Vejledning til ansøgningsskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgningsskema"

Transkript

1 Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1: TITEL, PROJEKTPERIODE OG TIDLIGERE STØTTE... 4 TRIN 2: PROJEKTBESKRIVELSE... 4 TRIN 3: TILDELINGSKRITERIER OG FORVENTEDE EFFEKTER... 4 TRIN 4: TESTSTEDER, TESTSITUATIONER, ANTAL TESTEDE ENHEDER... 7 TRIN 5: PROJEKTHOLDER... 7 TRIN 6: KONTAKTPERSON... 8 TRIN 7: REGNSKABSANSVARLIG... 8 TRIN 8: SAMARBEJDSPARTNERE... 8 TRIN 9: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER... 9 TRIN 10: BILAG DER SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING... 9 INDSENDELSE AF ANSØGNING OG UNDERSKRIFT: BILAG 1: BEREGNING AF VIRKSOMHEDENS STØRRELSE FOR IKKE- UAFHÆNGIGE VIRKSOMHEDER BILAG 2: TILBAGEBETALING AF TILSKUD BILAG 3: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER... 13

3 Side 3/18 INDLEDNING Denne vejledning hjælper dig trin-for-trin gennem udfyldelsen af ansøgningsskemaet til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde for tilskud til test og tilpasning af innovative produkter og serviceydelser. Vi anbefaler, at du læser hele vejledningen og relevante bilag grundigt, så du er forberedt på, hvilke oplysninger du skal bruge for at udfylde ansøgningsskemaet korrekt. Markedsmodningsfonden giver tilskud til private virksomheder og konsortier, som kan præsentere en prototype på et innovativt produkt, som er blevet succesfuldt testet i fx demonstrationsanlæg, laboratorieforsøg eller lignende, eller et innovativt koncept til en serviceydelse. Ansøger skal være indehaver af evt. IP-rettigheder. Der kan søges om tilskud til at teste, om din prototype eller dit koncept fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af konceptet eller prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes. vedkommendes vurdering sendes efterfølgende i partshøring hos dig. Alle ansøgninger forelægges Markedsmodningsfondens bestyrelse, som træffer den endelige beslutning om, hvilke ansøgninger der opnår tilsagn. Bestyrelsen forelægges dog ikke ufuldstændige ansøgninger, som ikke opfylder gældende krav og formalia samt ansøgninger, der omhandler et af de ovennævnte områder, som ikke støttes af Markedsmodningsfonden. Falder din ansøgning i denne kategori, vil du forholdsvis hurtigt efter ansøgningsfristen modtage et administrativt afslag fra Erhvervsstyrelsen. Hvornår kan du forvente svar? Du kan forvente svar på din ansøgning til Markedsmodningsfonden i primo Private virksomheder kan søge enkeltvis eller i konsortier med andre virksomheder og/eller offentlige parter. Alle parter kan deltage som samarbejdspartner, men projektholder skal være en privat virksomhed med dansk cvr-nummer, og virksomheden skal beskæftige mindst to årsværk på ansøgningstidspunktet. Markedsmodningsfonden giver ikke tilskud til projekter, der vedrører forskning, demonstration, udvikling af lægemidler og naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser. Markedsmodningsfonden kan videre ikke støtte eksportrelaterede aktiviteter, herunder finansiering af etablering og drift af distributionsnet i andre lande, ligesom fonden ikke kan støtte markedsføringen af de innovative produkter eller serviceydelser. Ansøgningsfrist 17. dec kl Bestyrelsen Adm. afslag Januar 2015 Ekstern vurdering Partshøring Ansøgningsskemaet til ansøgningsrunden kan hentes her: Hvad sker der, efter du har sendt din ansøgning? Når du har indsendt en ansøgning til Markedsmodningsfonden, har fonden mulighed for efter behov at sende din ansøgning til ekstern bedømmelse. Bedømmeren har tavshedspligt, og Tilsagn April 2015 Projektstart Tidligst 15. april 2015 Afslag April

4 Side 4/18 TRIN 1: TITEL, PROJEKTPERIODE OG TIDLIGERE STØTTE Projektets titel Titlen skal være kort og sigende for projektet. Startdato/slutdato Projektet skal gennemføres inden for en sammenhængende periode på højest 3 år fra projektets start. Tidligere ansøgninger/støtte Har du eller nogle af samarbejdspartnerne i projektet tidligere søgt støtte fra Fornyelsesfonden/Markedsmodningsfonden eller andre offentlige støtteordninger til det aktuelle projekt eller tidligere stadier i projektet? Hvis ja angiv hvilken støtteordning? Fik projektet tilsagn om støtte? Hvorledes adskiller projektet sig fra det tidligere projekt Hvis der er tale om en genansøgning til Markedsmodningsfonden om støtte til et projekt, anfør da på hvilke punkter den nye ansøgning adskiller sig fra den tidligere ansøgning. TRIN 2: PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse: Præsentér helt kort projektet i sin helhed gennem de tre punkter nedenfor svarende til ca. 1 A4 sides tekst. Vær opmærksom på, at projektbeskrivelsen som udgangspunkt forelægges Markedsmodningsfondens bestyrelse direkte og dermed er væsentlig for bestyrelsens forståelse af projektet. Derfor er det vigtigt, at projektbeskrivelsen er forståelig for udenforstående, og at tekniske detaljer ved produktet/serviceydelsen ikke indgår her, men i den tekniske beskrivelse, der skal vedhæftes som bilag til ansøgningen, jf. TRIN 10. Husk også, at der er tale om et resumé, og at der derfor godt må forekomme gentagelser senere i ansøgningen. Præcisér følgende: Hvad er projektets formål? Beskriv produktet/serviceydelsen og dens funktion hvilket behov udfylder produktet/serviceydel-sen hos brugeren? Beskriv helt kort projektets forretningsmodel? Hvordan skal der tjenes penge på produktet/serviceydelsen? TRIN 3: TILDELINGSKRITERIER OG FORVENTEDE EFFEKTER Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til fem overordnede kriterier og kan få afslag, såfremt fondens bestyrelse vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et enkelt kriterium. Derfor er det afgørende, at du beskriver projektet grundigt i forhold til alle fem tildelingskriterier og hvert enkelt af de tilknyttede spørgsmål herunder. Nyhedsværdi: Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende produkter/serviceydelser, der adskiller sig fra eksisterende produkter/serviceydelser på det globale marked og som skaber merværdi for brugeren. Hvordan er produktet/serviceydelsen nyskabende i forhold til allerede kendte løsninger på det globale marked? Hvilken merværdi skaber produktet/serviceydelsen hos brugerne? Beskriv gennem nedenstående punkter din plan i forhold til IP/Intellectual Property intellektuel ejendomsret/immaterielle rettigheder, dvs. patent, brugsmodel, varemærke, design eller ophavsret (find information på IP-portalen, Patent- og Varemærkestyrelsen: Er der opnået, eller vil der blive ansøgt om, patent på dele af de(n) konkrete løsning(er)? Hvis ja hvilke dele er der (ansøgt om) patent på? Hvis nej begrund hvorfor? Hvem er ansøger/ejer af patentet? 4

5 Side 5/18 Er der udarbejdet en krænkelsesundersøgelse for produktet/serviceydelsen? Hvis ja hvad viste undersøgelsen? Hvis nej begrund hvorfor? Marked og forretningsmodel: Der lægges vægt på, at de produkter/serviceydelser, som udvikles, har et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning. Herunder lægges bl.a. vægt på markedspotentiale, konkurrentanalyse, salgsog markedsføringskanaler samt prissætning. Nedenstående spørgsmål skal besvares i forhold til både nationalt og internationalt niveau. Redegør for produktet/serviceydelsens markedspotentiale, herunder: Hvor stort forventes det samlede markedspotentiale for produktet/serviceydelsen at være? Angiv et estimat for, hvor stor en markedsandel løsningen forventes at opnå af det samlede markedspotentiale. Hvordan er estimatet for løsningens markedsandel beregnet? Sandsynliggør estimatet med udgangspunkt i projektets forretningsplan. Hvem er de potentielle kunder, og hvilket markedssegment fokuseres der indledningsvist på? Hvad vil det koste at producere produktet/serviceydelsen, og hvad forventes prisen at blive? Angiv i denne sammenhæng også prisen på konkurrerende løsninger. Hvem er de vigtigste konkurrenter på markedet, og hvordan skal produktet/serviceydelsen konkurrere med disse (konkurrentanalyse)? Hvilke salgs- og markedsføringskanaler skal bringe produktet/serviceydelsen fra det nuværende stadie til markedet? Hvordan kan produktion, salg, distribution mv. opskaleres til at imødekomme efterspørgslen på nationalt og internationalt plan? Hvad er den eller de vigtigste udfordringer forbundet med at få produktet/serviceydelsen på markedet? Hvilke myndighedskrav stilles der til standarder, godkendelser og mærkninger på området (fx CE-mærkning mv.), og opfylder produktet/serviceydelsen disse? Hvis nej begrund hvorfor? Kompetencer og relevant samarbejdskreds: Der lægges vægt på, at projektet har de relevante kompetencer og samarbejdspartnere i forhold til at udvikle, teste, producere og kommercialisere de nye produkter/serviceydelser. Hvilken rolle har projektholder samt de enkelte samarbejdspartnere i projektet med henblik på at sikre projektet de nødvendige tekniske og kommercielle kompetencer til at udvikle, teste, producere og kommercialisere produktet/serviceydelsen? Angiv om projektet bygger videre på internationale erfaringer, fx forskning eller gennemførte test, samt hvorvidt internationale kompetencer inddrages i projektets gennemførelse? Angiv om projektholder har en bestyrelse eller et advisory board, samt en kort redegørelse for den rolle bestyrelsesmedlemmerne eller advisory board spiller i virksomheden. Vækst- og beskæftigelseseffekter: Kommercialiseringen af de produkter/serviceydelser, der ydes tilskud til, skal bidrage til skabelsen af størst mulig vækst og beskæftigelse i den private sektor. Der lægges vægt på ambitionsniveau og realiserbarhed i forhold til de opstillede mål for vækst og beskæftigelse. Herunder lægges vægt på, at realiserbarhed bl.a. er sandsynliggjort gennem en klar vækststrategi. Det er vigtigt, at de angivne effektmål er et realistisk bud på resultaterne af projektets aktiviteter. Effektmålene skal derfor sammentænkes med forretningsplanen. Vækst i årlig omsætning (inkl. eksport): Angiv, hvad den årlige omsætning i projektet forventes at blive for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere. Du skal angive ét samlet beløb (i DKK) for ansøgervirksomheden og eventuelle samarbejdspartnere, og beløbet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes 5

6 Side 6/18 I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i omsætning beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Vækst i eksport: Angiv, hvad den årlige eksport som følge af projektets aktiviteter forventes at blive for deltagervirksomhederne. Du skal angive ét samlet beløb (i DKK) for projektholder og eventuelle deltagervirksomheder, og beløbet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i eksport beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Hvordan er estimaterne for vækst i årsværk beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Tilskyndelseseffekt: Der lægges vægt på, at der med støtten igangsættes økonomiske aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis støtten ikke blev tildelt. Hvordan vil støtten øge projektets omfang og/eller kvalitet, og hvor meget vil støtten reducere den tid, der går før produktet/serviceydelsen kommer på markedet? Hvordan har projektets hidtidige udviklingsomkostninger opnået finansiering (fx venturekapital, banklån eller egenfinansiering)? Beskriv hvorfor der er behov for yderligere finansiering for at løfte projektet fremadrettet. Vækst i antal årsværk: Angiv, hvor mange nye årsværk, der forventes akkumuleret hos som følge af projektets aktiviteter. Du skal angive ét samlet tal for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere. Eventuelle deltidsstillinger omregnes til årsværk. Estimatet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart 6

7 Side 7/18 TRIN 4: TESTSTEDER, TESTSITUATIONER, ANTAL TESTEDE ENHEDER Teststeder og testsituationer: Du skal redegøre for, hvor og hvordan test af prototypen/konceptet gennemføres samt hvem der varetager opgaven. Markedsmodningsfondens bestyrelse vil i vurderingen af, hvilke projekter der skal have tilskud, vægte produkter /serviceydelser, der afprøves hos flere slutbrugere frem for enkeltstående tests. Testbrugerne skal være relevante og repræsentative for det marked, som ansøger forventer at begå sig i. Bemærk, at du skal fremsende underskrevne testbrugererklæringer fra alle testbrugere i projektet, som ikke også indgår som samarbejdspartnere i projektet (se mere om samarbejdspartnere i TRIN 8). På ansøgningstidspunktet vedlægges som minimum en underskreven testbrugererklæring fra den første testbruger i projektet, som dokumenterer at testbrugeren er indforstået med den test og tilpasning, der er beskrevet i ansøgningen, samt hvilket omfang, testsituationen forventes at omfatte. Se mere ved TRIN 10. Præcisér følgende: Hvad er testsituationen (set up/formål)? Hvor skal prototypen/konceptet testes (teststeder)? Hvem er testpopulationen (antal brugere) og hvorfor er denne testpopulation relevant for projektet? Hvor mange enheder af produktet/serviceydelsen forventes testet per år i projektperioden? Begrund endvidere antallet af testbrugere. Betaling fra teststeder: Hvis løsningen, der testes og tilpasses i projektet erstatter en eksisterende løsning og derved skaber en direkte og umiddelbar værdi for teststedet, skal teststedet betale for at benytte løsningen. Betalingen skal afspejle brugsværdien af den konkrete løsning i den givne periode med hensynstagen til, at der er tale om en test. Erstatter løsningen, der testes og tilpasses en eksisterende løsning for teststedet/teststederne? Hvis ja: Redegør for, hvordan teststedet/ teststederne betaler for at benytte løsningen. Notér også dette i excelarket for Leveranceplanen og Budgettet (TRIN 9) TRIN 5: PROJEKTHOLDER Du skal angive, hvilken privat virksomhed eller privat organisation, der er projektholder. Dvs. den juridiske person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi, og som har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. For at sikre tilstrækkelig erhvervsmæssig forankring af projektet skal projektholder være en privat virksomhed/privat organisation, hvor der beskæftiges mindst to årsværk. Bemærk, at antal årsværk, årlig omsætning og årlig balance opgøres på koncernniveau, hvilket kan få betydning for, hvor stort et tilskud, de enkelte deltagervirksomheder kan opnå. Se uddybning i BILAG 1 og 2. Udover virksomhedens navn og adresse skal du bl.a. oplyse følgende: Tegningsberettiget person: Den person, der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. CVR-nummer: Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Selskabsform: Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S eller anden form for privat virksomhed, forening mv. SE-nummer: Et SE-nummer får man tildelt af Told og Skat i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække AM-bidrag og A-skat. P-nummer: En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden 7

8 Side 8/18 har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P- numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Antal årsværk: Her angives antal årsværk opgjort på koncernniveau. Projektholder skal være en virksomhed, der har et sammenlagt timeforbrug som svarer til mindst to årsværk på ansøgningstidspunktet. Bemærk, at 1 person ikke kan tælle for mere end 1 årsværk, men at de to årsværk godt kan fordeles ud på flere personer. Mindre virksomheder og opstartsvirksomheder kan afkræves dokumentation i forbindelse hermed. En sådan dokumentation kan være ansættelseskontrakter eller udskrift af lønindberetninger til SKAT. OBS. For opstartsvirksomheder der endnu ikke har lønomkostninger, kan en ejeraftale eller andre typer skriftlige aftaler anvendes som dokumentation. I tilfælde af tilsagn om støtte fra Markedsmodningsfonden, kan der stilles betingelse om at en revisor bekræfter antal årsværk som en del af den obligatoriske revisorpåtegning. Årlig omsætning: Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau. Årlig balance: Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. TRIN 6: KONTAKTPERSON Angiv navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Kontaktpersonen står også for den løbende kontakt med Markedsmodningsfonden under ansøgningsforløbet og projektets afvikling. TRIN 7: REGNSKABSANSVARLIG Angiv, hvem der er ansvarlig for projektets regnskab, som halvårligt og ved projektets afslutning indsendes til Markedsmodningsfondens sekretariat. Den regnskabsansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder. TRIN 8: SAMARBEJDSPARTNERE Angiv eventuelle samarbejdspartnere i projektet bemærk, at projektet maksimalt kan involvere 7 samarbejdspartnere, fx virksomheder, organisationer eller offentlige institutioner. Ved samarbejdspartnere forstås deltagere, som bidrager økonomisk til projektets gennemførelse enten i form af løntimer eller likvider og eventuelt også indgår som teststed i projektet. Samarbejdspartnere kan også få del i det ansøgte tilskud. Samarbejdspartnernes bidrag til projektet og deres eventuelle del i det ansøgte tilskud skal angives i budgetskemaet. Bemærk, at offentlige samarbejdspartnere ikke behøver angive antal årsværk, årlig omsætning og balance. Publikationsret: Bliver der inddraget forskningsinstitutioner som samarbejdspartnere i projektet? Hvis du svarer ja, skal du angive, om samarbejdspartnerne har ret til at offentliggøre resultaterne af projektet, hvis de stammer fra forskning gennemført af den pågældende samarbejdspartner. 8

9 Side 9/18 TRIN 9: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankrede hos projektholder og de økonomiske samarbejdspartnere, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er bundet op i samarbejdskredsen. Se bilag 3 for vejledning til udfyldelse af budget og finansiering af projektets leverancer. TRIN 10: BILAG DER SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING Du skal huske at vedhæfte din ansøgning nedenstående bilag: Samlet leveranceplan og projektbudget Du skal udfylde leveranceplanen og projektbudgettet på det excel-ark, der er til rådighed i systemet. Minimumsgrænsen for det samlede projektbudget er 3 mio. kr. Redegør fyldigt for hver enkelt af projektets aktiviteter og anfør, hvem der er ansvarlig for leverancen. Forretningsplan: Du skal vedhæfte en forretningsplan for dit produkt/serviceydelse. Din forretningsplan skal redegøre fyldigt for de forskellige relevante aspekter for produktet eller serviceydelsen. Som en tommelfingerregel skal forretningsplanen have samme kvalitet som den, der normalt fremvises til investorer og finansieringsforbindelser. Har du allerede en forretningsplan, kan du anvende den, ellers kan du finde inspiration til din forretningsplan på Underskrevet testbrugererklæring: Du skal fremsende underskrevne testbrugererklæringer fra alle testbrugere i projektet. På ansøgningstidspunktet vedlægges som minimum en underskreven testbrugererklæring fra projektets første testbruger. Der er ikke en skabelon for testbrugererklæring, men erklæringen skal dokumentere, at testbrugeren er indforstået med den test og tilpasning, der er beskrevet i ansøgningen, samt hvilket omfang, testsituationen forventes at omfatte. Teknisk beskrivelse og dokumentation for test: Du skal vedhæfte en teknisk eller detaljeret beskrivelse af produktet/serviceydelsen samt dokumentation for, at løsningen allerede har været demonstreret/testet. Beskrivelsen skal vise din løsnings funktioner og effekter i et omfang, så en eventuel ekstern bedømmer kan foretage en faglig vurdering af din løsning. Dokumentation for demonstration/test skal være den bedst mulige, fx test foretaget af et godkendt testinstitut eller test gennemført i eget regi. CV er Du skal indsende CV er på de personer, der skal drive og forme projektet som minimum et CV på projektholder og de primære aktører hos projektets relevante samarbejdspartnere. Angiv både de tekniske/faglige og de kommercielle kompetencer, der kan sikre at testfasens mål opnås og bidrage til en succesfuld markedsintroduktion. Endvidere opfordres til så vidt muligt at vedhæfte CV er for bestyrelsesmedlemmer o.lign., der udgør virksomhedens og ledelsens bagland. (Evt. hvis der er tale om en genansøgning) Hvis der er tale om en genansøgning til Markedsmodningsfonden efter et afslag, anfør da på et vedhæftet bilag på hvilke punkter den nye ansøgning adskiller sig fra den tidligere ansøgning. (Evt. kommentering af årsrapport/nøgletal) Markedsmodningsfonden indhenter projektholders seneste årsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Har du oplevet et mindre godt årsregnskab, skal du uddybe årsagerne hertil. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport for virksomheden, skal du indsende de seneste nøgletal/regnskaber. (Evt. dokumentation for tilskyndelseseffekt) Kun relevant for virksomheder med mere end 250 ansatte og en omsætning på over 372 mio. kr. og/eller en årlig samlet balance på 320 mio. kr. Se TRIN 3 Tilskyndelseseffekt. 9

10 Side 10/18 INDSENDELSE AF ANSØGNING OG UNDERSKRIFT: Når du trykker Indsend ansøgning, modtager du en mail med din ansøgning i pdf-udgave samt denne meddelelse: Din ansøgning er modtaget af Markedsmodningsfonden. Projektholder og samarbejdspartnere skal underskrive ansøgningen (udskriv, underskriv og scan ind) og returnere den inden for en uge fra dags dato til Modtager du ikke denne kvitteringsmail inden for 10 minutter, skal du kontakte Markedsmodningsfonden. I pdf-udgaven af ansøgningen vedhæftet kvitteringsmailen er der genereret et underskriftfelt i henholdsvis TRIN 5 (projektholder) og TRIN 8 (samarbejdspartnere), hvor projektholder og eventuelle samarbejdspartnere hver især skal underskrive ansøgningen. De underskrevne sider af ansøgningen indscannes og fremsendes til Markedsmodningsfonden indenfor en uge. 10

11 Side 11/18 BILAG 1: BEREGNING AF VIRKSOMHEDENS STØRRELSE FOR IKKE- UAFHÆNGIGE VIRKSOMHEDER Som virksomhed betragtes enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet. Virksomhedens størrelse har betydning for, hvor meget statsstøtte virksomheden kan modtage (se trin 10 vedr. projektbudget). Virksomhedens størrelse følger EU s definitioner: Små virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 75 mio. kr. (10 mio. EUR). - Små virksomheder kan modtage op til 60 pct. i støtte. Mellemstore virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over ca. 375 mio. kr. (50 mio. EUR) og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 320 mio. kr. (43 mio. EUR). - Mellemstore virksomheder kan få op til 50 pct. i støtte. Store virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger over 250 personer, og som har en årlig omsætning på over ca. 375 mio. kr. (50 mio. EUR) og/eller en samlet årlig balance på over ca. 320 mio. kr. - Store virksomheder kan få op til 40 pct. i støtte. Se videre i bilag 3 under Hvor meget kan jeg søge om?, herunder bilag 3, tabel 1. EU s definition skelner dog mellem uafhængige og afhængige virksomheder. Du bør derfor være opmærksom på, om din virksomhed er uafhængig eller forbundet med andre virksomheder. Uafhængige virksomheder gælder de fleste SMV er De fleste SMV er er uafhængige virksomheder, hvilket vil sige, at din virksomhed besidder mindre end 25 pct. af en anden virksomhed (kapital eller stemmerettigheder) og/eller ingen anden virksomhed besidder 25 pct. eller derover af din virksomhed. Er din virksomhed uafhængig skal kun medregnes virksomhedens egne ansatte, omsætning og balance. Ikke-uafhængige virksomheder vær opmærksom på særlige regler Er din virksomhed derimod ikke uafhængig af andre virksomheder, dvs. er den fx koncernforbundet, bør du tage stilling til, om disse virksomheders antal ansatte, omsætning og balance skal indregnes i din virksomheds data. Kort fortalt arbejder EU med følgende kategorier for ikke-uafhængige virksomheder: Partnervirksomheder: Din virksomhed besidder mindst 25 pct. men ikke over 50 pct. (kapital eller stemmerettigheder) af en anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder mindst 25 pct., men ikke over 50 pct. af din virksomhed. Er dette tilfældet, skal du lægge en forholdsmæssig procentandel af den anden virksomheds antal ansatte, omsætning og balance til dine egne data. Tilknyttede virksomheder: Din virksomhed besidder over 50 pct. af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i en anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder over 50 pct. af stemmerettighederne i din virksomhed. Er dette tilfældet, skal alle data fra den tilknyttede virksomhed lægges til dataene for din virksomheds størrelse. Er din virksomhed enten partnervirksomhed eller tilknyttet virksomhed, kan du finde en uddybende forklaring på, hvordan du opgør størrelsen på din virksomhed i Europa-Kommissionens vejledning til den nye definition af små og mellemstore virksomheder. Hent den her: 11

12 Side 12/18 BILAG 2: TILBAGEBETALING AF TILSKUD Markedsmodningsfonden og tilskudsmodtager indgår aftale om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsmodtager ikke har samarbejdspartnere i projektet, og er en enkeltvirksomhed, der beskæftiger over 50 personer eller har en årlig omsætning på over 75 mio. kr. eller er koncernforbundne med samme størrelsesgrænser. Tilbagebetaling af tilskud vil komme på tale, hvis det støttede projekt for hvert af årene i projektperioden og i indtil tre år efter sidste udbetaling af tilskud genererer en overskudsgrad, der er mindst 25 pct. højere end forventet for tilskudsmodtageren på ansøgningstidspunktet. Det svarer fx til en overskudsgrad på 12,5 pct. eller mere i forhold til en forventet overskudsgrad på 10 pct. Ved overskudsgrad forstås forholdet mellem projektets nettoomsætning og omkostninger ved den konkrete serviceydelse eller produktlinje. Nettoomsætning defineres som den konkrete serviceydelses eller produktlinjes omsætning uden moms, punktafgifter m.v., jf. årsregnskabsloven. Omkostninger opgøres som de direkte relaterede omkostninger ved den konkrete serviceydelse eller produktlinje og omfatter ikke afskrivninger eller finansielle poster. I ansøgningsskemaet skal ansøger angive projektets forventede årlige nettoomsætning, projektets nettoomkostninger for den konkrete serviceydelse eller produktlinje samt det forventede antal solgte serviceydelser eller produkter for hvert af årene fra tilsagnet og indtil tre år efter udbetaling af tilskud. Tilskudsmodtager skal årligt udarbejde et regnskab for den støttede projektlinje, hvoraf fremgår antal solgte serviceydelser eller produkter, nettoomkostninger samt nettoomsætning. I projektperioden skal regnskabet indsendes i forbindelse med indlevering af årlige statusrapporter til Markedsmodningsfonden. Indtil tre år efter sidste udbetaling fra Markedsmodningsfonden skal tilskudsmodtager indsende særskilte regnskaber for den støttede projektlinie med samme kadence. Revisor skal i projektperioden kontrollere, at regnskabet for den faktiske overskudsgrad er i overensstemmelse med reglerne for tilbagebetaling af tilskud. Efter sidste udbetaling skal der årligt fremsendes et regnskab for overskudsgraden med en ledelseserklæring. Dog skal revisor i det tredje og sidste år efter sidste udbetaling bekræfte, at regnskaberne for de faktiske overskudsgrader i årene efter sidste udbetaling er angivet efter reglerne for tilbagebetaling af tilskud. På baggrund af de indsendte regnskaber vurderer Markedsmodningsfondens sekretariat årligt, om tilskuddet helt eller delvist skal tilbagebetales. I tilfælde hvor projektet genererer en overskudsgrad, der er mindst 25 pct. større end forventet, vil Markedsmodningsfonden kræve tilbagebetaling svarende til 35 pct. af det realiserede tilbagebetalingspligtige overskud. I tilfælde hvor et projekt, der har tilbagebetalt tilskud, i de efterfølgende år oplever en lavere overskudsgrad end forventet, vil projektet ikke få det tilbagebetalte tilskud refunderet. Det vil i stedet indgå i en beregning af det samlede overskud i perioden fra projektstart og indtil tre år efter sidste udbetaling af tilskud. Tilbagebetalingen vil bero på en juridisk aftale. Der vil desuden ske en formidlingsindsats med henblik på at skabe opmærksomhed om de projekter, der har haft så stor succes, at de skal tilbagebetale tilskud, fx på Markedsmodningsfondens hjemmeside. 12

13 Side 13/18 BILAG 3: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER Du skal anvende excel-arket Leveranceplan og Budgetskema for at udfylde din leveranceplan. Her angives projektets leverancer i projektperioden (mindst to leverancer og højest ti). Leverancer er konkrete resultater, som bidrager til, at projektet når i mål. En leverance kan fx være opnået CE-mærkning, testresultater, patentering, mv. Det er vigtigt, at leveranceplanen giver et klart billede af projektet. Derfor skal du også beskrive leverancens formål, og de aktiviteter, der ligger i hver leverance. Opgør i excel-arket for Leveranceplanen og Budgettet en forventet start- og slutdato, en overskrift for leverance, formålet med leverancen, samt en mere detaljeret beskrivelse af leverancens aktiviteter. Anfør også den ansvarlige for udførslen af leverancen. Det er vigtigt, at planen for projektets leverancer og budgettet sammentænkes, da du skal budgettere på baggrund af leverancerne. Leveranceplanen danner sammen med budgettet ligeledes udgangspunkt for projektets halvårlige afrapporteringer til fonden. Bemærk, at de indtastede leverancer automatisk overføres til budgetskemaet i excel-arket. Før du går i gang Vi anbefaler dig at sætte dig ind i, hvilke omkostninger, vi støtter, inden du går i gang med at udfylde siderne. Støtteberettigede omkostninger hvilke omkostninger kan vi støtte. De støtteberettigede omkostninger er udgifter, der relaterer sig til at gennemføre test og tilpasse serviceydelser eller produkter i forskellige brugssituationer. Støtteberettigede omkostninger kan være: Direkte lønomkostninger (se nedenfor under Kolonnen Lønudgifter ), Afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, Materialer, Service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med: - Konceptmæssig formulering - Planlægning - Udvikling og fremstilling af testelementer. - Test dokumentation af prototype eller koncept, opsamling af resultater og dokumentation Køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængdebetingelser (forudsat at dette udgør en begrænset andel af projektets samlede støtteberettigede omkostninger) Projektrelevante omkostninger ved udtagning og validering af patenter og andre immaterielle aktiver, der er afholdt inden for projektperioden (gælder kun for små og mellemstore virksomheder) Projektrelaterede udgifter til revisor Projektrelaterede rejseomkostninger Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankrede hos projektholder og de økonomiske samarbejdspartnere, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er bundet op i samarbejdskredsen. Eksterne omkostninger i form af konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del af projektets samlede omkostninger. OBS! Vær opmærksom på, at: Afskrivningsværdien for instrumenter og udstyr kan kun medregnes i den periode, de bliver anvendt i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien er beregnet på grundlag af god regnskabspraksis. Det samlede projektbudget skal være fratrukket en eventuel markeds- eller scrapværdi af prototypen efter projektperioden. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede (ikke udtømmende liste): Omkostninger til markedsførings- og salgsaktiviteter Moms for momsregistrerede projektholdere eller samarbejdspartnere Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen 13

14 Side 14/18 Testbrugeres betaling til øvrige projektpartnere i form af testabonnementer, gebyrer m.v. Hvor meget kan jeg søge om? Størrelsen på støtteprocenten, du kan søge om, er afhængig af virksomhedsstørrelsen på projektholderen og eventuelle samarbejdspartnere. Tilskud fra Markedsmodningsfonden til markedsmodning af serviceydelser og produkter er statsstøtte og falder inden for Europa- Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordnings støtte til forsknings- og udviklingsprojekter og bestemmelserne om eksperimentel udvikling (EU nr. 651/2014). Den enkelte samarbejdspartners maksimale støtteandel kan være forskellig, jf. tabel 1 på næste side. Vær opmærksom på, at ændringer i ejerforhold, antallet af medarbejdere, omsætning og fordelingen af omkostningerne mellem samarbejdsparterne i projektperioden kan få konsekvenser for tilskudsprocenten. 14

15 Side 15/18 Tabel 1 Maksimal offentlig støtteandel Maksimum offentlig støtteandel Eksperimentel udvikling Små 1 Mellemstore 2 Store 3 virksomheder virksomheder virksomheder Basistilskud til den enkelte virksomhed 45 % 35 % 25 % En forhøjelse på 15 procent-points tillades ved: Enten 1 Et reelt samarbejde mellem uafhængige virksomheder, 1.1 hvoraf mindst én virksomhed er en lille eller mellemstor virksomhed, eller hvor projektet gennemføres i mindst to medlemsstater eller i en medlemsstat og i en kontraherende part til EØSaftalen, og 1.2 ingen virksomhed afholder mere end 70 % af de støtteberettigede omkostninger ved projektet, 60 % 50 % 40 % eller 2 et reelt samarbejde mellem en virksomhed og én eller flere forsknings- og vidensformidlende institutioner, hvor det gælder, at 2.1 sidstnævnte afholder mindst 10 % af de støtteberettigede omkostninger ved projektet, og 2.2 har ret til at offentliggøre egne forskningsresultater, 1 Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 75 mio. kr. (10 mio. euro). 2 Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over ca. 375 mio. kr. (50 mio. euro) og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 320 mio. kr. (43 mio. euro). 3 Ved store virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger over 250 personer, og som har en årlig omsætning på over ca. 375 mio. kr. og/eller en samlet årlig balance på over ca. 320 mio. kr. (43 mio. EUR). (For uddybning af opgørelse af virksomhedsstørrelse, se bilag 1 ovenfor). 15

16 Side 16/18 I det omfang der ydes støtte til små og mellemstore virksomheder til omkostninger ved udtagning og validering af egne patenter og andre immaterielle aktiver (jf. Trin 3 - Nyhedsværdi) kan støtteintensiteten ikke overstige 50 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Offentlige aktører kan derudover ansøge om maks. 50 pct. støtte fra Markedsmodningsfonden. En offentlig part er defineret som et organ: a) der specielt er oprettet for at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, og b) hvor størstedelen af driften er finansieret af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer. Eller hvor driften er underlagt disse myndigheders kontrol. Eller hvor staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelseseller tilsynsorganet. En offentlig part kan kun give anledning til en forøgelse af støtteprocenten på 15 procentpoints i forbindelse med et reelt samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution, jf. tabellens pkt. 2. Trin-for-trin vejledning til udfyldelse af projektbudgettet I excel-arket for Leveranceplan og Budgetskema er der en række faneblade, du skal udfylde. Du kan skifte mellem fanebladene nederst i excelarket. Det første faneblad handler om projektets leverancer, som forklares i TRIN 9. I det andet faneblad fremgår totalbudget og finansiering. Det efterfølgende faneblad handler om budget for projektholderen. De resterende faneblade er budgettet for hver enkelt af samarbejdspartnerne, hvis du har nogen. OBS! Vær opmærksom på, at budgettet opdeles efter de leverancer, du har anført under leveranceplanen på den første fane. Dette sker automatisk. Vær også opmærksom på, at tallene fra projektholderen og samarbejdspartnernes budgetter automatisk overføres og summeres op i totalbudgettet. Efter du har udfyldt leveranceplanen under første faneblad skal du således udfylde projektholderens budget under tredje faneblad. Du skal for hvert faneblad udfylde de gule celler. Nogle af felterne på siden er allerede udfyldt (markeret med grå) ud fra dine tidligere indtastninger i ansøgningsskemaet. Kolonnen Lønudgifter : I kolonnen Lønudgifter indføres udgifter til løn af ansatte i projektet. Dette gøres separat for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere i projektet. Som støtteberettigede lønudgifter kan du medregne den tid, der bruges direkte på at gennemføre projektet, herunder projektledelse og administration, samt timelønnen herfor. Når du udfylder kolonnen for lønudgifter, skal udgifterne specificeres i boksen Udspecificering af budgetposter, som fremgår under budgettet for projektholder og hver enkelt samarbejdspartner. Vær opmærksom på, at Markedsmodningsfonden anvender flatrate. Det betyder, at timelønnen er inklusiv indirekte omkostninger/overhead (fællesudgifter, der har at gøre med projektet). Flatrate-satser Der er tre forskellige timesatser for medarbejdernes timeløn: 250 kr. i timen. 450 kr. i timen. 650 kr. i timen. Disse timesatser er inklusiv 20 pct. i overhead. Du kan medtage alle medarbejdere til satsen 250 kr. uden at sandsynliggøre denne timesats. Hvis du ønsker en højere sats på 450 kr. i timen eller 650 kr. i timen, skal du sandsynliggøre, at medarbejderen minimum tjener 450 kr. eller 650 kr. inklusiv 20 pct. overhead. Til sandsynliggørelse af satserne 450 kr. og 650 kr. kan for eksempel benyttes lønsedler eller en oversigt med de enkelte medarbejderes navne, titler og bruttoårsløn. Beregningsgrundlaget for timesatserne er medarbejderens brutto årsløn divideret med 1613

17 Side 17/18 timer. Denne timeløn tillægges 20 pct. i overhead. Den faktiske timeløn inklusiv 20 pct. overhead skal være større eller lig med enten 450 kr. eller 650 kr., for at disse satser kan anvendes. Beregningsgrundlaget skal være udtryk for den sædvanlige lønomkostning. Eksempel: En medarbejder, der har en brutto månedsløn på kr. om måneden har en brutto årsløn på kr. Det divideres med 1613 = 409 kr.. 20 pct. lagt oveni giver 491 kr./time. Du kan dermed anvende satsen 450 kr./time for medarbejderen. Du skal for hver enkelt medarbejder i projektet angive antal timer og valgt flatrate-sats, i boksen Udspecificering af budgetposter. Markedsmodningsfonden godkender udelukkende arbejdsuger på op til 37 timer. Hvis der bliver arbejdet mere, skal du dokumentere, at det også bliver modsvaret af en udbetaling for overarbejde. Kolonnen Støtteprocent : På fanebladene for projektholder og de enkelte samarbejdspartnere, du eventuelt har tilføjet, er der under budgettets finansieringsdel en kolonne om støtteprocent. Her skal du i det øverste felt angive den støtteprocent, du ansøger om. Selve støttebeløbet bliver automatisk udregnet ud fra den støtteprocent, du angiver, jf. skemaet på forrige side. Kolonnen Egen medfinansiering : Her angives der på baggrund af din støtteprocent, hvor meget projektholder og den enkelte samarbejdspartner bidrager med i egen medfinansiering af projektet. Egen medfinansiering kan både bestå af arbejdstimer og likvide midler. Vær opmærksom på, at for private aktører kan tilskud fra andre offentlige kilder blive modregnet evt. tilskud fra Markedsmodningsfonden. Du skal derfor specificere, hvorfra du har din egen medfinansiering i boksen Udspecificering af budgetposter. I udspecificeringen skal du også redegøre for, hvordan projektholder og eventuelle samarbejdspartnere sikrer likviditet til at gennemføre projektet, da tilskuddet bliver udbetalt bagudrettet. Det kan eksempelvis være ved, at en investor tilkendegiver, at denne vil finansiere projektomkostningerne, en kassekredit, eller at virksomheden selv har likviditet til egen medfinansieringen af projektet mm. Kolonnen Anden offentlig finansiering : Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret af andre offentlige midler end Markedsmodningsfonden (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal denne finansiering angives i denne kolonne. Vær opmærksom på, at den samlede offentlige støtteandel ikke kan overstige procentsatserne, som vist i tabel 1 ovenfor. Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret af andre offentlige midler, skal du i boksen Udspecificering af budgetposter angive hvilken anden offentlig myndighed, midlerne kommer fra. Kolonnen Direkte eksterne omkostninger : Kolonnen Direkte eksterne omkostninger udfyldes ved at udfylde skemaet Direkte eksterne omkostninger under det overordnede budgetskema på fanebladene for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere. Tallene bliver automatisk overført til totalbudgettet. De forskellige kolonner i Direkte eksterne omkostninger handler om de budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil fx sige udgifter til konsulenter, rejser, instrumenter og udstyr, materialer, mv. Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankret hos projektholder og de økonomiske samarbejdspartnere, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er bundet op i samarbejdskredsen. Eksterne omkostninger i form af konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del af projektets samlede omkostninger. Konsulentbistand: Du skal specificere timepris x forventet antal timer, samt evt. planer for udbud af opgaven i boksen Udspecificering af budgetposter. Rejseomkostninger: Omkostninger ved projektrelevante rejser. Specificer omkostningerne i boksen Udspecificering af budgetposter. Instrumenter og udstyr: Eventuelle udgifter til at anskaffe diverse relevante og nødvendige instrumenter og udstyr til at gennemføre projektet. OBS! Husk, at det kun er afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, der er støtteberettiget (se yderligere i afsnittet ovenfor om støtteberettigede 17

18 Side 18/18 omkostninger ). Specificer omkostningerne i boksen Udspecificering af budgetposter. Materialer: Eventuelle udgifter til at anskaffe diverse relevante og nødvendige materialer til at gennemføre projektet. OBS! Husk, at modregne eventuel markeds- eller scrapværdi i kolonnen Eventuel markeds- eller scrapværdi (beløbet indtastes med negativt fortegn - (minus)). Specificer omkostningerne til materialer i boksen Udspecificering af budgetposter. Revision: Omkostninger til revision af projektets regnskab mv. Andet: Dit projekt kan have andre typer direkte eksterne omkostninger, som ikke er nævnt i standardskemaet. Du skal anføre udgifterne i kolonnen Andet. Specificer omkostningerne, og hvad udgifterne dækker over i boksen Udspecificering af budgetposter. Eventuel markeds- eller scrapværdi: Du skal i boksen Udspecificering af budgetposter udspecificere omkostningerne ved at anskaffe og fremstille testelementerne samt den forventede markedsværdi af den/de færdige produkter efter projektets afslutning. Det skal gøres, fordi de oplysninger udgør en indtægt for projektet. Du skal derfor estimere enten markedsværdien eller alternativt skrotværdien, hvis du ikke forventer, at produktet har en markedsværdi. Du skal også sørge for at fratrække det i det samlede projektbudget i kolonnen Eventuel markeds- eller scrapværdi i de direkte eksterne omkostninger. Eventuelle indtægter fra testbrugere: Hvis du forventer at modtage betaling fra testbrugere, angiver du det i kolonnen Eventuelle indtægter fra testbrugere (beløbet indtastes med negativt fortegn - (minus)). Testbrugere skal betale for at benytte løsningen, hvis den løsning, der bliver testet og tilpasset i projektet, erstatter en eksisterende løsning, og dermed skaber en direkte og umiddelbar værdi for teststedet. Betalingen skal afspejle brugsværdien af den konkrete løsning i en given periode, men skal dog tage hensyn til, at brugerne indgår i en test. 18

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 5. februar 2014

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 3. marts 2015

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 5 31.08.2015

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 4 22.08.2012

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE Guide for applicants Call for proposals 2014 EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Konkurrence Politik og strategi Direktorat A VEJLEDNING FOR ANSØGERE *** UDDANNELSE AF NATIONALE DOMMERE INDEN FOR

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Vejledning om tilskud under Innovationsloven

Vejledning om tilskud under Innovationsloven Vejledning om tilskud under Innovationsloven August 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud under innovationsloven Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere