Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for Grøn Omstilling Grøn Omstillingsfond har blandt andet til formål at understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Fonden kan som led heri medfinansiere etablerede eller nye partnerskaber inden for temaer med stort potentiale for danske virksomheders grønne omstilling. Fondens midler har indtil videre primært haft fokus på at understøtte den del af fondens formål, der omhandler forretningsudvikling, produktion og salg af grønne produkter, men kun i mindre omfang markedsføring af grønne produkter internationalt. Grøn Omstillingsfond annoncerer derfor nu efter erhvervspartnerskaber til at fremme markedsføring af grønne løsninger inden fonden ophører med udgangen af Erhvervspartnerskaberne skal bidrage til, at netværk af virksomheder og interesseorganisationer i samspil med andre relevante aktører fremmer markedsføring af danske virksomheders løsninger internationalt. Indsatsen skal overordnet set bidrage til at skabe og fastholde grønne jobs i Danmark og styrke ressourceeffektiviteten. Partnerskaberne skal have en almennyttig karakter. Det betyder fx, at der gennem partnerskaberne skal skabes international opmærksomhed om grønne danske løsninger, at partnerskabets aktiviteter skal være åbne for en bred kreds af virksomheder, og at viden og resultater opbygget i partnerskabet formidles bredt til relevante virksomheder og aktører. I 2015 har Grøn Omstillingsfond lanceret en åben annoncering efter Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger med ansøgningsfrist 30. november 2015 kl. 12: Hvad er markedsføring af grønne løsninger? Markedsføring af grønne løsninger forstås i Grøn Omstillingsfonds annoncering bredt som dækkende alle de aktiviteter som en aktør kan foretage sig for at fremme afsætningen af et grønt koncept, et grønt produkt eller en grøn service. Det kan fx dække over markedsundersøgelser, branding og kampagner. Ligeledes skal begrebet grønne løsninger også forstås bredt som alle varer og tjenester, der bidrager til, at der enten spares på ressourcer som energi, vand m.m., eller at der direkte sker en beskyttelse af miljøet ved at rense eller reducere fx udledning jf. Danmarks Statistik anvendte definition af Grønne varer og tjenester (se fx publikationen Grønne varer og tjenester 2013 ). 1

2 3. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger Formålet med erhvervspartnerskabernes aktiviteter skal være at skabe øget opmærksomhed om danske virksomheders grønne løsninger internationalt. Partnerskaberne skal samle centrale aktører inden for erhvervsområder med grønne løsninger og bidrage til en koordineret markedsføring af grønne danske løsninger. Partnerskaberne skal således være med til at vise, hvordan samarbejde mellem de centrale aktører på det grønne område kan styrke markedsføringen af grønne løsninger samlet set over for udlandet. Erhvervspartnerskabernes koordinerede indsats skal herigennem bidrage til at øge afsætningen af grønne danske løsninger internationalt og dermed øget vækst og beskæftigelse nationalt. Der lægges vægt på, at partnerskaberne har en almennyttig karakter, herunder at den viden og de resultater der opnås gennem erhvervspartnerskaberne stilles til rådighed og formidles bredt på offentlige medier, således at alle virksomheder kan få adgang til den viden og de resultater, som projekterne skaber. Det bemærkes, at partnerskaberne ikke er afgrænset til at fremme grønne løsninger, som fonden har medfinansieret, men kan fremme markedsføringen af grønne løsninger generelt. 4. Hvem kan søge? Grøn Omstillingsfond er åben over for alle typer af partnerskaber, der effektfuldt kan fremme grønne danske løsninger internationalt. I forhold til udvælgelsen af partnerskaber lægges der vægt på, at partnerskaberne på den mest omkostningseffektive måde kan fremme formålet, så der opnås størst mulig effekt af fondens midler afsat til formålet. Et erhvervspartnerskab til markedsføring af grønne løsninger tænkes at bestå af en bred kreds af aktører som fx toneangivende virksomheder og gerne flere interesseorganisationer, erhvervsorganisationer o.l. Deltagerne skal være interesserede i at arbejde for at fremme markedsføring af grønne løsninger internationalt og have klar interesse i, at den viden, der bliver skabt i partnerskaberne, spredes bredt ud til andre virksomheder, brancher og den brede offentlighed. Partnerskaberne kan desuden bestå af viden- og undervisningsinstitutioner, arbejdstagerorganisationer, kundegrupper e.l. Ligeledes kan danske og udenlandske eksperter og frontløbere inddrages i arbejdet. Der vil blive set positivt på partnerskaber, der bygger videre på kompetencer og showcases i både den offentlige og private sektor i hele landet. I løbet af projektperioden kan partnerskabet endvidere med fordel udvide og konsolidere sin kreds af deltagere med henblik på at målrette partnerskabets sammensætning i forhold til dets aktiviteter. 5. Hvad kan der søges om? Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger kan søge om støtte i form af tilskud. Side 2 af 10

3 Minimum tilskudsbeløb: Der skal som minimum søges om 1,5 mio. DKK. Det bør tilstræbes, at den samlede egenfinansiering af et partnerskab udgør minimum 25 pct. af de samlede omkostninger. Projektperioden: Et partnerskabsprojekt kan maksimalt have en varighed på 2 år. 6. Hvad skal Partnerskabet? Ved at samle centrale aktører og koordinere opmærksomhedsskabelsen om grønne danske løsninger skal partnerskabet bidrage til at styrke væksten, beskæftigelsen og konkurrenceevne for danske virksomheder med grønne løsninger. Partnerskaberne skal endvidere bidrage til at reducere miljøbelastningen og ressourceforbruget. Partnerskaberne forventes at identificere områder, hvor man med størst effekt kan øge opmærksomheden internationalt om grønne danske løsninger samt fremme initiativer, der konkret kan skabe den nødvendige opmærksomhed på de udvalgte områder. Partnerskaberne kan i den forbindelse også opbygge viden, gennemføre pilotprojekter eller facilitere samarbejder, som er nødvendige for at indfri partnerskabernes overordnede mål om at øge opmærksomheden om grønne danske løsninger internationalt. Et succesfuldt erhvervspartnerskab vil planlægge og afholde aktiviteter, der bidrager til at realisere partnerskabets formål. Mulige aktiviteter for erhvervspartnerskaberne kunne fx være gennemførelse af markedsanalyser i forhold til afsætning af danske grønne løsninger, fælles branding aktiviteter, netværks- og relationsopbygning eller gennemførsel af konkrete kampagner og andre opmærksomhedsskabende aktiviteter. Partnerskaberne til markedsføring af grønne løsninger skal bidrage til vidensdeling af partnerskabets resultater inden for branchen, relevante værdikæder og den bredere offentlighed. Ligeledes skal partnerskabernes aktiviteter være åbne for relevante virksomheder og aktører. Det sker for at sikre, at tilskud til partnerskaberne ikke fungerer som statsstøtte til de involverede aktører og dermed virker konkurrenceforvridende. Der er en forventning om, at status- og slutrapporter mv. kan deles bredt med offentligheden. Ved partnerskaber er det et krav, at der sker en udvidet og bred videndeling af resultater, som fx kan komme hele samfundet til gode. 7. Ansøgningsproces Partnerskaber, som ønsker at søge om tilskud fra Grøn Omstillingsfond, skal udfylde et ansøgningsskema samt et partnerskabsbudget (Grøn Omstillingsfonds ansøgnings- og budgetskema skal anvendes). Budgetskemaet og en vejledning til at udfylde skemaet finder du på Grøn Omstillingsfonds hjemmeside I skal indsende ansøgning og budget, så de er Erhvervsstyrelsen i hænde senest 30. november 2015 kl. 12:00. Ansøgningsmaterialet indsendes til Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes korrekt, og alle spørgsmål i ansøgningsskemaet skal besvares så klart og udtømmende som muligt. Side 3 af 10

4 Ansøgningsmateriale, afrapporteringsmateriale mv. indgår i Erhvervsstyrelsens løbende analysearbejde om grøn omstilling og ressourceeffektivitet. 8. Ansøgningsskemaet Ansøgningsskemaet er inddelt i ni punkter, som alle skal udfyldes omhyggeligt. Nedenfor gennemgås hvert enkelt punkt. 1) Partnerskabets projekttitel samt -periode Angiv titlen på partnerskabet samt den periode som partnerskabet skal løbe over. 2) Partnerskabets projektholder og partnerskabskredsen I partnerskabskredsen skal udvælges en projektholder, som er den virksomhed/organisation, der tegner partnerskabet juridisk, samt etablerer og varetager partnerskabets sekretariat. Angiv virksomhedsnavn og CVR-nr. for partnerskabets projektholder. Angiv virksomhedsnavn og CVR.-nr. for alle de øvrige virksomheder i partnerskabskredsen. 3) Ansøgt tilskud og samlet projektbudget Det ansøgte tilskud fra Grøn Omstillingsfond skal minimum være 1,5 mio. DKK. Angiv summen af det ansøgte tilskud samt summen af det samlede budget for partnerskabet. De angivne beløb skal være i overensstemmelse med det projektbudget, som I skal indsende sammen med ansøgningen. Det bør tilstræbes, at den samlede egenfinansiering af et partnerskab udgør minimum 25 pct. af de samlede omkostninger. 4) Tidligere ansøgninger Hvis partnerskabet har en igangværende ansøgning eller tidligere har fået tilskud fra offentlige støtteordninger til partnerskabet, skal dette angives. Angiv hvilke(n) offentlige støtteordninger der er ansøgt og eller modtaget tilskud fra samt hvornår. 5) Projektbeskrivelse I projektbeskrivelsen skal I redegøre for partnerskabets overordnede formål, samt hvordan partnerskabet vil bidrage til at fremme markedsføring af grønne danske løsninger internationalt. Det anbefales, at I under projektbeskrivelsen bl.a. berører følgende spørgsmål: - Hvordan fremmer partnerskabet formålet om at markedsføre grønne danske løsninger internationalt? - Hvilke udfordringer i forhold til markedsføring af grønne danske løsninger vil partnerskabet adressere? - Hvordan løser partnerskabets initiativer og aktiviteter de identificerede udfordringer? Side 4 af 10

5 - Hvordan vil partnerskabet fremme samarbejdet om markedsføring af grønne danske løsninger blandt de danske aktører? - Hvordan skaber partnerskabet merværdi i forhold til indsatser fra individuelle aktører? Projektbeskrivelsen må maksimalt fylde 2 A4 sider. Beskrivelsen skal være enkel og klar og dermed let kunne forstås af udenforstående. 6) Målsætninger og projektplan Beskriv partnerskabets konkrete målsætninger og forventede effekter. Grøn Omstillingsfond støtter partnerskaberne i en projektperiode på maksimalt to år, men det ses gerne, at partnerskabet fortsætter efter de to år. Det skal stå klart i beskrivelsen af partnerskabets målsætning, hvad resultaterne og effekterne forventes at være, når Grøn Omstillingsfonds projektperiode løber ud. Beskrivelsen af målsætningerne må maksimalt fylde ½ A4 side. Partnerskabet skal have en projektplan, hvori hovedaktiviteter og leverancer er angivet. I ansøgningsskemaet er indsat en skabelon til projektplanen i form af et skema. I skal indsætte partnerskabets hovedaktiviteter og leverancer i skemaet. Projektplanen skal illustrere, hvordan projektet forløber fra start til slut. En hovedaktivitet består af en eller flere aktiviteter, der samlet set munder ud i en leverance. En leverance er et konkret resultat af en hovedaktivitet. Leverancer bidrager til, at projektet er i fremdrift og når i mål. Under skemaet har I mulighed for evt. at uddybe projektplanen. Uddybningen må maksimalt fylde ½ A4 side. 7) Tildelingskriterier og forventede effekter Ansøgninger til Grøn Omstillingsfond vurderes i forhold til fem overordnede kriterier og kan få afslag, hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et eller flere af tildelingskriterierne: a) Nyhedsværdi b) Miljøeffekt c) Kompetencer og relevant samarbejdskreds d) Udviklings- og beskæftigelseseffekter e) Tilskyndelseseffekt. I ansøgningsskemaet skal I derfor grundigt beskrive, hvordan jeres partnerskab lever op til alle fem kriterier. I skal sandsynliggøre, at partnerskabet kan realisereres på den måde og i det omfang, som I beskriver det, og I skal så vidt muligt underbygge, at jeres estimerede effekter er realistiske og realiserbare. a) Nyhedsværdi Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af fx nyskabende koncepter og løsninger til markedsføring af grønne danske løsninger, og at disse adskiller sig fra de eksisterende løsninger på markedet samt skaber merværdi for målgruppen. Side 5 af 10

6 I ansøgningsskemaet skal I beskrive hvordan partnerskabets indsats for at markedsføre grønne danske løsninger internationalt er nyskabende. I skal gerne berøre følgende spørgsmål: - Hvilken nyskabende viden om markedsføring af grønne løsninger forventer partnerskabet at generere og videreformidle? - Hvordan understøtter partnerskabet udviklingen af nye løsninger og koncepter til markedsføring af grønne danske løsninger, der er nyskabende i forhold til allerede eksisterende løsninger og koncepter? - Hvordan skaber partnerskabet ny synergi mellem aktørerne på området gennem sin sammensætning af deltagere? b) Miljøeffekt Der lægges vægt på, at realiseringen af projektet forventes at have potentielle, målbare miljømæssige effekter. Det kan fx være miljøforbedringer i form af reduktion af miljøbelastning og/eller energiforbrug. I ansøgningsskemaet skal I beskrive, hvordan partnerskabet forventes at have en positiv miljøeffekt. I skal gerne berøre følgende forhold: - Angiv den forventede potentielle reduktion i anvendelse af ton materialer pr. år. (specificer materialetype(r)) - Angiv den forventede potentielle reduktion i udledning af CO2 eller CO2- ækvivalenter. - Angiv andre potentielle forventede miljømæssige effekter (specificer type og kvantificer potentielle effekter). Hvis miljøeffekterne ikke kan kvantificeres, bør de beskrives kvalitativt. c) Kompetencer og relevant samarbejdskreds Der lægges vægt på, at projektansøger har de relevante kompetencer alene eller i kraft af samarbejdspartnere i forhold til at samle, udvikle og drive et partnerskab med fokus på at markedsføre grønne danske løsninger internationalt. Der lægges endvidere vægt på, at deltagerne i partnerskabet tilsammen dækker et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. I ansøgningsskemaet skal I beskrive de enkelte partneres kompetencer, samt hvilken rolle de skal spille i realiseringen af partnerskabets målsætninger. I skal gerne berøre følgende spørgsmål: - Hvilke virksomheder/organisationer indgår i partnerskabet og hvilke kompetencer bidrager de med til partnerskabet? - Hvordan skal de enkelte partnere bidrage til at realisere partnerskabet målsætninger? - Hvad er rollefordelingen i partnerskabskredsen? d) Udviklings- og beskæftigelseseffekter Partnerskabet, der ydes tilskud til, skal bidrage til udvikling og beskæftigelse i dansk erhvervsliv. Der lægges vægt på realiserbarheden af projektet og dets estimerede mål for udviklings- og beskæftigelseseffekter. I ansøgningsskemaet skal I beskrive projektets potentielle udviklings- og beskæftigelseseffekter (tallene skal omfatte alle virksomhederne/brancher, der deltager i Side 6 af 10

7 partnerskabet, og dansk erhvervsliv generelt). Beskriv hvordan I er kommet frem til estimaterne og sandsynliggør, hvorfor de er realistiske. I skal gerne berøre følgende forhold: - Angiv den forventede årlige omsætning som kan tilskrives projektet, inkl. eksport (ved projektets afslutning) - Angiv den forventede årlige omsætning som kan tilskrives projektet, inkl. eksport (år 5 efter projektstart) - Angiv den forventede stigning i eksport fra projektet (ved år 5 efter projektstart i mio. kr.) - Angiv den forventede stigning i antal fuldtidsansatte som kan tilskrives projektet (ved projektets afslutning) - Angiv den forventede stigning i antal fuldtidsansatte som kan tilskrives projektet (år 5 efter projektstart) e) Tilskyndelseseffekt Der lægges vægt på, at der med tilskuddet fra Grøn Omstillingsfond bliver igangsat aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis støtten ikke blev tildelt. I ansøgningsskemaet skal I beskrive, hvordan et evt. tilskud fra Grøn Omstillingsfond vil påvirke partnerskabets realisering, omfang, kvalitet og/eller tidsperspektiv. I skal gerne berøre følgende spørgsmål: - Hvorfor er et tilskud fra Grøn Omstillingsfond afgørende for igangsættelsen af et nyt partnerskab eller videreførelsen af et eksisterende partnerskab? - Hvordan er et tilskud fra Grøn Omstillingsfond med til at hæve ambitionsniveauet eller fremskynde partnerskabets realisering eller videreførelse? 8) Vidensdeling Under dette punkt skal I nøje beskrive partnerskabets indsats for at sprede projektets resultater til offentligheden og dansk erhvervsliv. Det er et krav, at der sker en bred vidensdeling, så alle virksomheder kan få adgang til den viden og resultater projektet skaber. I skal gerne berøre følgende spørgsmål: - Hvordan vil resultaterne fra partnerskabets aktiviteter kunne inspirere andre virksomheder? - Hvilke konkrete initiativer vil blive igangsat for at sprede viden om partnerskabets resultater i projektperioden? - Hvem er de primære målgrupper for partnerskabets videnspredning i projektperioden? - Hvor mange virksomheder/organisationer forventer I at nå gennem videnspredningsaktiviteterne? 9) Information om projektholder Indsæt nødvendig information om partnerskabets projektholder: CVR-nummer, adresse, kontaktperson og regnskabsansvarlige mv. 9. Budgetskemaet Budgetskemaet er inddelt i en række ark, som alle skal udfyldes omhyggeligt. Nedenfor gennemgås, hvad tilskuddet kan dække, samt hvordan I udfylder hver enkelt ark. Side 7 af 10

8 1) Hvad kan tilskuddet dække? De støtteberettigede omkostninger er de direkte og afledte udgifter til gennemførelse af projektet. Der kan kun gives tilskud til udgifter, som afholdes inden for tilsagnsperioden. Støtteberettigede omkostninger kan eksempelvis være: - Direkte lønomkostninger (se nedenfor under direkte løn ) - Afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden - Materialer - Service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med planlægning og udvikling - Projektrelaterede udgifter til revisor - Projektrelaterede rejseomkostninger Vær opmærksom på, at der kun kan medregnes afskrivningsværdi for instrumenter og udstyr i den periode, de anvendes i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien beregnes på grundlag af god regnskabspraksis. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede (ikke udtømmende liste): - Moms for momsregistrerede projektholdere eller samarbejdspartnere - Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen 2) Trin for trin vejledning til udfyldelse af projektbudgettet Udfyld alle ark i budgetskemaet. Første ark er partnerskabets totale budget, og det næste er specificering af udgifter. Ark 1: Projektholder 3) Lønudgifter og indirekte omkostninger (overhead): Som støtteberettigede lønudgifter kan du i budgettet medregne den tid, ansatte i projektet direkte bruger på gennemførelse af projektet, herunder på projektledelse og administration. Tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktiske lønudgifter til de projektansatte. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske brutto-årsløn divideret med timer. Du kan også medtage indirekte omkostninger i form af fællesudgifter, fx el, varme, rengøring, forsikring, kontorartikler, telefon, huslejeudgifter, som kan henføres til projektet, efter en standardsats på 20 pct. af projektets lønudgifter. Eksempel: Den budgetterede løn er på 350 kr. i timen. Det forventede antal timer er 150. Du skal således opgøre lønudgiften som budgetteret timeløn gange med antal timer, der forventes anvendt på projektet, dvs. 350 kr. x 150 timer = kr. Med den faste sats på 20 pct. i indirekte omkostninger udfyldes kolonnen til indirekte omkostninger herefter med kr. x 20 % = kr. De samlede budgetterede udgifter til løn og tilknyttede indirekte omkostninger udgør herefter kr. 4) Direkte eksterne omkostninger: Budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil fx sige udgifter til konsulenter, materialer, rejser, udstyr, mv. Side 8 af 10

9 Beløbet for Eksterne konsulentydelser opgøres som den budgetterede eller aftalte timepris ganget med det forventede eller aftalte antal timer. Den sidste kolonne under Direkte eksterne omkostninger vedrører indtægter, der skal modregnes omkostningerne. Det drejer sig om Eventuel markedsværdi efter projektet afsluttes. Da der er tale om indtægter til projektet, skal beløbene angives med minus foran tallet, således at det fratrækkes de direkte eksterne omkostninger. 5) Ansøgt tilskud: Her angives, hvor stort et beløb, der søges om for hver hovedaktivitet. Støtteprocenten kan ikke være over den maksimale støtteprocent for hver af de enkelte hovedaktiviteter. 6) Egen medfinansiering: Her angives hvor meget partnerskabet bidrager med i egenfinansiering. Egenfinansieringen kan både bestå af arbejdstimer og likvider. For private aktører må denne egenfinansiering ikke komme fra offentlige midler. Det bør tilstræbes, at den samlede egenfinansiering af et partnerskab udgør minimum 25 pct. af de samlede omkostninger. 7) Anden offentlig finansiering: Hvis projektet forventes finansieret af andre offentlige midler end Grøn Omstillingsfond (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal disse angives her. Ark 2: Specificering af udgifter 8) Specificering af udgifter: Du skal her specificere en række af udgifterne i budgettet for at tydeliggøre baggrunden for udgifterne. Det er obligatorisk at uddybe: - Eksterne konsulentydelser: Antal timer og timepris samt planer for udbud af opgaven. - Lønudgifter: Antal timer og timepris. - Større udgiftsposter for instrumenter, udstyr og materialer - Større udgiftsposter til rejser - Eventuelt andre større udgiftsposter: Hvis du har tilføjet nogle under andet i budgetskemaet. - Estimat på markedsværdien af færdig prototype efter projektets afslutning: Specificeringen af posten skal indeholde både omkostningerne ved at anskaffe/fremstille prototypen, som den estimerede markedsværdi/skrotværdi af den færdige prototype efter projektets afslutning. Da disse udgør en indtægt til projektet, skal du fratrække dette i det samlede projektbudget under de direkte eksterne omkostninger. 9) Indsendelse af budgetskema: Det færdige projektbudget indsendes som vedhæftet fil sammen med ansøgningen og øvrige bilag. 10. Proces for vurdering og prioritering af ansøgninger Grøn Omstillingsfond har et begrænset antal midler til rådighed til den åbne annoncering for Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger. I søger i konkurrence med andre velkvalificerede partnerskaber. Det er derfor ikke sikkert, at I får til- Side 9 af 10

10 skud fra fonden, selvom jeres partnerskab i vidt omfang lever op til ovenstående tildelingskriterier. Grøn Omstillingsfond vurderer, hvilke partnerskaber der i størst muligt omfang lever op til de fem tildelingskriterier og sammenligner og prioriterer partnerskaberne. Erhvervsstyrelsen træffer på den baggrund beslutning om tilsagn og afslag. Erhvervsstyrelsens afgørelse er endelig. 11. Udbetaling af midler, tilskudsprocent mv. Læs Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond, BEK nr. 88 af 23/01/2014 vedrørende løbende rapportering om projektstatus til Erhvervsstyrelsen, udbetaling og tilbagebetaling af tilskud, afslutning af projekter, mv. Side 10 af 10

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Baggrundsnotat 29. oktober 2015 Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Her kan I læse om Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling, som er temaet for Grøn Omstillingsfonds

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2013 OFFENTLIGGJORT 10. OKTOBER 2013 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER 2013 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Grøn innovation GRØN INNOVATION - VEJLEDNING [JUSTER GRAFIK] Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 24. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konceptet for aftaler om cirkulær forretning i brancher og typen af projekter, der kan

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Innovation Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Vejledning til virksomheder, der har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig etablering af

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1:

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling i Danmark

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling i Danmark Baggrundsnotat 17. september 2015 Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling i Danmark Her kan I læse om Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling, som er temaet for Grøn Omstillingsfonds

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Indholdsfortegnelse 1. Region Sjælland og Vækstforum Sjællands udviklingsmidler bevilges på grundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere