Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 23. april medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 23. april 2014 195 medlemmer."

Transkript

1 FORMANDSBERETNING UDLEJERFORENINGEN SVENDBORG Generalforsamling den 23. april 2014, kl på adressen Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700 Svendborg 1. MEDLEMSTAL/MEDLEMSFORHOLD Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 23. april medlemmer. Medlemsfordelingen er således, at 56 medlemmer betaler kontingent på 300 kr. 139 medlemmer betaler kontingent på 500 kr. Der er fortsat stor aktivitet i foreningen, og bestyrelsen er meget tilfredse med det store medlemstal, som der er i Udlejerforeningen Svendborg og også særdeles tilfredse med, at medlemsantallet er så stort, som det er. Det er fortsat foreningens mål at holde det aktivitetsniveau, der er på nuværende tidspunkt, og som bl.a. består i afholdelse af faglige informative møder og i at alle medlemmer kan få gratis telefonisk eller rådgivning vedrørende lejespørgsmål hver mandag mellem kl. 15 og 16 og torsdag mellem kl. 15 og 17 og det er en rådgivning, der bliver søgt hyppigt. Der udsendes samtidig jævnligt infomail til alle de der er tilsluttet foreningens mailadressekartotek. De der ikke har tilsluttet sig dette mailadressekartotek opfordres til at meddele deres mailadresse til ligesom evt. ændringer i mailadresse omgående bedes meddelt 2. FORENINGENS ØKONOMI Foreningens økonomi er fortsat særdeles tilfredsstillende. I 2013 kom foreningen ud med et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr Egenkapitalen er herefter på kr

2 - 2 - Der er i 2014 budgetteret med et overskud på kr Egenkapitalen er placeret således, at der udover den almindelige driftskonto står et større beløb bundet til en højere forrentning i Spar Nord. 3. DANSKE UDLEJERE Udlejerforeningen Svendborg er medlem af Danske Udlejere, der som bekendt har til formål at forbedre vilkårene for Danmarks udlejere af private bolig- og erhvervsejendomme. Det er denne forenings formål at være et samlingsorgan for grund- og udlejerforeninger og at være forhandlingspart på landsplan samt servicekontor for medlemmerne og at samarbejde med andre interesseorganisationer. Der er i alt 29 foreningsmedlemmer fordelt på Jylland og Fyn i Danske Udlejere. Foreningen skiftede som bekendt navn i 2010 fra Jydske Grundejerforeninger til Danske Udlejere. Udlejerforeningen Svendborg har et bestyrelsesmedlem nemlig Olav Grønn Hansen som medlem af Danske Udlejeres bestyrelse og på den måde sidder foreningen meget tæt på det landspolitiske arbejde omkring lejelovgivningen. Herudover er foreningen tildelt to delegeret pladser i repræsentantskabet, og disse to pladser beklædes fortsat af formand J. Bertel Rasmussen og næstformand Ole Jacobsen. Den 12. september 2013 afholdtes et møde på Hørning Kro med Jydske Grundejere som vært, hvor følgende punkter blev drøftet: 1. Foreningens opgaver nu og i fremtiden. 2. Kontingent struktur og størrelsen deraf Kontingent for 2014: De første 100 medlemmer kr. 225 pr. medlem De følgende medlemmer kr. 325 pr. medlem 3. Eventuelt Mødet mundede som bekendt ud i at bestyrelsen blev opfordret til at fremkomme med et nyt forslag til budget indeholdende et oplæg til om der er behov for yderligere kontingentstigning udover den kontingentstigning, der blev vedtaget på delegeret møde den 4. maj 2013 i Holstebro, hvorefter kontingentet til Danske Udlejere stiger med kr. 25 for 2014 og yderligere kr. 25 for KONTINGENTSTIGNING I UDLEJERFORENINGEN SVENDBORG. På baggrund af kontingentstigningen til Danske Udlejere bliver der i dag foreslået følgende kontingentstigning: Kontingentstigning for udlejere med maksimalt 2 lejemål fra nuværende kr. 300 til kr Udlejere med flere end 2 lejemål forhøjes fra kr. 500 til kr Stigningen vil betyde at kontingentet samlet vil blive forhøjet fra de nuværende kr til kr og med de forøgede udgifter til Danske Udlejere på grund af kontingentforhøjelse vil i henhold til budget betyde at årets resultat vil blive på kr

3 - 3 - Bestyrelsen har besluttet at foreslå denne kontingentforhøjelse dels grundet de allerede vedtagne kontingentforhøjelser til Danske Udlejere og dels fordi tilskuddet fra bl.a. forsikringsordningen der i 2013 udgjorde kr er om ikke usikre dog ikke sikre indtægter lige så vel som sponsorindtægterne og tilskud fra Danske Udlejere til afholdelse af kurser ej heller kan garanteres i årene fremover. Da det fortsat er foreningens hensigt at yde medlemsservice og høj faglig rådgivning på de 3 mødeaftener nemlig generalforsamlingsaftenen, gå-hjem-mødet i september/oktober og på lejefagligkursus primo året har bestyrelsen vurderet, at det vil være vigtigt at fremkomme med dette kontingentforslag på nuværende tidspunkt. Samlet kan foreningen konstatere, at foreningen fortsat er rigtig tilfreds med at være medlemmer af Danske Udlejere. 5. DELEGERETMØDET I DANSKE UDLEJERE Holstebro afholdt delegeretmøde den 4. maj 2013 og der var deltagelse fra bestyrelsen til delegeretmødet dels ved Olav Grønn Hansen, der er medlem af Danske Udlejeres bestyrelse og dels ved Svend Madsen og Jens Bertel Rasmussen. Det var et som sædvanlig godt delegeretmøde, som gav mulighed for at drøfte relevante forhold med andre foreninger der er medlem af Danske Udlejere og også gav mulighed for sociale drøftelser. Delegeretmøde i år afholdes den 3. maj i Silkeborg og her deltager ligeledes Olav Grønn Hansen som medlem af bestyrelsen i Danske Udlejere og Svend Madsen og Jens Bertel Rasmussen, idet Jens Bertel Rasmussen er delegeret i repræsentantskabet. I henhold til fast og af generalforsamlingen godkendt praksis kan bestyrelsen deltage med partner/ægtefælle der betales af Udlejerforeningen Svendborg. 6. KURSER I den forgangne periode har der været afholdt følgende kurser: Kursus om flytteopgørelser, boligretssager og huslejenævnssager d. 30. oktober 2013 med følgende emner og 60 deltagere: - Gennemgang af lejekontraktens 11 samt flytteopgørelsen, herunder indflytningsrapport, fraflytningsrapport, istandsættelse mv. samt nye afgørelser fra lejeretten. Kursusholdere var advokat J. Bertel Rasmussen og advokat Adam Ringsby-Brandt. Nyhedskursus med Danske Udlejer d. 12. marts 2014 med 65 deltagere og med følgende indhold: - Lejers fraflytning - Det mest kritiske forhold i lejeforholdet herunder gennemgang af flytteopgørelsen, indflytningsrapport, fraflytningsrapport, istandsættelse samt nye afgørelser fra lejeretten.

4 - 4 - Kursusholdere var advokat J. Bertel Rasmussen og advokat Adam Ringsby-Brandt. På begge kurser var boligdommer og huslejenævnsrepræsentant Ole Jacobsen og boligdommer og suppleant til huslejenævnet Olav Grønn Hansen med i panelet til besvarelse af spørgsmål fra deltagerne samt med supplerende kommentarer til foredragene, der blev gennemgået og afholdt. 23. april 2014 generalforsamling Med indlæg fra Nykredit og Alm. Brand samt sidste nyt indenfor udlejerområdet. Generalforsamlingen er sponsoreret af Nykredit, Alm. Brand samt Danske Udlejere og Udlejerforeningen Svendborg. Herudover vil Udlejerforeningen Svendborg som noget nyt tillige gennemgå emnet: Misligholdelse - hvad gør vi som udlejer Lejer misligholder lejemål både med henblik på lejemålets stand, inventar mv. samt misligholder med lejebetaling og eksempel på en sådan sag gennemgås både med henblik på hvad udlejer bør gøre for hurtigst muligt at få den misligholdte lejer sat ud og i den forbindelse gennemgås begæring til Fogedretten om udsættelse og efterfølgende retssag mv. samt hvilke muligheder der er for udlejer for at få lejemålet annonceret til nye lejere. Dette vil bestyrelsen ved advokat Jens Bertel Rasmussen, boligdommer og huslejenævnsmedlem Ole Jacobsen, boligdommer og suppleant til huslejenævnet Olav Grønn Hansen samt kasserer Svend Madsen gennemgå sammen med Power Point på generalforsamlingen og hvis der bliver tid vil der også være muligheder for det sidste nye fra lejeretsområdet. Kurserne, generalforsamlingen og gå-hjem-møderne giver underskud, men det er der plads til i foreningens økonomi. Der er lagt vægt på, at det er gratis for medlemmerne og at der samtidig serveres øl, vand, sandwich, kaffe og kage. Det er der fortsat og skal der fortsat være plads til. Jeg vil derfor samtidig i denne formandsberetning opfordre medlemmerne til at kontakte mig, såfremt der er et ønske om specielle emner som kunne tages op på de kurser, som vi påregner yderligere 2014/ BESTYRELSEN Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af følgende medlemmer: J. Bertel Rasmussen Ole Jacobsen Olav Grønn Hansen Svend Madsen Lene Hindse Bestyrelsen konstituerede sig således at J. Bertel Rasmussen har fungeret som formand og sekretær med Ole Jacobsen som næstformand og med Svend Madsen som kasserer.

5 - 5 - Olav Grønn Hansen og Ole Jacobsen har fungeret som boligretsdommere. Huslejenævnet bliver varetaget med repræsentation af Ole Jacobsen og med Olav Grønn Hansen som suppleant. Disse er blevet genudnævnt i forbindelse med genudnævnelsen den 31. december Olav Grønn Hansen fungerer som medlem af Facadeudvalget. Svend Madsen fungerer som medlem af Bygningsforbedringsudvalget. Lene Hindse har efter at have deltaget i bestyrelsesarbejdet siden marts 2007 på grund af manglende tid beklageligvis meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille. I stedet for foreslår bestyrelsen at Jens Ole Olesen, der er uddannet statsautoriseret ejendomsmægler og arbejder hos Realkredit Danmark bliver indvalgt i bestyrelsen. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Lene Hindse for flot og dygtigt arbejde i bestyrelsen herunder også som boligdommer og ikke mindst takke Lene Hindse for et flot og stort stykke arbejde og effektivt omkring delegeretmødet, der blev afholdt i Svendborg på Christiansminde i maj HJEMMESIDE opgradering af hjemmesiden Hjemmesiden bliver løbende moderniseret og opgraderet. Sidste år oplyste jeg, at der var kommet mere liv på layouten med masser af billeder fra det sydfynske område og det er der blevet taget godt imod fra medlemmernes side. Vi håber fortsat, at medlemmerne vil gøre god brug af hjemmesiden. Udlejerforeningens hjemmeside er På Danske Udlejeres hjemmeside kan der hentes diverse formularer, fx indflytnings- og udflytningsrapporter samt lejeforhøjelsesskemaer m.v. Hvis et medlem ønsker stof medtaget på Udlejerforeningen Svendborgs hjemmeside, kan dette ske ved kontakt til hvorefter kasserer Svend Madsen vil tage sig af dette. 9. BROCHURE Udlejerforeningens brochure udsendes fortsat til hvert nyt medlem, der indmelder sig i foreningen. 10. FORSIKRINGSORDNING MED ALM. BRAND Danske Udlejere har forlænget den indgåede forsikringsordning med Alm. Brand, idet Alm. Brand bl.a. har dækning af retshjælp til udlejere i tilfælde af retssager.

6 - 6 - Aftalen indebærer, at der opnås en speciel og særlig rabat ved at tegne forsikring i Alm. Brand, når der kan dokumenteres medlemskab med de lokale udlejerforeninger eller med foreningen Danske Udlejere. Sidste år orienterede jeg om, at det desværre beklageligvis havde været nødvendigt for Alm. Brand at forhøje selvrisikoen og for visse medlemmer at forhøje præmien pga. mange og store anmeldte skader. Jeg ved, at dette har givet anledning til en hel del utilfredshed, men jeg har i hvert enkelt tilfælde henvist de enkelte medlemmer til at ringe direkte til Alm. Brand og drøfte deres egen situation med Alm. Brand og dette vil jeg fortsat gøre og opfordre de enkelte medlemmer til. Udlejerforeningen Svendborg opnår en provision hver gang et medlem i Udlejerforeningen Svendborg tegner forsikringer i Alm. Brand. I året 2013 kunne der konstateres en indtægt på kr og det er en fremgang i forhold til år 2012, hvor indtægten var på kr Det er selvfølgelig en ganske god indtægt at få i Udlejerforeningen på denne måde. 11. RETSHJÆLPSORDNING VED ALM. BRAND Det er som nævnt muligt for medlemmerne af Udlejerforeningen Svendborg at tegne en retshjælpsforsikring ved Alm. Brand. Forsikringen er særdeles nyttig for udlejere, idet den dækker udgifter såvel i forbindelse med huslejenævnssager, fogedretssager samt naturligvis boligretssager. Udlejeres familieforsikring eller alm. ejendomsforsikring dækker oftest ikke omkostninger ved tvister med lejerne, idet udlejning betragtes som erhvervsudøvelse. Retshjælpsforsikringen er betinget af, at ejendomsforsikringen for den udlejede ejendom er tegnet i Alm. Brand hvilket i øvrigt kan ske til fordelagtige priser gennem Udlejerforeningen Svendborg. Dækningen er maksimeret til kr pr. sag pr. år, hvilket i langt de fleste tilfælde er rigeligt. Derudover er der en selvrisiko på kr Tegning af forsikring kan ske ved henvendelse til assurandør Søren Pedersen på tlf eller 12. BOLIGDOMMERE Som boligdommere er efter forslag fra Udlejerforeningen Danmark udpeget følgende i perioden: Direktør Ole Jacobsen Solvænget Svendborg

7 - 7 - Direktør og Ejendomsadministrator Olav Grønn Hansen Søndervej 83, Thurø 5700 Svendborg Kundechef og statsaut. ejendomsmægler og valuar Jens Ole Olesen Grastenvej 207, Thurø 5700 Svendborg Alle 3 er genindstillet af Udlejerforeningen Svendborg og udpeget af Østre Landsret. 13. GRATIS JURIDISK BISTAND Der ydes fortsat gratis juridisk bistand for medlemmerne således, at medlemmerne kan kontakte Bertel Rasmussen Advokater på følgende dage: Mandag i tidsrummet kl Torsdag i tidsrummet kl Herudover er der gratis rådgivning fra bestyrelsesmedlemmerne Ole Jacobsen på tlf og Olav Grønn Hansen på tlf Denne ordning fungerer særdeles godt. En konsultation på andre tidspunkter kan opnås hos Bertel Rasmussen Advokater for et beløb af kr. 500,00 inkl. moms pr. konsultation. 14. LEJERFORENINGEN Forholdet til Svendborg Lejerforening har også i den forgangne periode været tilfredsstillende. Det er fortsat Udlejerforeningen Svendborgs opfattelse og holdning, at lejeniveauet er tilfredsstillende og fornuftigt, men foreningen er fortsat opmærksom på, at lejeniveauet skal afprøves jævnligt af hensyn til udlejningsejendommenes økonomiske sammenhæng. 15. RENTENIVEAU PRISER PÅ UDLEJNINGSEJENDOMME Renteniveauet er fortsat historisk lavt, hvilket hjælper med til mulighederne for at afhænde og sælge udlejningsejendomme til fornuftige priser. Handlen med udlejningsejendomme er nu så småt begyndt at komme i gang igen. Udlejerforeningen opfordrer dog fortsat medlemmerne til at passe på deres lejere og deres ejendomme med vedligeholdelse og pasning og i enhver henseende forsøge at optimere driften og sørge for at driften giver overskud på udlejningsejendommene. 16. FACADEUDVALGET Olav Grønn Hansen har i perioden repræsenteret Udlejerforeningen Svendborg i dette udvalg og har således på dygtig vis varetaget Udlejerforeningens interesser.

8 - 8 - Udvalgets arbejde er af stor betydning, idet dette udvalgs arbejde er med til at præge den indre bys udseende i betydelig grad. Farvesammensætning og skiltning kan med tilfredshed konstateres efterhånden at indgå i en rigtig fin helhed. 17. HUSLEJENÆVNET I Huslejenævnet repræsenteres Udlejerforeningen Svendborg fortsat på dygtig vis af Ole Jacobsen og Olav Grønn Hansen som suppleant, og begge gør her et godt og flot stykke arbejde. Det har været vigtigt hen over perioden at have både Ole Jacobsen og Olav Grønn Hansen med i vores faglige paneler, når vi har kurser idet de kan kommentere mange af emnerne og spørgsmålene med deres faglige praktiske viden. 18. BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET I Bygningsforbedringsudvalget er Udlejerforeningen repræsenteret ved Svend Madsen, der gør et grundigt og godt stykke arbejde her og det er fortsat således, at der ydes støtte til bevaringsværdige ejendomme: 19. BYFORNYELSESNÆVNET FOR REGION SYDDANMARK Bestyrelsesmedlem Olav Grønn Hansen er beskikket medlem af Byfornyelsesnævnet for Region Syddanmark og repræsenterer her Udlejerforeningen Svendborg. 20. NORMTAL 2014 Vicevært: kr. Administration (uden dokumentation) pr. lejlighed: kr ekskl. moms. Fremmed administration: Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms. Udarbejdelse af varmeregnskab: Dokumenterede rimelige udgifter Forbedringsforhøjelser: Ydelsen på langfristede lån Fradrag for sparet vedligeholdelse ved forbedringer som følge af udskiftning af vinduer: 30 %. Her udover kunne der ske henlæggelser til fornyelse af hårde hvidevarer m.v., der tilhører udlejer. 21. P-HUS OG PARKERING Udlejerforeningen bakker fortsat op om et P-hus og håber snart der bliver taget politisk endelig stillingtagen til placering af et sådan P-hus, der har været undervejs i efterhånden mange år. Udlejerforeningen følger med stor interesse de ændringer der sker med Torvet og håber fortsat at der bliver plads til P-pladser i et fornuftigt omfang, således at det forretningsliv der er på Torvet fortsat kan få nytte af P-pladsmuligheder på Torvet.

9 HAVNEN Udlejerforeningen Svendborg følger også med stor interesse udviklingen omkring havnen og det ser nu ud til, at der endelig er kommet en god politisk beslutning omkring havnens udvikling, hvor der både bliver plads til boliger, men også fortsat reserveres den nødvendige plads til det erhverv, der er på havnen og specielt omkring Frederiksøen bliver det rigtigt spændende at se udviklingen på denne meget charmerende ø. 23. AFSLUTNING Det er fortsat foreningens opfattelse at medlemmerne, når de har behov herfor gør brug af adgangen til at rette henvendelse til foreningens sekretariat, og det har vi kunnet konstatere ved den undersøgelse og registrering af tid, der løbende foretages. Kontakten tages til sekretariatet hos Bertel Rasmussen Advokater med adressen MÆGLERGAAR- DEN, Frederiksgade 1, 5700 Svendborg, tlf , og med eller og Bestyrelsen kan konstatere, at medlemmerne er rigtig dygtige til at sørge for at aftalegrundlaget på lejeområdet er i orden. Det er fortsat vigtigt efter foreningens opfattelse, at alle udlejere står sammen, således at der ikke blot lokalt, men også på landsbasis fortsat kan bestå en slagkraftig Udlejerforening som Danske Udlejere, der kan stå mål med LLO både lokalt og på landsbasis. Udlejerforeningens bestyrelse vil således fortsat søge at sikre, at udlejerne har så gode forhold som overhovedet muligt i forhold til Svendborg Kommune og i forhold til lejerne og lejernes organisation. 24. TAK TIL BESTYRELSEN Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt, loyalt, engageret og udbytterigt samarbejde i det forløbne år og ikke mindst sige tak for den indsats som Lene Hindse har ydet siden hun trådte ind i bestyrelsen i 2007 og jeg skal beklage hendes afgang og jeg håber og er sikker på, at vort nye bestyrelsesmedlem som bliver valgt vil kunne remplacere Lene Hindse. 23. april 2014 Formand J. Bertel Rasmussen

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere