Version BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD"

Transkript

1 Version BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

2 INDHOLD 1. Indledning Baggrund r Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet Afgrænsning Basiskrav Hovedtidsplan Projektledelse Opsætning og konfigurering Implementeringsbistand Test Uddannelse ved ibrugtagning (option) Dokumentation Dokumentation af analysefasen Dokumentation af løsningen Brugersupport Udviklingsplaner Projektmodel Bemanding Involvering af kundens medarbejdere Kundens udviklingsprojekter 9 4. Generelle krav til løsningen Åbne standarder og rammearkitektur Omkring kundens it-platform Brugervenlighed og fleksibilitet Forhold vedr. it-arkitektur og webtilgangsmuligheder Differentieret anvendelse af løsningen Brugeradministration Snitflader i forhold til DagtilbudsIntra It-sikkerhed Krav til driftsplaner Svartider, oppetider mv beskrivelse r Forældre Personale og ledere 21

3 1. INDLEDNING 1.1 Baggrund Ikast-Brande Kommune ønsker på sigt at indgå kontrakt om anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en IT-løsning, der kan understøtte kommunikationen mellem hjem og daginstitution samt kommunikationen internt i daginstitutionerne, mellem de forskellige daginstitutioner og til/fra forvaltningen. Med udgangspunkt i Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og Ikast-Brande Kommunes Digitaliseringsstrategi fra 2012, ønsker daginstitutionsafdelingen ved Ikast-Brande Kommune at understøtte en helhedsorienteret, effektiv og god service overfor brugerne af kommunens tilbud. De kommende års økonomiske udfordringer med stigende pres på Ikast-Brande Kommunes kerneydelser og færre medarbejdere til at klare opgaverne, tvinger os til at tænke i nye baner. Digitalisering er et af de værktøjer, der kan sikre en langsigtet økonomiske balance. Gennem realisering af større tværgående projekter er det målet at opnå en effektiviseringsgevinst, der svarer til kommunens andel af de statsligt aftalte effektiviseringskrav med virkning fra Digitalisering er ikke nødvendigvis svaret på alle udfordringer, og det er ikke et mål i sig selv at sætte strøm til eksisterende processer, hvis det er en bedre løsning at tænke i helt nye baner. Men der er ingen tvivl om, at digitalisering skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan levere en offentlig service, der svarer til efterspørgslen og borgernes forventninger. Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsindsats er drevet af kreativitet, innovation og fornyelse. Det handler om at finde nye og mere effektive måder at løse vores opgaver på ved at udnytte IT og anden teknologi optimalt. Ikast-Brande Kommune vil være eksperimenterende. Kommunen vil have fokus på værdien i at netværke og i at inddrage interessenter. I Ikast-Brande Kommune arbejdes der med digitalisering på flere områder, bl.a. i kommunikation med borgerne, i sagsbehandlingen og ved at erstatte manuelle rutiner med digitale. Dele af velfærdsteknologiområdet baserer sig ligeledes på digitalisering. Den øgede anvendelse af digitaliseringen er desuden et naturligt element i arbejdsgangsanalyser, Lean og innovationsprojekter. Den efterspurgte løsning skal understøtte en effektiv kommunikation, der sikrer et naturligt flow af information og samtidigt giver tid til kerneopgaverne. Løsningen skal således være det naturlige omdrejningspunkt for kommunikationen i og omkring dagtilbuddene. Kravspecifikationen er struktureret således, at der i starten af kapitlerne er en generel beskrivelse, hvor det er relevant. Herefter følger de specifikke krav til hvert område. Den generelle beskrivelse er ment som en baggrundsbeskrivelse, som de efterfølgende krav skal opfylde. Der ønskes besvarelse af samtlige nummererede krav, herunder scenarier. Kravene er nummereret Krav nn og Tilbud nn, hvor Krav nn er udtryk for et krav til systemet/løsningen, og hvor Tilbud nn er udtryk for et krav til tilbuddet. I dokumentet, der vil indgå som bilag 1 til den endelige kontrakt, vil Tilbud nn -tekststykkerne ikke indgå. Der er ikke i kravspecifikationen anvendt mindstekrav i forhold til den efterspurgte løsning. 1.2 r Der er gjort brug af scenarier til at specificere en række krav. Et scenarie er en struktureret tekst, som beskriver en opgave, der ønskes it-understøttet. Et scenarie indeholder: Navn for scenariet Præcisering af den primære i scenariet En beskrivelse af scenariet BILAG 01 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAGTILBUD SIDE 1

4 En kortfattet opsummering af det resultat for en, som ønskes opnået via scenariet. r beskriver i generelle vendinger opgaver, der ønskes it-understøttet, og hvorledes kunden forestiller sig dette kan ske. Det forventes, at leverandøren i sin besvarelse af de efterfølgende krav aktivt forholder sig til scenarierne og beskriver, i hvilken udstrækning og hvorledes leverandørens tilbudte it-løsning understøtter og sikrer en opfyldelse af de beskrevne scenarier. 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen Gruppe Hus/Institution Daginstitution Område DagtilbudsIntra NemID Gruppe af børn i et hus, en institution eller alle børn ved en dagplejer En eller flere grupper af børn, tilhørende sammen geografiske sted og med fast personale tilknyttet En eller flere huse/institutioner tilknyttet samme leder En eller flere daginstitutioner tilknyttet samme områdeleder og med fælles forældrebestyrelse Betegnelse for den løsning, der ønskes leveret på baggrund af denne kravspecifikation. I kravspecifikationen anvendes termen NemID, da det for brugeren er den teknik med hvilken vedkommende har logget ind. Den bagvedliggende teknologiske løsning for singlesign-on håndteres af NemLog-in, og med brug af NemID henvises teknisk til anvendelse af NemLog-in. 2

5 2. KUNDEN Ikast-Brande Kommune har ca indbyggere, heraf 2500 børn mellem 0 og 6 år indskrevet i pasningstilbud. Kommunen har p.t. 20 pasningstilbud samt dagplejen, fordelt på 29 daginstitutionshuse og ca. 208 dagplejere. Personalet består af ca. 208 dagplejere, 155 pædagoger, 103 pædagogmedhjælpere og 20 ledere/administrativt personale. Derudover er der i dagtilbudsafdelingen centralt ansat: - 3 personer i pladsanvisningen - 1 økonomisk/administrativ medarbejder - 1 udviklingsmedarbejder - 1 pædagogisk konsulent - 1 administrativ medarbejder i dagplejen Yderligere generel information om kunden kan findes på Krav 1. Der er et krav til løsningen, at løsningen ikke er bundet op på kundens nuværende organisering, således at den kan anvendes fleksibelt i forhold til den organisatoriske udvikling af kundens organisation. Løsningen skal kunne udbredes til flere brugere og til andre enheder. Det forventes at dagplejere, ledere og alle børns forældre/værger vil være brugere af løsningen. Desuden forventes det, at 80 % af pædagoger og pædagogmedhjælpere vil være brugere af løsningen. Krav 2. Den tilbudte løsning skal kunne håndtere det forventede antal brugere ved implementering af den tilbudte løsning i alle institutioner og ved alle dagplejere. 3

6 3. GENERELLE KRAV TIL TILBUDDET Opgaven omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til bedst mulig understøttelse af: Komme/gå/fravær-registrering for børn og personale Kommunikation mellem forældre og daginstitution, imellem forældre, samt offentlig kommunikation via institutionens/dagplejens hjemmeside. Kommunikation internt i daginstitutioner samt imellem dagpleje/daginstitutioner og til/fra daginstitutionsafdelingen Håndtering af stamoplysninger for barn og forældre og personale. Tilbud 1. Leverandøren skal i bilag 2 redegøre for hvorledes den tilbudte løsning understøtter i nævnte områder. Der ønskes en webbaseret løsning, der via browser kan anvendes af ansatte og forældre. Desuden ønskes det, at løsningen er forberedt til trykfølsomme skærme i daginstitutioner samt via smartphones og tablets. På trykfølsomme skærme samt smartphones og tablets er der ikke krav om, at løsningen skal være browserbaseret, hvorfor leverandøren frit kan udforme brugerfladen på anden vis, fx via en app. Som udgangspunkt efterspørges der en standardløsning, og løsningen ønskes leveret som en servicebureauløsning, jf. definitionen servicebureau i kontrakten, suppleret med kravene i kravspecifikationen. Løsningen skal understøtte de krav, som en kommunal virksomhed som kunde bør stille til en sådan løsning. Tilbuddet skal omfatte optionen om uddannelse, jf. punkt 3.8. Endvidere skal tilbudsgiveren prissætte optionen i bilag Vilkår for udnyttelse af optionen fremgår af kontrakten. 3.1 Afgrænsning Udbuddet omfatter ikke levering af den hardware og netværksteknologi, der er påkrævet ved kunden, for at slutbrugerne kan få adgang til løsningen. Kunden har eksisterende hjemmesider for dagpleje, daginstitutioner mv. og ønsker at fastholde disse i den eksisterende løsning, som er kundens fælles system (CMS) til administration af hjemmesider. Levering af åbne hjemmesider med information, der ikke kræver adgangskontrol er således ikke en del af denne kravspecifikation. 3.2 Basiskrav Krav 3. Krav 4. Det er et krav, at løsningen i så høj grad som muligt anvender systemets standardfunktionalitet, og at der kun i begrænset omfang foretages tilretninger og specialudvikling. Det er et krav, at løsningen er integreret datamæssigt, således at ændringer og inddateringer øjeblikkeligt slår igennem i hele løsningen. 4

7 3.3 Hovedtidsplan Krav 5. DagtilbudsIntra ønskes klar til drift i hele kundens organisation senest den 1. september På det tidspunkt skal den leverede løsning være klar til anvendelse i institutionernes daglige arbejde. Kunden forventer løbende udrulning af løsningen med pilotibrugtagning i september og generel udrulning fra oktober måned. Tilbuddet skal indeholde en analyse- og designfase, som igangsættes efter valg af leverandør. I denne fase skal løsningsbeskrivelsen færdiggøres i form af en endelig løsningsbeskrivelse. Under analyse- og designfase afklares endvidere kundens behov for indkøb og konfigurering af hardware til anvendelsen af løsningen. Tilbud 2. Tilbud 3. Tilbud 4. Leverandøren skal med udgangspunkt i ovenstående angive en hovedtidsplan med relevante aktiviteter til gennemførelse af projektet. Hovedtidsplanen angives i bilag 5. Leverandøren skal i bilag 3 angive og beskrive de relevante aktiviteter til gennemførelse af projektets analyse- og designfase. Leverandøren skal i bilag 3 redegøre for projektforløbet som helhed opdelt påfølgende aktiviteter: Projektledelse Opsætning og konfigurering Implementeringsbistand Testplanlægning og afprøvning Uddannelse (option). 3.4 Projektledelse Leverandøren har det totale projektledelsesansvar for alle dele af leverancen samt for overholdelse af tidsplanen. Leverandørens projektleder har også initiativpligt over for aktiviteter, der skal gennemføres af kunden. Leverandørens projektleder skal arbejde tæt sammen med kundens projektansvarlige. Tids- og projektplanerne skal omfatte planlægningsaktiviteter, der kan sikre systematik og sammenhæng samt god fælles forståelse af de aktuelt forestående aktiviteter. Krav 6. Det er et krav, at tilbuddet medtager den samtlige til gennemførelse af projektet nødvendige projektledelse fra leverandørens side. 3.5 Opsætning og konfigurering Krav 7. Det er et krav, at leverancen skal omfatte den til gennemførelse af projektet nødvendige bistand fra leverandørens side til opsætning og konfigurering af løsningen. 3.6 Implementeringsbistand Leverancen skal omfatte den nødvendige bistand til en succesfuld implementering og ibrugtagning af systemet, bl.a. i forhold til den initiale systemopsætning, tilrettelæggelse af arbejdsgange, implementering af snitflader til de tilgrænsende systemer mv. 5

8 Krav 8. Det er et krav, at tilbuddet medtager den samtlige til gennemførelse af projektet nødvendige implementeringsbistand fra leverandørens side. 3.7 Test Som en del af den samlede projektplan skal der udarbejdes en detaljeret testplan, som sikrer, at der sker en grundig afprøvning. Det forventes, at afprøvningen bl.a. omfatter en brugerafprøvning, hvor repræsentanter fra kunden deltager i arbejdet med at teste den samlede systemfunktionalitet. Testen gennemføres på de hardware-platforme, der aftales under analyse- og designfasen. Krav 9. Det er et krav, at leverancen omfatter alle ydelser fra leverandørens side, der er nødvendige for realisering af testplanen, herunder også deltagelse i samtlige kontraktmæssigt fastsatte afprøvninger af systemet. 3.8 Uddannelse ved ibrugtagning (option) Leverandøren skal kunne levere brugeruddannelse til systemadministratorer og superbrugere som beskrevet nedenfor. Leverandøren skal kunne levere det nødvendige uddannelsesmateriale til disse to persongrupper. Kunden ønsker selv at forestå uddannelse af brugere. Til dette formål ønsker kunden, at leverandøren udarbejder forslag til tilrettelæggelse af uddannelsens form og omfang for brugere. Det er således op til leverandøren, ud fra dennes erfaringer, at foreslå, hvilken ud-dannelsesform (præsentation, hands-on-undervisning, e-læring mv.) og hvilket omfang der er optimalt i forhold til den tilbudte løsning. Kundens meddelelse om optionens udnyttelse skal gives til Leverandørens senest 30 dage efter kontraktunderskrivelse, og Leverandørens skal påbegynde leveringen af optionens ydelser senest 1 måned efter Kundens meddelelse om optionens udnyttelse. Uddannelse skal være indeholdt i tilbuddet. Uddannelse af brugere medtages som option. Krav 10. Leverandøren skal tilbyde uddannelse af følgende medarbejdere: Administratorer (ca. 2 systemadministratorer): Uddannelsen skal være på et niveau og med en tilgang, der giver dem tilstrækkelige kvalifikationer til at kunne forestå de opgaver, der relaterer sig til at være systemadministrator. Superbrugere (ca. 6 i alt): Uddannelsen skal være på et niveau og med en tilgang, der bidrager med tilstrækkelige kvalifikationer til at kunne vejlede øvrige brugere og kvalificere dem til at løse basale problemer i systemet. Uddannelsen skal give en udførlig indføring i anvendelse af DagtilbudsIntra. Krav 11. Krav 12. Uddannelsen af superbrugere skal være af ensartet kvalitet og skal derfor forestås af leverandøren. Undervisningen af superbrugerne skal være af en sådan kvalitet, at superbrugere kan varetage den efterfølgende uddannelse af brugere. Superbrugere vil efter undervisningen fra leverandøren varetage den efterfølgende træning af brugerne i den daglige opgaveløsning. Leverandøren skal udarbejde forslag til Kundens egen varetagelse af uddannelse af almindelige brugere (ca. 500 medarbejdere), herunder uddannelsens form og omfang for brugere. Det er således op til leverandøren, ud fra dennes erfaringer, at foreslå, hvilken ud-dannelsesform (præsentation, hands-on-undervisning, e-læring mv.) 6

9 og hvilket omfang der er optimalt i forhold til den tilbudte løsning. Uddannelsen skal være på et tilstrækkeligt niveau, der sikrer, at brugerne kan anvende systemet i daglig brug. Leverandøren skal stille uddannelsesmaterialet til rådighed for Kunden, så det kan bruges til uddannelse af de 500 almindelige brugere. Krav 13. Krav 14. Krav 15. Tilbud 5. Tilbud 6. Uddannelsen af superbrugere og systemadministratorer skal foregå hos kunden, der stiller lokaler og udstyr til rådighed. Til evt. hands-on-undervisning har kunden et itundervisningslokale med plads til 20 antal deltagere pr gang. Uddannelsen af superbrugere skal tilrettelægges, så kundens særlige forhold, konfiguration og arbejdsprocesser indgår. Uddannelsen af superbrugere koordineres efter aftale med kunden tidsmæssigt med implementeringsforløbet, således at uddannelse i brugen af DagtilbudsIntra er koordineret med implementering af løsningen, så medarbejderne er parate til at løse opgaverne i den nye løsning på tidspunktet for driftsstart i den enkelte institution. Leverandøren skal i bilag 3 beskrive det tilbudte uddannelsesforløb ved ibrugtagning af løsningen Leverandøren skal i bilag 13 angive pris på optionen om uddannelse ved ibrugtagning. 3.9 Dokumentation Der skal leveres fuld dokumentation til det samlede system rettet mod slutbrugerne. Dokumentationen skal løbende vedligeholdes i hele kontraktperioden Dokumentation af analysefasen Som en del af implementeringen skal leverandøren gennemføre en analyse- og designfase, der skal give leverandøren den fornødne viden til udarbejdelse af den endelige løsningsbeskrivelse på baggrund af kravspecifikationen, jf. kontraktens bestemmelser. Krav 16. Resultatet af analyse- og designfasen skal dokumenteres i en løsningsbeskrivelse, der skal indgå i kontraktens bilag Dokumentation af løsningen Leverandøren skal som en del af løsningen levere: Brugerdokumentation (fx manualer, online -hjælp) Systemdokumentation (fx løsningsarkitektur, modulbeskrivelser, datamodel, opsætning) Vedligeholdelses- og driftsdokumentation (fx fejlhåndtering) Kursusmateriale. Krav 17. Krav 18. Al dokumentation både brugerrettet og anden dokumentation skal foreligge digitalt og på dansk, og være tilgængelig for kunden senest ved overtagelsesprøven. Leverancen skal indeholde tilstrækkelig dokumentation til at understøtte brug af systemet, herunder skal dokumentation i forhold til forældre være tilstrækkelig til at anvendelse kan ske uden uddannelse. 7

10 Krav 19. Tilbud 7. Dokumentation skal leveres samtidig med løsningen og godkendes som en del af overtagelsesprøven. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive den dokumentation, som følger med løsningen Brugersupport Den generelle leverandørservice skal indeholde dansk brugersupport/helpdesk til support af kundens medarbejdere inden for normal kommunal åbningstid. Et begrænset antal brugere vil blive autoriserede til at henvende sig til brugersupporten. Tilbud 8. Leverandøren skal i bilag 10 beskrive omfanget og karakteren af den tilbudte brugersupport samt beskrive eventuelle valgmuligheder for serviceniveau i forhold til brugersupport Udviklingsplaner Tilbud 9. Leverandøren skal i bilag 10 beskrive igangværende eller planlagte udviklingsplaner for det pågældende produkt, herunder aktuelle planer om nye versioner, moduler mv. Kunden ønsker mulighed for at kunne påvirke udviklingsplaner og fremtidige initiativer i forhold til den tilbudte løsning. Tilbud 10. Leverandøren skal i bilag 10 beskrive leverandørens arbejdsgange i forhold til opsamling af viden fra kunden og prioriteringer til udviklingsplaner og fremtidige initiativer, samt hvorledes kunden vil blive inddraget i dette arbejde Projektmodel Projektmodellen skal, foruden sikker fremdrift i implementeringen, sikre, at leverandøren opnår det fornødne kendskab til kundens behov i forhold til løsningens konfigurering samt afklare tekniske udestående rettidigt i forhold til at gennemføre en vellykket implementering. Tilbud 11. Leverandøren skal i bilag 3 beskrive den projektmodel, der tænkes anvendt i forbindelse med designfase og implementering af løsningen. Projektmodellen skal indeholde kundens roller og forventninger til disse samt beskrivelse af kontaktsnitflader mellem kunde og leverandør Bemanding Tilbud 12. Leverandøren skal i bilag 11 beskrive, hvilken bemanding leverandøren vil allokere til hhv. analyse- og designfasen og til resten af projektet i form af navngivne konsulenter med tilhørende cv er. Leverandøren skal redegøre for, hvorledes kontinuitet og kvalitet i leverancen fastholdes ved medarbejderafgang i projekt- og kontraktperioden. 8

11 3.14 Involvering af kundens medarbejdere Kunden stiller en nøglemedarbejder til rådighed i hele analyse- og implementeringsforløbet, således at leverandøren har en primær kontaktperson i forhold til projektet. Tilbud 13. Leverandøren skal i bilag 6 beskrive, hvordan kundens medarbejdere bliver involveret i analyse- og designfasen, hvilke profiler der efterspørges, og hvilket omfang involveringen har Kundens udviklingsprojekter Tilbud 14. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive, hvorledes leverandøren stiller sig i forhold til løbende at indgå i kundens udviklingsprojekter og mod vederlag at stille ressourcer og kompetencer til rådighed herfor. 4. GENERELLE KRAV TIL LØSNINGEN 4.1 Åbne standarder og rammearkitektur Kunden skal overholde gældende lovgivning om anvendelse af åbne standarder for software, hvorfor tilbuddet skal opfylde gældende krav. Tilbud 15. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for systemets opfyldelse for hver af nedenstående standarder. Leverandøren skal i fald en eller flere af disse standarder helt eller delvist ikke opfyldes redegøre for baggrunden herfor samt oplyse, hvornår de forventes opfyldt. Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML) Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD) Standarder for digital signatur (OCES) Standarder for dokumentudveksling (ODF/OOXML) Standarder for offentlige hjemmesider og tilgængelighed(wcag) For yderligere information om obligatoriske, åbne standarder henvises til vejledning om anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige, som kan rekvireres på Kunden ønsker at støtte landsdækkende initiativer vedr. en fælles rammearkitektur (støttesystemer og serviceplatform) Tilbud 16. Leverandøren skal redegøre kort for, hvordan og hvornår det tilbudte system vil kunne leve op til og understøtte de landsdækkende initiativer vedr. en fælles rammearkitektur (støttesystemer og serviceplatform) 4.2 Omkring kundens it-platform På hovedparten af daginstitutionerne er der installeret kablede 100/100 Mbit/s netværksforbindelse til Ikast-Brande Kommunes centrale netværk. 3 af institutionerne er forbundet via en ADSL løsning. 9

12 Der anvendes ved nogle brugere Citrix, hvorfor løsningens web-brugerflade skal kunne afvikles via Citrix. I Bilag 01_Kravspecifikation - Appendiks A - It-miljø beskrives kundens it-miljø nærmere. Tilbud 17. Tilbud 18. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 generelt redegøre for løsningens evne til at understøtte den beskrevne infrastruktur, herunder forholde sig til eventuelle afvigelser eller andre forhold, som må forventes at kræve særlig opmærksomhed i implementeringsforløbet. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 specifikt redegøre for løsningens krav til infrastrukturen, så kunden får en tilfredsstillende løsning, samt redegøre for den tilbudte løsnings evne til at indgå i kundens it-miljø, som beskrevet i Bilag 01_Kravspecifikation - Appendiks A - It-miljø. 4.3 Brugervenlighed og fleksibilitet Det er vigtigt for kunden, at løsningen er brugervenlig og intuitiv. Enkelhed og logisk navigation er i denne sammenhæng nøgleord. Antallet af klik ved brug af de oftest benyttede funktioner skal minimeres mest muligt. Uanset hvilken type bruger man er, skal det være let for brugeren at have overblik i løsningen, således at det er let at finde den ønskede funktionalitet eller information. Eventuelle info-skærmbilleder og velkomst-skærmbilleder i løsningen skal give overblik over dagen og tydeligt vise om der er ny information. Det er afgørende at disse skærmbilleder er let overskuelige. Løsningen skal være dansksproget, og det forventes, at danske tegn kan benyttes i hele systemet. Dette betyder også, at der skal være god vejledning i løsningen, så en bruger altid kan finde hjælp til at komme videre. Disse støttefunktioner, manualer mv. skal foreligge på dansk.. Det er vigtigt, at løsningens svartider er minimale, således at de ikke opfattes som blokerende for arbejdsprocessen. Krav 20. Det er et krav, at systemet skal være brugervenligt og intuitivt for alle typer af brugere, på alle brugerflader (fx pc, smartphone, tablet, trykfølsom skærm), at brugerfladen af dansk og svartiderne minimale. Herudover skal systemet være fleksibelt, således at det er enkelt for kunden selv at foretage ændringer i relevant opsætning, fx ved stamdata. Krav 21. Det er et krav, at systemet skal være fleksibelt i forhold til kundens fremtidige behov for justeringer og tilpasninger. Kunden ønsker, at løsningens design er tilpasningsparat, således at visningen for brugeren, særligt den webbaserede del, kan tilpasses resten af layoutet på ikast-brande.dk, så springet fra kundens hjemmeside og den tilbudte løsning ses som så usynligt som mulig. Tilbud 19. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvilke muligheder for tilpasning af visningen for brugeren, som den tilbudte løsning giver. 10

13 4.4 Forhold vedr. it-arkitektur og webtilgangsmuligheder Der efterspørges et sammenhængende og fleksibelt standardsystem, som er ibrugtaget, og som således ville kunne gøres til genstand for en løsningspræsentation. Grænseflader (API er), protokoller og formater skal i størst muligt omfang være baseret på åbne standarder samt overholdelse af internet- og webstandarder. It-arkitektur- og softwareplatformen skal være åben, fleksibel og velegnet til udvikling af nye funktioner. Tilbud 20. Tilbud 21. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 detaljeret redegøre for løsningens opbygning, herunder den datamæssige integration og afhængigheder mellem eventuelle delmoduler. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvilke eksterne grænseflader løsningen tilbyder, og hvilken funktionalitet de tilbyder. Ikast-Brande Kommune ønsker mulighed for dataeksport og fleksibel visning af data i andre systemer. Til dette kan anvendes fx rss, XML, visning i iframes. Tilbud 22. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive de aktuelle muligheder for dataeksport fra systemet og fleksibel visning i andre. Kunden ønsker mulighed for at kunne henvise fra et eksternt system til en konkret kontekst i den tilbudte løsning via dybe links. Tilbud 23. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive de aktuelle muligheder for at anvende dybe links til opslag i den tilbudte løsning. Ikast-Brande Kommune benytter andre løsninger til udarbejdelse af data, fx dokumentation omkring det enkelte barn, som med fordel kan importeres til den tilbudte løsning, fx for formidling til forældre. Tilbud 24. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive de aktuelle muligheder for dataimport. Kunden ønsker at kommunikation med systemet sker på et tilstrækkeligt sikkert niveau, hvorfor f.eks. al udveksling af information skal ske via https-protokol eller lignende. Tilbud 25. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for sikkerhedsniveauet for udveksling af information imellem klient og server Differentieret anvendelse af løsningen Arbejdsprocesserne er af varierende karakter på tværs af Ikast-Brande Kommunes institutioner og dagplejere. Derfor er optimal it-understøttelse på tværs af de ønskede platforme og optimal brugeroplevelse på de forskellige brugerflader pc, tablet, smartphone og trykfølsom skærm afgørende. På trykfølsomme skærme er der ikke krav om, at løsningen skal være browserbaseret, hvorfor leverandøren frit kan udforme brugerfladen på anden vis, fx via dedikeret software til den pc, der driver en trykfølsom skærm. Det er for kunden vigtigt, at der på alle brugerflader er let adgang til de oftest anvendte funktionaliteter. 11

14 Tilbud 26. Tilbud 27. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvilke funktionaliteter der umiddelbart kan gøres tilgængelige via webbrowser på pc, og hvilke anbefalinger dette stiller til slutbrugerens hardware og software. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvilke funktionaliteter der umiddelbart kan gøres tilgængelige på trykfølsom skærm med brugerflade, målrettet denne inputflade, og hvilke anbefalinger dette stiller til slutbrugerens hardware og software. På smartphones og tablets er der ikke krav om, at løsningen skal være browserbaseret, hvorfor leverandøren frit kan udforme brugerfladen på anden vis, fx via apps. Samtidig er det af stor betydning for kommunen, at flest muligt smartphone-brugere har adgang til en mobil brugerflade. For mobile enheder er de endvidere vigtigt at løsningen kan fungere vis 2G/EDGE-baserede mobile forbindelser, da enkelte områder i kommunen er uden 3G-dækning. For mobile enheder er det kundens ønske at stamdata(fx navne og tlf. på børn og personale) kan gøres tilgængeligt offline, således at ajourførte udgaver af disse altid er tilgængelige for personalet i nødsituationer. Tilbud 28. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvilke funktionaliteter der umiddelbart kan gøres tilgængelige via webbrowser og/eller apps på smartphone og tablet, og hvilke anbefalinger dette stiller til slutbrugerens hardware og software Brugeradministration Af hensyn til bl.a. brugervenlighed er det for kunden vigtigt, at adgang til systemet medfører brug af færrest mulige brugernavne og adgangskoder for den enkelte medarbejder. Alle brugere skal logge ind for at se privat og personfølsom information. Det påhviler leverandøren løbende at sikre at den tilbudte løsning følger Datatilsynets krav vedr. brugeradgang. Der ønskes en brugeradministration, der giver en effektiv indsats ift. håndtering af administrative processer, fx tildeling af rettigheder via definerede standardroller, der definerer brugerens rettigheder i løsningen. Det skal være muligt for en medarbejder at have identiske rettigheder i flere organisatoriske enheder. For forældre er det vigtigt at samme login kan benyttes, uanset hvor mange børn man har indskrevet, og hvor mange forskellige organisatoriske steder disse er indskrevet. Medarbejdere For medarbejdere ved Ikast-Brande Kommune kan personlig adgang til løsning ske på tre måder. Det skal være samme rettigheder, der gives til medarbejderne, uanset om login sker med ADkonto, NemLog-in eller specifikt brugernavn og password. Autentifikation via AD-konto Såfremt medarbejderen er oprettet i Ikast-Brande Kommunes AD og tilgår løsningen fra en computer, der er logget på via AD, skal login kunne ske som single-sign-on for brugeren ved, at brugeren logger ind i systemet og bliver autentificeret ud fra sin AD-konto. Autentifikation via NemLog-in 12

15 Medarbejdere med og uden en AD-konto skal kunne logge på via privat NemLog-in. Dette kan ske både på Ikast-Brande Kommunes pc'er og hjemmefra. Det skal være samme rettigheder, der gives medarbejderne, uanset login med AD-konto, brugernavn og password eller NemLog-in. Autentifikation via løsningsspecifikt brugernavn og password Medarbejdere skal have mulighed for at logge på systemet via løsningsspecifikt brugernavn og password. Muligheden skal sikre, at medarbejdere uden AD-konto kan opnå adgang til løsningen uden brug af NemID-kort. Den løsningsspecifikke adgang kan erstattes af NemLog-in uden brug af nøglekort. Forældre og tredjepart For forældre ved Ikast-Brande kommune kan personlig adgang til løsning ske på to måder. Det skal være samme rettigheder, der gives til forældrene, uanset om login sker med NemLog-in eller specifikt brugernavn og password. Autentifikation via NemLog-in Forældre skal kunne logge på via privat NemLog-in. Det skal være samme rettigheder, der gives brugerne, uanset login med brugernavn og password eller NemLog-in. Autentifikation via løsningsspecifikt brugernavn og password Forældrene skal have mulighed for at logge på systemet via løsningsspecifikt brugernavn og password. Muligheden skal sikre, at forældre kan opnå adgang til løsningen uden brug af NemID. Tilbud 29. Tilbud 30. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvordan brugeradgang til løsningen fremstår for brugeren, hvordan den administreres, samt hvilke muligheder for dokumentation i forbindelse med brugeradministration, som løsningen tilbyder. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvorledes ovennævnte ønsker til brugeradgang honoreres af løsningen, samt hvilke anbefalinger til kommunens itplatform dette evt. stiller. Adgang for tredjepart Der skal være mulighed for, at forældre kan give tredjepart adgang til barnets oplysninger i systemet. Dette kan fx være bedsteforældre, partnere el. lign, og at dette kan ske både som læseadgang eller som fuld aktiv bruger. Oprettelse/nedlæggelse af adgang skal kunne håndteres af forældrene selv. Tilbud 31. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvordan adgang for tredjepart håndteres i løsningen Snitflader i forhold til DagtilbudsIntra DagtilbudsIntra skal understøtte den nødvendige datamæssige sammenhæng med en række øvrige it-løsninger ved kunden, som leverer til og/eller modtager fra DagtilbudsIntra. Kunden kan umiddelbart pege på følgende systemer, hvor der ønskes en dataudveksling med den kommende løsning: KMD Dagpleje KMD Institution AD (import af organisationsdata) Kunden forventer desuden, at der kan være behov for yderligere snitflader. 13

16 Tilbud 32. Tilbud 33. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive løsningens snitflader og disses funktionalitet i forhold til udveksling af data. Implementering og drift af disse snitflader skal indgå i tilbuddet. Leverandøren skal beskrive de for løsningen nødvendige snitflader hos tredjepart for dataoverførsel til/fra kundens øvrige systemer. Kunden forestår selv købet af eventuelle snitflader hos tredjepart. Det er et krav, at tilbuddet omfatter prisen på samtlige, nødvendige interne snitflader i leverandørens egen løsning (både etablering og løbende drift) i den tilbudte løsning. Kunden vedligeholder i AD en ajourført komplet organisationsstruktur samt aktuelle stamdata for alle administrative medarbejdere og ledere i organisationen. Kunden ønsker at genanvende data registreret her i den kommende løsning. Tilbud 34. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive løsningens evne til import af organisationsdata på medarbejder-siden fra kundens AD It-sikkerhed Løsningen skal indeholde sikkerhedsfunktionalitet, som opfylder Datatilsynets sikkerhedskrav. Dette er særligt relevant da løsningen forventes at indeholde særligt personfølsomme data på det enkelte barn. Tilbud 35. Tilbud 36. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvordan systemet og driftsmiljøet opfylder Datatilsynets sikkerhedskrav, herunder hvorledes det er sikret mod uautoriseret adgang fra tredjemand samt for, hvordan kunden sikres mod diverse vira og lign., når løsningen i øvrigt anvendes. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 detaljeret redegøre for løsningens logningsfunktionalitet, herunder overholdelse af krav til revisionsspor. 4.5 Krav til driftsplaner Krav 22. Leverandøren skal i henhold til kontrakten udarbejde egentlige driftsplaner på baggrund af ydelsesbeskrivelserne i bilag 1 og leverandørens løsningsbeskrivelse i bilag 2. Driftsplanerne skal beskrive rutiner og er egnede som styringsværktøj for den daglige drift. Driftsplanerne kan udgøre en detaljering af leverandørens løsningsbeskrivelse. Driftsplanerne skal sikre, at der sker en vidensoverførelse og forventningsafstemning parterne imellem, og at der identificeres præcise målepunkter og opfølgningsinstrumenter for de enkelte opgaver. Endelig skal driftsplanerne indeholde en beskrivelse af procedurer, kontaktnumre mv. i forbindelse med den daglige opgavevaretagelse. Indholdet af driftsplanerne drøftes og fastlægges endeligt efter kontraktindgåelse. Kunden ønsker en driftsplan, hvor fristen for indberetning af datoer er så sent som muligt. Tilbud 37. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 udarbejde udkast til driftsplaner. 14

17 4.6 Svartider, oppetider mv. I en række af kundens opgaver og processer er tidsaspektet afgørende, og systemets oppetider og svartider er derfor vigtige. Krav 23. Systemet skal overholde de i bilag 9 aftalte svartider, oppetider mv. 5. SCENARIEBESKRIVELSE 5.1 r De følgende scenarier beskriver en række brugersituationer. I scenarierne optræder forskellige brugere (forælder, medarbejder, leder etc.) og forskellige enheder som brugerflade (smartphone, tablet, trykfølsom skærm, browser via pc). Et scenarie indeholder: Navn for scenariet Præcisering af den primære i scenariet En beskrivelse af scenariet En kortfattet opsummering af det resultat for en som ønskes opnået via scenariet. r beskriver i generelle vendinger opgaver, der ønskes it-understøttet, og hvorledes kunden forestiller sig dette kan ske. Det forventes, at leverandøren i sin besvarelse af de efterfølgende krav aktivt forholder sig til hvert scenarie, og beskriver, i hvilken udstrækning og hvorledes leverandørens tilbudte it-løsning understøtter og sikrer en opfyldelse af de beskrevne scenarier. Leverandøren skal detaljeret redegøre for den tilbudte løsnings funktionalitet i forhold til scenarierne. Det skal af redegørelsen fremgå, hvis den tilbudte funktionalitet ikke er til stede på tilbudstidspunktet, og hvornår den i så fald vil være til stede. Leverandøren skal endvidere redegøre for, hvis scenariet beskriver arbejdsprocesser eller funktionalitet der ikke tilbydes. Tilbudsgiver kan endvidere vælge at beskrive, hvorledes et scenarie kan udføres med den delvise systemmæssige understøttelse, der tilbydes, således at kunden har et klart billede af det brugsscenarie den tilbudte løsning medfører Forældre Ny i institutionen Primær Forælder Ny i institutionen 1. Forælderen har modtaget besked i sin dokumentboks fra pladsanvisningen om, at datteren skal starte i børnehave. Brevet indeholder link til DagtilbudsIntra, hvor forældre skal registrere en række stamoplysninger. 2. Forælderen klikker på linket og bliver automatisk logget ind på systemet, da hun i forvejen var logget på dokumentboks med NemID. Hun bydes velkommen af DagtilbudsIntra og guides til at udfylde de manglende stamoplysninger. Flere felter er i forvejen udfyldt ud fra de oplysninger, der er forvejen er kendt af løsningen. (Ikast- Brande Kommunes nuværende stamoplysninger er vedlagt som appendiks 2 - Stamkort). 3. Forælderen er i tvivl om, hvorvidt hun vil acceptere, at barnet kan køre med privat bil og skal drøfte dette med 15

18 sin partner. Hun gemmer derfor de registrerede oplysninger og logger af. 4. Forælderen glemmer at få udfyldt de resterende oplysninger, og løsningen sender derfor automatisk en påmindelse til forælderen. 5. Efter modtagelse af påmindelsen logger forælderen ind igen, og løsningen gør opmærksom på, at der mangler at blive udfyldt oplysninger. De manglende oplysninger om kørsel indberettes. De nødvendige stamdata er blevet registreret i løsningen, og forælderen er blevet introduceret til DagtilbudsIntra. Tilbud 38. i forhold til scenariet: Ny i institutionen. Det skal af redegørelsen fremgå hvis den tilbudte funktionalitet ikke er til stede på tilbudstidspunktet, og hvornår den i så fald vil være til stede. Leverandøren skal endvidere redegøre for, hvis scenariet beskriver arbejdsprocesser eller funktionalitet der ikke tilbydes Aflevering af barn i institutionen Primær Forælder Aflevering af barn i institutionen 1. Forælderen kommer ind i institutionen med sit barn og går hen til den trykfølsomme skærm. Her vælger han barnets gruppe "Græshopperne" og herefter barnet ved at trykke på et billede af hende, hvorved en række valgmuligheder fremkommer. Systemet viser desuden, om der ligger information til forælderen. 2. Forælderen vælger muligheden for at registrere, at barnet er ankommet og bliver spurgt, hvornår barnet forventes hentet i dag og angiver samtidigt, at barnet i dag ikke bliver afhentet af forældrene, men af farmor. 3. Efterfølgende registrerer forælderen, at barnet ikke kommer i morgen, og hvornår familien holder sommerferie, så barnet ikke kommer i institutionen. Forælderen gives også mulighed for at lægge en ikke-fortrolig besked til personalet, men dette er ikke aktuelt i dag. 4. På oversigten fremgår det nu, at barnet er registreret som ankommet. På oversigten ser forælderen desuden, at barnets kontaktpædagog er til stede i institutionen, og han finder vedkommende, så de kan tale om nogle forhold vedr. barnet. Barnet er hurtigt registreret mødt, med krævet information. Forælderen har et hurtigt overblik over tilstedeværende, samt om der er ny information til ham. Tilbud 39. i forhold til scenariet: Aflevering af barn i institutionen. Det skal af redegørelsen fremgå hvis den tilbudte funktionalitet ikke er til stede på tilbudstidspunktet, og hvornår den i så fald vil være til stede. Leverandøren skal endvidere redegøre for, hvis scenariet beskriver arbejdsprocesser eller funktionalitet der ikke tilbydes. 16

19 Meld barnet syg Meld barnet syg Primær Forælder 1. Barnet er sygt i dag, og det skal meldes til vuggestuen. Forælderen tager sin smartphone og melder barnet syg via DagtilbudsIntra 2. Det er i DagtilbudsIntra synligt for både forælderen og personalet at sygemeldingen er registreret. Barnet er meldt syg til daginstitutionen. Sygemeldingen af synlig for personalet. Tilbud 40. i forhold til scenariet: Meld barnet syg. Det skal af redegørelsen fremgå, hvis den tilbudte funktionalitet ikke er til stede på tilbudstidspunktet, og hvornår den i så fald vil være til stede. Leverandøren skal endvidere redegøre for, hvis scenariet beskriver arbejdsprocesser eller funktionalitet der ikke tilbydes Giv besked om, at barnet bliver hentet af en anden Giv besked om at barnet bliver hentet af en anden Primær Forælder 1. Forælderen klikker på DagtilbudsIntra på sin smartphone og vælger, hvilket af sine børn i daginstitutionen den aktuelle besked omhandler. 2. Forælderen vælger muligheden for at sende en besked til børnehaven om, at barnet bliver hentet mormor i dag. 3. Beskeden bliver synlig på daginstitutionsløsningen i institutionen. Når personalet i institutionen åbner beskeden, sendes en kvittering til forælderen om, at beskeden er modtaget og læst. Daginstitutionen er orienteret om den tilsendte besked, og forælderen er orienteret om, at beskeden er læst. Tilbud 41. i forhold til scenariet: Giv besked om at barnet bliver hentet af en anden. Det skal af redegørelsen fremgå hvis den tilbudte funktionalitet ikke er til stede på tilbudstidspunktet, og hvornår den i så fald vil være til stede. Leverandøren skal endvidere redegøre for, hvis scenariet beskriver arbejdsprocesser eller funktionalitet der ikke tilbydes Henter barn i institutionen Primær Forælder Henter barn i institutionen 1. Forælderen kommer ind i institutionen og finder sine børn. Herefter går de til den trykfølsomme skærm og vælger her via billede først det ene barn og markerer, at barnet nu er hentet. 2. Forælderen vælger herefter det andet barn via billedet og gøres nu opmærksom på, at hun skal kontakte personalet vedr. barnet. Forælderen tjekker barnet ud og finder en medarbejder, der kan orientere forælderen om en episode i løbet af dagen. 17

20 Forælderen har på en let måde markeret børnene som afhentet og er blevet gjort opmærksom på at skulle kontakte personalet. Tilbud 42. i forhold til scenariet: Henter barn i institutionen. Det skal af redegørelsen fremgå, hvis den tilbudte funktionalitet ikke er til stede på tilbudstidspunktet, og hvornår den i så fald vil være til stede. Leverandøren skal endvidere redegøre for, hvis scenariet beskriver arbejdsprocesser eller funktionalitet der ikke tilbydes Se information fra institutionen Primær Forælder Se information fra institutionen 1. Forælderen modtager på sin registrerede mailadresse besked om, at der er "nyt på intra". 2. I den adviseringsmail, forælderen modtager, vises samtidig hele indholdet af beskeden nyt på intra, så forælderen ikke behøver at logge ind for at se indholdet 3. Forælderen klikker på linket i mailen og bliver ført til en side, hvor han skal logge på. Herefter bliver han ført til en side, hvor hans tre børn, som er indskrevet i dagpleje og børnehave, dukker op. Det fremgår tydeligt, hvorvidt der er ny information om det enkelte barn eller barnets pasningstilbud. Forælderen klikker på det barn, hvor der er en ny besked og føres til barnets oversigtsbillede. 4. Her kan den nye besked umiddelbart læses, og det er tydeligt, om der er andre beskeder eller aftaler vedr. det valgte barn. Samtidig har forælderen overblik over fx de generelle aktiviteter for dagen, information om evt. sygdom blandt personale, ny studerende i barnets gruppe, den aktuelle kalender med aktiviteter, billeder fra barnets gruppe. Der er desuden links til andre relevante hjemmesider, fx daginstitutionsområdets side og vejledninger om smitsomme sygdomme. 5. Forælderen bliver på oversigten mindet om, at han endnu ikke har meddelt, hvornår barnet holder sommerferie og kan se, at der er deadline for dette på fredag. 6. Han klikker derfor ind på beskeden vedr. sommerferie, hvor man kan afgive ferieplan. Forælderen indberetter de tre ugers ferie og modtager en bekræftelse på, at ferien nu er registreret. 7. Forælderen konstaterer, at der nu ikke er mere information til ham, og han logger ud af DagtilbudsIntra. Har modtaget meddelelse om ny information på DagtilbudsIntra. Har fået overblik over evt. ny information vedr. sine indskrevne børn. Har læst information vedr. det enkelte barn og er blevet mindet om evt. udestående i kommunikationen til daginstitutionen. Forælderen har på en let måde registreret, hvornår der holdes ferie. Tilbud 43. i forhold til scenariet: Se information fra institutionen. Det skal af redegørelsen fremgå, hvis den tilbudte funktionalitet ikke er til stede på tilbudstidspunktet, og hvornår den i så fald vil være til stede. Leverandøren skal endvidere redegøre for, hvis scenariet beskriver arbejdsprocesser eller funktionalitet der ikke tilbydes. 18

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Der skal udarbejdes separate løsningsbeskrivelser for hhv. og økonomi- og lønsystemet. Løsningsbeskrivelserne

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Efterfølgende er det samlede system benævnt

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM MV.

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM MV. BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM MV. VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomisystem, herunder debitor, e- handel, boliglån og ressourcestyring. Den samlede

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN- OG HR-SYSTEM SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN- OG HR-SYSTEM SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN- OG HR-SYSTEM SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af Løn og HR samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for Løn og HR samt

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Velkomstside... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Vurdering af tilbud. EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S 39-047838. Udgave til offentliggørelse. Bemærk: Prisoplysninger er udeladt.

Vurdering af tilbud. EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S 39-047838. Udgave til offentliggørelse. Bemærk: Prisoplysninger er udeladt. Vurdering af tilbud Udbud af kontrakt om udvikling, implementering og vedligeholdelse af it-system til understøttelse af arbejdsprocesser på beskæftigelses- og integrationsområdet EU-udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning. Kravspecifikationen beskriver opgaver, processer og

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Hvordan kommer du i gang?

Hvordan kommer du i gang? Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. ørnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan, dagbøger,

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Personlige indstillinger. Rev.: / LH. Side 1

Personlige indstillinger. Rev.: / LH. Side 1 Personlige indstillinger Rev.: 2016-01-14 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Komme-gå modul. En vejledning til forældre

Komme-gå modul. En vejledning til forældre Komme-gå modul En vejledning til forældre Dit barns daginstitution har indført Komme-gå registrering. Du har som forælder ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. Hvad betyder det for

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 4 - Dokumentation 2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 4 skal udarbejdes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udarbejdelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering FKO Quick Guide Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet 04-07-2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Forældrevejledning i FAMLY

Forældrevejledning i FAMLY Forældrevejledning i FAMLY Dette gøres i fred og ro derhjemme: Alle forældre får en mail tilsendt med login-oplysninger til FAMLY (login i øverste højre hjørne): Via PC : eller App: Når du er inde i systemet,

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

KbhForældre KbhForældre.dk

KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre - din indgang til dit barns institution I Børne og Ungdomsforvaltningen har vi fokus på forældresamarbejdet og kommunikationen med forældrene. Derfor har vi anskaffet

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl.

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl. Annonceringsmateriale for postscanningsløsning i DATO 8. december 2016 SAGS NR. 326-2016-53047 Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS)

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Bilag 4: Dokumentation Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Indhold bilag 4 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav...

Læs mere