Undersøgelse af danske translatørers arbejdsproces i forbindelse med oversættelse af medicinske tekster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af danske translatørers arbejdsproces i forbindelse med oversættelse af medicinske tekster"

Transkript

1 Undersøgelse af danske translatørers arbejdsproces i forbindelse med oversættelse af medicinske tekster Anne Mette Grøndahl Cand.ling.merc, Translatør & Tolk, engelsk December 2013 Vejleder: Henrik Køhler Simonsen Department of International Business Communication Copenhagen Business School Antal sider: 79,77 ns ( typeenheder)

2 1. Abstract A thesis on the working process of Danish state-certified translators and interpreters when translating medical texts In this thesis, I examine the working process of Danish translators who are working with translations of medical texts. The reason for this choice of subject is that translation as occupation is changing dramatically for instance with regard to costs and the time available. When examining the working process, I wanted to investigate which choices the translators make when choosing between the translation strategies called macro and micro strategies. Moreover, I examined whether the lack of knowledge in concern with the purpose of the text is significant in connection with the working process of the translator. Finally, I wanted to clarify whether the translators use the translation strategies unconsciously. An empirical study has been carried out. It consisted of experiments with five educated translators with considerable experience in medical translation. The methods used in this study have been screen recording of their actions on a computer, think-aloud data recording in an attempt to record their thoughts in connection with their reflections and actions and finally a retrospective interview in order to clarify the process and their normal working situation. The results of my survey show that the translators have a tendency to choose the communicative translation as their macro strategy, but that the end result seems to be the semantic translation which could be due to the fact that medical texts are very informative and that translators are focused on the communication and in getting the message across. Moreover, my data seem to indicate that the translators are able to obtain good translation results even when they do not have specific knowledge of the purpose of the text, but that the translator and consequently the working process seem to be affected. Furthermore, the translators participating in my study do not seem to use the translation strategies consciously since they are aware that they are considering something and solving a problem, but do not have any recollection hereof afterwards. Finally, another important factor, which influence the work of translators, also seems to be the time pressure which affects the working process. 3

3 Indholdsfortegnelse 1. Abstract Indledning & Problemformulering Indledning Afgrænsning Empiri Oversættelsesteori: Oversættelsesstrategier, formål og arbejdsproces Baggrund for oversættelse Teknisk sprog Medicinsk sprog Oversættelse Oversættelsesteori Oversættelsesstrategier Makrostrategier Semantisk oversættelse Kommunikativ oversættelse Semantisk/kommunikativ oversættelse Mikrostrategier Oversættelse af tekniske tekster i praksis Formål - Skopos-teorien Forholdet mellem kildetekst og måltekst Forskellige meninger om teoriens grundlag Vermeers skopos-regler Kritik af skopos-teorien Arbejdsprocessen i forbindelse med oversættelse En oversætters arbejdsproces Oversættelse som beslutnings- og kommunikationsproces Oversættelseskompetencer Kreativitet i oversættelsesprocessen Bevidsthed i forbindelse med oversættelsesprocessen Delkonklusion

4 4. Metode Valg af metoder Respondenterne Test af forsøget Omgivelserne under forsøget Elektroniske hjælpemidler Forsøgsteksten Registrering af forsøg screen recording som metode Tænke højt som metode Observation under forsøgene Interview som metode Retrospektivt struktureret interview Interviewets udførelse Interviewets ulemper og troværdighed Analyse & Diskussion Respondenternes makrostrategi Respondenternes mikrostrategier Kendskab til tekstens formål Yderligere elementer i arbejdsprocessen Beslutningsprocessen Erfaring, viden og tænke højt -metoden Research og søgestrategier Udsættelse af beslutningsprocessen Kreativitet Bevidste/ubevidste valg Teori vs. praksis Undersøgelsen i forhold til de anvendte metoder Delkonklusion Konklusion & Perspektivering

5 Litteraturliste Bilag 1 Model of the writing process Bilag 2 Makrostrategi model Bilag 3 Göpferichs model Bilag 4 - Hönigs model Bilag 5 a-e, Forsøgsudskrifter Bilag 6 a-e, Interviewudskrifter Bilag 7 Oversigt over respondenter Bilag 8 Instruktionsbrev til respondenter Bilag 9 Forsøgstekst Bilag 10 a-e, Oversættelsesresultater Bilag 11 Interview-spørgsmål Bilag 12 Optagelser af forsøg og interview (vedlagt på CD) Bilag 13 Sammenligning af interviewene Bilag 14 Analyseskema over mikrostrategier Bilag 15 Samlet analyseskema over oversættelsesvalg

6 2. Indledning & Problemformulering 2.1 Indledning Oversættelsesområdet er under forandring mht. tidsforbrug og omkostninger, ikke mindst inden for medicinsk teknisk sprog, som er et arbejdsfelt med konstant udvikling og stor betydning for forebyggelsen og helbredelsen af forskellige lidelser. Det konstante pres på oversættere for at levere en tilfredsstillende oversættelse på et minimum af tid må alt andet lige påvirke oversætteren og dennes arbejdsproces. Derfor ønsker jeg med dette speciale at undersøge arbejdsprocessen blandt uddannede translatører inden for oversættelse af medicinske tekster, herunder hvilke oversættelsesvalg translatøren foretager i forbindelse med anvendelse af bestemte teorier, samt hvordan translatøren påvirkes og tænker undervejs i processen. 2.2 Problemformulering Mit hovedformål med undersøgelsen er at belyse følgende: Hvordan er danske translatørers arbejdsproces inden for medicinsk sprog? Som i al anden oversættelse anvendes der også oversættelsesstrategier ved oversættelse af tekster inden for medicinsk fagsprog. Disse kan være indeholdt i oversættelsen på forskellig måde og være anvendt mere eller mindre bevidst fra translatørens side undervejs i arbejdet. Da ovenstående formulering er meget bred, er en yderligere afgrænsning nødvendig. Undersøgelsen vil fokusere på følgende tre underpunkter: - Hvilke oversættelsesstrategier anvender translatørerne ved oversættelse af medicinske tekster? - Har manglende kendskab til formålet med teksten betydning for oversætterens arbejdsproces? - Er translatørerne bevidste om deres valg af oversættelsesstrategier? 7

7 I forbindelse med besvarelsen af disse underpunkter har jeg opstillet følgende to hypoteser, som jeg vil søge svar på via min undersøgelse: 1) Manglende kendskab til formålet med teksten har ikke betydning for oversætterens arbejdsproces! 2) Oversættere anvender oversættelsesstrategierne ubevidst. Da jeg bl.a. ønsker at undersøge danske translatørers brug af strategier i forbindelse med skriftlig oversættelse af medicinske tekster, finder jeg det interessant at se nærmere på, hvilke overvejelser oversætteren gør sig undervejs i arbejdet med teksten, samt at undersøge hvor bevidst oversætteren er herom. 2.3 Afgrænsning Jeg ønsker ikke at gå nærmere ind i selve kvaliteten af oversættelsen eller oversættelsesprocessen i sig selv, da disse faktorer kan opfattes meget individuelt og kan påvirkes af forskellig praktisk tilgang, brug af hjælpemidler, erfaring og flere forskellige andre faktorer. Det vil derfor være nogle helt specifikke oversættelsesstrategier og -teorier samt dele af arbejdsprocessen, jeg vælger at fokusere på i min undersøgelse, hvilket vil blive nærmere defineret i det følgende. Derudover vil det anvendte tidsforbrug under forsøgene heller ikke være en faktor, da jeg ikke ser på oversættelseskvaliteten, men på bestemte områder inden for arbejdsprocessen, hvor tidsforbruget ikke har betydning for forsøget. Desuden vælger jeg kun at fokusere på translatørernes bevidsthed omkring bestemte oversættelsesstrategier og ikke på fx kulturelle forskelle og konsekvenser af globalisering. 2.4 Empiri For at få et muligt indblik i arbejdsprocessen er dette speciale baseret på en empirisk undersøgelse, som består af data via observationer og interviews. De forskellige observationer er udført med registrering via et computerprogram under fem respondenters arbejde med en oversættelse, 8

8 hvor de samtidig er blevet bedt om at tænke højt, dvs. formulere deres tanker, undervejs i arbejdet. Umiddelbart efter forsøget har jeg udført interviews med respondenterne. For at opnå det bedst mulige resultat har jeg som respondenter valgt fem erfarne translatører inden for medicinsk sprog. De empiriske data er opnået via optagelser under den enkelte oversætters skriftlige arbejde med en udvalgt teksttype, hvor oversætterens arbejde er blevet registreret via et program på computeren, som er nærmere omtalt i metodekapitlet, jf. afsnit 4.7. Umiddelbart efter oversætteren har færdiggjort arbejdet, har jeg interviewet oversætteren for at spørge nærmere ind til dennes refleksioner og overvejelser undervejs i arbejdet mht. valget af oversættelsesstrategier, beslutninger samt processen i øvrigt. Baseret på mine empiriske data har jeg foretaget en sammenligning af resultaterne for derved at kunne vurdere, hvordan arbejdsprocessen er forløbet, hvordan de normalt arbejder, hvordan kendskabet til eller et evt. manglende kendskab til formålet påvirker oversætteren, samt hvor bevidst oversætteren har været undervejs i sit arbejde mht. valg af strategier. I det følgende vil jeg belyse udvalgte punkter inden for danske translatørers arbejdsproces i forbindelse med medicinsk oversættelse. Som det første følger et teorikapitel, der behandler de udvalgte relevante oversættelsesteorier og strategier for dette speciale, dvs. makro- og mikrostrategier, samt skopos-teorien (vedr. formål med teksten) og selve arbejdsprocessen, herunder bl.a. beslutningsprocessen, oversættelseskompetencer samt kreativitet og bevidsthed i forbindelse med oversættelsesprocessen. Derefter redegør jeg i metodekapitlet for de anvendte metoder i denne undersøgelse, og til slut bearbejder og kommenterer jeg i analysekapitlet de relevante registrerede data fra mine forsøg. 9

9 3. Oversættelsesteori: Oversættelsesstrategier, formål og arbejdsproces Denne undersøgelse beskæftiger sig med arbejdsprocessen inden for oversættelse af medicinske tekster og omhandler dermed oversættelse af teknisk sprog. Dette kapitel omhandler teorien, der anvendes i forbindelse med oversættelse af medicinske tekster, og som danner baggrundsviden for metode- og empiri-afsnittene. De forskellige oversættelsesstrategier forklares, skopos-teorien 1 beskrives, da denne teori er stærkt forbundet med oversættelse af teknisk sprog ifølge Brotherston (2009: 249), og endelig forklares arbejdsprocessen i forbindelse med oversættelse (forsøgt klarlagt af bl.a. Göpferich (2012: 20), der forsker inden for oversættelsesprocessen for at finde forklaringer på, hvad oversætteren tænker/vælger undervejs. De nævnte punkter behandles, da min undersøgelse omhandler, hvordan oversætteren arbejder med medicinske tekster, herunder hvilke valg der tages under oversættelsen i forhold til strategier og formål, samt hvor bevidst oversætteren er herom. 3.1 Baggrund for oversættelse Teknisk sprog Da medicinsk sprog er omfattet af begrebet teknisk sprog, er det nødvendigt at beskrive forholdene i forbindelse med teknisk sprog og teknisk medicinsk sprog nærmere. Ifølge Byrne (2006: 2-3) udgør teknisk oversættelse i dag ca. 90% af den samlede mængde af oversættelse i verden hvert år, hvilket er en kraftig stigning inden for de seneste årtier og en naturlig følge af lovgivningen i EU samt internationale standarder. En teknisk oversættelse er en oversættelse af tekster omhandlende emner baseret på praktisk viden fra naturvidenskaben, og den kan karakteriseres ud fra emne, sprogtype og formål. Det afhænger af hvilken viden, der anvendes og præsenteres (Byrne, 2006: 8). Udfordringen og målet for oversætteren er at sikre, at al relevant information formidles på en sådan måde, at læseren kan anvende informationen nemt og effektivt (Byrne, 2006: 10): The purpose of technical translation is, therefore, to present new technical information to a new audience, not to reproduce the source text, per se, or reflect its style or language. Technical translation is 1 Ordet skopos er græsk og betyder formål, skopos-teorien er grundlagt af Vermeer. 10

10 a communicative service provided in response to a very definite demand for technical information which is easily accessible (Byrne, 2006: 11). Teknisk oversættelse er ifølge Byrne en kommunikativ handling, som omfatter en række parter: - initiativtageren til teksten - forfatteren af teksten - initiativtageren til oversættelsen - oversætteren - læseren og brugeren, hvilket kan gøre det til en kompliceret proces at oversætte (Byrne, 2006: 12). Desuden er det ikke altid tydeligt, hvilken type tekst det er, eller hvad formålet med teksten er (Byrne, 2006: 30). I forbindelse med tekniske oversættelser fremhæver Byrne: We can say that, in general, the aim of a technical translation is to achieve a high level of acceptability, primarily because technical texts, particularly instructional texts, are intended to function first and foremost as a target language text (Byrne, 2006: 24). Det er derfor meget vigtigt at opnå en god kvalitet ved oversættelse af tekniske tekster med fokus på, at målteksten skal kunne fungere Medicinsk sprog Oversættelse har formentlig eksisteret, lige siden mennesker fra forskellige samfund begyndte at kommunikere med hinanden, og de første medicinske oversættelser kan føres tilbage til det gamle Mesopotamien. Et af de ældste medicinske værker kan dateres tilbage til det 5. århundrede før Kristus og er skrevet af Hippokrates (Resurrecció et al., 2007: 15), en græsk læge, som i dag kaldes for lægevidenskabens fader (oldetopia.dk). I løbet af de sidste 200 år er engelsk blevet det nye lingua franca 2 inden for medicinsk sprog, men dette har ikke reduceret mængden af oversættelse pga. fx nødvendigheden af juridisk dokumentation i EU samt globaliseringen. I de fleste oversættelser i dag indgår engelsk som enten kilde- eller målsprog (Resurrecció et al., 2007: 18). 2 lingua franca betyder fællessprog. 11

11 Medicinsk oversættelse foregår bl.a. inden for specialeområder, men derudover er viden om bl.a. antropologi, psykologi, sociologi, økonomi og jura også nødvendig (Resurrecció et al., 2007: 20). Der er mange forskellige tekstformer inden for medicinsk sprog, og de hyppigst oversatte tilhører genrerne: - forskningsgenren (anvendes af forskere og læger til ny endnu ikke offentliggjort viden) - ekspertgenren (anvendes af sundhedspersonale i fx spørgeskemaer, manualer osv.) - uddannelsesgenren (anvendes til undervisning, fx i studiebøger) - erhvervsgenren (anvendes til handel med produkter og ydelser i sundhedssektoren, fx i patenter og indlægssedler) (Resurrecció et al., 2007: 31). Der er flere forskellige læsere af medicinske tekster, som alle har brug for informationen af forskellige årsager, og som anvender den vidt forskelligt. Dette gør det vanskeligt for oversætteren at oversætte (Resurrecció et al., 2007: 52). De forskellige læsere af medicinske tekster kan ifølge Resurrecció et al. inddeles i 5 forskellige læserprofiler: 1) generelle læsere 2) patienter 3) studerende 4) sundhedspersonale 5) forskere. Med hensyn til oversættelse er det vigtige ifølge Resurrecció et al. ikke, hvorvidt oversætteren er uddannet inden for medicin eller oversættelse, men om vedkommende har de nødvendige færdigheder for at kunne blive en dygtig formidler inden for medicinsk sprog: Comprehension takes place at a basic level in the cognition process; knowledge and expertise go beyond understanding and are of a higher order. Hence translators without a medical background can acquire an adequate grasp of a medical subject if they have access to appropriate documentation and develop strategies that enable them to think logically (Resurrecció et al., 2007: 35). Oversættelse af medicinsk sprog er specialiseret oversættelse, også kaldet oversættelse af sprog med et specifikt formål (language for specific purpose(s), LSP) (Korning Zethsen i Kastberg, 2003: 75). Betegnelsen pragmatisk oversættelse anvendes også af oversættelsesteoretikere for at angive, at det er oversættelse, hvor formålet er at oversætte et budskab så effektivt og nøjagtigt som muligt, og hvor hovedvægten hviler på indholdet af budskabet. Ifølge Olohan (i Baker et al., 12

12 2009: ) understreger Jumpelt, at de grundlæggende krav til en teknisk oversættelse er enkelhed, klarhed og præcision. Han mener, at en oversættelse skal kunne læses, som om den oprindelig var skrevet på målsproget. Der har imidlertid hersket uenighed blandt oversættelsesteoretikere om, hvorvidt fokus skal ligge på henholdsvis kilde- eller måltekst ved oversættelse af medicinsk sprog lige siden Ciceros tid (ca. 50 år før Kristus). Cicero forsvarede oversættelsesstrategien i et værk 46 år før Kristus: non verbum de verbo, sed sensum exprimere de sensu (not word for word, but sense for sense) (Resurrecció et al., 2007: 17). Men stadig i dag er der uenighed om, hvorvidt fokus skal ligge på en ordret oversættelse eller en mere frit tilpasset oversættelse. Ifølge Lundquist (2010: 9) viser en ord for ord-oversættelse, at oversætteren ikke kan overskue helheden i teksten, og at det derfor er nødvendigt at trække fokus væk fra det enkelte ord og se på andre betydningsenheder (fx hele teksten, sætninger, sammenhængen osv.), selvom dette kan virke forkert. Holm (1994: 73) mener, at oversættelsesteoriens hovedproblem altid har været et spørgsmål om, hvorvidt en oversættelse skal være så ordret som muligt, eller om det fungerer bedre, når oversætteren kan opnå en måltekst, der er så fri og naturlig som muligt. Hendes svar er, til forskel fra Lundquist, at løsningen må være en kombination af begge muligheder Oversættelse Ifølge Buhl (2005: 29-34) er oversættelse vidensoverførsel, et håndværk (overførslen fra kildetekst til måltekst), kunst (når oversætteren ud fra sin viden helt automatisk vælger det rigtige udtryk) og et spørgsmål om smag (en oversætter har sit personlige sprog og sine favoritvendinger), jf. afsnit i analysen. Der er generelt en stigende bevidsthed omkring det komplekse ved at oversætte, og en erkendelse af at det både er en kognitiv og social disciplin, som ikke kan forklares udelukkende ud fra lingvistiske begreber (Schäffner, 2002: 1). Inden for de sidste år er der sket en stor udvikling inden for oversættelse, og ifølge Munday (2001: 4) eksisterer der en kløft mellem oversættelsesprocessen og oversættelsesteorierne, da oversættelse har eksisteret så godt som altid, men teorierne er forholdsvis nye. I diskussionen af teorierne har selve begrebet oversættelse flere betydninger, da det både kan henvise til erhvervet, produktet (den oversatte tekst) eller processen (selve arbejdet). 13

13 Ifølge Pym (2010: 25) teoretiserer oversættere konstant. Når de støder på et oversættelsesproblem, er de nødt til at vælge mellem flere forskellige løsninger og dermed tage stilling til, hvordan et givet ord oversættes bedst. Eftersom oversættere selv skal tage beslutning om, hvordan de vil oversætte, er der ikke nogen garanti for, at to oversættelser af samme tekst vil være ens, jf. afsnit i min analyse. Oversætteren er kun forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at gøre sit allerbedste (Pym, 2010: 13). Nida (i Venuti et al., 2000: ) mener, at der aldrig kan være fuldstændig overensstemmelse mellem to sprog og derfor ikke en helt nøjagtig oversættelse, kun et resultat der ligger meget tæt på originalteksten. Det er sjældent, at både form og indhold kan gengives i en oversættelse, og derfor vil oversætteren ofte være nødt til at ofre formen for at opnå målet, hvilket Phillips (ifølge Nida) mener resulterer i, at man ikke lægger mærke til, at det er en oversættelse: The test of a real translation is that it should not read like translation at all (Nida i Venuti et al., 2000: 133). Ifølge Newmark (1993: ) eksisterer der to måder at oversætte på, som han kalder henholdsvis 1) bund-til-top (oversætteren begynder at oversætte straks uden at læse teksten igennem først) og 2) top-til-bund (oversætteren læser teksten igennem 2-3 gange, før oversættelsen påbegyndes). Han finder begge fremgangsmåder gyldige, men den første anser han dog for mere videnskabelig og objektiv end den anden, som han finder overdrevet. Resurrecció et al. (2007: 95) finder, at en oversætters mål skal være at forstå teksten: Good comprehenders interact with the text, constructing meanings and monitoring their own understanding. Samtidig kan en oversætters valg af oversættelsesstrategier, fremgangsmåder og beslutninger afhænge af følgende fire faktorer: 1) forståelse (af kildeteksten) (forudsætter baggrundsviden og kendskab til genrer) 2) oversættelsesprocessen (forudsætter kendskab til strukturelle elementer i forskellige genrer) 3) sproglige forskelle 14

14 4) genreskift (målteksten (fokus på effekt/virkning) kan tilhøre den samme genre som kildeteksten (dvs. form og indhold), men ikke nødvendigvis) (Resurrecció et al., 2007: 60). Der er i dag generel enighed om, at det er en forudsætning, at oversætteren forstår kildeteksten for at kunne oversætte den (Schäffner, 2002: 2). Det, der ikke forstås i kildeteksten af oversætteren under arbejdet, kan meget let blive enten misforstået eller slet ikke forstået af læseren af målteksten (Resurrecció et al., 2007: 93). Samtidig mener Holm (1994: 20), at oversætteren bør læse teksten igennem flere gange, inden oversættelsen påbegyndes for at sikre, at kildeteksten er forstået. Hun fraråder, at oversætteren blot går i gang med oversættelsen med det samme. Oversætteren skal ikke kun forstå emnet, men også lave en analyse af teksten og de anvendte termer samt vurdere afsenderens hensigt med teksten, modtageren samt formålet med oversættelsen (Holm, 1994: 20). Disse teorier anvendte respondenterne i mine forsøg dog ikke i praksis, som det vil kunne ses af min analyse, jf. afsnit Oversættelsesteori Newmark (1981: 19) mener, at såkaldt oversættelsesteori hverken er teori eller videnskab, men viden som vi bør have med hensyn til oversættelsesprocessen. Det vigtigste i oversættelsesteori er at kunne finde egnede oversættelsesmetoder for flest mulige forskellige tekster og samtidig forsøge at give et indblik i forholdet mellem tanke, betydning og sprog og dermed tilbyde nogle regler og retningslinjer (Newmark, 1981: 36). Ifølge Buhl (2005: 13-16) er oversættelsesteori viden om metoder, der anvendes i en oversættelsesproces. Metoderne giver et arbejdsgrundlag, som hjælper oversætteren med at finde evt. problemer i en tekst, forstå hvad de går ud på og finde den bedste løsning. Oversættelse er noget levende, fordi det er en kommunikationsproces. Derfor må oversætteren sørge for, at oversættelsen bliver dynamisk og undgå interferens (jf. afsnit 3.2.3). 15

15 En fuldstændig oversættelsesteori mener Kelly (ifølge Venuti et al., 2000: 4) består af tre dele: - afklaring af funktion og mål - beskrivelse og analyse af handlinger - stillingtagen til forholdet mellem mål og handlinger. Oversættelsesteoretikere har dog ifølge Kelly haft tendens til i perioder kun at fokusere på én af delene. Ifølge Lundquist (2010: 25) er oversættelse specifik sekundær kommunikation, som er bundet til originalteksten, og denne binding er netop det største problem i forbindelse med oversættelse. Lundquist mener, at der eksisterer 3 faser i en oversættelsesproces, hvor den første er en analyse af teksten for at forstå den og dermed forstå emnet og hensigten. Schäffner (2002: 2) er enig i, at det er påkrævet at lave en eller anden form for analyse af kildeteksten undervejs i oversættelsesprocessen. Der er dog ikke enighed blandt oversættelsesteoretikere om, hvor dybdegående en sådan analyse skal være, eller hvilke elementer den skal indeholde. Analysen skal have det formål at klarlægge, hvor teksten kan give problemer i forbindelse med oversættelse heraf, og hvordan disse løses bedst muligt. Det er dermed ikke en tekstanalyse i sig selv, og det er derfor ikke muligt at opstille en model, der skal følges i så henseende (Schäffner, 2002: 5). Men ved at forstå kildeteksten får oversætteren et grundigt overblik og muligheden for at tilpasse denne til måltekstens krav mht. formål (kaldet skopos; mere herom i afsnit 3.3). Det at oversætte bliver dermed en procesorienteret fremgangsmåde, mener Trosborg (i Schäffner, 2002: 9). Trosborg opstiller forslag til, hvilke emner der kan indgå i en analyse af kildeteksten før/under oversættelse, som bl.a kan indeholde overvejelser mht. kommunikationsformen (herunder afsender, modtager, tid, sted og måde), hvilken kontekst teksten indgår i (mht. situation og kultur) samt tekstfunktion og genre (Trosborg i Schäffner, 2002: 10-13). Disse overvejelser vil jeg imidlertid ikke gå ind i med denne undersøgelse, men i stedet fokusere på andre aspekter, primært oversættelsesstrategier (jf. afsnit 3.2). De øvrige faser i forbindelse med oversættelsesprocessen udover analysen, som Lundquist nævner, er en overførsel af kildeteksten til målteksten samt en revision af målteksten. Overførslen af kildeteksten bør ifølge Lundquist (2010: 36) bygge på valg af en global strategi samt flere forskellige lokale strategier, også kaldet henholdsvis makro- og mikrostrategier (som beskrevet i afsnit 16

16 ), hvor der vælges bestemte sproglige udtryk. Den sidste fase i oversættelsesprocessen, revisionen af målteksten, bør ifølge Lundquist (2010: 49) sikre, at teksten kan forstås af læseren, at den er sammenhængende og opfylder hensigten, samt at den er i overensstemmelse med kildesproget. Det allervigtigste er, at revisionen sammenholdes med analysen, og at de lokale oversættelsesvalg (mikrostrategier) stemmer overens med den globale oversættelsesstrategi (makrostrategien) (Lundquist, 2010: 50), jf. Bilag Oversættelsesstrategier Strategi betyder en handling for at nå et mål ifølge Kearns (i Baker et al., 2009: 282), hvor målet her er at løse et konkret oversættelsesproblem, som dermed gør oversættelsesstrategier til en række målorienterede handlinger (Jääskeläinen i Mees et al., 2009: ). Ifølge Kearns (i Baker et al., 2009: 282) mener Chesterman, at termen strategi anvendes på mange forskellige måder inden for oversættelse, mens andre termer betegner det samme, såsom fremgangsmåder, ændringer osv. Ifølge Kearns et al. mener Albir, at der er to definitioner af termen oversættelsesstrategi : 1) betydningen af fremgangsmåden og 2) den tekstmæssige betydning. Da ordet strategi således kan referere til både fremgangsmåden (processen undervejs i oversættelsen) og resultatet (selve oversættelsen) heraf, er der derfor uenighed blandt oversættelsesteoretikerne omkring anvendelsen af ordet oversættelsesstrategier, og hvad der helt præcis menes. Ifølge Kearns (i Baker et al., 2009: 283) mener Lörscher, at følgende er en beskrivende definition af termen oversættelsesstrategi :.. a potentially conscious procedure for the solution of a problem which an individual is faced with when translating a text segment from one language into another. Den manglende afklaring af begreberne med hensyn til oversættelsesstrategi skyldes muligvis, at akademiske studier af begrebet oversættelse først startede i 1970 erne, og derfor måske stadig er i de indledende faser, for så vidt angår etablering heraf som en disciplin (Schjoldager, 2010: 133). Oversættelsesstrategier underbygger ifølge Jääskeläinen (i Tirkkonen-Condit et al., 1993: 111) oversætterens rolle som beslutningstager undervejs i en oversættelse, hvor de subjektive valg er en vigtig strategi, og hvor oversættelsesstrategierne er de midler, som oversætteren finder bedst anvendelige for at opnå målet: Oversættelsen. 17

17 Ved oversættelse anvendes forskellige strategier mere eller mindre ubevidst (Chesterman i Schäffner, 2000: 82). Ifølge Chesterman kan de forskellige strategier inddeles i: - søgestrategier (søgen på internettet, paralleltekster, konsultering af kolleger osv.) - kreative strategier (pauser, der tillader det ubevidste at arbejde) - tekststrategier (tekstbearbejdning af forskellige dele af oversættelsen, inddelt i syntaktiske, semantiske og pragmatiske strategier), som det også ses af min analyse, jf. afsnit Flere oversættelsesteoretikere på området har forsøgt at klarlægge de forskellige oversættelsesstrategier, hvoraf de relevante for denne undersøgelse vil blive beskrevet i det følgende. Når en tekst skal oversættes, er det nødvendigt at have strategier for udførelsen, hvilket oversættelsesteoretikere som Chesterman, Jääskeläinen og Lundquist (ifølge Schjoldager) omtaler som globale og lokale, mens de ifølge Schjoldager svarer til hendes makro- og mikrostrategier (Schjoldager, 2010: 67). Det er Schjoldagers betegnelser, jeg vil anvende i det følgende. Jeg har valgt at se bort fra andre faktorer, der kan spille ind på en oversættelse, som fx globalisering og kulturelle mønstre, da min undersøgelse ellers vil blive for omfattende Makrostrategier Makrostrategier er en række overordnede beslutninger, som oversætteren tager mere eller mindre bevidst. Erfarne oversættere vil gøre det automatisk og som ren rutine, mens studerende er nødt til at tillære sig dette for at kunne udføre tilfredsstillende oversættelser (Schjoldager, 2010: 67). Ved valg af makrostrategier drejer det sig om, hvorvidt oversætteren vil have fokus på kildeteksten (dvs. form og indhold) eller målteksten (fokus på effekt/virkning). Ved valg af fokus på kildeteksten fungerer oversætteren som kommunikator og fremstiller en åben oversættelse (overt translation). Ved fokus på målteksten fungerer oversætteren som medie mellem parterne, og oversættelsen vil være skjult (covert translation) (Schjoldager, 2010: 72) (jf. Bilag 2). 18

18 Makrostrategier er generelle retningslinjer ifølge Jääskeläinen (i Mees et al., 2009: 380), der styrer mikrostrategier, og deres formål er at være problemløsende og beslutningstagende i forbindelse med oversættelse. Der er ifølge Schjoldager (2010: 71) delte meninger blandt oversættelsesteoretikere i forbindelse med valg af makrostrategier, hvor Vinay, Darbelnet, Newmark og Venuti klart foretrækker makrostrategier, der fokuserer på kildeteksten, hvorimod Nida foretrækker et fokus på målteksten. Ifølge Lundquist (2010: 36) er der i nyere oversættelsesteori mere fokus på, om oversættelsen er styret af originalteksten eller af målgruppen. Ifølge Vinay og Darbelnet (i Venuti et al., 2000: 84-86) er der generelt tale om, at oversættere har to valgmuligheder mht. oversættelse: Enten at oversætte direkte/ordret (direkte overførsel af kildeteksten) eller indirekte. Den direkte oversættelse er mest almindelig, når den foregår mellem to sprog af samme sprogstamme, og i særlig grad når de samtidig har samme kultur til fælles. Newmark mener (1998: 45), at hvis oversætteren har fokus på kildeteksten, vil oversættelsen enten være ord for ord (word for word), ordret (literal) eller semantisk (semantic). Hvis fokus er på målteksten, vil oversættelsen indeholde tilpasninger (adaptation), være fri (free) eller kommunikativ (communicative). Der findes flere forskellige makrostrategier udover de allerede nævnte. Jeg vil i denne undersøgelse se nærmere på de makrostrategier, der benævnes semantisk og kommunikativ oversættelse af Newmark (1981: 39-42). Han mener, at disse er hans væsentligste bidrag til den generelle oversættelsesteori (Newmark, 1993: 10), og at de egner sig til enhver tekst (Newmark, 1981: 22). Han pointerer ifølge Munday, at disse makrostrategier bør erstatte de tidligere oversættelsestermer og dermed bidrage til at mindske kløften vedrørende valget mellem kilde- og måltekst (Munday, 2001: 44). Samtidig mener han, at de mindsker forskellen mellem direkte og fri oversættelse, hvor de to teorier semantisk og kommunikativ oversættelse kan overlappe i hele teksten eller dele af den (Newmark, 1981: 23). En semantisk oversættelse er en ord for ord-oversættelse, mens den kommunikative er en oversættelse af budskabet uden at tage for meget hensyn til kildetekstens ordlyd ifølge Buhl (2005: 71). Inden for oversættelsesteori taler man generelt om tre hovedtekstfunktioner: den informative, den ekspressive eller den vokative. I medicinske tekster er det den informative tekstfunktion, der gør sig gældende, da den indeholder viden og fakta og omhandler et helt konkret emne (Buhl, 19

19 2005: 76). Oversættelsesteoretikere er dog uenige om, hvordan en informativ tekst bør oversættes. Ifølge Buhl mener nogle (som fx Newmark og Holm), at der bør være fokus på budskabet og modtagerens forståelse heraf, dvs. at den kommunikative metode bør anvendes (se mere herom i afsnit 3.2.3), mens andre (som fx Reiss og Lundquist) mener, at der skal være en præcis fagterminologi, der ikke ændrer på emne og indhold, dvs. den semantiske metode. Da der er mange delte meninger herom og forskellige informative tekster, er det derfor vidt forskelligt, om den kommunikative eller semantiske metode foretrækkes. Dog mener Buhl, at den kommunikative bør foretrækkes, når målgruppen er ikke-eksperter (Buhl, 2005: 79). Se mere om de to makrostrategier, semantisk og kommunikativ oversættelse, i de følgende afsnit Semantisk oversættelse Ved anvendelse af semantisk oversættelse forsøger oversætteren at gengive den samme mening i målteksten som i kildeteksten (Newmark, 1981: 22), hvilket vil sige, at fokus er på afsenderen (Newmark, 1981: 43). Holm (1994: 77) mener dog, at oversætteren ikke må fokusere så meget på den semantiske oversættelse, at det naturlige i teksten går tabt. Ifølge Newmark gælder følgende for en semantisk oversættelse: A semantic translation tends to be more complex, more awkward, more detailed, more concentrated, and pursues the thought-processes rather than the intention of the transmitter. It tends to overtranslate, to be more specific than the original, to include more meanings in its search for one nuance of meaning (Newmark, 1981: 39). Newmark mener, at semantisk oversættelse er forskellig fra ordret oversættelse (literal translation), idet den respekterer konteksten og endda fortolker og forklarer (Munday, 2001: 63). I semantisk oversættelse er oversætteren loyal over for forfatteren af kildeteksten, mens oversætteren er loyal over for kildesprogets normer i forbindelse med ordret oversættelse (Newmark, 1981: 63) Kommunikativ oversættelse Ved anvendelse af kommunikativ oversættelse forsøger oversætteren at opnå den samme effekt for læserne af målteksten som læserne af kildeteksten (Newmark, 1981: 22), hvilket vil sige, at 20

20 fokus ligger på modtagerne (Newmark, 1981: 43). Newmark påpeger, at i semantisk oversættelse udgør hvert oversatte ord et tab af betydning, mens dette ikke gælder i kommunikativ oversættelse (Newmark, 1981: 47). Newmark mener, at en kommunikativ oversættelse skal læses, som om den var originalteksten og skal ifølge Nida lyde naturlig (Newmark, 1981: 68). Newmark finder, at den samtidig skal være mere klar: Generally, a communicative translation is likely to be smoother, simpler, clearer, more direct, more unconventional, conforming to a particular register of language, tending to undertranslate... (Newmark, 1981: 39). Holm (1994: 78) mener dog, at det netop er i forbindelse med den kommunikative oversættelse, at der lettest kan opstå interferens, hvilket betyder, at oversætteren får overført sit modersmåls grammatik osv. til målteksten og dermed laver oversættelsesfejl. Da interferens ifølge Holm er en ubevidst proces, som kan forårsages af selv meget erfarne oversættere, er det altid en fordel, hvis oversætteren kan tage en pause fra teksten gerne flere dage hvis muligt for bedre at kunne vurdere om sprog og indhold er korrekt. Mere følger herom i min analyse, jf. afsnit Semantisk/kommunikativ oversættelse Newmark (1993: 10) finder, at en grundlæggende semantisk oversættelse også kan være stærkt kommunikativ, og der er ikke kun én semantisk og én kommunikativ fremgangsmåde, men et overlap mellem fremgangsmåderne, hvor en oversættelse kan være mere eller mindre semantisk/kommunikativ. Holm (1994: 75) hævder, at det er disse to oversættelsesstrategier, der er mest brugt i dag, og understreger samtidig, at det er en fejl at tro, at man skal vælge enten den ene eller anden strategi. Da det er strategier, finder hun, at der hele tiden kan skiftes mellem disse: Selve oversættelsesprocessen i forbindelse med en given SL-tekst forløber altså som en vekselvirkning mellem de to metoder; de udelukker ikke hinanden, de supplerer hinanden (Holm, 1994: 76). [SL-tekst = kildetekst] 21

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Oversættelse af juridiske tekster med økonomisk indhold

Oversættelse af juridiske tekster med økonomisk indhold Oversættelse af juridiske tekster med økonomisk indhold - En komparativ analyse af årsregnskabsloven og oversættelsen heraf Speciale, cand.ling.merc. i engelsk med profilen translatør og tolk Vejleder:

Læs mere

JURIDISK OVERSÆTTELSE

JURIDISK OVERSÆTTELSE JURIDISK OVERSÆTTELSE Fra teori til praksis, eksemplificeret ved skødet Speciale: Cand.ling.merc. engelsk Af Tina Moberg Studienr.: 258815 Vejleder: Sandro Nielsen Isek Handelshøjskolen, Aarhus universitet

Læs mere

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse en korpusbaseret analyse af kilde og målsprogsorientering i oversatte lovtekster Af Mette Melchior Juni 2011 Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Udarbejdet af: Helle Bækdal Vejlgård Dato: 12. januar 2010. Barbara Dragsted

Udarbejdet af: Helle Bækdal Vejlgård Dato: 12. januar 2010. Barbara Dragsted FUNKTIONEL OVERSÆTTELSESKRITIK AF JURIDISKE OG ØKONOMISKE TEKSTER FRA DANSK TIL ENGELSK EKSEMPLIFICERET VED EN ANALYSE AF DEN ENGELSKE OVERSÆTTELSE AF BEKENDTGØRELSE OM GODKENDTE REVISORERS ERKLÆRINGER

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

En komparativ analyse af translatørers og advokaters oversættelser

En komparativ analyse af translatørers og advokaters oversættelser En komparativ analyse af translatørers og advokaters oversættelser - herunder indvirkningen af deres ekspertviden og tildelte makrostrategi Lena Nørgård Madsen Cand.ling.merc Tolk og translatør (engelsk)

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Oversættelse af EU-dokumenter

Oversættelse af EU-dokumenter Oversættelse af EU-dokumenter - en undersøgelse af retningslinjer for oversættelse inden for Den Europæiske Union SPECIALE Tina Thorsø Yde Sørensen Handelshøjskolen i Århus Cand.ling.merc.-studiet i spansk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Respekt for den juridiske term og dens begrebsindhold

Respekt for den juridiske term og dens begrebsindhold Respekt for den juridiske term og dens begrebsindhold En diskussion af ækvivalens og strategier for juridisk oversættelse på baggrund af en terminologisk undersøgelse af udvalgte termer inden for virksomhedspant

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Oversættelse af ordspil

Oversættelse af ordspil Oversættelse af ordspil - En analyse af oversættelsesstrategier i forbindelse med ordspil i Alice i Undreland Maria Boel Olsen Cand.ling.merc i engelsk (Translatør og Tolk) Vejleder: Rita Lenstrup Institut

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION?

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? Hvad er SRO? Hvilke krav stilles der til eleven? Hvad er skrivekompetencer? Hvordan tager man citater? Hvordan laver man litteraturliste? Hvad er de formelle

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere