Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: Fax: Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk"

Transkript

1 Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: Fax: Mail: R e f e r a t EMNE: Repræsentantskabsmøde 2008 DELTAGERE: Bestyrelsen (Tom Kjærbye Larsen, Peter Mindegaard, Tanja Bruntse Ahler), Lars Guldbrandt (Birkerød), Kjeld Feddern (Gram), Søren Gyde (Herlev), Lars Thomsen og Bent Jørgensen (Kolding), Bo Christiansen og Tummas Christensen (KSK), Erling Engelund (Sport92), Jan Skat Borgen (Nordkysten), Søren Hansen (Struer), Søren Pedersen (Thy Squash), Michael Lauridsen (Randers). GÆST: Johan Evensen. FULDMAGT: 2 stk. AFBUD: Susanne Kiehn (Bestyrelsen), Francesco Busi (DSqF) og Skipper (Herlev) ENDVIDERE: Ela Lidwin, Bonnie C. Barr og Mads Seiersen(referent) DATO: Søndag den 20. april 2008 kl i Idrættens Hus, Odense

2 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning - Skriftlig beretning vedlagt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab - Revideret regnskab vedlagt; kritisk revisorrapport eftersendes. 4. Behandling af indkomne forslag 1. Vedtægtsændring (stillet af bestyrelsen) vedr. turneringsmøde 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: - Tanja Bruntse Ahler er på valg og IKKE villig til genvalg - Susanne Kiehn er på valg og IKKE villig til genvalg 2 suppleanter for 1 år Posterne er vakante. 6. Valg af Appeludvalg: 1 medlem for 2 år - Jan Laursen er på valg og villig til genvalg 7. Valg af revision: 8. Eventuelt Statsaut. eller registreret revisor for 1 år Bestyrelsen foreslår KPMG som er DIF s revisor Kritisk revisor for 2 år - Kjeld Feddern er på valg og ønsker genvalg Kritisk revisorsuppleant for 1 år - vakant

3 Formand Tom Kjærbye Larsen bød repræsentantskabet og gæster velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1. Valg af dirigent På bestyrelsens vegne foreslog formanden Johan Evensen som dirigent, og da ingen andre bragtes i forslag, blev Johan Evensen valgt. Dirigent Johan Evensen konstaterede, efter at have takket for valget, at repræsentantskabsmødet var indvarslet i henhold til DSqF s vedtægter, og at det således var lovligt og beslutningsdygtigt. Han gennemgik procedurerne og kommenterede den sene regnskabsudsendelse. Han bad ligeledes om god tone undervejs og supplerede med at der var 15 stemmeberettigede inkl. 2 fuldmagter. Ad 2. Bestyrelsens beretning Tom Kjærbye, Formand DSqF henviste til den skrevne beretning fra bestyrelsen og uddybede denne med enkelte kommentarer var sportsligt et fint år bl.a. bronzemedalje til EM og Line Hansen rykkede fra 40 til 28 på verdensranglisten. Medlemstallet er i det seneste år steget 2007 med ca. 700 medlemmer dejligt med de positive takter. Yderligere undskyldte bestyrelsen det sene regnskab det er udelukkede KPMG s fejl kontor og bestyrelse havde alt materiale klart medio februar. Det har gjort det svært for det de to kritiske revisorer, som jo så har lavet en rapport på et ukorrekt regnskab. Positivt er det at der spares penge på revision når vi bruger DIF revisor. Der har ikke været den store opbakning til projektgrupperne. Men der er nu aktivitet i regelgruppen og juniorgruppen. Vi har behov for flere personer i disse grupper. Det fungerer ok med den nye hjemmeside der er dog fejl bl.a. ved debatindlæg samt data på den gamle side vi arbejder med at udbedre dem. Bestyrelsen havde været hårdt ramt af negativ kritik på det seneste - hvilket gør at det er svært at fastholde og rekruttere nye personer til DSqF. Idrætskoordinator Mads Seiersen stopper 1. juni, da han har søgt andre udfordringer. Det er bestyrelsen kede af. Vedr. et evt. værtskab for Herre VM 2009 hold, så arbejdes der arbejdes på sagen; det samlede budget er på 2.7 mio.; Bestyrelsen er lidt pessimistiske, da det er en økonomisk tung post for forbundet. DSqF har

4 møde med SPORT EVENT DANMARK i næste uge. Et værtskab må ikke gå ud over forbundets almindelige drift. Peter Mindegaard, bestyrelsesmedlem DSqF supplerede beretningen med at der i det forgangne år er skiftet breddekonsulent, og at der har været en aktivitetsnedgang i forbindelse med skiftet, som nu er indhentet. Der arbejdes på at få flere aktiviteter i forårssæsonen. Bent Jørgensen, Kolding KFUM kommenterede at DSqF bør gøre alt for at få et værtskab for VM Det kan blive en rigtig god event og Kolding vil også gerne lægge baner til. Tom Kjærbye, Formand DSqF supplerede med at WSF gerne have at det skal være i København pga. OL kongres 2009; men skal nok gøre WSF opmærksom på at Danmark har flere potentielle steder til VM. Odense har også ytret ønske om at være vært. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Ad. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab Dirigenten oplyste at det reviderede regnskab var underskrevet på nær et bestyrelsesmedlem, som ville gøre det ved førstkommende lejlighed. Tom Kjærbye, Formand DSqF informerede om at der er et regnskab med underskud på 2000 kr. Der er indregnet kr. til tilbagebetaling til Biblioteksstyrelsen for meget udbetalt portotilskud til LET, PLEASE! i 2006 og Der er afskrevet kr. på Ken Watson squashbogen. På side 13 er der fejl der er fejl i TD projekt budget kr. der skal stå 0 kr. Kjeld Feddern, Gram spurgte om hvorfor der ikke er stigende kontingentindtægt med de 700 nye medlemmer. Tom Kjærbye, Formand DSqF svarede at det først ses i næste års regnskab. Kjeld Feddern, Gram kommenterede at det er meget positivt at ingen af klubberne skylder DSqF penge. Tom Kjærbye, Formand DSqF supplerede med at der i år ikke er sat penge til tab på debitorer, da det ikke er tilladt jf. KPMG. Der har heller ikke været tab på debitorer i indeværende regnskabsår. Kjeld Feddern, Gram spurgte om det er korrekt at der er kautioneret for en klub. Tom Kjærbye, Formand DSqF svarede at det er korrekt.

5 Michael Lauridsen, Kritisk Revisor spurgte hvor nedskrivningen af squashbøgerne er ført i regnskabet? Tom Kjærbye, Formand DSqF svarede at det er i note 5 under aktiviteter. Dirigent Johan Evensen afsluttede med at læse konklusionen op fra KPMG på årsrapport og afsluttede punktet. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. Ad. 4 Behandling af indkomne forslag Forslag 1 - Vedtægtsændring Tom Kjærbye, Formand DSqF forklarede baggrunden for det fremsatte forslag. Bestyrelsen ønskede at det årlige turneringsmøde var formaliseret og ville sikre at det var i tråd med virksomhedsplanen, og det kunne sikres på hvis mødet var en del af vedtægterne. Bo Christiansen, KSK udtrykte sin bekymring for denne struktur; baggrunden for denne bekymring var at der er to helt forskellige formål med dels repræsentantskabsmøder dels turneringsmøde. Flere klubber har ønsket et turneringsmøde. Det rette forum er et særskilt turneringsmøde, hvor det er holdkaptajn/ turneringsansvarlig som møder op og ikke en del af et repræsentantskabsmøde, hvor det er de politiske repræsentanter som er tilstede. Erling Engelund, Sport92 supplerede med at forslaget godt kunne udmøntes, men at den gl. struktur med et turneringsmøde fungerede OK. Erling sammenlignede forslag den proces med de processer som foregår i projektgrupper. Som det er nu i projektgrupper så ved man ikke hvad det handler om bortset fra de overordnede rammer og hvem der er med i gruppen. Vigtigt at vælge en model som engagerer klubberne mest muligt så man kender dagsorden og deltagere på forhånd. Bo Christiansen, KSK kommenterede at det kan være svært at have forslag klar til et repræsentantskabsmøde, når sæsonen ikke er færdig og der bør også være en høring før der evt. skal stemmes om nye turneringsregler. Erling Engelund, Sport92 kommenterede at man godt kan ændre regler i sæsonen med ikrafttræden til den kommende sæson. Bo Christiansen, KSK supplerede med at han fandt det hensigtsmæssigt at have en hel afviklet sæson inden man kigger på reglerne, så man for alle erfaringer med fra en afviklet sæson.

6 Tom Kjærbye, Formand DSqF ønskede 5 min s pause. Tom Kjærbye, Formand DSqF informerede om at Bestyrelsen ønskede at trække det fremsatte forslag tilbage med henblik på at få et formuleret på en anden måde eller evt. som et selvstændigt turneringsmøde med en formaliseret struktur. Dirigent Johan Evensen konstaterede at forslaget er trukket. Ad. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: - Tanja Bruntse Ahler er på valg og IKKE villig til genvalg - Susanne Kiehn er på valg og IKKE villig til genvalg Bestyrelsen vil gerne indstille: Lars Guldbrandt, Birkerød Bo Christiansen, København SK Ellen Hamborg-Petersen, Sønderborg SC De 3 foreslåede er valgt, og Ellen ønsker derfor at træde ud af Projektgruppen Regeladministration. Bestyrelsessuppleanter for 1 år: Lars Thomsen, Kolding FKUM og Jan Borgen, Nordkysten ønskede at stille op. Begge blev valgt. Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege yderligere en suppleant. Appeludvalg - 1 medlemmer for 2 år Jan Laursen er på valg og villig til genvalg. Jan Laursen blev genvalgt for 2 år. Valg af revision - statsaut. eller registreret revisor for 1 år Bestyrelsen foreslår KPMG som er DIF s revisor. KPMG blev valgt. Kritisk revisor for 2 år Kjeld Feddern er på valg og ønsker genvalg. Kjeld Feddern blev genvalgt. Kritisk revisorsuppleant for 1 år Vakant og ingen forslag. Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en kritisk revisorsuppleant.

7 Ad. 8 Eventuelt Kjeld Feddern, Gram forespurgte om det ville være muligt at dem som er sendt ud til turnering af DSqF konsekvent skriver hjem fra turneringerne hver dag og ikke bare dag 1 og 2 og derefter ikke mere som ved U19 EM i år. Tom Kjærbye, Formand DSqF bakkede om forslaget og vil tage dette op i den nye bestyrelse. Bo Christiansen, KSK opfordrede at klubberne imellem havde et moralsk kodeks. Opfordringen kom på baggrund af det seneste udfald fra Kim Frederiksen, OSC til bl.a. Fyns Stiftstidende omkring seneste sag fra Projektgruppen om karantænerne til Michael Hansen og Kim Povlsen. Erling Engelund, Sport92 spurgte bestyrelsen om hvorledes man gør i forhold til regler; ændrer man dem blot et for godt befindende eller hvorledes forholder man sig? Tom Kjærbye, Formand DSqF kommenterede at reglerne gælder, og kan ændres i de fora som findes. Bo Christiansen, KSK kommenterede at Projektgruppen Regeladministration prøver at komme med et mere klart regelsæt for fremtiden vedr. seniorturneringer. Bent Jørgensen, Kolding KFUM mente ikke at reglerne var så svære at forstå f.eks. havde han blot fulgt reglementet i forbindelse med Senior DM. Erling Engelund, Sport92 supplerede med at der ved et afholdt Junior Grand Prix er omgået reglerne. Hvis bestyrelsen bliver gjort opmærksom på at man omgår reglerne hvorledes forholder den sig til det? Tom Kjærbye, Formand DSqF svarede at hvis det var omkring scoringen ved Rudersdal (PAR scoring), så var det ikke i henhold til reglerne, og sådanne muligheder for alternativ scoring bør formaliseres. Og vedr. det ekstra JGP i Odense i maj, så blev alle klubber hørt først, og en størstedelen af dem bakkede op om tiltaget her er klubberne hørt. Bent Jørgensen, Kolding KFUM kommenterede at han var meget tilfreds med at der nu er så mange i bestyrelsen. Hvad med kontingentet i DSqF vi betaler kr. om året. Klubberne må op med pungen og der skal flere penge i kassen. Måske 1 mio. i kontingent om året aktiviteter koster penge, og det er sjovere at arbejde i en bestyrelse hvor der er penge end en hvor alle 5 ører skal vendes. Søren Gyde, Herlev/ Hjorten supplerede med at det er et godt eksempel med Junior regler de skal ikke laves om til alle givne

8 omstændigheder. Super at der er så mange deltagere og vi må være fleksible og vi må IKKE gøre noget som bevirker at nogen ikke er velkommen. Erling Engelund, Sport92 syntes også det er meget positivt med mange juniorer og vil dem gerne. Men vi skal gøre det alvorligt og tage de unge seriøst. Man skal give de folk som planlægger en chance for at arbejde med de bedste forudsætninger Tom Kjærbye, Formand DSqF ytrede at han personlig ikke ubetinget tilhænger af at et ekstra JGP tæller til ranglisten. Lars Guldbrandt, BTSK kommenterede at hans holdning er at flest mulige skal være med til JGP erne. Der er spurgt for lang til siden om der var en interesse for et ekstra Junior GP, og alle burde være klar over at der kom et nyt JGP. Bo Christiansen, KSK mente at man generelt skal melde ud i bedre tid; og holde sig til det som meldes ud i forbindelse turneringsinvitationen. Erling Engelund, Sport92 kommenterede at der ud af regnskabet at der er brugt mindre økonomi en budgetteret på aktiviteter. Hvorfor der er ikke støttet til eks. Bobby Boast i Region Midt/ Vest? Bonnie C. Barr, DSqF svarede at det handlede om at der ikke var afklaret en hvorledes Bobby Boast og Junior GP erne var internt relateret, og at dette skulle der arbejdes på i juniorgruppen. Tom Kjærbye, Formand DSqF supplerde med at Bobby Boast er et godt initiativ; afventer hvad Juniorgruppen kommer frem til, og at DSqF har støtte med tryk og T-shirts. Erling Engelund, Sport92 kommenterede at under den seneste revision at Danmarksturneringen blev det ændret således at man kan trække hold såfremt at man mister en majoritet af sit første hold. Hvorledes fortolkes det? Bo Christiansen, KSK svarede at majoritet er flertal. Baggrunden var historikken fra Farum, som i sæsonen 2005/6 måtte trække sig fra bunden og endte i 3. division Øst. Jan Borgen, Nordkysten spurgte om der er nogen regler som at der skal informeres om at der er en sag kørende i Appeludvalget? Johan Evensen, Dirigent/ Appeludvalget svarede at der ikke står noget i reglerne. Appeludvalget går ud fra at det er den/ dem som anker dommen orienterer modparten. Tom Kjærbye, Formand DSqF supplerede at klubberne skal orienteres hvis der kører sag, og det skal gøres for fremtiden.

9

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere