Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006"

Transkript

1 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af 6 stemmetællere. 5. Årsberetning fra ledelse og tjenesteledere. 6. Beretning fra Y`s Menetter og samarbejdspartnere. 7. Orientering fra Det Internationale Råd. 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Regnskab for klubåret Budget og kontingent for Bekræftelse af valget ag regionsleder for Bekræftelse af valget af regionsleder elect for Valg af RDEE for Valg af revisor og revisorsuppleant. 15. Bekræftelse af tid og sted for regionskonference 2007 i Thisted. 16. Valg af sted for regionskonferencen i Præsentation af RLM er og DG er RDE om mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder regionsprojekter Eventuelt. Ad 1. Åbning Velkomst til de mange fremmødte ved regionsleder Gunnar Carlsen med ønsket om en god dag, hvor fællesskabet må mærkes. Dernæst mindedes forsamlingen i stilhed de medlemmer, der var gået bort i årets løb. Ad 2. Valg af dirigent Erik Breum, Sønderborg, blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og den foreliggende dagsorden i overensstemmelse med regionens love og vedtægter. Ad 3. Valg af referenter Ejvind Nielsen og Peter Lynggaard, Århus, blev valgt til referenter. Ad 4. Valg af stemmetællere Der blev valgt 6 stemmetællere fra 6 forskellige klubber. Ad 5. Årsberetning fra ledelse og tjenesteledere Regionsleder Gunnar Carlsen henviste til den skriftlige beretning, som var trykt i konferencehæftet, og som desuden var at finde på regionens hjemmeside. Han fremhævede derudover, at Region Danmark er verdens største region inden for Y s Men s bevægelsen, og det kan vi være stolte af. Det samme gælder valget af Anne Marie Hertz-Jensen til International Council. Til ofrene i Pakistan indsamlede vi ved juletid kr. Der er også opnået pæne resultater på de obligatoriske projekter. Vi har nået de beløb, vi har sat som mål, godt og vel. Til extension i distrikt Donau er der indsamlet kr., og af julekalenderens overskud er der givet kr.

2 2 Gunnar Carlsen var også inde på region Danmarks fremtid og stillede det spørgsmål: Hvor er vi om 5 år? Han svarede selv: Jeg er optimistisk - tror på fremgang - fordi vi er en kristen organisation og fordi klubberne har mange flotte tilbud. Der er også flere gode initiativer omkring de unge, deriblandt Det med Gud og Børn og stoffer på hjemmesiden. Endvidere opfordrede han klubberne til at være synlige i samfundet, gerne med temaer omkring børn og unge. Til sidst takkede Gunnar Carlsen for at have fået lov til at være leder i det forgangne år. Der havde været god vind, lidt agten for tværs, men med god opbakning blandt besætningen havde man rolig og støt holdt kursen. Der var følgende kommentarer til beretningen: Hardy Melstrup, Esbjerg, fremhævede projektet Børn og stoffer og behovet for en forebyggende indsats på dette område. Han opfordrede klubberne til at lave arrangementer og henviste til hjemmesiden. Denne havde et stort besøgstal og blev også brugt af skoler og til elevarbejder. De grønne unge og Glidebanen.dk er ligeledes projekter rettet mod børn og unge. Problemet med misbrug er alvorligt, budskabet om farerne skal ud, og det skal I være med til. Det bidrager også til, at vi bliver synlige i lokalsamfundet. Poul V. Thomsen, Kjellerup, bragte en hilsen fra international extension og takkede for den gode modtagelse af de besøgende fra distrikt Donau. Vi skal være med til at støtte og opmuntre oprettelse af nye klubber i udlandet. Han opfordrede flere klubber til at melde sig som moderklubber det giver gode oplevelser. Christian Bak Iversen, Års, støttede Poul Thomsens opfordringer og takkede dernæst af for jobbet som tjenesteleder for Endowment fondet (Y s Men s bevægelsens udviklingsfond). Det beløbsmæssige mål var kr. og man var nået op på næsten kr. Anne Marie Hertz-Jensen takkede for støtte på kr. til afvikling af den europæiske Teng Sing festival i august. Den er placeret i Århus, og med KFUM og KFUK som værter. Jørgen Lindeløv, Time of Fast, takkede for bidrag på i alt knap kr. Otto H. Larsen, Birkerød, nævnte, at det forpligter at være den største region. Vi skal sætte os mål og øge kontakten med den internationale ledelse, også set i lyset af, af vi har fået valgt Lasse Bergstedt som International Præsident Elect. Johannes Strunge, Skanderborg: Vi skal gøre os mere synlige i lokalsamfundet. Der ligger opgaver her, også blandt ensomme på plejehjemmene. Han påpegede desuden, som en kommentar til en tidligere bemærkning på konferencen, at Danske Y s Men s Clubber ikke er en del af folkekirken - der er også medlemmer fra bl.a. frikirker. Villy Bruun-Madsen, Vesterbro: Vores klub har valgt ikke at støtte regionsprojektet, men bruger i stedet midlerne på lokale projekter. Han efterlyste også en klarere holdning til Aidsproblematikken. Regionsleder Gunnar Carlsen kommenterede kort nogle af indlæggene. Vedr. aids: Bevægelsens forhold til aids er ikke afklaret, og derfor er det svært at gå ud til klubberne med tilkendegivelser. Vedr. tilknytningen til folkekirken: Den danske Y s Men s bevægelse er ikke en del af folkekirken, men for Region Danmark er Den danske Folkekirke vores ståsted. Beretningen blev herefter enstemmig godkendt.

3 3 Ad 6. Beretning ved Y s Menetter Regionsleder for Y s menetter, Tove Olsen, Roskilde, takkede for godt samarbejde med regionen og omtalte det forløbne års arbejde. Der er 10 Y s Menetter klubber, og de fungerer godt. Som et nyt tiltag har Y s Menetterne i samarbejde med Mission Øst startet eget regionsprojekt for forbedring af handicappede børns vilkår i Armenien. Der er allerede afsendt kr. Målet er kr. Ad 7. Orientering fra det internationale råd Poul-Henrik Hove Jacobsen, Aulum, Area President Europa, gav en orientering fra det internationale council. Vi er godt med internationalt og høster stor international anerkendelse. Vi har 5 ud af 21 pladser i International Council. Det er glædeligt, at vi har fået Lasse Bergstedt valgt til posten som International Præsident Elect, og at Anne Marie Hertz-Jensen er valgt til Area President Elect. Extension er vigtig og den bedste måde at sikre fremtiden på. I Area Europa er der en stigende gennemsnitsalder, og derfor må der konstant arbejdes på at tiltrække nye medlemmer. Ad 8. Indkomne forslag Forslag 1: At der bliver mulighed for, at et regionsprojekt kan have en løbetid på mere end ét år. Forslaget var stillet af regionsledelsen. Gunnar Carlsen redegjorde for forslaget, som var en opfølgning på tidligere års forslag. Det blev vedtaget med kun få stemmer imod. Forslag 2: At Y s Men Region Danmark bliver medlem af Danske Kirkers Råds arbejdsforum. Forslaget var stillet af Ansager Y s Men s Club. Peter Villadsen, Ansager, begrundede forslaget med, at vi skal vise vores identitet, at vi er en del af et økumenisk fællesskab, og at vore samarbejdspartnere er med. Gunnar Carlsen kommenterede forslaget. Man havde været med, men ledelsen syntes ikke, at man på nuværende tidspunkt fik nok ud af kontingentet på ca kr. årlig. Derfor anbefalede ledelsen ikke forslaget. Jakob Kristensen, Ringkøbing, uddybede og var enig. Herefter blev forslaget sendt til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev nedstemt. Ad 9. Regnskab for klubåret Regnskabet var optrykt i generalforsamlingshæftet. Tidligere regionsskatmester Jens-Erik Ager, Herning, fremlagde regnskabet, da Christian Jørgensen ikke kunne være til stede. Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer fra salen. Ad 10. Budget og kontingent for Jens-Erik Ager gennemgik budgetforslaget, ligeledes trykt i hæftet. Budgettet blev sammen med kontingentet for 2006/2007 vedtaget enstemmigt. Ad 11. Bekræftelse af valget som regionsleder for Valget af Roger Nielsen, Sindal-Bindslev YMC, vedtaget med applaus. Ad 12. Valget af regionsleder elect for Valget af Vagn Borregaard Andersen, Struer, vedtaget med applaus. Ad 13. Valg af RDEE for Der var tre kandidater: Svend Aage Hansen, Alssund YMC Paul Erik Didriksen, Balle YMC Knud Erik Lykke, Skive YMC

4 4 Efter at de tre kandidater havde haft en præsentationsrunde, gik man over til skriftlig afstemning. Ved første afstemning havde ingen af kandidaterne absolut flertal, og de to med det største stemmetal, Paul Erik Didriksen og Knud Erik Lykke, gik dernæst videre til anden afstemning. Ved denne afstemning fik Paul Erik Didriksen flest stemmer og blev dermed valgt til ny RDEE. Ad 14. Valg af revisor og revisorsuppleant Genvalg af revisor Knud Hougaaard Klausen, Skjern, og af revisorsuppleant Niels Verner Simonsen, Holstebro. Ad 15. Bekræftelse af tid og sted for regionskonference 2007 Generalforsamlingen bekræftede, at regionskonference 2007 afholdes i Thisted den 16. og 17. juni Ad 16. Valg af sted for regionskonference 2008 Regionsledelsen stillede forslag om, at regionskonferencen i 2008 afholdes den 3. august i Herning i forbindelse med verdenskonventet. Vedtaget. Ad 17. Præsentation af ny regionsledelse og af de nye distriktsguvernører Den nye ledelse blev præsenteret med billeder på storskærm. Ad 18. RDE om mål og planer for region Danmarks fremtid, herunder regionsprojektet Den nye regionsleder, Roger Nielsen fremhævede to begreber i vores bevægelse: Glæde og fællesskab. Glæden ved at leve og mærke Guds nærvær fører os ind i fællesskabet. Lad glæden blomstre og fællesskabet fylde. Dernæst omtalte han regionsprojektet i Rumænien. Pastor Martin Türk, Rumænien, fortsatte omtalen og takkede for den danske indsats for at hjælpe nødstedte og handicappede børn til at få bedre forhold. Det at vise de kristne værdier er også vigtig for demokratiet i Østeuropa. Ad 19. Eventuelt. Otto Larsen, Birkerød: Opfordrer klubberne til at bruge personerne i det internationale arbejde de stiller gerne op. Han savnede en regel om, at der ikke må føres kampagner for opstillede personer til ledelsesvalgene. PRD Jacob Kristensen, Ringkøbing: Vores penge gør god gavn i genopbygningsprojekt i Sri Lanka. Projektet i Plovni, Bulgarien, ved at være klar til underskrift. Christian Madsen, Alderslyst: Anbefalede klubberne at overveje, om de kunne finde pengene til Brotherhood Fonden på en lettere måde end ved at klippe frimærker. Hans Møller, Vejle Vadestedet: Ved valg til International Council har klubberne en tidsfrist til at stille kandidater. Regionens anbefalinger bør først sendes ud, efter at denne tidsfrist er udløbet. Christian Bach Iversen, Års: Forslag 2 (punkt 8, indkomne forslag) om medlem af Danske Kirkers Råds arbejdsforum bør holdes åben. Regnar Nielsen, Løgumkloster: Opfordrede flere til at søge BF-penge, så man kommer ud til de internationale begivenheder. Svend Aage Petersen. Randers. Påpegede fejl i statistikken. Svar: Beklagelig fejl, som er et rettet. Paul Erik Didriksen: Vedr. BF: Vi skal overveje, om vi bruger tiden rigtigt, om pengene kan samles lettere på anden vis. Axel Hansen, Nørre Rangstrup: Efterlyste korte artikler til at lægge ud på hjemmesiderne. Opfordrede flere klubber til at være med i arbejdet. Efter disse indlæg takkede Thisted og Herning for valget til værtsbyer. Paul Didriksen takkede for valget til RDEE.

5 5 Til sidst takkede Gunnar Carlsen for et godt samarbejde i ledelsen og Århusklubberne for et godt arrangement. Generalforsamlingen sluttede kl Ejvind Nielsen, referent Erik Breum, dirigent Peter Lynggaard, referent Gunnar Carlsen, regionsleder

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL. 10.00 Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole Dirigent: Vagn Stage, Varde Tilstede: 48 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Udarbejdet af jubilæumsudvalget.

Udarbejdet af jubilæumsudvalget. Udarbejdet af jubilæumsudvalget. 40 års jubilæum i Hardernes Y s Men s Club At holde jubilæum kan opleves som at stå ved en milepæl, og det kan give anledning til at se tilbage mod de mål, man har nået

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere