Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haslev Kommune Lokalplan nr. 68"

Transkript

1 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006

2 Side 2 af 24

3 Side 3 af 24 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 68 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGER PÅ ET TRE- KANTSOMRÅDE AFGRÆNSET AF BRÅBYVEJ, NY ULSEVEJ OG DET TIDLIGERE HASLEV TEKNIKUM Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende og fremtidige forhold inden for lokalplanområdet og om lokalplanens forhold til anden planlægning. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanens område er beliggende på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og det tidligere Haslev Teknikum. Området er vist på Kortbilag 1. Delområde I er beliggende i byzone. Delområde II er beliggende i landzone og overføres til byzone ved vedtagelsen af denne lokalplan. Delområde III forbliver som rekreativt område i landzone. Områdeopdelingen fremgår af kortbilag 3. BEGRUNDELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens område er udlagt til fremtidig byudvikling af Haslev i Kommuneplan Lokalplanens område er i privat eje og på baggrund af et foreliggende skitseprojekt for opførelse af en kombination af 2- og 3- etageboligblokke, er dette forslag til en lokalplan udarbejdet. DE NUVÆRENDE FORHOLD Lokalplanens område omfatter et ubebygget areal, som i nogen udstrækning dyrkes landbrugsmæssigt. I delområde III jf. Kortbilag 3, har der for 55 år siden været affaldsdeponi, hvilket har begrænset arealets anvendelse landbrugsmæssigt. DE FREMTIDIGE FORHOLD Bebyggelsen disponeres med 3 blokke i 3 etager, der placeres langs skellet mod øst. Den øvrige bebyggelse består af 5 blokke i 2 etager. Der opføres i alt 76 boliger. Bebyggelsen kan opføres i flere etaper. Der opføres eventuelt et fælleshus til bebyggelsen. Der reserveres areal til fællesarealer indenfor boligområderne. Området skal vejbetjenes fra Bråbyvej med en stamvej. Det tidligere affaldsdeponi udlægges til rekreativt område. Mod Ny Ulsevej er der reserveret et areal for anlæg af en sti matr.nr. 7000db, og der skal bag stien reserveres et areal til etablering af om nødvendigt en støjvold. VEJ- OG STIFORHOLD Der etableres tilkørselsvej fra Bråbyvej til boligveje. Der anlægges 1½ p-plads pr. bolig. 1 p- plads pr. bolig kan udføres som carport med tilhørende skur. Boligerne i stueplan forsynes med mindre haver. Det øvrige friareal udlægges som beplantet fællesareal. VAND, KLOAK OG VARME Lokalplanområdet forsynes med vand fra Haslev Vandværk, og spildevand føres til Centralrenseanlægget. Området skal indarbejdes som et tillæg til Spildevandsplan for Haslev Kommune. Ny bebyggelse i lokalplanområdet tilsluttes naturgasnettet.

4 Side 4 af 24 EJERFORENING Lokalplanen foreskriver, at der skal dannes en ejerforening i lokalplanens område. Ejerforeningen kan bestå af flere små delforeninger/beboerforeninger, dog maksimalt en delforening pr. boligblok. Ejerforeningens struktur skal fremgå af ejerforeningens vedtægter. Ejerforeningen skal overtage veje, stier, pladser og friarealer og vedligeholde disse. Det kan påregnes at veje i området, forbliver private fællesveje. Ejerforeningen skal endvidere varetage fælles forhold for dens medlemmer. STØJ Gældende retningslinier for beskyttelse mod trafikstøj forudsættes overholdt ved bebyggelsens afstand fra omfartsvejen. Der skal ved ansøgning om byggetilladelse foreligge dokumentation for, at støjkravene er opfyldt, jf. det til den enhver tid gældende Bygningsreglement. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING VAND, KLOAK OG VARME Lokalplanområdet forsynes med vand fra Haslev Vandværk, og spildevand føres til Centralrenseanlægget. Området skal indarbejdes som et tillæg til Spildevandsplan for Haslev Kommune. Ny bebyggelse i lokalplanområdet tilsluttes naturgasnettet. KOMMUNEPLAN Området er udlagt til fremtidig byudvikling af Haslev i Kommuneplan Området er ikke omfattet af eksisterende rammer i kommuneplanen, hvorfor en gennemførelse af lokalplanen kræver vedtagelse af et tillæg til Kommuneplan , for boligområde B29. REGIONPLAN Området er i Regionplan og forslag til Regionplan udlagt til fremtidig byudvikling af Haslev. Lokalplanens område er endvidere beliggende i Regionplanernes kortlægningsområde for grundvandsbeskyttelse og område med særlig drikkevandsinteresse. I områder med særlige drikkevandsinteresser må arealanvendelsen ikke ændres, hvis det fører til en ringere beskyttelse af grundvandet. I disse områder gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. I områder med drikkevandsinteresser kan arealanvendelsen ændres efter en konkret vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. Ændring i lokalplanområdets anvendelse fra landbrugsdrift til boligområde vurderes at være i overensstemmelse med Regionplanen, når der udvises behørig hensyn til grundvandet under anlægsarbejder. BYØKOLOGI Byrådet ønsker at fastholde Haslev Kommune som Den Grønne Skole - og Erhvervskommune.. Byrådet ønsker derfor, at der ved byggemodningen, byggeri, materialevalg og brug af området, tilstræbes anvendt materialer og fremgangsmåder der er så skånsom over for miljøet som muligt. Det er ligeledes ønsket, at der ved byggemodning og byggeri anvendes materialer med den bedst mulige livscyklus. Haslev Kommune har udarbejdet vejledningen Vejledning i Byøkologi, som rekvireres hos Teknik og Miljø.

5 Side 5 af 24 MILJØVURDERING: Plan- og Miljømyndigheden i Haslev Kommune har den 21. november 2005, efter en forudgående SWM-screening, besluttet at udarbejde en Miljørapport for lokalplanforslaget jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af den 5. maj 2004, idet screeningen konkluderer, at der kan være en væsentlig fare for methangas i området p.gr.a. det tidligere affaldsdeponi. Trafikstøj anses ikke som en væsentlig belastning, hvorfor støjen også behandles i selve lokalplanen Det er derfor kun forholdet omkring risikoen for udvikling af mathangas, der er behandlet i Miljørapporten. Miljørapport jf. ovenstående lov 7 stk. 2 (se endvidere Miljøbilag til Lokalplanen): a) Indhold, formål og forbindelser til andre planer fremgår andet steds i det nærværende planforslag. b) Vestsjællands Amt har på vidensniveau 2 kortlagt arealet på baggrund af påvist forurening af dieselolie/let fyringsolie, bly og tjære fra deponi af industri og husholdningsaffald frem til Grunden er kortlagt som affaldsdepot i Amtet har ikke iværksat oprensning af området. MTHøjgaard a/s har den 31. august 2004 foretaget en miljøteknisk undersøgelse for at fastlægge den præcise afgrænsning af det opfyldte areal. Undersøgelsen konkluderer, at området, som er berørt af opfyldning/losseplads, er større end det, som fremgår af Vestsjællands Amts oplysninger. Endvidere viser undersøgelsen, at når man kommer ud af det opfyldte område påtræffes jomfruelig jord og rene intakte aflejringer. c) MTHøjgaard a/s miljøtekniske undersøgelse sendes til Vestsjællands Amt i forbindelse med SWM-screeningen og den hertil hørende lovpligtige høring af berørte myndigheder. I brev af den 28. oktober 2005 fremsender amtet svar på SWMscreeningen og anbefaler 2 målinger for methangas, hvor fylddybden vurderes til at være størst. Endvidere oplyser amtet, at bygherren skal søge om ændret anvendelse fra jordforurening til fællesareal og dermed som alment tilgængeligt område jf. Jordforureningslovens 8 stk. 1. Hedeselskabet foretager 3 målinger den 14. november 2005, som konkluderer, at der ikke foregår en gasproduktion i det opfyldte område, der kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Disse målinger forelægges amtet, der den 23. november 2005 konkluderer, at de er enige med Hedeselskabet, og amtet i øvrigt vil ændrer forureningsridset så det er i overensstemmelse med de nye målinger. d) do e) do f) På baggrund af konklusionerne truffet af eksperter, konkluderer Plan- og Miljømyndigheden i kommunen således, at etableringen af boliger udenfor deponiet og etableringen af et rekreativt areal på og omkring deponiet ikke medfører sundhedsmæssige risici ved gennemførelse af planen, såfremt der udlægges mindst 50 cm ren overjord over opfyldet. Planens gennemførelse kræver tilladelse med vilkår fra amtet jf. Jordforureningslovens 8 stk. 1, der til enhver tid skal efterleves. g) Planlagte foranstaltninger vil fremgå af amtets tilladelse iht. Jordforureningsloven, og vilkår kunne f.eks. være kontakt med den forurenede jord undgås. Det vil sige, at de øverste 50 cm skal udgøres af ren jord. Lokalplanen vil fremsætte anbefaling til velegnet beplantning i området. h) Årsagen til at ovenstående er konkluderet skyldes, at Kommunen skønner, at de parter, der har været involveret i ovenstående problematik, er anerkendte på området, og dermed må anses for at have den fornødne ekspertise på området. i) Overvågning: Der skal i år 2010 og 2015 foretages vurdering af gasproduktionen. Vurderingen skal omfatte mindst 3 målinger pr undersøgelse. Målinger skal foretages af et anerkendt analyseinstitut/laboratorium, som skal fremsendes til Kommunen, med henblik på at sikre, at der ikke opstår produktion af gas. j) Resumé: På baggrund af en viden om af den sydvestlig del af grunden har været anvendt til losseplads, dels fra industri og dels fra dagrenovation i Haslev indtil 1950, har Kommunen rejst bekymring om, hvorvidt der kunne ske udvikling af methangas, der kunne vandre op til det område, hvor lokalplanen anviser et nyt boligområde, og dermed medfører risiko for eksplosionsfare. Samtidig har Kommunen

6 Side 6 af 24 vurderet at risiko for vandnedtrængning, fra en eventuel sø, er af mindre betydning for udvaskning af forurenende stoffer. Miljørapporten har været offentlig fremlagt i 8 uger samtidig med lokalplanforslaget og der er ikke i den anledning modtaget væsentlige bemærkninger. Bilagsmaterialet til rapporten kan rekvireres særskilt hos Teknik og Miljø. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER En del af lokalplanens område er omfattet af landbrugspligt. Forinden arealet udnyttes i overensstemmelse med lokalplanen, skal landbrugspligten ophæves efter Landbrugslovens 6 stk. 1 ved en erklæring fra en praktiserende beskikket landinspektør eller ved ansøgning til jordbrugskommissionen for Vestsjællands Amt. I forhold til Jordforureningsloven skal amtet meddele tilladelse til den ændrede anvendelse fra affaldsdeponiet til rekreativt formål. Amtet har den 10. februar 2006 meddelt den fornødne tilladelse. Det eksisterende beplantede voldgærde mod matr.nr. 21-cg Haslev By, Haslev på strækningen fra varmecentralen (matr.nr. 21-cg) mod syd må ikke fjernes, beskadiges, beplantes eller gentilplantes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. ARKÆOLOGI Sydvestsjællands Museum udtaler, at der i området findes spor af bebyggelse fra bronzealderen og yngre stenalder, bl.a. undersøgt øst for planarealet (SVM ) og af Nationalmuseet. Der er derfor sandsynlighed for, at der kan være arkæologiske interesser på arealet, hvilket kan be eller afkræftes ved en arkæologisk forundersøgelse. Det anbefales at ejer/bygherre/entreprenør indhenter udtalelse jf. museumslovens forud for jordarbejder.

7 Side 7 af 24 HASLEV KOMMUNE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, og jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004, fastsættes hermed rammer for et nyt boligområde B29. Haslev Byråd har vedtaget forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan til offentlig fremlæggelse den 3. januar 2006, og endeligt vedtaget tillæg nr. 4, den 9. maj Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør

8 Side 8 af 24 Enkeltområde Benævnelse B29 Trekantsområdet ml. Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Gældende byplanvedtægter og lokalplan Områdets fremtidige anvendelse Ingen BOLIGFORMÅL Offentlige formål: institutioner til betjening af kvarteret Bebyggelsens art Max. bebyggelses-procent for den enkelte ejendom Max. antal etager Max. Bygningshøjde Min. antal parkeringspladser Andet Etageboligbyggeri 55 for område I og II som helhed. 2- og 3- etageboligblokke 12 m 1,5 pr. bolig Generelle rammer

9 Side 9 af 24 HASLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 68 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGER VED NY ULSEVEJ/BRÅBYVEJ Bestemmelser: I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, og jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004, fastsættes hermed følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: at overføre en del af lokalplanens område til byzone, at fastlægge detaljerede retningslinier for områdets anvendelse til boligformål, at fastlægge retningslinier for grundejerforening og friarealer. at fastlægge retningslinier for veje og stier at fastlægge retningslinier for etablering af friarealer på det tidligere affaldsdeponi. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 20-æ Haslev By, Haslev, med alle parceller der efter den 1. august 2005 udstykkes fra det berørte areal. Området opdeles i tre delområder jf. Kortbilag Lokalplanens område I ligger i byzone. Lokalplanens område II ligger i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse, overføres lokalplanens område II, til byzone. Område III forbliver i landzone jf. Kortbilag 3. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Område I og II må kun anvendes til boligformål i form af etageboligbyggeri i max. 3 etagers højde. 3.2 Område III må kun anvendes til rekreative formål i form af grønt område evt. med etablering af kunstig sø, afskærmningsbælte, og om nødvendigt støjvold mod Ny Ulsevej. Der er reserveret et areal til en fremtidig sti langs Ny Ulsevej (matr.nr. 7000db) i forlængelse af det reserverede sti forløb i Lokalplan Det er en forudsætning, at bygninger placeres og udformes således, at trafikstøj reduceres til under 30 db(a) i opholdsrum, og at udendørs opholdsarealer indrettes således, at trafikstøj ikke overstiger 55 db(a) jf. Bygningsreglementet Støjkravenes opfyldelse skal dokumenteres ved byggeansøgning indenfor område I og II. 3.4 Det er ikke tilladt at drive erhverv fra boligerne. 4 UDSTYKNING 4.1 Område III må ikke udstykkes til beboelse. Der skal laves matrikulære forandringer med henblik på områdets anvendelse til rekreative formål mv. 4.2 Boligerne i område I og II kan ikke udstykkes med mindre, at det sker efter Ejerlejlighedsloven. 4.3 Vej-, sti-, parkerings- og opholdsarealer indenfor område I og II kan udstykkes. 4.4 Det er ejerforeningen, der er forpligtet til at tage adkomst til og fremtidigt at forestå drift og vedligeholdelse af fælles vej- og sti arealer og fælles friarealer i område III. (privat veje) 4.5 Hvis vej eller sti optages som offentlig vej, skal vejarealet udstykkes.

10 Side 10 af 24 5 VEJ, PARKERING OG BYGGELINIER 5.1 Området får en vejadgang fra Bråbyvej, der udlægges i en bredde på 6 m. Der må ikke etableres overkørsler fra boliger direkte til Bråbyvej. Hvis afstanden fra vejadgangen bliver mindre end 50/100 meter (alt efter bymæssig bebyggelse eller ej) fra Ny Ulsevej, skal tilladelse indhentes fra den gældende vejbestyrelse af Ny Ulsevej, jf. 70 i Lov om offentlige veje. Der kan etableres adgang for gående fra boligerne til stien langs Bråbyvej. 5.2 Der skal udlægges veje, separat stisystem og pladser efter principperne på Kortbilag 2, Niveauplan. Stisystemet skal være sammenhængende med Sdr. Gangsti og til matr.nr. 21-cg Haslev By, Haslev ved varmecentralen. Stamvejen skal anlægges med en bredde på mindst 5 m kørevej. Boligvejene udlægges i en bredde på min. 5,5 m, og skal udføres med min. 4,5 m kørevej. 5.3 Efter kommunens nærmere godkendelse skal der indrettes foranstaltninger og opsættes afmærkning således, at trafikken i området begrænses jfr. færdselslovens I bebyggelsen skal der etableres mindst 1½ parkeringsplads til hver bolig indenfor delområdet, hvoraf den ene skal være i umiddelbar tilknytning til boligen og kan være carport. 5.6 Der er i 1974 udlagt en fredningsbyggelinie 60 m fra Ny Ulsevej. Endvidere udlægger denne lokalplan en byggelinie 10 m fra vejskel mod Bråbyvej samt 2,5 m fra skel mod, stamveje, boligveje og pladser samt delområde III. Vejbyggelinien for Vestre Ringvej og Ny Ulsevej i Haslev er 20 meter fra vejens midte, hvortil skal tillægges 2 gange en evt. højdeforskel + 1 meter. Vejbyggelinien gælder for både anlæg af bygninger og sø samt evt. støjvold. 5.7 Vejprojekt skal godkendes af kommunens Vejmyndighed. 6 LEDNINGSANLÆG M.V. 6.1 El-ledninger, herunder vejbelysning i lokalplanområdet, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. Belysningsanlæg skal udføres efter en af kommunen nærmere godkendt plan. 6.2 I området må der opstilles de for elforsyningen eventuelle nødvendige transformatorstationer. 6.3 Området ligger i umiddelbar tilknytning til den kollektive varmeforsyning med naturgas til begge sider, hvorfor bebyggelsen tilsluttes naturgassen. 6.4 Såfremt der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg, er det ikke tilladt at opsætte udvendige TV- eller radioantenner. 6.5 VAND, KLOAK OG VARME Lokalplanområdet forsynes med vand fra Haslev Vandværk, og spildevandsafløb føres til Centralrenseanlægget. Området indarbejdes som tillæg til Spildevandsplan for Haslev Kommune. Bebyggelsen i lokalplanområdet skal tilsluttes naturgasnettet. 6.6 SERVITUTTER På ejendommen matr. nr. 20-æ Haslev By, Haslev er der tinglyst servitutter for naturgasfordelingsledninger og -distributionsledninger med DONG som påtaleberettiget. Inden for et servitutbælte på 2 x 5 m omkring ledningerne må der ikke laves jordarbejde uden tilladelse fra DONG. Inden for en risikozone på hhv. 2 x 10 m og 2 x 5 m skal der indhentes ledningsoplysninger og anmodes om ledningspåvisning, før der laves jordarbejde. 7 BEBYGGELSENS OMFANG, UDSEENDE OG PLACERING Område I og II 7.1 Bebyggelsesprocenten for område I og II må som helhed ikke overstige Bebyggelsen må kun opføres i tre etager eventuelt med udnyttet tagetage. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 12 m over naturligt terræn. På Kortbilag 2 er der fastsat niveauplaner for bygningerne.

11 Side 11 af Boligerne skal opføres med sadeltag med en taghældning på ikke mindre end 1:40, eller med ensidig taghældning. Gavle kan være afvalmede. Såfremt der ønskes monteret solfangere på taget, skal disse følge taghældningen. 7.4 Der må ikke opsættes reklameskilte i området, undtaget skilte af midlertidig karakter i byggeperioden. 7.6 Carporte og udhuse skal placeres, som angivet på Kortbilag Udformning, udførelse, materialevalg og farver på boliger, carporte og udhuse, skal udføres således, at de fremtræder ensartet indenfor område I og II, som godkendes af kommunen. 8 FRIAREALER 8.1 Område III udlægges til fællesareal som rekreativt område, og er forbundet med Skoleparken via en fodgængerovergang i det trafiklysregulerede vejkryds. 8.2 I område I og II udlægges fællesarealer til brug for beboerne efter princippet på Kortbilag I område III udlægges - efter amtets retningslinier - fællesarealer for beboerne i område I og II. Der kan beplantes med hjemmehørende planter og etableres en mindre kunstig sø efter kommunens nærmere anvisning. Der skal fremsendes en landskabsplan/-projekt af område III til godkendelse af kommunen. 8.4 Når ejerforeninger er dannet, skal de tage adkomst på arealerne og fremtidigt forestå drift og vedligeholdelse. 8.5 På fællesarealerne i område I og II, kan ejerforeningen efter kommunens nærmere godkendelse beplante, opsætte bænke, borde og legeredskaber eller lignende, til benyttelse af grundejerforeningens medlemmer. 9 EJERFORENING 9.1 Der skal dannes en ejerforening i lokalplanens område. Ejerforeningen kan bestå af flere små delforeninger/beboerforeninger, dog maksimalt en delforening pr. boligblok. Ejerforeningens struktur skal fremgå af ejerforeningens vedtægter. 9.2 Alle beboere eller lejere har pligt til at deltage med et medlemskab pr. bolig i foreningen. 9.3 Foreningerne kan erstattes af én ejerforening med medlemspligt for samtlige ejere/lejere af boliger indenfor lokalplanens område. 9.4 Ejerforeningen skal oprettes senest når en boligblok er indflyttet. Ejerforeningens vedtægter og ændringer skal godkendes af Kommunen. 9.5 Ejerforeningen er forpligtet til at tage adkomst på evt. selvstændigt udstykkede vej-, sti- og fællesarealer, jf. 4.4 og 4.5, og skal vedligeholde veje, pladser, stier og friarealer i deres områder. Af vedtægterne skal der fremgå en drifts- og vedligeholdelsesvejledning. 9.6 Ejerforeningerne skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 9.7 Ejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og /eller ved optagelse af lån at fremskaffe de nødvendige økonomiske midler for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 10 HEGN, BEPLANTNING OG TERRÆNREGULERING 10.1 Levende hegn mod vej, pladser og stier skal plantes 40 cm bag skel eller vejudlæg. Hegn mod en ejendoms adgangsvej må ikke etableres i større højde end 1,2 m Der må ikke plantes Poppel og Pil i område I og II Der må ikke foretages terrænreguleringer større end +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn, eller indenfor en afstand på 2,5 m fra skel, uden Kommunens godkendelse Ubebyggede friarealer inden for lokalplanens område I og II skal holdes i en ryddelig stand og med en fastlagt græsslåningsturnus udført af ejerforenin-

12 Side 12 af 24 gen. En nærmere vedligeholdelsesplan for friarealerne skal fremgå af ejerforeningens vedtægter. Ubebyggede parceller skal tillige opfylde betingelser til udseende, som ejerforeningernes friarealer, men udføres af hver enkelt ejer. Såfremt en ejer undlader at efterkomme et påbud om vedligeholdelse, er grundejerforeningen berettiget til at lade denne udføre for ejerens regning. Denne betingelse skal også fremgå af vedtægterne Digerne i skellet mellem matr.nr. 20-æ og 21-cg, 21-bv, 21-bc må ikke fjernes uden Kommunens godkendelse, se tillige 8.3 og TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER / LANDZONETILLADELSE 11.1 Uanset lokalplanens bestemmelser, kræver lokalplanens realisering ophævelse af landbrugspligten på matr. nr. 20-æ Haslev By, Haslev Det eksisterende beplantede voldgærde mod matr.nr. 21-cg Haslev By, Haslev på strækningen fra varmecentralen (matr.nr. 21-cg) mod syd må ikke fjernes, beskadiges, beplantes eller gentilplantes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Bygherre/entreprenør skal indhente Sydvestsjællands Museets udtalelse for at undgå standsning af igangværende anlægsarbejder jf. Museumsloven 25 og I henhold til Planlovens 15 stk. 4 fastsættes, at ved anlæg af stier og støjvold indenfor område III til realisering af nærværende plan, skal der søges yderligere landzonetilladelse efter Planlovens Jordforurening : Vestsjællands Amt har registreret jordforurening indenfor lokalplanens område. Der er udført grundige forundersøgelser jf. Miljørapporten, som redegør for en eksakt afgrænsning af det forurenede areal. Det forurenede areal frastykkes til udelukkende anvendelse til rekreativt formål således, at Miljømyndighed til enhver tid kan foretage oprensning. Stødes der mod forventning i de øvrige delområder I + II, jf. kortbilag 3, under byggeri og anlæg i området på jordforurening, skal arbejdet straks standses i henhold til Jordforureningsloven 71, og forureningen anmeldes til kommunen. Delområde III jf. kortbilag 3 er kortlagt af Vestsjællands Amt på vidensniveau 2. Amtet skal iht. 5 i Jordforureningsloven meddele tilladelse jf. Jordforureningsloven 8, stk. 1 og stk. 2 til ændret arealarealanvendelse og bygge og anlægsarbejde Støj: Ved opførelse af boligerne skal det sikres, at område I og II ikke belastes af støj fra de omkringliggende veje. Støjniveauet fra trafikstøj må ikke overstige 30 db(a) i indendørs opholdsrum og 55 db(a) på boligernes udendørs opholdsarealer i område I og II. Der skal ved ansøgning om byggetilladelse foreligge dokumentation for at støjkravene er overholdt. 12 LOKALPLANENS FORELØBIGE RETSVIRKNING 12.1 Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendommen ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlægningslovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

13 Side 13 af LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNING 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det skal understreges, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensationer til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Forslag til lokalplan nr. 68 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Haslev Byråd, den 3. januar Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør Lokalplan nr. 68 er endelig vedtaget af Haslev Byråd den 9. maj 2006 Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør

14 Side 14 af 24

15 Side 15 af 24

16 Side 16 af 24

17 Side 17 af 24

18 Side 18 af 24

19 Side 19 af 24

20 Side 20 af 24

21 Side 21 af 24

22 Side 22 af 24

23 Side 23 af 24

24 Side 24 af 24

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere