Matematik (aldersspecialiseret)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik (aldersspecialiseret)"

Transkript

1 Studieordningsbestemmelser for Læreruddannelsen i Århus Matematik (aldersspecialiseret) Fagets identitet Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved samspillet mellem matematiske kompetencer, matematikundervisningens didaktik og matematikundervisningens praksis i skolen. Fagets historie, fagets rolle som kulturbærer og fagets anvendelser er en vigtig del af fagets identitet som undervisningsfag. Faget bidrager med opmærksomhed på nuværende og fremtidige muligheder og begrænsninger i en højteknologisk og globaliseret verden. Indhold Indholdets organisering Undervisningen organiseres ud fra følgende tre overordnede principper: fagets CKF, kompetencebeskrivelsen samt praktik. Fagets CKF er opdelt i såvel en fagdidaktisk som en faglig del. Som en integreret del af undervisningen udarbejder de studerende i løbet af hhv. fællesdelen og hver specialisering fire studieprodukter, der tilsammen er dækkende for fagets CKF. Disse danner grundlag for mundtlig eksamen. Undervisningen veksler mellem perioder, hvor fokus er på fagdidaktiske emner, matematikfaglige emner og sammenhænge mellem fag og didaktik. Særligt sammenhængen mellem fag og didaktik er et omdrejningspunkt i 0,1 samarbejdet samt i praktikken. De faglige emner afspejler folkeskolens indhold mens fagdidaktikken benyttes til både at beskrive og analysere undervisningsforløb samt til at tilrettelægge og planlægge undervisningsforløb. Progressionen i arbejdet inden for linjefaget kan ikke kun beskrives ved oplistning af emner i en bestemt rækkefølge. Der vil være tale om en stigende kompleksitet og beherskelsesgrad såvel inden for de enkelte områder (både faglige og fagdidaktiske) som i samspillet mellem områderne. Udarbejdelsen af en plan for studieårets forløb sker i samarbejde mellem underviseren og de studerende på baggrund af udkast fra underviseren. Kompetencebegrebet er centralt i fagets målbeskrivelse og er udviklet med henblik på at kunne beskrive det komplekse samspil, der er imellem de mange delområder indbyrdes og udviklingen over tid. Gennem studieforløbet skal der ske en tilvækst i matematiske og fagdidaktiske kompetencer. Denne tilvækst sker bl.a. på dimensionerne dækningsgrad, aktionsradius og teknisk niveau. Dækningsgrad henviser til, i hvor høj grad delaspekterne ved hver kompetence beherskes. Aktionsradius siger noget om mængden af sammenhænge og situationer, hvori kompetencen kan aktiveres. Det tekniske niveau refererer til, hvor begrebsligt og teknisk avancerede sagsforhold kompetencen kan aktiveres overfor. Praktikken indgår på forskellige måder i linjefaget. I forbindelse med praktikken indsamler den studerende materiale, fx undervisningsbeskrivelser og videooptagelser, med henblik på en videre bearbejdning i studiet. Endvidere skal viden udviklet i linjefagsstudiet på seminariet danne grundlag for planlægning og tilrettelæggelse af undervisning i forbindelse med praktikken. I begyndelsen vil det dreje sig om udvalgte faglige og fagdidaktiske elementer, men der tilstræbes en progression frem mod mere komplekse situationer, hvor længerevarende undervisningsforløb planlægges, gennemføres og evalueres. Fagets samspil med andre fag i læreruddannelsen kan tage udgangspunkt i matematikkens anvendelser som værktøj, fx inden for naturvidenskabelige og samfundsmæssige områder. Desuden rummer faget en række didaktiske, pædagogiske, æstetiske og historiske dimensioner, der skaber samarbejdsmuligheder med læreruddannelsens øvrige fag. Undervisnings- og arbejdsformer Der indgår en bred vifte af organiserings- og arbejdsformer med relevans for matematikundervisning i folkeskolen. Således veksles fx mellem demonstration og gennemgang ved underviser og/eller studerende, individuel og fælles opgaveløsning, forskellige former for gruppearbejde, værkstedsundervisning, projektarbejde, diskussion mellem

2 underviser og studerende samt studerende indbyrdes. De studerende skal bl.a. tilrettelægge, gennemføre og evaluere afgrænsede undervisningsforløb. Det endelige valg af undervisnings- og arbejdsformer sker i samarbejde mellem underviser og studerende og kan således variere fra hold til hold, dog under hensyntagen til fagets mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder. De studerende sprogfærdighed I arbejdet med linjefaget indgår vejledning af de studerende i forbindelse med udvikling af deres mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder, såvel den almene som den fagspecifikke sprogfærdighed Internationale emner Matematikkens forsknings- og anvendelsesmæssige aspekter er i dag et globalt anliggende. Det smitter af på udviklingen af undervisningen i faget i mange lande, således at det bl.a. er relevant at tilskynde de studerende til at være åbne for inspiration fra udenlandske kilder. Samtidig må der være opmærksomhed på kulturelle forskelle i bl.a. fag- og læringssyn, der fx kan afstedkomme væsentlige forskelle i undervisningstraditioner. Klasseledelse og skole-hjemsamarbejde Kommunikationsformer i klassen og i skole-hjemsamarbejdet indgår i arbejdet med linjefagets fællesdel. Børns sprogfærdigheder, læseindlæring og læsetræning I arbejdet med linjefaget indgår udvikling af elevernes sprogfærdighed og læsefærdighed med hovedvægt på sammenhængen mellem begrebsudvikling og faglig læsning. Informations- og kommunikationsteknologi Langt de fleste praktiske anvendelser af faget på niveauer, som muliggøres og kræves i et højteknologisk samfund, lader sig ikke gennemføre uden inddragelse af computere. Dette forhold stiller krav til matematiklærere om at tilegne sig kundskaber og færdigheder omkring de muligheder, der ligger i brugen af informationsteknologi i forbindelse med matematikundervisningen. Mange didaktiske og faglige aspekter ved faget illustreres med fordel ved brugen af de visuelle muligheder, der ligger i det digitale medie. Dette aspekt spænder bl.a. fra rent faglige illustrationer til dokumentation af læreprocesser ved bl.a. fotos og videoklip. Der indgår brug af værktøjsprogrammer til numeriske og symbolske beregninger samt dynamiske geometriprogrammer. Der arbejdes med at udvikle de studerendes fortrolighed med at udnytte de store mængder af information, der er til rådighed via Internettet. Forskning og udvikling I valg af litteratur og andre undervisningsmaterialer til arbejdet i linjefaget indgår nyere artikler fra forskning og udviklingsarbejder. Den studerende øves i at læse og anvende den særlige sprogbrug, som benyttes i forsknings- og udviklingsarbejder. Skoleelevers innovative kompetencer Der arbejdes løbende med at udvikle de studerendes fagsyn, således at undersøgende, eksperimenterende og problemløsende aspekter ved faget får en central placering. Dette sikres bl.a. ved direkte teoretisk behandling af forhold vedr. fag- og læringssyn brug af varierende undervisnings- og arbejdsformer samt tværfagligt arbejde studier af fagets forskelligartede roller og fremtrædelsesformer inden for forskning, samfundsmæssig og teknologisk anvendelse. Evaluering og dokumentation i læreruddannelsen Der indgår løbende evaluering med henblik på at kvalificere de studerendes udbytte af undervisningen. Evaluering og dokumentation i folkeskolen I arbejdet med evalueringsformer i læreruddannelsen drøftes det, hvordan tilsvarende evalueringer kan anvendes i matematikundervisningen i folkeskolen.

3 Matematik fællesforløb Mål Målet er, at den studerende opnår a) kompetence til at redegøre for dybde og sammenhæng mellem folkeskolefagets stofområder på mellemtrinnet og de dele af videnskabsfaget matematik, der støtter lærervirksomheden på dette område, b) kompetence til at spørge og svare i, med og om matematik, dvs. følge og bedømme forskellige typer af matematiske ræsonnementer; udvikle og gennemføre matematisk argumentation, herunder beviser; have erfaringer med induktiv og deduktiv arbejdsmetode i matematik; kunne vælge strategier og værktøjer til formulering og løsning af matematiske problemer, samt kunne afgrænse, strukturere, matematisere, fortolke og kritisere i forbindelse med matematisk modellering, c) kompetence til at forstå og betjene sig af hensigtsmæssige repræsentationsformer; knytte forbindelse mellem hverdagssprog og fagsprog; afkode, oversætte og behandle symbolholdige udsagn med bevidsthed om den særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i matematikken, samt anvende og vurdere it i en faglig og pædagogisk sammenhæng, d) kompetence til at kunne sætte sig ind i, analysere og vurdere rammer og bestemmelser for faget matematik nationalt og lokalt samt udforme og begrunde lærings- og undervisningsmål, e) kompetence til at kunne begrunde, planlægge og gennemføre matematikundervisning i samspil med eleverne; finde, bedømme og udvikle undervisningsmidler til matematikundervisning samt motivere og inspirere elever til engagement i matematisk aktivitet, f) kompetence til at kunne afdække, vurdere og karakterisere elevernes matematikfaglige udbytte og kompetencer; være fortrolig med et bredt udvalg af redskaber til evaluering i matematik med kendskab til validitet og reliabilitet, samt afdække elevers læringsstrategier og holdninger til matematikfaget med henblik på progression og differentiering i undervisningen, g) kompetence til at kunne kommunikere og samarbejde med kolleger og med personer uden for skolen, f.eks. forældre, administration og myndigheder om sagsforhold knyttet til matematikundervisning, h) kompetence til at kunne videreudvikle egen matematisk indsigt og fagdidaktisk kompetence bl.a. gennem refleksion over egen undervisning og identifikation af udviklingsbehov og i) kompetence til at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, psykologiske og pædagogiske teorier med henblik på at håndtere matematikundervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis Centrale kundskabs- og færdighedsområder Indholdet er: a) Børns læring, erkendelses- og arbejdsformer, betydningen af læringsmiljø, herunder undervisningsformer, arbejdsformer, materialer og fysiske rammer. b) Vejledning i forskellige typer undervisning og i forhold til børns udvikling. c) Planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning og evaluering af læreprocesser Fagdidaktik Indholdet er: a) Kundskab om og færdighed i at forholde sig analyserende til matematikfagets begrundelse, formål og indhold i et historisk og nutidigt perspektiv. b) Rammer og bestemmelser for matematikundervisningen nationalt og lokalt. c) Udformning af og begrundelse for lærings- og undervisningsmål. d) Begrundelse, planlægning og gennemførelse af matematikundervisning i samspil med eleverne. e) Udarbejdelse, vurdering og udvikling af undervisningsmaterialer til matematik. f) It som arbejdsredskab og som integreret del af linjefaget og skolefaget matematik. g) Afdækning, vurdering og karakteristik af elevers matematikfaglige udbytte og kompetencer med forskellige evalueringsredskaber. h) Elevers læringsstrategier og holdninger til matematikfaget med henblik på progression og differentiering i matematikundervisning, motivation og inspiration af elever til matematisk aktivitet. i) Forholdet mellem hverdagssprog og matematikkens fagsprog. j) Matematik i anvendelse, herunder tværfaglig undervisning. k) Resultater af relevant forskning og udviklingsarbejde i læreruddannelsesfaget og skolefaget. l) Matematikvanskeligheder. m) Arbejds- og organisationsformer knyttet til aldersgruppen. n) Matematikundervisning for tosprogede.

4 Fagområder begrundet i skolens fagområder Indholdet er aldersspecifik faglig fordybelse inden for følgende matematiske stofområder og deres stofdidaktik begrundet i klassetrin: a) Tal, herunder talmængder, talsystemer, talbegrebets udvikling og elementær talteori. b) Algebra, herunder ligninger, ligningssystemer og uligheder, variable, algebraiske omskrivninger og reduktioner. c) Funktioner, herunder indledende arbejde med forskellige former for vækst. d) Geometri, herunder euklidisk geometri, analytisk geometri samt forskellige tegneformer. e) Sandsynlighed, statistisk og kombinatorisk, herunder simulering af stokastiske situationer. f) Statistik, herunder indsamling, beregning og repræsentation af data i tabeller og diagrammer samt vurdering af statistiske data. Arbejdet med fagområderne omfatter: 1) Induktive og deduktive arbejdsmetoder i matematik, herunder forskellige typer af matematisk ræsonnement og bevisførelse. 2) Strategier og værktøjer til formulering og løsning af matematiske problemer. 3) Arbejde med og vurdering af hensigtsmæssige repræsentationsformer. 4) Afkodning, oversættelse og behandling af symbolholdige udsagn med bevidsthed om den særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i matematikken. 5) Afgrænsning, strukturering, matematisering, fortolkning og kritik ved matematisk modellering. Indhold Fællesdelens specifikke indhold og fagområder fremgår i detaljer af bekendtgørelsens oversigt over fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder, hvortil der henvises. Samspil med praktik og med andre fag Temaerne børns læring og læringskultur samt elementære didaktiske kategorier til planlægning og evaluering af undervisning med fokus på arbejdsformer planlægges i samarbejde mellem matematiklæreren og læreren fra de pædagogiske fag. Følgende indholdsområder indtænkes i temaerne: matematikfagets begrundelse, formål og indhold i et historisk og nutidigt perspektiv forskellige læringsforståelser i forhold til undervisningen i folkeskolen sprog som støtte for den matematiske begrebsdannelse motivation med fokus på elevens lyst til at lære matematik læringsmiljøet, herunder kommunikationsformer i klassen og deres betydning for elevens læring i matematik enkle didaktiske planlægningsmodeller med særligt fokus på kategorierne mål, arbejdsformer og evaluering afdækning, vurdering og karakteristik af elevers matematikfaglige kompetencer, forudsætninger, læringsstrategier og udbytte med forskellige evalueringsredskaber udarbejdelse af og analyse af undervisningsforløb i matematik på mellemtrinnet samarbejde og kommunikation med kolleger og personer uden for skolen om sagsforhold tilknyttet til matematikundervisning. Prøve Den studerende skal, for at kunne indstille sig til prøven, aflevere mindst fire studieprodukter, der tilsammen dækker fagets mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder, og som er godkendt af læreren som grundlag for lodtrækning til den mundtlige prøve. Studieprodukterne må være på max. 5 sider eller tilsvarende på CD-rom. Der skal dokumenteres både faglig og fagdidaktisk kompetence. Mundtlig prøve Den studerende får oplyst resultatet af lodtrækningen dagen før eksaminationen. I eksaminationen inddrages både faglige og fagdidaktiske emner. Eksaminationstid: 30 minutter. Bedømmelse: Bestået / ikke bestået.

5 Matematik aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin Der arbejdes videre med de indholdsområder, der især udvikler kompetence knyttet til begynder- og mellemtrin Mål Målet er, at den studerende opnår a) kompetence til at redegøre for dybde og sammenhæng mellem folkeskolefagets stofområder på begynder- og mellemtrin og dele af videnskabsfaget matematik, b) kompetence til at spørge og svare i, med og om matematik, c) kompetence til at forstå og betjene sig af hensigtsmæssige repræsentationsformer, herunder it, d) kompetence til at kunne sætte sig ind i, analysere og vurdere rammer og bestemmelser for faget matematik, e) kompetence til at kunne begrunde, planlægge og gennemføre matematikundervisning i samspil med eleverne, f) kompetence til at kunne afdække, vurdere og karakterisere elevernes matematikfaglige udbytte og kompetencer, g) kompetence til at kunne kommunikere og samarbejde med kolleger og med personer uden for skolen, h) kompetence til at kunne videreudvikle egen matematisk og fagdidaktisk indsigt og i) kompetence til at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædagogiske og psykologiske teorier med henblik på at håndtere undervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fagdidaktik Indholdet er specialiserede fordybelseselementer, hvor der på grundlag af kundskaber og færdigheder fra linjefagets fællesdel arbejdes med planlægning, analyse og vurdering af matematikundervisning på begynder- og mellemtrin. I arbejdet indgår: a) Børns udvikling på begynder- og mellemtrin. b) Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering med særligt henblik på forskellige alderstrin. c) Iagttagelse og beskrivelse af relationer mellem elever og mellem lærer-elev med særligt henblik på forskellige alderstrin. d) Færdighed i planlæggelse, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning. e) Indlæringsvanskeligheder i matematik. f) Arbejds- og organisationsformer knyttet til aldersgruppen. g) Matematikundervisning for tosprogede Fagområder begrundet i skolens fagområder Indholdet er aldersspecifik faglig fordybelse inden for følgende matematiske stofområder og deres stofdidaktik begrundet i skolens matematikundervisning på klassetrin: a) Tal, herunder grundlæggende talforståelse og forskellige regnealgoritmer. b) Algebra, indledende arbejde med variable, herunder induktive løsningsmetoder til ligninger. c) Funktioner, herunder tabellægning, grafisk aflæsning, funktionssammenhænge udtrykt i dagligsproget og itværktøjer. d) Geometri, herunder polygoner, symmetrier, mønstre samt måling og beregning. e) Sandsynlighed, herunder statistisk sandsynlighed, analyse af sandsynlighed i spil for børn samt tællemodeller og chancetræer. f) Statistik, herunder deskriptiv statistik og databearbejdning med it. Arbejdet med fagområderne omfatter: 1) Induktive og deduktive arbejdsmetoder i matematik, herunder forskellige typer af matematisk ræsonnement og bevisførelse. 2) Strategier og værktøjer til formulering og løsning af matematiske problemer. 3) Arbejde med og vurdering af hensigtsmæssige repræsentationsformer. 4) Afkodning, oversættelse og behandling af symbolholdige udsagn med bevidsthed om den særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i matematikken. 5) Afgrænsning, strukturering, matematisering, fortolkning og kritik ved matematisk modellering.

6 Indhold Faget bygger oven på fællesdelen med henblik på at kvalificere den studerende til at undervise i folkeskolen på begynder- og mellemtrin. Det specifikke indhold og fagområder for aldersspecialisering (begynder- og mellemtrin) fremgår i detaljer af bekendtgørelsens oversigt over fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder, hvortil der henvises. Samspil med praktik og med andre fag Temaerne elevens forudsætninger og udvikling med særlig opmærksomhed på undervisningen i klasse samt udbygning af temaerne fra fællesforløbet, planlægges i et samarbejde mellem matematiklæreren og en lærer fra de pædagogiske fag. Følgende indholdsområder indtænkes i temaerne: undervisningsdifferentiering og løbende evaluering med særligt fokus på begynder- og mellemtrin iagttagelse og beskrivelse af relationer mellem elever og mellem lærer-elev med særligt henblik på begynder- og mellemtrin arbejds- og organisationsformer på begynder- og mellemtrin børns udvikling set i sammenhæng med læring i matematik på begynder- og mellemtrin planlægning, begrundelse, analyse og evaluering af undervisningsforløb i matematik på begynder- og mellemtrin matematik i tværfaglige sammenhænge på begynder- og mellemtrin elever med særlige behov og vanskeligheder, herunder tosprogede på begynder- og mellemtrin inddragelse af elever i målfastsættelse og evaluering af undervisning på begynder- og mellemtrin metoder til observation, evaluering og udvikling af undervisning på begyndertrin Prøve Den studerende skal, for at kunne indstille sig til prøven, aflevere mindst fire studieprodukter, der tilsammen dækker fagets mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder, og som er godkendt af læreren i faget som grundlag for lodtrækning til den mundtlige afsluttende prøve. Mundtlig prøve Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på max. 5 sider på baggrund af lodtrækning mellem de godkendte studieprodukter. Opgaven afleveres en uge efter, at den studerende har fået meddelt resultatet af lodtrækningen. I prøven inddrages både faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven danner udgangspunkt for den mundtlige prøve, men bedømmelsen foretages alene på grundlag af den mundtlige prøve. Eksaminationstid: 45 minutter. Skriftlig prøve Opgaverne til prøven stilles af Undervisningsministeriet, som fastsætter tidspunktet for prøven. Matematik aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin Der arbejdes videre med de fagdidaktiske indholdsområder fra fællesforløbet med særligt henblik på mellem- og sluttrin Mål Målet er, at den studerende opnår a) kompetence til at redegøre for dybde og sammenhæng mellem folkeskolefagets stofområder på mellem- og sluttrin og dele af videnskabsfaget matematik, b) kompetence til at spørge og svare i, med og om matematik, c) kompetence til at forstå og betjene sig af hensigtsmæssige repræsentationsformer, herunder it, d) kompetence til at kunne sætte sig ind i, analysere og vurdere rammer og bestemmelser for faget matematik, e) kompetence til at kunne begrunde, planlægge og gennemføre matematikundervisning i samspil med eleverne, f) kompetence til at kunne afdække, vurdere og karakterisere elevernes matematikfaglige udbytte og kompetencer, g) kompetence til at kunne kommunikere og samarbejde med kolleger og med personer uden for skolen, h) kompetence til at kunne videreudvikle egen matematisk og fagdidaktisk indsigt og

7 i) kompetence til at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædagogiske og psykologiske med henblik på at håndtere matematikundervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fagdidaktik Indholdet er specialiserede fordybelseselementer, hvor der på grundlag af kundskaber og færdigheder fra linjefagets fællesforløb arbejdes med planlægning, analyse og vurdering af matematikundervisning på mellem- og sluttrin. I arbejdet indgår: a) Børns udvikling på skolens mellem- og sluttrin. b) Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering med særligt henblik på forskellige alderstrin. c) Iagttagelse og beskrivelse af relationer mellem elever og mellem lærer-elev med særligt henblik på forskellige alderstrin. d) Færdighed i planlæggelse, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning. e) Indlæringsvanskeligheder i matematik. f) Arbejds- og organisationsformer knyttet til aldersgruppen. g) Matematikundervisning for tosprogede. h) Folkeskolens afgangsprøver i matematik Fagområder begrundet i skolens fagområder Indholdet er aldersspecifik faglig fordybelse ind for følgende matematiske stofområder og deres stofdidaktik begrundet i skolens matematikundervisning på klassetrin: a) Tal, herunder talteori, talteoriens anvendelse i digitale koder. b) Algebra, herunder regneregler for potenser og rødder og for reduktion og løsning af ligninger, ligningssystemer og uligheder samt matematisk modellering. c) Funktioner, herunder analyse af forskellige former for vækst. d) Geometri, herunder analytisk geometri, parameterfremstillinger og trigonometri. e) Sandsynlighed, herunder kombinatorik og forskellige eksempler på sandsynlighedsfordelinger. f) Statistik, herunder testteori. Arbejdet med fagområderne omfatter: 1) Induktive og deduktive arbejdsmetoder i matematik, herunder aksiomatisk opbygning af en matematisk teori samt forskellige typer af matematisk ræsonnement og bevisførelse. 2) Strategier og værktøjer til formulering og løsning af matematiske problemer. 3) Arbejde med og vurdering af hensigtsmæssige repræsentationsformer. 4) Afkodning, oversættelse og behandling af symbolholdige udsagn med bevidsthed om den særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i matematikken. 5) Afgrænsning, strukturering, matematisering, fortolkning og kritik ved matematisk modellering. Indhold Faget bygger oven på fællesdelen med henblik på at kvalificere den studerende til at undervise i folkeskolen på mellemog sluttrin. Det specifikke indhold og fagområder for aldersspecialisering (mellem- og sluttrin) fremgår i detaljer af bekendtgørelsens oversigt over fagets centrale kundskabs og færdighedsområder, hvortil der henvises. Samspil med praktik og med andre fag Temaerne elevens forudsætninger og udvikling med særlig opmærksomhed på undervisningen i klasse samt udbygning af temaerne fra første studieår, planlæges i et samarbejde mellem matematiklæreren og læreren fra de pædagogiske fag. Følgende indholdsområder indtænkes i temaerne: undervisningsdifferentiering og løbende evaluering med særligt fokus på mellem- og sluttrin iagttagelse og beskrivelse af relationer mellem elever og mellem lærer-elev med særligt henblik på mellem- og sluttrin

8 arbejds- og organisationsformer på mellem- og sluttrin børns udvikling set i sammenhæng med læring i matematik på mellem- og slutrin planlægning, begrundelse, analyse og evaluering af undervisningsforløb i matematik på mellem- og sluttrin matematik i tværfaglige sammenhænge på mellem- og sluttrin elever med særlige behov og vanskeligheder, herunder tosprogede elever på mellem- og sluttrin inddragelse af elever i målfastsættelse og evaluering af undervisning på mellem- og sluttrin udarbejdelse af individuelle elevplaner i matematik på mellem- og sluttrin metoder til observation, evaluering og udvikling af undervisning på mellem- og sluttrin. Prøve Den studerende skal, for at kunne indstille sig til prøve, aflevere mindst fire studieprodukter, der tilsammen dækker fagets mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder, og som er godkendt af læreren i faget som grundlag for lodtrækning til den mundtlige afsluttende prøve. Mundtlig prøve Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på max. 5 sider på baggrund af lodtrækning mellem de godkendte studieprodukter. Opgaven afleveres en uge efter, at den studerende har fået meddelt resultatet af lodtrækningen. I prøven inddrages både faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven danner udgangspunkt for den mundtlige prøve, men bedømmelsen foretages alene på grundlag af den mundtlige prøve. Eksaminationstid: 45 minutter. Skriftlig prøve Opgaverne til prøven stilles af Undervisningsministeriet, som fastsætter tidspunktet for prøven.

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Bekendtgørelsens bilag 1-5 Kontor for Videregående Uddannelser 20-12-2012 Indhold Bilag 1: Kompetencemål

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag, kurser

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere