Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)"

Transkript

1 Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende ) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning af vedligeholdelsesudgifter - Forsøg på anvendelse af vedligeholdelsesmidler til indretning af Sundhedscentret - Mangelfuldt tilsyn fra ejendomsadministrator m.h.t. anvendelse af 18 & 18b midlerne - Likviditetsspørgsmål / eventualforpligtelse Retsmidler : Tilsynssag i medfør af kommunestyrelsesloven kap VI (og evt. VII) Politianmeldelse vedr. de begåede forhold. Bemærk : - Det er selve forholdet, der anmeldes ikke enkeltpersoner - Forholdet skal ikke kvalificeres i anmeldelsen. Det er politi og anklagemyndighed, der skal henføre forholdet under den / de relevante straffelovsbestemmelse(r) Ad 1) Urigtige oplysninger - Fakta om 18 & 18b kontiene : 26 mio. hæves fra de to GI konti Ultimo 2009 figurerer de 26 mio. fortsat på regnskabet. I 2013 regnskabet oplyses, at de 26 mio. er hævet ultimo 2008 til vedligeholdelse Forholdet kan efter omstændighederne være strafbart, såfremt de urigtige oplysninger fremsættes overfor en offentlig myndighed, overfor hvilken man er pligtig at afgive forklaring, se hertil straffelovens 162. Der er fremsat urigtige oplysninger for så vidt angår såvel selve anvendelsen af midlerne til den udvendige vedligeholdelse som spørgsmålet om 18 kontoens likviditet (se om likviditetsproblematikken nedenfor under Ad 5). Ad 2) Fejlagtig indberetning af vedligeholdelsesudgifter bilag Der er fremlagt bilag på div. anskaffelser m. henblik på indretningen af Sundhedscentret, altså bilag der hverken umiddelbart eller middelbart kan siges at vedrøre udvendig vedligeholdelse af beboelsesejendommene. Fejl i embedsførelsen enten hos administrator, tilsynsmyndighed eller hos begge.

2 Ad 3) Forsøg på inadækvat anvendelse af vedligeholdelsesmidlerne Der er tale om en ikke lovmedholdig anvendelse af hensatte midler. Der sondres mellem forsæt og uagtsomhed. Såfremt det lægges til grund, at der ikke er tale om bevidst (forsætlig) uretmæssig indberetning, vil der være tale om uagtsomhed i embedsførelsen, når udgifter til termokander, malerier, div. lægeligt udstyr etc. indberettes som udgifter til udvendig vedligeholdelse. Det er op til politi og anklagemyndighed at afgøre, hvorvidt denne uagtsomhed skal kvalificeres som simpel eller grov. Såvel punkterne 1), 2) og 3) kan danne grundlag for, at der rejses tilsynssag efter kommunestyrelseslovens 47 ff. Ad 4) SYDDANs rolle Interessant er i denne sammenhæng særligt den senere korrespondance af 18. og , og mellem Grundejernes Investeringsfond og SYDDAN. Skrivelsen af fra GI refererer til tidligere korrespondance mellem parterne, hvor forholdet om de 26 mio., der hæves ultimo 2008, tages op. GI understreger, at der på baggrund af, - at beløbet er udbetalt på fejlagtigt grundlag - at lejerne har gjort indsigelse mod opsigelsen - at bygningerne endnu ikke er nedrevet foretages nedskrivning af de for 2008 indberettede udgifter med kr. 26. mio. I konsekvens heraf skal tidligere udbetalte beløb indbetales (tilbageføres), og muligvis vil der derudover være grundlag for modregning i senere års hensættelsesbeløb. Hér kommer de minimum 5.1 mio. ind i billedet. GI oplyser, at beløbet (5.1 mio.) er udbetalt på forkert grundlag bilag på udgifter, der ikke umiddelbart vedrører vedligeholdelse og udbeder sig samtidig eventuelle fakturaer for almindelige vedligeholdelsesarbejder ( i modsætning til sådanne udgifter, der vedrører særlig indretning til erhverv). Sagen drejer sig derfor også om, at ejendomsadministrator de facto godkender uretmæssig indberetning af udgifter på 26 mio. svarende til det beløb, der allerede

3 hæves på 18 & 18b kontiene, samt et uretmæssigt forbrug af minimum kr. 5.1 mio. Retligt set er det underordnet, om der er tale om uretmæssig indberetning og forbrug af 5 mio. kr. eller 26 mio. kr. En ulovmedholdighed bliver ikke mindre ved et retsstridigt forhold, begået for et mindre beløb (ingen rabat!!) Den manglende lovmedholdighed og graden heraf afhænger heller ikke af, om den uretmæssige indberetning relaterer sig til 18 eller 18b kontoen. Ad 5) Det er i sagen oplyst, at der ikke er forbrugt midler fra 18 kontoen, som efter det oplyste ikke er en likvid konto, men regnskabsteknisk figurerer som en eventualforpligtelse. I så fald bedes det oplyst, hvorledes midlerne er bundet. Da der til GI indberettes udgifter for kr. 26 mio., hvoraf de ca. 8 mio. stammer fra 18b kontoen, må de resterende 18 mio. i så fald være bevilget ved en tillægsbevilling, om hvilken det ønskes oplyst, hvornår den er truffet og af hvem. Det ønskes endvidere oplyst, om 18 midlerne er optaget i kommunens regnskab/budget under eventualforpligtelser. Da det ikke er muligt at opfylde de stillede provokationer med et juridisk set konsistent svar, konkluderes det, at der er afgivet urigtige oplysninger på mindst ét af punkterne. Ad a) a- Enten er 18 kontoen en eventualforpligtelse. I så fald skal den fremgå af regnskabet under punktet eventualforpl. b- Eller de 18 mio., der indgår i den samlede hævning pr , er hævet fra 18 kontoen. c- Eller de er bevilget ved en tillægsbevilling. Hvis der er tale om en eventualforpligtelse, ønskes den retligt betingende kendsgerning dokumenteret. Ad b) Dette dokumenteres af 2013 regnskabet fra Grundejernes Investeringsfond, men strider mod oplysning om, at 18 kontoen ikke er likvid, men udtryk for en eventualforpligtelse. Ad c) Såfremt de 18 mio. er bevilget ved tillægsbevilling, ønskes denne dokumenteret.

4 Det betyder, at Lolland Kommune således som sagen er oplyst, og bedømt på det foreliggende grundlag ikke kan afvise, at der er handlet retsstridigt. De retlige optioner er herefter : Dokumentation for samtlige påstande, det vil sige : - Alt materiale og samtlige sagsakter, Lolland kommune explicit eller implicit henviser til og søger at støtte ret på, bør begæres fremlagt. Lolland kommune har editionspligt, og vil under alle omstændigheder under en eventuel efterfølgende retssag blive pålagt at fremlægge dokumentation. - Henvendelsen til Statsforvaltningen vedr. grundlaget for nedrivningsbeslutningen bør begæres fremlagt På baggrund af avisartiklen (FT ) er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt Lolland Kommune eller tredjemand har rettet henvendelse til Tilsynet, eller om Tilsynet af egen drift (ex officio) har taget sagen op. Dertil kommer, at en tilsynssag vedrørende grundlaget for nedrivningen ikke eo ipso er det samme som en tilsynssag vedr. den samlede 18 & 18b problematik. Såfremt den undersøgelse, der p.t. foretages af Tilsynet, ikke omfatter de materielle forhold vedr. 18 & 18b kontiene, bør der derfor uden yderligere afventen fremsendes anmodning til Statsforvaltningen om en undersøgelse af disse forhold tillige, herunder de proceduremæssige forhold vedrørende sagsbehandlingen i kommunen samt borgmesterens og kommunaldirektørens udtalelser sagen vedrørende (udadtil i pressen såvel som indadtil i Byrådet ). - I forbindelse med oplysningen om, at 18 kontoen alene er udtryk for en eventualforpligtelse, og da der ikke ses optaget en note om denne konto under punktet eventualforpligtelser i regnskabet/budgettet, bør Lolland Kommune opfordres til at redegøre for, hvor de 18 mio. ud af den samlede indberettede vedligeholdelsesudgift på 26 mio. er hentet. Hvis det er i henhold til tillægsbevilling hvad der naturligvis ikke lægges til grund begæres denne bevilling fremlagt evt. dokumenteret ved den beslutning, der danner grundlag for bevillingen.

5 Det kan formentlig ikke afvises, at der vil vise sig at være grundlag for at rejse sigtelse efter straffeloven. Bestemmelserne om formueforbrydelser er optaget i lovens 276 ff. Jeg henleder særligt opmærksomheden på 278, 279 og 280 om underslæb, bedrageri og mandatsvig : 278. For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding 1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under 277, 2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag, 3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv. Som ovenfor under Retsmidler anført påhviler det ikke anmelderen af et formodentligt strafbart forhold at udrede og kvalificere forholdet dokumentation i form af f.eks. det mig forelagte materiale vil selvsagt være et vægtigt bidrag til brug for efterforskningen.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Indhold KAPITEL 1. FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 lig beskyttelse... 3 1.1.2 Inddeling... 3 1.2 Drabsforbrydelser...3 1.2.1 Indledning... 3 1.2.2 Forsætligt drab, strfl. 237...

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere