Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haslev Kommune Lokalplan nr. 68"

Transkript

1 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006

2 Side 2 af 24

3 Side 3 af 24 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 68 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGER PÅ ET TRE- KANTSOMRÅDE AFGRÆNSET AF BRÅBYVEJ, NY ULSEVEJ OG DET TIDLIGERE HASLEV TEKNIKUM Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende og fremtidige forhold inden for lokalplanområdet og om lokalplanens forhold til anden planlægning. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanens område er beliggende på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og det tidligere Haslev Teknikum. Området er vist på Kortbilag 1. Delområde I er beliggende i byzone. Delområde II er beliggende i landzone og overføres til byzone ved vedtagelsen af denne lokalplan. Delområde III forbliver som rekreativt område i landzone. Områdeopdelingen fremgår af kortbilag 3. BEGRUNDELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens område er udlagt til fremtidig byudvikling af Haslev i Kommuneplan Lokalplanens område er i privat eje og på baggrund af et foreliggende skitseprojekt for opførelse af en kombination af 2- og 3- etageboligblokke, er dette forslag til en lokalplan udarbejdet. DE NUVÆRENDE FORHOLD Lokalplanens område omfatter et ubebygget areal, som i nogen udstrækning dyrkes landbrugsmæssigt. I delområde III jf. Kortbilag 3, har der for 55 år siden været affaldsdeponi, hvilket har begrænset arealets anvendelse landbrugsmæssigt. DE FREMTIDIGE FORHOLD Bebyggelsen disponeres med 3 blokke i 3 etager, der placeres langs skellet mod øst. Den øvrige bebyggelse består af 5 blokke i 2 etager. Der opføres i alt 76 boliger. Bebyggelsen kan opføres i flere etaper. Der opføres eventuelt et fælleshus til bebyggelsen. Der reserveres areal til fællesarealer indenfor boligområderne. Området skal vejbetjenes fra Bråbyvej med en stamvej. Det tidligere affaldsdeponi udlægges til rekreativt område. Mod Ny Ulsevej er der reserveret et areal for anlæg af en sti matr.nr. 7000db, og der skal bag stien reserveres et areal til etablering af om nødvendigt en støjvold. VEJ- OG STIFORHOLD Der etableres tilkørselsvej fra Bråbyvej til boligveje. Der anlægges 1½ p-plads pr. bolig. 1 p- plads pr. bolig kan udføres som carport med tilhørende skur. Boligerne i stueplan forsynes med mindre haver. Det øvrige friareal udlægges som beplantet fællesareal. VAND, KLOAK OG VARME Lokalplanområdet forsynes med vand fra Haslev Vandværk, og spildevand føres til Centralrenseanlægget. Området skal indarbejdes som et tillæg til Spildevandsplan for Haslev Kommune. Ny bebyggelse i lokalplanområdet tilsluttes naturgasnettet.

4 Side 4 af 24 EJERFORENING Lokalplanen foreskriver, at der skal dannes en ejerforening i lokalplanens område. Ejerforeningen kan bestå af flere små delforeninger/beboerforeninger, dog maksimalt en delforening pr. boligblok. Ejerforeningens struktur skal fremgå af ejerforeningens vedtægter. Ejerforeningen skal overtage veje, stier, pladser og friarealer og vedligeholde disse. Det kan påregnes at veje i området, forbliver private fællesveje. Ejerforeningen skal endvidere varetage fælles forhold for dens medlemmer. STØJ Gældende retningslinier for beskyttelse mod trafikstøj forudsættes overholdt ved bebyggelsens afstand fra omfartsvejen. Der skal ved ansøgning om byggetilladelse foreligge dokumentation for, at støjkravene er opfyldt, jf. det til den enhver tid gældende Bygningsreglement. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING VAND, KLOAK OG VARME Lokalplanområdet forsynes med vand fra Haslev Vandværk, og spildevand føres til Centralrenseanlægget. Området skal indarbejdes som et tillæg til Spildevandsplan for Haslev Kommune. Ny bebyggelse i lokalplanområdet tilsluttes naturgasnettet. KOMMUNEPLAN Området er udlagt til fremtidig byudvikling af Haslev i Kommuneplan Området er ikke omfattet af eksisterende rammer i kommuneplanen, hvorfor en gennemførelse af lokalplanen kræver vedtagelse af et tillæg til Kommuneplan , for boligområde B29. REGIONPLAN Området er i Regionplan og forslag til Regionplan udlagt til fremtidig byudvikling af Haslev. Lokalplanens område er endvidere beliggende i Regionplanernes kortlægningsområde for grundvandsbeskyttelse og område med særlig drikkevandsinteresse. I områder med særlige drikkevandsinteresser må arealanvendelsen ikke ændres, hvis det fører til en ringere beskyttelse af grundvandet. I disse områder gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. I områder med drikkevandsinteresser kan arealanvendelsen ændres efter en konkret vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. Ændring i lokalplanområdets anvendelse fra landbrugsdrift til boligområde vurderes at være i overensstemmelse med Regionplanen, når der udvises behørig hensyn til grundvandet under anlægsarbejder. BYØKOLOGI Byrådet ønsker at fastholde Haslev Kommune som Den Grønne Skole - og Erhvervskommune.. Byrådet ønsker derfor, at der ved byggemodningen, byggeri, materialevalg og brug af området, tilstræbes anvendt materialer og fremgangsmåder der er så skånsom over for miljøet som muligt. Det er ligeledes ønsket, at der ved byggemodning og byggeri anvendes materialer med den bedst mulige livscyklus. Haslev Kommune har udarbejdet vejledningen Vejledning i Byøkologi, som rekvireres hos Teknik og Miljø.

5 Side 5 af 24 MILJØVURDERING: Plan- og Miljømyndigheden i Haslev Kommune har den 21. november 2005, efter en forudgående SWM-screening, besluttet at udarbejde en Miljørapport for lokalplanforslaget jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af den 5. maj 2004, idet screeningen konkluderer, at der kan være en væsentlig fare for methangas i området p.gr.a. det tidligere affaldsdeponi. Trafikstøj anses ikke som en væsentlig belastning, hvorfor støjen også behandles i selve lokalplanen Det er derfor kun forholdet omkring risikoen for udvikling af mathangas, der er behandlet i Miljørapporten. Miljørapport jf. ovenstående lov 7 stk. 2 (se endvidere Miljøbilag til Lokalplanen): a) Indhold, formål og forbindelser til andre planer fremgår andet steds i det nærværende planforslag. b) Vestsjællands Amt har på vidensniveau 2 kortlagt arealet på baggrund af påvist forurening af dieselolie/let fyringsolie, bly og tjære fra deponi af industri og husholdningsaffald frem til Grunden er kortlagt som affaldsdepot i Amtet har ikke iværksat oprensning af området. MTHøjgaard a/s har den 31. august 2004 foretaget en miljøteknisk undersøgelse for at fastlægge den præcise afgrænsning af det opfyldte areal. Undersøgelsen konkluderer, at området, som er berørt af opfyldning/losseplads, er større end det, som fremgår af Vestsjællands Amts oplysninger. Endvidere viser undersøgelsen, at når man kommer ud af det opfyldte område påtræffes jomfruelig jord og rene intakte aflejringer. c) MTHøjgaard a/s miljøtekniske undersøgelse sendes til Vestsjællands Amt i forbindelse med SWM-screeningen og den hertil hørende lovpligtige høring af berørte myndigheder. I brev af den 28. oktober 2005 fremsender amtet svar på SWMscreeningen og anbefaler 2 målinger for methangas, hvor fylddybden vurderes til at være størst. Endvidere oplyser amtet, at bygherren skal søge om ændret anvendelse fra jordforurening til fællesareal og dermed som alment tilgængeligt område jf. Jordforureningslovens 8 stk. 1. Hedeselskabet foretager 3 målinger den 14. november 2005, som konkluderer, at der ikke foregår en gasproduktion i det opfyldte område, der kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Disse målinger forelægges amtet, der den 23. november 2005 konkluderer, at de er enige med Hedeselskabet, og amtet i øvrigt vil ændrer forureningsridset så det er i overensstemmelse med de nye målinger. d) do e) do f) På baggrund af konklusionerne truffet af eksperter, konkluderer Plan- og Miljømyndigheden i kommunen således, at etableringen af boliger udenfor deponiet og etableringen af et rekreativt areal på og omkring deponiet ikke medfører sundhedsmæssige risici ved gennemførelse af planen, såfremt der udlægges mindst 50 cm ren overjord over opfyldet. Planens gennemførelse kræver tilladelse med vilkår fra amtet jf. Jordforureningslovens 8 stk. 1, der til enhver tid skal efterleves. g) Planlagte foranstaltninger vil fremgå af amtets tilladelse iht. Jordforureningsloven, og vilkår kunne f.eks. være kontakt med den forurenede jord undgås. Det vil sige, at de øverste 50 cm skal udgøres af ren jord. Lokalplanen vil fremsætte anbefaling til velegnet beplantning i området. h) Årsagen til at ovenstående er konkluderet skyldes, at Kommunen skønner, at de parter, der har været involveret i ovenstående problematik, er anerkendte på området, og dermed må anses for at have den fornødne ekspertise på området. i) Overvågning: Der skal i år 2010 og 2015 foretages vurdering af gasproduktionen. Vurderingen skal omfatte mindst 3 målinger pr undersøgelse. Målinger skal foretages af et anerkendt analyseinstitut/laboratorium, som skal fremsendes til Kommunen, med henblik på at sikre, at der ikke opstår produktion af gas. j) Resumé: På baggrund af en viden om af den sydvestlig del af grunden har været anvendt til losseplads, dels fra industri og dels fra dagrenovation i Haslev indtil 1950, har Kommunen rejst bekymring om, hvorvidt der kunne ske udvikling af methangas, der kunne vandre op til det område, hvor lokalplanen anviser et nyt boligområde, og dermed medfører risiko for eksplosionsfare. Samtidig har Kommunen

6 Side 6 af 24 vurderet at risiko for vandnedtrængning, fra en eventuel sø, er af mindre betydning for udvaskning af forurenende stoffer. Miljørapporten har været offentlig fremlagt i 8 uger samtidig med lokalplanforslaget og der er ikke i den anledning modtaget væsentlige bemærkninger. Bilagsmaterialet til rapporten kan rekvireres særskilt hos Teknik og Miljø. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER En del af lokalplanens område er omfattet af landbrugspligt. Forinden arealet udnyttes i overensstemmelse med lokalplanen, skal landbrugspligten ophæves efter Landbrugslovens 6 stk. 1 ved en erklæring fra en praktiserende beskikket landinspektør eller ved ansøgning til jordbrugskommissionen for Vestsjællands Amt. I forhold til Jordforureningsloven skal amtet meddele tilladelse til den ændrede anvendelse fra affaldsdeponiet til rekreativt formål. Amtet har den 10. februar 2006 meddelt den fornødne tilladelse. Det eksisterende beplantede voldgærde mod matr.nr. 21-cg Haslev By, Haslev på strækningen fra varmecentralen (matr.nr. 21-cg) mod syd må ikke fjernes, beskadiges, beplantes eller gentilplantes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. ARKÆOLOGI Sydvestsjællands Museum udtaler, at der i området findes spor af bebyggelse fra bronzealderen og yngre stenalder, bl.a. undersøgt øst for planarealet (SVM ) og af Nationalmuseet. Der er derfor sandsynlighed for, at der kan være arkæologiske interesser på arealet, hvilket kan be eller afkræftes ved en arkæologisk forundersøgelse. Det anbefales at ejer/bygherre/entreprenør indhenter udtalelse jf. museumslovens forud for jordarbejder.

7 Side 7 af 24 HASLEV KOMMUNE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, og jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004, fastsættes hermed rammer for et nyt boligområde B29. Haslev Byråd har vedtaget forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan til offentlig fremlæggelse den 3. januar 2006, og endeligt vedtaget tillæg nr. 4, den 9. maj Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør

8 Side 8 af 24 Enkeltområde Benævnelse B29 Trekantsområdet ml. Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Gældende byplanvedtægter og lokalplan Områdets fremtidige anvendelse Ingen BOLIGFORMÅL Offentlige formål: institutioner til betjening af kvarteret Bebyggelsens art Max. bebyggelses-procent for den enkelte ejendom Max. antal etager Max. Bygningshøjde Min. antal parkeringspladser Andet Etageboligbyggeri 55 for område I og II som helhed. 2- og 3- etageboligblokke 12 m 1,5 pr. bolig Generelle rammer

9 Side 9 af 24 HASLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 68 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGER VED NY ULSEVEJ/BRÅBYVEJ Bestemmelser: I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, og jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004, fastsættes hermed følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: at overføre en del af lokalplanens område til byzone, at fastlægge detaljerede retningslinier for områdets anvendelse til boligformål, at fastlægge retningslinier for grundejerforening og friarealer. at fastlægge retningslinier for veje og stier at fastlægge retningslinier for etablering af friarealer på det tidligere affaldsdeponi. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 20-æ Haslev By, Haslev, med alle parceller der efter den 1. august 2005 udstykkes fra det berørte areal. Området opdeles i tre delområder jf. Kortbilag Lokalplanens område I ligger i byzone. Lokalplanens område II ligger i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse, overføres lokalplanens område II, til byzone. Område III forbliver i landzone jf. Kortbilag 3. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Område I og II må kun anvendes til boligformål i form af etageboligbyggeri i max. 3 etagers højde. 3.2 Område III må kun anvendes til rekreative formål i form af grønt område evt. med etablering af kunstig sø, afskærmningsbælte, og om nødvendigt støjvold mod Ny Ulsevej. Der er reserveret et areal til en fremtidig sti langs Ny Ulsevej (matr.nr. 7000db) i forlængelse af det reserverede sti forløb i Lokalplan Det er en forudsætning, at bygninger placeres og udformes således, at trafikstøj reduceres til under 30 db(a) i opholdsrum, og at udendørs opholdsarealer indrettes således, at trafikstøj ikke overstiger 55 db(a) jf. Bygningsreglementet Støjkravenes opfyldelse skal dokumenteres ved byggeansøgning indenfor område I og II. 3.4 Det er ikke tilladt at drive erhverv fra boligerne. 4 UDSTYKNING 4.1 Område III må ikke udstykkes til beboelse. Der skal laves matrikulære forandringer med henblik på områdets anvendelse til rekreative formål mv. 4.2 Boligerne i område I og II kan ikke udstykkes med mindre, at det sker efter Ejerlejlighedsloven. 4.3 Vej-, sti-, parkerings- og opholdsarealer indenfor område I og II kan udstykkes. 4.4 Det er ejerforeningen, der er forpligtet til at tage adkomst til og fremtidigt at forestå drift og vedligeholdelse af fælles vej- og sti arealer og fælles friarealer i område III. (privat veje) 4.5 Hvis vej eller sti optages som offentlig vej, skal vejarealet udstykkes.

10 Side 10 af 24 5 VEJ, PARKERING OG BYGGELINIER 5.1 Området får en vejadgang fra Bråbyvej, der udlægges i en bredde på 6 m. Der må ikke etableres overkørsler fra boliger direkte til Bråbyvej. Hvis afstanden fra vejadgangen bliver mindre end 50/100 meter (alt efter bymæssig bebyggelse eller ej) fra Ny Ulsevej, skal tilladelse indhentes fra den gældende vejbestyrelse af Ny Ulsevej, jf. 70 i Lov om offentlige veje. Der kan etableres adgang for gående fra boligerne til stien langs Bråbyvej. 5.2 Der skal udlægges veje, separat stisystem og pladser efter principperne på Kortbilag 2, Niveauplan. Stisystemet skal være sammenhængende med Sdr. Gangsti og til matr.nr. 21-cg Haslev By, Haslev ved varmecentralen. Stamvejen skal anlægges med en bredde på mindst 5 m kørevej. Boligvejene udlægges i en bredde på min. 5,5 m, og skal udføres med min. 4,5 m kørevej. 5.3 Efter kommunens nærmere godkendelse skal der indrettes foranstaltninger og opsættes afmærkning således, at trafikken i området begrænses jfr. færdselslovens I bebyggelsen skal der etableres mindst 1½ parkeringsplads til hver bolig indenfor delområdet, hvoraf den ene skal være i umiddelbar tilknytning til boligen og kan være carport. 5.6 Der er i 1974 udlagt en fredningsbyggelinie 60 m fra Ny Ulsevej. Endvidere udlægger denne lokalplan en byggelinie 10 m fra vejskel mod Bråbyvej samt 2,5 m fra skel mod, stamveje, boligveje og pladser samt delområde III. Vejbyggelinien for Vestre Ringvej og Ny Ulsevej i Haslev er 20 meter fra vejens midte, hvortil skal tillægges 2 gange en evt. højdeforskel + 1 meter. Vejbyggelinien gælder for både anlæg af bygninger og sø samt evt. støjvold. 5.7 Vejprojekt skal godkendes af kommunens Vejmyndighed. 6 LEDNINGSANLÆG M.V. 6.1 El-ledninger, herunder vejbelysning i lokalplanområdet, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. Belysningsanlæg skal udføres efter en af kommunen nærmere godkendt plan. 6.2 I området må der opstilles de for elforsyningen eventuelle nødvendige transformatorstationer. 6.3 Området ligger i umiddelbar tilknytning til den kollektive varmeforsyning med naturgas til begge sider, hvorfor bebyggelsen tilsluttes naturgassen. 6.4 Såfremt der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg, er det ikke tilladt at opsætte udvendige TV- eller radioantenner. 6.5 VAND, KLOAK OG VARME Lokalplanområdet forsynes med vand fra Haslev Vandværk, og spildevandsafløb føres til Centralrenseanlægget. Området indarbejdes som tillæg til Spildevandsplan for Haslev Kommune. Bebyggelsen i lokalplanområdet skal tilsluttes naturgasnettet. 6.6 SERVITUTTER På ejendommen matr. nr. 20-æ Haslev By, Haslev er der tinglyst servitutter for naturgasfordelingsledninger og -distributionsledninger med DONG som påtaleberettiget. Inden for et servitutbælte på 2 x 5 m omkring ledningerne må der ikke laves jordarbejde uden tilladelse fra DONG. Inden for en risikozone på hhv. 2 x 10 m og 2 x 5 m skal der indhentes ledningsoplysninger og anmodes om ledningspåvisning, før der laves jordarbejde. 7 BEBYGGELSENS OMFANG, UDSEENDE OG PLACERING Område I og II 7.1 Bebyggelsesprocenten for område I og II må som helhed ikke overstige Bebyggelsen må kun opføres i tre etager eventuelt med udnyttet tagetage. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 12 m over naturligt terræn. På Kortbilag 2 er der fastsat niveauplaner for bygningerne.

11 Side 11 af Boligerne skal opføres med sadeltag med en taghældning på ikke mindre end 1:40, eller med ensidig taghældning. Gavle kan være afvalmede. Såfremt der ønskes monteret solfangere på taget, skal disse følge taghældningen. 7.4 Der må ikke opsættes reklameskilte i området, undtaget skilte af midlertidig karakter i byggeperioden. 7.6 Carporte og udhuse skal placeres, som angivet på Kortbilag Udformning, udførelse, materialevalg og farver på boliger, carporte og udhuse, skal udføres således, at de fremtræder ensartet indenfor område I og II, som godkendes af kommunen. 8 FRIAREALER 8.1 Område III udlægges til fællesareal som rekreativt område, og er forbundet med Skoleparken via en fodgængerovergang i det trafiklysregulerede vejkryds. 8.2 I område I og II udlægges fællesarealer til brug for beboerne efter princippet på Kortbilag I område III udlægges - efter amtets retningslinier - fællesarealer for beboerne i område I og II. Der kan beplantes med hjemmehørende planter og etableres en mindre kunstig sø efter kommunens nærmere anvisning. Der skal fremsendes en landskabsplan/-projekt af område III til godkendelse af kommunen. 8.4 Når ejerforeninger er dannet, skal de tage adkomst på arealerne og fremtidigt forestå drift og vedligeholdelse. 8.5 På fællesarealerne i område I og II, kan ejerforeningen efter kommunens nærmere godkendelse beplante, opsætte bænke, borde og legeredskaber eller lignende, til benyttelse af grundejerforeningens medlemmer. 9 EJERFORENING 9.1 Der skal dannes en ejerforening i lokalplanens område. Ejerforeningen kan bestå af flere små delforeninger/beboerforeninger, dog maksimalt en delforening pr. boligblok. Ejerforeningens struktur skal fremgå af ejerforeningens vedtægter. 9.2 Alle beboere eller lejere har pligt til at deltage med et medlemskab pr. bolig i foreningen. 9.3 Foreningerne kan erstattes af én ejerforening med medlemspligt for samtlige ejere/lejere af boliger indenfor lokalplanens område. 9.4 Ejerforeningen skal oprettes senest når en boligblok er indflyttet. Ejerforeningens vedtægter og ændringer skal godkendes af Kommunen. 9.5 Ejerforeningen er forpligtet til at tage adkomst på evt. selvstændigt udstykkede vej-, sti- og fællesarealer, jf. 4.4 og 4.5, og skal vedligeholde veje, pladser, stier og friarealer i deres områder. Af vedtægterne skal der fremgå en drifts- og vedligeholdelsesvejledning. 9.6 Ejerforeningerne skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 9.7 Ejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og /eller ved optagelse af lån at fremskaffe de nødvendige økonomiske midler for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 10 HEGN, BEPLANTNING OG TERRÆNREGULERING 10.1 Levende hegn mod vej, pladser og stier skal plantes 40 cm bag skel eller vejudlæg. Hegn mod en ejendoms adgangsvej må ikke etableres i større højde end 1,2 m Der må ikke plantes Poppel og Pil i område I og II Der må ikke foretages terrænreguleringer større end +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn, eller indenfor en afstand på 2,5 m fra skel, uden Kommunens godkendelse Ubebyggede friarealer inden for lokalplanens område I og II skal holdes i en ryddelig stand og med en fastlagt græsslåningsturnus udført af ejerforenin-

12 Side 12 af 24 gen. En nærmere vedligeholdelsesplan for friarealerne skal fremgå af ejerforeningens vedtægter. Ubebyggede parceller skal tillige opfylde betingelser til udseende, som ejerforeningernes friarealer, men udføres af hver enkelt ejer. Såfremt en ejer undlader at efterkomme et påbud om vedligeholdelse, er grundejerforeningen berettiget til at lade denne udføre for ejerens regning. Denne betingelse skal også fremgå af vedtægterne Digerne i skellet mellem matr.nr. 20-æ og 21-cg, 21-bv, 21-bc må ikke fjernes uden Kommunens godkendelse, se tillige 8.3 og TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER / LANDZONETILLADELSE 11.1 Uanset lokalplanens bestemmelser, kræver lokalplanens realisering ophævelse af landbrugspligten på matr. nr. 20-æ Haslev By, Haslev Det eksisterende beplantede voldgærde mod matr.nr. 21-cg Haslev By, Haslev på strækningen fra varmecentralen (matr.nr. 21-cg) mod syd må ikke fjernes, beskadiges, beplantes eller gentilplantes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Bygherre/entreprenør skal indhente Sydvestsjællands Museets udtalelse for at undgå standsning af igangværende anlægsarbejder jf. Museumsloven 25 og I henhold til Planlovens 15 stk. 4 fastsættes, at ved anlæg af stier og støjvold indenfor område III til realisering af nærværende plan, skal der søges yderligere landzonetilladelse efter Planlovens Jordforurening : Vestsjællands Amt har registreret jordforurening indenfor lokalplanens område. Der er udført grundige forundersøgelser jf. Miljørapporten, som redegør for en eksakt afgrænsning af det forurenede areal. Det forurenede areal frastykkes til udelukkende anvendelse til rekreativt formål således, at Miljømyndighed til enhver tid kan foretage oprensning. Stødes der mod forventning i de øvrige delområder I + II, jf. kortbilag 3, under byggeri og anlæg i området på jordforurening, skal arbejdet straks standses i henhold til Jordforureningsloven 71, og forureningen anmeldes til kommunen. Delområde III jf. kortbilag 3 er kortlagt af Vestsjællands Amt på vidensniveau 2. Amtet skal iht. 5 i Jordforureningsloven meddele tilladelse jf. Jordforureningsloven 8, stk. 1 og stk. 2 til ændret arealarealanvendelse og bygge og anlægsarbejde Støj: Ved opførelse af boligerne skal det sikres, at område I og II ikke belastes af støj fra de omkringliggende veje. Støjniveauet fra trafikstøj må ikke overstige 30 db(a) i indendørs opholdsrum og 55 db(a) på boligernes udendørs opholdsarealer i område I og II. Der skal ved ansøgning om byggetilladelse foreligge dokumentation for at støjkravene er overholdt. 12 LOKALPLANENS FORELØBIGE RETSVIRKNING 12.1 Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendommen ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlægningslovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

13 Side 13 af LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNING 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det skal understreges, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensationer til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Forslag til lokalplan nr. 68 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Haslev Byråd, den 3. januar Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør Lokalplan nr. 68 er endelig vedtaget af Haslev Byråd den 9. maj 2006 Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør

14 Side 14 af 24

15 Side 15 af 24

16 Side 16 af 24

17 Side 17 af 24

18 Side 18 af 24

19 Side 19 af 24

20 Side 20 af 24

21 Side 21 af 24

22 Side 22 af 24

23 Side 23 af 24

24 Side 24 af 24

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere