Vejledning til ansøgningsskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgningsskema"

Transkript

1 Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE OG GARANTIRAMME... 4 TRIN 2: PROJEKTBESKRIVELSE... 5 TRIN 3: TILDELINGSKRITERIER OG FORVENTEDE EFFEKTER... 5 TRIN 4: PROJEKTHOLDER... 7 TRIN 5: KONTAKTPERSON... 7 TRIN 6: BILAG DER SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING... 7 INDSENDELSE AF ANSØGNING OG UNDERSKRIFT:... 8

3 Side 3 af 9 INDLEDNING Denne vejledning hjælper dig trin-for-trin gennem udfyldelsen af ansøgningsskemaet til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde om garantistillelse for innovative produkter. Vi anbefaler, at du læser hele vejledningen og relevante bilag grundigt, så du er forberedt på, hvilke oplysninger du skal bruge for at udfylde ansøgningsskemaet korrekt. Garantiordningen falder under Markedsmodningsfondens indsats for markedsmodning af virksomheders innovative produkter. Formålet er at hjælpe innovative produkter inden for områder med særlige styrker og potentialer på markedet ved at mindske købers usikkerhed ved at investere i ny teknologi. Enkeltvirksomheder, der har færdigudviklet et innovativt produkt, som er parat til at blive introduceret på markedet, men mangler det første større salg, kan søge om garantistillelse for produktet hos Markedsmodningsfonden. Ansøger skal være en privat virksomhed med mindst to årsværk (medarbejdernes samlede timeforbrug skal svare til mindst to årsværk). Garantien dækker den situation, hvor produktets innovative element i væsentlig grad ikke fungerer eller ikke har den kvalitet, som med rimelighed kan forventes ud fra produktbeskrivelsen i salgsaftalen. Garantien dækker både selve produktet og eventuelle serviceydelser tilknyttet produktet, fx installations- og vedligeholdsomkostninger. Garantien dækker per salg (enkeltsalg eller salg af vareparti). Markedsmodningsfondens garanti dækker 60 pct. af købsprisen, mens ansøger og køber hver har en egenrisiko på 20 pct. Det betyder, at køber ved udløsning af garantien maksimalt kan få refunderet 80 pct. af købsprisen. Garantien kan udstedes inden for en maksimalt toårig periode, der også omfatter produktion og eventuel opstilling. Garantiens dækningsperiode kan maksimalt udgøre 2 år regnet fra produktets leveringsdato. Ansøgningsskemaet til ansøgningsrunden kan hentes her. Hvad sker der, efter du har sendt din ansøgning? Når du har indsendt en ansøgning til Markedsmodningsfonden, har fonden mulighed for efter behov at sende din ansøgning til ekstern faglig og kommerciel bedømmelse. Bedømmerne har tavshedspligt, og deres vurdering sendes efterfølgende i partshøring hos dig. Alle ansøgninger forelægges Markedsmodningsfondens bestyrelse, som træffer den endelige beslutning om, hvilke ansøgninger der opnår tilsagn. Bestyrelsen forelægges dog ikke ufuldstændige ansøgninger, som ikke opfylder gældende krav og formalia samt ansøgninger, der omhandler et af de ovennævnte områder, som ikke støttes af Markedsmodningsfonden. Falder din ansøgning i denne kategori, vil du forholdsvis hurtigt efter ansøgningsfristen modtage et administrativt afslag fra Erhvervsstyrelsen. Markedsmodningsfondens garantiinstrument er grundlæggende en returordning, og det er derfor en forudsætning for garantiens udbetaling, at køber tilbageleverer produktet. Garantien kompenserer således ikke gradvist for underperformance. Køber må vurdere, om eventuelle mangler ved produktets innovative element er af så væsentlig karakter, at produktet ønskes tilbageleveret. I ganske særlige tilfælde kan det være uhensigtsmæssigt at levere produktet tilbage, hvis det udgør en praktisk løsning, som er uforholdsmæssig dyr at erstatte. I de tilfælde kan køber beholde produktet under forudsætning af, at det verificeres, at anmodning om udbetaling af garantien er berettiget, og hvilken værdi produktet har uden det innovative element. 3

4 Side 2 af 9 Hvornår kan du forvente svar? Du kan forvente svar på din ansøgning til Markedsmodningsfonden i juli Ansøgningsfrist 19. august 2014 kl Adm. afslag Sept Ekstern vurdering Partshøring Bestyrelsen Tilsagn December 2014 Afslag December 2014 Projektstart Tidligst jan

5 Side 4 af 9 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE OG GARANTIRAMME Produktets navn Bemærk, at der kun kan søges om garanti for én type produkt per virksomhed. Periode for udstedelse af garantibeviser Her skal du angive start- og slutdato for den periode, hvor du vil kunne udstede garantier. Garantien kan udstedes inden for en maksimalt toårig periode, der også omfatter produktion og eventuel opstilling. Ønsket dækningsperiode for garantien [angives i måneder] Her angiver du den ønskede dækningsperiode, dvs. hvor lang tid garantien skal dække produktet. Dækningsperioden kan maksimalt vare 2 år regnet fra produktets leveringsdato. Begrund den ønskede længde på dækningsperioden, så det fremstår klart, hvorfor du har valgt fx 1 år eller 2 år? Antal enheder dækket af garantien Her angiver du i antal, hvor mange enheder af produktet garantien skal dække. Det vil sige, hvor mange enheder du forventer at sælge i løbet af den toårige periode med et garantibevis tilknyttet salgsaftalen. Du skal angive antal forventede solgte enheder per kvartal. Angivelserne for de 8 kvartaler adskilles af komma, fx 3, 5, 10, 13, 14, 16, 18, 21 (i alt 100). Du skal ligeledes angive, hvor mange salg (enkeltsalg eller salg af vareparti) enhederne er fordelt på. Pris per enhed dækket af garantien Her angiver du salgsprisen for én enhed af produktet. I tilfælde, hvor salgsprisen kan variere, fx grundet forskellige størrelser/kapaciteter af produktet, angiver du den gennemsnitlige pris. Det innovative element Beskriv det innovative element, som ønskes dækket af garantien? Antal gange garantien forventes udløst Her angiver du et estimat for, hvor mange gange det forventes, at der bliver behov for, at garantien skal træde i kraft i løbet af dækningsperioden. Det vil sige, hvor mange gange, en køber vil levere enten produktet (ved enkeltsalg) eller produkterne (ved salg af vareparti) tilbage og kræve garantien udløst. Begrund, hvorfor du forventer garantien udløst det forventede antal gange? Samlet garantiramme angivet i DKK Garantirammen er det samlede beløb, du kan sælge produkter med garantibevis for i den toårige periode. Beløbet udgør derfor salgsprisen ganget antal enheder dækket af garantien, fx 100 x kr. = samlet garantiramme på 8,5 mio. kr. Beløbet skal minimum være 3 mio. kr. og kan maksimalt være 12 mio. kr. Beløbet udgøres af Markedsmodningsfondens andel på 60 pct., ansøgers egenrisiko på 20 pct. samt købers egenrisiko på ligeledes 20 pct. Dette betyder, at køber ved udløsningen af garantien maksimalt kan få refunderet 80 pct. af købsprisen. Statsstøtte under reglerne for de-minimis: Garantistillelsen er reguleret indenfor rammerne af de minimis-forordningen (EF nr. 1998/2006), der giver mulighed for, at private virksomheder kan få de minimis-støtte på op til ca. 1,5 mio. kr. ( euro) over en treårig periode. Statsstøtteelementet (differencen mellem en rimelig markedspris for den individuelle garanti og den pris, der faktisk betales for den) i garantistillelsen vurderes til at være på 10 pct. og kan således udgøre op til kr. ( x 0,6 x 0,1). Anden de minimis-støtte tæller ligeledes som en del af det samlede støttebeløb. Det betyder, at de minimis-støtte modtaget inden for de sidste tre år skal fratrækkes de euro, og ansøger skal være opmærksom på ikke at overstige maksimumgrænsen for de minimis i en treårig periode. Der skal indsendes en underskrevet de minimis-erklæring om ansøgers samlede de minimis-støtte fra andre offentlige parter (se bilag til ansøgningsskemaet). Tidligere ansøgninger/støtte Har du tidligere søgt støtte fra Fornyelsesfonden/Markedsmodningsfonden eller andre offentlige støtteordninger til det aktuelle projekt eller tidligere stadier i projektet? Hvis ja angiv hvilken støtteordning? Fik projektet tilsagn om støtte? OBS. Hvis der er tale om en genansøgning til Markedsmodningsfonden om støtte til et projekt, der før har opnået afslag, anfør da på et vedhæftet bilag på hvilke punkter den nye ansøgning adskiller sig fra den tidligere ansøgning. 4

6 Side 5/9 TRIN 2: PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse: Præsentér gennem de tre nedenstående punkter kort projektet, der søges om garantistillelse for svarende til ca. 1 A4 sides tekst. Vær opmærksom på, at projektbeskrivelsen som udgangspunkt forelægges Markedsmodningsfondens bestyrelse direkte og dermed er væsentlig for bestyrelsens forståelse af projektet. Derfor er det vigtigt, at projektbeskrivelsen er forståelig for udenforstående, og at særlige tekniske detaljer ved produktet ikke indgår her, men i stedet fremgår af den tekniske beskrivelse, der skal vedhæftes som bilag til ansøgningen, jf. TRIN 6. Præcisér følgende: Hvad er produktets funktion hvilket behov udfylder produktet hos brugeren? Beskriv helt kort projektets forretningsmodel? Hvordan skal der tjenes penge på produktet? Hvad er formålet med at søge om Markedsmodningsfondens garantistillelse? TRIN 3: TILDELINGSKRITERIER OG FORVENTEDE EFFEKTER Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til fem overordnede kriterier for markedsmodning og kan få afslag, såfremt fondens bestyrelse vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et enkelt kriterium. Derfor er det afgørende, at du beskriver projektet grundigt i forhold til alle fem tildelingskriterier og hvert enkelt spørgsmål herunder. Nyhedsværdi: Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende produkter, der adskiller sig fra eksisterende produkter på det globale marked og som skaber merværdi for brugeren. Hvordan er produktet nyskabende i forhold til allerede kendte løsninger på det globale marked? Hvilken merværdi skaber produktet hos brugerne? Beskriv gennem nedenstående punkter din plan i forhold til IP/Intellectual Property intellektuel ejendomsret/imma-terielle rettigheder, dvs. patent, brugsmodel, varemærke, design eller ophavsret. (find information på IP-portalen, Patent- og Varemærkestyrelsen: Er der opnået, eller vil der blive ansøgt om, patent på dele af de(n) konkrete løsning(er)? Hvis ja hvilke dele er der (ansøgt om) patent på? Hvis nej begrund hvorfor? Hvem er ansøger/ejer af patentet? Er der udarbejdet en krænkelsesundersøgelse for produktet? Hvis ja hvad viste undersøgelsen? Hvis nej begrund hvorfor? Marked og forretningsmodel: Der lægges vægt på, at de produkter, som udvikles, har et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning. Herunder lægges bl.a. vægt på markedspotentiale, konkurrentanalyse, salgs- og markedsføringskanaler samt prissætning. Nedenstående spørgsmål skal besvares i forhold til både nationalt og internationalt niveau. Redegør for produktets markedspotentiale, herunder: Hvor stort forventes det samlede markedspotentiale for produktet at være? Angiv et estimat for, hvor stor en markedsandel løsningen forventes at opnå af det samlede markedspotentiale. Hvordan er estimatet for løsningens markedsandel beregnet? Sandsynliggør estimatet med udgangspunkt i projektets forretningsplan. Hvem er de potentielle kunder, og hvilket markedssegment fokuseres der indledningsvist på? Hvad vil det koste at producere produktet, og hvad forventes prisen at blive angiv i

7 Side 6 af 9 denne sammenhæng også prisen på konkurrerende løsninger? Hvem er de vigtigste konkurrenter på markedet, og hvordan skal produktet konkurrere med disse (konkurrentanalyse)? Hvilke salgs- og markedsføringskanaler skal bringe produktet fra det nuværende stadie til markedet? Hvordan kan produktion, salg, distribution mv. opskaleres til at imødekomme efterspørgslen på nationalt og internationalt plan? Hvad er den eller de vigtigste udfordringer forbundet med at få produktet på markedet? Hvilke myndighedskrav stilles der til standarder, godkendelser og mærkninger på området (fx CE-mærkning mv.), og opfylder produktet disse? Hvis nej begrund hvorfor? Kompetencer og relevant samarbejdskreds: Der lægges vægt på, at projektet har de relevante kompetencer og samarbejdspartnere i forhold til at udvikle, teste, producere og kommercialisere de nye produkter. Beskriv projektholders og eventuelle samarbejdspartneres baggrund og kompetencer på det pågældende område? Angiv om projektet bygger videre på internationale erfaringer, fx forskning eller gennemførte test, samt hvorvidt internationale kompetencer inddrages i projektets gennemførelse? Angiv om projektholder har en bestyrelse eller et advisory board samt en kort redegørelse for den rolle bestyrelsesmedlemmerne eller advisory board spiller i virksomheden. Vækst- og beskæftigelseseffekter: Kommercialiseringen af de produkter, der ydes tilskud til, skal bidrage til skabelsen af størst mulig vækst og beskæftigelse i den private sektor. Der lægges vægt på ambitionsniveau og realiserbarhed i forhold til de opstillede mål for vækst og beskæftigelse. Herunder lægges vægt på, at realiserbarhed bl.a. er sandsynliggjort gennem en klar vækststrategi. Vækst i omsætning (inkl. eksport): Angiv, hvad den årlige omsætning i virksomheden forventes at blive som følge af projektets aktiviteter. Beløbet skal angives i forhold til to tidspunkter: I år tre efter projektstart I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i omsætning beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Vækst i eksport: Angiv, hvad den årlige eksport i virksomheden forventes at blive som følge af projektets aktiviteter. Beløbet (i DKK) skal angives i forhold til to tidspunkter: I år tre efter projektstart I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i eksport beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Vækst i antal årsværk: Angiv, hvor mange nye årsværk, der forventes i virksomheden som følge af projektets aktiviteter. Eventuelle deltidsstillinger omregnes til årsværk, og estimatet angives i forhold til to tidspunkter: I år tre efter projektstart I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i årsværk beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Tilskyndelseseffekt: Der lægges vægt på, at der med støtten igangsættes økonomiske aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis støtten ikke blev tildelt. Hvordan vil støtten øge projektets omfang og/eller kvalitet, og hvor meget vil støtten reducere den tid, der går før produktet kommer på markedet? Hvordan har de hidtidige udviklingsomkostninger opnået finansiering (fx venturekapital, banklån eller egenfinansiering)? Det er vigtigt, at de angivne effektmål er et realistisk bud på resultaterne af projektets aktiviteter. 6

8 Side 7/9 TRIN 4: PROJEKTHOLDER Du skal angive, hvilken privat virksomhed eller privat organisation, der er projektholder. Dvs. den juridiske person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi, og som har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. For at sikre tilstrækkelig erhvervsmæssig forankring af projektet skal projektholder være en privat virksomhed/privat organisation, hvor medarbejdernes samlede timeforbrug svarer til mindst to årsværk. Ud over virksomhedens navn og adresse skal du bl.a. oplyse følgende: Tegningsberettiget person: Den person, der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. CVR-nummer: Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Selskabsform: Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S eller anden form for privat virksomhed, forening mv. SE-nummer: Et SE-nummer får man tildelt af Told og Skat i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække AM-bidrag og A-skat. P-nummer: En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P- numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Antal årsværk: Her angives antal årsværk opgjort på koncernniveau. Projektholder skal være en virksomhed, der har et sammenlagt timeforbrug som svarer til mindst to årsværk på hver 37 timer på ansøgningstidspunktet. Bemærk, at minimum to personer kan oppebære disse to årsværk, men at årsværkene godt kan deles ud på flere personer. Mindre virksomheder og opstartsvirksomheder kan afkræves dokumentation i forbindelse hermed. En sådan dokumentation kan være ansættelseskontrakter eller udskrift af lønindberetninger til SKAT. OBS. For opstartsvirksomheder der endnu ikke har lønomkostninger, kan en ejeraftale eller andre typer skriftlige aftaler anvendes som dokumentation. I tilfælde af tilsagn om støtte fra Markedsmodningsfonden, kan der stilles betingelse om at en revisor bekræfter antal årsværk som en del af den obligatoriske revisorpåtegning. Årlig omsætning: Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau. Årlig balance: Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. TRIN 5: KONTAKTPERSON Angiv navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Kontaktpersonen står også for den løbende kontakt med Markedsmodningsfonden under ansøgningsforløbet og projektets afvikling. TRIN 6: BILAG DER SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING Du skal huske at vedhæfte din ansøgning nedenstående bilag: Forretningsplan: Du skal vedhæfte en forretningsplan for dit produkt. Din forretningsplan skal redegøre fyldigt for de forskellige relevante aspekter for produktet. Som en tommelfingerregel skal forretningsplanen have samme kvalitet som den, der normalt fremvises til investorer og finansieringsforbindelser. Har du allerede en forretningsplan, kan du anvende den, ellers kan du finde inspirati-

9 Side 8 af 9 on til din forretningsplan på Teknisk beskrivelse og dokumentation for test: Du skal vedhæfte en teknisk eller detaljeret beskrivelse af produktet samt dokumentation for, at løsningen allerede har været demonstreret/testet. Beskrivelsen skal vise din løsnings funktioner og effekter i et omfang, så en faglig bedømmer kan foretage en faglig vurdering af din løsning. Dokumentation for demonstration/test skal være den bedst mulige, det kan fx være test foretaget af et godkendt testinstitut eller test gennemført i eget regi, eller baseret på egne estimater. CV er Du skal indsende CV er på de personer, der skal drive og forme projektet som minimum et CV på projektholder. Angiv både de tekniske/faglige og de kommercielle kompetencer, der kan bidrage til en succesfuld markedsintroduktion. Endvidere opfordres til så vidt muligt at vedhæfte CV er for bestyrelsesmedlemmer o.lign., der udgør virksomhedens og ledelsens bagland De minimis-erklæring Idet du ikke skal betale en præmie for garantien, regnes selve præmiens værdi som statsstøtte. Præmiens værdi gives derfor under de minimis-forordningen, hvorfor du skal udfylde de minimis-erklæringen, som hentes under bilag til ansøgningsskemaet. (Evt. hvis der er tale om en genansøgning) Hvis der er tale om en genansøgning til Markedsmodningsfonden, anfør da på et vedhæftet bilag på hvilke punkter den nye ansøgning adskiller sig fra den tidligere ansøgning. (Evt. kommentering af årsrapport/nøgletal) Markedsmodningsfonden indhenter projektholders seneste årsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Har du oplevet et mindre godt årsregnskab, skal du uddybe årsagerne hertil. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport for virksomheden, skal du indsende de seneste nøgletal/regnskaber. INDSENDELSE AF ANSØGNING OG UNDERSKRIFT: Når du trykker Indsend ansøgning, modtager du en mail med din ansøgning i pdf-udgave samt denne meddelelse: Din ansøgning er modtaget af Markedsmodningsfonden. Projektholder skal underskrive ansøgningen (udskriv, underskriv og scan ind) og returnere den inden for en uge fra dags dato til Modtager du ikke denne kvitteringsmail inden for et par minutter, skal du kontakte Markedsmodningsfonden. I pdf-udgaven af ansøgningen vedhæftet kvitteringsmailen er der genereret et underskriftfelt under TRIN 5 (projektholder), hvor projektholder skal underskrive ansøgningen. De underskrevne sider af ansøgningen indscannes og fremsendes til Markedsmodningsfonden inden for en uge. 8

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere