Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På jagt efter fremtidens samfundslederskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På jagt efter fremtidens samfundslederskab"

Transkript

1 Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen På jagt efter fremtidens samfundslederskab Der gøres i disse år mange forsøg på at udvikle nye syn på forbedring af samfundet og dets ledelsesmuligheder. De fleste mennesker kan se, at det»gode«samfund er under opbrud og ikke kommer tilbage af sig selv. Det såkaldte»velfærdssamfund«, som vi naivt troede, vi havde skabt som en stabil konstruktion, udsættes for stadig nye udfordringer. Det gælder såvel udefra som indefra. Det globale allestedsnærværende vidensamfund med dets enorme uklare økonomiske, sociale og politiske kræfter og udfordringer præger i dag hele vores samfundsorden. Den såkaldte konkurrencestat, som vi troede skulle værne om vores materielle vækst, velstand og velfærd, er blevet en selvkonstrueret fodlænke og tvangstanke omkring vores arbejdsliv, sociale udfoldelse og værdisyn. Konkurrenceevne, økonomistyring og præstationsjagt er blevet det alt dominerende rationale i vores samfunds nyttesyn, identitet og fremtidsvisioner. Den såkaldte finansielle krise har derved skiftet ham til at blive en identitets- og kulturel krise. Vi har mistet både vores sociale stolthed, strategiske udsyn, faglige identitet og optimistiske tro på fremtiden. Vi har svært ved at forholde os til samfundets grundlæggende værdier, fordi fortidens værdier, strukturer og holdepunkter én efter én forsvinder ud i det blå. Det sociale sikkerhedsnet bliver stadig mere grovmasket og hullet. Stadig flere gode stabile arbejdspladser forsvinder ud af landet eller erstattes af robotter. Den offentlige service digitaliseres, specialiseres og centraliseres med tiltagende fragmentering, distance og fremmedgørelse til følge. Det højtbesungne public service ansvar baseret på nærhed, åbenhed og borgernes fundamentelle rettigheder erstattes af selvservice, civilsamfundets påtvungne og nødvendige inddragelse og ideologier om»survival of the fittest«. Alle disse dramatiske forandringer i samfundets strukturer, institutioner og relationer er tilmed sket med kort varsel og over få år. Ikke kun borgerne, fagfolkene og producenterne er blevet taget på sengen. Også politikerne, virksomhedslederne og forvalterne har svært ved at finde rede i de nye ledelsesudfordringer og finde meningsfulde svar på de sociale problemer. Det hyppigste, men simple svar er»nødvendighedens politik«og den evige jagt på ensidig rationalitet, effektivitet og produktivitet, koste hvad det vil af mistrivsel, afsavn og lidelser. Det til trods for, at vi inderst inde godt ved, at disse udtænkte rationaler ikke lader sig realisere uden betydelige, men også umålelige, sociale og menneskelige konsekvenser. Besparelser, velfærdsstramninger, organisationsomlægninger, automatiseringer, styringsreformer, øget kontrol etc. er politikernes kortsigtede svar på samfundets udfordringer. Vi kalder undertiden denne koncepttænkning for»new Public Management«eller»New Public Governance«, uden at nogen kan se, hvad det nye er, og hvad konsekvenserne er på længere sigt. 555

2 Som modspil til denne tiltagende management-logik er der udviklet og italesat en lang række spændende nye refleksive og transformative ideer, som ser samfundets fremtidige udvikling og fornyelse ud fra et bredere socialt, kulturelt og menneskeligt perspektiv. Disse ideer cirkulerer i dag ude i samfundet og er nok med til at sætte refleksioner i gang. Men af forskellige grunde bliver de sjældent omsat til vedvarende handling. Det er der flere grunde til. For det første udgør ledelses- og styringsformer en del af samfundets institutioner. De er skabt i fortiden og er blevet en del af samfundets kulturelle arvemasse og styringsgener. De er i høj grad selvbevarende, selvreproducerende og skaber en betydelig social inerti. Vi har tit svært ved at tænke ud over dem og opdage verden på den anden side. For det andet kan ledelsesfeltets nye normer og styringsteknologier ses som en afspejling af stærke ofte globale magtstrukturer, som mobiliseres, udbredes, italesættes og gentages gennem politisk retorik og spin og de centralt etablerede standarder, konceptbaserede modebevægelser og internationale markedskræfter. Som eksempler kan nævnes styringskoncepter som Balanced Scorecard, LEAN, Total Quality Management og New Public Management. De er udtænkt i globale videncentre, ofte med basis i store angelsaksiske konsulenthuse og deres såkaldte erfaringsbaserede styringsmetoder. De er altså også funderet i fortiden. De får ofte en viruslignende udbredelse, idet deres rationelle kernelogik nemt kan spredes og oversættes til sammenhængende styringssprog med en afsmittende og forførende effekt og derfor nemme at kopiere. De bliver dermed uundværlige attributter for det etablerede samfundssystem. Deres universelle simple svar på virkelighedens komplekse og besværlige problemer gør dem resistente overfor kritik. For hvem formår overbevisende at forklare kompleksiteten og distancen mellem koncept og praksis. Dertil kommer, at koncepterne løbende suppleres med nye begreber og teknikker, som giver dem en aura af uovervindelighed og udødelighed. Viruser muterer og kan derfor fortsætte deres udbredelse i lang tid, indtil deres koncepter til sidst udkonkurreres og fortrænges af nye friske ideer og politiske strømme, som befrier de ansvarlige for eksekveringens medfølgende besvær, usikkerhed og risici. Udskiftningen sker som regel på markedets økonomiske vilkår og modetrends. For det tredje opstår, mobiliseres, legitimeres og forankres ideer i dag ofte med inspiration fra klassiske og grundfæstede filosofier og relationelle idealer, som får nyt liv som konsekvens af kriser, opbrud, opgør, mediekritik, konflikter, diskurser, politiske bevægelser, reformer etc. En sådan social, kulturel og politisk meningsdannelse er naturligvis vigtig for et samfund under forandring. Men udfordringen ligger her i at fastholde idealerne, de konstruktive tankeprocesser og deres energier og synergier. Det svære er også her at forstå essensen og bevare engagementet. Der sker ofte det, at de visionære ideer og nyhedens forførende entusiasme som regel forvitrer og fortoner sig i samfundets kompleksitet, fragmentering, bøvl og institutionelle bindinger. 556

3 Et glimrende eksempel er de gode ledelsesideer, som betegnes som tillidsbaseret eller anerkendende ledelse. De har sit ophav i oplysningstidens store filosoffer som Hegel, Kant, Kierkegaard samt vor tids poststrukturalisme og eksistentialisme (Foucault, Luhman, Sartre etc.). Disse fortidige filosofiske samfundskritikere er i vor tid blevet oversat til ledelsesfilosofier, som bygger på ideen om aktørers gensidige accept af andres frihed til at tænke, tale og handle. Gennem ledelsesprocessens gensidige åbenhed, refleksivitet, erkendelse, fællesskab og magtdeling samskabes videnbaseret, social og kulturel kapital, der styrker samfundets og organisationens kollektive responsivitet, robusthed og fleksibilitet. Tillidsbaseret ledelse kan derfor ses som et idealistisk og kærkomment modspil til auditsamfundets tiltagende bureaukrati, kontrolregimer, centralisme og instrumentalitet. Så langt, så godt. Men problemet er som sagt, hvordan disse gode samfundsideer kan spredes og iscenesættes. Det er her, at kæden ofte ryger af. Tillidsbaseret ledelse er et oplagt tema for politisk manifestation, spin og ideologisering, ikke mindst i en tid, hvor vort velfærdssamfund i over 30 år reelt har befundet sig i økonomisk krise, og hvor øget bureaukrati, evige sparerunder og økonomiske reformer har resulteret i et overreguleret og fragmenteret samfund. I sådanne situationer er der skabt rum for politiske programmer, der i sin ydre retorik går ind for medindflydelse, afbureaukratisering, selv- og medledelse og liberalisering af samfundet, herunder ikke mindst den offentlige sektor. Sådan har det faktisk været i 30 år med skiftende retorik og varierende politisk intellekt. Derfor opstod politiske programmer som Kvalitetsreformen omkring 2007, som med fokus på regelforenkling, ledelsesreformer og kompetenceløft skulle forbedre den offentlige sektors effektivisering og kvalitetskontrol. Kvalitetsreformen var således et politisk svar på en tiltagende modstand mod New Public Management. Men dens rationaler blev aldrig realiseret, fordi den politiske legitimering betød mere end programmets samfundsmæssige betydning. Tilsyneladende var det slet ikke meningen, at den skulle bredes ud i samfundet. Kvalitetsreformen og dens forførende ledelsesideer skabte håb, visioner og forventninger om en ny offentlig styring. Men disse positive forventninger blev dog hurtigt gjort til skamme. Der var mere tale om spin end om konkrete fornyelser og frisætninger. Med reformen vandt Anders Fogh Rasmussen valget i 2007, og lige efter opstod den finansielle verdenskrise som et lyn fra en klar himmel. Magthaverne fik hermed en legitim begrundelse for at stramme grebet på ny. I de sidste 5 år er der sket omfattende økonomiske og forvaltningsmæssige stramninger og magtkoncentrationer, der ligger langt ude over, hvad vi har set i de sidste 50 år. Finansministeriet har f.eks. indført en bureaukratisk og ufleksibel budgetlov, som i sin fundamentalisme og strenghed minder om enevældens embedsmandsvælde. Og ministeriets magtfulde departementschef udtaler tilsyneladende uden offentlig kritik at New Public Management endnu ikke er blevet indført i Danmark og derfor nu bør indføres efter bogen, dvs. efter angelsaksiske forbilleder. Vi må konstatere, at forvaltningsreformer nok skaber håb, men at de i sig selv er et politisk instrument til at aflede kritik, udskyde 557

4 problemer, flytte fokus fra de onde velfærdsproblemer og øge de centrale magtbaser. De har desværre en evne til at udkonkurrere og rydde andre gode ledelsesideer af vejen. Tænk blot, hvordan det gik for andre konstruktive sociale ideer som det etiske regnskab, videnregnskabsforsøgene, SRM-koncepterne etc. Der gik politik i dem, og så mistede de ildsjælenes magi og motivation. Og noget tilsvarende er tilsyneladende ved at ske med de gode sociale tanker omkring den tillidsbaserede ledelse. Inden den nye SRSF-regering kom til i 2011, stod Tillidsreformen højt på regeringens dagsorden. Økonomiministeren italesatte bl.a. reformen som en ledelsesreform, hvor man skulle gå fra»blind tillid«til»seende tillid«. Altså skulle der skabes øget gennemsigtighed og ansvarlighed i produktionen og i de faglige miljøer. Italesættelsen var interessant, fordi den dermed flyttede de sociale frihedsideer tilbage i det nedarvede traditionelle forvaltningshierarki og dets fortidige retorik. Den gensidige tillid forsvandt dermed ud af retorikken. For hvad skal man med gensidig tillid og magtdeling, hvis der hersker fuld gennemsigtighed og kontrol med producenterne og borgerne? Den gode ledelsesidé om gensidig tillid og anerkendelse blev herved uden videre gjort til et rationelt styringskoncept, hvor de oprindelige frihedsidealer og samfundsværdier blev rationaliseret væk. For Hegels frihedstanker og relationelle fornuft er jo ikke forenelig med den herskende centralistiske forvaltningsteori. De er som ild og vand. Heraf kan vi lære, at de gode ideer skal mobiliseres, oversættes, udbredes, iscenesættes lokalt af mennesker dér, hvor de befinder sig. Vores standhaftige forsøg på at skabe bæredygtig velfærdsledelse i konkurrencestaten strander hver gang på samfundets institutionelle og traditionelle magtstrukturer og vores overleverede styrings- og ledelseskultur. Med disse strukturelle bindinger i tid og rum er vi alene i stand til at reproducere fortidens og nutidens styringsideer, koncepter og konventioner gennem en lineær, analytisk og entydig mål-middel-tænkning. Samfundets kroniske økonomiske og kulturelle krise indebærer, at vi ikke længere kan nøjes med at gentage de kendte forvaltningskoncepter, planlægningsidealer og pseudovisioner i én uendelighed. De fører ingen steder hen. De smukke og logiske reformer, styringsmoder og konceptkopier (benchmarking) skaber nok håb, stabilitet og ro, men de har svært ved at leve op til modtagernes virkelighed og forventninger. I længden skaber de det modsatte af deres formål: Skuffelse, mistillid, forvirring, apati og politisk ustabilitet. De skaber et depressivt samfunds- og arbejdsmiljø, der qua vanens magt nok fungerer efter reglerne, men som er afventende, eftergivende, risikoaverst og ikke særligt forandringsberedt. Vi kommer til at miste entusiasmen og livskraften. Summa summarum Man kan lokalt i samfundet fornemme et klart men undertrykt behov for at gøre op med vores nedarvede og samfundsbevarende styringstænkning. Der er brug for en alternativ tilgang. 558

5 Troen på og håbet om en ny fremtid opretholdes, men transformationen begrænses af vores rationalitetssyn. Rationalitet er blevet samfundets manifest, både på kort og langt sigt, men tilsyneladende tænker vi i vores effektivitetsstræben og nyttesyn slet ikke over, hvad der ligger bag styringens højere mening, de usynlige konsekvenser og de udeblevne succeser. Med rationalitetens indsnævrende optik taber vi nemt samfundets overordnede perspektiver af syne: De basale værdier som friheden, uafhængigheden, demokratiet, intuitiv udfoldelse, livskvalitet mm. Vi befinder os åbenbart i et univers af usynlige magtstrukturer, som formår at binde vores udsyn og ikke giver tid og rum for kritisk refleksion, kulturel fantasi og grænseoverskridende normbrud. De politiske reformer, strategier og udviklingsperspektiver er per definition målrettede og tænker altid fremad, men uden egentlig at forholde sig til, hvorfor virkeligheden og dens praksisser ser ud som de gør, og hvorfor der er behov for og skal skabes mulighed for at ændre dem. Hele vores organisatoriske ledelsessyn er funderet i troen på oplagte kortsigtede reformer, hvormed vi kan opretholde illusionen om det gode samfund med velfærd og sikkerhed. Men netop denne tilgang begrænser vores refleksionsevne og handlekraft. Den politiske retorik og de evige og uklare reformer snarere øger vores følelse af usikkerhed, meningsløshed, afmagt og stress. Gennem denne forførelse styrker magthaverne deres position, medens fremtidens muligheder glider os alle af hænde. Derfor må vi lære at leve med, at fremtiden er usynlig, ustyrlig og usikker og i den bevidsthed tro på og forholde os til, at vi selv kan skabe den. Som følge deraf handler lederskab om at sætte os i stand til at opsøge, møde og skabe»mulighedernes mulige mulighedsrum.«men det forudsætter, at vi tør opsøge nye ledelsessyn, der bygger på menneskers sociale medleven, intuition og fantasi. Derfor arbejdes der indenfor ledelsesfeltet i disse år med fremtidsskabende emergerende ideer, der har som mål at erstatte gentagelsen af fortidens strukturer ved at udvikle konstruktive transformative lederskabsprocesser med fremtidens ukendte, men virtuelt udtænkte udfordringer som intuitivt og eksperimentelt ledelsesrum. Heri ligger en radikal tanke, idet vi jo ikke kender fremtidens mulige ledelsesvilkår, den reelle strategiske kontekst eller de lederskabsudfordringer, som vi kommer til at sætte i fokus. I denne tilgang bliver vi nødt til at lege med det ukendte og abstrakte. Man kan sige, at dette ledelsessyn bygger på ideen om, at rationelle reformer, strategier, styringskoncepter og fortidige erfaringer blot er afspejlinger af fortidens problemer og refleksioner, og snarere forvirrer og tilslører processen med politisk at»opfinde«og italesætte fremtiden, end de hjælper med til at skabe den. Traditionel, rationel, refleksiv og transformativ ledelsestænkning må derfor underkastes kritisk tænkning og»afluses«for al den viden og logik, som er meningsløs, uholdbar, vanedannende og perspektivhæmmende. Vi må altså give slip på de kendte styringsformer, den systemiske konsistens og den tilvante tro på evidens, gennemsigtighed og bevisets magt. I stedet skal vi tilføre værdier som essens (start med den indre natur) og emergens (det skabende ud fra det, som opstår). Nogle ledelsesforskere kalder disse lederskabsideer for»beyond strategy«eller»beyond leadership«, fordi de i udgangssituationen radikalt gør op med fortidens rationalitetsidealer, 559

6 styringsdogmer, strategiske arbejdsformer og konventionelle samfunds-, organisations- og ledelsesperspektiver, som tager afsæt i det kendte, det målbare, det styrbare, det bevislige som det eneste ledelsesgrundlag. Det siger sig selv, at disse alternative paradigmer for og tilgange til lederskab åbner op for en række nye og ukendte markante politiske sociale, kulturelle og menneskelige udfordringer og problematikker. Hvor ligger grænsen for vores lederskabsviden og -dannelse? Hvem har magten til at sætte rammerne for ledelsesgrundlaget og ledelsesrummet? Hvordan kan vi som ledere og medarbejdere navigere i dette åbne, mangfoldige og emergerende rum? Etc. Der kan stilles flere store spørgsmål, end der kan gives klare simple svar. Ikke desto mindre må vi i dag erkende, at vi ikke råder over rationelle og objektive lederskabsideer og paradigmer, som tager høje for samfundets tiltagende sociale problemer. Vi er nødt til at erkende, at vi ikke gennem fortidens paradigmer og koncepter kan håndtere hverken nutidens og slet ikke fremtidens kompleksitet. Vi kan heller ikke blot overlade det til politikerne og forvalterne at finde de rigtige løsninger. Nogle kritikere vil ligefrem postulere, at de styringsansvarlige udgør en uddøende race. Men indtil videre har vi ikke fundet ud af, hvordan vi inden for vores demokratiske tradition kan erstatte dem. Men det synes i hvert fald at være påtrængende at supplere dem og udfordre dem med ny viden og nye roller. Ideerne om det fremtidsparate, opsøgende, eksperimentelle og transformative lederskab er imidlertid en stor udfordring for samfundets magtelite af rationelle ledere, økonomer, politologer, teknokrater etc., fordi fortidens videnbaser, analysemetoder, tælleregimer og andre magtstrukturer successivt vil miste sit faglige videngrundlag. Magthaverne vil dermed miste deres magtbaser, legitimitet og instrumentelle overlegenhed. De, som har fantasi, intuition, vovemod og kreativitet til at udforske og forestille sig det»mulige ukendte mulighedsrum af mangfoldige muligheder«vil til gengæld være dem, som de andre vil lytte til. Kan vi mon opfinde og udvikle denne type af tænkere, kunstnere og ledere i»ny forklædning«? Det synes værd at arbejde videre med. Preben Melander 560

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet dagsorden Ledelse og ledelsesrum Fra enevælde til konkurrencestat Velfærdsstatens udvikling Værdikonflikten mellem

Læs mere

Lederskab handler om samspillet mellem mennesker

Lederskab handler om samspillet mellem mennesker Lederskab handler om samspillet mellem mennesker v. Professor Preben Melander CVL Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse SLIP Strategic Leadership Research in the Public Sector Socialt Leder Forum

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen Værdiskabelse i dagens komplekse samfund stiller særlige krav til de kreative og humanistiske lederskabskompetencer Vi tror, at fortidens mønstre går

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer April, 2016 , Cand. psych. Har arbejdet i den offentlige forvaltning i 25 år - Heraf de seneste 15 som leder og forvaltningschef Things work out best for those who make the best of how things work out

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

Veje til bedre styringsdialog. Ledersektionen, Dansk Socialrådgiverforening 30. september 2013

Veje til bedre styringsdialog. Ledersektionen, Dansk Socialrådgiverforening 30. september 2013 Veje til bedre styringsdialog Ledersektionen, Dansk Socialrådgiverforening 30. september 2013 Styring i krydsfeltet Fokus Stram styring Spare Foreskrive Standardisere Strømline Nysgerrighed Innovation

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Professionsfaglig Leder Strategiske Ledelsesudfordringer

Professionsfaglig Leder Strategiske Ledelsesudfordringer SOCIALPÆDAGOGERNES LEDERKONFERENCE Professionsfaglig Leder Strategiske Ledelsesudfordringer Dorthe Pedersen, CBS Odense, November 2015 HVAD VIL JEG TALE OM? Dobbelthed og spændinger i aktuel styring og

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. Tillidsbaseret ledelse en ambitiøs vision for fremtidens lederskab

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. Tillidsbaseret ledelse en ambitiøs vision for fremtidens lederskab Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen Tillidsbaseret ledelse en ambitiøs vision for fremtidens lederskab Vi befinder os i disse år på randen af et radikalt systemskifte i samfundets sociale

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

NEXT PRACTICE I FILOSOFISK PERSPEKTIV AKTØRBASERET LEDELSE

NEXT PRACTICE I FILOSOFISK PERSPEKTIV AKTØRBASERET LEDELSE NEXT PRACTICE I FILOSOFISK PERSPEKTIV AKTØRBASERET LEDELSE Next practice for offentlig innovation 17. september 2008 Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Filosofisk Tænketank, AAU MANAGEMENT OG LEADERSHIP From

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016 Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer Idrætscenter Vendsyssel 9. marts 2016 fredag den 11. marts 2016 www.dahltjerrild.dk 1 Dahl & Tjerrild arbejder inden for områderne: Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Hvem er jeg? Uddannet Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda 21

Læs mere

Organisationsforandringer: Hvorfor og med hvilke konsekvenser?

Organisationsforandringer: Hvorfor og med hvilke konsekvenser? Organisationsforandringer: Hvorfor og med hvilke konsekvenser? Hanne Foss Hansen Institut for Statskundskab Københavns Universitet Oplæg på Rigsarkivets konference 2015: Styr på sagerne, også når organisationen

Læs mere

New Public Management og arbejdsmiljøet

New Public Management og arbejdsmiljøet New Public Management og arbejdsmiljøet Rapport fra RUC: New Public Management konsekvenser for arbejdsmiljø og produktivitet Hvad er NPM? Med NPM introduceres en række styringsmekanismer hentet fra den

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelse af offentlig virksomhed Politisk ledelse Faglig ledelse ledelse af fag Professionel ledelse ledelse som disciplin Ledelse

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Modernisering og aktuelle reformer - den politiske omverden Omstilling af offentlige organisationer Ledelsesudfordringer

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Om at skabe forståelse, engagement og opbakning (vilje til handling) i forandringsprojekter

Om at skabe forståelse, engagement og opbakning (vilje til handling) i forandringsprojekter Om at skabe forståelse, engagement og opbakning (vilje til handling) i forandringsprojekter Hvor mange oplever at implementering af dybtgående forandringer er en af de nemmere ledelsesopgaver? Fra ide

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser 1 Jobcenterchefseminar Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk Universitet 2

Læs mere

Frihed, fællesskab og individ i den offentlige sektor: SF som bannerfører for samskabelse? Jacob Torfing

Frihed, fællesskab og individ i den offentlige sektor: SF som bannerfører for samskabelse? Jacob Torfing Frihed, fællesskab og individ i den offentlige sektor: SF som bannerfører for samskabelse? Jacob Torfing SF Sommertræf 29. August, 2015 Issue ejerskab Partier konkurrerer om vælgernes gunst på de samme

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Tillidsvalgtes muligheder for indflydelse

Tillidsvalgtes muligheder for indflydelse Tillidsvalgtes muligheder for indflydelse Med en medskabende tilgang DSR midt 17. januar 2017 v/ Karsten Brask Fischer karsten@impactlearning.dk Impact Learning aps materialet må ikke videregives til andre

Læs mere

Teambuilding som ledelsesværkstøj

Teambuilding som ledelsesværkstøj Teambuilding som ledelsesværkstøj 1 Ledelse er et magtinstrument Hvorfor er der egentlig nogen der tillader, at andre tager magten over dem? 2 1 Agenda Magtens legitimering (historiske træk) Behovet for

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Lektor, cand. pæd. Peter Rod

Lektor, cand. pæd. Peter Rod Lektor, cand. pæd. Peter Rod Det frie valg i velfærdsydelsen NPM - DRP I det postmoderne samfund flyder den liberale økonomis principper om de frie markedskræfter udover den offentlige sektor. Strukturreformen

Læs mere

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Nye styringsparadigmer og offentlig innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Offentlig styring i opbrud Den offentlige sektor blev af Old Public Administration opfattet som en myndighed New

Læs mere

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Dagens temaer: Den historiske udvikling i korte træk. De nye krav til og rammer for fagprofessionelle jer. På vej fra fagprofessionelle

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

De fire spørgsmåls domæner

De fire spørgsmåls domæner De fire spørgsmåls domæner For det første opfattelse af forandring: hvad er det? Hvad er forandring, set i jeres optik? Hvad er forholdet mellem innovation og forandring? Hvilke former for sammenhæng og

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Døren ind. Den praktiserende læge som medborger. Nordjysk Praksisdag 2016

Døren ind. Den praktiserende læge som medborger. Nordjysk Praksisdag 2016 Døren ind. Den praktiserende læge som medborger Nordjysk Praksisdag 2016 Døren ind til den praktiserende læge. Velfærd mellem profession og nye medborgerroller Problemstillinger Velfærdsstaten nye paradigmer

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Send mere ledelse. En analyse af Ledersamfundets konsekvenser v. Lektor Finn Wiedemann, Institut for Kulturvidenskaber

Send mere ledelse. En analyse af Ledersamfundets konsekvenser v. Lektor Finn Wiedemann, Institut for Kulturvidenskaber Send mere ledelse. En analyse af Ledersamfundets konsekvenser v. Lektor Finn Wiedemann, Institut for Kulturvidenskaber Disposition Indkredsning af Ledersamfundet Ledersamfundets baggrund og udvikling Ledersamfundets

Læs mere

Konflikter findes alle vegne.

Konflikter findes alle vegne. Konflikter findes alle vegne. Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Men måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Det er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Relationelt koordinerede historier i en verden beriget med uklarhed

Relationelt koordinerede historier i en verden beriget med uklarhed Relationelt koordinerede historier i en verden beriget med uklarhed Fornuft og forandring ledelse i en verden beriget med uklarhed James G. March 1995 En verden beriget med uklarhed Hvordan kan historiefortælling

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet

Eva Sørensen Roskilde Universitet Eva Sørensen Roskilde Universitet En intenderet formning og påvirkning af en gruppes adfærd med henblik på at forfølge og realisere bestemte målsætninger Tre lederskabsfunktioner: Dagsordenssætte et problem

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På sporet af det umuliges mulighed om at puste nyt liv i et overstyret samfund

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På sporet af det umuliges mulighed om at puste nyt liv i et overstyret samfund Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen På sporet af det umuliges mulighed om at puste nyt liv i et overstyret samfund Vi befinder os som samfund og mennesker ved en skillevej, hvor vi i demokratiets

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Samarbejde mellem. Samskabelse, muligheder og faldgruber. Evaluation only. Copyright Aspose Pty Ltd.

Samarbejde mellem. Samskabelse, muligheder og faldgruber. Evaluation only. Copyright Aspose Pty Ltd. Samarbejde mellem Created with kommune Aspose.Slides for og.net frivillige 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Samskabelse, muligheder og faldgruber Indhold Befolkningen om frivilligt arbejde Fortællingen Created

Læs mere

KL / COK Skoleledelsesforløbet 2013. Hvad leder vi efter? - i ledelsen af fremtidens offentlige velfærds- produktion. christiannissen.

KL / COK Skoleledelsesforløbet 2013. Hvad leder vi efter? - i ledelsen af fremtidens offentlige velfærds- produktion. christiannissen. KL / COK Skoleledelsesforløbet 2013 Hvad leder vi efter? - i ledelsen af fremtidens offentlige velfærds- produktion 1 De offentlige ledere i et krydspres Politikere Medierne De faglige, frontlinje medarbejdere

Læs mere

Kursus den 23.april 2015. Gentofte Centralbibliotek

Kursus den 23.april 2015. Gentofte Centralbibliotek Samskabelse Kursus den 23.april 2015 Gentofte Centralbibliotek Kort om formålet med dagen Samskabelse som mindset Samskabelse som metode Ansigt til ansigt Fagligheder i spil Check in øvelse Hvad hedder

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

LEDELSE UNDER FORANDRING

LEDELSE UNDER FORANDRING ÅRSMØDE DANSKE PLANCHEFER HINDSGAVL 19. NOV. 2010 LEDELSE UNDER FORANDRING Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og formidler Ekstern lektor, CBS/LPF rennisonresearch@gmail.com Mobil:

Læs mere

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse?

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell, 2007 Lejf Moos Forskningsprogram om Profession og Ledelse Disposition

Læs mere

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 2000 FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Fusionen som en ustyrlig proces Fusionen er en særlig omfattende og gennemgribende organisationsforandring.

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

NYE VEJE TIL VIDENSBASERET SOCIALT ARBEJDE

NYE VEJE TIL VIDENSBASERET SOCIALT ARBEJDE NYE VEJE TIL VIDENSBASERET SOCIALT ARBEJDE V I S O - K O N F E R E N C E N D. 6. 1 2 P Å N Y B O R G S T R A N D H A N N E K A T H R I N E K R O G S T R U P. I N S T I T U T F O R L Æ R I N G O G F I L

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Fra NPM til NPG: Samskabelse, Innovation og Ledelse Jacob Torfing Bibliotekskonference, 16. September, 2015 Biblioteker i et vadested Bibliotekerne befinder sig i et vadested I fremtiden købes og lånes

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere