Regionskonferencen 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionskonferencen 2002"

Transkript

1 Regionskonferencen 2002 Referat af årets generalforsamling: 01) Åbning af generalforsamlingen v/ regionslederen. Regionsleder Kaj Kühne åbnede generalforsamlingen. 02) Valg af dirigent. Erik Breum blev med akklamation valgt som årets dirigent. Generalforsamlingen godkendte forsinkelsen af endelig indkaldelse. 03) Valg af to referenter. Gunnar Folmersen og Erik A. Lauridsen fra Thisted Y`s Men`s Club valgtes som referenter. 04) Valg af stemmetællere. Der valgtes følgende seks stemmetællere. Niels Braad, Lemvig - Ove Mikkelsen, Struer - Kaj Stephansen, Sydthy, Peter Norup, Tingstaden, Viborg - Evald Haaning, Holstebro - Peter Bonde, Vesterbro Forinden RD s beretning orienterede dirigenten om en trykfejl i dagsordenen der var to afsnit, som havde punkt 6. Regionsledelsesmedlemmernes beretning fik nu nr. 6 A. 05) Regionslederens beretning. Ud over den skriftlige beretning bemærkede regionslederen følgende: Fra april-rapporten kan læses at der er blevet uddelt midler fra klubberne, som svarer til 8 mill. Kroner. Af udmeldelser af organisationen har vi haft 21 p.g.a. dødsfald, 9 p.g.a sygdom, 4 p.g.a. alder, 12 p.g.a. stort arbejdspres, 12 p.g.a. andre faktorer og endelig 1 p.g.a utilfredshed. Regionens love er blevet oversat til engelsk af Martin Riis-Jensen, Struer. Jeg har modtaget s, der er udkommet 5 regionsmeddelelser og 5 nr. af Gongongen. Vi har fremstillet kopier. Thorkild Kay, Horsens: Angående afsnittet om problemer i RD`s beretning. Som revisor har jeg været lidt involveret i den omtalte sag. Jeg har gjort RD og skatmesteren opmærksom på, at det var muligt, at jeg kunne hjælpe dem med oplysninger ang. det problem, som var blevet rejst. Jeg har ikke hørt et ord fra dem. Jeg kan sige, at der blev udsendt et regnskab før jul, det havde en bemærkning om, at vi havde revideret regnskabet for projekt Y`s Men i Kaukasus. Og vi har under revisionen påset, at regnskabet er opstillet i henhold til de retningslinier, der er opstillet i demokratifondens tiltrædelsesskrivelser, samt bevillingsskrivelser fra fondene. Vi har endvidere påset, at der foreligger projektrelateret bilagsmateriale til dokumentation for de i projektregnskabet anførte udgiftsposter, og at intet bilag udviser omkostninger, der ikke kan anføres til de af fondene godkendte poster. Det er vor opfattelse at regnskabet udviser en korrekt opgørelse af de til projektet knyttede tilskudsberettigede udgifter i overensstemmelse med de herom af fondene stillede krav. Horsens den 23. december. RD: Der skal altid afleveres et revideret regnskab m/ bilag - revideret af regionens revisor.

2 Gurli Adamsen, Dalby: Der er indsamlet kr., checken til Fuglereden lød på kr. hvor er de kr. RD: De er overført til TOF. Efter disse få bemærkninger blev regionslederens beretning énstemmigt godkendt. 06) Skriftlig beretning fra Det internationale Råd. Ingen bemærkninger - énstemmigt godkendt. 6A) Regionsledelsesmedlemmernes skriftlige beretninger: Ingen bemærkninger - énstemmigt godkendt. 07) Tjenesteledernes beretninger! Til den skriftlige beretning blev tilføjet fra: Endowment Fund Chr. Bach Iversen tilføjede, at det endelige beløb til fonden i årets løb blev til ,- kr. Han bragte en stor tak for dette. Endelig beklagede han, at navnene Ellen og Poul Dybdahl var faldet ud på side17 fra The Golden Book, og bad om at få dem tilføjet. World Outlook Time of Fast Jørgen Lindeløv rette en stor tak til alle klubber for tilskud til TOF. Kunne ikke give alle et synligt bevis, men overrakte en plakat til den klub, som har indsamlet det største beløb, nemlig Struer Y`s Men`s Club. Det distrikt, som har indsamlet størst beløb gennem elefantindsamlingen, nemlig distrikt Nordsjælland og endelig den klub, som gennem møntindsamling i lufthavnene indsamlede størst beløb, nemlig Sundeved Y`s Men`s Club. International Extension Poul Thomsen tilføjede til den skriftlige beretning, at der skal være charterfest i Bulgarien i foråret Desuden efterlyser Poul Thomsen moderklubber til de nye klubber i Østeuropa. KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark Carl Hertz Jensen tilføjede til sin beretning, at regionen bør sørge for udsendelse af materiale i god tid inden generalforsamlingen. F. eks. bør heftet med alle beretninger sendes ud til alle klubber inden generalforsamlingen, så man på én eller anden måde kunne forberede sig til generalforsamlingen. Hertil replicerede regionslederen: Vi er positive. RDS Rejsekoordinator Erling Nielsen gør opmærksom på, at vi får BF-gæster fra Indien til efteråret. Der efterlyses værter. Alle beretninger blev énstemmigt godkendt. 08) Skriftlige beretninger fra Y`s Menetter og samarbejdspartnere. Ingen bemærkninger. Énstemmigt godkendt.

3 09) Behandling af forslag om ny struktur. Dirigenten meddeler, at Gudenåens Y`s Men`s Club har trukket sit forslag, og tilslutter sig forslaget fra distr. Limfjord. Regionslederen giver en kort historisk redegørelse for forløbet indtil nu og fremlægger regionens forslag. Herefter giver formanden for strukturudvalgets arbejde Willy Brun en redegørelse for udvalgets arbejde. Herudover foreligger skriftlige forslag fra Holbæk Y`s Men`s Club, Alderslyst Y`s Men`s Club, Slagelse Y`s Men`s Club, Randers Y`s Men`s Club, Haslev Y`s Men`s Club, Års Y`s Men`s Club og endelig distrikt Limfjord, som er udsendt til alle klubber inden generalforsamlingen. Forslagsstillerne har nu mulighed for at kommentere deres forslag: - og det gør man fra Holbæk, Alderslyst, Slagelse, Randers, Horsens og distr. Limfjord. Forskellige medlemmer havde nu et kort indlæg: I Grenå Y`s Men`s Club forstår man ikke problemet med at finde DG ere Fra Hammer Y`s Men`s Club: Det går ikke med de langvarige embeder. Vi støtter distr. Limfjord. Vi kan lave små nødvendige justeringer. Vi skal tage det hele i små nøk. RLM skal være der, da vi har så stor en region. Måske er løsningen at dele regionen. Holsted/Gørding: Anbefaler forslaget fra regionen. Års: Vi har en god funktionstid for alle ledere. Alderslyst: Vi trækker ikke vort forslag lad os få strukturdebatten gjort færdig. Da distrikt Limfjords forslag, efter dirigentens opfattelse, er det mest vidtgående, bliver dette forslag først stillet til afstemning. Resultatet heraf blev følgende: 362 JA - 44 NEJ - 1 blank - 3 ugyldige. Dirigenten konstaterede, at regionens forslag er faldet, samt at forslaget om nyt strukturudvalg er vedtaget. Dirigenten åbnede nu mulighed for at komme med kommentarer, bl. a. til Alderslysts forslag, som man ikke ønskede at trække: Peter Balle, Alderslyst: Mente at afstemningen foregik i en forkert rækkefølge. Efter hans opfattelse var Alderslysts forslag det mest vidtgående. Peter Balle sluttede med at meddele, at man trækker forslag 2. Anne Marie Hertz-Jensen, RDE: Bakker op omkring RLM erne hvad forventer vi af RLM`erne?Det skal vi måske have en diskussion omkring. Knud Pedersen, Marselisborg: Jeg er ked af, at Alderslyst ikke trækker sig. Arne Gadeberg, Koldinghus: Region Danmark har ingen sektioner, så hvad er det Alderslyst taler om? Poul Thomsen, Kjellerup: Jeg opfordrer personligt Alderslyst til at trække sig. Vi har verdens bedst fungerende region. Thorkild Hoff Andersen, Vamdrup: Jeg opfordrer Alderslyst til at trække sit forslag. Peter Balle: Vi kritiserer ikke RLM`erne. Og selv om vi måske har verdens bedste region, kan den måske blive endnu bedre. Vi fastholder vort forslag.

4 Jørgen Abildgren, Vestfyn: Stem blank til Alderslyst. Jens Kr. Meldgaard, Aars: Stem JA til Alderslysts forslag! Peter Villadsen, Ansager: Ros til strukturudvalget. Men det er ikke godt nok. Vi skal afvise forslaget fra Alderslyst. Hans Evald Krath, Sunds: Med respekt for den tidligere afstemning er vi nødt til at stemme nej til Alderslyst, men jeg opfordrer Alderslyst til at trække sig. Peter Balle: Vi kan godt se, hvor det bærer hen. Vi trækker forslaget, fordi vi føler at dirigenten har anvendt en forkert procedure og foretaget afstemning i den forkerte rækkefølge. 10) Behandling af øvrige indkomne forslag. Forslag fra Hedensted Y`s Men`s Club angående Gongongen: RD: Vi ønsker en seriøs landsorganisation. En landsorganisation, der står respekt om. Der er i budgettet ikke sat beløb af til kostbare forbedringer. Vi synes, at bladet er godt nok. Vi kan ikke ofre, hvad en prof. journalist vil koste. Men vi går naturligvis altid ind for et kvalitativt løft. Redaktøren Ove Hvid forklarer, at navnet Gongongen er et signal til samling. Vi vil gerne beholde navnet. Med hensyn til layoutet sker der noget nyt. Men nyt indhold kræver aktiv medvirken fra samtlige danske Y`s Men. Bladet skal afspejle livet i Y`s Men`s Clubberne. Hedensteds forslag vedtaget énstemmigt. Regionens forslag fra Areacouncil ang. ændring i love for Area Europa, som blev vedtaget af Area Council ved møde i Karlslunde marts 2002, indstilles til godkendelse af generalforsamlingen. RD: Ledelsen trængte til en modernisering, når det gjaldt stemmeafgivning ved Area Councilmøderne. I stedet for 1 stemme pr. land, skal der stå: for hver region 1 stemme pr. påbegyndt 1500 medlemmer. Ledelsen ønsker en vis sammenhæng mellem stemmetal og stemmevægt. Forslaget blev énstemmigt godkendt. Forslag fra regionsledelsen om præsentation af kandidater til RDE: Ensartet præsentation ønskes indskrevet i vedtægterne og bekendtgøres i vort medlemsblad. Forslaget blev énstemmigt godkendt. 11) Regnskab for klubåret Regnskabet blev aflagt af regionsskatmester Jens Erik Ager. Ingen kommentarer. Regnskabet blev énstemmigt godkendt. 12) Budget og kontingent for Efter ganske få kommentarer blev budgettet énstemmigt godkendt. 13) Valg af regionsleder for Anne Marie Hertz-Jensen blev valgt med akklamation. 14) Valg af regionsleder elect for Der var kun indkommet ét forslag. Arne Braüner blev énstemmigt valgt.

5 15) Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalg foreslås fra regionsledelsen. Knud Hougaard Klausen, Skjern YMC, som revisor. Niels Verner Simonsen, Holstebro YMC, som revisorsuppleant. Begge blev énstemmigt valgt. 16) Bekræftelse af tid og sted for kommende regionskonferencer: 2003 i Vejle juni, samt i Struer PR fra Struer anmoder om tilladelse til antalsbegrænsning endnu engang. Efter nogen diskussion og efter anbefaling fra RD, som beder om at det er sidste gang der gives mulighed for antalsbegrænsning, bliver man ved håndsoprækning enige om ovenstående. 17) RDE fremlægger mål og planer for Region Danmarks fremtid. 18) Præsentation af RLM er og DG er ) Eventuelt. AP Otto Henning Larsen overrækker Elmo Crowe Award til DG Bent Jensen, Trelleborg/Storstrømmen. Preben Nielsen fortæller om Café obligationer for Ungdomshuset. Anne Mette Mikkelsen: Jubilæumsfest i Sct. Clemens. RDE: Anmelder den nye salmebog. Knud Erik Olesen. Ang. uddeling af retfærdighedsprisen. Den bør være højere. Jørgen Kristensen. Efterlyser et andet navn påskønnelsesprisen. Preben Miland Grönvald taler om en klub på Bornholm. Ulrik Lauritsen. Hvor er Yeep og Y?`s ling. Næste år i Vingsted centret er der program for børn og unge. Arne Gadeberg mente, at regionsledelsen var blevet gjort bekendt med åbenbare uoverensstemmelser i vore love, men intet havde gjort ved det. RD: Kom med et forslag om det til næste år. Ole Olesen gør opmærksom på areakonferencen i Stavanger 2003, som finder sted August Lene Andersen talte om PR. Mogens Højberg rettede på vegne af Lystrup Have Efterskole en varm tak til alle klubber, som havde støttet dette projekt, økonomisk og praktisk. Sigurd Søberg vil forsøge sammen med andre Århus-klubber måske at lave regionskonference i Århus i Der vil ikke her blive tale om antalsbegrænsninger. Iver Kristensen sov i timen under punktet med BF. Jeg vil gerne nu give udtryk for, at det er sørgeligt, at BF-delegater kommer et sted hen, hvor de ikke ved, hvad de skal lave. Man bør

6 søge for at BF-delegater, for det første kan et sprog, som de kan gøre sig forståelig på, og for det andet får klarhed over, hvor de skal hen, så de på forhånd kan skaffe sig kontakt med dem, som de skal besøge. Jeg har truffet BF-delegater, som er kommet her til Danmark, men overhovedet ikke ved, hvad de skal foretage sig. Det kan ikke være rigtigt. Karl Georg Pedersen efterlyser et kort tilbageblik over tidligere regionsprojekter. Han gav et kort overblik over projektet International diakoni i Sluttede med en tak for klubbernes støtte til dette projekt. Karsten Mumm ønskede tillykke til den nye RD og RDE. Han opfordrede vor nye RD til at lukke sagen mod et tidligere regionsledelsesmedlem og RD. Mumm sagde bl. a.: Der er blevet redegjort for projektet ang. økonomi og det er dokumenteret ved revideret regnskab. Når man så forlanger bilag at se, så virker det på mig som en unødvendig principfasthed, og en unødvendig magtdemonstration. Jeg mener at der skal være meget vægtige grunde til at føre retssag mod ét af vore klubmedlemmer. Jørgen Nordholm talte om værdierne i vor Y`s Men`s bevægelse. Vi skal måske tænke på familieklubber i fremtiden. Erling Nielsen efterlyser stadig værtsklubber til Indiske BF-delegater, som kommer til Danmark i aug./september. Preben Ryå opfordrer til med landets kirker at aftale kollektdagen næste år til 9. marts, hvor beløbet skal gå til Bibelskolen i Martin. Otto Henning Larsen gør igen lidt reklame for areakonventet i Stavanger til næste år. Arne Gadeberg: Giver udtryk for sin uforbeholdne anerkendelse til Kaj Kühne, for den måde, hvorpå han har tacklet sagen vedr. manglende bilag fra et protokollat fra generalforsamlingen sidste år. Brian Holdgaard, hvis far døde 5. jan. i år, takkede på sin fars vegne, fordi han fik lov at at være med i regionsledelsen. Han takkede samtidig for alle de opmuntringer hans far Gustav havde modtaget i den svære tid. Kaj Kühne takkede Erik Breum for sin fortræffelige måde at lede generalforsamlingen på. Referenter ved generalforsamlingen 9. juni 2002 Gunnar Folmersen Erik A. Lauridsen Erik Breum, dirigent Kaj Kühne, regionsleder

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole Dirigent: Vagn Stage, Varde Tilstede: 48 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere