemføre projektet og til de enheder, der skal produceres til det første salg på crowdfunding-platformen. Du skal angive det beløb, som det vil koste at producere det antal enheder, der er nødvendigt for at opnå en troværdig markedsvalidering. Materialeomkostninger skal dækkes af det beløb, der rejses på crowdfundingplatformen. Derfor vil de udgifter, der indføres under materialer, skulle dækkes i kolonnen Medfinansiering fra crowdfunding feltet vil blive rødt, hvis det ikke som minimum matcher materialeomkostningerne. Revision: Omkostninger til revision af projektets regnskab mv. Andet: Dit projekt kan have andre typer direkte eksterne omkostninger, som ikke er nævnt i standardskemaet. Du skal anføre udgifterne i kolonnen Andet. Specificer omkostningerne, og hvad udgifterne dækker over i boksen Udspecificering af budgetposter. Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankret i din virksomhed, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er in-house. Eksterne omkostninger i form af konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del af projektets samlede omkostninger. Konsulentbistand: Du skal specificere timepris x forventet antal timer, samt evt. planer 14

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilskud under Innovationsloven

Vejledning om tilskud under Innovationsloven Vejledning om tilskud under Innovationsloven August 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud under innovationsloven Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere