Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haslev Kommune Lokalplan nr. 68"

Transkript

1 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006

2 Side 2 af 24

3 Side 3 af 24 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 68 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGER PÅ ET TRE- KANTSOMRÅDE AFGRÆNSET AF BRÅBYVEJ, NY ULSEVEJ OG DET TIDLIGERE HASLEV TEKNIKUM Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende og fremtidige forhold inden for lokalplanområdet og om lokalplanens forhold til anden planlægning. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanens område er beliggende på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og det tidligere Haslev Teknikum. Området er vist på Kortbilag 1. Delområde I er beliggende i byzone. Delområde II er beliggende i landzone og overføres til byzone ved vedtagelsen af denne lokalplan. Delområde III forbliver som rekreativt område i landzone. Områdeopdelingen fremgår af kortbilag 3. BEGRUNDELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens område er udlagt til fremtidig byudvikling af Haslev i Kommuneplan Lokalplanens område er i privat eje og på baggrund af et foreliggende skitseprojekt for opførelse af en kombination af 2- og 3- etageboligblokke, er dette forslag til en lokalplan udarbejdet. DE NUVÆRENDE FORHOLD Lokalplanens område omfatter et ubebygget areal, som i nogen udstrækning dyrkes landbrugsmæssigt. I delområde III jf. Kortbilag 3, har der for 55 år siden været affaldsdeponi, hvilket har begrænset arealets anvendelse landbrugsmæssigt. DE FREMTIDIGE FORHOLD Bebyggelsen disponeres med 3 blokke i 3 etager, der placeres langs skellet mod øst. Den øvrige bebyggelse består af 5 blokke i 2 etager. Der opføres i alt 76 boliger. Bebyggelsen kan opføres i flere etaper. Der opføres eventuelt et fælleshus til bebyggelsen. Der reserveres areal til fællesarealer indenfor boligområderne. Området skal vejbetjenes fra Bråbyvej med en stamvej. Det tidligere affaldsdeponi udlægges til rekreativt område. Mod Ny Ulsevej er der reserveret et areal for anlæg af en sti matr.nr. 7000db, og der skal bag stien reserveres et areal til etablering af om nødvendigt en støjvold. VEJ- OG STIFORHOLD Der etableres tilkørselsvej fra Bråbyvej til boligveje. Der anlægges 1½ p-plads pr. bolig. 1 p- plads pr. bolig kan udføres som carport med tilhørende skur. Boligerne i stueplan forsynes med mindre haver. Det øvrige friareal udlægges som beplantet fællesareal. VAND, KLOAK OG VARME Lokalplanområdet forsynes med vand fra Haslev Vandværk, og spildevand føres til Centralrenseanlægget. Området skal indarbejdes som et tillæg til Spildevandsplan for Haslev Kommune. Ny bebyggelse i lokalplanområdet tilsluttes naturgasnettet.

4 Side 4 af 24 EJERFORENING Lokalplanen foreskriver, at der skal dannes en ejerforening i lokalplanens område. Ejerforeningen kan bestå af flere små delforeninger/beboerforeninger, dog maksimalt en delforening pr. boligblok. Ejerforeningens struktur skal fremgå af ejerforeningens vedtægter. Ejerforeningen skal overtage veje, stier, pladser og friarealer og vedligeholde disse. Det kan påregnes at veje i området, forbliver private fællesveje. Ejerforeningen skal endvidere varetage fælles forhold for dens medlemmer. STØJ Gældende retningslinier for beskyttelse mod trafikstøj forudsættes overholdt ved bebyggelsens afstand fra omfartsvejen. Der skal ved ansøgning om byggetilladelse foreligge dokumentation for, at støjkravene er opfyldt, jf. det til den enhver tid gældende Bygningsreglement. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING VAND, KLOAK OG VARME Lokalplanområdet forsynes med vand fra Haslev Vandværk, og spildevand føres til Centralrenseanlægget. Området skal indarbejdes som et tillæg til Spildevandsplan for Haslev Kommune. Ny bebyggelse i lokalplanområdet tilsluttes naturgasnettet. KOMMUNEPLAN Området er udlagt til fremtidig byudvikling af Haslev i Kommuneplan Området er ikke omfattet af eksisterende rammer i kommuneplanen, hvorfor en gennemførelse af lokalplanen kræver vedtagelse af et tillæg til Kommuneplan , for boligområde B29. REGIONPLAN Området er i Regionplan og forslag til Regionplan udlagt til fremtidig byudvikling af Haslev. Lokalplanens område er endvidere beliggende i Regionplanernes kortlægningsområde for grundvandsbeskyttelse og område med særlig drikkevandsinteresse. I områder med særlige drikkevandsinteresser må arealanvendelsen ikke ændres, hvis det fører til en ringere beskyttelse af grundvandet. I disse områder gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. I områder med drikkevandsinteresser kan arealanvendelsen ændres efter en konkret vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. Ændring i lokalplanområdets anvendelse fra landbrugsdrift til boligområde vurderes at være i overensstemmelse med Regionplanen, når der udvises behørig hensyn til grundvandet under anlægsarbejder. BYØKOLOGI Byrådet ønsker at fastholde Haslev Kommune som Den Grønne Skole - og Erhvervskommune.. Byrådet ønsker derfor, at der ved byggemodningen, byggeri, materialevalg og brug af området, tilstræbes anvendt materialer og fremgangsmåder der er så skånsom over for miljøet som muligt. Det er ligeledes ønsket, at der ved byggemodning og byggeri anvendes materialer med den bedst mulige livscyklus. Haslev Kommune har udarbejdet vejledningen Vejledning i Byøkologi, som rekvireres hos Teknik og Miljø.

5 Side 5 af 24 MILJØVURDERING: Plan- og Miljømyndigheden i Haslev Kommune har den 21. november 2005, efter en forudgående SWM-screening, besluttet at udarbejde en Miljørapport for lokalplanforslaget jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af den 5. maj 2004, idet screeningen konkluderer, at der kan være en væsentlig fare for methangas i området p.gr.a. det tidligere affaldsdeponi. Trafikstøj anses ikke som en væsentlig belastning, hvorfor støjen også behandles i selve lokalplanen Det er derfor kun forholdet omkring risikoen for udvikling af mathangas, der er behandlet i Miljørapporten. Miljørapport jf. ovenstående lov 7 stk. 2 (se endvidere Miljøbilag til Lokalplanen): a) Indhold, formål og forbindelser til andre planer fremgår andet steds i det nærværende planforslag. b) Vestsjællands Amt har på vidensniveau 2 kortlagt arealet på baggrund af påvist forurening af dieselolie/let fyringsolie, bly og tjære fra deponi af industri og husholdningsaffald frem til Grunden er kortlagt som affaldsdepot i Amtet har ikke iværksat oprensning af området. MTHøjgaard a/s har den 31. august 2004 foretaget en miljøteknisk undersøgelse for at fastlægge den præcise afgrænsning af det opfyldte areal. Undersøgelsen konkluderer, at området, som er berørt af opfyldning/losseplads, er større end det, som fremgår af Vestsjællands Amts oplysninger. Endvidere viser undersøgelsen, at når man kommer ud af det opfyldte område påtræffes jomfruelig jord og rene intakte aflejringer. c) MTHøjgaard a/s miljøtekniske undersøgelse sendes til Vestsjællands Amt i forbindelse med SWM-screeningen og den hertil hørende lovpligtige høring af berørte myndigheder. I brev af den 28. oktober 2005 fremsender amtet svar på SWMscreeningen og anbefaler 2 målinger for methangas, hvor fylddybden vurderes til at være størst. Endvidere oplyser amtet, at bygherren skal søge om ændret anvendelse fra jordforurening til fællesareal og dermed som alment tilgængeligt område jf. Jordforureningslovens 8 stk. 1. Hedeselskabet foretager 3 målinger den 14. november 2005, som konkluderer, at der ikke foregår en gasproduktion i det opfyldte område, der kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Disse målinger forelægges amtet, der den 23. november 2005 konkluderer, at de er enige med Hedeselskabet, og amtet i øvrigt vil ændrer forureningsridset så det er i overensstemmelse med de nye målinger. d) do e) do f) På baggrund af konklusionerne truffet af eksperter, konkluderer Plan- og Miljømyndigheden i kommunen således, at etableringen af boliger udenfor deponiet og etableringen af et rekreativt areal på og omkring deponiet ikke medfører sundhedsmæssige risici ved gennemførelse af planen, såfremt der udlægges mindst 50 cm ren overjord over opfyldet. Planens gennemførelse kræver tilladelse med vilkår fra amtet jf. Jordforureningslovens 8 stk. 1, der til enhver tid skal efterleves. g) Planlagte foranstaltninger vil fremgå af amtets tilladelse iht. Jordforureningsloven, og vilkår kunne f.eks. være kontakt med den forurenede jord undgås. Det vil sige, at de øverste 50 cm skal udgøres af ren jord. Lokalplanen vil fremsætte anbefaling til velegnet beplantning i området. h) Årsagen til at ovenstående er konkluderet skyldes, at Kommunen skønner, at de parter, der har været involveret i ovenstående problematik, er anerkendte på området, og dermed må anses for at have den fornødne ekspertise på området. i) Overvågning: Der skal i år 2010 og 2015 foretages vurdering af gasproduktionen. Vurderingen skal omfatte mindst 3 målinger pr undersøgelse. Målinger skal foretages af et anerkendt analyseinstitut/laboratorium, som skal fremsendes til Kommunen, med henblik på at sikre, at der ikke opstår produktion af gas. j) Resumé: På baggrund af en viden om af den sydvestlig del af grunden har været anvendt til losseplads, dels fra industri og dels fra dagrenovation i Haslev indtil 1950, har Kommunen rejst bekymring om, hvorvidt der kunne ske udvikling af methangas, der kunne vandre op til det område, hvor lokalplanen anviser et nyt boligområde, og dermed medfører risiko for eksplosionsfare. Samtidig har Kommunen

6 Side 6 af 24 vurderet at risiko for vandnedtrængning, fra en eventuel sø, er af mindre betydning for udvaskning af forurenende stoffer. Miljørapporten har været offentlig fremlagt i 8 uger samtidig med lokalplanforslaget og der er ikke i den anledning modtaget væsentlige bemærkninger. Bilagsmaterialet til rapporten kan rekvireres særskilt hos Teknik og Miljø. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER En del af lokalplanens område er omfattet af landbrugspligt. Forinden arealet udnyttes i overensstemmelse med lokalplanen, skal landbrugspligten ophæves efter Landbrugslovens 6 stk. 1 ved en erklæring fra en praktiserende beskikket landinspektør eller ved ansøgning til jordbrugskommissionen for Vestsjællands Amt. I forhold til Jordforureningsloven skal amtet meddele tilladelse til den ændrede anvendelse fra affaldsdeponiet til rekreativt formål. Amtet har den 10. februar 2006 meddelt den fornødne tilladelse. Det eksisterende beplantede voldgærde mod matr.nr. 21-cg Haslev By, Haslev på strækningen fra varmecentralen (matr.nr. 21-cg) mod syd må ikke fjernes, beskadiges, beplantes eller gentilplantes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. ARKÆOLOGI Sydvestsjællands Museum udtaler, at der i området findes spor af bebyggelse fra bronzealderen og yngre stenalder, bl.a. undersøgt øst for planarealet (SVM ) og af Nationalmuseet. Der er derfor sandsynlighed for, at der kan være arkæologiske interesser på arealet, hvilket kan be eller afkræftes ved en arkæologisk forundersøgelse. Det anbefales at ejer/bygherre/entreprenør indhenter udtalelse jf. museumslovens forud for jordarbejder.

7 Side 7 af 24 HASLEV KOMMUNE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, og jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004, fastsættes hermed rammer for et nyt boligområde B29. Haslev Byråd har vedtaget forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan til offentlig fremlæggelse den 3. januar 2006, og endeligt vedtaget tillæg nr. 4, den 9. maj Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør

8 Side 8 af 24 Enkeltområde Benævnelse B29 Trekantsområdet ml. Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Gældende byplanvedtægter og lokalplan Områdets fremtidige anvendelse Ingen BOLIGFORMÅL Offentlige formål: institutioner til betjening af kvarteret Bebyggelsens art Max. bebyggelses-procent for den enkelte ejendom Max. antal etager Max. Bygningshøjde Min. antal parkeringspladser Andet Etageboligbyggeri 55 for område I og II som helhed. 2- og 3- etageboligblokke 12 m 1,5 pr. bolig Generelle rammer

9 Side 9 af 24 HASLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 68 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGER VED NY ULSEVEJ/BRÅBYVEJ Bestemmelser: I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, og jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004, fastsættes hermed følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: at overføre en del af lokalplanens område til byzone, at fastlægge detaljerede retningslinier for områdets anvendelse til boligformål, at fastlægge retningslinier for grundejerforening og friarealer. at fastlægge retningslinier for veje og stier at fastlægge retningslinier for etablering af friarealer på det tidligere affaldsdeponi. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 20-æ Haslev By, Haslev, med alle parceller der efter den 1. august 2005 udstykkes fra det berørte areal. Området opdeles i tre delområder jf. Kortbilag Lokalplanens område I ligger i byzone. Lokalplanens område II ligger i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse, overføres lokalplanens område II, til byzone. Område III forbliver i landzone jf. Kortbilag 3. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Område I og II må kun anvendes til boligformål i form af etageboligbyggeri i max. 3 etagers højde. 3.2 Område III må kun anvendes til rekreative formål i form af grønt område evt. med etablering af kunstig sø, afskærmningsbælte, og om nødvendigt støjvold mod Ny Ulsevej. Der er reserveret et areal til en fremtidig sti langs Ny Ulsevej (matr.nr. 7000db) i forlængelse af det reserverede sti forløb i Lokalplan Det er en forudsætning, at bygninger placeres og udformes således, at trafikstøj reduceres til under 30 db(a) i opholdsrum, og at udendørs opholdsarealer indrettes således, at trafikstøj ikke overstiger 55 db(a) jf. Bygningsreglementet Støjkravenes opfyldelse skal dokumenteres ved byggeansøgning indenfor område I og II. 3.4 Det er ikke tilladt at drive erhverv fra boligerne. 4 UDSTYKNING 4.1 Område III må ikke udstykkes til beboelse. Der skal laves matrikulære forandringer med henblik på områdets anvendelse til rekreative formål mv. 4.2 Boligerne i område I og II kan ikke udstykkes med mindre, at det sker efter Ejerlejlighedsloven. 4.3 Vej-, sti-, parkerings- og opholdsarealer indenfor område I og II kan udstykkes. 4.4 Det er ejerforeningen, der er forpligtet til at tage adkomst til og fremtidigt at forestå drift og vedligeholdelse af fælles vej- og sti arealer og fælles friarealer i område III. (privat veje) 4.5 Hvis vej eller sti optages som offentlig vej, skal vejarealet udstykkes.

10 Side 10 af 24 5 VEJ, PARKERING OG BYGGELINIER 5.1 Området får en vejadgang fra Bråbyvej, der udlægges i en bredde på 6 m. Der må ikke etableres overkørsler fra boliger direkte til Bråbyvej. Hvis afstanden fra vejadgangen bliver mindre end 50/100 meter (alt efter bymæssig bebyggelse eller ej) fra Ny Ulsevej, skal tilladelse indhentes fra den gældende vejbestyrelse af Ny Ulsevej, jf. 70 i Lov om offentlige veje. Der kan etableres adgang for gående fra boligerne til stien langs Bråbyvej. 5.2 Der skal udlægges veje, separat stisystem og pladser efter principperne på Kortbilag 2, Niveauplan. Stisystemet skal være sammenhængende med Sdr. Gangsti og til matr.nr. 21-cg Haslev By, Haslev ved varmecentralen. Stamvejen skal anlægges med en bredde på mindst 5 m kørevej. Boligvejene udlægges i en bredde på min. 5,5 m, og skal udføres med min. 4,5 m kørevej. 5.3 Efter kommunens nærmere godkendelse skal der indrettes foranstaltninger og opsættes afmærkning således, at trafikken i området begrænses jfr. færdselslovens I bebyggelsen skal der etableres mindst 1½ parkeringsplads til hver bolig indenfor delområdet, hvoraf den ene skal være i umiddelbar tilknytning til boligen og kan være carport. 5.6 Der er i 1974 udlagt en fredningsbyggelinie 60 m fra Ny Ulsevej. Endvidere udlægger denne lokalplan en byggelinie 10 m fra vejskel mod Bråbyvej samt 2,5 m fra skel mod, stamveje, boligveje og pladser samt delområde III. Vejbyggelinien for Vestre Ringvej og Ny Ulsevej i Haslev er 20 meter fra vejens midte, hvortil skal tillægges 2 gange en evt. højdeforskel + 1 meter. Vejbyggelinien gælder for både anlæg af bygninger og sø samt evt. støjvold. 5.7 Vejprojekt skal godkendes af kommunens Vejmyndighed. 6 LEDNINGSANLÆG M.V. 6.1 El-ledninger, herunder vejbelysning i lokalplanområdet, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. Belysningsanlæg skal udføres efter en af kommunen nærmere godkendt plan. 6.2 I området må der opstilles de for elforsyningen eventuelle nødvendige transformatorstationer. 6.3 Området ligger i umiddelbar tilknytning til den kollektive varmeforsyning med naturgas til begge sider, hvorfor bebyggelsen tilsluttes naturgassen. 6.4 Såfremt der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg, er det ikke tilladt at opsætte udvendige TV- eller radioantenner. 6.5 VAND, KLOAK OG VARME Lokalplanområdet forsynes med vand fra Haslev Vandværk, og spildevandsafløb føres til Centralrenseanlægget. Området indarbejdes som tillæg til Spildevandsplan for Haslev Kommune. Bebyggelsen i lokalplanområdet skal tilsluttes naturgasnettet. 6.6 SERVITUTTER På ejendommen matr. nr. 20-æ Haslev By, Haslev er der tinglyst servitutter for naturgasfordelingsledninger og -distributionsledninger med DONG som påtaleberettiget. Inden for et servitutbælte på 2 x 5 m omkring ledningerne må der ikke laves jordarbejde uden tilladelse fra DONG. Inden for en risikozone på hhv. 2 x 10 m og 2 x 5 m skal der indhentes ledningsoplysninger og anmodes om ledningspåvisning, før der laves jordarbejde. 7 BEBYGGELSENS OMFANG, UDSEENDE OG PLACERING Område I og II 7.1 Bebyggelsesprocenten for område I og II må som helhed ikke overstige Bebyggelsen må kun opføres i tre etager eventuelt med udnyttet tagetage. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 12 m over naturligt terræn. På Kortbilag 2 er der fastsat niveauplaner for bygningerne.

11 Side 11 af Boligerne skal opføres med sadeltag med en taghældning på ikke mindre end 1:40, eller med ensidig taghældning. Gavle kan være afvalmede. Såfremt der ønskes monteret solfangere på taget, skal disse følge taghældningen. 7.4 Der må ikke opsættes reklameskilte i området, undtaget skilte af midlertidig karakter i byggeperioden. 7.6 Carporte og udhuse skal placeres, som angivet på Kortbilag Udformning, udførelse, materialevalg og farver på boliger, carporte og udhuse, skal udføres således, at de fremtræder ensartet indenfor område I og II, som godkendes af kommunen. 8 FRIAREALER 8.1 Område III udlægges til fællesareal som rekreativt område, og er forbundet med Skoleparken via en fodgængerovergang i det trafiklysregulerede vejkryds. 8.2 I område I og II udlægges fællesarealer til brug for beboerne efter princippet på Kortbilag I område III udlægges - efter amtets retningslinier - fællesarealer for beboerne i område I og II. Der kan beplantes med hjemmehørende planter og etableres en mindre kunstig sø efter kommunens nærmere anvisning. Der skal fremsendes en landskabsplan/-projekt af område III til godkendelse af kommunen. 8.4 Når ejerforeninger er dannet, skal de tage adkomst på arealerne og fremtidigt forestå drift og vedligeholdelse. 8.5 På fællesarealerne i område I og II, kan ejerforeningen efter kommunens nærmere godkendelse beplante, opsætte bænke, borde og legeredskaber eller lignende, til benyttelse af grundejerforeningens medlemmer. 9 EJERFORENING 9.1 Der skal dannes en ejerforening i lokalplanens område. Ejerforeningen kan bestå af flere små delforeninger/beboerforeninger, dog maksimalt en delforening pr. boligblok. Ejerforeningens struktur skal fremgå af ejerforeningens vedtægter. 9.2 Alle beboere eller lejere har pligt til at deltage med et medlemskab pr. bolig i foreningen. 9.3 Foreningerne kan erstattes af én ejerforening med medlemspligt for samtlige ejere/lejere af boliger indenfor lokalplanens område. 9.4 Ejerforeningen skal oprettes senest når en boligblok er indflyttet. Ejerforeningens vedtægter og ændringer skal godkendes af Kommunen. 9.5 Ejerforeningen er forpligtet til at tage adkomst på evt. selvstændigt udstykkede vej-, sti- og fællesarealer, jf. 4.4 og 4.5, og skal vedligeholde veje, pladser, stier og friarealer i deres områder. Af vedtægterne skal der fremgå en drifts- og vedligeholdelsesvejledning. 9.6 Ejerforeningerne skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 9.7 Ejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og /eller ved optagelse af lån at fremskaffe de nødvendige økonomiske midler for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 10 HEGN, BEPLANTNING OG TERRÆNREGULERING 10.1 Levende hegn mod vej, pladser og stier skal plantes 40 cm bag skel eller vejudlæg. Hegn mod en ejendoms adgangsvej må ikke etableres i større højde end 1,2 m Der må ikke plantes Poppel og Pil i område I og II Der må ikke foretages terrænreguleringer større end +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn, eller indenfor en afstand på 2,5 m fra skel, uden Kommunens godkendelse Ubebyggede friarealer inden for lokalplanens område I og II skal holdes i en ryddelig stand og med en fastlagt græsslåningsturnus udført af ejerforenin-

12 Side 12 af 24 gen. En nærmere vedligeholdelsesplan for friarealerne skal fremgå af ejerforeningens vedtægter. Ubebyggede parceller skal tillige opfylde betingelser til udseende, som ejerforeningernes friarealer, men udføres af hver enkelt ejer. Såfremt en ejer undlader at efterkomme et påbud om vedligeholdelse, er grundejerforeningen berettiget til at lade denne udføre for ejerens regning. Denne betingelse skal også fremgå af vedtægterne Digerne i skellet mellem matr.nr. 20-æ og 21-cg, 21-bv, 21-bc må ikke fjernes uden Kommunens godkendelse, se tillige 8.3 og TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER / LANDZONETILLADELSE 11.1 Uanset lokalplanens bestemmelser, kræver lokalplanens realisering ophævelse af landbrugspligten på matr. nr. 20-æ Haslev By, Haslev Det eksisterende beplantede voldgærde mod matr.nr. 21-cg Haslev By, Haslev på strækningen fra varmecentralen (matr.nr. 21-cg) mod syd må ikke fjernes, beskadiges, beplantes eller gentilplantes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Bygherre/entreprenør skal indhente Sydvestsjællands Museets udtalelse for at undgå standsning af igangværende anlægsarbejder jf. Museumsloven 25 og I henhold til Planlovens 15 stk. 4 fastsættes, at ved anlæg af stier og støjvold indenfor område III til realisering af nærværende plan, skal der søges yderligere landzonetilladelse efter Planlovens Jordforurening : Vestsjællands Amt har registreret jordforurening indenfor lokalplanens område. Der er udført grundige forundersøgelser jf. Miljørapporten, som redegør for en eksakt afgrænsning af det forurenede areal. Det forurenede areal frastykkes til udelukkende anvendelse til rekreativt formål således, at Miljømyndighed til enhver tid kan foretage oprensning. Stødes der mod forventning i de øvrige delområder I + II, jf. kortbilag 3, under byggeri og anlæg i området på jordforurening, skal arbejdet straks standses i henhold til Jordforureningsloven 71, og forureningen anmeldes til kommunen. Delområde III jf. kortbilag 3 er kortlagt af Vestsjællands Amt på vidensniveau 2. Amtet skal iht. 5 i Jordforureningsloven meddele tilladelse jf. Jordforureningsloven 8, stk. 1 og stk. 2 til ændret arealarealanvendelse og bygge og anlægsarbejde Støj: Ved opførelse af boligerne skal det sikres, at område I og II ikke belastes af støj fra de omkringliggende veje. Støjniveauet fra trafikstøj må ikke overstige 30 db(a) i indendørs opholdsrum og 55 db(a) på boligernes udendørs opholdsarealer i område I og II. Der skal ved ansøgning om byggetilladelse foreligge dokumentation for at støjkravene er overholdt. 12 LOKALPLANENS FORELØBIGE RETSVIRKNING 12.1 Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendommen ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlægningslovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

13 Side 13 af LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNING 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det skal understreges, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensationer til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Forslag til lokalplan nr. 68 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Haslev Byråd, den 3. januar Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør Lokalplan nr. 68 er endelig vedtaget af Haslev Byråd den 9. maj 2006 Henrik Christensen Borgmester Birgitte Blaabjerg Ingeniør

14 Side 14 af 24

15 Side 15 af 24

16 Side 16 af 24

17 Side 17 af 24

18 Side 18 af 24

19 Side 19 af 24

20 Side 20 af 24

21 Side 21 af 24

22 Side 22 af 24

23 Side 23 af 24

24 Side 24 af 24

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Haslev kommune Lokalplan nr. 65

Haslev kommune Lokalplan nr. 65 Haslev kommune Lokalplan nr. 65 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SØNDERMARKEN/BRÅBYVEJ April 2005 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 65 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SØNDERMARKEN/BRÅBYVEJ Denne redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 69

Haslev Kommune Lokalplan nr. 69 Haslev Kommune Lokalplan nr. 69 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL OG BØRNEINSTITUTION VED SØNDERMARKEN - TROELSTRUPVEJ Maj 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 69 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL OG BØRNEINSTITUTION

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 500-75 For et område til boligformål ved Skovholmslund

Lokalplan nr. 500-75 For et område til boligformål ved Skovholmslund Lokalplan nr. 500-75 For et område til boligformål ved Skovholmslund Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 23.01.2007 til den 20.03.2007. Lokalplanen er endelig vedtaget den 16.05.2007.

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere